فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سال بیستم شماره 6 (پیاپی 80، بهمن و اسفند 1394)
 • سال بیستم شماره 6 (پیاپی 80، بهمن و اسفند 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ستار رضایی، بیژن نوری صفحات 1-11
  مقدمه
  توزیع عادلانه و برابر منابع بخش سلامت همواره یکی از موضوعات و چالش های اصلی محققان، برنامه ریزان و مدیران بخش سلامت در دهه های گذشته بوده است. هدف این مطالعه ارزیابی وضعیت و روند نابرابری در توزیع منابع بخش سلامت در شهرستان های استان کردستان در دوره ی زمانی 8 ساله (1392-1385) با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز می باشد.
  روش بررسی
  یک مطالعه توصیفی-تحلیلی (مقطعی) می باشد که نابرابری در توزیع منابع بخش سلامت در شهرستان های استان کردستان با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز ارزیابی کرده است. داده های مطالعه شامل پزشک عمومی، پزشک متخصص، دندانپزشک، آزمایشگاه، داروخانه، تخت بیمارستانی و خانه های بهداشت می باشد که از سالنامه های آماری استان جمع آوری شده است. برای آنالیز داده ها هم از نرم افزارهای DASPو Stata نسخه 12 استفاده شده است.
  یافته ها
  متوسط ضریب جینی در دوره ی 8 ساله مورد مطالعه برای پزشک عمومی، پزشک متخصص، دندانپزشک، آزمایشگاه، داروخانه، تخت بیمارستانی و خانه های بهداشت به ترتیب برابر با 21/0، 368/0، 38/0، 2/0، 218/0، 33/0 و 23/0 بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین نابرابری به ترتیب در سال 1385 مربوط به دندانپزشک و خانه های بهداشت و در سال 1392 مربوط به پزشک متخصص و آزمایشگاه می باشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه میزان نابرابری در توزیع منابع بخش سلامت در سال 1392 در مقایسه با سال 1385 کاهش یافته است ولی هم چنان نابرابری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود در راستای توزیع عادلانه تر منابع، سیاست های توزیعی مناسبی، مجددا طراحی و اجرا شوند.
  کلیدواژگان: نابرابری، بخش سلامت، ضریب جینی، منحنی لورنز
 • صفورا نبوی، مریم رف رف، محمدحسین صومی، عزیز همایونی راد، محمد اصغری جعفرآبادی صفحات 12-25
  زمینه و هدف
  شواهدی مبنی بر اثرات مفید فرآورده های پروبیوتیکی در بیماری کبد چرب غیر الکلی(NAFLD) وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات مصرف ماست پروبیوتیک بر تعدادی از عوامل متابولیک در افراد مبتلا به NAFLD بود.
  روش بررسی
  این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور کنترل دار بر روی 72 بیمار (33 مرد و 39 زن) 63-23 سال مبتلا به NAFLD انجام شد. افراد در گروه مداخله (36n=) 300 گرم ماست پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس La5 و بیفیدوباکتریوم لاکتیس Bb12و گروه کنترل 300 گرم ماست معمولی را به مدت 8 هفته مصرف کردند. نمونه خون ناشتا، اندازه گیری های تن سنجی و دریافت های غذایی (24 ساعت یادآمد خوراک برای سه روز)، در ابتدا و انتهای کارآزمایی جمع آوری گردید. آنالیز آماری با نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو، تی مستقل، تحلیل کواریانس و تی زوجی انجام شد.
  یافته ها
  مصرف ماست پروبیوتیک به ترتیب منجر به کاهش 67/4%، 42/5%، 1/4% و 92/6% در سطوح سرمی آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز (در هر دو مورد 02/0P<)، کلسترول تام (001/0P<) و لیپوپروتئین های با چگالی پائین (01/0P<) در مقایسه با گروه کنترل گردید. تغییرات معنی داری در سطوح سرمی گلوکز، تری گلیسیرید و لیپوپروتئین های با چگالی بالا در هر دو گروه مشاهده نشد (01/0< P).
  نتیجه گیری
  مصرف ماست پروبیوتیک سطوح آنزیم های کبدی، کلسترول تام و لیپوپروتئین های با چگالی پائین را در نمونه های مورد مطالعه بهبود داد و ممکن است در مدیریت عوامل خطر NAFLD سودمند باشد.
