فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال شصت و ششم شماره 6 (پیاپی 192، بهمن و اسفند 1402)

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سال شصت و ششم شماره 6 (پیاپی 192، بهمن و اسفند 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 22
|
 • اسدالله امانیان، نازیا سادات ناصری، الهام فریبرزی، احسان ارمز صفحات 293-307
  مقدمه

  این پژوهش با هدف طراحی مدل آینده پژوهی با رویکرد تفکر استراتژیک درآموزش عالی انجام شد، آینده پژوهی در پی آن است تا با بهره گیری از تحلیل وضعیت موجود، شناسایی سازوکارهای تغییر و تعریف سناریوهای مختلف، توسعه و بهبود را در آینده‎های محتمل و ممکن پیش بینی کند.

  روش کار

  روش پژوهش، کیفی-کمی با تاکید بر معادلات ساختاری است .جامعه آماری را دربخش کیفی 25 نفر از متخصصین و خبرگان که ازروش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان‎های خراسان (396 نفر) بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 196 نفر، با استفاده از روش طبقه ای متناسب گزینش صورت گرفت. ابزار تحقیق مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب آلفای کرونباخ آن ها 98/0 به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آن ها با استفاده از نظر خبرگان تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک دو نرم افزار SPSS 22 و pLS صورت پذیرفت.

  نتایج

  با استفاده از داده‎های جمع آوری شده مدلی طراحی شد که از بین ابعاد آینده پژوهی، آینده نگری، رهبری وخلاقیت دارای اهمیت و رتبه بیشتر(ضریب 0.81،0.82،0.83)، از بین ابعاد تفکراستراتژیک بعد سازمانی (ضریب 0.84) بیشترین وبعد شهودی (ضریب 0.73) کمترین رتبه واهمیت را دارا می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته‎های این پژوهش پیشنهاد می گردد میز آینده پژوهی با هدف تعیین راهبردها در کلیه حوزه ها و ذینفعان با استفاده از همه ظرفیت های محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی برای آینده مطلوب دانشگاه ها تشکیل گردد.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، تفکر استراتژیک، دانشگاه های دولتی
 • زکیه ایمان پناه*، غلامرضا هاشمی تبار، مهدی عسکری بدوئی صفحات 1469-1480
  سابقه و هدف

  پلاسمید ها در انتقال افقی ژن ها به ویژه مقاومت آنتی بیوتیکی و عوامل بیماری زا نقش حیاتی دارند و مطالعات چندانی روی نوع پلاسمیدهای حمل شده توسط پاتوتیپ های اشریشیاکلی چسبنده ی روده ای انجام نگرفته است. هدف اصلی این مطالعه دسته بندی پلاسمید های جدایه های اشریشیاکلی چسبنده ی روده ای جدا شده از کودکان اسهالی بر اساس گروه های ناسازگار عمده پلاسمیدی به روش Johnsnonو همکاران(2007) می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی بر روی 44 جدایه اشریشیاکلی چسبنده ی روده ای جدا شده از نمونه مدفوع کودکان اسهالی به منظور شناسایی 18 رپلیکون پلاسمیدی به روش Johnsnonو همکاران(2007) انجام گرفت.

  یافته ها

  نتاج نشان داد که رپلیکون پلاسمید FreP با (54/79%)35 بیشترین فراوانی و رپلیکون پلاسمید L/M با (27/2%)1 کمترین فراوانی را داشت. رپلیکون IncFIC ,IncN, IncW, Inc X, Inc HI1, Inc HI2 و IncFIIA در هیچکدام از جدایه ها یافت نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه بیانگر تنوع بالای پروفایل گروه های ناسازگار پلاسمیدی در بین جدایه های مورد مطالعه بود.

  کلیدواژگان: پلاسمید، رپلیکون تایپینگ، اشریشیاکلی چسبنده ی روده ای، اسهال کودکان، مولتی پلکس پی سی آر
 • طاهره خسروی اصل، مهدی مشکی، احسان موسی فرخانی، میترا دوگنچی* صفحات 1481-1489
  مقدمه

  تب مالت یک بیماری با درگیری چند ارگان است. این بیماری در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع به سمت یک بیماری مزمن و ناتوان کننده پیشرفت می نماید. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر رفتارهای پیشگیری کننده از تب مالت با استفاده از نظریه شناختی اجتماعی انجام شد.                                                

  روش کار

  این مطالعه یک پژوهش مقطعی می باشد که بر روی  100 نفراز ساکنین روستایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1399 انجام شد. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته که شامل اطلاعات جمعیت شناختی، سازه های مدل شناختی- اجتماعی و رفتار بود، انجام گرفت. تحلیل های آماری با نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت.

  نتایج

  میانگین سنی 70/9 ± 19/35 سال می باشد، 82 درصد از افراد شرکت کننده زن، 93 درصد دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم ، 87  درصد  متاهل و 78 درصد زنان خانه دار بودند. بجز سازه درک موقعیت، بین سایر سازه ها و رفتار پیشگیرانه از تب مالت همبستگی مثبت و معنی داری مشاده شد.  نتایج مدل رگرسیونی نشان داد پیش گویی کنندهای رفتار پیشگیرانه از تب مالت شامل سازه های آگاهی، انتظار پیامد، ارزش پیامد، درک موقعیت، خودکارآمدی، خودکارآمدی بر غلبه بر موانع، خود تنظیمی و سازگاری عاطفی می باشد(05/0 > P).  

  نتیجه گیری

  هر چه میزان آگاهی، انتظار پیامد، ارزش پیامد، درک موقعیت، خودکارآمدی، خودکارآمدی بر غلبه بر موانع، خود تنظیمی و سازگاری عاطفی بیشتر باشد رفتار پیشگیرانه از ابتلا به تب مالت هم بیشتر خواهد بود. اجرای آموزش های پیشگیرانه از تب مالت مبتنی بر تیوری شناختی اجتماعی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: تئوری شناختی اجتماعی، رفتارهای پیشگیرانه، بیماری تب مالت
 • مستعان محمدپور، حسین کاظمی*، حسین نورانی، حسن برجی صفحات 1490-1504
  مقدمه

  کرم‎ها پاسخ‎های‎ای‎منی نوع دوم را فعال می‎کنند که منجر به ترشح سایتوکاین‎های IL4,1L13. می‎گردند و‎ای‎ن سایتوکاین‎ها منجر به محافظت میزبان از طریق ترمیم بافت، کنترل التهاب و دفع کرم‎ها می‎گردند. مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر‎ استفاده از آنتی ژن های سوماتیک نماتود مارشالاژیا مارشالی بر التیام زخم های تمام ضخامت پوستی در موش صورت گرفت.

  روش کار

  در‎ای‎ن مطالعه تعداد 72 قطعه موش به گروه A، B، C و D تقسیم شدند. زیرگروه های A آنتی ژن با دوز µg 40 به ازای هر موش، زیرگروه های B آنتی ژن با دوز µg 20 به ازای هر موش، زیرگروه های C ادجوانت آلوم دریافت نمودند و زیر گروه های D به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شدند. 24 ساعت پس از‎ای‎جاد زخم ها، موش های گروه آزمایش با آنتی ژن و ادجوانت آلوم به صورت تزریق زیرپوستی در چهار طرف زخم تحت درمان قرار گرفتند. جهت ارزیابی ژیومتریک در روز های صفر، 1، 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، تصاویر دیجیتال تهیه شد. عکس های حاصل با نرم افزار Image J مورد بررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  اختلاف معنی داری از نظر درصد انقباض زخم و التیام زخم و میزان نفوذ سلول های آماسی در گروه درمانی با دوز µg 20 از آنتی ژن مشاهده شد)05/0 ≥ P)

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که کاربرد آنتی ژن های سوماتیک نماتود مارشالاژیا مارشالی با دوز µg 20 به صورت تزریق زیرپوستی سبب تسریع روند التیام زخم می شود.

  کلیدواژگان: مارشالاژیا مارشالی، زخم، التیام، موش
 • امیر دلشاد، فرشته احدی، محمدرضا اسد صفحات 1504-1521

  هدف از تحقیق حاضر تاثیر سه شیوه تمرینی بر بیان ژن TGFB1 و VASH-1 در بافت بطن چپ رت های ویستار بود.

  مواد و روش ها

  40 سر موش ویستار8 هفته ای با میانگین وزن33+237 گرم در محیطی کنترل شده نگهداری و به صورت تصادفی در5 گروه 8 تایی قرار گرفتند. برنامه های تمرینی به مدت 8 هفته و هفته ای 3 جلسه با شدت مشخص بود.تمرینات هوازی شامل 47 دقیقه دویدن با شدت متوسط VO2MAX 65 % بر روی تردمیل بود. تمرین HITشامل دویدن با سرعت 2 متر در دقیقه با شیب فزاینده بر روی نوار گردان و تمرینات HIIT شامل 4 وهله تناوبی شدید با شدت 90تا 100درصد VO2MAX و چهار وهله تناوبی کم شدت 50 تا 60 درصد VO2MAX انجام شد. گروه کنترل پایه در هفته اول و پس از استقرار تحت جراحی و بافت برداری قرار گرفت گروه های دیگر پس از آخرین جلسه تمرینی تشریح و سپس بافت قلب آن مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات برون گروهی توسط آنالیز واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری0/05 ≥ P مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  1- نتایج نشان می دهد 8 هفته تمرین MIT (001/0 ≥ P)، HIT (001/0≥ P)، HIIT(001/0≥ P) باعث افزایش معنادار بیان TGF- β1در بطن چپ موش های نرویستا ر شد 2- نتایج تحقیق حاضر کاهش معنی دار بیان ژن VASH-1 بین 5 گروه پژوهش نشان می دهد(د(0001/0 (P<.

