فهرست مطالب

دانشور پزشکی - پیاپی 119 (آبان 1394)
 • پیاپی 119 (آبان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسعود رحمتی، عبدالرضا کاظمی*، حمزه سالاری کیسکانی صفحه 1
  مقدمه و هدف
  انتقال آکسونی فرایند حیاتی در سیستم عصبی است و اختلال در پروتئین های حرکتی درگیر در انتقال آکسونی-مانند داینئین- عامل رایجی در بسیاری از بیماری های تخریب عصبی نظیر اسکلوروزیس جانبی آمیوتروفیک(ALS) می باشد. با این حال، مطالعه ای که اختلالات انتقال آکسونی را در اثر فعالیت کاهش یافته و درد نوروپاتیک را بررسی کرده باشد یافت نشد.
  مواد و روش ها
  10سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزن30±250 گرم به 2 گروه کنترل سالم (5=n) و گروه فعالیت کاهش یافته (SNL) (5=n) تقسیم شدند. طی شش هفته پس از آن آزمون های رفتاری درد نوروپاتیک در گروه های پژوهشی به طور مستمر انجام شد. در پایان هفته ششم تغییرات بیان ژن داینئین در عصب سیاتیک با تکنیکReal time اندازه گیری و با روش-ΔΔCT 2 محاسبه شد.
  نتایج
  پس از 6 هفته، آزمون های رفتاری درد نوروپاتیک آلوداینیای مکانیکی و پردردی حرارتی نشان داد که در گروه SNL آستانه درد نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کمتر بود(05/ 0≤ P). همچنین میزان بیان ژن داینئین در عصب سیاتیک در گروه SNL شده به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود(05/ 0≤ P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد فعالیت بدنی کاهش یافته و درد نوروپاتیک با بیان ژن کاهش یافته داینئین در فیبر عصب سیاتیک مرتبط است. با توجه به اعمال فیزیولوژیک داینئین در نورون احتمالا این شرایط موجب اختلالات عملکردی سیستم عصبی و عضلانی می شود.
  کلیدواژگان: درد نوروپاتی، فعالیت بدنی کاهش یافته، انتقال آکسونی، داینئین
 • اژدر حیدری، بتول رحمتی، محسن خلیلی، مهرداد روغنی، فاطمه زائری* صفحه 9
  مقدمه
  مصرف تکراری اسطوخودوس در طب سنتی ایران برای برخی از اختلالات عصبی از جمله صرع توصیه شده است. در ایران هم لوندولا افیشینالیس وارداتی و هم نپتامنتوئیدس بومی با نام اسطوخودوس شناخته میشوند. علی رغم وجود گزارشاتی مبنی بر اثرات ضد صرعی و آنتی اکسیدانی لوندولا افیشینالیس، از این نظرهیچ گزارشی درباره نپتا منتوئیدس در دسترس نیست. لذا این مطالعه به منظور بررسی اثر ضد صرعی و آنتی اکسیدانی عصاره نپتامنتوئیدس بر تشنج ناشی از تزریق داخل وریدی زمانبند پنتیلن تترازول (PTZ) در موش طرح ریزی شد.
  مواد و روش ها
  مدل تشنجی توسط انفوزیون داخل وریدی زمانبند PTZ در نظر گرفته شد و اثر ضد تشنجی و آنتی اکسیدانی ده روز پیش درمان با نپتامنتوئیدس مطالعه گردید. PTZ توسط کاتتر ورید دمی تجویز شد و دوز آستانه PTZ از روی زمان لازم برای ایجاد تشنجات کلونیک، وزن بدن حیوان و میزان حجم انفوزیون PTZ تعیین گردید. دیازپام به عنوان یک داروی ضد صرع به منظور مقایسه تست شد.
