فهرست مطالب

آموزش در علوم انتظامی - سال سوم شماره 1 (بهار 1394)
 • سال سوم شماره 1 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمدعلی روح الهی، حاجیه رجبی فرجاد صفحه 1
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی انجام شد. این تحقیق از نظر هدف و نوع استفاده، کاربری و روش تحقیق آن توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل 420 نفر از اعضای هیات علمی یکی از دانشگاه های نظامی است که برای انتخاب نمونه 201 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد سیبر- شرینگ و محقق ساخته به ترتیب برای جمع آوری داده های مرتبط با هوش هیجانی و عملکرد اعضای هیات علمی بود که پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 845 /0 و 863/ 0 محاسبه و روایی آن با شیوه روایی صوری و محتوا مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری، آزمون همبستگی ضریب پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش هیجانی پیش بینی کننده ی خوبی برای مولفه های ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی (توانمندی های علمی، طرح درس، روش های تدریس، نظم و انضباط و ارزش یابی تحصیلی) هستند. از این رو، آشنایی اساتید دانشگاه با مولفه های هوش هیجانی، از جمله توانایی شناخت استعدادهای درونی خویش، توجه به احساسات، عواطف دانشجویان و همکاران، خود را عضوی موثر و درخور احترام در فعالیت های گروه معرفی کردن، ارزش قائل شدن به مقام و جایگاه علمی خویش، می توانند در بهبود عملکرد آموزشی- پژوهشی گام های موثری بردارند.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، عملکرد اعضای هیات علمی، توانمندی های مدیریتی، دانشگاه
 • گلایول صفوی جهرمی، محسن شفیعی نیکابادی، مرتضی ملکی صفحه 29
  هدف از اجرای این تحقیق شناسایی موانع فنی، مالی و مدیریتی اجرای یادگیری الکترونیک در سازمان های دولتی است. به این منظور پس از استخراج موانع از ادبیات تحقیق و دسته بندی آن ها در سه گروه موانع مالی و موانع مدیریتی، پرسش نامه ای مبتنی بر طیف لیکرت که پایایی آن توسط آلفای کرونباخ تایید شده است، بین کارکنان دوازده سازمان دولتی استان سمنان توزیع گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی، تمامی موانع استخراج شده را تایید کرد و هم چنین موانع مدیریتی با توجه به بار عاملی، اهمیت بیش تری از موانع مالی و فنی کسب کردند. پیشنهاد می شود فعالان حوزه ی آموزش منابع انسانی در سازمان ها، موانع معرفی شده در این تحقیق را مدنظر قرار داده و نسبت به رفع آن ها در سازمان خود، با توجه به منابع سازمان اقدام نمایند تا بتوانند یادگیری الکترونیک را به شکل کاراتری در سازمان خود اجرا کنند.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیک، آموزش در سازمان های دولتی، توسعه منابع انسانی، آموزش منابع انسانی
 • سعید غیاثی ندوشن، الهام ساسانی صفحه 47
  از پدیده هایی که در مورد منابع انسانی سازمان ها و ارگان ها می تواند پیش بیاید، پدیده سکون زدگی شغلی است.که علل و عوامل مختلفی می تواند موجب آن شوند. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی بررسی رابطه رشته تحصیلی با شغل بر سکون زدگی شغلی کارکنان شرکت مشانیر است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت مشانیر می باشد که از تعداد کل 130 نفر جامعه با استفاده از روش تصادفی ساده 97 نفر به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شد. پرسشنامه سکون زدگی در مسیر شغلی بر اساس نظریه جودیت باردویک که واحدی و همکاران(1393) ارائه نموده اند تنظیم گردیده که روایی ابزار جمع آوری اطلاعات با استفاده از نظرات متخصصین تایید شد و برای آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که با استفاده از نرم افزار آماری SPSS میزان پایایی سوالات سکون زدگی 76/. به دست آمد. پرسشنامه ها، جمع آوری و اطلاعات حاصله، تلخیص، طبقه بندی با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس یکطرفه آنوا) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که تناسب رشته تحصیلی با شغلی که کارکنان دارند می تواند بر سکون زدگی و دو بعد ارتقای سازمانی و یادگیری سازمانی موثر باشد و باعث کمتر شدن این پدیده شود. اما بر بعد لذت و شادی سازمانی تاثیر معنی داری نداشت.
