مقایسه میزان شادکامی سالمندان ساکن در منزل و سرای سالمندان

چکیده:
هدف
تحقیق حاضر با هدف مقایسه میزان شادکامی سالمندان ساکن در منزل و سرای سالمندان انجام شد.
روش بررسی
این پژوهش از نوع تحقیقات علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این تحقیق تمامی زنان و مردان سالمند 60 سال به بالای ساکن در سرای سالمندان و ساکن در منزل شخصی در شهر تبریز بوده است که افراد نمونه 100 نفر در دو گروه 50 نفری (25 نفر مرد و 25 نفر زن) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از سیاهه شادکامی آکسفورد استفاده شد و سپس داده ها با آزمون t مستقل بررسی شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد که میزان شادکامی سالمندان ساکن در منزل به طور معنی داری بیشتر از سالمندان ساکن در سرای سالمندان است. همچنین از میان مولفه های شادکامی، میزان عوامل رضایت از زندگی، سلامت روانی، خلق مثبت و کار آمدی سالمندان ساکن در منزل به طور معنی داری بالاتر از سالمندان ساکن در سرای سالمندان است. اما هر دو گروه در میزان عزت نفس تفاوت معنی داری نداشتند.
نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاکی از آنست که میزان شادکامی سالمندان ساکن در منزل به خاطر برخورداری آنها از حمایت اجتماعی و احترام و محبت خانواده به طور معنی داری بیشتر از سالمندان ساکن در سرای سالمندان است. و بالعکس سکونت در سرای سالمندان برای افرادی که می توانستند در کنار خانواده به سر ببرند اما به سبب شرایط اقتصادی و خانوادگی به سرای سالمندان سپرده شده اند، باعث کاهش خلق، عدم رضایت از زندگی و در نهایت عدم شادکامی شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p983765 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!