  یافته ها
  برخلاف دیازپام، نپتا خصوصیات ضد صرعی نشان نداد زیرا نه تنها دوز آستانه تشنج PTZ را افزایش نداد که در دوزهایی آن را کاهش داد. یعنی نپتا بطور معنی داری استعداد ابتلا به صرع را افزایش داد (0.05> P). نپتا موجب افزایش معنی دارسطح NO مغز نسبت به گروه کنترل شد (0.05 >P) اما بر میزان MDA بی اثر بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه بیان میکند نپتامنتوئیدس نه تنها از ایجاد تشنجات جلوگیری نکرد بلکه استعداد ابتلا به آن را افزایش داد. همچنین با توجه به افزایش NO توسط نپتا، احتمالا بتوان نیتریک اکساید را یک عامل پیشبرنده صرع معرفی کرد.
  کلیدواژگان: نپتامنتوئیدس، اسطوخودوس، انفوزیون پنتیلن تترازول (PTZ)، تشنج، صرع
 • زهرا سپهرمنش*، سید علیرضا مروجی، زهرا باطنی صفحه 21
  مقدمه وهدف
  افسردگی یکی از اختلالات شایع روانپزشکی است که در عملکرد اجتماعی، شغلی وتحصیلی اختلال ایجاد می کند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی فراوانی افسردگی وافکارخودکشی در کارورزان پزشکی بود.
  مواد و
  روش
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی تحلیلی است که بر روی کل کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (160=n) در سال 1393انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس افسردگی بک 28 سوالی و پرسشنامه حاوی اطلاعات فردی و عوامل مرتبط با افسردگی بود. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار spss16 شده و با استفاده از آزمون های آماری Chi square یا Fisher''s Exact و t-student مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره افسردگی در کارورزان 39/ 7±26/ 10 بود. 45 (1/ 28%) نفر دارای افسردگی در حد خفیف، 19 (9/ 11%) نفر دارای افسردگی متوسط و 2 (2/ 1%) نفر دارای افسردگی شدید بودند.بین محل سکونت با شدت افسردگی رابطه معناداری یافت شد. (5 0/0>p) به طوری که کارورزان ساکن در خوابگاه از شدت افسردگی بالاتری برخوردار بودند. بین جنس، سابقه خانوادگی و وضعیت تاهل با شدت افسردگی رابطه ای معناداری یافت نشد.
  (5 0/0
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که شیوع افسردگی در کارورزان پزشکی به خصوص در دانشجویان ساکن خوابگاه بالا میباشد که علت آن میتواند بالا بودن استرس در این دانشجویان باشد. لذا با غربالگری وتشخیص به موقع میتوان از عواقب این اختلال بر عملکرد شغلی، اجتماعی و تحصیلی دانشجویات جلوگیری نمود.
  کلیدواژگان: افسردگی، شیوع، کارورز، پرسشنامه افسردگی بک
 • زهرا فاضلی، محبوبه نجفیان زاده، محسن شمسی *، الهام دادرس، عاطفه کریمی صفحه 29
  مقدمه
  باتوجه به اهمیت بررسی موضوع میزان مصرف خودسرانه دارو در بین مردم به خصوص قشر تحصیل کرده این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی شهر اراک در زمینه مصرف خودسرانه داروها در سال 1392انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش مقطعی و تحلیلی بر روی 400 نفر از دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی در سال 1392 با روش نمونه گیری آسان اجرا شده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه پایا و روا شامل سوالات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد در زمینه مصرف خودسرانه دارو جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  میانگین نمره آگاهی 79/ 21±39/ 62، عملکرد 82/ 17±36/ 26، نگرش 50/ 16± 55/ 54، از 100 نمره به دست آمد. اختلاف معنا داری بین نمره آگاهی، نگرش در بین دوگروه علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی مشاهده شد(0001/ 0>P). همبستگی مستقیم بین سن و عملکرد (P=0/001، r=0/16) و همبستگی غیر مستقیم بین عملکرد با نگرش (001/ 0=P) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع مصرف خودسانه دارو در بین دانشجویان و نگرش پایین آنها نسبت به این موضوع پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی در خصوص عوارض خوددرمانی در سطح دانشگاه ها اجرا شود.
