فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال هفتم شماره 3 (بهار 1392)
 • سال هفتم شماره 3 (بهار 1392)
 • بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیر عباس حکیم اول، حمید مدنی، مهدی چنگیزی صفحات 199-210
  به منظور بررسی اثر مقادیر و زمان کاربرد متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره بومی اصفهان در منطقه فراهان، آزمایشی در سال 1389 اجرا گردید. این تحقیق به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی به زمان های مختلف محلول پاشی متانول در چهار سطح: T1= مرحله شروع ساقه دهی، T2= مرحله 10 % گلدهی، T3= مرحله پایان گلدهی و خشک شدن گلبرگ ها، T4= مرحله ساقه دهی و پایان گلدهی و کرت های فرعی به غلظت های مختلف متانول در چهار سطح: S1= 100 % آب مقطر، S2= 10 % متانول، S3= 20 % متانول، S4= 30% متانول، اختصاص یافتند. نتایج نشان داد کاربرد غلظت های مختلف متانول بر صفاتی چون، ارتفاع بوته، تعداد طبق در بوته، عملکرد دانه و درصد روغن گلرنگ در سطح آماری پنج درصد معنی دار بود. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین عملکرد دانه گلرنگ با میانگین 39/3 تن در هکتار از تیمار مصرف متانول20% به دست آمد که موجب افزایش 17/24% عملکرد دانه نسبت به کمترین مقدار آن شد.
  کلیدواژگان: تلاش بازآوری، درصد روغن، عملکرد دانه، گلرنگ، متانول
 • علیرضا دادیان، شهاب خاقانی، مهدی چنگیزی صفحات 211-225
  این آزمایشی در سال زراعی1390 در اراک اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل نیتروکسین در دو سطح بدون تلقیح و تلقیح با نیتروکسین و نیتروژن در 5 سطح صفر، 75، 150، 225 و 300 کیلوگرم در هکتار به صورت خالص و با استفاده از کود اوره 46% بودند که به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد تاثیر نیتروکسین بر تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، تعداد کل بذر در گیاه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه موثر بود به نحوی که کاربرد نیتروکسین سبب بهبود صفات مذکور گردید. تاثیر نیتروژن نیز بر صفات مذکور معنی دار شد، به طوری که مصرف آن تا 300 کیلوگرم در هکتار موجب افزایش این صفات به جز تعداد ردیف در بلال شد در حالی که بیشترین تعداد دانه در بلال با مصرف 225 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست آمد. اثر متقابل نیتروکسین و نیتروژن بر تعداد دانه در ردیف و تعداد دانه در بلال معنی دار شد. افزایش مصرف نیتروژن تا 300 کیلوگرم در هکتار توام با کاربرد نیتروکسین افزایش این صفات را نتیجه داد. بیشترین مقدار عملکرد دانه با میانگین 9720 کیلوگرم در هکتار از تیمار کاربرد نیتروکسین همراه با مصرف 225 کیلوگرم در هکتار نیتروژن حاصل شد.
