فهرست مطالب

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
پیاپی 43 (بهار 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محسن گلپرور، زهرا واثقی صفحات 4-16
  پژوهش با هدف بررسی نقش فشار ادراکی عاطفی در توان پیش بینی ابعاد تعاملی بی عدالتی سازمانی برای رفتارهای انحرافی، ترک خدمت و رفتارهای مدنی سازمانی اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری،کارکنان مرد یک مجموعه صنعتی بودند که از میان آنها، 216 نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای سنجش، پرسشنامه محقق ساخته فشار ادراکی عاطفی، پرسشنامه های بی عدالتی سازمانی (کیم و لیونگ، 2007)، رفتارهای انحرافی (بنت و رابینسون،2000)، ترک خدمت (تپر و همکاران، 2009) و رفتارهای مدنی سازمانی (بخاری و علی، 2009) بودند. داده ها از طریق تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شد. یافته ها نشان داد که: 1) در فشار ادراکی عاطفی بی عدالتی توزیعی پایین، تعامل سه راهه بی عدالتی دارای توان پیش بین معنادار برای رفتارهای مدنی سازمانی است. 2) در فشار ادراکی عاطفی بی عدالتی رویه ای و تعاملی پایین نیز، جمله تعامل سه راهه بی عدالتی برای رفتارهای مدنی سازمانی دارای توانایی پیش بین معنادار بود. 3) در فشار ادراکی عاطفی بی عدالتی توزیعی پایین، جمله تعامل سه راهه بی عدالتی قادر به پیش بینی رفتارهای انحرافی بود. 4) در فشار ادراکی عاطفی بی عدالتی تعاملی پایین نسبت به بالا، جمله تعامل سه راهه بی عدالتی دارای توان پیش بین بالاتری برای رفتارهای انحرافی بود. 5) فقط در فشار ادراکی عاطفی بی عدالتی توزیعی پایین، جمله تعامل سه راهه بی عدالتی قادر به پیش بینی تمایل به ترک خدمت بود.
  کلیدواژگان: نظریه فشار ادراکی، عاطفی، بی عدالتی سازمانی، رفتارهای انحرافی، ترک خدمت، رفتارهای مدنی، سازمانی
 • افسانه صبحی، حسن احدی، سدالله رجب، مسعود حجازی صفحات 17-32
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی والدین و عملکرد خانواده با کنترل متابولیک (میزان هموگلوبین گلیکوزیله) در کودکان مبتلا به دیابت نوع اول اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل والدین دارای کودکان مبتلا به دیابت نوع اول و عضو انجمن دیابت ایران، همچنین والدین دارای کودکان سالم بودند که از میان آنها 211 نفر والدین کودکان مبتلا به دیابت نوع اول و 220 نفر والدین کودکان سالم، به روش نمونه گیری تصادفی ساده و خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (کاستا و مک کری، 1989)، پرسشنامه ارزیابی خانواده مک مستر (اپشتاین و همکاران،1983) و سؤالاتی در مورد کنترل متابولیک (میزان هموگلوبین گلیکوزیله) کودک بودند. داده ها از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه (گام به گام) و تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین روان رنجورخویی مادران و اختلال عملکرد خانواده در بعد آمیزش عاطفی و کنترل متابولیک (میزان هموگلوبین گلیکوزیله) در کودکان دیابتی رابطه مثبت معنادار وجود دارد (P<0/01). والدین کودکان دیابتی نسبت به والدین کودکان سالم از روان رنجورخویی بالاتر و برونگرایی پایین تری برخوردار بودند. همچنین والدین کودکان دیابتی در ابعاد ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی و آمیزش عاطفی نسبت به والدین کودکان سالم دارای تفاوت معناداری بودند (P<0/01).
