فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال چهاردهم شماره 5 (پیاپی 98، آذر و دی 1394)
 • سال چهاردهم شماره 5 (پیاپی 98، آذر و دی 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سوران رجبی، یوسف دهقانی، فروغ ریاحی، فرزاد الهیاری صفحه 493
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر شادکامی، رضایت از زندگی و تنظیم خلق معتادان مرد شهر اهواز انجام شده است.
  روش بررسی
  طرح پژوهش از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و گواه می-باشد. جامعه آماری شامل معتادان مراجعه کننده به کلینک های ترک اعتیاد اهواز بوده است که از میان آن ها به شیوه نمونه گیری خوشه ای تعداد 30 نفر که از لحاظ شادکامی و رضایت از زندگی یک انحراف معیار از میانگین کمتر بودند، به عنوان نمونه انتخاب و به-صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه تحت درمان مبتنی بر کیفیت زندگی به شیوه گروهی قرار گرفتند، اما گروه کنترل هیج مداخله ای دریافت نکردند. ابزار این پژوهش شامل پرسش نامه شادکامی آکسفورد و پرسش نامه تنظیم خلق گرانسفکی و همکاران بود که شرکت کنندگان در مرحله پیش-آزمون و پس آزمون به سوالات آن پاسخ دادند. از روش های آماری توصیفی و کواریانس جهت تجزیه و تحلیل اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که میان گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر شادکامی، رضایت از زندگی و تنظیم خلق تفاوت معناداری وجود دارد (0/001 >P). میزان شادکامی، رضایت از زندگی و تنظیم خلق در گروه آزمایش در پس آزمون به طور معنا-داری بیش از گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  درمان مبتنی بر کیفیت زندگی که از ترکیب روان شناسی مثبت نگر و با رویکرد شناختی-رفتاری شکل گرفته، می تواند شادکامی، رضایت از زندگی و تنظیم خلق افراد معتاد را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر کیفیت زندگی به شیوه گروهی، شادکامی، رضایت از زندگی، تنظیم خلق، معتادان
 • محمدرضا افشارمنش، روح الله موسوی، سعید شیرعلی، محمدعلی جلالی فر، لیلا معین زاده صفحه 505
  زمینه و هدف
  هموگلوبینوپاتی شایع ترین اختلال تک ژنی با فراوانی قابل توجه در مناطقی خاص از جهان، از جمله ایران می باشد. حداقل 2/5 درصد از جمعیت جهان ناقل یک نقص هموگلوبین (Hb) هستند. واریانت های هموگلوبین ناشی از جهش های ژن گلوبین هستند و باعث تغییرات ساختاری در محصولات این ژن شده و در نهایت در عملکرد و پایداری هموگلوبین تاثیر می گذارند. بنابراین این مطالعه به منظور تعیین شیوع هموگلوبینوپاتی ها در متقاضیان ازدواج مراجعه کننده به آزمایشگاه های مراکز بهداشت و درمان شهرستان شوشتر طی سال های 1390-92 انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه، از نتایج آزمایش الکتروفورز 8806 مرد متقاضی ازدواج مراجعه کننده به برخی از آزمایشگاه های مراکز بهداشت و درمان استان خوزستان به دست آمده است. پارامترهای هماتولوژی روی نمونه های خون وریدی حاوی ضد انعقاد EDTA توسط دستگاه سیسمکس KX-21سنجش شد. الکتروفورزهموگلوبین توسط دستگاه میکروکپیلاری Sebiaانجام و بدین ترتیب انواع هموگلوبینوپاتی ها در آن ها مشخص شد.
  یافته ها
  از مجموع 8806 نمونه، 111 مورد دارای باند هموگلوبین غیر طبیعی بودند. از این مجموع، 3 مورد (03 /0 درصد) دارای هموگلوبین E، و 1 مورد (01/ 0 درصد) دارای هموگلوبین C از نوع هتروزیگوت بودند. همچنین 74 مورد (84/ 0 درصد) دارای هموگلوبین D و 28 نفر (32 /0 درصد) واجد هموگلوبین S با وضعیت ژنوتیپی متغیر از نوع هموزیگوت یا هتروزیگوت بودند. در این مطالعه، واریانت های هموگلوبین نادری چون هموگلوبین O عرب و کانستنت اسپرینگ (با شیوع 05/ 0 درصد) نیز مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که از مجموع 8806 فرد مورد بررسی، 111 نفر (25/ 1 درصد) دارای هموگلوبینوپاتی بوده که از این مجموع، HbD با 84/ 0 درصد بیشترین فراوانی، و HbC با 01/ 0 درصد کمترین فراوانی را داشتند.