  کلیدواژگان: ماست، پروبیوتیک، کبد چرب غیر الکلی، عوامل متابولیکی
 • طراوت فاخری، نازنین فرشچیان، منصور رضایی، سیده مژگان سیدزاده صفحات 26-33
  زمینه و هدف
  حاملگی نابجا هنوز یکی از عوامل شایع مرگ زنان در سن باروری است. یکی از درمان های این بیماری استفاده از متوتروکسات است که به صورت تک دوز یا در دوزهای متعدد (مولتیپل دوز) تزریق می گردد. هدف از این مطالعه مقایسه ی اثر دوز واحد و دوز متعدد متوتروکسات تجویز شده در درمان حاملگی نابجا، بر بروز انسداد لوله های رحمی است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مداخله ای است و 80 بیمار با تشخیص حاملگی نابجا تحت درمان با متوتروکسات به روش تک دوز یا مولتیپل دوز (دوزهای متعدد) قرار گرفتند. پس از طی حداقل 3 ماه از بستری و درمان آنها، جهت وارسی مجدد اطلاعات و بررسی وضعیت لوله های رحمی با هیستروسالپنگوگرافی مراجعه کردند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری و نرم افزار SPSS ویرایش 19 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  فراوانی لوله رحمی مسدود در همان سمت حاملگی نابجا در گروه درمانی متوتروکسات دوز متعدد 12 نفر (30 درصد) و گروه درمانی متوتروکسات تک دوز 3 نفر (5/7 درصد) بود. همچنین، 33 نفر (5/82 درصد) در گروه درمانی متوتروکسات تک دوز و 18 نفر (45 درصد) در گروه درمانی دوز متعدد متوتروکسات هر دو سمت لوله رحمی آنها مسدود نبود. بین فراوانی انسدادهای لوله رحمی زنان با حاملگی نابجا در دو گروه درمانی متوتروکسات تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد، میزان بروز انسداد لوله رحمی در زنان با حاملگی نابجا که مصرف کننده متوتروکسات تک دوز هستند، در مقایسه با مصرف کنندگان دوز متعدد متوتروکسات به طور معناداری کمتر است.
  کلیدواژگان: حاملگی خارج رحمی، انسداد لوله رحمی، متوترکسات تک دوز، دوز متعدد متوتروکسات
 • حمیدرضا طاهری تربتی، مهدی مهجور، اعظم انفرادی صفحات 34-43
  زمینه و هدف
  مولتیپل اسکلروزیس نوعی بیماری پیشرونده و تحلیل برنده غلاف میلین سیستم عصبی مرکزی است، یکی از اصلی ترین مشکلات این بیماران اختلالات تعادلی است، از آنجایی که نیازهای توجهی مهمی برای تعادل مورد نیاز است، این مطالعه با هدف مقایسه دو روش تمرینی تعادلی منفرد و دوگانه بر سطوح تعادلی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش 20 نفر از زنان 25 تا 45 ساله عضو انجمن ام اس خراسان رضوی و با نمره ی ناتوانی جسمانی (1-4) شرکت داشتند که بطور تصادفی به دو گروه مساوی (تعادلی منفرد و دوگانه) تقسیم شدند. این افراد به مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه تمرینات تعادلی را انجام دادند که گروه تمرینات دوگانه علاوه بر تمرینات تعادلی یک تکلیف شناختی حین حرکات انجام می دادند. ارزیابی شاخص های تعادلی بیماران به وسیله ی دستگاه تعادل سنج بایودکس انجام شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  اثر کووریت برای هر سه متغیر معنی دار بود (001/0 > p). اثر گروه در شاخص های تعادلی کلی و قدامی – خلفی تفاوت معنی داری را بین دو گروه نشان داد (به ترتیب 01/0 > pو 02/0 > p) بطوری که میانگین شاخص های تعادلی کلی و قدامی-خلفی در گروه تمرینات دوگانه نسبت به تعادلی کاهش داشت، ولی در شاخص میانی– جانبی (4/0 >p) تفاوت معنی داری با هم نداشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق تمرینات دوگانه، روش تمرینی مناسبی جهت بهبود اختلالات تعادلی در زنان مبتلا به ام اس می باشد.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، تعادل، تکلیف دوگانه
 • لیلا عسلی سالک معلمی، فاطمه عسلی سالک معلمی، زیور صالحی، سید حبیب زینی صفحات 44-53
  زمینه و هدف
  سیستمیک لوپوس اریتماتوز (SLE) یک بیماری خودایمنی است و با حضور مستقیم اتوآنتی بادی ها، در برابر آنتی ژن های هسته ای مشخص می گردد. علت اصلی SLE تاکنون ناشناخته است اما برخی از ژن هایی که در مسیرهای کلیدی شامل کمپلکس های ایمنی، انتقال سیگنال ایمنی میزبان و مسیرهای اینترفرونی فعال بوده در بیماری زایی SLE نقش دارند. از آن جایی که مولکول های HLA کلاس I و II نقش بسیار مهمی را در ارائه پپتید عوامل بیماری زا به اجزاء سیستم دفاعی بدن داشته، ژن های کد کننده این مولکول ها می توانند کاندید های اولیه ای برای استعداد ابتلا به بیماری های خودایمنی باشند. HLA-G به خانواده آنتی ژن های غیر کلاسیک HLA کلاس I تعلق دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسم INDEL (درج یا حذف قطعه bp14) ناحیه 3''UTR ژن HLA-G در بیماران مبتلا به سیستمیک لوپوس اریتماتوز می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق 80 بیمار مبتلا به SLE و 102 فرد سالم مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا DNA ژنومی از خون محیطی استخراج گردید. تعیین ژنوتیپ توسط ARMS-PCR با کمک چهار پرایمر انجام گردید. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار MedCalac (ویرایش 1/12) صورت گرفت.