  کلیدواژگان: دیابت نوع اول، کنترل متابولیک، ویژگی های شخصیتی والدین، عملکرد خانواده
 • سمیه شاهمرادی، مریم فاتحی زاده، احمد احمدی صفحات 33-44
  این پژوهش با هدف پیش بینی تعارض زناشویی (زوج های در معرض طلاق و زوج های عادی) از طریق ویژگی های شخصیتی، روانی و جمعیت شناختی اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگی و پس رویدادی و جامعه آماری دو گروه زوج های در معرض طلاق و زوج های عادی بودند. از میان زوج های در معرض طلاق، 60 نفر و از میان زوج های عادی نیز 60 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (کاستا و مک کری، 1989)، فهرست نشانه های روانی ((SCL-90 (دروگاتیس و همکاران، 1973) و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی محقق ساخته بود. داده ها از طریق آزمون t گروه های مستقل و تحلیل رگرسیون گام به گام (لوجستیک) تحلیل شد. یافته ها نشان داد؛ زوج های عادی و در معرض طلاق در روان رنجورخویی، تجربه پذیری و وظیفه شناسی و در تمام نه خرده مقیاس فهرست نشانه های روانی (SCL-90)با یکدیگر تفاوت معنادار دارند (01/0P<). از بین کلیه متغیرهای شخصیتی، روانی و جمعیت شناختی، روان رنجورخویی، افسردگی، افکار پارانوئیدی، تعداد فرزندان، نوع ازدواج و میزان درآمد داری توان پیش بین معنادار تعارض زناشویی بودند.
  کلیدواژگان: تعارض زناشویی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های روانی، ویژگی های جمعیت شناختی
 • نغمه خدامی، احمد عابدی، سید حمید آتش پور صفحات 45-53
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش حافظه فعال و آموزش فراشناخت بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دارای ناتوان یادگیری ریاضی اجرا شد. پژوهش از نوع آزمایشی و جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی دارای ناتوانی یادگیری ریاضی بودند که از میان آنها، 30 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و با روش تصادفی در گروه های آزمایش (آموزش حافظه فعال و آموزش فراشناخت) و گواه قرار گرفتند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس هوش کودکان وکسلر (شهیم، 1364)، آزمون ایران کی مت (محمد اسماعیل و هومن، 1381) و آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی (فراهانی، 1386) بود. داده ها از طریق تحلیل کواریانس بررسی شد. یافته ها نشان داد آموزش حافظه فعال و آموزش فراشناخت بر عملکرد تحصیلی ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی مؤثر است (01/0P<). نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد بین دو روش آموزش حافظه فعال و فراشناخت، در بهبود عملکرد تحصیلی ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P>).
  کلیدواژگان: ناتوانی ریاضی، حافظه فعال، فراشناخت، دانش آموزان دختر
 • زهرا ادیبی، محسن گلپرور، محمدرضا مصاحبی صفحات 54-65
  این پژوهش با هدف بررسی نقش کنترل شغلی در رابطه گرانباری، ابهام و تعارض نقش با رفتارهای مدنی سازمانی، خلاقیت، عملکرد وظیفه، رفتارهای انحرافی و تمایل به ترک خدمت اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کارکنان یک سازمان وابسته به وزارت نفت در بندرعباس بودند که از میان آنها، 187 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل، پرسشنامه های ابهام و گرانباری نقش، تعارض نقش، عملکرد وظیفه و ترک خدمت (باباکاس و همکاران، 2009)، پرسشنامه کنترل شغلی محقق ساخته، پرسشنامه رفتارهای مدنی سازمانی (بخاری و علی، 2009)، پرسشنامه رفتارهای انحرافی (بنت و رابینسون، 2000) و پرسشنامه خلاقیت (تایرنی و همکاران، 1999) بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شد. یافته ها نشان داد که: 1 کنترل شغلی رابطه ابهام و گرانباری نقش و تعارض نقش را با عملکرد وظیفه، ترک خدمت، خلاقیت و رفتارهای مدنی سازمانی تعدیل نمی نماید؛ 2 کنترل شغلی، رابطه بین تعارض نقش را با رفتارهای انحرافی تعدیل نمود. بدین معنی که وقتی کنترل شغلی بالاست، بین تعارض نقش با رفتارهای انحرافی رابطه منفی و معنادار (01/0P<) وجود دارد.
