فهرست مطالب

فرهنگ ایلام - سال پانزدهم شماره 44 (پای ی ز و زمستان 1393)
 • سال پانزدهم شماره 44 (پای ی ز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • یارمحمد قاسمی، احسان نامدارجویمی* صفحات 7-21
  هدف این مقاله، بررسی ابعاد سه گانه سرمایه فرهنگی با سرمایه نمادین فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام می باشد. در این راستا با توجه به نظریه بوردیو در زمینه سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین فرهنگی، یک فرضیه کلی و سه فرضیه جزئی شکل گرفت. تحقیق از نظر روش، پیمایشی می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss 21 وlisrel9.1 استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام به تعداد 4620 نفر بوده که با توجه به فرمول کوکران و جدول کرجسی مورگان تعداد نمونه 360 نفر در نظر گرفته شده است.یافته ها نشان می دهد، شدت رابطه (r) ابعاد سرمایه فرهنگی (تجسم یافته، عینیت یافته، نهادینه شده)، معنادار و با سرمایه نمادین فرهنگی برابر با 833 /0، 186 /0، 714 /0و میزان رابطه کلی سرمایه فرهنگی با سرمایه نمادین فرهنگی برابر با 754 /0 و معنادار است. نتایج حاکی از آن است که وجود سلسله مراتب سرمایه فرهنگی باعث ایجاد کشاکش نمادین سرمایه ها می شود. هر چه مرجع(برای تقلید فرهنگی)، از خود مردم باشد و فاصله کم تری با اقشار مردم از نظر طبقاتی داشته باشد از طرف مردم، بهتر مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و می توان از قدرت نمادین فرهنگی در جهت سیاست گذاری ها و گروه بندی های اجتماعی در جامعه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی تجسم یافته، سرمایه فرهنگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی نهادینه شده، سرمایه نمادین فرهنگی
 • اردشیر شیری، اکرم محسنی مقدم *، شمس الدین فیضی صفحات 22-36
  سرعت و دانایی از دیدگاه بسیاری از محققان و نظریه پردازان، مهمترین ثروت سازمان ها در هزاره یسوم به شمار می آید. سازمان های امروزی بایستی استراتژی های خود را بر محور این دو مهم، طراحی نمایند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه ی بین هوش سازمانی و چابکی سازمانیدر استانداری استان ایلاممی باشد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی، از نوع پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. برای سنجش متغیر هوش سازمانی از پرسش نامه ی استاندارد «کارل آلبراخت» و برای سنجش چابکی سازمانیاز پرسش نامه ی«محقق ساخته» استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق،کارکنان و مدیران استانداری ایلام می باشد. نمونه 123 نفری از بین آنان،با استفاده از جدول مورگان، انتخاب گردیده است. آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون، برای تعیین رابطه معناداری، انجام شده است. نتایج، حاکی از آن است که بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در استانداری ایلام، رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین بین بینش استراتژیک، سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکردو چابکی سازمانی در استانداری استان ایلام، رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: هوش سازمانی، چابکی سازمانی، بینش استراتژیک، تمایل به تغییر، استانداری ایلام
 • کرامت الله زیاری، مریم رضایی*، ماندانا مسعودی صفحات 37-57
  امروزه شهرها دارای هر اندازه و بعدی باشند به یک مدیریت بهینه ی شهری جهت کاهش مشکلات فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، ایجاد آرامش و آسایش در محیط های شهری، اجرای عدالت به نحو موثر، تقویت روحیه ی مشارکت شهروندان نیازمندند. از آن جا که شهرهای بزرگ و کلان شهرها دارای میزان جمعیت بالا، تمرکز و تراکم انواع فعالیت ها و کارکرد ها هستند؛ به تبع آن با مسائل و مشکلات زیادی روبرو می باشند. شهرهای کوچک و میانی نیز در این زمینه مشکلات خاص خود را دارند، لذا اگر برنامه ها و استراتژی های مناسب در این زمینه در جهت حل مشکلات مدیریت شهری در تمامی سطوح ملی، منطقه ای و محلی اتخاذ نگردد، مشکلات مدیریت شهری در کشور همچنان وجود خواهد داشت. این مقاله ضمن بررسی مشکلات مدیریتی شهرهای کوچک و میانی، به نقش این شهرها در توسعه پایدار منطقه ای نیز اشاره دارد. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی و تحلیل محتوا است و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای، مجلات تخصصی، مصاحبه با مدیران و کارشناسان استان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شهرهای کوچک و میانی- خاصه شهر ایلام با وجود مشکلات خاصی که با آن مواجه هستند به یک سری افراد با تجربه و متخصص جهت امر مدیریت و انجام وظایف تخصصی خود نیازمندند. علاوه بر این در این زمینه حمایت دولت به منظور تقویت بنیه مالی به منظور ارائه راهکارهای پایدار ضروری است.
