فهرست مطالب

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - سال بیست و پنجم شماره 4 (پیاپی 82، زمستان 1394)
 • سال بیست و پنجم شماره 4 (پیاپی 82، زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدرضا نوری دلویی *، یگانه اسحاق خانی صفحات 249-256
  lncRNAها (long non-coding RNAs)، رونوشت های غیر کد کننده ی پروتئین با طول بلندتر از 200 نوکلئوتید هستند که از طریق ساختار مولکولی ویژه ی خود، با سایر مولکول ها در میان کنش بوده و از این طریق بر شماری از فرایندهای مهم سلولی تاثیرگذار هستند. بررسی کارکردهای lncRNA در مسیرهای متنوع سلولی، به نحو گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. این مولکول ها به شکل طبیعی در انواع سلول ها بیان می شوند، اما بیان کاهش یافته یا افزایش یافته آن ها در انواعی از بیماری ها به ویژه سرطان گزارش شده است. مقاله های چاپ شده از سوی نگارندگان طی دو فصل گذشته، به معرفی lncRNA ها و نقش های تعیین کننده آن ها در فرایندهای آغازین تومورزایی، توسعه تومور و آپوپتوز پرداخته اند. اهمیت lncRNA ها در پیدایش سرطان تا جایی است که اندازه گیری مقادیر برخی lncRNAها به طور ویژه می تواند کمک شایانی به امر تشخیص یا پیش آگهی سرطان های مربوطه نماید. افزون بر این، روش های درمانی جدیدی بر پایه مهار یا توسعه کارکردlncRNA ها در سلول های سرطانی، به منظور بهبود وضعیت بیماری ابداع شده اند، اگرچه که هنوز در سطح پژوهشی مطرح هستند. مقاله مروری حاضر، با استفاده از جدیدترین منابع معتبر، چگونگی رویکرد این روش ها و اساس مولکولی آن ها را مورد بررسی و بحث قرار داده است.
  کلیدواژگان: long non، coding RNAs، سرطان، تومورزایی، درمان
 • سمیه ابراهیمی، نسیم حیاتی رودباری *، کاظم پریور، علیرضا بدیعی صفحات 257-262
  سابقه و هدف
  سوختگی یکی از عوامل انتشار بیماری است و داروهای موضعی متفاوتی برای درمان سوختگی ها استفاده می شود. هدف این مطالعه، بررسی اثرات استفاده موضعی نانواکسید روی سوختگی پوست موش ماده بالغ نژاد NMRI بود.
  روش بررسی
  30 موش ماده بالغ نژاد NMRI در گروه های شاهد 1 (بدون سوختگی)، شاهد 2 (سوختگی بدون درمان)، شم (سوختگی و درمان با آب مقطر و تویین 20)، تجربی 1 (سوختگی ودرمان با نانواکسید روی با غلظت 300 میلی گرم)، تجربی 2 (سوختگی و درمان با نانو اکسید روی با غلظت 500میلی گرم) تقسیم شدند. در شرایط استریل و بی هوشی، زخمی به قطر یک سانتی متر پشت هر موش ایجاد شد. موش ها به مدت 21 روز تیمار و سپس آسان کشی شدند. ضخامت لایه شاخی، اپیدرم، درم، هیپودرم، تعداد فولیکول مو وتعداد رگ درمی و قطر رگ ها، قطر زخم و اسکار مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  قطر زخم و اسکار در تمامی گروه ها کاهشی (001 /0 >p) نسبت به شاهد 2داشتند. ضخامت لایه شاخی اپیدرم افزایشی (001 /0>p) در گروه های شاهد 1، شم، تجربی 1 و 2 نسبت به گروه شاهد 2 داشت. ضخامت هیپودرم در گروه های شم (01/0>p)، شاهد 1، تجربی 1 و 2 افزایشی (001 /0>p) نسبت به گروه شاهد 2 داشت. ضخامت درم در گروه های شاهد 1، شم، تجربی 1 و 2 افزایشی (001 /0>p) نسبت به گروه شاهد 2 داشت. تعداد فولیکول مو در گروه شاهد 1 کاهشی (01 /0>p) نسبت به گروه شاهد 2 داشت. تعداد فولیکول مو در گروه های شم (01 /0>p)، تجربی 1 و 2 افزایش معنی داری (001 /0>p) نسبت به گروه شاهد 2 داشت. تعداد رگ درمی و قطر رگ درمی در گروه ها اختلاف معنی داری نسبت به گروه شاهد 2 نداشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که نانو اکسید روی بر ترمیم لایه های پوستی سوخته و فولیکول مو تاثیر مناسبی دارد.
