بررسی نگرش سبزی کاران شهرستان ری نسبت به منابع آلاینده خاک

پیام:
چکیده:
هدف این تحقیق بررسی نگرش سبزیکاران شهرستان ری نسبت به منابع آلاینده خاک بود. جامعه آماری تحقیق شامل همه سبزیکاران شهرستان ری (700 نفر) در استان تهران بود که تعداد70 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزاراصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محققساخته بود. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات استادان و متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی، خاکشناسی و باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. برای تعیین پایایی درونی مقیاس سنجش نگرش از ضریب اعتبار آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 72‎/0 برآورد شد. نتایج نشان داد که تمامی سبزیکاران مورد مطالعه از آب آلوده برای آبیاری استفاده می‎کردند. بیشتر آنان (6‎/38درصد) دارای نگرش بینابین نسبت به منابع آلاینده خاک بودند. همچنین طبق نظرسنجی صورت گرفته از سبزیکاران در خصوص منابع آلاینده خاک، استفاده از فاضلاب کارخانه ها در اولویت اول و ماشینآلات کشاورزی در زمین در اولویت آخر آلوده‎کننده‎های خاک بودند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که دو متغیر «میزان بهکارگیری راهکارهای پیشگیری از آلودگی خاک» و «نگرش نسبت به عملیات پیشگیری از آلودگی خاک» حدود 15 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند.
زبان:
فارسی
صفحه:
457
لینک کوتاه:
magiran.com/p995762 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!