فهرست مطالب

تحقیق در علوم دندانپزشکی - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 46، زمستان 1394)
 • سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 46، زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/24
 • تعداد عناوین: 9
|
 • پریچهر بهفرنیا *، شاپور باشتی صفحات 157-163
  سابقه و هدف
  پروبیوتیکها از طریق تغییر فلور میکروبی دهان می توانند اثرات مفیدی بر سلامت دهان داشته باشند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مصرف ماست پروبیوتیک تجاری بر بوی بد دهان بود.
  مواد وروش ها
  در این کارآزمایی بالینی، تعداد 44 داوطلب مبتلا به هالیتوزیس با منشاء دهانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. افراد مورد بررسی 200 گرم ماست پروبیوتیک در هر روز به مدت دو هفته مصرف کردند. یک فرد معاینه کننده بوی دهان افراد مورد بررسی را در ابتدای مطالعه و بعد از دو هفته به روش سنجش ارگانولپتیک (با درجه بندی صفر= بدون بوی بد دهان، 1= بوی خفیف، 2= بوی متوسط، 3= بوی شدید و 4= بوی بسیار شدید) از فواصل 10 و 50 سانتیمتر ارزیابی کرد. داده ها بوسیله نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شد (05 /0=&alpha).
  یافته ها
  بوی بد دهان در فاصله 10 سانتی متر از 5/54 درصد به 4 /20 درصد کاهش یافت. (01 /0>P) درجات سنجش ارگانولپتیک در ابتدای مطالعه (در فواصل 10 و 50 سانتیمتر) برابر با (12 /1±63 /2) و (23 /1±95 /1) بود که بطور معنی داری به (10 /1±45 /1) و (93 /0±95 /0) در انتهای مطالعه کاهش نشان داد. (001 /0>P)
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که مصرف فرآورده های پروبیوتیک می تواند به عنوان یک روش موثر برای بهبود هالیتوزیس با منشاء دهانی درنظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، بوی بد دهان، ارگانولپتیک
 • زهرا موسوی، سید مهدی جعفری، فرزین سرکارات *، احمدرضا طلایی پور صفحات 164-169
  سابقه و هدف
  کاهش ابعاد ریج آلوئول پس از خارج کردن دندان را می توان با روش حفظ ساکت از طریق استفاده از مواد پیوندی به حداقل رساند. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر دو ماده Demineralized Bone Matrix وAbsorbable Gelatin Sponge بر حفظ ارتفاع استخوان ساکت دندانی پس از خارج کردن دندان می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه با طراحی کارآزمایی بالینی متقاطع دو سوکور بر روی 20 نمونه (10 بیمار) انجام شد. کلیه بیمارانی که اندیکاسیون خارج کردن مشابه در یک فک را داشتند و موافقت کتبی و آگاهانه خود را برای تحقیق اعلام نمودند مورد مطامعه قرارگرفتند. ابتدا پس از خارج کردن دندان های مشابه در یک فک، به طور تصادفی در یک ساکت دندانی ماده Demineralized Bone Matrix و در ساکت دیگر ماده Absorbable Gelatin Sponge قرار داده شد. سپس میزان ارتفاع ریج آلوئولار با رادیوگرافی پری اپیکال موازی و ساخت استنت، به منظور ثبت شرایط تصویربرداری و تکرارپذیری آن، تعیین گردید. پس از 4ماه به کمک استنت تهیه شده، مجددا رادیوگرافی پری اپیکال موازی با همان روش قبل تهیه و میزان ارتفاع استخوان ریج آلوئول اندازه گیری گردید. سپس میزان تغییرات داخل گروهی هر ماده با آزمون paired t-test و تغییرات بین گروهی مواد با آزمون t-test مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  در هر دو گروه کاهش در ارتفاع ریج آلوئول مشاهده گردید؛ به نحوی که میزان آن در گروه Absorbable Gelatin Sponge برابر با (07 /2 ± 03 /3) میلیمتر و در گروه Demineralized Bone Matrix برابر با (47 /0 ± 76 /0) میلیمتر و اختلاف بین آن ها از نظر آماری معنی دار بود. (01 /0 > P)
  نتیجه گیری
  میزان تغییرات ارتفاع در گروه Absorbable Gelatin Sponge بیش از 3 برابر گروه Demineralized Bone Matrix بود که نشانه عملکرد بهتر Demineralized Bone Matrix نسبت به Absorbable Gelatin Sponge در حفظ ارتفاع استخوان ریج آلوئول پس از خارج کردن دندان می باشد.