  یافته ها
  فراوانی ژنوتیپ های هموزیگوت برای حضور قطعه bp14 (bp14+/bp14+)، هتروزیگوت ها (bp14+/bp14-) و هموزیگوت های حذف قطعه bp14 (bp14-/bp14-) در افراد سالم به ترتیب 57/21%، 18/41% و 25/37% و در افراد بیمار 5/17%، 5/42% و 40% بدست آمد. فراوان ترین ژنوتیپ در افراد سالم و بیمار هتروزیگوت (bp14+/bp14-) بود. بعبارت دیگر تفاوت معنی داری بین فراوانی ژنوتیپ ها در افراد سالم و بیمار وجود نداشت)05/0
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که پلی مورفیسم INDEL در ناحیه 3''UTR ژن HLA-G و بیماری SLE مرتبط نیست. جهت بررسی نقش ژن HLA-G در بیمار SLE لازم است که مطالعه در جمعیت های وسیعتر صورت گیرد.
  کلیدواژگان: سیستمیک لوپوس اریتماتوز، ژن HLA، G، پلی مورفیسم INDEL، 14bp
 • سجاد معینی، فرج فتاحی، راضیه داودی، علی معینی، حسین ابراهیم صفحات 54-68
  مقدمه
  آسیب های شانه از آسیب های شایع درکشتی است که علاوه بر ایجاد مشکلات عملکردی، باعث مشکلات روانی در فرد شده و در صورت بالا بودن شدت آسیب، منجر به ترک ورزش می شود. ازسوی دیگر خستگی یکی از عوامل مهم خطرساز آسیب بشمار می رود. بنابراین هدف از انجام این مطالعه مقایسه خستگی گروه هایی از عضلات کمربند شانه ای طی یک مسابقه شبیه سازی شده کشتی آزاد می باشد.
  روش بررسی
  به همین منظور 14 کشتی گیر غیر حرفه ای (سن 2/3±7/20 سال، وزن kg 9/12±3/70، قد cm 8/5±2/174) به صورت در دسترس انتخاب شده، آزمون شدند. پس از گرم کردن ابتدایی، نیروی ده گروه عضلانی ناحیه شانه هر دو دست با نیروسنج کششی-فشاری اندازه گیری شد، پس از انجام دو تایم سه دقیقه ای کشتی باشدت بالا با 30 ثانیه استراحت بین دو تایم، این اندازه گیری تکرار و درصد افت نیروی هر حرکت محاسبه گردید. از آزمون t وابسته جهت تعیین اختلاف میانگین های پیش و پس آزمون استفاده شد.
  نتایج
  یافته ها نشان دادند که خستگی معنادار در تمام حرکات منتخب در هردو دست، به جز اکسترنال روتیتور های دست غیر برتر بوجود آمده است (05/0 p≤)، بیشترین خستگی در عضلات تثبیت کننده استخوان کتف (ری ترکتور، پروترکتور و الویتور) رخ داد.
  نتیجه گیری
  از نتایج به دست آمده می توان جهت طراحی برنامه بدنسازی به منظور پیشگیری از آسیب های شانه و بهبود کیفیت کشتی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: استقامت عضلانی، خستگی، چرخاننده های سردستی، ثبات دهنده های کتف، کشتی رقابتی
 • حمیده طایفی نصرابادی، سید مسعود حسینی، سید رضا محبی، پدرام عظیم زاده، محمدرضا زالی صفحات 69-75
  زمینه و هدف
  هپاتیت B ویروسی یکی از بیماری های عفونی شایع می باشد که میتواند منجر به سیروز کبدی و هپاتوسلولار کارسینوما شود. تحقیقات جدید نشان می دهند که بین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی اینترلوکین 17 و بیماری های التهابی ارتباط وجود دارد. پاسخ التهابی فاکتور مهمی در فرآیند بیماری، به خصوص عفونت های ویروسی است، و مزمن شدن و یا پاک شدن بدن از ویروس در ارتباط نزدیک با سایتوکاین های ترشح شده از سلول های ایمنی است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان پلی مورفیسم ژن IL-17 (rs763780) و ابتلاء به عفونت مزمن ویروس هپاتیت B (HBV) می باشد.
  روش بررسی
  نمونه های خونی از 150 بیمار با عفونت مزمن هپاتیت B و 150 شاهد سالم جمع آوری شد. DNA ژنومی به روش Salting out استخراج شد. ژنوتیپ پلی مورفیسم IL-17 (rs763780) با روش های PCR و RFLP تعیین شد.
