فهرست مطالب

 • پیاپی 51 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • منصوره اعلمی نیا، حسین اسکندری، احمد برجعلی صفحات 4-43
  نظریه های علمی و از جمله نظریه های روان شناسی مبتنی بر پیش فرض های نظری ویژه ای می باشند که تاثیر قابل ملاحظه ای در بدنه اصلی نظریه ها به جای می گذارند و تفاوت این نظریات تا حدودی منعکس کننده پیش فرض های زیربنایی متفاوت آنها می باشد. به نظر می رسد با تغییر مفروضات پایه و جایگزینی آن ها با مفروضات متافیزیکی فرهنگی به منزله مبانی نوین، شاهد تغییر پارادایمی در نظریه های علمی موجود باشیم؛ پژوهش حاضر با هدف قرار دادن این امر، در صدد تعیین پیش فرض های انسان شناسی، روان شناسی و روش شناسی آسیب شناسی روانی و روان درمانی از دیدگاه مولانا می باشد تا چشم انداز تازه ای در این قلمرو ها ترسیم نماید. پژوهش حاضر پژوهشی کیفی و توصیفی - تحلیلی از نوع تحلیل محتواست. در این پژوهش نشان داده شد که مولانا انسان را موجودی آزاد و مختار می داند که می تواند در سرتاسر زندگی تغییر نماید. او معتقد است زبان به عنوان امری بین الاذهانی، تعیین کننده اصلی رفتار به شمار می آید. مولانا به گرایش اصیل آدمی به رشد و کمال اشاره داشته و مسیر رشد را طریق رسیدن به سلامت و نشاط حقیقی می داند. در نگاه او انسان ها عموما در وضعیت آسیب قرار دارند؛ اغلب وجود اصیل و واقعی خویش را به اشتباه با تعلقات بدنی و گرایش های نفسانی شده یکی گرفته و با برساختن خویشتن کاذب و فرو غلتیدن در دام خیالات، دچار غم و پریشانی می شوند. فربه کردن این خویشتن کاذب، فرد را در معرض آسیب قرار می دهد و بیمار می سازد. فرایند رهایی از آسیب، فرایند از دست دادن و از میان برداشتن این خویشتن و دست یازیدن به«بی خودی» است که مستلزم مواجهه ای سهمناک و تن دادن به سلوکی سرسخت می باشد و با تنش و درد همراه است تا در نهایت فرد به رهایی دست یابد. در دیدگاه مولانا اساسا ذهن آدمی از زبان او جدا نیست؛ زبان، به ویژه قالب داستان، نقش برجسته ای در ساخت دهی به معنا، شناخت و رفتار آدمی دارد و از اینرو خاستگاه آسیب و درمان به شمار می آید. زبان است که فرد را بیمار می سازد و هم اوست که درمان می کند. زبان کاوی و تحلیل داستان هایی که برساخته های زبانی محسوب می شوند، راه و روش مناسبی برای بررسی وضعیت های انسانی و از جمله وضعیت آسیب های روانی و ابزار و شیوه مناسبی برای چاره سازی و درمان می باشند.