  کلیدواژگان: هموگلوبینوپاتی، غربالگری قبل از ازدواج، الکتروفورز هموگلوبین
 • راضیه مشکی*، مهرنوش نکوراد، منصور امین، حامد گودرزی صفحه 515
  زمینه و هدف
  یکی از درمان های رایج به منظور حفظ دندان های شیری عفونی، پالپکتومی می باشد. داروهای داخل کانال برای کاهش میزان میکروارگانیسم ها استفاده می شوند. هدف پژوهش حاضر، اندازه گیری و مقایسه اثر ضد میکروبی برخی داروها (فرموکرزول،CMCP و کلرهگزیدین 2/ 0 درصد) علیه برخی باکتری های شایع جداشده از دندان های شیری عفونی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی، 50 دندان کانین شیری آماده سازی و به-طور تصادفی به 5 گروه (10=n) تقسیم شدند. پس از انجام مراحل استریل، سوسپانسیونی از باکتری ها (استرپتوکوک موتانس، باسیلوس سوبتیلیس، انتروکوک فکالیس و سودوموناس آئروژینوزا) به درون هر کانال تلقیح شد. سپس پنبه آغشته به نرمال سالین به عنوان گروه شاهد مثبت و پنبه آغشته به فرموکرزول، CMCP و کلرهگزیدین 2/ 0 درصد، به ترتیب درون کانال گروه های 2 تا 4 قرار گرفت. اثر ضد میکروبی داروها با اندازه گیری درصد کاهش باکتری ها (%RCC) و تعداد کلونی ها (CFU) در روز سوم مورد ارزیابی شد. از آزمون کروسکال والیس و نسخه 22 نرم افزار SPSS جهت آنالیز آماری استفاده شد.
  یافته ها
  تمام گروه های آزمایشی کاهش معناداری را در تعداد باکتری ها در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند (0/05> P). همچنین کلرهگزیدین 2/ 0 درصد به طور معنا-داری نتیجه بدتری در مقایسه با گروه فرموکرزول و CMCP نشان داد (0/05> P).
  نتیجه گیری
  بر پایه مطالعه حاضر، فرموکرزول و CMCP اثر ضد میکروبی خوبی را نشان داد.
  کلیدواژگان: پالپکتومی، اثر ضد میکروبی، داروهای داخل کانال، فرموکرزول، CMCP، کلرهگزیدین 2، 0 درصد
 • عبدالامیر سیاری*، زهره هدایت منش، جمال حسینی صفحه 523
  زمینه و هدف
  انجام فعالیت های ورزشی می تواند منجر به آنژیوژنز و گسترش شبکه مویرگی شود. هدف این مطالعه، تعیین تاثیر تمرینات تناوبی بر مقادیر پلاسمایی فاکتور رشد اندوتلیالی عروقی و دانسیته مویرگی میوکارد در رت های نر و ماده بوده است.
  روش بررسی
  برای این مطالعه، تعداد 60 سر رت نر و ماده با وزن و سن تقریبی یکسان انتخاب شدند. مقادیر پلاسمایی VEGF قبل و بعد از پروتکل تمرینی از طریق کیت های مخصوص و با استفاده از تکنیک الایزا مورد سنجش قرار گرفت. بعد از امحای رت ها و استخراج بافت قلبی آنها دانسیته مویرگی میوکارد با استفاده از تکنیک ایمنوهیستوکمیستری ارزیابی شد.
  یافته ها
  تفاوت معناداری بین سطوح پایه VEGF و دانسیته مویرگی میوکارد در رت های نر و ماده مشاهده نشد. متعاقب رشد جسمی بین گروه کنترل و شم تفاوت معناداری در مقادیر VEGF و دانسیته مویرگی میوکارد به وجود نیامد. با وجود این، متعاقب انجام تمرینات تناوبی، افزایش معناداری در مقادیر پلاسمایی VEGF و دانسیته مویرگی مایوکارد ایجاد شد، ولی تفاوت معناداری بین رت های نر و ماده متعاقب تاثیر تمرینات تناوبی بر مقادیر پلاسمایی VEGF و دانسیته مویرگی مایوکارد وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان چنین نتیجه گیری کرد که تمرینات تناوبی می توانند فرایند آنژیوژنز را از طریق افزایش مقادیر VEGF بهبود بخشیده، لذا گسترش شبکه مویرگی میوکارد دور از انتظار نیست.
  کلیدواژگان: VEGF، دانسیته مویرگی میوکارد، تمرین تناوبی
 • کسری چراغپور، الهام احرام پوش، رقیه شهبازی، میثم عالیپور، متین قنواتی، بهنام خدادادی، سید حسین داوودی، جلال الدین میرزای رزاز، رضا همایونفر صفحه 533
  زمینه و هدف
  چاقی بیماری مزمن و پیچیده ای است که به صورت افزایش درصد چربی بدن تعریف می گردد. امروزه چاقی به یکی از مهم ترین معضلات سلامت عمومی در جهان تبدیل شده است؛ به طوری که با افزایش شیوع چاقی، شیوع عوارض نامطلوب مرتبط با چاقی نیز افزایش می یابد. آن چه بیشتر از وزن اهمیت دارد میزان چربی بدن است که به واسطه برخی روش های پیشرفته قادر به ارزیابی میزان چربی بدن هستیم، ولی دشواری و هزینه گران این روش ها، ضرورت یافتن روش قابل جایگزینی را یادآوری می نماید.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، 272 نفر دانشجوی اهوازی به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و درصد چربی بدن با کمک دستگاه BIA و شاخصه های آنتروپومتری آن ها ارزیابی گردید.
  یافته ها
  همبستگی قوی بین AVI، BMI و WHtR در مردان و BMI، BAI و WHtR در زنان نسبت به درصد چربی بدن مشاهده گردید. مدل رگرسیون خطی برای پیشگویی درصد چربی بدن از متغیرهای آنتروپومتری ایجاد شد؛ به طوری که متغیرهای جنس، BMI و AVI، 85 درصد از تفاوت های درصد چربی بدن را تشریح کردند.