  کلیدواژگان: سکون زدگی شغلی، رشته تحصیلی، ارتقای سازمانی، یادگیری سازمانی
 • معصومه آقایی، علی شمسی ماجلان، جواد مهربانی، بارزان امیدی صفحه 73
  هدف
  این پژوهش با هدف مقایسه ویژگیهای آنتروپومتریکی و انعطاف پذیری مفاصل اندام های فوقانی، تحتانی و ستون فقرات کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار نیروی انتظامی استان گیلان انجام شد.
  روش تحقیق: به این منظور تعداد 180 نفر در قالب دو گروه 90 نفری ورزشکار و غیرورزشکار که هر گروه 90نفری به سه دسته 30 نفری کارکنان زیر 10سال خدمت، 11 تا 20 سال خدمت و 21 تا 30 سال خدمت به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. در انجام این پژوهش برای اندازه گیری ویژگیهای آنتروپومتریکی کارکنان از متر نواری، ترازو و آنتروپومتر و برای اندازه گیری انعطاف پذیری مفاصل اندام برتر فوقانی، تحتانی و ستون فقرات گروه های آزمودنی از گونیامتر دستی استفاده گردید. به این ترتیب که هر اندازه گیری سه مرتبه تکرار و میانگین آنها لحاظ گردید. داده های آماری توسط روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (برای مقایسه هر یک از متغیرها بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار از آزمون استنباطی t مستقل و برای تفاوت بین متغیرها در سه رده سنی خدمتی از تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی) در سطح معنی داری (05/ 0> p) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که در مقایسه متغیرهای آنتروپومتری کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار در محیط شکم و در ROM مفاصل، حرکت چرخش خارجی شانه، آبداکشن ران، پلانتارفلکشن مچ پا و اکستنشن ستون فقرات (05/ 0> p) تفاوت معنی داری مشاهده شد و در مقایسه متغیرهای آنتروپومتری در سه رده سن خدمتی، در عرض شانه، طول پا، طول ساق و محیط ران پا و در ROM مفاصل، حرکت اکستنشن شانه و چرخش خارجی شانه، آبداکشن ران، پلانتار فلکشن مچ پا (05/ 0> p) تفاوت معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش با افزایش سن و سابقه خدمت، انعطاف پذیری کاهش می یابد به نظر می رسد که استقامت عضلانی کم در ناحیه عضلات شکم و پشت و کاهش انعطاف پذیری ورزشکاران در ناحیه کمری، خطر ابتلا به کمردرد را افزایش می دهد و لزوم توجه بیشتر به برنامه های کششی افراد ورزشکار و غیرورزشکار با سن و سابقه خدمت بالا را جهت جلوگیری از کمر درد و سایر بیماری های قلبی، عروقی و... را مورد تاکید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: ویژگیهای آنتروپومتری، دامنه حرکتی، کارکنان نیروی انتظامی، سن خدمتی، ورزشکار و غیرورزشکار
 • یوسف محمدی مقدم، علی محبی، ذبیح الله کرمی، میر احمد روضه ای صفحه 97
  مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشجویی بر دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی از منظر دانشجویان سال چهارم و اینکه فرماندهان صف تا چه اندازه این زمینه موفق بوده اند؟، مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش
  روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. تکنیک اصلی پژوهش حاضر پرسشنامه بوده و از تکنیک های مصاحبه نیز برای گردآوری اطلاعات با مروری بر تحقیقات پیشین و مطالعه ای بر مبانی نظری، پنج ویژگی اصلی و مولفه های اثربخش مدیریتی در تربیت احصاء گردیده که با استفاده از آزمون t یک نمونه ای و به منظور بومی سازی الگوی نظری پژوهش، با استفاده از آزمون مدل معادلات ساختاری (لیزرل)، برازش مدل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف استفاده شده است.
  یافته ها
  نشان داده که ضرایب اثربخشی تربیتی فرماندهان صف در پنج ویژگی مدیریتی، شخصیتی، رفتاری، ارزشی، و روحی و جسمی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی متفاوت بوده است. به طوری که ضرایب اثربخشی تربیتی فرماندهان صف بر ویژگی های مدیریتی 66 درصد، شخصیتی 76 درصد، رفتاری 70 درصد، ارزشی و بینشی 68 درصد، و بر ویژگی روحی و جسمی به میزان 61 درصد در میان دانشجویان موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  لذا بیشترین ضرایب اثربخشی تربیتی فرماندهان صف بر ویژگی های شخصیتی دانشجویان بوده و به ترتیب رتبه دوم ویژگی های رفتاری، رتبه سوم ویژگی های ارزشی و بینشی،رتبه چهارم ویژگی های مدیریتی و رتبه پنجم ویژگی روحی و جسمی دانشجویان می باشد.
