بررسی عوامل پیش بینی کننده قصد رفتار ایمن کارگران با استفاده از الگوی رفتار سالم

پیام:
چکیده:
مقدمه
نگرانی جهان شمول در زمینه حوادث کاری و ایمنی، نیاز به شیوه های جدید و موثر برای بهبود ایمنی در محل کار را به طور کامل محسوس کرده است. برای افزایش کارایی مداخلات پیش گیرانه لازم است به تعیین کننده های رفتار پرداخته شود. قصد رفتاری، یکی از تعیین کننده های اصلی رفتار است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل پیش بینی کننده قصد رفتار ایمن کارگران با استفاده از الگوی رفتار سالم بود.
مواد و
روش
این مطالعه توصیفی در سال 1388 انجام گرفت و الگوی رفتار سالم (HAM) را در کارگران دو بخش مهندسی نورد و فولادسازی ذوب آهن اصفهان جهت پیش بینی قصد رفتار ایمن به کار برد. به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 300 نفر از کارگران این دو قسمت انتخاب شدند. داده ها توسط پرسش نامه محقق ساخته بر اساس الگوی رفتار سالم جمع آوری شد و به کمک تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون چندگانه با نرم افزار 13SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار سن کارگران 38/7 ± 6/34 و میانگین و انحراف معیار سابقه کار آنان 71/7 ± 7/11 سال بود.
سه عامل سیستم اعتقادی، سیستم نگرشی و سیستم هنجاری، 25 درصد از واریانس قصد رفتار ایمن در کارگران را تبیین کردند (001/0 < P).
نتیجه گیری
نتایج مطالعه از الگوی رفتار سالم به عنوان الگویی موثر برای توضیح قصد رفتاری حمایت کردند. این الگو می تواند به عنوان چهارچوبی برای طراحی مداخلات ایمنی سودمند مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
684
لینک کوتاه:
magiran.com/p999715 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.