  نتیجه گیری

  بنظرمیرسد تمرین منظم پتانسیل اثر گذاری در افزایش هایپرتروفی قلب با افزایش TGF- β1 کاهش VASH-1 در رت های نزاد دارد

  کلیدواژگان: HITا، HIIT، TGF β1، VASH1، موش
 • ماندانا متین زاده، فاطمه بهرامی* صفحات 1520-1635

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر رفتارهای تکانشگرایانه و آشفتگی روان شناختی نوجوانان با تعامل والد- فرزندی ناکارآمد انجام گرفت. پژوهش حاضر کاربردی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری را نوجوانان با تعامل والد- فرزندی ناکارآمد مراجعه کننده به مرکز مشاوره آموزش و پرورش ناحیه 6 شهر اصفهان در سال تحصیلی 1402-1401 تشکیل دادند. جهت اجرای پژوهش حاضر تعداد 37 نوجوان با تعامل والد- فرزندی ناکارآمد با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند (19 نوجوان در گروه آزمایش و 18 نوجوان در گروه گواه). نوجوانان حاضر در گروه آزمایش واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب (10 جلسه) را طی 10 هفته دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه رابطه والد- فرزندی (فاین، مورلند و شوبل، 1983)، پرسشنامه رفتارهای تکانشگرایانه (بارت و همکاران، 2004) و پرسشنامه آشفتگی روان شناختی (کسلر و همکاران، 2002) بود. نتایج نشان داد واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر رفتارهای تکانشگرایانه (0001>P؛ 62/0=Eta؛ 79/58=F) و آشفتگی روان شناختی (0001>P؛ 53/0=Eta؛ 03/40=F) نوجوانان با تعامل والد- فرزندی ناکارآمد تاثیر داشته است. بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب با بهره گیری از فنونی همانند تمرکز بر زمان حال، اجتناب از انتقاد افراطی و آموزش مسئولیت پذیری می تواند به عنوان روشی کارآمد در جهت کاهش رفتارهای تکانشگرایانه و آشفتگی روان شناختی نوجوانان با تعامل والد- فرزندی ناکارآمد مورد استفاده قرار داد.

  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، تئوری انتخاب، رفتارهای تکانشگرایانه، آشفتگی روان شناختی نوجوانان، تعامل والد- فرزندی
 • شقایق رفیعی، حسین باقری، محسن قلی زاده، علی فرامرزی گرمرودی، علی اکبر حجت پناه منتظری، عبدالرسول رنگ رزی* صفحات 1522-1530
  مقدمه

  هدف از این مطالعه بررسی اثر افزودن کازیین فسفوپپتید-آمورفوس کلسیم فسفات (CPP-ACP) ساخته شده در مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به یک خمیردندان ایرانی بر رمینرالیزاسیون ضایعات مینایی می‎باشد.

  روش کار

  تعداد 20 بلوک مینایی از تاج تعدادی دندان انسیزور گاوی برش زده شدند. یک سوم هر بلوک مینایی لاک زده شد تا آن ناحیه به عنوان ناحیه سالم باشد و دو ناحیه باقی مانده هر دو وارد پروسه دمینرالیزاسیون شدند. پس از فرآیند دمینرالیزاسیون نصف باقی مانده سطح بلوک مینایی لاک زده شد تا فقط ناحیه سوم وارد پروسه رمینرالیزاسیون شود. 20 بلوک مینایی به 2 گروه تقسیم شدند: گروه اول خمیر دندان مریدنت Complete7 وگروه دوم خمیردندان مریدنت Complete7 حاوی 1 درصد وزنی CPP-ACP. در هر گروه خمیردندان مورد نظر به مدت 3 دقیقه برروی ناحیه سوم قرار داده شده و پس از آن با استفاده از آب مقطر شسته و در محلول بزاق مصنوعی قرار گرفت. این عمل به مدت 7 روز تکرار شد. با استفاده از روش ویکرزمیکروهاردنس سنجش رمینرالیزاسیون در سه ناحیه از سطح به عمق در عمق‎های 20، 50، 100 و 150 میکرومتر انجام شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که افزودن CPP-ACP به خمیردندان مریدنت موجب افزایش توان رمینرالیزاسیون در دو عمق 20 میکرومتر (p=0.028) و 50 میکرومتر (p=0.033) شده است. در سایر عمق‎ها، افزودن CPP-ACP تفاوت معناداری در تاثیر خمیردندان بر رمینرالیزاسیون ایجاد نکرده است.

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن CPP-ACP به خمیردندان ایرانی مریدنت باعث بهبود قابلیت آن در رمینرالیزاسیون ضایعات مینایی در لایه سطحی مینای دندان شود.

  کلیدواژگان: خمیردندان، پوسیدگی‎های دندانی، رمینرالیزاسیون، CPP-ACP
 • محمدرضا پورمحمد، جینا خیاطزاده*، نسرین یوسفی، مریم طهرانی پور، ناصر مهدوی شهری صفحات 1532-1541
  مقدمه

  درماتوگلیفیک علمی است که به مطالعه صحیح و اصولی خطوط پوستی موجود در کف دست، پا می پردازد. این خطوط دارای یک سری نقاط مشخصه به نام مینوتیا هستند. در برخی از مطالعات ارتباط الگوهای درماتوگلیفیک با برخی بیماری ها ثابت شده است. ضریب هوشی یکی از ابزارهای مهم توسعه محسوب می شود. هدف از مطالعه حاضر، استفاده آسان و در دسترس از ویژگی های دست برای شناخت زودرس ضریب هوشی بود.

  روش کار

  در این مطالعه تحلیلی مشاهده ای که در سال 1401 انجام شد، تعداد 50 دانش آموز کم توان ذهنی و 60 دانش آموز باهوش و 100 دانش آموز عادی در رده سنی 7 تا 18 سال ساکن در شهر بیرجند بررسی شدند. اثر انگشت شست پا توسط اسکنر ثبت شد. سپس الگوهای درماتوگلیفیک و میوتیا مشخص شد. داده ها با نرم افزارهای Excel و spss پردازش شد.

  نتایج

  طبق نتایج بدست آمده، حداکثر فراوانی الگوهای درماتوگلیفیک در هر دو پا مربوط به نوع کیسه ای بود. بررسی فراوانی الگوهای مینوتیا انگشت شست پای راست و چپ در سه گروه باهوش ، کم توان ذهنی و عادی نشان دهنده تفاوت بین آنها بود. تنوع الگوهای مینوتیا در افراد باهوش نسبت به سایر افراد بیشتر بود. همچنین در هر سه گروه متوسط خط شماری دست چپ کمتر از دست راست بود.

  کلیدواژگان: درماتوگلیفیک، ضریب هوشی، الگوی مینوتیا
 • مژگان اسکندری، مهدی مقرنسی*، سعید ایل بیگی صفحات 1543-1554
  مقدمه

  سیتوکاین های پیش التهابی مانند لپتین نقش مهمی در پاتوژنز چاقی و سندروم متابولیک دارند. فعالیت های ورزشی و مکمل های غذایی دو رویکرد مناسب برای پیشگیری از پدیده اضافه وزن و چاقی هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومت کل بدن (TRX) و مکمل دهی امگا-3 بر مقادیر سرمی لپتین و درصد چربی بدن در زنان دارای اضافه وزن و چاق بود.

  روش کار

  در این پژوهش نیمه تجربی، 48 زن دارای اضافه وزن و چاق به شکل هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه 12 نفره 1) تمرین 2) مکمل 3) تمرین+ مکمل و 4) کنترل تقسیم شدند. آزمودنی های گروه اول و سوم به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته) به اجرای پروتکل تمرین ورزشی (TRX) پرداختند. همچنین آزمودنی های گروه دوم و سوم روزانه دو عدد کپسول 1000 میلی گرمی مکمل امگا-3 را در دو نوبت و گروه اول و چهارم به همان میزان دارونما (پارافین خوراکی) دریافت کردند. در ابتدا و انتهای پژوهش، سنجش درصد چربی بدن با استفاده از دستگاه سنجش ترکیب بدن و نمونه خون وریدی برای اندازه گیری مقادیر بیوشیمیایی جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شد.