  کلیدواژگان: نیتروکسین، نیتروژن، عملکرد، اجزاء عملکرد، ذرت
 • رضا برادران، حمید رضا فنایی، مرتضی سرگزی صفحات 227-240
  این آزمایش در سال زراعی 89-1388 به صورت کرت های یک بار خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان انجام شد. عامل اصلی تنش خشکی در چهار سطح شامل شاهد(آبیاری در 7-5 برگی، ستاره ای شدن، ظهور طبق کامل، 50% گلدهی و پر شدن دانه) قطع آبیاری در مرحله7-5 برگی، قطع آبیاری در مراحل 7-5 برگی، ستاره ای شدن و ظهور طبق کامل و قطع آبیاری در مراحل 7-5 برگی،50 % گلدهی و پر شدن دانه بود. عامل فرعی تراکم بوته درسه سطح 8،10 و12 بوته در متر مربع بود. نتایج نشان داد اثر تنش خشکی در مراحل رشدی گیاه بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، قطر طبق، تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه و عملکرد روغن در سطح احتمال 1% اختلاف معنی داری داشت. تاثیر تراکم بوته به جز بر ارتفاع بوته، بر سایر صفات اندازه گیری شده تفاوت معنی داری از لحاظ آماری نشان داد. اثرات متقابل تنش خشکی و تراکم بوته به جز بر ارتفاع بوته و درصد روغن بر سایر صفات اندازه گیری شده تفاوت معنی داری از لحاظ آماری نشان نداد. بیشترین عملکرد دانه در تیمار شاهد با میانگین 2314 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه با میانگین 810 کیلوگرم در هکتار در تیمار S3 به دست آمد. با افزایش تراکم بوته عملکرد دانه با وجود کاهش در اجزاء عملکرد افزایش معنی داری نسبت به تراکم کم بوته نشان داد بطوری که بالاترین مقدار در تراکم 12 بوته در متر مربع با میانگین 2141 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. نتایج همبستگی ساده صفات نشان داد عملکرد دانه با تعداد دانه در طبق بالاترین ضریب همبستگی را داشت. از نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری کرد که آبیاری در مراحل قبل و بعد از گلدهی به همراه تراکم 12 بوته در متر مربع برای شرایط منطقه سیستان قابل توصیه می باشد.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، تراکم بوته، عملکرد دانه، اجزای عملکرد، آفتابگردان
 • پریسا عرب پوریانی، حمید مدنی، جعفر مسعود سینکی صفحات 241-251
  به منظور مطالعه تاثیر محلول پاشی با محرک های رشد پلی آمین، بر و مولیبدن بر عملکرد و شاخص های رشد در دو رقم گلرنگ زراعی در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی91-90 شهرستان دامغان اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل شاهد (بدون محلول پاشی)، محلول پاشی قبل گلدهی(مرحله رویشی) و ارقام مورد آزمایش محلی اصفهان و پدیده بود. صفات مورد ارزیابی شامل درصد روغن، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، قطر بوته، شاخص برداشت و تعداد طبق در بوته بود. وجود اثر متقابل معنی دار بین میانگین سطوح رقم و محلول پاشی قبل از گلدهی در مورد صفت ارتفاع در رقم پدیده (سانتی متر75/74) و در رقم محلی اصفهان (سانتی متر68) بود که نشان داد رفتار ارقام به سطوح محلول پاشی متفاوت می باشد. طورکلی میانگین محلول پاشی قبل از گلدهی در روغن دانه (%29/39)، تعداد طبق در بوته (23/29)، ارتفاع بوته (سانتی متر90/30) و قطر ساقه (میلی متر05/45) نسبت به شاهد بهبود داشت. در این آزمایش میانگین رقم محلی اصفهان در روغن دانه(%56/11)،تعداد طبق در بوته(46/33)،شاخص برداشت(%64/27) وارتفاع بوته (سانتی-متر50/73) نسبت رقم پدیده برتری داشت. رقم پدیده در وزن هزار دانه (گرم50/32) و قطر ساقه (میلی-متر72/12) بالاتراز محلی اصفهان قرار داشت. در این آزمایش اثر همبستگی مثبت و معنی دار بین درصد روغن و صفات ارتفاع بوته و شاخص برداشت اثبات گردید. به طور کلی می توان نتیجه گرفت رقم محلی اصفهان با داشتن بیشترین شاخص های رشد بهتر عمل کرده است.
