تاثیر کاربرد اسیدآسکوربیک و کلرید کلسیم بر خواص کیفی و ماندگاری میوه تازه بریده سیب زرد لبنانی (گلدن دلشیوز)

پیام:
چکیده:

یکی از مشکلات اساسی در تولید و نگهداری محصولات تازه بریده، قهوه ای شدن آنزیمی می باشد. به منظور جلوگیری از قهوه ای شدن آنزیمی و حفظ ویژگی های کیفی سیب های تازه بریده زرد لبنانی این تحقیق با استفاده از کلریدکلسیم (با غلظت های 0 و %1) و اسیدآسکوربیک (با غلظت های 0، 0/5 و %1) انجام گرفت. میوه های شاهد با آب مقطر تیمار شدند. میوه های تازه بریده بعد از انجام تیمارها، بسته بندی و در سردخانه با دمای 5/2 درجه سانتی گراد با رطوبت نسبی %95-90 به مدت 14 روز نگهداری شدند. ویژگی های کیفی میوه ها در روز اول و نیز بعد از روزهای 7 و 14 انبارمانی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که هر دو تیمار به طور معنی داری از قهوه ای شدن آنزیمی جلوگیری نمودند(05/0>(P. همچنین هر دو تیمار، فنل کل و محتوای ویتامین ث میوه ها را به شکل معنی داری تحت تاثیر قرار دادند اما بر محتوای مواد جامد محلول اثر معنی داری نداشتند. تیمار ترکیبی اسیدآسکوربیک و کلریدکلسیم اثر معنی داری بر اسیدیته قابل تیتراسیون داشتند.

زبان:
فارسی
صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p872496 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!