  کلیدواژگان: مولانا، آسیب شناسی روانی و روان درمانی، پیش فرض انسان شناسی، پیش فرض روان شناسی، پیش فرض روش شناسی، زبان
 • محمد ثناگویی زاده، عذری اعتمادی، سید احمد احمدی، رضوان السادات جزایری صفحات 43-64
  هدف این پژوهش، ساخت و اعتبار یابی آزمون مشکلات بین نوجوانان پسر و والدین شان است تا نوع مشکلاتی که با همدیگر دارند، شناسایی شود. روش پژوهش ترکیبی از نوع طرح اکتشافی بوده که در دو مرحله انجام شد. مرحله اول به صورت روش کیفی، با مطالعه منابع علمی و تحقیقاتی، مصاحبه با نوجوانان و والدین شان و مصاحبه با متخصصان، مقولات مرتبط با مشکلات والدین و نوجوان به شیوه تحلیل سیستماتیک گردآوری شد و پرسشنامه ای 60 سئوالی در دو فرم پدر و مادر تنظیم گردید. در مرحله دوم با روش کمی روایی و پایایی ابزار مورد نظر بررسی گردید. 200 نفر از بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان براساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از نرم افزار spss تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفت و آلفای کرونباخ کل آزمون و خرده آزمون های آن مشخص گردید. یافته های پژوهش نشان داد که آزمون مشکلات بین والدین و نوجوان دارای سه عامل می باشد که عبارت است از؛ مشکلات درونی، مشکلات در روابط بین فردی و مشکلات در شیوه والدگری. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تجویزی بیانگر تبیین درصد قابل توجهی از واریانس متغیر مورد نظر توسط عامل ها بود. آلفای کرونباخ کل آزمون در فرم پدر 92/0 و در فرم مادر 93/0 به دست آمد. آزمون مشکلات بین نوجوانان و والدین دارای اعتبار و روایی بالایی است که عوامل منسجمی از آن به دست می آید و می توان با توان بالایی مشکلات نوجوانان را مورد مطالعه و در پژوهش های بالینی برای سنجش مشکلات مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: اعتبار یابی، مشکلات، نوجوان، والدین
 • زهرا جهان بخشی، ناصر یوسفی، حسین کشاورز افشار صفحات 64-79
  تولد یک کودک تغییر چشمگیری در سیستم خانواده به وجود می آورد و باعث تنظیم مجدد سیستم خانواده می شود، هدف این پژوهش این بود که مشخص شود زنان در انتقال به مرحله والدینی چه چالش ها و تغییراتی را تجربه می کنند، و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی چگونه است. این پژوهش از نوع توصیفی بوده که به روش کیفی و به روش پدیدارشناسی انجام گرفت. نمونه گیری در یک نمونه 30 نفری به روش مبتنی بر هدف انجام و تا اشباع داده ها ادامه یافت. برای گردآوردی داده ها از مصاحبه با مادران نخست زا استفاده شد. به منظور دستیابی به موثق بودن و پایایی داده ها از معیارهای بازنگری ناظرین و مشارکت کنندگان در پژوهش استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که مادران با چالشهای تغییر دیدگاه در مورد خود، نداشتن فعالیت ها و سبک زندگی سابق، از دست دادن جنبه های هویت حرفه ای، کاهش علاقه به صمیمیت جنسی، باورهای سنتی در مورد نقش جنسیتی فرزند، تمرکز طاقت فرسا به کودک، زمان کم یا منابع کم برای انجام حرفه و نقش همسری، افزایش استرس و احساس افسردگی، افزایش نیاز به سازماندهی، نداشتن اوقات مشترک، محدود شدن روابط زن و شوهر، تقویت رابطه مادر با فرزند، محدود شدن آزادی و احساس نابرابری نقش، عدم مدیریت مشترک در امور فرزند و مساوات طلبی در اجرای نقش، اضطراب تغییر نقش، تعیین مرزها و زیر منظومه ها، روبرو بودند ودر زمینه رضایت زناشویی3 نفرعدم رضایت زناشویی (تجربه بحران شدید)، 4نفرعدم رضایت زناشویی (تجربه بحران متوسط)، 3نفرکاهش کوتاه مدت، فصلی در رضایت زناشویی، 3نفرعدم تغییر در رضایت زناشویی. 17 نفر افزایش در رضایت زناشویی را گزارش کردند. با توجه به یافته های این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که زنان با چالشهای مهمی روبرو هستند که در خیلی مواقع بایستی مداخلات آموزشی درمانی با خانواده صورت پذیرد. متخصصان بهداشت روانی بایدبه حیطه گذر به والدینی توجه ویژه داشته باشند.
