شیوع سوء تغذیه در دانش آموزان دبستانی لارستان در سال 1389

چکیده:
زمینه و هدف
سوء تغذیه در هر سنی به ویژه در کودکان می تواند مشکلات زیادی به همراه داشته باشد. بر همین اساس هدف از انجام این مطالعه تعیین شیوع سوء تغذیه در دانش آموزان ابتدایی شهرستان لارستان بوده است.
روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی- توصیفی است که در لارستان روی 876 دانش آموز دبستانی که بصورت چند مرحله ای انتخاب شده بودند انجام شد. شاخصهای وزن برای سن (W/A)، قد برای سن (H/A) و وزن برای قد (W/H) کودکان محاسبه و با شاخص استاندارد NCHS مقایسه گردیدند. قد و وزن دانش آموزان با ابزار استاندارد اندازه گیری و با استفاده از نرم افزارهای Epi- info2000 و SPSS16 آنالیز شدند. از آزمونهای توصیفی و کای دو جهت ارائه و مقایسه بر حسب جنس استفاده گردید.
یافته ها
میزان شیوع سوء تغذیه شدید بر اساس شاخصهای وزن برای سن، قد برای سن و وزن برای قد به ترتیب برابر 3/7%، 5/6%، 8/9% بود. همچنین سوء تغذیه بر اساس شاخص وزن برای سن، وزن برای قد در کودکان دختر شیوع بیشتری نسبت به کودکان پسر داشت(05/0P<).
نتیجه گیری
میزان شیوع سوء تغذیه در دانش آموزان دبستانی شهرستان لارستان بالا می باشد و باید عوامل بوجود آورنده سوء تغذیه شناسایی گردد و جهت برطرف نمودن آن برنامه ریزی نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p878792 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!