فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار و تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1390/01/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ندا بهداروند، محمد کابلی، رضا ابراهیم پور، بهمن جباریان امیری صفحه 4
  در دهه های اخیر به دلیل رشد مداوم جمعیت های انسانی همراه با افزایش استفاده از منابع و تخریب زیستگاه، تضادهای میان انسان و گوشتخواران تا حد زیادی گسترش یافته است. جهت کاهش چنین تضادهایی بر اساس یک درک روشن از الگوهای تضاد، به کارگیری روش های مدل سازی توزیع گونه ها ابزارهای سودمندی محسوب می شوند. تضاد شدیدی که در سال های اخیر میان گرگ با جوامع محلی استان همدان بوجود آمده، نمونه ای روشن از این مسئله است. در این پژوهش توان مدل سازی الگوریتم ژنتیک (GARP) برای توزیع حملات گرگ در سطح استان همدان طی سال های 1390-1384 مورد بررسی قرار گرفت و برای ا رزیابی عملکرد مدل از روش آماری سطح زیر منحنی ROC استفاده شد. یافته های این بررسی نشان داد که در مجموع روش مدل سازی استفاده شده در این مطالعه عملکرد بسیار خوبی (سطح زیر منحنی = 0/856) در پیش بینی توزیع حملات گرگ به انسان داشته است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در حملات گرگ به انسان متغیرهای پوشش اراضی، تراکم جمعیت انسانی و فاصله از جاده از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار بودند. نتایج این تحقیق می تواند جهت برنامه ریزی برای شکل گیری طرح مدیریت سازشی با هدف حفاظت از گرگ و کاهش تضاد با جوامع محلی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استان همدان، تضاد انسان، گرگ، الگوریتم ژنتیک مبتنی بر مجموعه قواعد برای پیش بینی (GARP)، مدل سازی توزیع حملات
 • سرور کریمی، حسین وارسته مرادی، حمیدرضا رضایی صفحه 15
  بررسی ویژگی های بوم شناختی گونه ها و تعیین مطلوبیت زیستگاه آنها، یکی از ارکان اصلی مدیریت و حفاظت گونه های حیات وحش محسوب می گردد. در این مطالعه مطلوبیت زیستگاه دارکوب سیاه (Dryocopusmartius) در دو فصل زمستان و بهار در جنگل شصت کلاته مورد بررسی قرار گرفت. مشخصه های زیستگاهی شامل تیپ پوشش جنگلی، عوامل توپوگرافی و ویژگی های ساختاری پوشش گیاهی به همراه داده های حضور و عدم حضور پرنده در هر یک از 103 پلات نمونه برداری به شعاع 25 متر ثبت گردید. نتایج حاصل از تحلیل آماری بر اساس روش رگرسیون منطقی دوگانی نشان داد که تیپ پوشش گیاهی، تعداد خشکه دار، تعداد درخت مرده افتاده، تعداد درختان با ارتفاع بیش از 20 متر و ارتفاع از سطح دریا مهمترین عوامل موثر بر حضور دارکوب سیاه در فصل بهار و عوامل تیپ پوشش گیاهی، تعداد خشکه دار، تعداد درختان با ارتفاع بیش از 20 متر، تعداد درختان با قطر برابر سینه بیش از 20 سانتی متر، ارتفاع و شیب مهمترین عوامل موثر بر حضور گونه در فصل زمستان است. بر اساس نتایج بدست آمده، این پرنده زیستگاه های جنگلی با پوشش گیاهی کهن سال همراه با درختان قطور و مرتفع که عمدتا دربرگیرنده گونه ی راش است را ترجیح می دهد. بنابراین با توجه به وابستگی گونه هایی مانند دارکوب سیاه به زیستگاه های جنگلی دست نخورده و کهن سال، کنترل بهره برداری شدید از چنین زیستگاه هایی برای حفاظت این قبیل گونه ها امری ضروری است.