  کلیدواژگان: آلوگرافت، ریج آلوئول، تحلیل استخوان آلوئول، تقویت ریج آلوئول، خارج کردن دندان
 • هنگامه بختیار، مهدی وطن پور، سروناز کرباسی، پونه محبی *، معین هنرور، محسن افکار صفحات 170-175
  سابقه و هدف
  یکی از موانع برای حداکثراعمال اثرکلسیم هیدروکساید وجود لایه اسمیر می باشدکه به عنوان سد فیزیکی در برابر انتشار یون های هیدروکسیل و کلسیم از طریق توبول های عاجی عمل می کند. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تغییرات PHدرسطح خارجی ریشه دندان های کشیده شده انسانی در زمان های محتلف بواسطه انتشار یون هیدروکسیل تحت تاثیر شستشو دهنده های نهایی مختلف بود.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه آزمایشگاهی، 96 دندان تک کانال قدامی ماگزیلا تا سایز شماره 40 با تقارب 4 درصد آماده سازی شد. دندان ها به 4 گروه 12 تایی تجربی، شامل گروه یک: EDTA 17 درصد هیپو کلریت سدیم NaOCl 3/1 درصد؛ گروه دو: سیتریک اسید 20درصد +NaOCl 3/1درصد؛ گروه سه: Noni + EDTA 17درصد گروه 4: NaOCl 3/1 درصد، +Biopure MTAD؛ و 4 گروه شاهد تقسیم شدند. در گروه های تجربی پس از شستشو از کلسیم هیدروکساید داخل کانال استفاده شد. تغییرات PH تا 30 روز ثبت گردید.از آنالیز های Tukey multiple comparison،t-test،one way ANOVA برای تفسیر نتایج استفاده شد.
  یافته ها
  بالاترین میزان pH در گروه های آزمایشی (02 /8 pH=) و شاهد (61 /7= pH) حاوی EDTA / Noni، در روزهای 1،2،4،6،16،20،22 و 28 مشاهده شد. (036/0&le (P بعد از آن (Biopure MTAD+ NaOCl)، NaOCl+ EDTA) (،(Citric acid + NaOCl)، به ترتیب بالاترین میزان pH را نشان دادند. (73/7=pH، 64/7= pH، 65/7= pH)
  نتیجه گیری
  ماده شستشو دهنده نهایی Noni / EDT به دلیل حذف بهتر اسمیر لایر منجر به انتشار بیشتر و سریعتر یون هیدروکسیل از توبول های عاجی و در نتیجه آلکانیزه شدن سطح خارجی ریشه می شود.
  کلیدواژگان: کلسیم هیدروکساید، یون هیدروکسیل، عوامل چلات کننده، لایه اسمیر
 • احمدرضا طلایی پور، سعید نعمتی انارکی، سمیه رضایی افشار، سمانه بیات * صفحات 176-181
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت تشخیص پوسیدگی ثانویه و عوارض شناخته شده تشخیص های مثبت کاذب و منفی کاذب و گزارش محدود در مورد قدرت سنسورها در تشخیص این نوع پوسیدگی، این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی و به منظور مقایسه قدرت دو سنسورCCD و PSP در تشخیص پوسیدگی ثانویه پروگزیمالی در دندان های پرمولر دائمی نسبت به روش استاندارد انجام شد.