  کلیدواژگان: گلرنگ، محلول پاشی، شاخص برداشت، همبستگی
 • فرشید علی پور ابوخیلی، حمید رضا مبصر، مسعود محسنی، الیاس رحیمی پطرودی صفحات 253-262
  این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی قراخیل مازندران در سال زراعی 1389 به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. دو تاریخ کشت تاخیری (7 و22 مرداد) به عنوان عامل اصلی و تراکم کاشت در دو سطح (70 و90 هزار بوته در هکتار) عامل فرعی و چهار سطح پیش تیماردهی بذر (شاهد بدون پیش تیماردهی بذر، آب خالص، پلی اتیلن گلیکول 8000 با غلظت 8% و نیترات پتاسیم با غلظت 5/0%) در کرت های فرعی فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد وزن تر تک بوته و عملکرد علوفه تر در هکتار با تاخیر در کاشت (کاشت 22 مرداد) به دلیل ارتفاع بوته (3/12%)، سطح برگ (7/22%) و قطر بلال (9/12%) کمتر در مقایسه با تاریخ کاشت اول (7 مرداد) به ترتیب 4/19 و 0/24% کاهش را نشان دادند. نسبت وزن تر بلال به کل با تاخیر در کاشت 8/8 % افزایش یافت. عملکرد علوفه تر برای تراکم 90 هزار بوته در هکتار به نسبت 5/11% بیشتر از تراکم 70 هزار بوته در هکتار بود. درصد لیگنین با افزا یش تراکم کاشت 7/4% بیشتر گردید. پیش تیماردهی بذر از نظر آماری بر عملکرد علوفه تر سیلوئی اثر معنی داری نداشت ولی بیشترین تعداد بلال و نسبت وزن تر بلال به کل و کمترین نسبت وزن تر ساقه به کل برای پیش تیماردهی بذر با محلول پلی اتیلن گلیکول حاصل شد. ولی حداکثر قطر بلال با پرایم نمودن توسط آب خالص بدست آمد.
  کلیدواژگان: ذرت، تاریخ و تراکم کاشت، پیش تیماردهی بذر و عملکرد علوفه تر
 • محمد فرمهینی فراهانی، محمد میرزاخانی، نور علی ساجدی صفحات 263-274
  به منظور بررسی اثر تنش آبی و مصرف مواد جاذب رطوبت مانند کود دامی، زئولیت و بنتونیت آزمایشی در سال زراعی 90-1389 اجرا شده است. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار های آزمایش شامل آبیاری در سه سطح (100%، 85% و 70%) نیاز آبی گیاه که در تیمار اصلی، مصرف مواد جاذب رطوبت در شش سطح (شاهد، کود دامی 30 تن در هکتار، کود دامی 15 تن درهکتار + 4 تن زئولیت درهکتار، کود دامی 15 تن درهکتار+ 2 تن بنتونیت در هکتار، 4 تن زئولیت در هکتار + 2 تن بنتونیت در هکتار و کود دامی 15 تن در هکتار + 4 تن زئولیت در هکتار + 2 تن بنتونیت درهکتار) در کرت های فرعی روی گندم رقم الوند، انجام شد. نتایج استفاده از تیمارهای کودی نشان داده که تاثیر معنی داری بر شاخص برداشت خوشه، تعداد سنبلچه و دانه در خوشه داشته است. در بین اثرات متقابل تیمار تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه در سطح یک درصد و عملکرد دانه در سطح پنج درصد معنی دار بود. در سطح آبیاری شاهد مصرف زئولیت و کود دامی بالاترین عملکرد، درسطح آبیاری 85 % تنش آبی مصرف 30تن کود دامی و در سطح آبیاری 70% تنش آبی مصرف زئولیت و کود دامی بالاترین عملکرد را داشته اند. نتایج نشان داد مصرف زئولیت همراه کود دامی می تواند عملکرد را افزایش دهد. با توجه به خشک سالی های چند سال گذشته و محدویت های آبیاری که در کشور وجود دارد و قیمت مناسب زئولیت و دوام پنج ساله آن می توان برای کاهش خسارت ناشی از آبیاری به کشاورزان توصیه نمود.
