مقایسه سلامت روان دختران دانش آموز تحت سرپرستی مراکز شبانه روزی بهزیستی با دختران دانش آموز دبیرستان دانشگاه در شهر زاهدان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

هدف از این مطالعه، مقایسه سلامت روان دختران دانش آموز تحت سرپرستی مراکز شبانه روزی بهزیستی با دختران دانش آموز دبیرستان دانشگاه در شهر زاهدان است.

مواد و روش کار

این مطالعه از نوع میدانی و به صورت مقطعی، بر روی 40 نفر از دختران تحت پوشش بهریستی و دختران مدارس عادی دبیرستان های زاهدان انجام شده است که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور مقایسه سلامت روانی این دو گروه از پرسشنامه SCL-90-R استفاده شده است. از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، فراوانی نسبی) وآزمون t برای آنالیز داده ها استفاده گردیده و سطح معنی داری 05/0 > p در نظر گرفته شده است.

یافته ها

یافته های این مطالعه نشان داد که بین سلامت روان دانش آموزان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی و دانش آموزان ساکن در خوابگاه دبیرستان دانشگاه سیستان وبلوچستان اختلاف معنی داری وجود دارد. شایع ترین اختلالات روانی بین دانش آموزان دختر تحت سرپرستی مراکز شبانه روزی بهزیستی به ترتیب عبارت است از، افسردگی(%90)، فوبیا(%90)، اظطراب (%80) و حساسیت در روابط بین فردی (%80)، در حالی که شیوع این اختلالات بین دانش آموزان ساکن در خوابگاه دخترانه دبیرستان دانشگاه شامل افسردگی (%50)، افکار پارانویید (%45) و وسواس و اجبار(%35) می باشد.

نتیجه گیری

اختلاف معنی داری بین دو گروه مورد مطالعه از لحاظ سلامت روان وجود دارد. افسردگی و فوبیا در بین دختران تحت سرپرستی مراکز شبانه روزی بهزیستی و افسردگی وافکار پارانویید در بین دختران دبیرستان شبانه روزی دانشگاه، شایع ترین اختلال روانی بود. با توجه به شیوع قابل توجه اختلال افسردگی در دو گروه، ضمن تاکید بر نقش بی بدیل خانواده در حمایت روانی از فرزندان به ویژه نوجوانان، پیشنهاد می شود زمینه ارتباط اجتماعی بیشتر بین این دانش آموزان با سایر گروه های جامعه مهیا شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
56
لینک کوتاه:
magiran.com/p969005 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.