  کلیدواژگان: عوامل اثربخشی، مدیریتی، شخصیتی، رفتاری، ارزشی و بینشی، روحی و جسمی، فرماندهان صف، دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی
 • علی محمد پورموذن صفحه 127
  توانمندسازی کارکنان یک ابزار ضروری مدیریتی است که می توان درجهت هدایت منابع انسانی به منظور افزایش بهره وری مورد استفاده قرار داد. توانمند سازی مدیران وفرماندهان ناجا یکی ازراهبرد های موثر برای ارتقاء بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های آنان در راستای تحقق اهداف سازمانی است. این پژوهش به بررسی دیدگاه های فرماندهان و مدیران درباره تاثیرتحصیلات تکمیلی درافزایش توانمندی های شغلی آنان می پردازد.روش این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی است.جامعه آماری آن را مدیران و فرماندهانی که دوره دافوس را طی نموده ودر ستاد ناجا مشغول به خدمت می باشند، تشکیل می دهند و نمونه گیری آن به شیوه طبقه ای، متناسب باحجم جامعه آماری صورت پذیرفته است.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازآزمون های t، تحلیل واریانس و تعقیبی توکی انجام شده است. نتایج حاصله نشان داد تحصیلات تکمیلی(دوره دافوس) مدیران و فرماندهان ناجا درافزایش توانمندی شغلی آنان نقش موثری داشته ودرسه مولفه تحلیل گری،آینده نگری وسازگاری درحد زیاد ودر مولفه های فرماندهی، یادگیرندگی، پرسشگری وراهبردگزینی این افزایش کمتر از حد متوسط بوده است.
  کلیدواژگان: توانمند سازی، تحصیلات تکمیلی، تحلیل گری، راهبرد گزینی، سازگاری، آینده نگری
|
 • Ahmad Ali Rouhalahi, Hajieh Rajabi Farjad Page 1
  This study aimed to investigate the effects of emotional intelligence on the performance of faculty members was conducted. The study from view of the purpose and use, and kind is applied and research method is descriptive and correlational. The population of study included 420 of faculty members of state university in Tehran for 201 samples were selected by using simple random sampling. Research tools are Cyber-shrink and self-made questionnaire for emotional intelligence and faculty member’s performance. Validity and reliability of questionnaire were confirmed by contents and Cranach’s Alpha (0.845 and 0.863). SEM, Pearson correlation coefficient and regression for data analysis and multiple regressions were used. The results showed that emotional intelligence is a good predictor of performance evaluation components faculty (academic skills, lesson plans, teaching methods, discipline and academic evaluation). Thus, university professors familiar with the components of emotional intelligence, such as the ability to understand their inner talents, according to the feelings and emotions of students and colleagues, effective and worthy of respect for his part in the activities of the Group introduced, they value their scientific stature can take effective steps to improve the performance of educational research.
  Keywords: emotional intelligence, performance of faculty members, managerial empowerment, university
 • Gelayol Safavi Jahromi, Mohsen Shafiei Nikabadi, Morteza Maleki Page 29
  The goal of this research is to identify technical, financial and managerial barriers to the implementation of electronic learning in governmental organizations in Semnan province. After doing a vast investigation in the literature review and categorizing them into these three categories, a Likert scale questionnaire that’s reliability was confirmed by Chronbach’s Alpha, was distributed among employees of twelve governmental organizations in Semnan. Gathered data were analyzed by using factor analysis. Loading factors confirmed all of the extracted data with this sequence of importance: managerial barriers, financial barriers, technical barriers. So we recommend to future researchers to use this research as a base for efficiently implement electronic learning in their organization.
  Keywords: electronic learning, training in governmental organizations, human resource development, human resource training
 • Saeed Ghiasi Nodooshan, Elham Sasani Page 47
  Career Plateauing Phenomenon can occur in organization human resources that causes and several factors could be the cause. The main purpose of this study is to investigate the relationship between field of study and Career Plateauing in Mashanir Corporation. The population of the present study was total number of 130 public employees Mashanir using 97 samples selected randomly. Questionnaire set According to Judith Bardvyk in Career Plateauing that Vahedi and et.al (1393) offered. The data collection instrument that validity was confirmed by experts and Cronbach's alpha was used for reliability testing using SPSS statistical software questions the reliability of Career Plateauing / 76. Obtained. After collecting the questionnaires, data, summarization, classification using descriptive and inferential statistics (ANOVA) were analyzed. The results suggested that the field of study appropriateness of employees with a job that can effective on Career Plateauing and enhance both institutional and organizational learning and this phenomenon will be less. But significant impact did not had on the organizational joy.