  کلیدواژگان: نانواکسید روی، سوختگی، درمان، اپی درم، درم، پوست
 • زهرا محمدی، آمنه سادات کاظمی *، امید رضایی، محمد فشارکی صفحات 263-268
  سابقه و هدف
  اختلال کم توجهی/بیش فعالی از جمله اختلالات رشدی است که از دیرباز توجه روان شناسان و روان پزشکان را به خود مشغول کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش بهسازی توجه و حافظه کاری بر میزان عملکرد پیوسته کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی/بیش فعالی انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی روی 44 نفر از کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی / بیش فعالی مراجعه کننده به کلینیک های روان پزشکی شهرستان بابل که به دو گروه 22 نفری آموزش و شاهد تقسیم شدند، انجام شد. عملکرد هر دو گروه آزمون و شاهد با استفاده از نرم افزار عملکرد پیوسته در مرحله پیش آزمون مورد سنجش قرار گرفت. سپس هر یک از اعضای گروه آزمون به مدت 20 جلسه نیم ساعته (هفت هفته، سه بار در هفته، به مدت نیم ساعت)، به صورت انفرادی تحت آموزش با نرم افزار آموزش بهسازی توجه و حافظه کاری قرار گرفتند. پس از اتمام دوره آموزش، دوباره با استفاده از نرم افزار ذکر شده از هر دو گروه آزمون و شاهد، پس آزمون اجرا شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون کوواریانس نشان داد با وجود افزایش عملکرد پیوسته در هر دو گروه آموزش و شاهد در مرحله پس آزمون، افزایش عملکرد پیوسته در گروه آموزش بیش از گروه شاهد بود و به این ترتیب آموزش بهسازی توجه و حافظه کاری بر میزان عملکرد پیوسته کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی / بیش فعالی اثربخش بود.
  نتیجه گیری
  آموزش بهسازی توجه و حافظه کاری و آموزش های مشابه می تواند به عنوان یک روش درمانی مکمل درمان های دارویی و یا جایگزین درمان دارویی به حساب آید.
  کلیدواژگان: اختلال کم توجهی، بیش فعالی (ADHD)، عملکرد پیوسته، بهسازی توجه و حافظه کاری
 • پریچهر معزی، نیما بهادر *، مجید باصری صالحی صفحات 269-276
  سابقه و هدف
  بیماری های منتقله توسط غذا از جمله عوامل تهدید کننده جامعه بشری هستند. در همین رابطه، اشریشیاکلی از جمله باکتری های مهم عامل مسمومیت های غذایی به شمار می آید. هدف از این تحقیق، ارزیابی شیوع و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی، در نمونه های مواد غذایی سنتی می باشد.
  روش بررسی
  در طی این پژوهش، 100 نمونه ماده غذایی تهیه شده به روش سنتی، از نظر وجود اشریشیاکلی مورد آزمون قرار گرفته و توسط تست های بیوشیمیایی وسرولوژیکی تایید شده و به دنبال آن الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها به روش دیسک دیفیوژن طبق استاندارد Kirby-Bauer و بر اساس جدول استاندارد (2013) CLSI تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که 7% از مواد غذایی آلودگی به اشریشیاکلی داشتند که 3% از جدایه ها پاتوژنیک اشریشیاکلی بود. نتایج حاصل از آنتی بیوگرام نشان داد که 100% جدایه ها نسبت به آمپی سیلین و وانکومایسین مقاوم بودند و پس از آن به ترتیب بیشترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های سیفکسیم (75 %)، تتراسایکلین (5 /62%)، سفالکسین (50%)، سفتریاکسون، جنتامایسین وکوتریموکسازول (25%)، سیپروفلوکساسین وکلرامفنیکل (50 /12%) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  اشریشیاکلی یکی از باکتری های آلوده کننده مواد غذایی است و حضور این باکتری در غذا می تواند تهدیدی بر سلامت جامعه باشد. با توجه به یافته ها، جهت جلوگیری از آلودگی میکروبی مواد غذایی، آموزش و رعایت اصول بهداشتی، مهارت های آماده سازی، حمل و نقل و ذخیره سازی از فاکتورهای مهم می باشند. هرچند سیپروفلوکساسین وکلرامفنیکل کارآیی مناسب تری در مهار رشد باکتری ها در این منطقه داشته اند، اما عوارض آنها نیز باید در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، آلودگی مواد غذایی، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • شرف الدین عسگری، اعظم حدادی *، ناصر هرزندی صفحات 277-282
  سابقه و هدف
  انواع مختلفی از بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs) از قبیل blaTEM و blaSHV به طور برجسته در سویه های کلبسیلا حضور دارند. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی ژن های blaTEM و blaSHV در سویه های کلبسیلا پنومونیه و اکسی توکا مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف جداسازی شده از نمونه های ادراری در کرج بود.