  مواد و روش ها
  تحقیق با طراحی تشخیصی بر روی 40 دندان پرمولر سالم کشیده شده انجام گرفت. در یکی از سطوح پروگزیمال این دندانها حفره کلاسیک کلاس دو تهیه شد و توسط آمالگام پر شد. سپس از نمونه ها تصاویر رادیوگرافیک دیجیتال داخل دهانی تهیه شد. از محلول های اسیدی برای ایجاد پوسیدگی ثانویه استفاده شد و بار دیگر از نمونه ها تصاویر رادیوگرافیک تهیه شد. تمام رادیوگرافی ها توسط 5 مشاهده گر بررسی شدند. تشخیص پوسیدگی انجام شد و نتایج به وسیله آزمون نسبت ها مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان تشخیص غیر قابل قبول برای CCD، 30 درصد و برای PSP 5/37 درصد بود که این اختلاف از لحاظ آماری معنادار نیست. (4/0>P (
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد گیرنده دیجیتال داخل دهانی CCD و PSP در تشخیص پوسیدگی ثانویه پروگزیمالی در دندانهای پرمولر دائمی تفاوتی ندارند.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی دیجیتال دندانی، تشخیص، پوسیدگی دندانی
 • آرش عزیزی *، آرزو علایی صفحات 182-185
  سابقه و هدف
  لیکن پلان دهانی بک بیماری التهابی پوستی مخاطی مزمن است. گرچه علت این بیماری ناشناخته است ولی بعضی عوامل از جمله استرس، کمبود آنتی اکسیدان و کمبود روی را در ایجاد این بیماری دخیل می دانند. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به لیکن پلان و افراد سالم است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که بصورت مورد، شاهدی انجام شد. 42 بیمار مبتلا به لیکن پلان (31 زن و 11 مرد) بعنوان گروه مورد و 42 شخص سالم (29 زن و 13 مرد) بعنوان گروه شاهد انتخاب شدند. اندازه گیری سطح سرمی روی در دو گروه انجام شد. داده های آماری با آزمون T و درجه معنی داری 05 /0 مورد مقایسه قرار گرفتند
  یافته ها
  سرم در گروه مورد 02 /1 ± 4 /7 و در گروه شاهد 5 /1 ± 1 /12 میکروگرم بر دسی لیتر بود. اختلاف آماری معنی داری از لحاظ میزان روی سرم بین دو گروه مشاهد شد. (01 /0 > P)
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ما نشان داد که سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به لیکن پلان کمتر از افراد سالم بود.
  کلیدواژگان: لیکن پلان، روی، آنتی اکسیدان ها
 • شیرین سخدری *، مهرنوش قبادی، لادن حافظی، الناز میکاییلی، معصومه سعادتی صفحات 186-192
  سابقه و هدف
  تشخیص بالینی و رادیوگرافی شکستگی عمودی ریشه همواره با مشکل روبروست. هدف از این مطالعه مقایسه دو رزولوشن بالا و معمولی دستگاه CBCT و سنسور دیجیتال داخل دهانی (CMOS) در تشخیص شکستگی عمودی ریشه می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تشخیصی که به روش آزمایشگاهی صورت گرفت، 80 دندان تک ریشه انتخاب و پس از آماده سازی، تاج آنها از 2 میلی متر پایینتر از CEJ قطع شدند. سپس شکستگی عمودی ریشه در 40 دندان ایجاد و 40 دندان بعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. دندانها در دو مندیبل خشک قرار گرفتند به منظور شبیه سازی بافت نرم از دو لایه موم استفاده شد و تصویربرداری CBCT با دو رزولوشن معمولی و بالا و همچنین رادیوگرافی با سنسور CMOS از سه زاویه صفر و 15± درجه انجام گرفت. ارزش پیش بینی مثبت(PPV) (Positive Predictive Value) و ارزش پیش بینی منفی(NPV) (Negative Predictive Value)برای تکنیک های تصویر برداری با آزمون نسبتها محاسبه شد.