  نتیجه گیری
  نتیجه تحقیق نشان داد، مدل رگرسیونی، ما را در تخمین چربی بدن، بدون استفاده از آنالیزگرهای ترکیب بدن و فقط با استفاده از قدسنج و ترازو توانا می سازد.
  کلیدواژگان: چاقی، درصد چربی بدن، آنتروپومتری
 • جواد علیزاده*، اباذر شیرازی، عسگری سهرابی، ولی الله دبیدی روشن صفحه 549
  زمینه و هدف
  هدف از این مطالعه تعیین اثر 6 هفته تمرین در آب و مکمل یاری زنجبیل بر ریسک فاکتورهای قلبی متابولیکی در زنان چاق مبتلا به سرطان پستان بود.
  روش بررسی
  آزمودنی های پژوهش حاضر را 40 زن مبتلا به سرطان پستان با میانگین سنی (8/ 5±48 سال)، وزن (9±76 کیلوگرم) و توده چربی (4±8/ 41 کیلوگرم) تشکیل می دادند که به طور تصادفی به چهار گروه: دارونما؛ تمرینات در آب + دارونما؛ مصرف مکمل زنجبیل و تمرینات منتخب در آب+ مکمل زنجبیل تقسیم شدند. مکمل به مدت 6 هفته، روزی 4 عدد کپسول750 میلی گرمی زنجبیل مصرف شد. تمرین فزاینده در آب در یک استخر با عرض 15 متر و عمق 4 متر، 4 بار در هفته به مدت 6 هفته و هر جلسه 75-60 دقیقه انجام شد. داده های آدیپونکتین و شاخص مقاومت انسولین در پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری و به ترتیب با روش های الایزا و HOMA-IR اندازه گیری شد.
  یافته ها
  مکمل زنجبیل و همچنین تمرین در آب، موجب افزایش آدیپونکتین، کاهش انسولین، مقاومت به انسولین و گلوکز خون نسبت به قبل شد. با این حال، گروه ترکیبی افزایش بیشتری در مقادیر آدیپونکتین و کاهش در مقاومت انسولینی نسبت به هریک از مداخله های مجزا را نشان داد.
  نتیجه گیری
  یافته های تحقیق یک اثر حفاظتی از استراتژی های غیر دارویی مانند تمرین در آب و مکمل ضدالتهابی زنجبیل در پاسخ های قلبی متابولیکی در زنان چاق مبتلا به سرطان پستان را نشان داد.
  کلیدواژگان: ریسک فاکتورهای قلبی متابولیکی، چاقی، سرطان پستان، مکمل ضدالتهابی، تمرین در آب
 • سارا حق نگهدار، پریسا جعفرنژادی*، اکرم آهنگرپور، مرتضی گوران، ثمره عباسی صفحه 563
  زمینه و هدف
  لیکن پلان دهانی یک بیماری مزمن و پیش بدخیم است. عدم تعادل بین رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدانت ها سبب شروع و گسترش برخی بیماری های التهابی از جمله لیکن پلان می شود. ملاتونین به عنوان یک آنتی اکسیدانت و با پاکسازی رادیکال های آزاد می تواند از تبدیل لیکن پلان به سرطان جلوگیری کند. لذا هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات میزان ملاتونین در بزاق این بیماران است.
  روش بررسی
  در این مطالعه اپیدمیولوژیک تحلیلی، 22 بیمار دارای لیکن پلان برای گروه بیمار و همچنین 20 نفر داوطلب سالم که از نظر سن و جنس با گروه بیمار مطابقت داشتند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. سطح ملاتونین در بزاق کامل غیر تحریکی به روش تستELISA و آنالیز آماری با استفاده از تست LSD و دانکن انجام گرفت.
  یافته ها
  سطح ملاتونین در بزاق بیماران لیکن پلان نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود، اما در مقایسه با هم اختلاف معنا دار نبود (0/3=P). سطح بزاقی ملاتونین در زیرگروه رتیکولر نسبت به گروه کنترل به شکل چشم گیری کاهش یافته بود (0/040 =P)، اما در زیرگروه اریتماتوز - اروزیو اختلاف معنا دار نبود (0/95= P).
  نتیجه گیری
  بر اساس این مطالعه، میزان ملاتونین در بیماران لیکن پلان کمتر از گروه سالم بود و کاهش قابل توجه آن در لیکن پلان رتیکولر، لزوم توجه بیشتر به این فرم بیماری که همیشه اهمیت کمتری برای ما داشته است را بیان می کند؛ چرا که کاهش میزان ملاتونین به عنوان یک عامل آنتی اکسیدانت می تواند بیانگر آسیب های مخرب ناشی از رادیکال های آزاد و حتی شاید قرار گرفتن سیر بیماری به سمت ایجاد بدخیمی در این نوع بیماری باشد.
  کلیدواژگان: لیکن پلان دهانی، ملاتونین، رادیکال آزاد، آنتی اکسیدانت
 • محمد جواد طهماسبی بیرگانی، حمیده نادری*، منصور ذبیح زاده، ناهید چگنی، حجت الله شهبازیان، رضا مسکنی، راحله طبری جویباری صفحه 571
  زمینه و هدف
  امروزه از پرتوهای الکترونی برای درمان ضایعات سطحی به طور گسترده ای استفاده می شود. از آنجایی که دستگاه های شتاب دهنده، پرتوهای الکترونی با انرژی های محدود ایجاد می کنند، ناحیه درمانی با توزیع دز مطلوب به عمق های مشخصی محدود می شود. لذا در این مطالعه با ترکیب پرتوهای الکترونی با انرژی ها و سهم های متفاوت، برای درمان ضایعات سطحی کم عمق (تا حدود cm 3)، منحنی PDD با توزیع دز مرکزی یکنواخت تری در مقایسه با به کارگیری باریکه الکترونی تک انرژی ارائه شده است.