  کلیدواژگان: بنتونیت، تنش آبی، زئو لیت، عملکرد و اجزای عملکرد، کود دامی، گندم
 • مریم قدمگاهی، حمید مدنی، شهاب خاقانی صفحات 275-285
  این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت اسپلیت پلات در 3 تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال 1390 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد فسفر در چهار سطح350 کیلوگرم فسفات آمونیوم در هکتار، 175 کیلوگرم فسفات آمونیوم، 175 کیلوگرم فسفات آمونیوم و فسفر بیولوژیک و فسفر بیولوژیک به تنهایی بود. چهار سطح مصرف کود حاوی عنصر روی شامل عدم مصرف سولفات روی، 25 کیلوگرم در هکتار سولفات روی، محلول پاشی روی با غلظت 10%، 25 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و محلول پاشی روی در نظر گرفته شدند. محلول پاشی عنصر روی و افزودن باکتری آزاد کننده فسفر در مزرعه، در مرحله قبل از گلدهی انجام شد و 10 روز بعد نیز مجددا تکرار گشت. نتایج نشان داد بالاترین میزان عملکرد دانه در هکتار در تیمار مصرف 50% فسفات آمونیوم به همراه فسفر بیولوژیک و کاربرد سولفات روی خاک مصرف، به میزان 78/5632 کیلوگرم در هکتار و نیز در تیمار کاربرد50% فسفات آمونیوم به همراه فسفر بیولوژیک به همراه مصرف سولفات روی خاک مصرف و محلول پاشی عنصر روی، به میزان 52/5493 کیلوگرم در هکتار، بدست آمد.
  کلیدواژگان: باکتری آزاد کننده فسفر، عنصر روی، فسفر، آفتابگردان
|
 • A. A. Hakim Aval, H. Madani, M. Changizi Pages 199-210
  In order to study of some agronomic and phenological attributes, an experiment was conducted in 2010 at the farm of Moghan Agricultural Faculty, univ. of Mohaghegh Ardabili with use 29 spring bread wheat genotypes were planted in a Randomized Complete Block Design with three replications. The analysis of variance showed that among genotypes for grain yield, biological yield, harvest index, flag leaf area, flag leaf cholorophy scale and tillering time had significant difference in level %1 probability but, for flowering time and ripening time had not significant difference. The grain yield showed a significant positive correlation with biological yield, flag leaf area, flag leaf cholorophy scale and harvest index but, showed a negative correlation and significantly with tillering time. The flowering time have positive linkage and significantly with tillering time and showed negative correlation and significantly with havest index. According to the results, Shiroudi, Nick-Nejad & Alborz, cultivars many of agronomic & phenological traits, desirable and than the other genotypes excelled and produced acceptable grain yield. Therefore, can be expressed production in different whead cultivars influenced by its genotypes.
  Keywords: Agronomic attributes, grain yeild, Morphological attributes, spring wheat
 • A. Dadiyan, Sh. Khaghani, M. Changizi Pages 211-225
  This experiment was carried out in crop year 2011 in Arak. Treatments included two levels nitroxin N0 (without inoculation) and N1 (inoculated with nitroxin) and nitrogen at the 5 level n0 =0, n1=75, n2=150, n3=225 and n4= 300 kg/ha net and 46% were using urea in a factorial randomized complete block design was conducted. The results showed that the number of rows per ear, grains per row, grains per ear, seeds per plant, seed weight and seed yield effective nitroxin application has been improved so that the trait. Nitrogen was also a significant effect on the characteristics, so that it is used to increase the yield of 300 kg per hectare was but had no effect on the number of rows per ear while the largest number of grains per ear and 225 kg N/ ha respectively. Nitroxin interactions and nitrogen on number of grains per row, number of grains per ear was significant. Consumption of 300 kg of nitrogen per acre yield increase with the usage nitroxin results. The most of yield of 9720 kg/ ha treated with application of 225 kg N/ ha were nitroxin.