  کلیدواژگان: زنان، گذر والدینی، رضایت زناشویی
 • نجمه حمید، اعظم آقاجانی افجدی، راضیه سعیدی صفحات 79-96
  هدف پژوهش فعلی بررسی رابطه میان رضایت زناشویی، افسردگی و سیستم ایمنی زوجین شهر اهواز بوده است. در این مطالعه همبستگی، از میان 52 زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز در سال 90-1388 که دچار مشکلات زناشویی بودند، تعداد 30 زوج با در نظر گرفتن متغیرهای مورد نظر در پژوهش مانند سن، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، طول مدت ازدواج، عدم ابتلا به بیماری هایی که سیستم ایمنی را مخدوش می سازد و سایر متغیرهای در پژوهش به صورت همگون انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه رضایت زناشویی هادسون و مقیاس افسردگی بک (BDI) بوده است. هم چنین برای ارزیابی سیستم ایمنی زوجین نمونه برداری خون به عمل آمد. نمونه های خونی در آزمایشگاه سازمان انتقال خون ایران جهت ارزیابی درصد سلول های CD4، CD8، نسبت CD4 به CD8، سلول های مهاجم طبیعی NK (CD16، CD56) مورد تحلیل قرار گرفت. داده های پژوهش با روش های همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیری در نرم افزار SPSS16 تحلیل گردید. نتایج حاصل از پژوهش آشکار ساخت که بین رضایت زناشویی و سیستم ایمنی یعنی بین سلول های CD4 نسبت CD56، CD16،CD8/CD4رابطه مثبت معناداری (P<0/001) وجود دارد. میان رضایت زناشویی و افسردگی رابطه منفی معناداری (P<0/001) وجود دارد. از سوی دیگر، میان زنان و همسران آن ها از لحاظ سیستم ایمنی و افسردگی تفاوت معناداری وجود دارد یعنی میزان سیستم ایمنی زنان کمتر از همسران آن ها وافسردگی در زنان هم بالاتر از همسران بوده است. هرچه رضایت زناشویی زوجین بیشتر باشد سیستم ایمنی آن ها قوی تر است و میزان افسردگی آن ها کمتر خواهد بود. از سوی دیگر میزان افسردگی و عدم رضایت زناشویی زنان بیشتر از همسران آن ها و متقابلا سیستم ایمنی زنان کمتر از همسران بوده است.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، افسردگی، سیستم ایمنی
 • آسیه شریعتمدار صفحات 96-116
  هر زوج الگوی منحصر به فردی از نیازهای شخصیتی را وارد رابطه ی دو نفره می کند. در یک رابطه ی صمیمانه میزان ارضای نیازهای متقابل باید نسبتا بالا باشد. در اثر خشم ناشی از ناامیدی از ارضای نیازهای متقابل خشونت شکل می گیرد. هدف این پژوهش تبیین کیفی آسیب شناسی ازدواج بر اساس محرومیت از ارضای نیاز های بنیادین یانگ و نحوه ی ارضای نیاز ها در روابط بین فردی بود. آزمودنی های این تحقیق 25 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه و روان شناسی خانواده ی دانشگاه علم و فرهنگ در سال 91-92 و 92-93 بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از شیوه ی پرسش فرافکنانه استفاده شده است. با کد گذاری و طبقه بندی پاسخ های آزمودنی ها، مفاهیم و طرحواره ها شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد که آزمودنی ها در فرافکنی افکار خود بر موضوع ازدواج طرحواره های ناسازگار متعددی نشان داده اند. آنچه به ازدواج آسیب می رساند ناتوانی در برقراری دلبستگی های ایمن و ارضا کننده با دیگران عمدتا در اثر محرومیت هیجانی، تاکید بر پیروی از قوانین انعطاف ناپذیر، ناتوانی در شکل دهی هویتی مستقل، عدم رعایت حقوق دیگران و سرکوبی نیازهای بنیادین برای کسب محبت و تایید است.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی ازدواج، طرجواره های ناسازگار، نیازهای متقابل، رابطه ی صمیمانه
 • مسعود شهبازی، غلامرضا رجبی، رضا خجسته مهر، منصور سودانی صفحات 116-136
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر تمایز یافتگی خود در زوج های مراجعه کننده برای عقد دائم به دفاتر ثبت ازدواج شهرستان مسجد سلیمان بود. در این پژوهش 4 زوج (جمعا 8 زن و مرد) با روش نمونه گیری داوطلبانه–هدفمند و بر اساس ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند. طرح تحقیق تجربی تک موردی از نوع خط پایه چند گانه بود. صورت جلسه آموزش مهارت های ارتباطی در 10 جلسه به زوج ها آموزش داده شد و آن ها به پرسشنامه تمایز یافتگی در سه مرحله خط پایه، در حین آموزش و پیگیری دو ماهه پاسخ دادند. داده ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا (RCI) و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی باعث افزایش تمایز یافتگی خود با 43/26%، در زوج های اول 37/27%، دوم 20%، سوم 18/28% و چهارم 23/30% در مرحله بعد از آموزش در چهار زوج شده است. شاخص های تغییر پایا هم حاکی از معنادار بودن تغییر و افزایش تمایز یافتگی است. این آموزش به طور نسبی باعث افزایش تمایز یافتگی زوج ها و تفکیک احساس از عقل شد.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، تمایز یافتگی، خود، عقد دائم