  کلیدواژگان: شهر میانی وکوچک، مدیریت شهری، توسعه پایدار، شهرایلام
 • مسعود رضایی*، بهزاد وثیق، ابراهیم مرادی صفحات 58-77
  بحران انرژی در دهه هفتاد میلادی و در ادامه آن مشکلات زیست محیطی، بر بسیاری از فعالیت های انسانی سایه افکند و باعث شد، حوزه طراحی معماری به عنوان یکی از عوامل موثر در مصرف بالای انرژی با چالشی سخت مواجه گردد. از این رو مسئله حفظ محیط زیست، نیاز نسل های آینده و بهره گیری از انرژی های رایگان مفهوم جدیدی را با عنوان «پایداری» در همه علوم وارد نمود.
  بر اساس مطالعات صورت گرفته بسیاری از بناهای بومی و سنتی کشورمان، به طور نسبی اصول معماری پایدار را رعایت نموده اند، از این میان معماری بناهای روستایی به عنوان نمونه بارزی از بومی داری، معیارهای همراهی با پایداری را از قبیل حفظ محیط زیست و استفاده از عوامل مفید اقلیمی در درون بنا را با نگاه به عناصر شکل دهنده معماری بومی از قبیل فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و طبیعت به درستی رعایت نموده است.
  در این پژوهش با بررسی میدانی بناهای بومی روستای هلسم، مشاهده گردید که بافت و ساختمان های این روستا بر اساس اقلیم شکل گرفته است. استفاده از ایوان کوچک در نما برای بهره مندی از نسیم در تابستان، یا ساخت دیوارهای قطور، بازشوهای کوچک، فرم و نحوه استقرار بنا، جهت گیری معابر و استفاده از مصالح محلی در جهت اصولی شکل گرفته اند که می توان آن ها را نمونه هایی از اصول معماری پایدار در معماری بومی روستایی قلمداد نمود.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، معماری پایدار، معماری بومی، روستای هلسم
 • حمید محمدی*، مجید ساریخانی، یاسر مردانی صفحات 78-94
  شهر دره شهر از گذشته های دور به خصوص در دوره ی ساسانیان از رونق و اهمیت بالای برخوردار بوده است. میزان اهمیت این منطقه زمانی روشن تر می شود، که در متون اوایل دوره ی اسلامی با گزارش های فراوانی از مورخین صدر اسلام در رابطه با شهر سیمره روبه رو می شویم. از طرف دیگر وجود آثار فراوان از دوره ی ساسانی در این دیار، و وجود راه های مهم و استراتژیک که از این منطقه عبور می کند، نشان از اهمیت بسزای شهر سیمره در دوران ساسانی دارد. از جمله راه های مهم مسیری است، که از شوش آغاز شده و پس از گذشتن از سیمره به زاگرس مرکزی، و دیگری شاه راهی است که پس از عبور از لرستان به فلات مرکزی وارد می شود. کاوش های نجات بخشی جدیدی که در حوضه ی دریاچه ی سد سیمره انجام گرفت، زوایای دیگری از گذشته ی این دیار، بخصوص دوره ی ساسانی را روشن تر ساخت. اما در این میان به فاصله ی 10 کیلومتری از شهر