  کلیدواژگان: خود درمانی، دانشجویان، آگاهی، نگرش، عملکرد
 • منیژه کرمی*، زهرا کیاسالاری، مهرداد روغنی، محسن خلیلی، بتول رحمتی، سیامک افشین مجد، غلامحسین قائدی، افسانه ناصری صفحه 37
  هدف
  بررسی اثر تخریبی نوروتوکسین ها بر مغز حیوانات از موضوعات پژوهشی پر جاذبه است. در این مطالعه اثر میکرواینجکشن کلشی سین در ناحیه CA1 با بررسی رفتار جستجوی محیط جدید نشان داده شده است. همچنین اثر پیش تزریق گالانتامین، داروئی موثر در درمان و پیشگیری آلزایمر، بر اثر جانبی کلشی سین در آن ناحیه بررسی شد.
  مواد و روش ها
  نود و شش سر موش های سفید بزرگ نر نژاد ویستار به صورت دو طرفه در ناحیه هیپوکامپ (AP: -3.8; L: 1.8 ± 2.2; V: 3) کانول گذاری شدند. آنها یک هفته بعد، برنامه جستجوی محیط جدید سه مرحله ای را در دستگاه شرطی سازی غیر طرفدار تجربه کردند: مرحله اول (روز 1) 10 دقیقه حرکت آزادانه در باکس، سپس مقید شدن طی سه روز متوالی - روزی دو بار 40 دقیقه در یک قسمت- و روز آخر (روز 5) دریافت کلشی سین (25 میکروگرم/ داخل هیپوکامپ هر موش، 8 = n) درست پیش از آزمون (10 دقیقه در شرایط مشابه روز آشنائی). به گروه های دریافت کننده گالانتامین (1 تا 25 میکروگرم/ داخل هیپوکامپ هر موش – هر گروه متشکل از هشت سر موش)، دارو به تنهایی و یا پیش از کلشی سین (25 میکروگرم/ داخل هیپوکامپ هر موش) تجویز شد. گروه کنترل منفی سالین تنها (1 میکرولیتر/ داخل هیپوکامپ هر موش) را دریافت کرد.
  نتایج
  چنانکه داده ها نشان داد حیوانات دریافت کننده کلشی سین نسبت به گروه کنترل فعالیت حرکتی تشدید یافته داشتند. گروه های گالانتامین تنها گرچه تفاوت معنی دار با گروه کنترل نشان ندادند ولی در گروه های دریافت کننده گالانتامین پیش تزریق کلشی سین، فعالیت تشدید یافته حرکتی برگشت داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  اثرات جانبی نوروتوکسین کلشی سین بر مغز حیوانات آزمایشگاهی نشان داده شده است که مهم ترین آن ها خذف انتخابی نورون های دانه دار در تشکیلات هیپوکامپ می باشد. اثر این ماده بر روی نورون های هرمی قشری هنوز ناشناخته است. مطالعه حاضر تشدید فعالیت حرکتی حیوانات را به دنبال تزریق کلشی سین در داخل هیپوکامپ نشان داد. این اثر با پیش تزریق گالانتامین برگشت یافت و احتمال دارد تاثیر این دارو با میانجی های نورونی وساطت شده باشد..