  کلیدواژگان: تمرین TRX، مکمل امگا-3، لپتین، اضافه وزن و چاق
 • آیدا امیدی، وحید احمدی*، رضا ولیزاده صفحات 1555-1570
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه‏ی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده، تاب‏آوری و شفقت به خود در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه گواه بود. از جامعه بیماران زن مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر شهر ایلام 60 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس به روش هدفمند در سه گروه جایگزین شدند. ابتدا در مرحله پیش آزمون، برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های پرسشنامه استرس ادراک شده، پرسشنامه تاب‏آوری و پرسشنامه شفقت به خود استفاده شد. سپس دو گروه آزمایش به ترتیب آموزش تنظیم هیجان و آموزشی شناخت‏درمانی مبتنی بر ذهن‏آگاهی قرار گرفتند. بعد از ارایه آموزش ها، پس آزمون در مورد کلیه گروه اجرا گردید. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد.

  یافته ها

  آموزش تنظیم هیجان و آموزش شناخت‏درمانی مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر تغییرات استرس ادراک شده افراد، تاب آوری و شفقت به خود و مولفه های آن تاثیر دارد. شناخت‏ درمانی مبتنی بر ذهن‏آگاهی در مقایسه با آموزش تنظیم هیجانی تاثیر بیشتری بر استرس ادراک شده افراد، تاب آوری و شفقت به خود و مولفه های آن داشته است.

  بحث و نتیجه گیری

  می توان از شناخت‏درمانی مبتنی بر ذهن‏آگاهی به عنوان روش موثر برای کاهش استرس ادراک شده و افزایش تاب آوری و شفقت به خود در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آموزش تنظیم هیجان، شناخت‏ درمانی مبتنی بر ذهن ‏آگاهی، استرس ادراک شده و تاب آوری، شفقت به خود و سندرم روده تحریک پذیر
 • کتایون بمانیان، غلامرضا منشئی* صفحات 1560-1572
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی کودک محور بر مهارت های عصب روان شناختی کودکان پیش دبستانی انجام گرفت.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری 45 روزه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 546 نفر بود. در این پژوهش تعداد 30 کودک پیش دبستانی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه-های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 کودک). گروه آزمایش مداخله ذهن آگاهی کودک محور (بوردیک، 2014) را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 75 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه مهارت های عصب روان شناختی (NSQ) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار آماری 23SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی کودک محور بر مهارت های عصب روان شناختی کودکان پیش دبستانی تاثیر معنادار دارد (001/0p<). بدین صورت که این مداخه توانسته منجر به افزایش مهارت های عصب روان شناختی کودکان پیش دبستانی شود .

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که آموزش ذهن آگاهی کودک محور با بهره گیری از فنونی همانند افکار، هیجانات و رفتار آگاهانه و بودن در زمان حال می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود مهارت های عصب روان شناختی کودکان پیش دبستانی مورد استفاده گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش ذهن آگاهی کودک محور، کودکان پیش دبستانی، مهارت های عصب روان شناختی
 • سید مجید حسن زاده فرد*، ناصر بهپور، مهدی روزبهانی صفحات 1572-1583
  مقدمه

  امروزه جهت اصلاح و یا متعادل نمودن شاخص های ترومبوز در بیماران مبتلا به ترومبوز ورید عمقی(DVT) از جوراب های فشرده سازی استاندارد استفاده می شود. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر تمرینات هوازی توام با فشار کشسانی اندام تحتانی بر لکوسیت ها، نوتروفیل ها، مونوسیت ها و لنفوسیت ها در افراد مبتلا به DVT بود.

  مواد و روش ها

  30 مرد میانسال(4±53 سال) مبتلا به ترومبوز ورید عمقی به طور تصادفی در سه گروه: 1)تمرین هوازی، 2)تمرین هوازی با فشار کشسانی، 3)کنترل قرار گرفتند. تمرین هوازی به مدت 8 هفته دویدن در دامنه شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره انجام گرفت. در گروه تمرین هوازی+فشار کشسانی، جهت ایجاد فشار کشسانی از جوراب کشسانی در حین تمرین استفاده شد. سطوح ناشتایی نوتروفیل ها، مونوسیت ها، لنفوسیت ها و لکوسیت ها در 2 نوبت: 24 ساعت قبل و 48 ساعت پس از دوره تمرین اندازه گیری شد. از آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه تغییرات بین گروهی و از آزمون تی همبسته جهت تعیین تغییرات درون گروهی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تمرین هوازی+کشسانی سبب کاهش میزان لکوسیت ها، لنفوسیت ها، نوتروفیل ها و منوسیت ها سرم خون افراد مبتلا به DVT شد(001/0 = P)، اما تغییرات در گروه هوازی و کنترل در هیچ یک از فاکتورها معنادار نبود.

  بحث و نتیجه گیری

  استفاده از جوراب های فشرده سازی الاستیک حین تمرینات هوازی منظم در افراد مبتلا به ترومبوز وریدی عمقی، از طریق کاهش و متعادل نمودن فاکتورهای پیش انعقادی شامل لکوسیت ها و انواع آن شامل لنفوسیت ها، منوسیت ها و نوتروفیل ها به کاهش روند انعقاد خون در بین افراد مبتلا به ترومبوز وریدی عمقی منجر می شود.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، فشار کشسانی، ترومبوز ورید عمقی، لکوسیت، سیستم ایمنی
 • فرامرز فاضلی، فرشاد شیبائی مقدم، علیرضا انصاری مقدم، حسین رجبی بهاآبادی* صفحات 1573-1579
  مقدمه و هدف

  با توجه به اهمیت انواع تست های یورودینامیک بر آن شدیم تا شاخص های یورودینامیک را بررسی نمودیم و نوموگرام حاصل از یافته های مرکز یورودینامیک بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از سال تاسیس تا سال 1400 را رسم کردیم.روش اجرای تحقیق: مطالعه حاضر بصورت توصیفی، تمامی اطلاعات بیماران بالای 18 سال، درج شده در سیستم یورودینامیک را به تفکیک استخراج کردیم. پس از جمع آوری اطلاعات، تمامی داده ها براساس سن، جنس و تشخیص احتمالی دسته بندی شد و نمودارهای حاصل از این دسته بندی ها رسم شد.

  نتایج

  میانگین Pdet before voiding (فشار عضله دترسور پیش از دیورز) برابر 81/23 سانتی متر آب بود. میانگین Pdet Qmax (بالاترین فشار عضله دترسور هنگام qmax) نیز برابر 13/31 سانتی متر آب بود. میانگین Qmax (بالاترین میزان شدت جریان ادرار) برابر 51/20 میلی لیتر در ثانیه بود. میانگین bladder contractility index در تست یورودینامیک برابر 05/136 سانتی متر آب بود و تفاوت معناداری بین میانگین Pdet before voiding، Pdet Qmax، Qmax و bladder contractility index برحسب سن و جنسیت برقرار تبود. میانگین First Sensation Volume به ترتیب برابر 9/146 میلی لیتر، First Desire to Void Volume به ترتیب 1/281 میلی لیتر و Strong Desire to Void Volume به ترتیب 1/305 میلی لیتر بود. سن با First Desire to Void Volume و Strong Desire to Void Volume ارتباط معناداری داشت. با این وجود، بین جنسیت و این 3 متغیر ارتباطی برقرار نبود. میانگین Cystometeric Capacity (حجم کلی مثانه در تست یورودینامیک) در تست یورودینامیک برابر 78/361 میلی لیتر بود. سن همبستگی مثبتی با Cystometeric Capacity داشت.

  کلیدواژگان: پارامترهای یورودینامیک، توزیع، منحنی توزیع
 • بابک پویانسب، مهدی ایمانی*، محمد رضا تقوی، محمد علی گودرزی صفحات 1580-1594
  مقدمه

  اختلال وسواسی -جبری اختلالی است که هزینه زیادی را به خانواده و جامعه تحمیل میکند وهدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان متمرکز بر هیجان در بهبود علایم اختلال وسواس -جبری، در افراد دارای نشانگان وسواسی- جبری میباشد

  روش کار

  پژوهش فوق از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل میباشد که بعد از درمان مورد پیگیری دو ماهه نیز قرار گرفتند. نحوه انتخاب نمونه ها بصورت نمونه گیری در دسترس از طریق مراجعه و اطلاع رسانی در مراکز بهداشت، مطب روانپزشکان و صفحات اجتماعی میباشد. جایگزینی در گروه ها بصورت تصادفی و دریافت تشخیص از طریق اذعان آزمودنی، انجام مصاحبه بالینی SCID-5، تکمیل تست ییل براون و تشخیص روانپزشک یا روانشناس بالینی بوده است. پروتکل درمانی در دو گروه درمانی اجرا شد. هر گروه با 16 نفر کار را آغاز نمود، برای تشخیص اختلال OCD از پرسشنامه ییل براوون و برای تحلیل آماری از تحلیل واریانس آمیخته در نرم افزار SPSS استفاده شد.

  نتایج

  تفاوت میانگین گروه درمان متمرکز بر هیجان با گروه کنترل(206/6-) بیشتر از تفاوت میانگین گروه درمان فراشناختی با گروه کنترل(992/4-) است یعنی بین اثربخشی دو درمان در بهبود علایم وسواس افراد دارای نشانگان وسواسی-جبری تفاوت معنا دار وجود دارد.