دره شهر به سمت پل دختر با تنگه ای روبه رو می شویم که با عنوان تنگه ی بهرام چوبین شناخته می شود. این تنگه شامل مجموعه بناهای است، که توسط حصار طبیعی صخره های کبیر کوه و باروی بلند و طویل احاطه شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با معرفی این مجموعه ی تاریخی-فرهنگی درک بهتر و علمی تری از به دست آید. هدف از این پژوهش آشنایی با نحوه ی ساخت و مدت زمان مسکون بودن این تنگه و اقدام به تعیین قدمت مجموعه بود. بر این اساس با توجه به بررسی های که در سطح تنگه به عمل آمد، اقدام به تهیه پلان بناهای موجود در تنگه شده و سفال های به دست آمده از بررسی طراحی و با سفال های دیگر مناطق مقایسه شده است و در نهایت مجموعه ی مورد نظر مربوط به اواخر دوره ی ساسانی و قرون اولیه اسلامی تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: سیمره، تنگه بهرام چوبین، کبیر کوه، دره شهر
 • علی اشرف کریمی، محمد شوهانی * صفحات 95-11
  مطالعه حاضر با هدف تاثیر مکان یابی پارک با استفاده از رویکرد توسعه پایدار شهری در پر کردن اوقات فراغت شهروندان ایوان انجام گرفته است. در این پژوهش دنبال این سوالات هستیم: آیا مکان یابی پارک با رویکرد توسعه پایدار شهری در پر کردن اوقات فراغت شهروندان ایوانی نقش دارد؟ آیا ایجاد مجموعه هماهنگ با رویکرد توسعه پایدار در جذب شهروندان ایوانی به پارک نقش دارد؟ آیا با استفاده از رویکرد توسعه پایدار شهری می توان تعاملی بین محیط زیست و انسان در این شهر برقرار نمود؟جامعه آماری این پژوهش را کل جمعیت شهر ایوان به تعداد 27883 نفر در سال 1393 تشکیل می دهد، تعداد 150 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسش نامه محقق ساخته با موضوع مکان یابی پارک در اختیار آنها قرار گرفت، داده ها از طریق نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد و اطلاعات به دست آمده به صورت آمار توصیفی و استنباطی ارائه گردید. در این تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای نیز برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر و ایجاد پایگاه داده های اطلاعاتی استفاده شد (نگارندگان).
  یافته های این پژوهش نشان می دهد، مکان یابی پارک با رویکرد توسعه پایدار شهری در پر کردن اوقات فراغت شهروندان تاثیر گذار است، ایجاد مجموعه هماهنگ با رویکرد توسعه پایدار در جذب شهروندان به پارک نقش دارد و با استفاده از رویکرد توسعه پایدارشهری می توان تعاملی بین محیط زیست و انسان برقرار نمود و نیز مکانی با رعایت اصول مکان یابی، جهت پارک جدید با رویکرد توسعه پایدار شهری پیشنهاد گردید (نگارندگان).