  روش بررسی
  از 100 ایزوله کلبسیلای جداسازی شده از نمونه های ادراری، باکتری های مولد ESBLs با روش دابل دیسک دیفیوژن توسط دیسک های ترکیبی مشخص شدند. سپس DNAهای استخراج شده با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای ژن های blaTEM و blaSHV مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  میزان مقاومت ایزوله ها نسبت به سفتازیدیم و سفوتاکسیم 24% مشخص شد. 25 ایزوله (25%) به عنوان نمونه های مولد ESBLs تایید شدند که از این تعداد 23 نمونه (92%) کلبسیلا پنومونیه و 2 نمونه (8%) کلبسیلا اکسی توکا بودند. وجود ژن های blaTEM و blaSHV به ترتیب در 80% (20 نمونه) و 88% (22 نمونه) ایزوله های مولد ESBLs مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  SHV آنزیم غالب در بین سویه های کلبسیلای مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف می باشد. میزان بالای مقاومت سویه های واجد ژن های blaTEM و blaSHV به سفالوسپورین های نسل سوم از قبیل سفوتاکسیم و سفتریاکسون یک معضل محسوب شده و درمان عفونت های ناشی از این پاتوژن ها را مستلزم توجه مضاعفی به الگوی مقاومت این سویه ها می نماید.
  کلیدواژگان: کلبسیلا، مقاومت آنتی بیوتیکی، عفونت دستگاه ادراری، ESBLs، SHV، TEM
 • مریم قانع * صفحات 283-288
  سابقه و هدف
  آنتی بیوتیک های بتالاکتام، بزرگ ترین گروه از آنتی بیوتیک هایی هستند که در بیمارستان ها برای درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی به کار می روند. انتروباکتریاسه ها به عنوان میکروفلور دستگاه گوارش انسان، بخش بزرگی از باکتری های پساب های بیمارستانی را تشکیل داده و می توانند به عنوان منبعی برای ژن های بتالاکتامازهای وسیع الطیف(Extended-Spectrum Beta Lactamases) (ESBLs) باشند. این ژن ها می توانند به سایر باکتری های موجود در فاضلاب ها و محیط انتقال یابند.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی، مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های جدا شده با روش دیسک دیفیوژن بررسی شد. سویه های جدا شده با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی و مطابق با روش برگی ((Bergey شناسایی شدند. آزمایش تایید فنوتیپ برای تولید بتالاکتامازهای وسیع الطیف با استفاده از روش استاندارد دیسک های دوگانه انجام شد. سویه هایی که از لحاظ فنوتیپ بتالاکتاماز وسیع الطیف مثبت بودند، از لحاظ حضور ژن CTX-M bla با روش PCR (Polymerase Chain Reaction) و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی بررسی شدند.
