شیوع وعوامل موثر بر ناامنی غذایی خانوار: یک مطالعه مقطعی

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

تامین امنیت غذایی جامعه یکی از اهداف کلان برنامه ریزی های توسعه اقتصادی اجتماعی است. تعداد افراد دچار ناامنی غذایی در 70 کشور فقیر جهان در طی سال 2006 الی 2007 از 849 میلیون به 982 میلیون نفر افزایش یافته است. این مطالعه به منظور تعیین شیوع و عوامل موثر بر ناامنی غذایی خانوار انجام شد.

مواد و روش کار

این مطالعه به روش مقطعی-تحلیلی در دهستان قره سوی شهرستان خوی انجام شد. از 3700 خانوار منطقه حدود 2500 خانوار وارد پژوهش شدند. با استفاده از پرسش نامه کوتاه شش سوالی که اعتبار و روایی آن در مطالعات داخلی تایید شده بود وضعیت امنیت غذایی خانوارها سنجش شد. برای بررسی عوامل موثر بر ناامنی غذایی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره استفاده شد.

یافته ها

شیوع ناامنی غذایی در منطقه مورد مطالعه 4/59درصد می باشد. نتایج نشان داد که باا فزایش تعداد مراکز ارائه مواد غذایی در روستا، زیربنای مسکونی و تعداد اتاق ناامنی غذایی خانوار کاهش و برعکس با افزایش فاصله روستا از شهر ناامنی غذایی خانوار افزایش می یابد وضعیت مسکن، وضعیت خودرو، وضعیت والدین (تک والد بودن یا دو والد بودن)، وضعیت درآمد ماهانه خانوار ازدیگر عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوار است.

بحث و نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشانگر تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر امنیت غذایی خانوار و شیوع بالای ناامنی غذایی در منطقه است. انجام مطالعات بیشتر به منظور ریشه یابی این مشکل و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش آن امری ضروری به نظر می رسد.

زبان:
فارسی
صفحه:
123
لینک کوتاه:
magiran.com/p865183 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.