  کلیدواژگان: مکان یابی، پارک، توسعه پایدار شهری، اوقات فراغت
 • بهروز سپیدنامه*، اسحاق قیصریان صفحات 112-124
  بالا رفتن سن ازدواج و میزان طلاق، سبب شده است که مسئله ی ازدواج و طلاق، موردتوجه گروه زیادی از کارشناسان، قرار گیرد. بررسی این مسئله در جامعه به منظور برنامه ریزی، وامدار آگاهی یافتن از شاخص های ازدواج و طلاق است؛بر این اساس مقاله ی حاضر در راستای مطالعه ی شاخص های ازدواج و طلاق در استان ایلام، طی سال های 1385 تا 1392 و مقایسه ی آنها با شاخص های کشوری، نگاشته شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی اسنادی و با تکیه بر تحلیل ثانویه بوده که از طریق آن به بررسی چگونگی وقایع ازدواج و طلاق در استان، پرداختهشده است. نتایج به دست آمده، گواه این است که: میانگین سن ازدواج برای زوج ها در اولین ازدواج، نزدیک به 28 سال است که به طور متوسط 5 سال با زوجه اختلاف دارند(23 سال در مقابل 28 سال). در استان ایلام نسبت طلاق به ازدواج در مقایسه با متوسط کشوری، پایین تر است. به طوری که در اکثر آمارگیری ها این نسبت در کشور، بیش از دو برابر استان ایلام بوده است. در سال 1392 مقدار این نسبت برای استان ایلام و کل کشور به ترتیب برابر با 4 /9 و 1 /20 بوده است. سن طلاق در بین زنان، پایین تر از مردان است. میانگین سن طلاق برای زنان، نزدیک به 27 سال و برای مردان 34 سال است. در اکثر طلاق های صورت گرفته، سن زوج بیشتر از سن زوجه است که نمای آن، مربوط به چهار سال اختلاف سن زوج نسبت به سن زوجه است. در اکثر موارد، اختلاف سن زوج به زوجه در زمان طلاق، کمتر از 4 سال بوده است؛ البته مقایسه ی میزان دوام زندگی مشترک در استان ایلام با میانگین کشوری، نشان می دهد که در سال 1392 در استان ایلام 7 /54 درصد طلاق ها مربوط به زوج هایی بوده است که کمتر از 4 سال زندگی مشترک داشته اند؛ اما متوسط کشوری در سال مذکور، برابر با 8 /42 درصد بوده است؛ درواقع می توان چنین بیان کرد که در استان ایلام، میزان دوام زندگی مشترک، کمتر از متوسط کشوری است. در سال 1392 به طور متوسط، طول مدت زندگی مشترک در کشور 9 /7 سال بوده است که استان های اردبیل و ایلام به ترتیببا میانگین 5 /5 و 6 /5، کمترین طول مدت دوام زندگی را در بین استان های کشور، دارا بوده اند. میانگین سن طلاق در بین دختران، پایین تر از پسران است که در استان ایلام، طی سال های موردبررسی، روندی کاهشی داشته و پایین تر از میانگین کشوری بوده است.
  کلیدواژگان: میزان ازدواج، میزان طلاق، نسبت طلاق به ازدواج، استان ایلام
 • نجم الدین گیلانی*، علی اکبر کجباف صفحات 125-137
  هرمزان یکی از سرداران نامی یزدگرد سوم بود که در دولت ساسانی از پایگاه رفیعی برخوردار بود. خاندان وی از دودمان های ممتاز عصر ساسانی به شمار می رفتند. در ایران باستان هفت خاندان وجود داشت که به علت داشتن املاک و رعایای فراوان و همچنین لیاقت و شجاعت در فن جنگاوری و سوارکاری،در موفقیت ها و ناکامی های سلسله های ایران باستان تاثیر مستقیم داشته اند. خاندان هرمزان نیز یکی از اعضای همین خاندان های بزرگ بود که در زمان ساسانیان توانستند همچنان موقعیت خود را حفظ کنند و در تحولات سیاسی این سلسله نقش فعال و موثری داشته باشند. زادگاه هرمزان بنا بر گفته ی منابع، مهرگان کدک (دره شهر کنونی) بوده است، اما محل حکمرانی خاندان هرمزان خوزستان و مهرگان کدک و ماسبذانبوده است. هرمزان پس از شکست ایرانیان در نبرد قادسیه، توانست حدود یک سال و شش ماه در مقابل اعراب مقاومت کند. مقاله ی حاضر با استناد به منابع و به روش تحلیلی، با هدف واکاوی زادگاه هرمزان و محل حکمرانی خاندان او، نقشیکه او در تحولات سیاسی و فرهنگی اواخر عهد ساسانی و اوایل عصر اسلامی ایفا می کند ودلایل مقاومت های او در مقابل اعراب مسلمان به نگارش درآمده است.
