بررسی تطابق یافته های ماموگرافی، سونوگرافی و هیستو پاتولوژی در خانم های مبتلا به سرطان پستان کمتر از 50 سال

پیام:
چکیده:

مقدمهسرطان پستان شایع ترین بدخیمی زنان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان می باشد. با توجه به سن پایین ابتلا (40-49 سالگی) و ظهور بالای سرطان پیشرفته در خانم های ایرانی تشخیص زودرس و تعیین اندازه دقیق تومور قبل از عمل اهمیت بسزایی در انتخاب پلان درمانی دارد.
روش کاراین مطالعه توصیفی مقطعی در بیمارستان قائم از سال 1386-1389 انجام شده است. پرونده 370 بیمار مبتلا به سرطان پستان زیر 50 سال بررسی شد که فقط 60 بیمار دارای اطلاعات کافی جهت ورود به مطالعه بودند. اطلاعات بیماران وارد پرسشنامه ای مبنی بر یافته های ماموگرافی و سونوگرافی و پاتولوژی و... شد و سپس با آزمون های آماری در نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایجمیانگین سن بیماران مورد مطالعه 1/6 ±40 سال بود 16% بیماران دارای ماموگرافی طبیعی بودند که70% آنها بر اساس طبقه بندی دانسیته ماموگرافیک (American College of Radiology) ACR در طبقه 3و4 قرار داشتند. میانگین سطح ضایعه در مشاهدات ماموگرافیک 2mm 1031±96/1042، سونوگرافیک 2mm 498±772/541 و پاتولوژیک 2mm 1617±75/1493 بود. بین اندازه تومور در ماموگرافی و وجود متاستاز همبستگی معنی دار (02/0=p) مشاهده شد بین اندازه توموردر ماموگرافی و پاتولوژی نیز همبستگی معنی دار مشاهده شد (001/0>p، 62/0=r).
نتیجه گیریسونوگرافی در تعیین ضایعات در بیمارانی که ماموگرافی آنها دانسیته بالایی (طبقه 3 و4) دارد روش تشخیصی مطمئن تری است گر چه میانگین سطح ضایعه در ماموگرافی و سونوگرافی نسبت به پاتولوژی کمتر برآورد شده بود. ولی ماموگرافی نسبت به سونوگرافی در تعیین اندازه تومور قبل از عمل جراحی دقیق تر می باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
195
لینک کوتاه:
magiran.com/p958857 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.