  نتایج
  فراوانی ژنوتیپ و آلل هیچ تفاوت معناداری میان بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن و نمونه های کنترل نداشت. توزیع ژنوتیپ TT 6/84% (127 نفر)، TC 7/14% (22 نفر) و CC 7/0% (1 نفر) در بیماران مزمن و ژنوتیپ TT 88% (132 نفر)، TC 3/11% (17 نفر) و CC 7/0% (1 نفر) در نمونه های کنترل بوده است)69/0= (P.
  نتیجه گیری نهایی : نتایج ارتباطی میان پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی IL-17 (rs763780) و استعداد ابتلاء به هپاتیت B مزمن را نشان نمی دهند. به نظر می رسد که تنوع ژنتیکی در ژن های سایتوکاین های دیگر به غیر از IL-17 ممکن است بر پیشرفت عفونت به سوی بیماری مزمن تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: هپاتیت B ویروسی، اینترلوکین 17، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی
 • سید رضا سبحانی، احمد رضا درستی، عباسعلی کشتکار، امیر حسین رمضانی، حامد پور آرام صفحات 76-84
  مقدمه
  چاقی کودکان به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات سلامت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می تواند در نتیجه تاثیر اضافه وزن یا چاقی والدین باشد. هدف از این مطالعه مقایسه وضعیت چاقی و اضافه وزن در کودکان دارای مادرانی با اضافه وزن یا چاقی با کودکان با مادرانی بدون اضافه وزن یا چاقی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، 249 کودک روستایی سنین دبستان ساکن شهرستان بیجار به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. دریافت های غذایی و فعالیت بدنی برای کودکان و شاخص های تن سنجی (وزن، قد و نمایه توده بدنی) برای مادران و کودکان به روش استاندارد ارزیابی گردید. ارتباط اضافه وزن یا چاقی مادران با وضعیت اضافه وزن یا چاقی کودکان به وسیله رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  برای کودکان دارای مادرانی با اضافه وزن یا چاقی بطور معناداری نمایه توده بدنی (01/0 P <) و سن مادر (01/0 P <) بیشتر از گروه کودکان با مادران بدون اضافه وزن یا چاقی بود. اضافه وزن داشتن یا چاق بودن مادر شانس اضافه وزن یا چاقی را در کودکان بعد از تعدیل برای سن، جنس، فعالیت بدنی، انرژی دریافتی و سن مادر به طور معناداری افزایش می داد (نسبت شانس (OR): 00/3، 04/0P =).
  نتیجه گیری
  اضافه وزن داشتن یا چاق بودن مادر می تواند با احتمال چاقی یا اضافه وزن کودکان سنین دبستان در محیط روستایی همراه باشد و این رابطه مستقل از میزان انرژی دریافتی، فعالیت بدنی و مقدار مصرف از گروه های غذایی مختلف است.
  کلیدواژگان: نمایه توده بدنی، چاقی، کودکان، مادر
 • نشاط خسروی، شعله درویشی، کامبیز داوری صفحات 97-106
  مقدمه
  باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژینوزا به طور معمول میتوانند مسمومیت های غذایی و بیماری های گوارشی را در انسان ایجاد کنند. عصاره بره موم (propolis) به عنوان ترکیب ضد میکروبی در مقابل باکتری ها شناخته شده است. هدف از این تحقیق تعیین فعالیت ضد میکروبی عصاره بره موم بر روی سویه های باکتریایی در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق، اثرات ضد باکتریایی عصاره الکلی بره موم، بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس (ptcc1112)، باسیلوس سرئوس(ptcc1247) و سودوموناس آئروژینوزا (ptcc1707) در سه تکرار، به روش دیسک کاغذی (تعیین قطر هاله عدم رشد) و رقت سازی در لوله، تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت آنالیز آماری از نرم افزار SPSS و آزمون آماریDUNCAN استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، فعالیت ضد میکروبی، قطر هاله عدم رشد میکروارگانیسم های های استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژینوزا (در غلظت mg/ml 25/5(به ترتیب 58/0±66/18، 18و 58/0±33/14، تعیین شد، که استافیلوکوکوس اورئوس، بیشترین حساسیت و سودوموناس آئروژینوزا بیشترین مقاومت را به عصاره الکلی بره موم نشان داد. نتایج حداقل غلظت ممانعت کننده (MIC) برای های استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب mg/ml 656/0، 656/0و 62/2 تعیین شد و همچنین نتایج غلظت کشنده (MBC) برای کلوستریدیوم اسپوروژنس، اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 565/0، 656/0 و62/2 میلی گرم بر میلی لیتر تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  عصاره الکلی بره موم بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژینوزا نه تنها خاصیت بازدارندگی بلکه خاصیت ضد باکتریایی نیز داشت. با مطالعه اثرات ارگانولپتیک عصاره بره موم در غذا می توان به عنوان یک ماده محافظت کننده استفاده نمود.