  Keywords: Career plateauing, field of study, organizational improvement, organizational learning
 • Aghaei M., Shamsi Majelan A., Mehrabani J. Omidi B. Page 73
  The purpose of This study is to compare the anthropometric characteristics, flexibility of upper and lower limb and spine in athletic and non- athletic police officers (employees) in Gilan province. In order to conduct this study, the participants were 180 people bifurcated to two equal groups of athletic and non-athletic, each consisting 90 people. Taken as the samples, each group was further divided to three classes based on the years of employees’ service namely; fewer than 10 years, 11-20 years and 21 - 30 years of service. In the present study, in order to measure the anthropometric characteristics of employees tape measure and scale were used, respectively. By the same token, goniometer was used in order to measure the anthropometric ranges of motion of upper and lower limb and spine of each group. To this aim, each measurement was conducted three times and their mean was taken, then. The descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (the independent t- test for comparisons of athletic and non-athletic participants and one- way ANOVA and Tukey test for analyzing the difference among three classes were used analyze the data at the significance level of. p<0.05. The results taken from this study showed that in comparing anthropometric variables of athletic and non-athletic participants there was a significant difference among Abdominal circumference and in the flexibility in joints, external rotation of the shoulder, Hip abduction, Plantar flexion of the ankle, Extension of the spine (P<0.05.). Similarly, there was a significant difference among the comparison of Anthropometric characteristics at three years of service, Shoulder width, foot length, shin length, thigh length, thigh circumference, and the flexibility in joints, External rotation of the shoulder, Hip abduction, and Plantar flexion of the ankle(P<0.05.). In the light of the findings of the study, aging and years of service lead to lower flexibility and it seems that low muscular endurance in the abdominal back muscles and decreasing the flexibility in athletic in lumbar increase the risk of backache. It emphasizes a particular care and consideration regarding the stretching exercises for athletic and non- athletic in aged employees with more years of service to prevent backache and Cardiovascular disease.
  Keywords: Anthropometric characteristics, Flexibility, Police employees, Years of service, Athletic, non, athletic
 • Yousef Mohammadi Moqadam, Ali Mohabi, Zabialah Karami, Mir Ahmad Rouzei' Page 97
  The purpose of this paper is to Study commanders’ educational effectiveness factors in I.R.I Police university From the students’ perspective and how successful the commanders is examined. Descriptive - analytical techniques of the present study were collected through questionnaires and interviewing techniques to gather information by reviewing previous research and theoretical study of the five mains Vyzhgy¬ Mvlfh¬Hay effective management training has been recognized Using one sample t-test to localize research model, using structural equation modeling (LISREL) model lineup is the effectiveness of educational leaders. The results showed that the coefficients of the effectiveness of educational leaders in five queue management features, students’ personality, behavior, values, and physical and psychological security is different. Educational commandres so that the coefficient of efficiency of management of the properties of 66%, a figure 76 per cent, 70 per cent of behavior, values and vision (68%), and the physical and psychological characteristics of students has been as much as 61%. The highest coefficients of effectiveness of educational leaders and students on the second personality traits and behavioral characteristics, features, value and insight third, fourth and fifth management features physical and psychological characteristics students.
  Keywords: effectiveness, leadership, personality, behavior, values, vision, mental, physical, line commanders, policing science students
 • Ali Mohammad Pormoazzen Page 127
  nabling the officers and personal is one of necessaries and managerial tools that can be used for leading in human resources to more optimization. Enabling the I.R.I police managers and commanders is one of the effective options for promotions for optimization of capacities and their abilities in realization of the organizational goals. The research focused on the different views of the managers and commanders on the effects of complementary educations for their vocational capacities and skills. The method of this research is based on descriptive-measurement way. Statistical society is managers and commanders who passed the courses of DAFOS servicing in I.R.I police headquarters and typography and sampling was done by classification method is related to the volume of statistical society. Analysis of the data were done by using (T) tests (Variance) analysis and following up of the (TUKI). The result were indicating that the complementary educations (DAFOS curse) of I.R.I police manager and commanders has been significant in enabling their vocational terms and they have been promoted in three factors of analysis, providence and adaptability in high level and in the factors of commanding, learning, questioning, and applicationing these increase was less than mean of average.
  Keywords: Glossary Enabling, complementary Education, analyzing, applicationing, adaptability providence