  نتیجه گیری

  علی رغم موثر بودن هر دو درمان در بهبود علایم اختلال وسواسی-جبری، تفاوت میانگین دو درمان با گروه کنترل نشان داد که درمان متمرکز بر هیجان اثربخشی بیشتری نسبت به درمان فراشناختی بر کاهش علایم وسواس دارد.

  کلیدواژگان: درمان فراشناختی، درمان متمرکز بر هیجان، اختلال وسواسی-جبری
 • مهتاب یوسفی، مریم کورش نیا*، مجید برزگر، محمد خیر صفحات 1584-1599
  مقدمه و هدف

  هدف این پژوهش بررسی نقش واسطهای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین طرحواره های هیجانی با اضطراب یادگیری بود.

  روش کار

  روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شهر شیراز در سال تحصیلی 98-1397 بود. در این پژوهش تعداد 253 نفر از دانش آموزان (131 نفر دختر و 122 نفر پسر) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه هیجانات تحصیلی (پکران و همکاران، 2002)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2002) و مقیاس طرحواره های هیجانی (لیهی، 2002) بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از روش های همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و Amos ویرایش 23 صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای پژوهش به صورت دو به دو رابطه معنادار وجود دارد. علاه بر این نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری نشان داد طرحواره های هیجانی به صورت منفی قادر به پیش بینی راهبرد تنظیم هیجان سازگار و به صورت مثبت قادر به پیش بینی راهبرد تنظیم هیجان ناسازگار هستند. طرحواره های هیجانی به صورت منفی قادر به پیش بینی اضطراب یادگیری و راهبردهای تنظیم هیجان ناسازگار به صورت مثبت قادر به پیش بینی اضطراب یادگیری هستند. همچنین تنظیم هیجان ناسازگار در رابطه بین طرحواره های هیجانی و اضطراب یادگیری نقش واسطه گری دارد. در نهایت یافته ها بیانگر آن بودند که مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: اضطراب یادگیری، تنظیم شناختی هیجان، طرحواره های هیجانی
 • ندا بابک، سیمین حسینیان*، جلیل یونسی، مژگان مردانی راد صفحات 1585-1592

  مقدمهپژوهش حاضر با هدف پیش بینی توسعه حرفه ای مشاوران براساس شرایط علی با میانجیگری راهبردهای فردی و مشارکتی انجام شد.روش کارمطالعه حاضر از نوع کیفی و کمی است که با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مشاورانی بود که در مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1401 مشغول به فعالیت بودند. تعداد نمونه با استفاده از اصل اشباع نظری به 21 مصاحبه نیمه ساختار یافته رسید که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها، با روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. در بخش کمی حجم نمونه پژوهش، با استفاده از جدول کرسجی و مورگان، تعداد 201 نفر، برآورد شد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل مسیر و نرم افزار LISREL استفاده شد.نتایجمطابق با تحلیل داده های پژوهش کیفی، برای «شرایط علی توسعه حرفه ای مشاوران»، 5 مولفه وجدان کاری، هدفمندی، علاقه مندی، انگیزه رشد و توسعه و سیاست گذاری صحیح، برای «راهبردهای توسعه حرفه ای مشاوران»، 2 مولفه فردی و مشارکتی، و برای «پیامدهای توسعه حرفه ای مشاوران»، 4 مولفه اعتمادسازی در مراجع، افزایش کیفیت مشاوره، افزایش اعتمادبه نفس و انگیزه مشاوران و شکل گیری اتحاد درمانی، شناسایی شد. نتایج نشان داد شرایط علی به صورت غیرمستقیم بر پیامدها (96/1t>) و راهبردها تنها بر پیامدها اثر مستقیم داشتند (96/1 t>).نتیجه گیریتوجه به شرایط علی مانند وجدان کاری، هدفمندی، علاقه مندی، انگیزه رشد و توسعه و سیاست گذاری صحیح و همچنین راهبردهای فردی  مشارکتی مشاوران می تواند کیفیت کاری مشاوران را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، راهبردهای فردی و مشارکتی، شرایط علی، مشاوران
 • فریبا کریملو، کورش گودرزی*، جواد کریمی، مهدی روزبهانی صفحات 1595-1609

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و علائم روانشناختی در معتادان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل نامعادل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معتادان (80 نفر) با دامنه سنی 65-18 سال مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر تهران بود. با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل، (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش اول در معرض 12 جلسه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی وگروه آزمایشی دوم هم در معرض 12 جلسه طرح واره درمانی قرار گرفتند. نهایتا" پس آزمون در مورد هر سه گروه انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه نشانگان علائم روانی بود. نتایج نشان داد هر دو روش درمانی منجر به بهبود کیفیت زندگی و علائم روان شناختی در افراد معتاد می شود، اما شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی نسبت به طرح واره درمانی اثربخشی بیشتری بر بهبود علایم روانشناختی داشت. نتیجه گرفته می شود برای بهبود کیفیت زندگی و علائم روانشناختی معتادان می شود از درمان های اثربخشی نظیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و طرح واره درمانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اعتیاد، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، طرح واره درمانی، علائم روانشناختی، کیفیت زندگی
 • زهرا درویش خلیل آبادی، آمنه رئوف رحمتی، سید علیرضا اسماعیلی* صفحات 1610-1619

  یکی از اصلی ترین مکانیسم های تنظیم پاسخ های ایمنی برهم کنش متقابل CTLA-4 و CD80/CD86 است. CTLA-4 نوعی رسپتور مهاری و دارای لیگاندهای CD80/CD86 و مشترک با گیرنده کمک محرک CD28 است. CTLA-4 طی فرآیندی به نام ترانس اندوسیتوزیس این لیگاندها را اندوسیتوز کرده و موجب می شود این لیگاندها از دسترس تحریکات سیستم ایمنی خارج گردند. در نتیجه با این مکانیسم موجب جلوگیری از پاسخ بیش از حد سیستم ایمنی می گردد. اما ترانس اندوسیتوزیس تنها در حضور یک لیگاند هم انجام می پذیرد. در این مطالعه مروری ما برهمکنش متقابل CTLA-4با CD80/CD86 و دلیل حضور دو لیگاند مجزا برای CTLA-4 را مورد بررسی قرار دادیم. این مطالعه عنوان می کند که یک عملکرد متضاد اما ضروری بین برهمکنش هایCD80 و CD86 با CTLA-4 وجود دارد. بدین صورت که CD80 تضعیف کننده عملکرد CTLA-4 محسوب می شود و با محافظت از اندوسیتوز CD86، برهم کنشCD28-CD86 را افزایش داده و باعث افزایش پاسخ های سیستم ایمنی می گردد در صورتیکه CD86 عملکرد مهاری CTLA-4 را تقویت می کند. به عبارت دیگر این برهم کنش ها سبب ایجاد یک تعادل بین سرکوب و تحریک سیستم ایمنی می شود. اگرچه CTLA-4 عملکرد CD86 را کنترل می کند، خود تحت کنترل CD80 قرار می گیرد و در واقع از عملکرد مهاری بیش از اندازه CTLA-4 جلوگیری می شود. چنین عملکردی تنها در حضور هر دو لیگاند صورت می پذیرد. این مطالعه درک واضح تری از سیستم تنظیمی CD80/CD86 -CTLA-4 و برهمکنش های میان آن ها ارائه می دهد.

 • مهدی ناظمی *، اعظم طلابی مزرعه نو، فرشته کتبی، زینب نقی لو صفحات 1611-1627
  مقدمه

   هدف از این مطالعه ارائه راهکارهای موثر بر مشارکت در فعالیت های ورزشی در جهت توانبخشی سالمندان شهر مشهد بود.

  روش کار

   جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 512 هزار نفر از سالمندان شهر مشهد در سال 1402 بود؛ که با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه آماری برابر با 384 نفر برآورد شد. این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. به طوری که در بخش کیفی محقق به شناسایی و دسته بندی عوامل پرداخت و در بخش کمی پژوهش جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت و پس از تایید روایی محتوایی توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی، پایایی پرسشنامه پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (82/0=α) تایید شد.

  نتایج

   نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد 31 گویه به عنوان راهکارهای مهم مشارکت ورزشی سالمندان شهر مشهد می باشند که بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی به 5 مولفه اصلی عوامل مدیریت و برنامه ریزی، عوامل آموزشی و پژوهشی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل اقتصادی و عوامل تجهیزاتی تقسیم گردیدند. همچنین نتایج حاصل در بخش کمی نشان داد، که سه بعد اصلی عوامل موثر در مشارکت ورزشی به ترتیب عامل مدیریتی و برنامه ریزی، عامل فرهنگی و اجتماعی و عامل اقتصادی بودند

  نتیجه گیری

   لازم است با طراحی برنامه های بازتوانی و ورزشی، نهادینه سازی فرهنگ ورزش بین سالمندان و حمایت مالی از آنان برای حضور در فعالیت های ورزشی، بمنظور مشارکت ورزشی در میان سالمندان شهر مشهد تلاش شود.