 • زری مقدم، مهناز مهرابی زاده هنرمند، حسن احدی، پرویز عسکری، علیرضا حیدری صفحات 136-156
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سبک های دلبستگی و سبک های والدینی بر خود شکوفایی با میانجی گری ویژگی های شخصیتی بود. شرکت کنندگان در پژوهش شامل 306 نفر(174دختر و132پسر) از دانشجویان کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات خوزستان بودند که به روش تصادفی ساده گزینش شدند. ابزارهای اندازه گیری متغیرها، پرسشنامه سبک های دلبستگی سیمپسون(1990)، پرسشنامه سبک های والدینی زینانی(1389)، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو- فرم کوتاه (1992) و پرسشنامه خود شکوفایی اهواز(1378) بود. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت. فرضیه های غیر مستقیم با روش بوت استراپ آزمون شدند. نتایج حاصل از پژوهش، نشان داد الگوی پیشنهادی با انجام اصلاحاتی، برازش خوبی با داده ها دارد. از 17 مسیر مستقیم الگوی پیشنهادی، مسیر سبک والدینی مقتدر به گشودگی تایید نشد و از الگو حذف گردید. نتایج مربوط به تحلیل روابط واسطه ای نشان داد که به جزء 3 مسیر غیر مستقیم (سبک دلبستگی ایمن به خود شکوفایی از طریق وجدانی بودن، سبک دلبستگی نا ایمن به خودشکوفایی از طریق روان رنجور خویی و سبک والدینی مقتدر به خودشکوفایی از طریق وجدانی بودن) دیگر مسیرهای غیر مستقیم معنی دار بودند.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، سبک های والدینی، ویژگی های شخصیتی، خودشکوفایی
|
 • Alaminiya, M. – Eskandari, H. – Borjali, A Pages 4-43
  The scientific theories including psychological theories based on some specific meta-theoretical presuppositions which considerably influence the theory, and the differences among psychological theories, to some extent, reflect more fundamental differences among theories on these presuppositions. Since theoretical and philosophical presuppositions play an important role in evolution of scientific theories, it seems, changing these basic presuppositions and replacing them with metaphysical cultural assumptions as new foundations, can conclude paradigm shift in present scientific theories. In the present study, anthropological, psychological and methodological presuppositions of psychopathology and psychotherapy have been investigated according to Rumi's view, on the scope of helping to shape a new vision in these domains. Our research method is qualitative content analysis. Results have shown that, Rumi, emphasis on freedom of mankind and sees the individual as capable of fundamental change throughout life span. He believes Language is the main determinant of behavior. Rumi sees the tendency of man to growth and perfection as a way that leads him to actual health and elation. He believes mankind is generally in pathology situation, man usually misdiagnosis true self and is captured by physical attachment, egoistic tendencies and vain imagination which make him upset and distressed. Amplifying Pseudo self Puts a person at risk of pathology and make him ill. The process of therapy and getting rid of the pathology, is the process of loss and the elimination of the Pseudo self and gain the "bi khodi" that involves difficult encounter and is associated with tension and pain. In Rumi's view, language is so important and man’s mental is not separate from his language. Language especially story and narrative has consid, erable and important role in shaping the meaning, cognition and behavior and is considered as origin of psychopathology and psychotherapy. It’s the language which makes a person ill or heals him. Linguistic and narrative analysis is a suitable way to study human issues and psychopathology. Keywords: Rumi, psychopathology and psychotherapy, anthropological presupposition, psychological presupposition, methodological presupposition, language. Construction and Validity of Problems between Adolescent and Parents Test Sanagooi Zadeh, M - Etemadi, O - Ahmadi, A - Jazayeri, R The present research aims to design and build problems adolescents with parents test and assess its validity. The method of this research has had two stages. The first stage was qualitative method. For this purpose, in addition to interview with adolescents and parents and sciences