  کلیدواژگان: گرانباری، ابهام، تعارض، رفتارهای مثبت، رفتارهای منفی، کنترل شغلی
 • اشرف سادات موسوی، فاطمه متین خواه، فاطمه عاصف صفحات 66-75
  این پژوهش با هدف مقایسه نشانه های روان شناختی افراد سیگاری، سیگاری خودمعرف برای ترک و افراد غیرسیگاری اجرا شد. پژوهش از نوع پس رویدادی و جامعه آماری سه گروه افراد سیگاری، غیرسیگاری و سیگاری خودمعرف برای ترک در شهر تهران بودند که از میان آنها، 46 نفر سیگاری، 50 نفر سیگاری خودمعرف برای ترک و 50 نفر غیرسیگاری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش فهرست نشانه ای هوپکینز (دروگاتیس و همکاران، 1974) بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی شفه تحلیل شد. یافته ها نشان داد میان افراد سیگاری، سیگاری خودمعرف برای ترک و غیرسیگاری در جسمانی سازی و اضطراب تفاوت معنادار وجود دارد (05/0P<). نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد میان دو گروه غیرسیگاری و سیگاری خود معرف برای ترک در جسمانی سازی (05/0P<) و میان دو گروه سیگاری و غیرسیگاری در جسمانی سازی (01/0P<) و اضطراب (05/0P<) تفاوت معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: سیگار، ترک سیگار، نشانه های روان شناختی
 • ستاره فیروزی، صغری ابراهیمی قوام، فریبرز درتاج صفحات 76-85
  این پژوهش با هدف مقایسه کارکردهای اجرایی (استدلال، حافظه فعال و سازماندهی برنامه ریزی) دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی با اضطراب امتحان بالا و پایین اجرا شد. پژوهش از نوع پس رویدادی و جامعه آماری آن دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران بودند که از میان آنها 313 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل آزمون آندره ری (آندره ری، 1942)، خرده آزمون های تشابه ها و حافظه عددی هوش آزمای وکسلر (وکسلر، 1949) و سیاهه اضطراب امتحان (ابوالقاسمی و همکاران، 1375) بود. داده ها از طریق آزمون t گروه های مستقل و آزمون یو مان ویتنی تحلیل شد. یافته ها نشان داد بین دانش آموزان با اضطراب امتحان بالا و پایین در کارکردهای اجرایی استدلال و حافظه فعال تفاوت معنادار (001/0P<) وجود دارد، ولی در کارکرد اجرایی سازماندهی برنامه ریزی بین دو گروه تفاوت معناداری به دست نیامد.
  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، استدلال، حافظه فعال، سازماندهی، برنامه ریزی، اضطراب امتحان
 • عباس ابوالقاسمی، محمد مرادی سروش، محمد نریمانی، عادل زاهد صفحات 86-94
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه ابتکار شخصی، جهت گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی در کارکنان مراکز تولیدی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش، کارکنان مراکز تولیدی شهر اردبیل بودند که از میان آنها 200 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس ابتکار شخصی (رابینز چک، 1998)، پرسشنامه جهت گیری مذهبی (آلپورت، 1968)، مقیاس سرمایه اجتماعی سازمانی (لادردال، 1999) و پرسشنامه عملکرد شغلی (پترسون، 1963) بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که ابتکار شخصی، سرمایه اجتماعی سازمانی و جهت گیری مذهبی درونی با عملکرد شغلی همبستگی مثبت معناداری (01/0P<) دارند. اما بین جهت گیری مذهبی بیرونی و عملکرد شغلی همبستگی معناداری به دست نیامد (05/0P<). رگرسیون چندگانه نشان داد که 3/34 درصد از واریانس عملکرد شغلی از طریق ابتکار شخصی، جهت گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی سازمانی تبیین می شود.