  کلیدواژگان: مشارکت ورزشی، تمرینات ورزشی توانبخشی، سالمندان
 • محمدعلی همتی، محمدرضا ناظم الرعایا *، محمد قدیری فرد، فاطمه پارسا صفحات 1621-1641
  مقدمه

  هدف از این مطالعه مقایسه معیارهای لبخند زیبا از دیدگاه افراد بالغ و نگاه علم دندان پزشکی بود.

  روش کار

  روش پژوهش مقطعی و توصیفی_تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مراجعین به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد، کلینیک شهید منتظری دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد و مطب دندانپزشکی خصوصی (متخصص ترمیمی، ارتودنسی و دندانپزشک عمومی) که به صورت تصادفی ساده هر گروه 65 نفر انتخاب شدند، بود. از پرسشنامه خودساخته به صورت کاغذی و آنلاین شامل دوقسمت اطلاعات دموگرافیک و تصاویر لبخندی که هرکدام یکی از معیارهای زیبایی لبخند را ندارند بود در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. نتایج توسط آزمون chi square و در صورت برقرار نبودن پیش فرض ها توسط آزمون fissure exact تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  طبق نتایج به دست آمده، بالاترین درصد رضایتمندی مربوط به انحراف میدلاین و کمترین میزان رضایتمندی مربوط به میزان نمایش دندانی کم بود. اکثریت افراد جامعه از لبخند ایده آل رضایت داشتند. وجود دیاستم و دندان های کوچک بیشتر در خانم ها باعث نارضایتی شد. لبخند ایده آل در هردو جنس به درستی تشخیص داده شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت مقایسه می تواند معیاری مطلوب برای تشخیص لبخند زیبا و ایده آل در افراد باید؛ با این وجود جهت بالا بردن اعتبار بیرونی پژوهش پبشنهاد می گردد در این راستا پژ<هش های بیشتری صورت گیرد.

  کلیدواژگان: لبخند زیبا، افراد بالغ، دندان پزشکی
 • پریا فدایی، مینا نیکو روش*، فرنگیس دمهری صفحات 1636-1644

  تحقیق حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، امید به زندگی و راهبردهای مقابله با استرس در زنان بارور و نابارور شهر شیراز انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و از نوع علی- مقایسه ای است و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین بارور و ناباروری که به درمانگاه های زنان و ناباروری شهر شیراز در سال 1400 مراجعه کردند، می باشد. از بین آنان تعداد 100 نفر (50 زن بارور، 50 زن نابارور) به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد امید به زندگی میلر (1988)،  کیفیت زندگی زنان نابارور اشنایدر و همکاران (2004) و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس (1988) استفاده شد که بررسی ها در ایران و خارج از ایران بیانگر آن است که این آزمون ها از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج داده ها توسط نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شدند. داده ها با استفاده از آماره های توصیفی مانند درصد فراوانی، انحراف معیار، انحراف استاندارد و روش های آمار استنباطی مانند آزمون من ویتنی، ضریب همبستگی، رگرسیون گام به گام، آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که در سطح معنی داری مقایسه کیفیت زندگی، امید به زندگی و تاثیر مثبتی بر راهبردهای مقابله با استرس در زنان بارور و نابارور دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، امید به زندگی، راهبردهای مقابله با استرس، زنان بارور، زنان نابارور
 • افسانه محرابی، قدرت الله عباسی*، محمدکاظم فخری صفحات 1645-1656
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی مداخله درمانی مبتنی بر توان بخشی شناختی بر حافظه فعال و سرعت پردازش دانش-آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص صورت گرفت.

  روش کار

  روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی دارای اختلال یادگیری شهرستان تنکابن که در سال تحصیلی 99-98 به مرکز اختلال یادگیری سلامت آن شهرستان مراجعه کردند، بود. روش نمونه گیری این پژوهش در دسترس بود که بعد از انتخاب 30 نفر به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه گواه گمارش گشتند. ابزارگردآوری داده ها مصاحبه بالینی و مقیاس هوشی وکسلر 4 (2003) بود. جهت تحلیل داده از تحلیل واریانس تک متغیره استفاده گردید. آزمون های فوق با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS انجام شد.

  نتایج

  نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که درمان مبتنی بر توان بخشی شناختی بر حافظه فعال و سرعت پردازش دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص تاثیر مثبت و معنادار داشت.

  نتیجه گیری

  برای بهبود حافظه فعال و سرعت پردازش دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص پیشنهاد می شود از درمان مبتنی بر توان بخشی شناختی استفاده شود.

  کلیدواژگان: اختلال یادگیری، توان بخشی شناختی، حافظه فعال، سرعت پردازش
|
 • Asadallah Amanian Naziasadat Nasseri Elham Fariborzi Ehsan Ormoz Pages 293-307
  Introduction

  This study was conducted to desig a futures research model with a strategic thinking approach in higher education. Futurology want predict development and improvement in the probable and possible future by analyzing of the current situation, identifying mechanisms of change and defining different scenarios.

  Material and methods

  The research method was qualitative-quantitative (mix method) with emphasis on structural equations. The statistical population included 25 specialists and experts in the qualitative section who were targeted by snowball method and in the quantitative section included all the staff of Farhangian University of Khorasan provinces (396 people),196 people were selected using the proportional stratified method by Morgan table. The research instrument were interview and researcher-made questionnaire whose Cronbach's alpha coefficient was 0.98. Their face and content validity were confirmed by experts. Data analysis was performed by SPSS 22 and PLS software.

  Results

  A model was designed by collected data that among the dimensions of futurology, futurism, leadership and creativity are more important than other dimensions (coefficient 0.81, 0.82, 0.83) and among the dimensions of strategic thinking; the organizational dimension (coefficient 0.84) is the most important and intuitive dimension (coefficient 0.73) is the lowest in the University.

  Conclusion

  It is proposed establishing a futurology table to determine strategies in all areas and stakeholders using local, national, regional and international capacities for the favorable future of universities and higher education institution.

  Keywords: Futurology, strategic, thinking, governmental universities
 • Zakiyeh Imanpanah *, Gholamreza Hashemitabar, Mahdi Askari Badouei Pages 1469-1480
  Introduction

  Plasmids play a the crucial role in the horizontal transfer of genes, especially antibiotic resistance and pathogenic agents, and not epidemiological studies have been conducted on the type of plasmids transmitted by Enteroaggregative Escherichia coli pathotypes. The main purpose of this study is to classify the plasmids of Enteroaggregative Escherichia coli isolates isolated from children with diarrhea based on the major incompatible plasmid groups according method of Johnsnon et al(2007).

  Materials and Method

  This descriptive study was performed on 44 isolates of Enteroaggregative Escherichia coli Isolates Isolated from Diarrheal to identify 18 plasmid replicons by The method of Johnsnon et al(2007).

  Results

  The results showed the FreP 35(79.54%) plasmid replicon was the most frequent and L/M plasmid replicon was the least frequent with 1(2.27%). IncFIC, IncN, IncW, Inc X, Inc HI1, Inc HI2 and IncFIIA replicons were not observed in any of the isolates.

  Conclusion

  The results of this study indicated a high diversity of profile plasmid incompatibility groups among the studied isolates.

  Keywords: Plasmid, Replicon Typing, EAEC, Children's diarrhea, Multiplex-PCR
 • Tahereh Khosraviasl, Mahdi Moshki, EHSAN MOSAFARKHANI, Mitra Dogonchi * Pages 1481-1489

  Brucellosis is a multi-organ disease involving several organs. This disease progresses to a chronic and debilitating condition if not diagnosed and treated in time. Accordingly, this study aimed to examine the factors affecting preventive behaviors of brucellosis in villagers using social cognitive theory.

  Material and Method

  This cross-sectional study was conducted on 100 residents of rural areas under the coverage of Mashhad University of Medical Sciences in 2020. The participants were selected using two-stage random sampling. The data in this study were collected through a researcher-made questionnaire that measured demographic information and the constructs of the cognitive-social model. The collected data were analyzed using SPSS software (version 16).

  Results

  The participants' mean age was 35.19±9.70 years. Furthermore, 82% of participants were women, and 93% had high school diplomas or lower education. In addition, 87% of the participants were married, and 78% were housewives. Except for the construct of understanding the situation, a positive and significant correlation was observed between other constructs and preventive behavior for brucellosis. The results of the regression model showed that predictors of preventive behaviors for brucellosis were knowledge, outcome expectations, outcome value, self-efficacy, self-efficacy in overcoming obstacles, self-regulation, and emotional adjustment (P <0.05).

  Conclusion

  Higher levels of knowledge, outcome expectations, outcome expectancies, self-efficacy, self-efficacy in overcoming obstacles, self-regulation, and emotional adjustment are associated with higher levels of preventive behavior for brucellosis. Therefore, preventive education programs can be implemented based on social cognitive theory to prevent brucellosis.

  Keywords: Social cognitive theory, Preventive Behaviors, Brucellosis
 • Mostan Mohammad Pour, Hossein Kazemi *, Hossein Nourani, Hassan Borji Pages 1490-1504
  Introduction

  Helminth-induced type 2 immune responses, which are characterized by the T helper 2 cell-associated cytokines interleukin-4 (IL-4) and IL-13, mediate host protection through enhanced tissue repair, the control of inflammation and worm expulsion. The present study was conducted to determine the effect of somatic antigens of nematode Marshallagia marshalli on healing of full-thickness skin wound healing in mice.