  کلیدواژگان: بره موم، هاله عدم رشد، ضد باکتری، استافیلوکوکوس اروئوس، باسیلوس سرئوس، سودوموناس آئروژینوزا
 • سیده سارا موسوی، کامبیز داوری، صبریه امینی صفحات 107-115
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر، تولید آنزیم های بتالاکتامازی با طیف وسیع (ESBLs) در میان ایزوله های بالینی به ویژه باکتری اشریشیاکلی شیوع فراوانی یافته است. تولید آنزیم بتالاکتاماز در باکتری اشریشیاکلی مشکلات فراوانی را در درمان ایجاد نموده است. ژن CTX-M-2 یکی از چندین عوامل مولد مقاومت های ناشی از بتالاکتامازهای وسیع الطیف می باشد. هدف از این مطالعه بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام و بررسی میزان ژن CTX-M-2در نمونه ادراری اشرشیاکلی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه 260 نمونه ادراری از مراکز درمانی شهرستان سنندج جمع آوری شد و 100 ایزوله E.coli توسط آزمایش های بیوشیمیایی تایید گردید. در مرحله بعد تست تعیین حساسیت نسبت به 11 آنتی بیوتیک با روش Diffusion Disk منتخب انجام شد و سپس طبق دستور العمل CLSI با روش Combined Disk، اشریشیاکلی های تولید کننده ESBLs در بین آنها مورد شناسایی قرار گرفت. در نهایت سویه های ESBLs مثبت، توسط روش PCR، از نظر ژن CTX-M-2مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تست های فتوتیپی نشان داد که از کل 100 سویه اشریشیاکلی تعداد 27 (27%) سویه تولید کننده ESBLs بودند. طی روش PCR نیز مشخص شد که از این میان تعداد 2 (40/7) سویه تولید کننده CTX-M-2 هستند.
  نتیجه گیری
  با توجه به درصد بالای مقاومت به سفالوسپورین های نسل سوم، انجام دقیق آزمایش های آنتی بیوگرام قبل از تجویز آنتی بیوتیک در عفونت های ناشی از ارگانیسم های تولید کننده ESBLs، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، بتالاکتامازهای وسیع الطیف، CTX، M، 2
 • زهرا رسولی، فریبا فرهادی فر، پروانه تیموری، شعله شاه غیبی، فریبا سیدالشهدایی، سیروس شهسواری صفحات 116-125
  زمینه و هدف
  سرطان پستان عمده ترین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان سراسر دنیا می باشد. تداوم افزایش مرگ از سرطان پستان در زنان ایرانی تا حدودی بعلت میزان استفاده پایین رفتار غربالگری سرطان پستان و تشخیص دیررس بیماری است هدف این مطالعه مقایسه اثر 3 روش مداخله ای متناسب شده برای تکرار ماموگرافی در بین زنان ترک کننده ماموگرافی در شهر سنندج با چهار چوب نظری الگوی اعتقاد بهداشتی بود.
  روش بررسی
  با طراحی کارآزمایی تصادفی شده، 360 نفر از زنان بالای 50 سال شهر سنندج بطور تصادفی در 4 گروه، سه گروه مداخله: استفاده از پمفلت، مشاوره حضوری و مشاوره تلفنی و یک گروه شاهدتقسیم گردیدند. همه گروه ها در 4 زمان مختلف، قبل از مداخله، هفته دوم، ماه سوم و ماه ششم بعد از مداخله با یکدیگر مقایسه شدند.داده ها با آزمونهای آنالیز واریانس با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردیدند. 05/0>Pدر این مطالعه معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  گروه های مورد مطالعه از نظر ویژگی های دموگرافیک(سن، تحصیلات و میزان درآمد)با 05/0>P تفاوت معنی داری با هم نداشتند. میانگین امتیازات سه گروه مداخله درحیطه های حساسیت و شدت درک شده، فواید و موانع درک شده برای ماموگرافی در ماه ششم بعد از مداخله با 01/0>P تفاوت معنادار داشتند. در مجموع بالاترین میزان تکرار مامو گرافی در گروه آموزش حضوری با نسبت 50 در صد دیده شد.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه حمایت تجربی در زمینه استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی برای تکرارماموگرافی ارائه کرد. آموزش حضوری بیشترین تاثیر را در تکرارمامو گرافی داشت.
  کلیدواژگان: الگوی اعتقاد بهداشتی، تکرار ماموگرافی، مداخله
|
 • Dr Sattar Rezaei, Dr Bijan Nouri Pages 1-11
  Background And Aim
  Inequality in the distribution of health resources is one of the main issues that have been a matter of concern for researchers, planner, and managers in the health sector during the last decades. This study investigated the situation and trend of inequality in the distribution of health resources across the Kurdistan province using Gini coefficient and Lorenz curve from 2006 to 2013.