  یافته ها
  میزان پایایی در تشخیص شکستگی در CBCT معادل 100درصد و میزان پایایی پژوهشگر در کلیشه های رادیوگرافی 75 درصد بود. اختلاف آماری معنی داری در قدرت دو رزولوشن CBCT مشاهده نشد. ولی بین رادیوگرافی با CMOS و CBCT اختلاف معنی دار بود. (07 /0 > P)
  نتیجه گیری
  توانایی CBCT در تشخیص شکستگی عمودی بیشتر از رادیوگرافی دیجیتال با سنسور CMOS است و بین رزولوشن های مختلف CBCT در این زمینه اختلافی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی دندانی دیجیتال، توموگرافی کامپیوتری، شکستگی عمودی ریشه، تشخیص
 • دنیا صدری، جهانفر جهانبانی، مینا فیاضی *، شیوا رخساری، نسیم نراقیان صفحات 193-201
  سابقه و هدف
  اعضای هیات علمی از عوامل اصلی و مهم نظام آموزشی کشور به شمار می روند و توانمندسازی ایشان بر عملکرد آموزش تاثیر داشته و باعث تقویت احساس مالکیت اندیشه و در نتیجه انگیزه ی بیشتر در جهت حل مسائل کاری می شود.هدف از انجام این مطالعه تعیین دیدگاه اعضای هیات علمی در مورد راهکارهای موثر بر توانمندسازی ایشان و عوامل مرتبط در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1393 بود.
  مواد و روش ها
  تحقیق به صورت توصیفی برروی 115 نفر از اعضای هیات علمی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1393 با استفاده از پرسشنامه خود ایفا انجام شد. پرسشنامه استاندارد شده در مقیاس 5 درجه ای لیکرت در این مطالعه استفاده شد. اطلاعات فردی نمونه های مورد مطالعه شامل رتبه علمی، سابقه کار، علاقه به شغل هیئت علمی، وضعیت استخدام ونحوه خدمت بود. پرسشنامه شامل 28 گزینه در 9 زمینه بود، 7 گزینه در رابطه با عوامل انگیزشی، 4 گزینه در رابطه با تسهیل ارتباطات تخصصی، 3 گزینه در رابطه با مشارکت در فرآیند آموزش، 2 گزینه در رابطه با تخصص گرایی، 3 گزینه در رابطه با عوامل مرتبط با محیط آموزشی، و آموزش حرفه ای و برای غنای شغلی، خود کنترلی و اطلاعات و روز آمدی هر یک 2 گزینه وجود داشت. امتیاز هر گزینه استخراج شده و ارتباط آن با عوامل مرتبط با آزمون کای- دو مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی، مهمترین عامل تاثیرگذار بر توانمندسازی ایشان، فراهم بودن منابع و امکانات (مرتبط با آموزش و پژوهش) در محل کار بود که بالاترین امتیازرا به خود اختصاص داد. (14 /4) از بین راهکارهای ارائه شده وجود سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی از طرف دانشجویان و ایجاد محیط کاری مختص آموزش بدون پژوهش به ترتیب با 84 /2و38 /2 کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد ارتقای عوامل انگیزشی، اطلاعات و روز آمدی و مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری های آموزشی سه عامل اصلی در زمینه توانمندسازی ایشان است.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، اعضای هیات علمی، دندانپزشکی، علوم پزشکی
 • محمود سینا، خدیجه ابدال، سینا قرطاسی، مصطفی محمودی، امیرعلا آغبالی * صفحات 202-207
  سابقه و هدف