  Material and Method

  In this study, 72 adult mice were divided into 4 groups A, B, C and D. Subgroups A the dose of 40 μg /mice, B the dose of 20 µg / mice, C the alum adjuvant group and D were considered as negative controls. Twenty four hours after made wounds, all mice were treated subcutaneously at the four sides of the wound. The wounds evaluated at days 0,1.3,6,9,12,15,18 and 21 by taken digital photographs. The images were analyzed by Image J software.

  Results

  After analyzing a significant difference were showed in the percentage of wound contraction, wound healing and the infiltration rate of inflammatory cells in the treatment group with a dose of 20 μg (P ≤ 0.05).

  Conclusion

  The results of this study indicate that application of somatic antigens of Marshallia marshalla nematode with a dose of 20 μg subcutaneous injection accelerates the healing process of wound healing.

  Keywords: Marshallagia marshalli, Wound, Healing, Mouse
 • Amir Delshad, Fershteh Ahady, Mohammad Reza Asad Pages 1504-1521
  Introduction

  Regular sports activity is an effective non-pharmacological method in the prevention of diseases, and determining the type of activity, its intensity and duration as a suitable model helps to prevent cardiovascular diseases. The purpose of this research was to investigate the effect of three training methods on TGFB1 and VASH-1 gene expression in the left ventricular tissue of Wistar rats.

  Material and Method

  The research method was an experimental type with a post-test design with a control group. 40 8-week-old Wistar rats with an average weight of 237+33 grams were kept in a controlled environment and randomly divided into 5 groups of 8 each, the control group (CO), the control group for 8 weeks. (CO8), moderate-intensity aerobic exercise (MIT), high-intensity aerobic exercise (HIT), and high-intensity interval aerobic exercise (HIIT). Training programs were carried out for 8 weeks and 3 sessions per week with specific intensity. Aerobic exercises with moderate intensity included 47 minutes of running with an intensity of 65% VO2MAX on a treadmill. High-intensity training included running at a speed of 2 meters per minute with an increasing slope on the treadmill and high-intensity intermittent aerobic training including 4 intense intermittent bouts with an intensity of 90-100% VO2MAX and four low-intensity intermittent bouts of 50-60% VO2MAX. The basic control group underwent surgery and tissue removal in the first week, the other groups were dissected and heart tissue was removed after the last training session. Outgroup changes were analyzed by oneway analysis of variance and James Hoel's post hoc test at a significance level of P≥0.05.

  Results

  The results show that 8 weeks of moderate intensity (MIT), high intensity (HIT) and high intensity interval (HIIT) training significantly increased the expression of TGF- β1 in the left ventricular tissue of Nervestar rats (P=0.001), but No significant difference was observed between the two control groups and the 8-week control group (P=1.000). Also, these exercises led to a significant decrease in VASH-1 gene expression in the research groups (P=0.0001, which is the most significant change It is related to HIT exercise

  Conclusion

  From the findings of this research, it can be concluded that regular exercises have the potential to affect cardiac hypertrophy by increasing TGF-β1 and decreasing VASH- 1 in male Wistar rats, and this effect is more under HIT exercises.

  Keywords: HIT, HIIT, TGF-β1, VASH-1, rat
 • Mandana Matin Zadeh, Fatemeh Bahrami * Pages 1520-1635

  The present study was conducted to effectiveness of reality therapy based on choice theory on impulsive behaviors and psychological distress of adolescents with inefficient parent-child interaction. The current study was a semi-experimental application with a pre-test-post-test design with a control group and a two-month follow-up period. The statistical population was made up of adolescents with inefficient parent-child interaction who referred to the education counseling center of Isfahan city in the academic year of 2022-23. In order to carry out the present study, 37 adolescent with inefficient parent-child interaction were selected by the purposeful sampling method and randomly assigned to experimental and control groups (19 adolescent in the experimental group and 18 adolescent in the control group). The adolescents in the experimental group received ten sessions of reality therapy based on choice theory during ten weeks. The applied questionnaires in this study included parent-child relationship questionnaire (Fine, Moreland, Schwebel, 1983), Impulsive Behaviors Questionnaire and Psychological Distress Questionnaire (Kessler et al, 2002). The data from the study were analyzed through mixed ANOVA method via SPSS23 statistical software. The results showed that reality therapy based on choice theory has had effect on impulsive behaviors and psychological distress of adolescents with inefficient parent-child interaction. According to the findings of the present study, reality therapy based on choice theory can be used as an efficient method to decrease impulsive behaviors and psychological distress of adolescents with inefficient parent-child interaction through employing techniques such focusing on the present time, avoiding excessive criticism and training accountability.

  Keywords: Reality therapy, Choice theory, impulsive behaviors, psychological distress, inefficient parent-child interaction
 • Shaghayegh Rafiei, Hossein Bagheri, Mohsen Gholizadeh, Ali Faramarzi Garmroodi, Aliakbar Hodjatpanah Montazeri, Abdolrasoul Rangrazi * Pages 1522-1530
  Introduction

  The aim of this study is to examine the impact of incorporating Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate (CPP-ACP), produced at the Dental Materials Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, into an Iranian toothpaste on the remineralization of enamel lesions.

  Material and Method

  Twenty enamel blocks were obtained by cutting sections from the crowns of cow incisor teeth. Each enamel block was divided into thirds; one-third was varnished to serve as the healthy control, while the remaining two-thirds underwent a demineralization process.Following demineralization, the remaining half of the enamel block surface was varnished, leaving only the third area exposed to the remineralization process. The 20 enamel blocks were then divided into two groups: the first group received Meridant Complete7 toothpaste, and the second group received Meridant Complete7 toothpaste containing 1% CPP-ACP by weight.In each group, the designated toothpaste was applied to the exposed third area for 3 minutes, followed by washing with distilled water and placement in an artificial saliva solution. This procedure was repeated daily for seven days. Remineralization was assessed using the Vickers microhardness method, measuring at depths of 20, 50, 100, and 150 micrometers in the three designated areas, from the surface to the depth.

  Results

  The results indicated that the incorporation of CPP-ACP into Merident toothpaste significantly enhanced remineralization at depths of 20 micrometers (p=0.028) and 50 micrometers (p=0.033). However, at other depths, the addition of CPP-ACP did not yield a statistically significant difference in the toothpaste's impact on remineralization.

  Conclusion

  In conclusion, the findings of this study demonstrate that the incorporation of CPP-ACP into Merident Iranian toothpaste enhances its efficacy in remineralizing enamel lesions, particularly in the surface layer of tooth enamel

  Keywords: toothpaste, Remineralization, CPP-ACP, Enamel Lesion
 • Mohammadreza Pourmohammad, Jina Khayatzadeh *, Nasrin Yousefi, Maryam Tehranipour, Naser Mahdavishahri Pages 1532-1541
  Introduction

  Dermatoglyphic is a science that study the lines in the skin of the palms and fingertips properly. There are some certain points at these lines that called minutiae. In some studies, the relationship between dermatoglyphic patterns with some diseases has been proven IQ is one of the important tools of development. The aim of the present study is to easily use the characteristics of the hand for the early recognition of IQ.

  Material and methods

  In this observational analytical study that was conducted in 2022, 50 Intellectual Disabilities students, 60 intelligent students and 100 normal students in the age group of 7 to 18 years living in Birjand city were investigated. The fingerprint was recorded by the scanner. Then dermatoglyphic and minutia patterns were determined. Data were processed with Excel and spss software.

  Result

  According to the results, the maximum frequency of dermatoglyphic patterns in both legs was related to the loop type. Examining the frequency of minutia patterns in the thumb of the right and left leg in three intelligent, Intellectual Disabilities and normal groups showed the difference between them. The variety of minutiae patterns was further in intelligent student than in other student. Also, in all three groups, the average line count of the left hand was lower than of the right hand.

  Keywords: Dermatoglyphics, IQ, Minutia pattern
 • Mozhgan Eskandari, Mehdi Mogharnasi *, Saeed Ilbeigi Pages 1543-1554
  Background

  Pro-inflammatory cytokines such as leptin play an important role in the pathogenesis of obesity and metabolic syndrome. Exercise and food supplements are two suitable approaches to prevent the phenomenon of overweight and obesity. This study aimed to investigate the effect of eight weeks of total body resistance training (TRX) and omega-3 supplementation on serum leptin levels and body fat percentage in overweight and obese women.

  Method

  In this semi-experimental research, 48 overweight and obese women were purposefully selected as a statistical sample and randomly divided into four groups of 12 people: 1) training, 2) supplement, 3) training +supplement, and 4) control. The subjects of the first and third groups performed the exercise training protocol (TRX) for eight weeks (Three sessions per week). Also, the subjects of the second and third groups received two 1000 mg capsules of omega-3 supplement daily, and the first and fourth groups received the same amount of placebo (Oral paraffin). At the beginning and end of the study, measuring body fat percentage using a body composition measuring device and venous blood samples were collected to measure biochemical values. Data were analyzed using one-way analysis of variance, and Tukey's post hoc test at a significance level of less than 0.05.

