تاثیر دو ماه تمرینات هوازی بر شاخص های هموستئاز گلوکز و ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی

چکیده:
مقدمه
علت بسیاری از بیماری های متابولیک افزایش پیش رونده در مقادیر انسولین ناشتا است که این موضوع عموما با شرایط التهابی همراه است در چنین شرایطی مقادیر هورمون رزیستین و پروتئین فاز حاد نیز افزایش می یابد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 2 ماه تمرینات هوازی بر مقاومت به انسولین و التهاب سیستماتیک بود.
روش بررسی
30 نفر مرد میانسال سالم(سن= 77/4± 56/38 شاخص توده بدنی= 16/2±14/25) به عنوان آزمودنی انتخاب و بر اساس درصد چربی شان به دو گروه همگن تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته و چهار جلسه در هفته با شدت 80-60 درصد ضربان قلب بیشینه تمرینات هوازی انجام دادند بود و گروه کنترل طی این 8 هفته بدون تمرین بودند. به منظور بررسی متغیر های بیوشیمیایی، 48 ساعت قبل از شروع برنامه تمرینی همچنین 48 ساعت پس از اتمام 8 هفته برنامه تمرینی خون گیری در شرایطی مشابه انجام شد.
نتایج
مقادیر پلاسمایی انسولین(001/0p≤) و گلوکز(004/0p=) خون و به تبع آن شاخص مقاومت به انسولین(001/0p≤) در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت. مقادیر رزیستین و CRP پلاسما(001/0p≤) نیز در گروه تجربی به ترتیب افزایش و کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشتند(001/0p≤).
نتیجه گیری
به طور کلی می توان چنین استنباط کرد که تمرینات منظم هوازی، به واسطه بهبود مقاومت به انسولین و همچنین مقادیر دو مارکرهای التهابی پلاسما یعنی رزیستین و CRP خطر بالقوه ابتلا به بیماری های قلبی و متابولیک را کاهش می دهد و می توان از آن به عنوان راهبردی موثر برای جلوگیری از بروز و گسترش این بیماری ها استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
219
لینک کوتاه:
magiran.com/p876923 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!