  کارسینوم سلول سنگفرشی، شایع ترین بدخیمی حفره دهان می باشد که Gradeو stage مهمترین عوامل تعیین کننده پیش آگهی در این تومور می باشند. ماست سل ها از طریق آنژیوژنز در پیشرفت تومور نقش بسزایی دارند. هدف از انجام این مطالعه ارتباط تراکم ماست سلها و ریز عروق خونی باstage و grade در بیماران کارسینوم سلول سنگفرشی دهان بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی بود که میزان ماست سل ها و میزان ریز عروق خونی در 87 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. رنگ آمیزی ماست سل ها و ریز عروق خونی به روش ایمونوهیستوشیمی انجام گرفت. داده های بدست آمده از مطالعه بوسیله روش های آماری توصیفی و آزمون ANOVA و ضریب همبستگی اسپیرمن و به کمک نرم افزار آماری SPSS /16 مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  میزان تراکم ماست سلها در اطراف تومور 18 /15±07 /60 و در داخل تومور 63 /10±84 /51 بود و میزان ریز عروق خونی در اطراف تومور 61/9±79/ 46 و در داخل تومور 62 /7±45 /41 بود. بین میزان ماست سل با میزان ریز عروق خونی همبستگی وجود داشت. (77 /0=r) میزان ماست سل و ریز عروق خونی رابطه مثبتی با Grade و Stage داشتند. میزان ماست سل و ریز عروق خونی، پیش بینی کننده متاستاز به غدد لنفاوی گردن بود. (05 /0>P)
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تراکم ماست سل ها و ریز عروق خونی میتواند به عنوان یک عامل تعیین کننده grade و متاستاز لنف نودهای گردنی در اسکواموس سل کارسینوماهای دهان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کارسینوم سلول سنگفرشی، ماست سل، ریز عروق خونی، پیش آگهی، سرطان دهان
 • آرزو علایی *، ترانه فرخ نیا، مهتاب چهارکامه صفحات 208-214
  سابقه و هدف
  همدلی نقش مهمی در ارتباط بیمار با پزشک یا دندانپزشک معالج وی بازی می کند. همدلی دندانپزشک وبیماران باعث افزایش مهارتهای ارتباطی ورضایت آنهاو اثربخشی درمانهای دندانپزشکی می گردد. ارتباط صحیح وهمدلی بین دندانپزشک و گیرندگان خدمات دند انپزشکی یکی ازدغدغه های اساتید،مدیران و برنامه ریزان آموزش و گیرندگان خدمات دندانپزشکی می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی سطح همدلی در دندانپزشکان شرکت کننده در نهمین کنگره بین المللی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در سال 1393 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، 200 دندانپزشک، نسخه فارسی پرسشنامه همدلی جفرسون (نسخه ارائه دهنده مراقبت های سلامت) را تکمیل کردند. نسخه فارسی پرسشنامه دارای روایی و پایایی بود و دارای 20 گزینه بود که در مقیاس 4 درجه ای لیکرت قرار داشت. حداکثر نمره برحسب امتیار 60 و حداقل آن صفر بود که در چهار نگرش کاملا مثبت، مثبت، منفی و کاملا منفی طبقه بندی می شود. اطلاعات دموگرافیک شرکت کنندگان و داده های حاصل از پرسشنامه وارد نرم افزار آماری SPSS v.20 گردید. با استفاده از آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از بین 200 شرکت کننده 103 نفر مذکر (5 /51درصد)و 97 نفر مونث (5 /48درصد)بودند.120 نفر از دندانپزشکان (60 درصد) دارای نگرش مثبت و 80 نفر از آنان (40 درصد) دارای نگرش منفی نسبت به همدلی بودند.آزمون های آماری نشان دادند که ارتباط معناداری بین نگرش به همدلی با جنسیت، سن، سال فارغ التحصیلی، دانشگاه محل تحصیل و وضعیت تحصیل وجودندارد. (05 /0نتیجه گیری
  به نظر می رسد میزان همدلی در بین دندانپزشکان مورد مطالعه کمتر از شرایط قابل انتظار است. برنامه ریزی آموزشی برای تقویت همدلی در بین دندانپزشکان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: همدلی، دندانپزشکان، رضایت بیمار، اخلاق پزشکی
|
 • Dr P. Behfarnia *, Dr Sh Bashti Pages 157-163
  Background And Aim
  Probiotics could have benefits on oral health, partially through modifying oral cavity microflora. The purpose of this study was to investigate the effect of a commercial probiotic yogurt consumption on oral halitosis.