extensive library studies was collected categories problems adolescents with parents with systematic analyze method. Questionnaire was made consisting 60 questions in two forms mothers’ form & father’s form. In the second stage, validity and reliability of this tool was examined by a connotative method. So 200 boys students of Isfahan high school was selected by simple random sampling, And they complete this questionnaire. The data were studied through exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA). The finding revealed three factor (internal problems, interpersonal relationship problems, Parental style). The results of analysis with exploratory analysis and confirmatory analysis explain a considerable percentage of variance of the three factors. The Cronbach’s alpha equal was for mother’s form test 0/93 and father’s form test 0/92. The conclusion is that it is possible to make a test of high validity with consistent factors and ample ability to measure adolescent's problems with parents.,
  Keywords: Validity, Problems, Adolescents, Parents.Change, Challenges
 • Pages 43-64
  The present research aims to design and build problems adolescents with parents test and assess its validity. The method of this research has had two stages. The first stage was qualitative method. For this purpose, in addition to interview with adolescents and parents and sciences extensive library studies was collected categories problems adolescents with parents with systematic analyze method. Questionnaire was made consisting 60 questions in two forms mothers’ form & father’s form. In the second stage, validity and reliability of this tool was examined by a connotative method. So 200 boys students of Isfahan high school was selected by simple random sampling, And they complete this questionnaire. The data were studied through exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA). The finding revealed three factor (internal problems, interpersonal relationship problems, Parental style). The results of analysis with exploratory analysis and confirmatory analysis explain a considerable percentage of variance of the three factors. The Cronbach’s alpha equal was for mother’s form test 0/93 and father’s form test 0/92. The conclusion is that it is possible to make a test of high validity with consistent factors and ample ability to measure adolescent's problems with parents.
  Keywords: Validity, Problems, Adolescents, Parents
 • Pages 64-79
  The birth of a child creates a significant change in the family system and reset the system family. This study examined mother’s perceptions of everyday marital change across the transition to parenthood. What challenges and changes women experience the transition to parenthood? The method of this research was phenomenological and qualitative method. 30 women were selected by purpose-based way. For data gathering, we used supervisors and participants review criteria. The findings showed that mothers faced with the challenges of changing views about self and former lifestyle, inactivity and loss of professional identity, loss of interest in sexual intimacy, traditional beliefs about baby sexuality, Overwhelming focus on children, little time or resources to do a little business partner role, increased stress and depression, increasing the need for organizing, having a common time limit of couple relationships, Strengthen the relationship between mother and child, restriction of freedom and a sense of inequality, lack of co-management in children and egalitarianism in the role, the role of anxiety in determining the boundaries of the system.10 women decreased marital satisfaction during transition to parenthood and marital satisfaction of 3 women didn’t no change.17 women increased marital satisfaction in transition to parenthood. We concluded Women be faced with major challenges in transition to parenthood, in many cases, health education interventions should be done with family. Health professionals should have special attention to the transition to parenthood.