  یافته ها
  در کل، 108 سویه از فاضلاب های بیمارستانی جدا شدند. 52 سویه (48%) به لحاظ فنوتیپی توانایی تولید بتالاکتاماز وسیع الطیف را داشتند و 32 سویه (63 /29%) از لحاظ ژن CTX-M bla مثبت بودند. در بین سویه های شناسایی شده، E. coli و Citrobacter از لحاظ تولید بتالاکتاماز وسیع الطیف بیشترین فراوانی را داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهند که ژن های bla CTX-M در فاضلاب های بیمارستانی وجود دارند و تهدیدی برای سلامت عمومی محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: بتالاکتامازهای وسیع الطیف، فاضلاب بیمارستانی، ژن bla CTX، M
 • مهرانگیز زنگنه *، فاطمه حاجی حسن، نرگس باقری لنکرانی، معصومه جودمردی، سید داور سیادت، رویا شهبازی صفحات 289-294
  سابقه و هدف
  سل دومین علت مرگ بعد از عفونت HIV در جهان به دنبال یک عامل عفونی است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت عوامل مختلفی از جمله زایمان روی فعال شدن سل نهفته تاثیر دارند. هدف از انجام این مطالعه این است که آیا انجام درمان های کمک باروری روی فعال شدن سل نهفته تاثیر دارند یا خیر.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، کلیه بیمارانی که از سال 1380 تا 1391 جهت درمان ناباروری در پژوهشگاه رویان پرونده تشکیل داده و تست توبرکولین آنها مثبت شده بود، یا سابقه سل و یا یافته ای دال بر سل قدیمی داشتند وارد مطالعه شدند. سپس بر اساس پرسش نامه هایی از قبل تهیه شده در رابطه با علایم فعال شدن سل بود از بیماران سوالاتی شد.
  یافته ها
  از 770 پرونده مورد بررسی، 433 بیمار (2 /56%) فقط تست توبرکولین مثبت داشتند و 3 /30% تست توبرکولین مثبت همراه با سابقه سل در خود یا خانواده داشتند. برای 81 مورد (5 /10%) IUI، 126 مورد (4 /16%) ICSI، 43 مورد (6 /5%) IVF، 11 مورد (4 /1%) IVF/ICSI و 7 مورد (9 /0%) ZIFT انجام شده بود و 3 مورد گیرنده تخمک اهدایی بودند که یک مورد به حاملگی منتهی شده بود. در این مطالعه فقط 1 مورد سل بعد از درمان نازایی دیده شد که آن هم سل ریوی بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه درمان های کمک باروی باعث فعال شدن سل نهفته نمی شوند. برای به دست آوردن نتایج دقیق تر نیاز به مطالعه آینده نگر با حجم نمونه بیشتر است.
  کلیدواژگان: تست توبرکولین، درمان های کمک باروری، فعال شدن سل نهفته
 • مهدیس ابراهیم پور تاجدار، سیدمحمدمسعود شوشتریان * صفحات 295-298
  سابقه و هدف
  بیماری Devic’s همراه با از دست رفتن بینایی فرد می باشد. لذا این مطالعه به منظور بررسی تغییرات پتانسیل برانگیخته از بینایی در افراد مبتلا به بیماری Devic’s درمقایسه با افراد سالم از نظر چشمی در مراجعه کنندگان به کلینیک چشم پزشکی بصیر طی سال های 93-1392 انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مشاهده ای که به صورت توصیفی – تحلیلی مقطعی انجام شد، 25 بیمار مراجعه کننده به کلینیک بصیر که مبتلا به بیماری Devic’s بودند و 25 فرد سالم از نظر چشمی تحت VEP قرار گرفتند و نتایج آزمون پتانسیل برانگیخته بینایی تعیین و بین دو گروه مقایسه گردید. آزمون آماری مورد استفاده تی مستقل بود.
  یافته ها
  میانگین (و انحراف معیار) ولتاژ ثبت شده در VEP در گروه مورد 8 /2±4/4 و در گروه شاهد 3 /2±2 /6 میکروولت بود که اختلاف آماری معنی داری را نشان می داد (023 /0=p). میانگین (و انحراف معیار) فاز تاخیری ثبت شده در VEP در گروه مورد 8 /10±3 /105 و در گروه شاهد 8/8±6 /95 میلی ثانیه بود که اختلاف آماری معنی داری را نشان می داد (001 /0=p).
  نتیجه گیری
  در مجموع چنین استنباط می شود که ابتلا به بیماری Devic’s سبب کاهش یافتن ولتاژ و طولانی شدن فاز تاخیری در پتانسیل برانگیخته از بینایی می گردد.
  کلیدواژگان: پتانسیل برانگیخته بینایی، Devic's disease
 • مریم خاندان *، عباس عباس زاده، عباس بهرامپور صفحات 299-304
  سابقه و هدف
  رعایت اخلاق پرستاری جزیی از مسئولیت پذیری و تعهد این حرفه است. از آنجا که عملکرد پرستاران باید مطابق با اصول حرفه ای باشد، به نظر می رسد یکی از بهترین روش های اطمینان از عمل اخلاقی افزایش آگاهی و نگرش پرستاران در رابطه با کدهای اخلاق پرستاری می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین آگاهی و نگرش پرستاران در رابطه با کدهای اخلاق پرستاری و تعیین عوامل موثر انجام شد.