  کلیدواژگان: هرمزان، مهرگان کدک، اعراب مسلمان، ساسانیان، خوزستان
 • ابوذر حسنوند عموزاده صفحات 138-154
  جستار حاضر به بررسی نسبیت زبانی با تاکید بر اصطلاحات خویشاوندی در گویش لکی دره شهر می پردازد. گویش لکی دره شهر از گویش های زبان کردی (کردی جنوبی) و گویش اغلب ساکنین شهرستان دره شهر، از توابع استان ایلام، می باشد که در نبردی نابرابر با زبان فارسی معیار در حال تغییر و دگرگون شدن است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است. برای نمونه برداری اطلاعات و داده ها، از روش میدانی استفاده شده است. به این صورت که از روش مصاحبه با افراد خبره و گویشوران بومی و ضبط مکالمات آنها با فرمت MP3 از طریق دستگاه ضبط صوت استفاده شده است. تعدادی از واژگان خویشاوندی را نیز از زبان فارسی انتخاب کردیم و از گویشوران باسواد پرسیدیم و از آنان خواستیم تا معادل آنها را در گویش مربوطه بگویند. پس از آن پژوهشگر برخی از واژگانی را که مورد نیاز بود از آن میان استخرج کرد. سپس، واژگان خویشاوندی این گویش در یک بررسی تطبیقی با زبان فارسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته شد.
  اهمیت و ارزش این پژوهش از آنجایی است که تاکنون چنین پژوهشی در پیرامون گویش لکی دره شهر انجام نگرفته است. تجزیه و تحلیل و بررسی در این جستار، بر مبنای تفاوت های موجود میان زبان فارسی و گویش لکی دره شهر در مقوله های مربوط به اصطلاحات خویشاوندی می باشد؛ شناخت این واژه ها و بررسی و مطالعه و طبقه بندی آنها علاوه بر اینکه به پایدار ماندن، و دست کم ضبط شدن واژگان این گویش منجر می شود، می تواند در واژه سازی زبان فارسی امروزی نیز به یاری ما بشتابد.
  کلیدواژگان: زبان کردی، گویش لکی دره شهر، نسبیت زبانی، واژگان خویشاوندی، فارسی معیار
 • طاهره خدامرادی*، فرحناز سعادت، طیبه خدامرادی صفحات 155-167
  امروزه در فن آوری اطلاعات ارتباطات انقلاب شگرفی به وجود آمده که زندگی همه ی انسان های روی کره ی زمین را تحت تاثیر قرارداده است. با ورود رایانه و اینترنت در میان خانواده ها، ارزش های اجتماعی، تحت تاثیرقرار گرفته وتغییراتی در رفتار و گفتمان نسل جوان به وجود آمده است. با توجه به نقش فضای مجازی در توسعه ی جوامع، در جامعه ی ما نیز به فن آوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت داده شده است. یکی ازعوامل اجتماعی شدن، استفاده جوانان از فضای مجازی است. قرار گرفتن در فضای مجازی، وسایل موثری در فرآیند جامعه پذیری کودکان و نوجوانان و سمت وسو دادن به نگرش ها وگرایش های ارزشی آنان دادند. هدف پژوهش حاضر، «بررسی میزان تاثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزش های خانواده» است. این پژوهش، توصیفی و ازنوع همبستگی است. جامعه ی آماری آن،320 نفر از دبیران مدارس متوسطه ی استان ایلام می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، 170 نفر به عنوان نمونه، انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود. و پایایی و قابلیت اعتماد آن، با استفاده از آلفای کرونباخ87 /0 مورد تایید قرار گرفت. نتایج استخراج نشان می دهد که: 1)ارزش های خانوادگی در میان افرادی که از فضای مجازی استفاده می کنند و افرادی که استفاده نمی کنند، متفاوت است؛ 2) این ارزش ها در میان استفاده کنندگان از فضای مجازی، متناسب با طول زمان استفاده (روزانه، هفتگی، ماهانه) استفاده از فضای مجازی متفاوت است؛ 3) ارزش های خانوادگی افرادی که فضای مجازی استفاده می کنند، با توجه به نوع استفاده ازفضای مجازی متفاوت است.