  Material And Methods
  This was a cross-sectional study, which investigated the inequality in the distribution of health resources in Kurdistan province using Gini coefficient and Lorenz curve. Data including total number of general physicians, specialists, dentists, laboratories, pharmacies, hospital beds, and health centers were obtained from the statistical calendar of the province. We used Stata V.12 and DASP software for data analyses.
  Results
  The mean values of Gini coefficient for general physician, specialist, and dentist, laboratory, pharmacy, hospital bed, and health centers were 0.21, 0.368, 0.38, 0.2, 0.218, 0.33 and 0.23, respectively. The highest and lowest inequality rates in 2006 belonged to the number of dentists and health centers, whereas, in 2013, the highest and lowest inequality rates were related to the number of specialists and laboratories, respectively.
  Conclusion
  Our study revealed inequality in the distribution of health resources across the Kurdistan province, but the inequality in their distribution in 2013 compared to 2006, was declined significantly. The results of the study suggested that equality in the distribution of health resources is possible by implementing appropriate distribution policies on the health resources.
  Keywords: Inequality, Gini coefficient, Lorenz curve, Health resources
 • Safoora Nabavi, Dr Maryam Rafraf, Dr Mohammad Hossein Somi, Dr Aziz Homayouni, Rad, Dr Mohammad Asghari, Jafarabadi Pages 12-25
  Background And Aim
  Probiotic products may have positive effects in the non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). The aim of this study was to investigate the effects of consumption of probiotic yogurt on some metabolic factors in the patients with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD).
  Material And Methods
  This double-blind, randomized, controlled clinical trial included 72 patients between 23 to 63 years of age with NAFLD (33 males and 39 females). The intervention group (n = 36) consumed 300 g/d of pro-biotic yogurt containing Lactobacillus acidophilus La5 and Bifidobacterium lactis Bb12 and the control group (n = 36) consumed 300 g/d of conventional yogurt for 8 weeks. Using SPSS software version 16, data analysis was performed by chi-square test, independent sample t-test, analysis of covariance, and paired sample t-test.
  Results
  Fasting blood samples, anthropometric measurements, and dietary records (24 h/day for 3 days) were collected at baseline at the end of the trial. Probiotic yogurt consumption resulted in 4.67%, 5.42%, 4.1%, and 6.92% reductions of serum levels of alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase (P<0.02), total cholesterol (P<0.001), and low-density lipoprotein cholesterol (P<0.001), in the intervention group, compared to the control group. Both groups showed no significant changes in the levels of serum glucose, triglyceride, or high-density lipoprotein cholesterol (P>0.05).
  Conclusion
  Probiotic yogurt consumption improved hepatic enzymes, serum total cholesterol, and low-density lipoprotein cholesterol levels in the subjects. Therefore, it might be useful in the management of NAFLD risk factors.
  Keywords: Yogurt, Probiotic, Nonalcoholic fatty liver disease, Metabolic factors
 • Dr Taravat Fakheri, Dr Nazanin Farshchian, Dr Mansour Rezaie, Dr Seyedeh Mozhgan Seyedzadeh Pages 26-33
  Background And Aim
  Ectopic pregnancy is one of the leading causes of death among the women of reproductive age. Injection of single or multiple doses of methotrexate can be used as a therapeutic approach. The aim of this study was to compare the effect of single and multiple-doses of methotrexate therapy on the tubal patency in women with ectopic pregnancy.
  Material And Methods
  This was an interventional study and included 80 patients with ectopic pregnancy who had been treated with a single dose or multiple doses of methotrexate. After 3 months of hospitalization and treatment, hysterosalpingography was conducted to assess tubal patency. Data were analyzed using SPSS version 21.
  Results
  The frequencies of ipsilateral tubal obstruction were 12 (30%) and 3 (7.5%) in the patients who had received multiple-doses of methotrexate and single-dose methotrexate respectively. Also, 33 (82.5%) patients in the single-dose methotrexate group and 18 (45%) patients in the multiple-dose methotrexate group did not have bilateral obstruction. There was a significant difference in the frequencies of tubal obstruction between the two groups treated with single and multiple doses of methotrexate (P<0.05).
  Conclusion
  The incidence of tubal obstruction in women with ectopic pregnancy was significantly lower in single-dose methotrexate group compared to multiple dose methotrexate groups.
  Keywords: Ectopic pregnancy, Tubal obstruction, Single, dose methotrexate, Multiple dose methotrexates
 • Dr Hamid Reza Taheri Torbati, Mehdi Mahjur, Azam Enferadi Pages 34-43
  Background And Aim
  Multiple sclerosis is a progressive degenerative disease of myelin in the central nervous system. One of the main complications of the disease is development of balance disorder. Since considerable attention is needed to the balance issue, this study aimed to compare the two methods of single and dual task balance training on balance in the women with multiple sclerosis.