  روش بررسی
  در این تحقیق توصیفی – مقطعی، 220 پرستار با روش خوشه ایانتخاب و اطلاعات لازم توسط پرسش نامه در سه بخش ویژگی های فردی، آگاهی و نگرش در خصوص کدهای اخلاق پرستاری جمع آوری گردید.
  یافته ها
  میانگین نمرات کسب شده در حیطه آگاهی (64 /0±52 /19) و نگرش (59 /0± 71 /17) واحدهای پژوهش در حد متوسط بود و با افزایش نمرات آگاهی، افزایش معنی داری در نمرات نگرش پرستاران دیده شد. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مشخص شد که متاهل ها نسبت به مجردها نمرات نگرش بهتری و افرادی که سابقه کاری بیشتری دارند نمرات بهتری را در حیطه های آگاهی و نگرش کسب نموده اند (05 /0>P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که پرستاران در رابطه با کدهای اخلاق پرستاری نیاز به آموزش بیشتر و مداوم تری دارند و پیشنهاد می شود که مدیران و برنامه ریزان به آموزش کدهای اخلاقی به عنوان جزء مهمی از آموزش توجه بیشتری نمایند تا با توسعه دانش و نگرش پرستاران در رابطه با کدهای اخلاق پرستاری موجب بهبود کیفیت مراقبت گردیم.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، کدهای اخلاق پرستاری
 • مجید وفایی، معبود آزاد *، پژمان شیارگر، بهزاد کاظمی حکی صفحات 305-310
  سابقه و هدف
  بتا تالاسمی ماژور یکی از شایع ترین بیماری های ژنتیکی در انسان می باشد. این مطالعه، با هدف تعیین وضعیت جنبه های مختلف کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بخش تالاسمی بیمارستان بوعلی درسال های 92-91 انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی- مقطعی، 40 بیمار مبتلا به تالاسمی مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی اطلاعات بیماران به وسیله برنامه آنالیز آماری SPSS V16 و با استفاده از روش های آماری کای دو و آزمون t تحلیل شدند. سطح معنی داری کمتر از 05 /0، قرار داده شد.
  یافته ها
  40 بیمار با میانگین (و انحراف معیار) سنی 13 /7± 38 /20 سال برسی شدند. 50 درصد بیماران در بازه سنی 30-21 سالگی بودند. 22 بیمار (55 درصد) پسر و بقیه دختر بودند. میانگین سن تشخیص این بیماران 4 /1± 5 /7 ماه بود. میانگین سن شروع دسفرال در بیماران 37 /4 ± 93 /5 سال بود. هیچ ارتباط معنی داری میان سن (246 /0=P)، جنس (259 /0=P) و محل سکونت (753 /0=P) با کیفیت زندگی بیماران وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  پس از بررسی کیفیت زندگی بیماران مشاهده شد که بیشترین کیفیت در حیطه ایفای نقش به دلایل جسمانی و کمترین کیفیت در حیطه سلامت عمومی بیماران می باشد. کیفیت مراقبت هم در سطح مطلوبی بودند.
  کلیدواژگان: تالاسمی ماژور، مراقبت، کیفیت زندگی، بیمارستان بوعلی اردبیل
|
 • Mohammad Reza Noori, Daloii *, Yeganeh Eshaghkhani Pages 249-256
  LncRNAs are non-coding transcripts with more than 200 nucleotides in length which interact to other molecules through their particular molecular structures and affect on numerous molecular processes. Key functions of lncRNAs in a great variety of cell pathways have been significantly studied. These molecules are expressed in many various cell types, but their decreased or increased expression has been reported in different diseases, especially cancer. Published papers have introduced lncRNAs and their crucial roles in primary steps of tumorigenesis, tumor development and apoptosis. lncRNAs importance in cancer occurrence is so remarkable that level measurement of some of them may be a considerable aid in diagnosis or prognosis of related cancer. Furthermore, a variety of new therapeutic approaches are innovated based on inhibition or enhancement of lncRNAs functions for alleviation disease severity; however, they are conceivable only in research concept. In the current article, these approaches and their related molecular basis are conveyed by the use of the newest reliable resources.
