مدل سازی پراکنش مکانی حملات گرگ (Canis lupus pallipes) به انسان در استان همدان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GARP)؛ مطالعه موردی: استان همدان

چکیده:
در دهه های اخیر به دلیل رشد مداوم جمعیت های انسانی همراه با افزایش استفاده از منابع و تخریب زیستگاه، تضادهای میان انسان و گوشتخواران تا حد زیادی گسترش یافته است. جهت کاهش چنین تضادهایی بر اساس یک درک روشن از الگوهای تضاد، به کارگیری روش های مدل سازی توزیع گونه ها ابزارهای سودمندی محسوب می شوند. تضاد شدیدی که در سال های اخیر میان گرگ با جوامع محلی استان همدان بوجود آمده، نمونه ای روشن از این مسئله است. در این پژوهش توان مدل سازی الگوریتم ژنتیک (GARP) برای توزیع حملات گرگ در سطح استان همدان طی سال های 1390-1384 مورد بررسی قرار گرفت و برای ا رزیابی عملکرد مدل از روش آماری سطح زیر منحنی ROC استفاده شد. یافته های این بررسی نشان داد که در مجموع روش مدل سازی استفاده شده در این مطالعه عملکرد بسیار خوبی (سطح زیر منحنی = 0/856) در پیش بینی توزیع حملات گرگ به انسان داشته است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در حملات گرگ به انسان متغیرهای پوشش اراضی، تراکم جمعیت انسانی و فاصله از جاده از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار بودند. نتایج این تحقیق می تواند جهت برنامه ریزی برای شکل گیری طرح مدیریت سازشی با هدف حفاظت از گرگ و کاهش تضاد با جوامع محلی مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
4
لینک کوتاه:
magiran.com/p982128 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!