  کلیدواژگان: ابتکار شخصی، جهت گیری مذهبی، سرمایه اجتماعی سازمانی، عملکرد شغلی
|
 • Pages 4-16
  This research was administered with the aim of investigating the role of perceptual-affective strain in predictive power of interaction of organizational injustice dimensions for deviant behaviors, turnover and organizational citizenship behaviors. Method of research was correlation and statistical population was the males employees of an industrial factory, among them 216 employees were selected using simple random sampling. The assessment tools included a researcher-made Questionnaire of Perceptual-Affective Strain, the Organizational Injustice Questionnaires (Kim & Leung, 2007), the Deviant Behaviors Questionnaire (Bennett & Robinson, 2000), the Turnover Questionnaire (Tepper et al, 2009) and the Organizational Citizenship Behaviors Questionnaire (Bukhari & Alis, 2009). Data were analyzed using hierarchical regression analysis. The results of hierarchical regression analysis showed that: 1) in low perceptual– affective strain of distributive injustice, three way interaction of injustice had prediction of organizational citizenship behaviors. 2) In low perceptual–affective strain of procedural and interactional justice, also three way interaction statement of injustice had prediction of organizational citizenship behaviors. 3) In low perceptual- affective strain of distributive injustice, three way interaction of injustice had prediction of deviant behaviors. 4) In low perceptual affective strain of interactional injustice rather than high perceptual- affective strain of interactional injustice, three way interactions of injustice had higher prediction power for prediction of deviant behaviors. 5) Only in low perceptual- affective strain of distributive injustice, three way interaction of injustice had prediction of turnover.
 • Pages 17-32
  The purpose of the present study was to investigate the relationship between parental personality characteristics and family functioning with metabolic control (glycosylated hemoglobin) in type 1 diabetic children. Research method was correlation and statistical population included parents with type 1 diabetic children who were the members of Iran Diabetes Association, and also parents with healthy children were included, among them 211 parents with type 1 diabetic children and 220 parents with healthy children were chosen by simple and cluster random sampling. The assessment tools included the Big Five Personality Questionnaire (Costa & McCrae, 1989), McMaster Family Assessment Device (Epstein et al, 1983) and questions on children metabolic control (glycosylated hemoglobin). Data were analyzed using multiple regression analyses (stepwise) and multivariate analyses of variance. Results showed significant positive relationship between neuroticism of mothers and family dysfunction in affective involvement dimension to glycosylated hemoglobin in diabetic children (P<0/01). Parents with diabetic children were higher neuroticism and lower extroversion than parents with healthy children. In addition, parents with diabetic children had significant difference in roles, affective responsiveness, and affective involvement dimensions in comparison with parents with healthy children (P<0/01).
 • Pages 33-44
  The purpose of this research was to predict marital conflicts (of divorce prone and normal couples) through personality, psychological and demographic characteristics. Method of research was correlation and ex-post facto one and the statistical population was divorce prone and normal couples. For normal and divorce prone couples, each one included 60 persons, who were selected by two- stage cluster sampling method. The assessment tools included a Big-Five-Factor Personality Questionnaire (Costa & McCrae, 1989), the Symptom Check-List-90 (SCL-90) (Derogatis et. al., 1973) and a Demographic Questionnaire (made by researcher). The data were analyzed using independent sample t-test and stepwise regression analysis (logistic). The results showed that divorce prone and normal couples were significantly different in terms of neuroticism, openness to experience and conscientiousness and all nine subscales of SCL-90 (P<0/05). From all of the personality, psychological and demographic variables, neuroticism, depression, paranoid thoughts, number of children, type of marriage and income could significantly predict marital conflict. Prediction of marital conflict.
 • Pages 45-53
  This study was conducted with the aim of analyzing the effect of instruction of working memory and instruction of metacognition on academic performance among female students with mathematics learning disabilities. The research was experimental and the statistical population included third grade female students with learning mathematics disabilities, among them 30 students were selected via cluster multistage random sampling and then divided into experimental groups (instruction of working memory and metacognition) and control group in a random way. The assessment tools included Wechsler Intelligence Scale for Children (Shahim, 1364), Iran Keymath Test (Mohammad Esmaeil & Human, 1381) and Mathematics Academic Performance Test (Farahani, 1386). The data were analyzed through covariance analysis. The results showed that working memory instruction and metacognitive instruction are effective on the mathematics academic performance of the students with mathematics learning disabilities (P<0/01). The results of Tukey’s post hoc test revealed that, there is no significant difference between effects of working memory instruction and metacognitive instruction in mathematics academic performance of the students with mathematics learning disabilities (P>0/05). The effect of working memory .