  کلیدواژگان: مدل سازی زیستگاه، دارکوب سیاه، مشخصه های زیستگاهی، رگرسیون منطقی دوگانی
 • مهدی شیخ گودرزی، افشین علیزاده شعبانی، عبدالرسول سلمان ماهینی، جهانگیر فقهی صفحه 30
  شهرنشینی یکی از مهمترین تغییرات جهانی بوده و رشد سریع شهرهای دنیا فشارهای سنگینی را بر سرزمین و منابع آن وارد کرده است. با درنظرگرفتن ویژگی ها و کارکردهای متعدد اکولوژیک اکوسیستم های هیرکانیولزوم حفظ و صیانت از آن، تحقیق حاضر با هدف بررسی روند توسعه شهری در محدوده آبخیز کرگان رود و آثار ناشی از ادامه این روند بر مطلوبیت نهایی پهنه های با ارزش حفاظتی انجام گرفت. بدین منظور ابتدا سطح مناطق توسعه نیافته آبخیز به دو اکوسیستم جنگل و مرتع تقسیم شد. سپس برای هرکدام از تیپ های پوششی، پارامترهای مورد نیاز مدل CAPS (معیارهای بوم شناختی و توانایی مدیریت سرزمین) محاسبه و با رویه ترکیب خطی وزن دار با یکدیگر ترکیب شدند. به طور کلی با اجرای CAPS، تعداد 14 زون از مساحت 64541 هکتاری حوزه (معادل 19 درصد سطح حوزه) به عنوان پهنه های قابل حفاظت شناسایی شد که از این میان سهم عرصه های جنگلی 13 درصد و سهم مراتع6درصد است. شبیه سازی توسعه شهر نیز با تدوین سه سناریوی رشد تاریخی، مدیریت شده و بوم شناختی به کمک سلول های خودکار SLEUTH، برای دوره 2050-2007 صورت گرفت. تلفیق نتایج شبیه سازی و ارزیابی سرزمین نیز با رویکرد اتصال آزاد انجام شد. نتایج حاصل، بیانگر روند عمومی کاهش در مطلوبیت نهایی لکه های حفاظتی تحت تاثیر نوع و میزان توسعه شهر است. مطابق نتایج دسته بندی میانگین ها، تغییر مطلوبیت ناشی از رشد شهر در سناریوی تاریخی در گروه اول، و سناریوهای مدیریت شده و بوم شناختی در گروه دوم توسعه قرار می گیرد، بدین معنی که با تغییر رویه و اصلاح روند جاری توسعه، می توان تا حدود قابل ملاحظه ای به حفظ مطلوبیت حفاظتی اندوخته های طبیعی منطقه کمک نمود.
  کلیدواژگان: مطلوبیت حفاظتی، CAPS، توسعه شهر، سلول های خودکار SLEUTH، حوزه آبخیز
 • سمیه خلیل آبادی، محمودرضا همامی، محمد کابلی، سیدحمید متین خواه، علیرضا سفیانیان صفحه 44
  تعیین پارامترهای تاثیر گذار چشم انداز بر غنای گونه ای لکه های زیستگاهی یکی از مهمترین مسائل مطرح در زیست شناسی حفاظت می باشد. بسیاری از مطالعات پیشین تاثیر پارامترهای زیستگاهی را بر جوامع پرندگان در لکه های جنگلی مورد بررسی قرار داده اند، اما به ندرت به مطالعه تاثیر چنین پارامترهایی بر جوامع پرندگان موجود در واحه ها پرداخته شده است. منطقه حفاظت شده کرکس درمنطقه ای نیمه خشک در بخش مرکزی ایران واقع شده و دربرگیرنده تعدادی لکه درخت زار است که گروه های متنوعی از پرندگان را حمایت می کنند. در این مطالعه تاثیر مساحت و شکل لکه بر غنا و تنوع گونه ای پرندگان منطقه حفاظت شده کرکس بررسی شده است. سرشماری پرندگان در 15لکه، در بهار و تابستان 1386 به روش ترانسکت خطی انجام شد (در مجموع 17/1 کیلومتر ترانسکت در 15 لکه مورد بررسی). از غنای گونه ای استاندارد شده و نمایه تنوع گونه ای شانون - وینر به ترتیب برای محاسبه غنای گونه ای و تنوع گونه ای پرندگان بهره گرفته شد. پارامترهای فیزیکی لکه (مساحت و شکل) با استفاده از تصاویر ماهواره ای اندازه گیری و محاسبه شدند. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون خطی بیانگر تاثیرپذیری مثبت غنا و تنوع گونه ای پرندگان از مساحت لکه های درخت زار و تاثیرپذیری منفی این پارامترها از شکل لکه (نسبت محیط به مساحت) می باشد. نتایج این بررسی در برنامه های مدیریتی حفظ تنوع زیستی و حفاظت از پرندگان قابل کاربرد است.