  Material And Methods
  20 women between 25 to 45 years of age participated in this study. They were members of the MS association of Khorasn Razavi province with disability scores of (1-4). The patients were randomly assigned to two equal groups (single and dual balance groups) and conducted balance exercises three sessions per week for 8 weeks. The dual training group performed a cognitive task in addition to the balance training exercises. Using the Biodex balance analyzer instrument, we evaluated the indices of patients’ balance.Using SPSS software, data analysis was performed by analysis of covariance.
  Results
  Covariate effects were significant for all three variables (p<0.01). The indices of overall and anterior - posterior balance were significantly different between the two groups (p<0.01, p<0.02). The mean values for the overall and anterior-posterior balance indices decreased in the dual training group, but no significant differences were found in the medial-lateral index (p<0.4).
  Conclusions
  According to the results of this study, dual training exercises were suitable methods to improve balance disorders in the women with MS.
  Keywords: Multiple sclerosis, Balance, Dual Task
 • Leila Asali Salek Moalemi, Fatemeh Asali Salek Moalemi, Dr Zivar Salehi, Dr Seyed Habib Zayeni Pages 44-53
  Background And Aim
  Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease that is characterized by the presence of autoantibodies against nuclear antigens. The exact cause of SLE is unknown, but some of these genes are active in the key pathways, including immune complexes, host immune signal transduction, and interferon pathways which have significant roles in the pathogenesis of SLE. Since the classical HLA class I and II molecules are highly involved in the peptide presentation to the components of immune system, the genes that encode these molecules can be primary candidates associated with susceptibility to autoimmune disorders. HLA-G belongs to the family of non-classical HLA class I antigens. The purpose of this study was to evaluate the association of INDEL polymorphism of the 3’UTR region of HLA-G gene with SLE.
  Material And Methods
  In this study, 80 patients with SLE, and 102 healthy individuals were examined. Genomic DNA was extracted from peripheral blood. The genotypes were determined using ARMS-PCR. Data analysis was performed using MedCalc version 12.1.
  Results
  The frequencies of homozygot genotypes for the presence of (+14bp/+14bp)14bp, hetrozygot genotypes for (-14bp/+14bp), and homozygot genotypes with deletion of (-14bp/-14bp)14bp segments in the healthy individuals were 21.57%, 41.18% and 37.25%, and in the patients were 17.5%, 42.5% and 40% respectively. The most frequent genotype in the healthy individuals and hetrozygot patients was (-14bp/+14bp). We found no statistically significant differences in the genotype distributions between the cases and controls (Ρ>0.05).
  Conclusion
  In this study INDEL polymorphism of the 3’UTR region of HLA-G gene showed no association with systemic lupus erythematosus. However, further studies are required to confirm the validity of these results.
  Keywords: Systemic lupus erythematosus, HLA, G gene, INDEL polymorphism, 14bp
 • Sadjad Moeini, Faraj Fatahi, Razieh Davoodi, Ali Moeini, Hossein Ebrahim Pages 54-68
  Background And Aim
  Shoulder injuries are common in wrestling which can result in functional and psychological problems in the wrestlers. In case of high-intensity injuries, they can lead to discontinuation of the sport. On the other hand, fatigue may be one of the major risk factors for injury. Thus, the aim of this study was to compare fatigue of groups of shoulder girdle muscle during a simulated wrestling match.
  Material And Methods
  Fourteen amateur wrestlers (age 20.7±3.2 years, weight 70.3±12.9kg, and height 174.2±5.8cm) were selected using convenience sampling method. After a preliminary warm up, strength of the shoulder girdle muscles of both sides during 10 shoulder motions were measured by a portable isokinetic dynamometer. After 2 rounds of three-minutes, high-intensity freestyle wrestling with 30 seconds rest between the two spans, the measurements were repeated and force loss percentage for every movement was calculated. Dependent T-test was used to determine the difference between the mean values of the pre and post-tests.
  Results
  The results indicated that a significant reduction in the muscle strength of all selected motions was made after the simulated wrestling match, except for the non-dominant external rotation (p<0.05). The highest degree of fatigue occurred in the scapula stabilizing muscles (retractor, protractor and elevator muscles).
  Conclusion
  The results can be used to design a fitness program in order to prevent shoulder joint injuries, increase muscle performance, and improve the wrestling quality.
  Keywords: Muscle endurance, Muscle fatigue, Rotator cuff, Scapular stabilizer, Competitive wrestling
 • Hamideh Tayefinasrabadi, Dr Seyed Masood Hosseini, Dr Seyed Reza Mohebbi, Pedram Azimzadeh, Dr Mohammad Reza Zali Pages 69-75
  Background And Aim
  Viral hepatitis B is one of the most prevalent infectious diseases which can lead to liver cirrhosis (LC) and hepatocellular carcinomas (HCC). Recent studies have shown an association between single nucleotide polymorphism (SNP) of interleukin 17 and inflammatory diseases. Inflammatory responses are important factors in the disease process, especially in the viral infections and chronicity or virus clearance from the body, and are closely dependent on the proper cytokine secretion from immune cells. The aim of this study was to investigate the association between IL-17 (rs763780) SNP and chronic Hepatitis B virus (HBV) Infection.
