سطح سرمی منیزیم در زنان یائسه مبتلا به پوکی استخوان

چکیده:
اهداف
مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت تغذیه ای و بیوشیمیایی منیزیم در زنان یائسه دچار پوکی استخوان طراحی شد.
مواد و روش ها
گروه هدف این مطالعه توصیفی – تحلیلی 60 زن یائسه دچار پوکی استخوان مراجعه کننده به کلینیک شیخ الرییس شهر تبریز بودند. دریافت غذایی با استفاده از پرسشنامه یادآمد غذای 3 روزه و بسامد خوراک و اطلاعات فردی و پزشکی افراد با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی تعیین شد. آنالیز آماری داده ها با استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی انجام گرفت.
یافته ها
میانگین سنی زنان 58/85 سال بود. میانگین دریافت روزانه انرژی و پروتئین از رژیم غذایی به ترتیب 1876 کیلو کالری و 53/3 گرم برآورد شد. میانگین دریافت روزانه منیزیم از رژیم غذایی 120 میلی گرم در روز بود که به طور معنی داری پایین تر از مقادیر توصیه شده غذایی (RDA%37) محاسبه شد (P<0/05). میانگین سطح منیزیم سرم در افراد مورد مطالعه 0/7±0/01 میلی مول در لیتر بود که در حد پایین محدوده طبیعی قرار داشت. بین دریافت منیزیم از غذا و سن رابطه معکوس معنی داری (P<0/05) مشاهده شد.
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد که وضعیت منیزیم در زنان یائسه دچار پوکی استخوان نامطلوب است و با توجه به ارتباط منیزیم با چگالی توده استخوانی و نقش منیزیم بر سلامت استخوان، آموزش تغذیه برای مصرف غذاهای غنی از منیزیم به منظور جلوگیری از کاهش توده استخوانی توصیه می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p851829 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.