  روش بررسی
  با استفاده از دستگاه شتاب دهنده واریان برای الکترون های با انرژی 4، 6، 9 و Mev12 برای میدان cm220×20 درصد دز عمقی (PDD) اندازه گیری شد. منحنی PDD به منحنی برحسب دز (Dose Curve) تبدیل شد. با استفاده از نرم افزار Matlab، تابع 4 گوسین به منحنی های مذکور فیت شد و با ترکیب نسبت-های مختلفی از این توابع، بهترین ترکیب انتخاب شد.
  یافته ها
  با ترکیب پرتوهای الکترونی با انرژی ها و سهم های متفاوت، درصد دز ناحیه انباشت دز، به حدود 90 تا 95 درصد دز ماکزیمم و همچنین درصد دز سطح به 90 درصد دز ماکزیمم افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  ترکیب پرتوهای الکترونی با انرژی کم سبب بهینه سازی توزیع دز در منحنی PDD می شود. در ضمن با این روش می توان به طور اسمی از ترکیب انرژی-های مختلف، انرژی دلخواه الکترون را تولید کرد و بهره درمان با استفاده از باریکه الکترونی را افزایش داد.
  کلیدواژگان: پرتوهای الکترونی، توابع 4 گوسین، منحنی درصد دز عمقی
 • سید مختار حسینی*، محمدرضا دادفر، اسماعیل موسی پور، کریم طایی، سید محمود فاطمی بهبهانی، علیرضا علی شوشتری، محسن صدرنشین صفحه 581
  زمینه و هدف
  ناباروری یک مشکل شایع همراه با بار اقتصادی، اجتماعی و روانی است. تقاضا برای بچه دار شدن علی رغم ثابت ماندن میزان ناباروری افزایش یافته است.هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر کوتاه مدت تک دوز سیلدینافیل بر پارامترهای اسپرموگرام در مردان نابارور دچار الیگوآستنو اسپرمی(Oligoasthenospermia) بود.
  روش بررسی
  دوازده بیمار نابارور دچار الیگوآستنواسپرمیای مراجعه کننده به کلینیک اورولوژی و مراکز ناباروری به این مطالعه وارد شدند.50 میلی گرم سیلدینافیل برای همه بیماران تجویز شد و سپس 1 ساعت بعد از آن ها نمونه مایع منی گرفته شد.تغییرات اسپرموگرام پس از تجویز سیلدینافیل در مقایسه با مقادیر پایه مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  حرکت پیشرونده ی اسپرم ها 1 ساعت پس از تجویز 50 میلی گرم سیلدینافیل بهبود داشت (میانگین 7/ 32 درصد درمقابل 2/ 28 درصد). تغییر معناداری در مورفولوژی اسپرم ها، حرکت کلی اسپرم ها، حرکت سریعا پیش رونده اسپرم ها،حجم مایع منی و غلظت اسپرم ها پس از تجویز سیلدینافیل مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ما از این فرضیه حمایت می کند که مصرف تک دوز 50 میلی گرم سیلدینافیل در مردان نابارور دچارالیگوآستنواسپرمیا می تواند سبب بهبود حرکت اسپرم ها گردد.
  کلیدواژگان: سیلدینافیل، ناباروری، الیگوآستنواسپرمیا
 • مریم هدایت *، شاهین گوهرپی، شهلا زاهد نژاد، محمدجعفر شاطر زاده یزدی، رضا صالحی صفحه 589
  زمینه و هدف
  سندرم درد کشککی - رانی یکی از شایعترین مشکلات مفصل زانو می باشد.کاهش حس عمقی، درد و تغییر در الگوی فعالیت عضلانی در این گروه از بیماران دیده شده است. هر کدام از این عوامل به نحوی در توانایی حفظ تعادل موثر هستند. بنابراین این احتمال وجود دارد که این گروه از بیماران، اختلال در توانایی حفظ تعادل داشته باشند. هدف این مطالعه، بررسی تعادل عملکردی و تاثیر تیپینگ کشکک بر تعادل این بیماران در مقایسه با افراد سالم است.
  روش بررسی
  این تحقیق بر روی دو گروه 51 نفره از زنان مبتلا به سندرم درد کشککی رانی و سالم که بهصورت غیر احتمالی و به روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند، انجام شد. توانایی در حفظ تعادل از طریق 4 آزمون عملکردی تعادل (Balance and Reach, Anteromedial Lunge, Unilateral Squat, Step down) بر روی اندام درگیر بیمار و اندام جور شده در فرد سالم در دو شرایط با و بدون تیپ کشکک اندازه- گیری شد.
  یافته ها
  بیماران نسبت به افراد سالم کاهش معناداری در میانگین تعداد تکرار آزمونها در زمان 30 ثانیه در هر 4 آزمون عملکردی تعادل نشان دادند. تیپینگ کشکک افزایش معناداری در میانگین تعداد تکرار آزمونها در 3 آزمون عملکردی تعادل (Balance and Reach, Anteromedial Lunge, Unilateral Squat) در هر دو گروه سالم و بیمار نشان داد.