  Keywords: long non, coding RNAs, Cancer, Tumorogenesis, Treatment
 • Somayeh Ebrahimi, Nasim Hayati Roodbari *, Kazem Parivar, Alireza Badiei Pages 257-262
  Background
  Burn is one of the factors in the spread of disease. To treat burns, several topical medications are required. This study was performed to evaluate the effects of topical nano zinc oxide on skin burns of adult female mice of NMRI.
  Materials And Methods
  30 adult female mice of the NMRI were placed in groups of control1(without burns), control2 (burns without healing), sham (burns distilled water tween 20), experimental 1 (burns and distilled zinc oxide 300mg), and experimental 2 (burns and distilled zinc oxide 500mg). In sterile conditions and anesthesia, a wound was created with diameter of one centimeter on the back of each mouse. The mice were treated for 21 days and were easy to draw. The thickness of the horny layer, epidermis, dermis, hypodermis, number of hair follicles and number of dermic vessels and vessel diameter, the diameter of the wound and scar was evaluated.
  Results
  Diameter of scar in all groups revealed reduction (P<0.001) compared to control 2. Thickness of horny epiderm significantly increased (p <0.001) in groups of control 1, sham, experimental 1, and 2 compared to control 2. The thickness of the hypoderm increased in groups of sham (p<0.01), control 1, experimental 1, and 2 (P<0.001) compared to control 2. Thickness of the dermis was larger in groups of control 1, sham, experimental 1, and 2 (P <0.001) in comparison of control 2 group. The number of hair follicles was decreased in control 1 group (P<0.01) and increased in groups of sham (p<0.01), and experimental 1 and 2 (P <0.001) compared to control 2. There were no significant differences in the number of dermic vessels and the diameter of dermic vessels between groups.
  Conclusion
  Results showed that nano zinc oxide had good effects on burned skin layers and hair follicles.
  Keywords: Nano, zinc oxide, Skin burn, Healing, Dermis, Epidermis
 • Zahra Mohammadi, Amene Sadat Kazemi *, Omid Rezaei, Mohammad Fesharaki Pages 263-268
  Background
  ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder) is a developmental disorder that has been attracting the attention of psychologists and psychiatrists for a long time. The purpose of this research was to study the effectiveness of training in improving attention and working memory on continuous performance in ADHD children.
  Materials And Methods
  This was a semi-expremental study performed on 44 ADHD children referred to psychiatric clinics in Babol city. They were equally divided into the experimental and the control groups. The performance of the members belonging to both groups was assessed using the continuous performance test in the pretest stage. Each member of the experimental group was then individually trained for 20 half-hour sessions (three half-hour sessions per week for a period of seven weeks) using attention and working memory improvement software. After the training period, post-test was conducted on members of both groups using the mentioned software.
  Results
  Results of ANCOVA indicated that despite increased continuous performance in both the experimental and the control groups in the post-test stage, the increased continuous performance in the experimental group was greater compared to the control group. Therefore, training in improving attention and working memory was effective in increasing continuous performance in ADHA children.
  Conclusion
  Training in improving attention and working memory, and similar trainings, can be considered as complementary treatment method, or a substitute method for medicines.
  Keywords: Attention, deficit hyperactivity disorder (ADHD), Continuous performance, Improving attention, working memory
 • Parichehr Moezi, Nima Bahador *, Majid Baseri Salehi Pages 269-276
  Background
  Food borne diseases could threat human health. In these circumstances, Escherichia coli is one of the most important bacterium in food poisoning. The aim of this study was to evaluate and determine antibiotic resistant strains isolated from traditional food samples.
  Materials And Methods
  In this study, 100 traditional food samples were evaluated for presence of E.coli and the isolates were identified and characterized using biochemical and serological tests. Then, antibiotic resistance pattern of the isolates were determined using Kirby-Bauer test based on CLSI 2013.
  Results
  The results indicated that 7% of the food samples were infected with E.coli, and out of that 3% were belonging to pathogenic group. Furthermore, the results indicated that 100% of the isolates were resistant to ampicilin and vancomycin, followed by cefixime (75%), tetracycline (62.5%), ceftriaxone, gentamycin, co-trimoxazole (25%), ciprofloxacin and chloramphenicol (12.5%).
