مقایسه نشانه های روان شناختی افراد سیگاری،غیرسیگاری و سیگاری خود معرف برای ترک

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف مقایسه نشانه های روان شناختی افراد سیگاری، سیگاری خودمعرف برای ترک و افراد غیرسیگاری اجرا شد. پژوهش از نوع پس رویدادی و جامعه آماری سه گروه افراد سیگاری، غیرسیگاری و سیگاری خودمعرف برای ترک در شهر تهران بودند که از میان آنها، 46 نفر سیگاری، 50 نفر سیگاری خودمعرف برای ترک و 50 نفر غیرسیگاری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش فهرست نشانه ای هوپکینز (دروگاتیس و همکاران، 1974) بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی شفه تحلیل شد. یافته ها نشان داد میان افراد سیگاری، سیگاری خودمعرف برای ترک و غیرسیگاری در جسمانی سازی و اضطراب تفاوت معنادار وجود دارد (05/0P<). نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد میان دو گروه غیرسیگاری و سیگاری خود معرف برای ترک در جسمانی سازی (05/0P<) و میان دو گروه سیگاری و غیرسیگاری در جسمانی سازی (01/0P<) و اضطراب (05/0P<) تفاوت معنادار وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
66 تا 75
لینک کوتاه:
magiran.com/p910059 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!