  کلیدواژگان: فضای مجازی، خانواده، ارزش ها، مقطع متوسطه
|
 • Yarmohammad Ghasemi, Ehsan Namdar Javimi* Pages 7-21
  The Purpose of this Study, Investigation Three Dimension of Cultural Capital with Symbolic Cultural Capital of the State University of Ilam. In this regard, according to Bourdieu's theory of cultural reproduction in the field of cultural and symbolic capital, cultural capital, formed part of a general theory of three hypotheses. The research method is a survey and analysis of data used software spss 21 lisrel9.Research community, the State University of Ilam 4620 persons according to Cochran formula and Morgan table of farmers in the sample of people considered is 360. Results indicate that the three dimensions of cultural capital (embodied, objectified, institutionalized) and symbolic capital of culture, exists a positive correlation (relationship). Bach's alpha for the total relationship with the amount of SEK 0/907. Intensity correlation (r) dimensions of cultural capital (embodied, objectified, institutionalized) with the symbolic capital of culture equal to 0/833, 0/186, 0/714, and the rate of the overall relationship of cultural capital and symbolic capital of culture equal to 0/754. There is a hierarchy of cultural capital, symbolic capital is causing contention, and cultural hierarchies in society should be reduced to a pervasive culture became popular. Whatever the source, the class will have far less to do with groups of people, it will be accepted and can be symbolic of the power of culture in social policy and groupings in the community, the population of lower coherent.
  Keywords: Embodied Cultural Capital, Objective Cultural Capital, Institutionalized Cultural Capital, Cultural Symbolic Capital
 • Ardashir Shiri, Akram Mohseni Moghadam*, Shamsedin Faizi Pages 22-36
  Speedand knowledgeof theviews of manyresearchersandtheorists, thewealthof organizationsconsideredin the third millennium.Today's organizationsneedtheir ownstrategiesbased onthesetwomatters, theirdesign. The aim of thisstudy, was toexamine the relationship betweenorganizational intelligenceandorganizationalagilityin Elamstate. The researchinthispaperis a descriptionof thesurveyandin terms ofthe targetapplication. Questionnairesto measurevariablesof organizationalintelligence"Karl Albrecht" enterprise agilityofa questionnaireto measure the"self-made" is used. The statistical community, staffandadministratorsstateElam. 123sampleseachofthem, usingMorgan, have been selected. SignificantPearson correlationtestto determinesignificant associationwas performed The results showedthattheorganizational intelligenceandorganizationalagilityinthe stateof Elam, a significant relationshipexistsbetweenstrategic vision, a commondestiny, willingtochange, spirit, unityandagreement, the application of scienceandpressureperformance andorganizationalagilityinthe stateIlam, there.
  Keywords: Organizational Intelligence, organizational agility, strategic vision, willingnesstochange, stateof Ilam
 • Keramatolah Zeiary, Mariam Rezaei*, Mandana Masoudi Pages 37-57
  Nowadays, in the cities with each size and dimension, an optimal urban management for reduce the problems of cultural, social, service, creating of tranquility and comfort in the urban environment, administration of justice effectively, morale boost of citizen's participation are needed. Because of the large cities and metropolises have many population, centralization and concentration of various activities and functions, consequently are faced with many problems. In this context, the small and medium towns have their own problems, so if the appropriate programs and strategies for to solve the problems of urban management In all levels of national, regional and local not be considered, the problems of urban management in the country will be continue. In this paper with studies of the problems in small and middle management implies to the role of this cities in regional sustainable development. The research in this paper is on the basis of descriptive and content analysis and the library procedures, professional journals, interviews with managers and province experts have been used for collection of information. The results show that despite of special problems in the small and medium cities - notably Ilam; individuals with experience and expertise in managing and carrying out their professional duties are required. In adition in this context the support of the government in order to strengthen their financial needs for sustainable sulotion is nessery
  Keywords: Small, medium town, Urban Management, Sustainable Development, Ilam city
 • Masoud Rezaei*, Behzad Vasegh, Ebrahim Moradi Pages 58-77
  Energy crisis in decade 1970 in its continue environmental problems had effect on many human activities and it was cause to this that the field of architecture design as an effective factors in high consuming of energy was been confronted with a significant challenge. So the subject of protecting environment indicated requiring to using energy to all sciences. Based on performed studies, many traditional and local buildings of our country are based on factors of constant architecture, relatively. Among them, architecture of rural buildings as a salient sample of locality, are based on scales following stability such as protecting environment and using area useful factors in the building by view to factors that form local architecture such as culture- economy- society and nature. In this research, it was seen by field study of local buildings in Halasem village that context and buildings of this village are based on area. Using a small place in façade to using appropriate weather in summer, make thick walls, small reflexive doors, form and place of building, trending of pass ways and using local devices are in reasonable form that later indicate constant architecture as itself dimensions.
