میزان شیوع انگلهای روده ای در پرسنل نیروی دریایی سپاه پاسداران در سال 1385

پیام:
چکیده:
مقدمه
نیروهای نظامی در معرض ابتلا به انگلهای روده ای هستند و این بیماری ها باعث ضعف پرسنل و کاهش راندمان آنان می شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع این بیماری در پرسنل دریایی سپاه می باشد.
مواد و روش کار
این مطالعه یک بررسی مقطعی- توصیفی تصادفی ساده است که در 1002 نفر از پرسنل نظامی شهر بندرعباس و جزایر آن در سال 1385 طی دو هفته انجام گرفت. اطلاعات دموگرافیک و آب آشامیدنی بررسی و نمونه های مدفوع به روش مستقیم آزمایش شد.
نتایج
تمام افراد مرد بودند و میانگین و انحراف معیار سنی 29/2 ± 08/21 سال داشتند. تعداد 299 نفر (80/29%) انگل روده ای داشتند که 4/8% انتاموبا کلی، 6/6% ژیاردیا، 2/2% انتاموبا هیستولیتیکا و دیسپار و 7/1% آسکاریس بود. شیوع انگلها با متغیرها ارتباط معنی داری نداشت.
بحث: ابتلا به انگلها باعث عوارض گوارشی پرسنل و کاهش راندمان آنان می شود. در این مطالعه حدود 30% افراد مورد مطالعه مبتلا به انگل بودند، لذا بررسی شیوع انگلی در محل های نظامی با بهداشت پایین همراه با آموزش پرسنل در مورد رعایت بهداشت و مصرف آب سالم توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
197
لینک کوتاه:
magiran.com/p9309 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.