  Material And Methods
  This clinical trial was conducted on 44 volunteers suffering from halitosis with oral cavity origin. The subjects were given 200 ml probiotic yogurt daily for a period of two weeks. One examiner evaluated subjects’ mouth odor at baseline and after two weeks using organoleptic assessment (5 point scale: 0= no, 1= brief, 2= medium, 3=severe, and 4= very severe) at 10 and 50 cm distances. Data were analyzed by SPSS software using Wilcoxon test (&alpha=0.05).
  Results
  Baseline mean organoleptic scores (10 and 50 cm) were 2.63±1.12 and 1.95±1.23, which decreased to 1.45±1.10 and 0.95±0.93 at the end of study (P< 0.001).
  Conclusion
  consumption of probiotic products could be considered as an effective strategy for improvement of halitosis with mouth origin.
  Keywords: probiotics, halitosis, Organoleptic
 • Dr Z. Mousavi, Dr Sm Jafari, Dr F. Sarkarat *, Dr Ar Talaee Pour Pages 164-169
  Back ground and
  Aim
  Alveolar ridge resorption following tooth extraction could be minimized via socket preservation techniques by using grafting materials. The aim of this study was to compare the effect of Demineralized Bone Matrix and Absorbable Gelatin Sponge on preservation of the extraction socket bone level.
  Material and Methods
  This double blind clinical trial study was accomplished on 20 cases (10 patients). The patients with the indication of two similar teeth extraction in a jaw who declared their written and conscious agreement for the research were included in this study. First, after similar teeth extraction in a jaw, Demineralized Bone Matrix material was embedded randomly into one extraction socket and Absorbable Gelatin Sponge on the other one. Then, the height of alveolar socket was measured by means of taking parallel periapical radiography and making a guiding stent. Four mounts later, another parallel periapical radiography was taken in the same manner as the previous one by using the fabricated guiding stent as guidance. Then the height of alveolar socket was measured. Differences inside and between the groups were analyzed statistically by using the “paired t-test” and “t-test” analyses respectively.
  Results
  In both groups, reduction on the amount of alveolar ridge height observed. Bone level reduction in the Absorbable Gelatin Sponge and Demineralized Bone Matrix group was 3.03 ± 2.07 mm and 0.76 ± 0.47 mm, respectively, with statistically significant difference between them (P < 0.01).
  Conclusion
  Bone level changes in Absorbable Gelatin Sponge group was 3 times more than Demineralized Bone Matrix group, which means that Demineralized Bone Matrix is more capable of preserving the bone height of the extraction socket than the Absorbable Gelatin Sponge.
 • Dr H. Bakhtiar, Dr M. Vatan Pour, Dr S. Karbasi, Dr P. Mohebbi *, Dr M. Honarvar, Dr M. Afkar Pages 170-175
  Background and Aim
  Smear layer acts as a physical barrier that hinders full effectiveness of Ca(OH) 2 via interacting with the transfusion of hydroxyle and calcium ions through dentinal tubules. The purpose of this study was to measure the pH changes of the external root surface of human teeth due to hydroxyle ion diffusion using different chelating agents.Method and Materials: In this in vitro study, 96 anterior maxillary teeth were prepared to a master apical size of #40 4%. Samples were randomly divided into 4 experimental groups of 12, group1: EDTA17% + NaOCl 1.3% group2: Citric acid 20% + NaOCl 1.3% group3: Noni + EDTA17% group4: NaOCl 1.3% + MTAD and 4 control groups. After removing the smear layer, Ca(OH)2 was placed in experimental samples. Root canal surface pH was measured for 30 days. Data were analyzed using t-test, one way ANOVA and Tuckey multiple comparisons.
  Results
  Noni+ EDTA showed the highest average of PH among experimental (pH=8.02) and control (pH=7.61) groups (p&le0.036), followed by MTAD+ NaOCl, EDTA+ NaOCl & Citric acid+ NaOCl, respectively. (pH=7.73, 7.64, 7.65)
  Conclusion
  It was concluded that Noni +EDTA17% promoted greater hydoxyle ion transfusion and subsequent alkalization in the outer surface of the root due to better omission of smear layer.