  Keywords: women, transition to parenthood, marital satisfaction
 • Pages 79-96
  The aim of this research was to investigate the relationship between marital satisfaction, depression and immune system in spouses of Ahvaz. The sample consisted of 30 couples who were selected randomly from 52 couples and they were matched from age, educational status, physical and mental disorders and other criteria considered in this research. The instruments were Hudson marital satisfaction inventory and Beck major depression inventory (BDI).Also their immune system was assessed through blood sample. The results revealed that there was a significant positive relationship between marital satisfaction and CD4, CD4/CD8, and NK cells (CD16, CD56). Also, there was a significant negative relationship between marital satisfaction and depression. In addition, there was a significant difference between male and female in immune system and depression. The rate of depression in female was higher than male, but the rate of immune system in male was higher than female. Further, the results of this research indicated that marital satisfaction and depression explained %17 of most role to predict the immune system. Also, the role of marital satisfaction was more than depression to predict the immune system.
  Keywords: Marital satisfaction, depression, immune system
 • Pages 96-116
  Every couple has a unique pattern of personality needs that enter the mutual relationship. The level of the mutual needs satisfaction should be relatively high in an intimate relationship. The Violence emerges from the anger caused by dispairment to satisfy mutual needs. The purpose of this study was a qualitative research of marriage Pathology based on deprivation of basic needs satisfaction (young etal, 2003) and how to meet the needs in interpersonal relationships. Subjects were 25 students of Master of Counseling of Allameh tabataba,I University & family Psychology of Science and Culture University in 91-92 and 92-93 which were chosen by available sampling. For data collection, projective question was used. By coding and classification of subject responses, schemes and the concepts were identified. Results showed that participants in projecting their thoughts on marriage have many maladaptive schemas. Marriage is damaged by the inability to establish a safe and satisfying attachment with others mainly caused by emotional deprivation(ED), focus on inflexible rules, the inability to form an independent identity, failure to comply the rights of others & suppressing basic demands for love and approval.
  Keywords: eywords: Marriage Pathology, maladaptive schemas, mutual needs, intimate relationship
 • Pages 116-136
  The aim of this study was to investigating the effectiveness of communication skills training on self-differentiation among referring couples coming to registered offices in Masjed Soleiman city to get married. In this study, four couples (eight men and women) were selected using voluntary-purposive sampling method. The research design was single-case experimental of multiple baseline type. In ten sessions, couples were trained communication skills, and completed the Self-differentiation Questionnaire after training stages. The data were analysed by visual drawing method, Reliable Change Index (RCI), and recovery rate formula. The findings showed that communication skills training led to increase of self-differentiation (26.43%) in general, 27.37% in the first, 20% in second, 28.18% in third, and 30.23% in fourth couples. These were maintained percentages in follow-up stage. The Reliable change indices showed a meaningful change and increases in self-differentiation in during training and follow-up stages. The training led to relative increasing of couple's differentiation, and separated feeling of logic.
  Keywords: Communication skills, self, differentiation, permanent contract
 • Pages 136-156
  The purpose of this research was to determine the effect of attachment styles and parenting styles on self-actualization with mediating role of personality characters in students of Islamic Azad University, Science and Research of Khuzestan. 360 students (174 girls, 132 boys) were selected by simple random sampling method. The instruments included Simpson Attachment Inventory, Zaynali Inventory, NEO-FFI and Ahwas Self- Actualization Inventory. Fitness of the proposed model was examined through Structural Eqmation Modeling (SEM), using SPSS- 18 and Amas-18 Software packes. Indirect hypothesis were tested by bootstrap procedure. The results showed that the proposed model fit the data. Better fit and more meaningful results obtained by omittinh 1 nonsignificant path (authoritative style to openness) and using AMOS modification indices. Results related to indirect effects showed that indirect paths were significant except 3 indirect paths (secure attachment style to self–actualization through conscientiousness, unsecure attachment style to self–actualization through neuroticism and authoritative style to self–actualization through conscientiousness).
  Keywords: attachment style, parenting style, personality characters, self – actualization