  نتیجه گیری
  بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی تعادل ضعیف تری نسبت به افراد سالم دارند و تیپینگ کشکک میتواند اثر مفیدی بر بهبودی توانایی تعادل این بیماران داشته باشد.
  کلیدواژگان: سندرم درد کشککی رانی، تعادل، آزمون عملکردی تعادل، تیپینگ
 • ایران رشیدی، مهین طاهری مقدم صفحه 599
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر شاخص های متعددی برای بررسی پیش آگهی سرطان پستان در دست بررسی می باشد. یکی از آنها گیرنده های فاکتور رشد فیبروبلاستی (fibroblast grow factor receptors) می باشد. مطالعه حاضر برای بررسی این ارتباط انجام شد.
  روش بررسی
  نوع مطالعه در نظر گرفته شده از نوع تحلیلی است. برای انجام تحقیق ابتدا به آرشیو گزارش های ثبت شده در مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز مراجعه شده و نمونه های سرطان مهاجم مجرایی از نوع طبقه بندی نشده Invasive ductal carcinoma) (انتخاب و وارد تحقیق شد. لام هایی که حاوی بیشترین حجم سلول های سرطانی بودند، از میان بقیه انتخاب شد و بلوک پارافینی مربوط به آن از قسمت نگهداری بلوک ها خارج شد و جهت مطالعهه ایمونوهیستوشیمی مورد آزمایش قرار گرفت. سپس نمره گذاری شده و با چهار شاخص سن، اندازه تومور، متاستاز به غدد لنفاوی زیر بغل و درجه میکروسکوپی (microscopic grading) مقایسه شد. برای تحلیل داده ها از روش آزمون های مان ویتنی، و همبستگی غیر پارامتریک به نام اسپیرمن استفاده شده است.
  یافته ها
  بین میزان رنگ پذیری هسته و سیتوپلاسم با چهار شاخص فوق الذکر رابطه معنادار آماری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعات تاکنون ناهمگون بوده است. برخی به وجود رابطه دلالت داشته و برخی نیز از جمله مطالعه ما رابطه ای نیافته است. لذا بهتر است که مطالعه در مقیاس وسیعتر و با افزودن سایر شاخص های پیش آگهی انجام شود.
  کلیدواژگان: گیرنده فاکتور رشد فیبروبلاستی نوع 2، سرطان مهاجم مجرایی، ایمونوهیستوشیمی
 • ثمره عباسی*، علی حبیبی کیا، سیف الله همت، نغمه نیرومند، مسعود اسماعیلی، حامد ابراهیم نژاد صفحه 605
  کیست مجرای نازوپالاتین، شایع ترین کیست غیر ادنتوژنیک رشدی – تکاملی حفره دهان است و 10 درصد از کیست های فکی را تشکیل می دهد. این کیست از بقایای اپیتلیوم مجرای نازوپالاتین منشا می گیرد. اکثر این کیست ها بدون علامت بوده و در صورت وجود علایم، شایع ترین علامت، تورمی کوچک در خلف پاپیلای کام می-باشد که نسبت به خط وسط همیشه به صورت متقارن قرار نمی گیرد. میزان عود این ضایعه2 درصد می باشد. در این گزارش، مردی 21 ساله اهل اهواز معرفی می شود، که شکایت اصلی وی بی حسی، لق شدگی دندان های قدامی، تورم داخل دهانی و غیر قرینگی در صورت بود. در معاینه بالینی تورم بدون درد، در خط میانی کام سخت و وستیبول باکال، پوشیده شده با مخاط نرمال، لق شدگی و انحراف مزیالی تاج دندان-های سانترال اینسایزور مشاهده شد. تصویربرداری پانورامیک، اکلوزال کراس سکشنال فک بالا، پری اپیکال دندان های قدامی فک بالا و توموگرافی کامپیوتری (CT)، رادیولوسنسی تک حفره با حدود مشخص، منظم و کورتیکال را در قدام فک بالا نشان داد.از ضایعه بیوپسی به عمل آمد و تشخیص پاتولوژی نهایی، «کیست مجرای نازوپالاتین» بود. بنابراین در صورت وجود رادیولوسنسی تک حفره در قدام فک بالا، کیست مجرای نازوپالاتین را باید به عنوان یک تشخیص افتراقی مدنظر قرار داد. بررسی هیستوپاتولوژی ضایعه، ما را به تشخیص صحیح نایل نموده و از درمان های غیر ضروری بی نیاز می گرداند.
  کلیدواژگان: کیست مجرای نازوپالاتین، کیست غیر ادنتوژنیک، کیست رشدی- تکاملی
|
 • Sooran Rajabi, Yousef Dehghani, Foroogh Riahi, Farzad Allhayari Page 493
  Background And Objective
  The purpose of this research was study the efficacy of quality of life group therapy on happiness, life satisfaction and emotional regulation of addict men. Subjects and
  Methods
  The research method was semi-experimental with pre-post and control group. The sample consisted of 30 addict males who referred to withdrawal clinics in Ahvaz who acquiring one standard deviation below the mean in happiness scale. Then randomly divided in to experimental and control groups. We used 8 sessions of quality of life group therapy in experimental group but the control group did not receive any intervention. The instrument was Oxford Happiness Inventory and Garnefski Emotional regulation scale.