  Keywords: Stability, constant architecture, local architecture, Village
 • Hamid Mohamadi*, Majid Sarikani, Yaser Mardani Pages 78-94
  Darrehshahr was one of the most important cities especially in Sassanid period. It is more obvious when we encounter large amounts of descriptions and delineations about Seimareh in earlier Islamic literatures. On the other hand, presence of many historical buildings in Darrehshahr and strategic roads passing away, confirms the importance of Seimareh in Sassanid era. One of these entries beginnings from Shoosh passes Seimareh then reaches to central Zagros. The other one is a thoroughfare which passes from Lorestan to central plateau. Recent explorations near Seimareh dam revealed other historical aspects of this region in Sassanid period. Moving 10 KM from Darrehshahr to Poldokhtar, we get to Bahrâm Choobin Canyon. It is composed of a series of buildings restricted by Kabir Kooh natural hedge rocks and a high and lengthwise rampart. In this study the researchers present scientific information to prepare a better perception of this canyon. Moreover, they give information about its date of construction, structure and usage.
  Keywords: : Seimareh, Bahrâm Choobin Canyon, Kabir Kooh, Darrehshahr
 • Ali Ashraf Karimi, Mohamad Shohani* Pages 95-11
  This study investigates the influence of the location of the park using sustainable urban development approach took to fill leisure time of Eivan residents. In this study the researchers are looking for the answer of the following questions: 1. Is the location of the park with a filling leisure time of citizens involved in sustainable urban development? 2. Is the establishment of a coordinated approach to sustainable development important in attracting people to the park? 3. By using an approach to sustainable urban development, can one establish an interaction between the environment and humans? The statistical society was the total population of inhabitants of Eivan city (27,883 people) in 1393 from which 150 subjects were randomly selected and a researcher-made questionnaire entitled location of park was provided for them. The data were analyzed by spss software. The findings show that location of the park to sustainable urban development approach is effective in citizen's filling leisure time. Establishing a coordinated approach to sustainable development is important in attracting people to the park, using an approach to sustainable urban development can establish an interaction between the environment and human beings. Finally, a location for a new park using sustainable urban development approach was proposed.
  Keywords: location, park, Sustainable Urban Development, leisure time
 • Behroz Sepidname*, Eshagh Ghisarian Pages 112-124
  Marriage and divorce rates, marriage and divorce caused the problem to be addressed a large group of experts. Planning to study the phenomenon of marriage and divorce, debt awareness of indicators of marriage and divorce.The present article is to study the parameters of marriage and divorce in the years 1385 to 1392, compared to the national index is written.Descriptive research method and relying on secondary analysis of documents through which to examine how the events of marriage and divorce in the province.The results evidence that the mean age at first marriage for couples married for nearly 28 years, there is an average of 5 years with his wife. (23 years versus 28 years). Ilam in divorce than marriages is lower than the national average. So that, in most surveys, more than double the proportion in the province of ilam.In 1392 the value of this ratio for Ilam province and the whole country was respectively 4.9 and 20.1 Age of divorce among women is lower than men.The average age of divorce for women is nearly 27 years and for men 34 In most divorces are an older couple, the wife's age is greater than the view of the four-year age difference between couples over the age of the wife. In most cases, the age difference between couples to divorce his wife at the time, less than 4 years.Compare the durability of life in Ilam province in comparison with the national average shows that in 1392 the percentage of divorces of couples in Ilam54.7 that have less than 4 years of marriageBut in the average of a 42.8 percent.It can be assumed that the duration of life in Ilam province, less than the national average.In 1392 the average duration of life in the country was 9.7 yearsThe Ardebil and Ilam5.5 and 6.5, respectively, with an average duration of life is the shortest among the provinces have had.Lower the average age of divorce among girls than boys.Average age at divorce in Ilam decline during the years studied and evaluated the average of all years, was lower than the national average.