  کلیدواژگان: پرندگان جنگلی، جغرافیای زیستی جزایر، نمایه تنوع شانون، وینر، غنای گونه ای استاندارد شده، رگرسیون خطی
 • مائده ملائی، حسین بشری، مهدی بصیری، محمدرضا مصدقی صفحه 52
  نحوه مدیریت مراتع بر چگونگی پایداری ساختمان و خاکدانه های خاک و درنتیجه کیفیت خاک موثر بوده و درنتیجه بر قابلیت فرسایش خاک نیز تاثیر دارد. این تحقیق به منظور بررسی رابطه کربن آلی خاک با میانگین وزنی قطر خاکدانه ها MWD (Mean weight diameter) و مقایسه MWD با توزیع اندازه خاکدانه های موجود در خاک سطحی (صفر تا 20 سانتی متری سطح خاک) در داخل و خارج قرق و هم چنین شدت های چرایی مختلف (بدون چرا، چرای متوسط و چرای شدید) در منطقه بردآسیاب فریدون شهر استان اصفهان انجام گردید. نمونه برداری خاک به روش تصادفی طبقه بندی شده و در امتداد ترانسکت در جهت شیب انجام شد. در آزمایشگاه برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک نظیر بافت خاک، رسانایی الکتریکی EC، کربن آلی OC، میانگین وزنی قطر MWD و نسبت جذب سدیم SAR اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و مقایسه میانگین LSD مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون رابطه بسیار معنی داری α=1% بین MWD و درصد کربن آلی با ضریب تبیین 61/3 درصد نشان داد. مقایسه MWD در مناطق مورد مطالعه تفاوت معنی داری α=5% را نشان داد که افزایش MWD در داخل قرق و منطقه بدون چرا به علت افزایش کربن آلی و کاهش نسبت جذب سدیم بود. توزیع اندازه خاکدانه ها در داخل و خارج قرق تفاوت معنی داری α=5% را تنها در خاکدانه های کوچکتر از 0/25 میلیمتر نشان داد و در شدت های چرایی مختلف، منطقه بدون چرا با منطقه چرای شدید در بزرگ ترین دامنه اندازه خاکدانه های مورد مطالعه (خاکدانه های 8-4 میلیمتر) و خاکدانه های کوچکتر از 0/25 میلیمتر تفاوت معنی داری (به ترتیب با α=5% و α=1%) داشتند. نتایج نشان داد در منطقه قرق و مراتعی که به طور سبک چرا شده بودند به علت کاهش لگدکوبی توسط دام و یا افزایش کربن آلی در نتیجه افزایش لاشبرگ و یا مجموعه ای از این دو علت، میزان ماکروخاکدانه ها بیشتر و میکروخاکدانه ها کمتر از مناطق خارج از قرق و چرای شدید بود. نتایج این تحقیق نشان داد که می توان از وضعیت پایداری خاکدانه های خاک به عنوان شاخصی برای کیفیت و سلامت خاک و برای نشان دادن تاثیر عوامل مدیریتی بر خاک مراتع استفاده نمود.
  کلیدواژگان: پایداری خاکدانه، میانگین وزنی قطر، قرق، شدت چرا، مراتع نیمه استپی
 • مجید صامتی، شهرام معینی، سارا مردیها، مجتبی خانی زاده امیری صفحه 64
  به دلیل کارکردها و خدمات اکوسیستم های طبیعی و لزوم برنامه ریزی بهینه در استفاده از آن ها، امروزه تعیین ارزش واقعی آن ها حائز اهمیت بسیار می باشد. بنابراین در سال های اخیر اقتصاددانان منابع طبیعی به ارزش گذاری و سنجش نقش منابع طبیعی در تامین رفاه انسان پرداخته و پیشرفت قابل ملاحظه ای در ارزش گذاری خدمات زیست محیطی به دست آورده اند. بر این اساس در این پژوهش کوشش می شود تا ارزش تفریحی بوستان جنگلی ناژوان با برآورد میزان تمایل به پرداخت افراد برای منافع این پارک با بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه گزینش دوگانه تعیین شود. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل لاجیت استفاده شده است. بر اساس روش حداکثر راست نمایی، پارامترهای مدل برآورد شده است. در ادامه اثرگذاری نهایی تغییر در هر یک از متغیرهای لحاظ شده در مدل مورد بررسی، با بهره گیری از عامل محاسبه تاثیر نهایی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تمایل به پرداخت افراد جهت استفاده از ارزش تفریحی بوستان جنگلی ناژوان با متغیرهای درآمد و تحصیلات رابطه مستقیم و با متغیرهای مبلغ پیشنهادی، سن و تعداد افراد خانوار رابطه منفی معنادار داشته است.نهایتا بر اساس نتایج،میانگین تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفریحی بوستان جنگلی ناژوان 8983/702 ریال در ماه به دست آمده است.