  Results
  A significant difference between two groups in happiness, life satisfaction and emotional regulation (P<0.001).The rat of happiness(P<0.001, F=74.26) life satisfaction(P<0.001, F=47.87) and emotional regulation(P<0.001,F=31.24) in experimental group in comparison with pretest and control group was significantly higher.
  Conclusion
  According to results of this research quality of life therapy as the combined of positive psychology and cognitive behavioral therapy can increase the rate of happiness, life satisfaction and emotional regulation of addict men.
  Keywords: Quality of life group therapy, Happiness, Life satisfaction, Addict men
 • Mohammad Reza Afsharmanesh, Rooholah Mousavidehmordi, Saeid Shirali, Mohammad Ali Jalalifar, Leila Moeinzadeh Page 505
  Background And Objective
  Hemoglobinopathies are the most common monogenic disorders with remarkable frequency in certain regions of the world, including Iran. At least 5.2% of world population is carrier for a main hemoglobin (Hb) disorder. More than 900 Hemoglobin variants were reported due to globin gene mutations that cause structural changes in globin gene products which ultimately affect the performance and stability of hemoglobin. The aim of this study was to evaluate the prevalence of hemoglobinopathies in premarriage men referred to the laboratories of Health Centers in the Shushtar City during the years 2011-2013. Subjects and
  Methods
  Hematological parameters in blood samples containing EDTA were measured by Hematology Analyzer (Sysmex KX-21). Hemoglobin electrophoresis was performed by Sebia capillary electrophoresis and types of hemoglobinopathies were determined.
  Results
  111 cases from total 8806 cases were has abnormal bands of hemoglobin. From this total, 3 cases (0.03%) were with heterozygous hemoglobin E and 1 case (0. 01%) was heterozygous hemoglobin C. Also, 74 cases (0.84%) had hemoglobin D, and 28 patients (0.32%) containing hemoglobin S were with different genotype status; homozygous or heterozygous types. In this study, uncommon Hemoglobin variants (with the prevalence of 0.05%) such as hemoglobin O- Arab and constant spring was observed.
  Conclusion
  This study showed that from 8806 individuals, 111 subjects (1.25%) have hemoglobinopathies. HbD with 0.84% and HbC with 0. 01% of total have highest and minimum frequency.
  Keywords: Hemoglobinopathie, Premarriage screening protocol, Hemoglobin electrophoresis
 • Razieh Meshki*, Mehrnoosh Nekourad, Mansour Amin, Hamed Goudarzi Page 515
  Background And Objective
  Pulpectomy is one of the most common treatments for preserving infected primary teeth. Intracanal medicaments have been used to decrease the amount of microorganism. The purpose of present study was to evaluate and compare the antimicrobial effect of some medicaments (formocresol, CMCP and 0.2% chlorhexidine) against some common bacteria isolated from infected primary teeth. Subjects and
  Methods
  In this experimental study fifty primary canine teeth were prepared and were randomly divided into 5 groups (n = 10). After sterilization, suspension of bacteria (Streptococcus mutans, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis and Pseudomonas aeruginosa) were inoculated into each canal. Cotton soaked in normal saline as a positive control; and cotton soaked in Formocresol; CMCP and 0.2% chlorhexidine were placed in canal groups(2 to 4). The antibacterial effect of each medicament was evaluated by determining the percentage reduction in colony counts (RCC %) and CFU (colony-forming units) on day 3 after exposure. Kruskal-Wallis test, Dunn's test and SPSS 22 were used to analyze the data.
  Results
  All experimental groups showed a significant decrease in bacterial counts in compassion with control group (P < 0.05). 0.2% chlorhexidine showed significantly lower efficacy compared to formocresol and CMCP group (P < 0.05).
  Conclusion
  According to the present study formocresol and CMCP have good antimicrobial effect.
  Keywords: Pulpectomy, Intracanal medicaments, Formocresol, CMCP, 0.2% chlorhexidine
 • Amir Sayari*, Zohreh Hedayatmanesh, Jamal Hosseini Page 523
  Background And Objective
  Exercise can lead to angiogensis and development of capillary network. The aim of this study was to assess the effect of interval training on plasma level of vascular endotheliom growth factor (VEGF) and myocardial capillary density in male and femal rats. Subjects and
  Methods
  Sixty male and female rats with same average Age and weight were selected for investigation. Plasma VEGF Level was measured by special kit by ELIZA method before and after exercise training. Cardiac tissue was extracted for measuring capillary density in myocardium by immonohistochemical technique.
  Results
  No significant differences were found between the baseline of VEGF level and myocardial capillary density in male and female rats. Following 8 weeks physical development there were no significant differences between VEGF level and myocardial capillary density in sham and control groups. Whereas level of VEGF and myocardial capillary density increased significantly following interval training, but no significant differences between male and female rats in training groups.
  Conclusion
  According to the finding of the present study interval training is equally effective in increasing VEGF level in both sexes leading to improved angiogenesis in rat myocardial.
  Keywords: VEGF, Myocardial capillary density, Interval training
 • Kasra Cheraghpour, Elham Ehrampoush, Roghayeh Shahbazi, Meisam Alipour, Matin Ghanavati, Behnam Khodadadi, Seyed Hossein Davoudi, Jalaloddin Mirzaye Razaz, Reza Homayounfar Page 533
  Background And Objective
  Obesity is a complex chronic condition which is defined as an increase in body fat. Today obesity has become a major public health problem in the world, so with the increasing prevalence of obesity, the prevalence of adverse effects associated with obesity increases. The amount of body fat is more important than weight that due to some advanced techniques, we are able to assess it. But difficulty and high cost of these procedures, recalls the need to find an alternative method. Subjects and
  Methods
  In this study, 272 Ahvaz students were selected using stratified random sampling and body Fat Percentage by the Bioelectrical impedance analysis (BIA) devices and their anthropometric characteristics were assessed.