  کلیدواژگان: گالانتامین، کلشی سین، رفتار جستجوی محیط جدید، فعالیت حرکتی
 • فرشته پورمحسنی کلوری*، مریم طهرانی صفحه 43
  مقدمه و هدف
  پژوهش ها نشان می دهند سبک های خاص فرزندپروری به عنوان عوامل خطرساز در تحول اشکال ناسازگارانه کمال گرایی در دانشجویان می باشند و از سوی دیگر کمال گرایی تحت تاثیر سیستم انگیزشی زیستی شخصیت قرار دارد. بدین منظور پژوهش حاضر به بررسی نقش سبک های فرزندپروری و سیستم های مغزی-رفتاری در بروز کمال گرایی در دانشجویان پرداخته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر، مطالعه علی-مقایسه ای است و جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور بودند که تعداد 180 نفر به روش تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه سبک های فرزندپروری ادراک شده، مقیاس بازداری/روی آوری و مقیاس کمال گرایی چندبعدی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد کمال گرایی خویشتن مدار در فرزندان والدین مقتدر نسبت به والدین مستبد و کمال گرایی جامعه مدار و دگر مدار در فرزندان والدین مستبد در مقایسه با فرزندان والدین مقتدر بطور معناداری بیشتر است. همچنین سیستم فعال ساز رفتاری (BAS) توانست کمال گرایی خویشتن مدار و سیستم بازداری رفتاری (BIS) در گام نخست و BAS در گام بعدی توانستند کمال گرایی جامعه مدار را پیش بینی نمایند.
  نتیجه گیری
  یافته ها بر اهمیت مطالعه الگوهای نظری گسترده در مطالعه نقش عوامل شخصیتی و خانوادگی در بروز کمال گرایی تاکید می نماید. یافته های مطالعه حاضر می تواند برای توسعه راهبردهای پیشگیرانه و درمانی برای افرادی که در معرض خطر تحول کمال گرایی ناسازگارانه قرار دارند، بکار رود.
  کلیدواژگان: سیستم بازداری رفتاری، سیستم روی آوری رفتاری، فرزند پروری ادراک شده و کمال گرایی
 • بتول رحمتی *، زهرا کیاسالاری، مهرداد روغنی، محسن خلیلی، منیژه کرمی، سیامک افشین مجد، غلامحسین قائدی، فریبا انصاری، زهرا برارپور، سعیده رضایی صفحه 55
  مقدمه و هدف
  حافظه به طور طبیعی با گذشت زمان کاهش می یابد. دمانس یا نقصان حافظه و یا زوال عقل به دلیل آلزایمر، پیری و سایر ریسک فاکتورها، به مقدار زیادی زندگی روزمره فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. اسطوخودوس یک گیاه دارویی موثر در درمان التهاب، صرع، افسردگی، اضطراب می باشد. همچنین اخیرا گزارشاتی مبنی بر اثرات آن بر بهبود حافظه ارائه شده است. به هر حال اثر عصاره آبی-الکلی بخش های هوایی اسطوخودوس بر بهبود حافظه اجتنابی غیر فعال و حافظه فضایی در موش های با حافظه سالم مطالعه نشده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تعداد 40 سر موش سفید بزرگ نژاد NMRIبا وزن 200 الی 250 گرم استفاده شد. حیوانات به چهار گروه ده تایی تقسیم گردیدند. 1- گروه کنترل روزانه به مدت یازده روز نرمال سالین دریافت می کردند. گروه های 2، 3 و 4 – عصاره آبی الکلی بخش های هوائی اسطوخودوس با دوز های 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه به مدت یازده روز، و یک ساعت قبل از هر آزمون رفتاری به صورت داخل صفاقی دریافت می کردند. حافظه اجتنابی غیر فعال با شاتل باکس و حافظه فضایی با ماز Y بررسی شد.
  •: تجویز مزمن عصاره با دوز 400 mg/kg به طور معنی داری حافظه فضایی در ماز Y و نیز حافظه اجتنابی غیر فعال در شاتل باکس را افزایش داد.
  نتیجه گیری
  مصرف تکراری اسطوخودوس (400 mg/kg) در موش های با حافظه سالم می تواند موجب تقویت حافظه شود.
  کلیدواژگان: عصاره آبی، الکلی اسطوخودوس، حافظه فضایی، حافظه اجتنابی غیر فعال، حافظه سالم، ماز Y
 • محبوبه فرامرزی*، آسیه رنجبر تیلکی، ذکریا ذکریایی، مژگان نعیمی راد صفحه 63
  مقدمه
  تهوع-استفراغ از شایعترین مشکلات بارداری است که تاثیر منفی بر کیفیت زندگی زنان دارد. با توجه به اهمیت شناسایی عوامل موثر بر بروز تهوع-استفراغ بارداری، بر آن شدیم که عوامل روانی–اجتماعی شامل اضطراب، افسردگی، استرس اختصاصی بارداری، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و حمایت اجتماعی را در زنان باردار با تهوع -استفراغ بارداری را بررسی نماییم.