  کلیدواژگان: پارک ناژوان، ارزش تفریحی، روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، مدل لاجیت
 • مسلم شریفی نیا، جاوید ایمانپورنمین، امین بزرگی ماکرانی صفحه 80
  یکی از روش های مناسب جهت تعیین سلامت و تاثیر فعالیت های انسانی بر کاهش کیفیت رودخانه ها، ارزیابی آن ها با استفاده از جمعیت بزرگ بی مهرگان کف زی می باشد. رودخانه از رود حوضه جنوبی خزر ا دری ر رد. نمونه برداری بزرگ بی مهرگان کف زی با استفاده از دستگاه سوربر (با ابعاد40×40 سانتی متر و چشمه تور 100 میکرون) در فواصل 45 روز از مرداد 1389 تا اردیبهشت 1390 در 5 ایستگاه مطالعاتی با 3 تکرار و در مسیر 50 کیلومتری از رودخانه تجن انجام شد. نمونه های جمع آوری شده توسط فرمالین 4% تثبیت و به آزمایشگاه منتقل، جداسازی، شناسایی و شمارش گردیدند. نتایج حاصل از بررسی گروه های تغذیه ای نشان داد که جمعیت بزرگ بی مهرگان کف زی در منطقه مورد مطالعه شامل 6 گروه تغذیه ای Collector-gathering، Collector-filtering، Predator، Collector-gathering /Scraper، Predator / Collector-gathering، Scraper م ی باشند. در این بررسی گروه های تغذیه ای Collector-gathering، Collector-filtering و Collector-gathering / Scraper بیشترین فراوانی را نشان دادند. در ایستگاه های با آلودگی کم، گروه Collector-filtering و با آلودگی زیاد گروه Collector-gathering دارای بیشترین فراوانی بودند. در بررسی حاضر سنجه های ساختار جمعیتی شامل فراوانی کل، غنای EPT، درصد EPT، نسبت EPT به CHIR محاسبه شدند. مقادیر تنوع گونه ای، غنای گونه ای و یکنواختی با استفاده از شاخص های شانن – وینر، مارگالف و جاکارد محاسبه شدند. شاخص زیستی هیلسنهوف برای ایستگاه 1 (4/29) کمترین و برای ایستگاه 5 (5/57) بیشترین و شاخص زیستی BMWP/ASPT برای ایستگاه 1 (4/51) بیشترین و برای ایستگاه 5 (3/25) کمترین مقدار را در بین ایستگاه های مطالعاتی نشان دادند. نتایج نشان داد که در ایستگاه های 2، 3 و 5 که در پایین دست مزارع پرورش ماهی و کارخانه چوب و کاغذ قرار دارند و پساب مزارع وارد رودخانه می شود کیفیت آب تغییر یافته و تنوع و درصد فراوانی خانواده های حساس به آلودگی کاهش و گروه های مقاوم افزایش یافته است. از آن رو براساس این مطالعه میتوان بیان کرد استفاده از بزرگ بی مهرگان کفزی به عنوان شاخص زیستی برای ارزیابی کفیت آب روشی مطلوب می باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی رودخانه، بزرگ بی مهرگان، پایش زیستی، پساب، شاخص هیلسنهوف
|
 • N. Behdarvand, M. Kaboli, R. Ebrahimpour, B. Jabbarian Amiri Page 4
  In recent decades due to steady human population growth coupled with increased use of resources and habitat degradation, conflicts between humans and carnivores have greatly been expanded. In order to mitigate these conflicts based on a clear understanding of conflict patterns, applying the species distribution models as helpful methods has been suggested. Occurring the recent conflict between wolves and local communities in Hamedan province is a clear case of this problem. In this study, capabilities of the genetic algorithm (GARP) were assessed in the modeling spatial distribution of wolf attacks in Hamedan province during 2006-2012. The area under the receiver operating characteristic curve (ROC) was used to evaluate performance of the model. Findings indicated that the applied modelingapproach has a very good performance (area under curve=0.856) inpredicting the spatial distribution of wolf attacks on humans. In addition, based on the results of sensitivity analysis, land-cover t ype, human population density and distance from main road were the most effective parameters. Findings of the present study can be applied in formulation of an adaptive management plan for wolf conservation and mitigation of the conflicts with local communities.