  Keywords: TRX training, omega-3 supplement, Leptin, overweight, obese
 • Ayda Omidi, Vahid Ahmadi *, Reza Valizadeh Pages 1555-1570
  Introduction

  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of emotion regulation training with cognitive therapy based on mindfulness on perceived stress and self-compassion in patients with irritable bowel syndrome.

  Method

  This research was a semi-experimental and pre-test-post-test-follow-up design with a control group. The study population was those female patients suffering from irritable bowel syndrome in Ilam city who visited the private practice of internal medicine specialists in 2018-2019. Based on this, 60 people were selected using a non-random sampling method and after matching, they were assigned to three groups (20 people under emotion regulation training, 20 people under cognitive therapy-based mindfulness, and 20 people in the control group). First, in the pre-test stage, the perceived stress and self-compassion questionnaires were used to measure the research variables. Then, two experimental groups were placed in the order of emotion regulation training and cognitive therapy training based on mindfulness. the training, the post-test was conducted. Statistical analysis of variance with repeated measurements was used to analyze the data.

  Findings

  Emotion regulation training as well as cognitive therapy training based on mindfulness has an effect on people's perceived stress and self-compassion and its components. cognitive therapy based on mindfulness has had a greater impact on people's perceived stress and self-compassion and its components compared to emotional regulation training.

  Conclusion

  According to the research findings, cognitive therapy based on mindfulness can be used as an effective method to reduce perceived stress and increase self-compassion in patients with irritable bowel syndrome.

  Keywords: Emotion regulation training, Cognitive therapy based on mindfulness, Perceived stress, self-compassion, Irritable Bowel Syndrome
 • KATAYON BEMANIAN, Gholamreza Manshaei * Pages 1560-1572
  Purpose

  The present study was conducted with the purpose of investigating the effectiveness of training child-based mindfulness on neuropsychological skills in pre-elementary children.

  Method

  The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and forty-five-day follow-up period design. The statistical population included all 546 pre-elementary children in the city of Isfahan in academic year 2019-20. 30 pre-elementary children who were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15 children). The experimental group received ten seventy-five-minute sessions of child-based mindfulness intervention during two-and-a-half months (Bordick, 2014). The applied questionnaire in the current study included neuropsychological skills questionnaire (NSQ). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA via SPSS23.

  Findings

  The results showed that training child-based mindfulness has significant effect on pre-elementary children’s neuropsychological skills (p<0.001) in a way that this intervention has succeeded in increasing pre-elementary children’s neuropsychological skills.

  Conclusion

  According to the findings of the present study it can be concluded that training child-based mindfulness can be applied as an efficient therapy to improve pre-elementary children’s neuropsychological skills through employing techniques such as thoughts, emotions, mindful behavior and being in the present time.

  Keywords: Training child-based mindfulness, pre-elementary children, neuropsychological skills
 • Seyyed Majid Hasanzadeh Fard *, Naser Behpour, Mehdi Roozbahani Pages 1572-1583
  Introduction

  Nowadays, standard compression stockings are used to correct or balance thrombosis indicators in patients with deep vein thrombosis (DVT). The purpose of this study was to compare the effect of aerobic exercises combined with elastic pressure of the lower limbs on leukocytes, neutrophils, monocytes and lymphocytes in people with DVT.

  Materials and methods

  30 middle-aged men (51 ± 4 Years) with DVT were randomly divided into three groups: 1) Aerobic training, 2) Aerobic exercise with elastic pressure, and 3) Control group. Aerobic training was performed for 8 weeks of running at an intensity range of 60-70% heart rate reserve. In the group of aerobic training + elastic pressure, elastic socks were used to create elastic pressure during training. Fasting levels of neutrophils, monocytes, lymphocytes and leukocytes were measured on 2 occasions: 24 before and 48 hours after the training period. Analysis of variance test was used to compare between-group changes and paired t-test was used to determine intra-group changes.

  Results

  The results showed that aerobic + stretching training decreased leukocytes, lymphocytes, neutrophils and monocytes (p = 0.001), but the changes in the aerobic and control groups in none of Factors were not significant.

  Conclusion

  Using elastic compression stockings during regular aerobic exercises in people with DVT, through reducing and balancing pro-coagulation factors including leukocytes and its types including lymphocytes, monocytes and neutrophils leads to a decrease in the blood coagulation process among people with DVT.

  Keywords: aerobic exercise, Elastic pressure, Deep Vein Thrombosis, Leukocyte, Immune system
 • Faramarz Fazli, Farshad Shibai Moghadam, Alireza Ansari Moghadam, Hossein Rajavbi Bahaabadi * Pages 1573-1579
  Methods

  In this descriptive study, we extracted all the information of patients over 18 years of age entered in the urodynamic system of the USD Center of Ali Ibn Abi Talib Hospital, Zahedan University of Medical Sciences separately.

  Results

  The average Pdet before voiding (detrusor muscle pressure before diuresis) was equal to 23.81 cm of water. The average Pdet Qmax (highest detrusor muscle pressure during qmax) was also equal to 31.13 cm of water. The average Qmax (highest intensity of urine flow) was 20.51 ml/s. The average bladder contractility index in the urodynamic test was equal to 136.05 cm of water and there was a significant difference between the average Pdet before voiding, Pdet Qmax, Qmax and bladder contractility index according to age and gender. The average First Sensation Volume was 146.9 ml, First Desire to Void Volume was 281.1 ml, and Strong Desire to Void Volume was 305.1 ml, respectively. Age had a significant relationship with First Desire to Void Volume and Strong Desire to Void Volume. However, there was no relationship between gender and these 3 variables. The average Cystometeric Capacity (the total volume of the bladder in the urodynamic test) in the urodynamic test was 361.78 ml. Age had a positive correlation with Cystometeric Capacity; However, there was no correlation between gender and total bladder volume.

  Keywords: Urodynamic Parameters, Distribution, Distribution Curve
 • Babak Pouyanasab, Mahdi Imani *, Mohammad Reza Taghavi, Mohammad Ali Goodarzi Pages 1580-1594
  Introduction

  Obsessive-compulsive disorder(OCD) imposes significant costs on the family and community. The present study aimed to compare the effectiveness of metacognitive therapy and emotion-focused therapy in improving the symptoms of OCD in people with this syndrome.

  Method

  This study utilized a semi-experimental design with pre-and post-tests and a two-month follow-up period. Health centers, psychiatrists, and social media pages provided referrals and information on the sampling method. The participants were evaluated using the Structured Clinical Interview for DSM-5 (SCID-5), Yale-Brown, and a psychiatrist or clinical psychologist's diagnosis. The participants were evaluated using the Structured Clinical Interview for DSM-5(SCID-5), Yale-Brown, and a psychiatrist or clinical psychologist's diagnosis. They were randomly assigned to groups. The treatment protocol was implemented in both groups. Each group began with 16 individuals. To diagnose OCD, we used the Yale-Brown(Y-BOCS). Statistical analysis was performed using the Mixed variance analysis in SPSS.

  Results

  the mean difference between the emotion-focused therapy group and the control group(-6. 206) was greater than the mean difference between the metacognitive therapy group and the control group(-4. 992). In other words, there was a significant difference between the effectiveness of the two treatments in improving the symptoms of the people with OCD syndrome.

  Conclusion

  Despite the effectiveness of both treatments in improving OCD symptoms, The mean difference between the two treatments and the control group demonstrated that emotion-focused therapy is more effective than metacognitive therapy at reducing the OCD syndrome.

  Keywords: Metacognitive therapy, Emotion-focused therapy, Obsessive-compulsive disorder
 • Mahtab Yousefi, Maryam Kouroshnia *, Majid Barzegar, Mohammad Khayyer Pages 1584-1599
  Introduction and purpose

  The objective of the present study was to investigate the mediation role of emotion cognitive regulation strategies in the relationship between emotional schemata and learning anxiety.

  Mythology: 

  It was a correlational study in structural equations modeling type. The statistical population included male and female students at secondary high school in the city of Shiraz in academic year 2018-19. 253 students (131 female and 122 male students) were selected through multi-stage clustered random sampling method. The applied instruments included academic emotions questionnaire (Pekrun, et.al, 2002), emotion cognitive regulation questionnaire (Garnesfski, et.al, 2002) and emotional schemata (Leahy, 2002).

  Findings

  The results of Pearson correlation analysis showed that there is a significant relationship between study variables. Moreover, the results of structural equations analysis showed that emotional variables can negatively predict adaptive emotion regulation strategy and positively predict maladaptive emotional regulation strategy. Emotional schemata can negatively predict learning anxiety and maladaptive emotion regulation strategies can positively predict learning anxiety. Furthermore, maladaptive emotion regulation has a mediation role in the relationship between emotional schemata and learning anxiety. Finally, the findings implied that the model has an appropriate goodness of fit.

  Conclusion

  Considering the mediation role of emotion cognitive regulation in the relationship between emotional schemata and learning anxiety, it is a necessity for the department of education to introduce emotion cognitive regulation and attempt to teach these strategies to them through holding appropriate teaching classes.