  Results
  Strong correlation between AVI, BMI and WHtR in men and BMI, BAI and WHtR in women with percentage of body fat have been observed. Linear regression models were created to predict percentage body fat from anthropometric variables so that the variables sex, BMI, AVI described 85% of body fat percentage differences.
  Conclusion
  Our regression model enables us in estimating body fat without using body composition techniques, using only height gauges and scales.
  Keywords: Obesity, Body fat percentage, Anthropometry
 • Javad Alizadeh*, Abazar Shirazi, Asgari Sohrabi, Valiolah Dabidi Roshan Page 549
  Background And Objective
  The aim of this study was to determine the effect of 6 weeks of exercise in water and ginger supplementation on cardio metabolic risk factors in obese women with breast cancer. Subjects and
  Methods
  Breast cancer patients included 40 women with a mean age (48±5.8 yr), weight (76 ± 9 kg) and fat mass (41.8±4 kg) were randomly divided into four groups; the placebo, exercise in water + placebo, ginger supplementation and ginger supplements + exercise in water groups. Ginger supplement was consummated for 6 weeks orally 4 capsule (750 mg). Progressive exercise protocol in the exercise in a pool with a width of 15 meters and a depth of 4 meter, 4/week, a sesstion 60-75 min, for 6 weeks. Data of the adiponectin and insulin resistance index were collected at pre-test and post-test and measured by Elisa and HOMA-IR methods, respectively.
  Results
  Both ginger supplementation and exercise in the water lead to an increase adiponectin, reduce insulin, insulin resistance and blood glucose was higher than before. However, the combination group showed higher increase of adiponectin and decrease in insulin resistance concentration, as compared to each separate experiment.
  Conclusion
  These findings show a protective effect of non-pharmacological strategies such as exercise, ginger supplementation and exercise in waster on the cardio-metabolic risk factors in obese women with breast cancer.
  Keywords: Cardio metabolic risk factors, Obesity, Breast cancer, anti, inflammatory Supplements, exercise in water
 • Sara Haghnegahdar, Parisa Jafarnejadi*, Akram Ahangarpour, Morteza Gooran, Samareh Abbasi Page 563
  Background And Objective
  Oral Lichen Planus (OLP) is a chronic and precancerous disease. The imbalances between the levels of free radical and antioxidants may play an important role in the onset and development of several inflammatory oral pathologies such as Lichen Planus. Melatonin as an antioxidant can play a role in scavenging free radicals and prevent OLP conversion to cancer. The aim of this study was to evaluate melatonin level in patients with OLP. Subjects and
  Methods
  In this analytical study twenty two patients diagnosed with OLP, were recruited as patients group, and twenty age- and sex-matched healthy volunteers were recruited as control group. Melatonin levels in whole unstimulate saliva (WUS) was determined by ELISA test. Statistically analyzed was carried out with LSD and Duncan test.
  Result
  The mean saliva melatonin levels in patients with OLP was lower than those of healthy control group, but it was not statistically significant (P=0.3). The mean saliva melatonin levels in patients with reticular type of OLP compared with control group was significantly decreased (P<0.05) but in erythematose/ulcerative type was not statistically significant (P>0.05).
  Conclusion
  The findings of this study demonstrated that the level of melatonin was decreased in patients with Licben planus, and supports the notion that more attention to treatment of this much neglected disease need to be made. These findings also suggest that the low level of this antioxidant may lead to more destructive injury and put the patients at risk of development of oral cancer.
  Keywords: Lichen Planus, Melatonin, Free Radicals, Anti Oxidants
 • Mohammad Javad Tahmasebi Birgani, Hamideh Naderi, Mansour Zabihzadeh, Nahid Chegeni, Hojatollah Shahbazian, Reza Maskani, Rahele Tabari Jouybari Page 571
  Background And Objective
  Recently, electron beams are widely used for superficial and skin lesions treatment. Since the accelerator devices, create electron beams with finite energies, the treatment area is limited to a specified depth. The objective of this study was to assess the effect of combination of electron beams with different energies and different contribution in order to produce PDD curve with a more uniform central dose distribution for the shallow superficial lesions treatment (up to cm 3). The results were compared with using a single electron beam energy. Subjects and
  Methods
  at First, percentage depth dose (PDD) was measured by using a Varian accelerator devices for energies 4, 6, 9, 12 Mev of electron beams and field size 20 × 20 cm2. Then, PDD curve was converted to dose curve. 4 Gaussian function was fit to dose curve using MATLAB software and the best combination was selected by combining different proportions of each of this functions.
  Results
  percentage of the build up dose increased to about %90-%95 maximum dose and also percentage of the surface dose increases to about %90 maximum dose by combination of electron beams with different energies and different contribution.
  Conclusions
  low energy electron beams Combination cause optimization of the dose distribution PDD curve. Furthermore, we can produce electron beam with arbitrary energy by this method.