 • S. Karimi, H. Varasteh Moradi, Hr Rezaei Page 15
  Investigation of the ecological characteristics of wildlife species and determination of habitat suitability for them is one of the main pillars for wildlife management and protection. In this study, the winter and spring habitat suitability of black woodpecker (Dryocopusmartius) was studied in ShastKalateh forest. Habitat characteristics, including forest vegetationtype, structural characteristics of vegetation and topographic parameters together with presence and absence of woodpeckers were recorded within each of 103 sampling plots with a radius of 25 m. The Results of binary logistic regression showed that forest vegetation type, the number of snags, fallen dead trees and trees with height more than 20 m together with habitat elevation (a.s.l.) were the most important parameters affecting the presence of black woodpecker in spring. Moreover, forest vegetation type, the number of snags, trees with height more than 20 m and trees with dbh more than 20 cm together with the elevation (a.s.l.) and slope of habitat were the most important parameters affecting the presence of black woodpecker in winter. The results indicated that this bird species prefers old forest habitats composed with tall and thick trees specially beech trees. Due to high dependency of species such as black woodpecker on the old and undisturbed forest habitats, controlling severe exploitation of such habitats is therefore essential for the conservation of such bird species.
 • M. Sheikh Goodarzi *, A. Alizadeh Shabani, A. Salman Mahiny, J. Feghhi Page 30
  Urbanization is one of the most significant global changes. The rapid growth in urban area is imposing high pressure to land and their resources. With regard to various ecological services of the Hyrcanian ecosystems and the necessity to conserve them, this research aimed to investigate the growth trend of urban areas and their impacts on land suitability of the conservational patches in Korganroud watershed, Guilan Province. First, the undeveloped parts of the watershed were divided into two main ecosystem types of forest and rangeland. Then, for each ecosystem type, required parameters of the CAPS Model (land capability and ecological parameters) were calculated and combined using linear combination approach. In total, 14 different zones with an area o 64,541 hectare (19% of the watershed‘s area: 13% jungle and 6% rangeland ecosystems) were distinguished as conservational patches. Simulation of the urban growth was done using a Markov-Cellular Automata Urban Change Modeling method called SLEUTH. We designed three different scenarios of historical, managed and ecologically sustainable growth for the period of 2008 - 2050. Finally, integration of the results of two approaches was implemented using a loose coupling approach. Results reflect a general trend in decline of patch suitability influenced by type and size of the urban area growth. According to the results, the observed changes in urban growth for the historical scenario provide a development approach different to the changes for the other two scenarios which collectively fall in another approach to development. Thus, conservational suitability of the area can be preserved by changing the development approach and harnessingcurrent trend of the urban area growth.
 • S. Khalilabadi, Mr Hemami, M. Kaboli, S. Matinkhah, A. Soffianian Page 44
  Determining landscape parameters influencing species richness of habitat patches is one of the most important issues in conservation biology. Many previous studies have investigated the influence of habitat parameters on bird assemblages in forest patches, but studies seeking effects of oasis parameters on bird assemblages are very scarce. Karkas Protected Area is located in semi-arid zone in the central Iran, comprising a number of woodland patches supporting different groups of birds. We studied the influence of patch size and shape on bird species richness and diversity of woodland patches in Karakas Protected Area. Bird census was conducted in spring and summer 2007 within 15 woodland patches using established line transects (TL = 17.1 km). Rarefied species richness and Shannon-Wiener diversity index were respectively used as measures of species richness and diversity. Patch parameters (area and circumference) were quantified using satellite images. Linear regression analysis revealed positive effect of patch area and negative effect of patch shape (the ratio of patch perimeter to patch area) on bird species richness and diversity. These results can be applied in management programs for biodiversity conservation, in particular, for maintaining bird species diversity.