 • Pages 54-65
  This research was carried out with the aim of studying the role of job control in relation among overload, ambiguity and role conflict with organizational citizenship behaviors, creativity, task performance, deviant behaviors and turnover. Method of research was correlation and statistical population was the employees of an organization related to petroleum ministry in Bandar Abbass city, among them187 persons were selected using simple random sampling. Research instruments consisted of Role overload and Ambiguity, Role Conflict, Task Performance and Turnover Questionnaires (Babakas et al, 2009), a researcher made Questionnaire of Job Control, the Organizational Citizenship Behaviors Questionnaire (Bukhari & Ali, 2009), the Deviant Behaviors Questionnaire (Bennett & Robinson, 2000) and the Creativity Questionnaire (Tierney et al, 1999). Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and hierarchical regression analysis. The results showed that: 1) job control has not moderated the relationships between role overload and ambiguity and role conflict with task performance, turnover, creativity and organizational citizenship behaviors, 2) job control has moderated the relationship between role conflict with deviant behaviors. That is, when job control is high, there is a negative significant relationship between role conflict and deviant behaviors (P<0.01).
 • Pages 66-75
  The aim of this study was to compare the psychological symptoms in three groups of smokers, smokers self referred for cessation, and non-smokers. Method of research was ex post facto and the statistical population was three groups of smokers, self referred smokers for cessation and non-smokers in Tehran city, among them 46 smokers, 50 self referred smokers for cessation and 50 non-smokers were selected through convenience sampling. The research instrument was Hopkins Symptom Checklist (Derogatis et al, 1974). Data were analyzed through multivariate covariance analysis and scheffe’s post hoc test. Results showed that there is a significant difference among three groups in somatization and anxiety (P< 0.05). The results of scheffe analyses showed that there is a difference between self referred smokers for cessation and non-smokers in somatization (P< 0.05) and between smokers and non-smokers in somatization (P< 0.01) and anxiety (P< 0.05).
 • Pages 76-85
  The purpose of this research was to compare the executive functions (reasoning, working memory and organizing-planning) of the fifth grade elementary students with high and low test anxiety. Method of research was ex-post facto and the statistical population was the fifth grade elementary students in Tehran city, among them 313 students were selected via cluster random sampling. The research instruments were Andre-Rey Test (Andre-Rey, 1942), Digit Span and Similarities Subtests of Wechsler intelligence scale (Wechsler, 1949) and Test Anxiety Inventory (Abolghasemi et al, 1375). Data were analyzed using independent sample t-test and Mann Whitney test. The results indicated significant difference between students with high and low test anxiety in reasoning and working memory (P< 0/001). But there was no significant difference between students with high and low test anxiety in organizing-planning.
 • Pages 86-94
  The research was performed to determine the relationship between personal initiative, religious orientation, organizational social capital and job performance in the productive centers employees. The research method was correlation, and research statistical population comprised of all productive centers employees in Ardabil city, among them 200 persons were selected through the two-stage cluster random sampling. The measurement instruments were the Personal Initiative Scale (Robitschek, 1998), the Religious Orientation Questionnaire (Allport, 1968), the Organizational Social Capital Scale (Lauderdale, 1999) and the Job Performance Questionnaire (Paterson, 1963). Data were analyzed through Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. The results revealed that personal initiative, organizational social capital and internal religious orientation had a significant positive correlation with the job performance of productive center employees (P<0.01), while a significant negative correlation was not obtained between external religious orientation and job performance (P>0.05). The results of multiple regression analysis showed that 34.3 percent of job performance variance would be explained through variables of personal initiative, religious orientation and organizational social capital.