  Keywords: Learning anxiety, emotion cognitive regulation, emotional schemata
 • Neda Babak, Simin Hosseinian *, Jalil Younesi, Mozhgan Mardanirad Pages 1585-1592
  Introduction

  The current research was conducted with the aim of predicting the professional development counselors based on causal conditions with the mediation of individual and collaborative strategies.

  Method

  The present study is of qualitative and quantitative type, which was conducted with the Grounded theory method. The statistical population of this research included all the counselors who were working in counseling centers in Tehran in 2023. Using the principle of theoretical saturation, the number of samples reached 21 semi-structured interviews, which were selected by purposive sampling. Data analysis was done with open coding, axial coding and selective coding. In the quantitative part of the sample size of the research, using the table of Koresji and Morgan, the number of 201 people was estimated, and they were selected by purposive sampling. Path analysis and LISREL software were used for data analysis.

  Results

  According to qualitative research data analysis, for "causal conditions of professional development of consultants", 5 components of work conscience, purposefulness, interest, growth and development motivation and correct policy, for "strategies of professional development of consultants", 2 individual and collaborative components, and for " Consequences of the professional development of counselors", 4 components of building trust in clients, increasing the quality of counseling, increasing the self-confidence and motivation of counselors and forming a therapeutic alliance were identified. The results showed that the causal conditions had an indirect effect on the results (t>1.96) and the strategies only had a direct effect on the results (t>1.96).

  Conclusion

  Paying attention to causal conditions such as work conscience, purposefulness, interest, motivation for growth and development, and correct policies as well as individual cooperative strategies of consultants can improve the quality of consultants' work.

  Keywords: professional development, individual, collaborative strategies, causal conditions, consultants
 • Fariba Karimlou, Kourosh Goodarzi *, Javad Karimi, Mehdi Roozbahani Pages 1595-1609

  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of schema therapy and cognitive therapy based on mindfulness on quality of life and psychological symptoms in drug addicts. The current research was a The current research was a Quasi-experimental studies type with a pre-test and post-test design with an unequal control group. The statistical population of the study included all addicts (80 people) with an age range of 18-65 years who referred to addiction treatment clinics in Tehran. 60 people were selected by the available sampling method and randomly replaced in two experimental groups and one control group (20 people in each group). The first experimental group was exposed to 12 cognitive therapy sessions based on mindfulness and the second experimental group was exposed to 12 schema therapy sessions, Finally, the post-test was conducted for all three groups. The research tools included quality of life questionnaires and psychological symptom syndromes. The results showed that both treatment methods lead to improvement of quality of life and psychological symptoms in addicted people, but cognitive therapy based on mindfulness was more effective on improving the psychological symptoms of addicts than schema therapy. Based on the findings of the research, it is concluded that effective treatments such as cognitive therapy based on mindfulness and schema therapy can be used to improve the quality of life and psychological symptoms of addicts.

  Keywords: Addiction, Cognitive therapy based on mindfulness, Schema therapy, Psychological Symptom, Quality of life
 • Zahra Darvish Khalilabadi, Amene Raouf-Rahmati, Seyed‐Alireza Esmaeili * Pages 1610-1619

  One of the main mechanisms of regulating immune responses is the interaction between CTLA-4 and CD80/CD86. CTLA-4 is an inhibitory receptor and has the same ligand as co-stimulatory receptors CD28, CD80/86. CTLA-4 endocytosis these ligands through a process called trans-endocytosis and drives these ligands out of reach of the immune system stimulation. As a result, such a mechanism prevents the excessive response of the immune system. However, trans-endocytosis is performed only in the presence of one ligand. In this review, we investigated the interaction between CTLA-4 and CD80/CD86 and the importance of the presence of two distinct ligands for CTLA-4. This study represents that there is an opposite but necessary interaction between CD80 and CD86 with CTLA-4. In such a way, CD80 attenuates CTLA-4 functions and increases CD28-CD86 interaction by protecting CD86 from endocytosis, so CD28-CD86 interaction increases immune system stimulation. While CD86 enhances the inhibitory functions of CTLA-4. On the other hand, these interactions balance the inhibitory and the stimulatory functions of the immune system. Although CTLA-4 controls CD86, it is itself controlled by CD80, hence is prevented the over-inhibitory function of CTLA-4. Such a function arises only in the presence of both ligands. The present study provides a more obvious perception of the CTLA-4-CD80/86 regulatory system and the interactions between them.

  Keywords: CD28, CTLA-4, CD86, CD80
 • Mehdi Nazemi *, Azam Tollabi-Mazreno, Fereshteh Kotobi, Zeinab Naghiloo Pages 1611-1627
  Introduction

   The purpose of research was to provide effective strategies for participation in sports activities for the rehabilitation of the elderly in Mashhad.

  Methods

   The population of the study included 512 thousand elderly people of Mashhad in 2023; According to Morgan's table, the number of statistical samples was estimated 384 people. This research was conducted in two parts, qualitative and quantitative. So that in the qualitative part, the researcher identified and classified the factors. In the quantitative part, data was collected using a researcher-made questionnaire, and after content validity was confirmed by 10 sports management professors, the reliability of the research questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha coefficient (α=0.82).

  Results

   The results of the research in the qualitative part showed that 31 items are important strategies for the sports participation of the elderly in Mashhad, which, based on the exploratory factor analysis, are divided into 5 parts of the research into 5 main components: management and planning factors, educational and research factors, and social factors. Also, the results in the quantitative section showed that the three main dimensions of the effective factors in sports participation were managerial and planning factors, cultural and social factors, and economic factors, respectively.

  Conclusion

   Therefore, it is necessary to institutionalize sports culture among the elderly, design rehabilitation and sports programs, and provide financial support to the elderly to participate in sports activities in the direction of sports participation among the elderly in Mashhad.

  Keywords: Sports Participation, Sports Rehabilitation Exercises, Elderly People
 • Mohammad Ali Hemati, Mohammadreza Nazem Alroaya *, Mohammad Ghadirifard, Fatemeh Parsa Pages 1621-1641
  Introduction

  The aim of this study was to compare the criteria of a beautiful smile from the point of view of adults and the point of view of dental science.

  Methods

  The research method is cross-sectional and descriptive-analytical. The statistical population of the study included all the patients of Shahid University School of Dentistry, Shahid Montazeri Clinic of Shahid University School of Dentistry and private dental office (restorative specialist, orthodontic specialist and general dentist) who were selected by simple random sampling in each group of 65 people. A self-made paper and online questionnaire containing two parts of demographic information and smile pictures, each of which did not have one of the beauty criteria of a smile, was provided to the subjects. The results were analyzed by the chi square test and if the assumptions were not met, by the fissure exact test.

  Results

  According to the obtained results, the highest percentage of satisfaction was related to midline deviation and the lowest level of satisfaction was related to the amount of dental display. The majority of people in the society were satisfied with the ideal smile. The presence of diastema and small teeth caused dissatisfaction in women

  Conclusion

  According to the results of the research, it can be said that comparison can be a good criterion for recognizing a beautiful and ideal smile in people who should; However, in order to increase the external validity of the research, it is recommended to conduct more research in this direction.

  Keywords: Beautiful Smile, Adults, Dentistry
 • Paria Fadaie, Mina Nikoravesh *, Farangis Dmehri Pages 1636-1644

  The aim of this study was to compare quality of life, life expectancy and coping strategies with stress in fertile and infertile women in Shiraz. The research method is descriptive-analytical and causal-comparative and is applied in terms of purpose. The statistical population of this study includes all fertile and infertile couples who referred to gynecology and infertility clinics in Shiraz in 1400. Among them, 100 people (50 fertile women, 50 infertile women) were selected as the sample. In this study, three standard questionnaires of life expectancy, Miller (1988), quality of life of infertile women, Schneider et al. (2004) and Lazarus Coping Strategies Questionnaire (1988) were used to collect data. These tests have acceptable validity and validity. The data were analyzed by SPSS software. Data were analyzed using descriptive statistics such as frequency percentage, standard deviation, standard deviation and inferential statistical methods such as Mann-Whitney test, correlation coefficient, stepwise regression, t-test. The results showed that at a significant level comparing quality of life, life expectancy and a positive effect on coping strategies in fertile and infertile women.

  Keywords: Quality of life, Life expectancy, Coping strategies, fertile women, Infertile Women
 • Afsaneh Mehrabi, Ghodratallah Abbasi *, Mohammad Kazem Fakhri Pages 1645-1656

  abstractThe aim of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive rehabilitation therapy intervention on working memory and processing speed of students with special learning disabilities. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design and control group. The statistical population included male and female elementary school students with learning disabilities in the Tonekabon city who referred to the health learning disability center of that city in the 99-98 academic year. Sampling method of this study was available that after selecting 30 people were randomly assigned to experimental and control groups. Data collection tools were clinical interview and Wechsler 4 (2003) IQ scale. Univariate analysis of variance was used to analyze the data. The above tests were performed using version 22 of SPSS software. The results showed that cognitive rehabilitation therapy had a positive and significant effect on working memory and processing speed of students with special learning disabilities.

  Keywords: Cognitive rehabilitation, Memory, Processing Speed