  Keywords: Nitroxin, nitrogen, yield, yield components, maize
 • R. Baradaran, H. R. Fanaei, M. Sargezi Pages 227-240
  In order to investigate the effect of aridity tension, an experiment was conducted under the Sistan circumstances in the form of once _shatterd acacia based on whole random blocks, with four replications in the agricultural and natural resources research station of sistan in the crop year 88-89.the main cause of aridity tension included 4 levels:S1-irrigation in5-7 leaves, asterring, emergence of full head,50% flowering and seed filling, S2- irrigation cut in 5-7 leaves, S3-irrigation cut in5-7 leaves, asterring, emergence of full head,, S4-irrigation cut in 5-7 leaves, irrigation cut in 50% flowering and seed filling.The peripheral factor was in 3 levels(8,10,12 bushes per square meter).The results of characters variance analysis showed that the effect of ariadity tension in developmental stages of the plant on morphological characters such as: height of stem, diameter of stem diameter of the head, :the number of seeds in the head, seed yield and oil yield, was one percent different in terms of statistical significance. The effect of loush condensation on other measured characters except for the bush height showed a statistically significant difference. the interactive effects of aridity tension and bush condensation on other measured characters except for the bush height and the oil percentage did not show any statistically significant difference. The highest seed yield in this experience was gaincd in treatment S1 with the average of 2314 kilograms a hectare and the lowest seed yield was gained in treatment S3whih the average of 810 kilograms a hectare. With the increase in bush condensation, the seed yield showed a significant in crease in proportion to low bush condensation, despite the decrease in yield components. that was in a way which the highest value was gained in 12-bush condensation per a square meter with the average of2141 kilograms a hectare. The simple correlation results showed that the seed yield with the number of seeds in the head, had the highest correlation coefficient. from all these results it could be concluded that irrigation before and after flowering with 12-bush condensation per a square meter, in recommended for Sistan circumstances.
  Keywords: Drought stress – plant population – seed Yield – yield components – sunflower
 • P. Arabporian, H. Madani, J. M. Sinaki Pages 241-251
  This research was done to study effect of polyamine, boron and molybdenum growth micronutrients spray on yield and indices of growth in Padideh and Mahali Esfahan Cultivars of Safflower in a factorial test based on randomized complete block deign with four replications in agricultural year of 2011-2012 in Damghan city. Test treatments included control (without spray) and spray before flowering (vegetative phase) and the tested cultivars were Mahali Esfahan and Padideh. The evaluated traits included percent of oil, Grain Weight (1000 Seeds), plant height, diameter of stem, harvest index, and the number of capitols per plant. The presence of significant interaction between mean levels of cultivar and spray before flowering in plant height trait in Padideh cultivar (74.75 cm) and Mahali Esfahan cultivar (68 cm) showed that behavior of cultivars to spray levels was different. Generally, mean of spray before flowering was improved compared to the control sample in grain oil (39.29%), capitols per plant (29.23), plant height (30.90 cm) and diameter of stem (45.05 mm). in this test, mean of Mahali Esfahan cultivar was preferred to Padideh cultivar in grain oil (11.56 %), capitols per plant (33.46), harvest index(27.64%) and plant height (73.50 cm). Padideh cultivar was preferred to Mahali Esfahan cultivar in grain weight (1000 seeds) (32.50 grams) and diameter of stem (12.72 mm). In this test, positive and significant correlation between percent of oil and traits of plant height and harvest index was proved. Generally, one can conclude that Mahali Esfahan cultivar was better with the highest growth index.