  Keywords: marriage rates, divorce rates, Divorce ratio marriages, Divorce, Ilam
 • Najmedin Gilani*, Ali Akbar Kajbaf Pages 125-137
  Hormozan the captain's name in the Sassanid, Yazdgerd the third, who his base was very high. His family were among distinguished dynasties of Sasanid's period. In ancient Iran, there were seven family estates which because of having frequent subjects and also technical merits and bravery of a warrior and the cavalry, had directly influenced on the successes and failures of the dynasty of ancient Iran. Hormozan was also a member of this great families, who at the time of the Sassanid were able to maintain their position in the political developments of this dynasty, had an active and effective role. Birthplace of Hormozan According to sources, Mehregancadak (the current DarrehShahr), but the ruling of Hormozan family was Masbazan, Khuzestan and Mehregancadak. After the defeat of the Persians, Hormozan at the Battle Qadsia, he could not resist for a year and six months against the Arab's attack. This research citing sources and using analytical method, with the aim of analyzing Birth place of Hormuz and the rule of his family, Political and cultural role at the end of Sassanid era and the early Islamic era and accordingly the reasons for resistance against the Arabs has been written.
  Keywords: Hormuz, Mehregancadak, Muslim Arabs, Sassanid Dynasty, Khuzestan
 • Abozar Hasanvand Amozade Pages 138-154
  Lakish dialect in DarrehShahr belongs to Kurdish language (Southern Kurdish) and is the common dialect of people who live in DarrehShehr town of Ilam county that is situated in the West part of Iran which is highly changing under the influence of Standard Persian. The present article surveys linguistic relativity with the emphasis on kinship words of the Lakish dialect in DarrehShahr. Firstly, the Lakish dialect in DarrehShahr has been introduced and linguistic relativity being explained thoroughly. Secondly, the literature about the suject of this paper has been reviewed. Thirdly, collected data has been analysed completely. For data collection and information of the present study, field method has been utilized and the interviews being recorded by mp3 format and cassette player. Some of the data have been selected and we asked equivalents in this dialect and after that what the writer needed have been chosen. Then, kinship words in Lakish dialect of DarrehShahr has been compared with those of Persian language. After that, the causes of change in these kinship words of the mentioned dialect have been studied. Finally, after analysing the kinship words which related to a special field of meaning and in fact is the primary subject of this article, the writer has mentioned the conclusions of the present article.
 • Tahere Kodamoradi*, Farahnaz Sadat, Taebe Kodamoradi Pages 155-167
  As technology and the mass media have fhund their place among families, it aseems that the important values for those families have challenged some inevitable changes. Consequently, behaviors and discourses of the young generation have been changing, as well. One of these media is Internet that is easily accessible to everyone. The objective of this study is investigating the impact ues extentof virtualspace on family values. This paper is a descriptive and correlative research. The Statisticalpopulation320teacherhigh School in Ilam State. The sample consisted of 170 high school teachers in Ilam State, which was determined by Kukran formula. An ascertained questionnaire was designed as the survey instrument to collect data and Cronbach’s alpha (87%) was used to measure the reliability and consistency of the questionnaire. The findings of this study reveal the below points: 1. The family values in thefamilies that spent their time in virtual space are different from other families. 2. The family values in the families that use virtual space are dependent on the length of their use (which may be daily use, weekly use or monthly use). 3. The family values in the families that use virtual space depend on the kind of their use in the virtual world.
  Keywords: virtual space, values family, High School Teachers