  Conclusion
  Escherichia coli is an important bacterium in food poisoning and presence of this bacterium in food could be threat the human health. According to the obtained results, for preventing the food spoilage, teaching and sanitary, preparation skills, transportation and depositing are necessary factors. In addition, isolated bacteria had resistance to the most antibiotics, although ciprofloxacin and chloramphenicol had more effect on the isolates in this geographical area, their side effects should be considered.
  Keywords: Escherichia coli, Food poisoning, Antibiotic resistance
 • Sharafodin Asgari, Azam Haddadi *, Naser Harzandi Pages 277-282
  Background
  There are numerous types of extended spectrum β-lactamase, such as TEM and SHV, are predominant among Klebsiella strains. The aim of this study was to determine the frequency of TEM and SHV in the extended-spectrum beta-lactamase producing Klebsiella isolate from urinary tract infections in Karaj city.
  Materials And Methods
  Totally, 100 isolates of Klebsiella were collected from some hospitals and clinical laboratories in Karaj city. Isolates were screened for ESBLs production by phenotypic confirmatory test (PCT). Extracted DNA samples were analyzed using specific primers for SHV and TEM genes by PCR method.
  Results
  By disk diffusion test, resistance to ceftazidime and cefotaxime were observed in 24% of the isolates. The phenotypic confirmatory test (PCT) detected 25 isolates (25%) as ESBL producers. Of them, 23 (92%) were Klebsiella pneumoniae and 2 isolate (8%) were Klebsiella oxytoca. The frequency of blaTEM and blaSHV among these isolates was 80% (n=20) and 88% (n=22), respectively.
  Conclusion
  SHV is the dominant enzyme among the ESBL-producing strains of Klebsiella. The high rate of resistance to ceftazidime, cefotaxime and ceftriaxone in strain that harbored blaTEM and blaSHV genes, is a matter of concern and treatment requires further attention to the results of susceptibility tests.
  Keywords: Klebsiella, Antibiotic resistance, UTI, ESBLs, TEM, SHV
 • Maryam Ghane * Pages 283-288
  Background
  Beta-lactams are the largest group of antibiotics used by hospitals to treat infections caused by Gram-negative bacteria. Enterobacteriaceae, natural microbiota of the human gastrointestinal tract, represent a large part of bacterial communities colonizing hospital effluents, and they could be a source of genes encoding extended-spectrum-beta-lactamases (ESBLs). Those genes may be transmitted to other bacteria present in sewage and the environment.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, the isolated strains were identified by biochemical methods in accordance with Bergey's manual of systematic bacteriology. Screening and phenotypic confirmatory test for ESBL production were performed using standard double disc diffusion methods. Each initial ESBL screening test isolate was investigated for the presence of bla CTX-M genes via polymerase chain reaction (PCR) using gene-specific primers.
  Results
  Of 108 bacterial isolates, 52 (48%) were phenotypically ESBL-positive, but only 32 (29.63%) isolates harbored bla CTX-M gene. Escherichia coli and Citrobacter spp. were the most frequently identified ESBL-positive strains.
  Conclusion
  The results showed that ESBL-genes were presented in the hospital wastewater and could be threat for public health.
  Keywords: Extended, spectrum, beta, lactamases, bla CTX, M, Hospital sewage
 • Mehrangiz Zangeneh *, Fatemeh Haji Hasan, Narges Bagheri Lankarani, Massomeh Jodmardi, Seyed Davar Siadat, Roya Shahbazi Pages 289-294
  Background
  Tuberculosis is second cause of death after HIV infection related to infectious diseases in the world. According to WHO reports, there are many risk factors for reactivation of tuberculosis infection. The aim of this study was to know if assisted reproductive techniques (ART) reactivate latent tuberculosis infection.
  Materials And Methods
  In this retrospective cross sectional descriptive study that was made to evaluate the effect of ART on reactivation of latent tuberculosis. All patients with positive PPD test, TB in the past or patients who had sequels of TB from 2001 to 2012 were included in this study. Based on questionnaire, including demographics, kind of infertility treatment and active tuberculosis, one expert physician was asking some questions about sign and symptoms of tuberculosis. If Patients had signs or symptoms of tuberculosis, they were visited by infectious disease specialist. Patients with tuberculosis were signed as reactivation of latent tuberculosis.