  روش کار
  این پژوهش از نوع علی–مقایسه ای است. 200 زن باردار زیر 12 هفته انتخاب شدند. تمام زنان چهار پرسشنامه تجربه بارداری(PES)، افسردگی اضطراب و استرس(DASS-21)، پرسشنامه حمایت اجتماعی(SSQ) و پرسشنامه دموگرافیک و مقیاس سنجش بصری تهوع را تکمیل کردند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری ضریب همبستگی، کای اسکور، آنالیز رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.
  نتایج
  نتایج این مطالعه نشان می دهد اکثریت زنان باردار(87 %) از تهوع-استفراغ خفیف تا متوسط رنج می برند. در زنان باردار با تهوع-استفراغ بارداری میزان عوامل روانی استرس بارداری (5/ 85 % در مقابل5/ 14 %)، افسردگی (9/ 88 % در مقابل 1/ 11 %)، اضطراب (8 /68 % در مقابل 2/ 31 %)، حمایت اجتماعی پایین(1 /68 % در مقابل 9/ 31 %) و وضعیت اقتصادی–اجتماعی پایین (3 /73 % در مقابل 7/ 26 %) بطور معناداری بیشتر می باشد. در آنالیز رگرسیون، مهمترین پیشگویی کننده های مثبت تهوع-استفراغ بارداری استرس اختصاصی بارداری (67/ 2=&beta)، بود. همچنین، پیشگویی کننده های منفی تهوع-استفراغ بارداری، حمایت اجتماعی (227/ 0-=&beta) و طبقه اقتصادی اجتماعی (58/ 0-=&beta). بودند
  نتیجه گیری
  زنان باردار دارای تهوع -استفراغ نسبت به زنان باردار بدون تهوع و استفراغ بارداری، استرس اختصاصی بارداری، افسردگی و اضطراب بیشتری را تجربه می کنند. همپنین، از حمایت اجتماعی پایین تر و سطح اقتصادی–اجتماعی پایین تری برخوردارهستند. این مطالعه توصیه می کند که مشاورین سلامت مادران، به نقش عوامل روانی-اجتماعی استرس بارداری، حمایت اجتماعی و طبقه اقتصادی-اجتماعی در پیشگیری و درمان زنان با تهوع-اسفراغ بارداری توجه کنند.
  کلیدواژگان: تهوع، استفراغ، بارداری، استرس، اضطراب
|
 • Masoud Rahmati, Abdolreza Kazemi*, Hamzeh Salary Page 1
  Background And Objective
  Axonal transport is a vital process in nervous system. Impairment of motor proteins involved in axonal transport like dynein is a common factor in several neurodegenerative disorders such as amyotrophic lateral sclerosis (ALS). However, no study found on abnormalities in axonal transport due to decreased physical activity and neuropathic pain.
  Materials And Methods
  Ten adult male Wistar rats (250±30 g) were randomly divided into two groups including healthy control (C) (n=5) and decreased physical activity (SNL) (n=5). Over the six weeks, neuropathic pain behavioral tests conducted continually in groups. At the end of sixth week, change of dynein gene expression in sciatic nerve measured with real time technique and calculated using the 2-ΔΔCT method.
  Results
  After 6 weeks, neuropathic pain behavior tests showed that pain threshold of thermal hyperalgesia and mechanical allodynia in the SNL group was significantly lower than that in control group (p<0.05). In addition, dynein gene expression in sciatic nerve ligation group compared to controls significantly decreased (p<0.05).
  Conclusion
  It seems that neuropathic pain and decreased physical activity is associated with decreased dynein gene expression in sciatic nerve fiber. According to the physiologic functions of dynein in neurons, this condition may cause functional disorders in the neural and muscular systems.