 • M. Mollaei, H. Bashari, M. Bassiri, Mr Mosaddeghi Page 52
  Soil quality, aggregate stability and erosion sensibility are affected by different range management practices. This research aimed to evaluate the relationships between soil organic carbon, mean weight diameter (MWD) and aggregate size distribution in the surface soil layer (0- 20 cm) of various range sites with different grazing intensities (non, slightly and heavily grazed) in Bardasiab rangeland, Feridounshahr, Isfahan province. Stratified random sampling method was used to collect soil samples along the established transects. Some physical and chemical properties of soil samples such as texture, electrical conductivity (EC), organic carbon (OC), MWD and sodium absorption ratio (SAR) were measured in the soil laboratory. Simple linear regression and One-way ANOVA followed by the Fisher’s LSD test were used to analyze the data. Results of regression analysis showed that MWD and OC of the soil samples were significantly correlated (α =1%, R 2 = 61.3 %). The soil MWD values of range sites with various grazing intensities were significantly different (α =5%). Organic carbon was increased and SAR was decreased in the sites located inside exclosures, which lead to higher soil MWD. Aggregate size distribution among various sites were significantly different (α =5%) only for the aggregate smaller than 0.25 mm. Soil aggregates sizes between non-grazed and heavily grazed sites were also significantly different only for the size ranges of 4- 8 mm) α =5%, (and less than 0.25 mm) α=1% (. In addition, macro aggregates increased and micro aggregates decreased in range sites with no or slight grazing intensity, respectively as these sites experienced low trampling and increased litter and organic carbons. Soil aggregate stability can therefore be used as an appropriate indicator for monitoring the impact of different management practices on rangeland soil quality and health.
 • M. Sameti, Sh Moeeni, S. Mardiha, M. Khanizadeamiri Page 64
  Determining the real value of natural ecosystems, due to their significant function and ecosystem services and necessity of the best management for make use of them, has a great importance. Recently, natural resource economists have studied ecosystem value of natural resources and its role in human welfare. These studies have made a considerable progress in valuation of environmental as well as ecological services that an ecosystem can offer. Therefore this study tries to determine recreational value of Najvan Park and measure of individual’s willingness to pay (WTP) based on contingent valuation method (CVM) and dichotomous choices (DC). Logit model was used for measuring of individual WTP. The model parameters were estimated based on the maximum likelihood (ML) method. Moreover, the marginal effects of the changes in involved variables in considered model were determined using by factor for calculating of marginal effects. The results showed that individual preservation WTP in Najvan Park is directly related to income and education while it is negatively related tobid, age and the number of family member. The calculation of the expectancy of WTP using logit model led to 8,983 Rials monthly WTP per person.
 • M. Sharifinia, J. Imanpour, A. Bozorgi Page 80
  One of the best practical methods to understand ecological status of a water body and determine impacts of human intervention in reducing water quality is using benthic macroinvertebrates as assessment tools for monitoring their biological integrity and health. The Tajan River is one of the rivers of Caspian Southernsub-basin that drains the Caspian Sea. Macroinvertebrate samples were taken using Surber’s sampler (40 x 40 cm and 100µ mesh size) in 45 day intervals with 3 replicates in each sampling site for a period of one year (May 2010 to May 2011). The collected organisms were preserved in 4% formalin solution and transferred to the laboratory for identification and counting. Six different functional feeding groups of macroinvertebrate e.g. Collector-gathering, Collector-filtering, Predator, Collector-gathering /Scraper, Predator/Collector-gathering and Scraper were determined. Feeding groups of Collector-gathering, Collector-filtering and Collector-gathering /Scraper were relatively dominant in comparison to other groups. Groups of Collector-filtering and Collector-gathering were dominant in slightly and heavily polluted stations, respectively. In this study population structure measures including abundance, EPT percent and the EPT and EPT/CHIR indics were mearsured. Species diversity, species richness were also determined using Shannon- Weiner, Margalef and Jacardindics. The minimum and maximum values of Hilsenhoff biotic index were observedin stations 1 (4.29) and 5 (5.57), respectively. Moreover, the highest and lowest values of BMWP/ASPT were observed in station 1 (4.51) and 5 (3.25), respectively. Evaluation of indicators revealed less water quality at stations 2, 3 and 5 which located at the lowermost of fish farms and effluent of factory. This reduction might be implicated to the effluents of water damps from fish farms running into the stream as diversity and total abundance (%) of sociable macroinvertebrates decreased and that of resistant macrofauna increased due to water pollution. Hence, from the obtained results, this can be concluded that the use of benthic macroinvertebrates as bioindicator for the assessment of water quality of the stream is desirable.