  Results
  Of 770 patients, 433 (56.2%) cases were only PPD positive, and 30.3% had PPD positive and signs of TB in the past. 81 (10.5%) patients did IUI, 126 (16.4%) ICSI, 43 (5.6%) IVF, 11 (1.4%) IVF/ICSI, and 7 (0/9%) ZIFT and 3 had donor of oocyts. There were 90 (11.7%) pregnancy, 24 (3.1%) deliveries, 30 (3.9%) abortions and 13 (1.7%) ectopic pregnancies, but there was only one case of reactivated TB in this study.
  Conclusion
  This study shows that patients with positive PPD do not need TB prophylaxis. For better result, we need a prospective study.
  Keywords: PPD test, Assisted Reproductive Techniques, Reactivation of latent tuberculosis
 • Mahdis Ebrahim Poor Tajdar, Seyed Mohammad Masoud Shoushtarian * Pages 295-298
  Background
  Devic’s disease is a progressive disease with visual loss. This study was performed to compare the changes in visual evoked potential in Devis patients and healthy subjects attending to Basir clinic in 2013 and 2014.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional descriptive study, 25 Devic’s patients and 25 healthy subjects attending to Basir clinic in 2013 and 2014 were enrolled and their VEP results were determined and compared between two groups. Data analyses were performed using t- test.
  Results
  The mean (± standard deviation) voltages in case and control groups were 4.4±2.8 microvolt and 6.2±2.3 microvolt, respectively (P=0.023). The mean latency was 105.3±10.8 millisecond in case group and 95.6±8.8 millisecond in control group (P=0.001).
  Conclusion
  Totally, according to the obtained results in this study and comparison with other studies it may be concluded that Devic’s disease would result in decreased voltage and increased latency in VEP of the patients.
  Keywords: Visual evoked potential (VEP), Devic's disease
 • Maryam Khandan *, Abbas Abbaszadeh, Abbas Bahrampoor Pages 299-304
  Background
  Nursing ethics is a part of the responsibility and commitment to the nursing profession. The nurse's performance must be according to the professional principles. It seems one of the best ways to ensure performing ethical practice is increasing the nurses’ awareness and attitudes about nursing ethics codes. The aim of this study was to assess the relationship between nurses’ awareness and attitude about nursing ethics codes and determine the effective factors.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross - sectional study, 108 nurses were selected by cluster sampling. Information was collected by a three- part questionnaire, including demographic characteristics, nursing ethics codes awareness and attitudes. Relationships between variables were estimated by Pearson’s correlation coefficient (r) and independent t-test.
  Results
  The mean (± standard deviation) score of awareness (19.52 ±0.64) and attitude (17.71 ± 0.59) of participants were in the middle range and there was statistically significant correlation between mean score of awareness and attitude (r=0.69, p=0.01). There found higher score of attitude for married nurses, and also higher score of awareness and attitude for those have more years of work experiences (P<0.05).
  Conclusion
  The results of this study indicated that the nurses need more and continuously education of nursing ethics codes. Therefore, it is recommended that the managers and planners pay more attention to teaching these codes, as one of the basic part in nursing education until development of the nurse's ethics codes awareness and attitudes leads to improve the quality of nursing care.
  Keywords: Awareness, Attitude, Nursing ethics codes
 • Majid Vafaei, Maboud Azad *, Pejhman Shiargar, Behzad Kazemi Haki Pages 305-310
  Background
  Beta thalassemia is a common genetic disease in humans. This study aimed to assess various aspects of quality of life in patients with thalassemia major referred to Buali hospital in 2012-13.
  Materials And Methods
  This cross-sectional analytical study was conducted on 40 patients with thalassemia major. Data were analyzed by statistical software SPSS V16 using Chi-square and t-test. The significance level was set at less than 0.05.
  Results
  40 patients with mean (± standard deviation) age of 20.38±7.13 years were studied. 50% of patients were in the age range of 30-21 years. 22 patients (55%) were male. The mean age of the diagnosis was 7.5±1.4 months. Mean age of starting deferoxamine was 5.93±4.37 years. Data analysis revealed no significant relationship between age (P=0.246), gender (P= 0.259) and location of residency (P = 0.753) with quality of life.
  Conclusion
  There were the highest quality within the role of the physical evidence and lowest quality in the area of ​​patient's general health. Quality of caring was appropriate.
  Keywords: Beta, thalassemia major, Care, Quality of life, Bu Ali Hospital