  Keywords: Safflower, spray, harvest index, correlation
 • F. Alipour, Abokhely, H. R. Mobasser, M. Mohseny, E. Rahimi Petroudi Pages 253-262
  Seed priming in the delayed cropping have increased chances of plant establishment and leads to increase yield. In order to an experiment was carried out as split-split plot based on randomized complete block design (RCBD) in four replications in Mazandaran Agriculture Research Center, Qaemshahr, Iran in 2010. Delayed sowing dates were at two levels (27 July and 13 August) as the main factor and plant density on two levels (70 and 90 thousand plants per hectare) as the sub factor and the sub-sub factor in four levels seed priming including; control no seed priming, pure water, PEG concentration 8% and KNO3 concentration 0.5%. The results showed that fresh weight per plant and forage yield per hectare lower than delay planting with 19.4 and 24.0 %, respectively. Because the plant height (12.3%), leaf (22.7%) and ear diameter (12.9%) were lower. Ratio the fresh ear weight to total in delay planting 8.8% had increase. Forage yield in 90000 plants per hectare was more than 70000 plants per hectare with 11.5%. Percent lignin with increasing plant density 4.7% was higher. Priming statistically on forage yield had not significant effect. But the highest number of ear and ratio ear fresh weight to total and the lowest ratio stem fresh weight to total was obtained in PEG. Maximum ear diameter was obtained with pure water.
  Keywords: Maize, Sowing date, plant density, Seed priming, Forage yield
 • M. Farmahini, M. Mirzakhani, N.Sajedi Pages 263-274
  Effect of water stress and absorbent substance such as animal manure, zeolite and bentonite in a field trial training - Islamic Azad University in agricultural research is conducted 2010 - 11. Tested in a split plot randomized complete block design with three replications. The experiment consisted of three irrigation treatments (100%, 85% and 70%) required water treatment plant in the main,Use absorbent materials on six levels (controls, 30 tons of manureper hectare, 15 tons of manure + 4 tons zeolite per hectare, 15 tons of manure per hectare consumption of + 2 tons of bentonite, zeoliteof 4 tons per hectare consumption of+ 2 tons of bentonite per hectare and 15 tons of manure+2 tons bentonite + 4 tons of zeoliteper hectare)in sub plots on wheat type alvand. Results showed that the effect of water stress on traits such as plant height, seed weight and seed yield and harvest index of the level of a cluster was significant at five percent. The results show that the use of fertilizers a significant effect on panicle harvest index, number of spikelets per panicle and grain has. highest levels of water stress on grain yield average of 8 / 5 tons per hectare to irrigation based on plant water requirement was 100 percent and lowest average yield of 4/03 tons per acre to plant irrigation was 70% water requirement. The results show that the zeolite used with manure can increase performance. Given the multi-year drought and water restrictions that exist in the country and Zeolite and its five-year price stability can be recommended to reduce the damage caused by irrigation farmers.
  Keywords: Animal manure, bentonit, yield, components yield, water stress, wheat, zeolite
 • M. Ghadamgahi, H. Madani, Sh. Khaghani Pages 275-285
  The experiments to evaluate the possibility of enriching sunflower seeds nuts on the farm by bacteria release phosphorus sulfat, In a randomized complete block design with three replications in a split plot, Arak Islamic Azad University Research Farm in 1390 was carried out. Factors include four levels of P (P1, P2, P3 and P4, respectively, 350 kg ammonium phosphate ha175 kg ammonium phosphate, ammonium phosphate and 175 kg P -2 reproductive biology, biological phosphorus fertilization -2) and four levels of zinc(Z1, Z2, Z3 and Z4, respectively, of zinc sulfate, zinc sulfate 25 kg ha sprayed on with a concentration of 10%, 25 kg ha sprayed zinc and zinc) were considered. Foliar application of zinc and phosphorus-releasing bacteria in the field, In the pre-flowering and 10 days after return again.The grain yield per hectare, biological yield, head diameter, harvest index, The grain yield per hectare, biological yield, head diameter, harvest index, The results showed that the highest yield of 50% ammonium phosphate ha treated with biological phosphorus fertilization -2 And application of zinc dust consumption of 78/5632kg ha treatments applied at 50% -2 Biological phosphorus fertilized with ammonium phosphate with zinc sulfate soil and foliar application of zinc Rate of 52/5493kg per hectare, respectively.
  Keywords: Bacteria release phosphorus, zinc, phosphorus, sunflower