  Keywords: Electronbeams, 4 Gaussian function, Percentage depth dose curve
 • Sayed Mokhtar Hoseini*, Mohamad Reza Dadfar, Esmaeil Musapur, Karim Taee, Sayed Mahmood Fatemi Behbahani, Alireza Ali Shoushtari, Mohden Sadrneshin Page 581
  Background And Objective
  Infertility is a common condition with important psychological, economic, demographic, and medical implications. Demand for infertility services has grown substantially even though the prevalence of infertility has been stable. The aim of this study was to evaluate the acute effect of single dose of sildenafil on seminal parameters in young, infertile patients with oligoasthenospermia. Subjects and
  Methods
  Twelve young, infertile men with oligoasthenospermia from an academic hospital as well as a male infertility center and clinical andrology laboratories were enrolled in to this study. A single dose of sildenafil (50 mg) administered and the semen samples were collected 1 hour after treatment. Changes in sperm parameters evaluated after sildenafil administration, compared with the basal conditions.
  Result
  Sperm progressive motility improved (median value, 32.7 % vs. 28.2%) 1 hour after the administration of 50mg sildenafil as well as semen pH (median value 7.82 vs 7.94). No significant changes in sperm morphology, total sperm motility, rapid progressive sperm motility, semen volume and sperm concentration after sildenafil treatment.
  Conclusion
  The data suggest that single dose of Sildenafil causes improvement in sperm progressive motility in patients with oligoasthenospermia.
  Keywords: Sildenafil, Oligoasthenospermia, Infertility
 • Maryam Hedayat *, Shahin Goharpey, Shahla Zahednejad, Mohammad Jafar Shaterzade Yazdu, Reza Salehi Page 589
  Background And Objective
  Patellofemoral pain syndrome (PFPS) is the most common knee disorder. Reduced proprioception, pain and changes in muscle activity patterns have been observed in PFPS. These variables have an effect on the ability to maintain the balance. So it is possible that balance be weaker in PFPS. The purpose of this study was to evaluate the effects of patellar taping on balance in patients with PFPS and healthy people. Subjects and
  Methods
  This study was performed on two groups of 15 women with PFPS and healthy by non-probability convenient sampling method. The ability to maintain of balance was measured with use of clinical functional balance tests (Balance and Reach, Anteromedial Lunge, Unilateral Squat, Step down) under tape and no-tape conditions on involved leg of patient and matching leg in control group.
  Results
  Relative to healthy population, patients with PFPS demonstrated significant decreased in mean repetitions of all functional balance tests (P<0/001). Patellar taping produced a significant increased in mean repetitions of three functional balance tests (Balance and Reach, Anteromedial Lunge, Unilateral Squat) in all of participants (P<0/001). No different significant between patient and control groups in step down test.
  Conclusion
  The results of our investigation demonstrated that, in comparison with healthy subjects, patients with PFPS had poorly balance. Patellar taping is effective in improvement of balance in patients with PFPS.
  Keywords: Patellofemoral pain syndrome, Balance, Functional balance test, Taping
 • Iran Rashidi, Mahin Taheri Moghadam Page 599
  Background And Objective
  Nowadays the therapeutic methods are being shifted toward “targeted therapy” which means specific therapy against one expressed factor in cancerous tissue. In recent years several indicators for evaluating the prognosis of breast cancer have been under investigation. One of these is fibroblast growth factor receptor (FGFR2). Fibroblast growth factors play multiple physiological roles and in some studies have been regarded as effective parameter in prognosis of breast cancer while it has not been the case in other studies. Subjects and
  Methods
  The effects of them are exerted via their receptors.A retrospective study was applied. Immunohistochemical method was applied. Also, statistical analysis was done.
  Results
  No statistical correlation between FGFR2 and tumor size, age, microscopic grade and auxiliary lymph node metastasis were found.
  Conclusion
  We did not find any correlation. It is suggested that the study be performed in larger scale and other parameters be included in the survey. Furthermore, such survey should be performed concerning other common cancers. Also, some pilot medicines must be assessed in a clinical trial.
  Keywords: FGFR2, Invasive ductal carcinoma, Immunohistochemistry
 • Samareh Abbasi*, Ali Habibi Kia, Seifollah Hemmat, Naghmeh Niroomand, Masoud Esmaeili, Hamed Ebrahimnejad Page 605
  Nasopalatine duct cysts are the most common of developmental non-odontogenic cysts in the oral cavity and represent 10% of maxillary cysts. The cyst arises from epithelial remnants from the nasopalatine duct. These cysts are usually asymptomatic, but the most commonly reported clinical symptom is swelling in the anterior part of the palate, just behind the palatal papilla. This swelling is not always on midline. The recurrence of this is rare (2%). In this report, a 21-year-old man from Ahvaz, with the chief complaints of numbness, anterior teeth mobility, intraoral swelling and facial asymmetry, is reported. On clinical examination, a nontender swelling on the midline of hard palate and buccal vestibule, covered by normal mucosa was seen. The crown of central incisors was displaced mesially. In panoramic, maxillary occlusal cross sectional, anterior maxillary periapical and computed tomography views, a well-defined unilocular radiolucency with corticated margins was seen in the anterior region of maxilla. Biopsy of the lesion was planned and final pathologic diagnosis was “nasopalatine duct cyst”. Therefore, nasopalatine duct cyst is one of the differential diagnoses of unilocular radiolucencies in the anterior region of maxilla. Histopathologic examinations help us to reach the correct diagnosis and disburden us from unnecessary treatments.
  Keywords: Nasopalatine duct cyst, Non, odontogenic cyst, Developmental cyst