  Keywords: Neuropathic pain, Decreased physical activity, Axonal transport, Dynein
 • Azhdar Heydari, Batool Rahmati, Mohsen Khalili, Mehrdad Roghani, Fatemeh Zaeri* Page 9
  Background And Objective
  Repeated application of Ustukhuddoos has been recommended for a long time in Iranian traditional medicine for some of nervous disorders like epilepsy. In Iran, both imported Lavandula officinalis and endemic Nepeta menthoides are commonly known as Ustukhuddoos. Despite of some reports about antiepileptic and antioxidant effects of Lavandula officinalis, there is no available report for this effect of Nepeta menthoides. Therefore, this study was designed to investigate the anti-epileptic and antioxidant activity of Nepeta menthoides extract on timed intravenous pentylenetetrazol infusion seizure in mice model.
  Materials And Methods
  A convulsive model that utilizes timed intravenous infusions of pentylenetetrazol (PTZ) was developed to study anticonvulsant and antioxidant effect of ten days Nepeta menthoides pretreatment in mice. PTZ was infused through an indwelling tail vein catheter, and the threshold dose of PTZ was determined from the time needed to produce clonic convulsions, the body weight of the animal, and the rate of infusion of PTZ. Diazepam (Diaz), a major antiepileptic drug, was also tested for comparison.
  Results
  Versus diazepam, Nepeta menthoides did not show antiepileptic properties because of not only it did not increase threshold dose of PTZ but also significantly decreased it at some doses (p<0.05). It means Nepeta menthoides significantly increased susceptibility to seizures. Nepeta menthoides also significantly increased brain nitric oxide (NO) level in comparison with control group (p<0.05) and it was ineffective on MDA level.
  Conclusion
  This study reported that Nepeta menthoides not only did not prevent seizures, but also increased susceptibility to seizures. Also, due to an increase in NO by Nepeta, nitric oxide may be a progenitor agent for epilepsy.
  Keywords: Nepeta menthoides, Ustukhuddoos, Pentylenetetrazole Infusion, Convulsion, seizure
 • Zahra Sepehrmanesh*, Seyed Alireza Moravveji, Zahra Bateni Page 21
  Background And Objective
  Depression is most prevalent psychiatric disorders that causes impairment in all dimensions of human life. The aim of this study was investigation of the prevalence of depression among undergraduate medial students (interns) of Kashan University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This analytical cross-sectional study was carried out on all of medical students in internship (n=160) in Kashan University of Medical Sciences (2014). The instruments were Beck Depression Inventory (28) and a questionnaire consists of personal information and factors associated with depression. Data were analyzed using SPSS16 software and Chi square or Fisher's exact test and student t-tests.
  Results
  The mean depression score of interns was 10.26 ± 7.39. Forty five medial students (28.1%) had mild depression, nineteen (11.9%) students had moderate depression, and 2 (1.2%) had severe depression. Prevalence of depression was 41.8%. There was a significant relation between living location and severity of depression (p<0.05). Interns who live in dormitory of university had a higher depression score than interns who live out of dormitory. There was no significant relation between depression severity and sex, marital status (p>0.05). Meanwhile, 8.1% of interns had suicidal thoughts.
  Conclusion
  According to the results, prevalence of depression during internship was considerable. Living in dormitory and living without their families had stress for them. Screening depression, supportive interventions and preparation of proper living situations are necessary for them.
  Keywords: Depression, Prevalence, Internship, Beck Depression Inventory
 • Zahra Fazeli, Mahbobeh Najafianzadeh, Mohsen Shamsi*, Elham Dadras, Atefeh Karimi Page 29
  Background And Objective
  Considering the importance of the issue of selfmedication consumption of drug, especially among the students with high level of education, the aim of this study was to compare knowledge, attitude and practice of self-medication between medical and non-medical students in Arak in 2013.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional and analytical study that was carried out on 400 medical and non-medical students in 2013 that were selected by convenience sampling. Data collected with valid and reliable questionnaire consisting knowledge, attitude and practice and finally with appropriate statistical tests were analyzed.