  Keywords: Calcium hydroxide, Hydroxyl ion, Chelating agents, Smear layer
 • Dr Ar Talaei Pour, Dr S. Nemati Anaraki, Dr S. Rezaei Afshar, Dr S. Bayat * Pages 176-181
  Background And Aim
  Considering the importance of detecting the secondary proximal caries and known effects of false positive and false negative diagnosis and regarding the lack of information about this issue, the purpose of this study was to compare the ability of CCD and PSP sensor in detection of secondary proximal caries in permanent premolar teeth with the gold standard method.
  Materials And Methods
  In this diagnostic study, 40 normal extracted premolar teeth were used. Class ǁ cavities were prepared and filled with amalgam and digital radiographs were taken. Then, the secondary caries were made artificially by acid solution and digital images were obtained with the above condition. Evaluation of all radiographs was performed by 5 observers. Detections were performed and results were analyzed with statistical tests.
  Results
  The unacceptable detection for CCD was 30% and for PSP was 37.5%. This difference was not statistically significant (p<0.4).
  Conclusion
  There is no superior for the clinical use of CCD and PSP receptors in detection of proximal caries in permanent premolars
  Keywords: Dental digital radiography, Diagnosis, Dental Caries
 • Dr A. Azizi *, Dr A. Alaee Pages 182-185
  Background And Aim
  Oral lichen planus(OLP) is a chronic mucocutaneous, inflammatory disease. Although etiology of this disease is unknown, but such factors such as antioxidant deficiency and zinc are responsible in this disease. The aim of this study is evaluation and comparison of serum zinc in lichen planus patients and healthy subjects.
  Materials And Methods
  This study was designed as case- control. In total 52 patients with OLP(36 women and 16 men) were enrolled as case group and 48 self-admitted healthy people (36 women and 12 men)were selected as control group. Measurement of zinc was carried out in plasma. T-test was used for statistical analysis with significant level set at p<0.05.
  Results
  The mean±SD of serum zinc in case group was6.4±1.02 and in control group was 12.1±1.5 µg/dl, respectively. There were significant difference between two groups.P<0.01
  Conclusion
  Results of this study showed that plasma levels of zinc in OLP patients were lower than those in healthy subjects.
  Keywords: Lichen Planus, Zinc, Anti, Oxidants
 • Dr Sh Sakhdari *, Dr M. Ghobadi, Dr L. Hafezi, Dr E. Mikaeeli, Dr M. Saadati Pages 186-192
  Background And Aim
  Clinical and radiographic diagnosis of vertical root fracture is difficult. The aim of this study is to compare two different resolutions of CBCT and CMOS digital sensor for diagnosis of vertical root fracture.
  Material And Method
  In this diagnostic in vitro study, 80 single rooted teeth were selected and after canal preparation were sectioned from 2 mm below the CEJ. The teeth were put in two groups 40 teeth with induced root fracture and 40 remained intact served as control samples. Teeth were put in dry mandible and 2 layers of wax was used as soft tissue. All samples were imaged by CBCT with two resolutions and CMOS sensor with 0,and ±15 degrees. Positive predictive value(PPV) and negative predictive values(NPV) of the techniques were calculated with Ratio test.
  Result
  The reliability in diagnosis of fracture in CBCT was 100% and the reliability in researcher in radiography was 75%. No significant difference was found between the two resolutions of CBCT, but there was a significant difference between CBCT and CMOS digital sensor(P<0.07).
  Conclusion
  CBCT had higher ability in VRF detection comparing to digital radiography with CMOS sensor, while both resolutions of CBCT have same abilities
  Keywords: dental digital radiography, Conflict resolution, Cone beam computed tomography, diagnosis, conflict resolution
 • Dr D. Sadri, Dr J. Jahanbani, Dr M. Fayazi *, Sh Rokhsari, N. Naraghian Pages 193-201
  Background And Aim
  Faculty members are pillars of educational system. Their empowerment will positively affect their performance leading to higher levels of motivation and problem solving. The aim of this study was to determine the views of faculty members on effective strategies of empowerment and related factors in the Dental Branch of Islamic Azad University in 2014.
