تاثیر آفت کش های رایج بر سفیدبالک جالیز (Hem.: Aleyrodidae) Bemisia tabaci روی خیار پاییزه در اهواز

پیام:
چکیده:
Bemisia tabaci Gennadius بیش از 100 سال پیش معرفی شده و به محصولات زراعی و غیر زراعی مناطق گرمسیر جهان خسارت وارد می کند. عوامل زیستی مختلف مانند دامنه وسیع میزبانی، چند نسلی بودن، نرخ بالای تولید مثل، توانایی انتقال ویروس های گیاهی و گسترش مقاومت به حشره کش ها باعث مشکلاتی در مدیریت این سفیدبالک شده است. در این تحقیق تاثیر 5 نوع حشره-کش شامل پیری پروکسی فن، ایمیداکلوپراید، پی متروزین، فن پروپاترین و بوپروفزین بر B. tabaci جهت تعیین بهترین حشره کش مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نمونه برداری برگی، 3 برگ از قسمت های بالایی، میانی، پایینی 3 بوته و مجموعا 9 برگ از هر پلات را به طور تصادفی انتخاب و حشرات کامل آفت روی سطح زیرین آن مورد شمارش قرار گرفت. جهت شمارش پوره و پوپاریوم آفت، برگ ها را از ساقه گیاهان جدا نموده و در زیر بینوکولر شمارش ها صورت گرفت. سپس داده های بدست آمده مورد تجزیه آماری قرار گرفت و با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح یک و 5 درصد مورد مقایسه آماری قرار گرفته و گروه بندی انجام شد. نتایج نشان داد هیچ کدام از 10 تیمار حشره کش تاثیر قابل قبولی بر جمعیت پوره و پوپاریوم ندارند و در مورد حشرات کامل آفت، تیمارهای پیری-پروکسی فن (%10EC) به میزان 750 سی سی در هکتار، ایمیداکلوپراید (%35SC) به میزان 750 سی-سی در هکتار، پی متروزین (%25WG) به میزان 1 کیلوگرم در هکتار و پی متروزین (%25WG) به میزان 25/1 کیلوگرم در هکتار برتری بیشتری نسبت به شاهد داشتند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p928528 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.