  Results
  The average of knowledge score was 62.39±21.79, practice was 26.36± 17.82 and attitude was 54.55±16.50 that were obtained from a 100 score. In this study, a significant difference between the median knowledge score (p=0.001) and attitude between medical and non-medical student was observed. Significant direct correlation between age and performance was poor (r=0.16, p=0.001), but significant indirect correlation between the performance of attitude (p=0.001) was observed.
  Conclusion
  Considering prevalence of self-medication and low attitude of student, therefore it is suggested that education program about harmful selfmedication in universities for reduction of self-medication is included.
  Keywords: Self, medication, Student, Knowledge, Attitude, Practice
 • Manizheh Karami*, Zahra Kiasalari, Mehrdad Roghani, Mohsen Khalili, Batool Rahmati, Siamak Afshin, Majd, Gholamhossein Ghaedi, Afsaneh Naseri Page 37
  Background And Objective
  Deleterious effect of neurotoxins on the brains of animals is an attractive research topic. In this research, the effect of microinjection of colchicine into the hippocampal CA1 was shown by examining the novelty seeking behavior. Also, the effect of pre-injection of galantamine, an effective agent in the treatment and prevention of Alzheimer's disease, for reversal of colchicine’s side effect in that region was also examined.
  Materials And Methods
  Ninety six male Wistar rats were bilaterally cannulated at the hippocampal area (AP: -3.8; L: 1.8 ± 2.2; V: 3). They experienced a three-phase novelty seeking task in the unbiased conditioning apparatus after one week: in day 1, the animals moved freely (10 min) in the box to familiarize with the device; over the next consecutive three days, they were confined in one part of the apparatus (40 min, twice daily); finally (Day 5), the animals were injected colchicine (25 µg/rat hippocampus, n = 8) prior to testing (lasted 10 min/similarly to the familiarization situation). The galantamine groups received the drug (1-25 µg/rat hippocampus; n = 8) solely or prior to the colchicine. The negative control only received saline (1 µL/rat hippocampus).
  Results
  As the data show, the injection of colchicine significantly caused an increase in the locomotor activity of the treated animals. The lonely galantamine groups though showed no significant difference versus the control group, but in pre-galantamine groups, the enhanced activity was reversed.
  Conclusion
  The side effects of colchicine on the brain of the laboratory animals have been shown; the most important of them is the destruction of granular neurons of the hippocampal formation. The effect of this material on the cortical pyramidal neurons is still unknown. The present study shows the increased locomotor activity of the animals due to the injection of colchicine into the hippocampus. This effect was reversed by pre-injection of galantamine and it is probable that the effect was modulated by the neuronal mediators.
  Keywords: Galantamine, Colchicine, Novelty, seeking behavior, Locomotor activity
 • Fereshteh Pourmohseni Koluri*, Maryam Tehranizadeh Page 43
  Background And Objective
  Research evidence show that specific parenting styles are as risk factors in evolution of maladaptive perfectionism in students. On the other hand, perfectionism is affected by biological motivational personality systems. This study investigated the role of behavioral-brain systems and perceived parenting styles in Students’ perfectionism.
  Materials And Methods
  The method of study was causal-comparison that performed on 180 subjects selected with multi stage random cluster sampling among Payam Nour University’ students. Subjects were responded the Behavioral Activation and Behavioral Inhibition System, parenting style questionnaire and multidimensional perfectionism scale. Data were analyzed with regression analysis and multivariate analysis of variance (MANOVA).
  Results
  Findings indicate that children of authoritative parents had higher levels of self-oriented perfectionism than those of authoritarian parents. Children of authoritarian parents had higher levels of other and socially prescribed perfectionism than those of authoritative parents. Also, behavioral activation system (BAS) predicted self-oriented perfectionism and behavioral inhibition system (BIS) in first step and BAS in next step predicted socially prescribed perfectionism.