  Materials And Methods
  A descriptive study on 115 students of dental branch of Tehran Islamic Azad University in 2014 was designed using a standard 5-scale Likert questionnaire and the parameters were academic status, work experience, academic interest in the job, employment status and type of service. The questionnaire was consisted of 28 options in nine fields. Seven options with respect to incentives, 4 options in relation to facilitating communication specialist, 3 options with regard to participation in the learning process, 2 options in terms of specialization, 3 options regarding the environmental factors of education and vocational training and two options for job enrichment, self-control and being up to date. The chi-square test was used for data analysis.
  Results
  According to faculty members, the most important factor influencing their empowerment was availability of resources (education and research) with the highest point (14/4). Evaluation of faculty members by students and allocation of a strictly educational atmosphere had the lowest points of 2/84 and 2/38 respectively.
  Conclusion
  It seems that improving the motivation, updating and participation of faculty members in educational decision-making processes are three main aspects of their empowerment.
  Keywords: Empowerment, faculty member, Dentistry, Medical science
 • Dr M. Sina, Dr Kh Abdal, Dr S. Ghertasi, Dr M. Mahmoodi, Dr M. Aghbali * Pages 202-207
  Background And Aim
  Squamous cell carcinoma, is the most common malignancy of the oral cavity considering grade and stage are the most important determinants of prognosis. Mast cells play an important role in tumor development and progression through angiogenesis. The aim of this study was to investigate the association of mast cell concentration and microvascular density with the grade and stage of oral squamous cell carcinoma (OSCC).
  Materials And Methods
  This study is descriptive as the number of mast cells(MCD) and microvascular density(MVD) were examined in 87 cases with OSCC. Mast cells and microvascular density were stained by immunohistochemistry assay, All data obtained were statistically analyzed from descriptive statistics, ANOVA and Spearman’s correlation coefficient respectively, using SPSS 16 software.
  Results
  The mean mast cells density around the tumor was 60/07±15/18 and within tumor 51/84 ±10/63. Average microvascular density around the tumor was 46/79±9/61 and within tumor 41/45 ± 7/62. The correlation between the mast cell and microvascular density has a correlation r = 0/77. The mast cells and microvascular density was positively related to Grade and Stage and predictive of cervical lymph node metastasis (P < 0.05).
  Conclusions
  Mast cell concentration and microvascular density may be used as a factor for detecting grade of the tumor and metastasis to cervical lymphatic nodes.
  Keywords: Squamous cell carcinoma, mast cell, microvascular, prognosis, oral cancer
 • Dr A. Alaee *, Dr T. Farokhnia, Dr M. Chaharkameh Pages 208-214
  Introduction
  Empathy between dental practitioners and dental patients increases communication between them, resulting in improvements in patient satisfaction and efficacy of oral health care. Proper communication and empathy between dental practitioners and patients are major concerns of professors, managers and education programmers. The aim of this study was to evaluate empathy levels among dentists participated the 9th Iranian General Dentists Association Congress in 2014.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 200 dentists completed the persian version of Jefferson Scale of Empathy-Health Care Provider Version (JSE-HP). Demographic and data obtained from the questionnaires was analyzed by SPSS v.20 using Chi-square (a = 0.05).
  Results
  Among 200 participant, 103 were male (51.5%) and 97 were female (48.5%) and 120 dentists had positive attitude to empathy (60%) and 80 dentists had negative attitude to empathy (40%), Statistical tests showed no significant differences between age, sex, general dentists and specialists, graduates from domestic and foreign universities and time of graduation. (p value > 0.05).
  Conclusion
  The empathy scores of studied dentists were less than the acceptable levels. It is necessary to design proper educational programs to improve empathy of dentists with patients
  Keywords: Empathy, Dentists, Patient satisfaction