  Conclusion
  Findings indicate the importance of investigating broad models that include both personality and family factors as predictors of perfectionism. The present findings could be used to develop effective prevention and therapeutic strategies for children who are at-risk for or who demonstrate maladaptive perfectionism.
  Keywords: Behavioral activation system, Behavioral inhibition system, Perceived parenting style, perfectionism
 • Batool Rahmati*, Zahra Kiasalari, Mehrdad Roghani, Mohsen Khalili, Manijeh Karami, Siamak Afshin, Majd, Gholamhossein Ghaedi, Fariba Ansari, Zahra Bararpour, Saeide Rezaei Page 55
  Background And Objective
  Memory naturally degrades with the passing of time. Dementia or deficit of memory caused by Alzheimer’s disease, aging and other risk factors, greatly affects one’s day-to-day life. Lavandula officinalis is an effective medicinal plant in treating inflammation, epilepsy, depression and anxiety. Also, recently have been submitted reports about the effects of lavender on memory improvement. However, the effect of aerial part hydro-alcoholic extract of Lavandula officinalis has not been studied on passive avoidance and spatial memory in rats with healthy memory.
  Materials And Methods
  In this study, 40 male NMRI rats weighing 200-250 g were used. Animals were divided into four groups (n=10 each). Control group (group 1) received normal saline, daily, for 9-11 continuous days; groups 2, 3 and 4 received Lavandula officinalis aerial part hydroalcoholic extract at doses of 100,200 and 400 mg/kg intraperitoneally (i.p), daily, for 9-11 continuous days 60 min before the behavioral testing. Passive avoidance and spatial memory was tested by shuttle box and Y maze, respectively.
  Results
  Chronic administration of the extract at a dose of 400 mg/kg significantly enhanced spatial memory in Y maze and also passive avoidance memory in shuttle box.
  Conclusion
  Repeated consumption of Lavandula officinalis (400 mg/kg) in rats with healthy memory may cause memory potentiation.
  Keywords: Lavandula officinalis hydroalcoholic extract, Spatial memory, Passive avoidance memory, Healthy memory, Y maze
 • Mahbobeh Faramarzi*, Asieh Ranjbar Tilaki*, Zakaria Zakariaii, Mojgan Naeimirad Page 63
  Background And Objective
  Nausea and vomiting of pregnancy (NVP) is one of the most complications of pregnancy that has markedly negative effect on life quality of women. As the identification of factors affecting the complication is important, the aim of the study was to compare the socio-psychological factors in pregnant women including anxiety, depression, specific pregnancy stress, socioeconomic status, and social support in women with NVP and without NVP.
  Materials And Methods
  This project was a causal-comparative study. Two hundred pregnant women with nausea and vomiting who were ≤12 weeks of gestational age were enrolled. All subjects filled out four questionnaires including, pregnancy experience scale (PES), depression, anxiety, stress (DASS21), social support questionnaire (SSQ) and demographic questionnaire. Statistical tests of Pearson correlation, Chi Square, and linear multiple regressions were used to analysis the data.
  Results
  Most of the women had mild to moderate NVP (87%). Women with VPN had significantly a higher score compared with non- NVP in the following variables: pregnancy experience stress (85.5% vs 14.5%), depression (89% vs 11.1%), anxiety (68.8% vs 31.2%), low social support (68.1% vs 31.9%) and low socioeconomic status (73% vs 26.7%). In linear multiple regression analysis, the most important positive significant variable was pregnancy stress (β=2.67). Also, negative predictors were social support (β=-0.227) and low socioeconomic status (β=-0.058).
  Conclusion
  Women with NVP have specific pregnancy stress, anxiety, and depression more than women without NVP. Also, women with NVP have lower social support and socio-economic status as compared to women without NVP. This study propose that professionals of mother care could consider the role of psychosocial factors of specific pregnancy stress, socio-economic status, and social support in prevention and treatment of NVP.
  Keywords: Nausea, Vomiting, Pregnancy, Stress, Anxiety