  Material And Methods
  Blood samples were collected from 150 patients with chronic HBV infection and 150 healthy individuals. Genomic DNA was extracted by salting out method. IL-17 (rs763780) polymorphism was determined by polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) methods.
  Results
  Genotype and allele frequencies of rs763780 did not show any statistically significant difference between the patients and control groups. Genotype frequencies were 84.6% for TT, 14.7% for TC and 0.7% for CC in the patients with chronic disease and 88%, 11.3% and 0.7% for TT, TC and CC in the control group respectively (p=0.69).
  Conclusion
  The results showed that there was no association between IL-17 SNP rs763780 and susceptibility to develop chronic HBV infection. It seems that genetic variations in other cytokine genes other than IL-17 gene, may affect progression of infection to chronic disease.
  Keywords: Hepatitis B virus, Interleukin17, Single nucleotide polymorphism
 • Seyed Reza Sobhani, Dr Ahmad Reza Dorosti, Dr Abbasali Keshtkar, Amir Hossein Ramazani, Dr Hamed Pouraram Pages 76-84
  Background And Aim
  Childhood obesity is one of the most important health problems in developed and developing countries that may result from the parents’ overweight. This study aimed to compare the status of obesity and overweight in the children of overweight or obese mothers with the children whose mothers were not overweight or obese.
  Material And Methods
  In this cross-sectional study, 249 elementary-school children from Bijar, Kordestan, Iran were selected using simple random sampling. Children's food intake and physical activities and mother's and children's anthropometric (weight and height) indices were measured by standard method. The relationship between overweight or obesity of the mothers with overweight or obesity of the children was assessed and analyzed by logistic regression.
  Results
  Body mass index (P value < 0.01) and maternal age (P value<0.01) were significantly higher in the children of overweight or obese mothers compared to children whose mothers were not overweight or obese. No significant differences were found between the two groups of children in regard to energy intake, physical activity, and consumption of the main food groups. Overweight or obesity of the mothers significantly increased the risk of overweight or obesity in the children after adjustment for age, sex, physical activity, energy intake, and maternal age. (Odds ratio: 3.00, P value = 0.04).
  Conclusion
  According to the results of this study, overweight or obesity of the mother can be associated with the likelihood of overweight and obesity in the school age children in rural areas and this relationship is independent of energy intake, physical activity, and consumption of different food groups.
  Keywords: Body mass index, Overweight, Obesity, Children, Mother
 • Neshat Khosravi, Dr Shoaleh Darvishi, Kambiz Davari Pages 97-106
  Background And Aim
  Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus can cause food poisoning and digestive disorders in human beings. Propolis has been known as an antimicrobial agent against bacteria. The aim of this study was to determine the in-vitro antimicrobial activity of propolis extract on bacterial strains.
  Material And Methods
  In this study, we evaluated antibacterial effects of propolis alcoholic extract on Staphylococcus aureus (ptcc1112), Bacillus cereus (ptcc1247) and Pseudomonas aeruginosa (ptcc1707) for three times, by means of paper disc method (determination of inhibition zone diameter) and broth dilution, determination of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC). Using SPSS software, statistical analysis was performed by DUNCAN test.
  Results
  The results showed that the antibacterial activity and inhibition diameters for Staphylococcus aureus, Bacillus cereus and Pseudomonas aeruginosa (in a propolis extract concentration of 5.25 mg / ml) were respectively 18.66±0.58, 18, 14.33±0.58, respectively. S. Aureus had the highest sensitivity and Pseudomonas aeruginosa showed the highest resistance to alcoholic extract of propolis. The minimum inhibitory concentrations (MIC) for Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Bacillus cereus were 0.656, 0.656 and 2.62 mg/ ml respectively and the lethal concentrations (MBC) for Clostridium sporogenes, Escherichia coli and Staphylococcus aureus, were 0.656, 0.656 and 2.62 mg/ ml respectively.
  Conclusion
  The alcoholic extract of propolis had inhibitory and antibacterial effects on Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Bacillus cereus. Considering organoleptic effects of propolis extract, it can be used as a preservative in food.
  Keywords: Propolis, Inhibition, Anti, bacteria, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa
 • Seyedeh Sara Moosavi, Kambiz Davari, Sabrieh Amini Pages 107-115
  Background And Aim
  In recent years, the production of extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) among clinical isolates of bacteria in particular E.coli has been on the rise. Production of beta-Lactamase in E.coli has caused many problems in the treatment of the patients. The CTX-M-2 gene is one of the several factors producing resistance due to ESBL. The aim of this study was to evaluate the antimicrobial susceptibility to beta-lactam antibiotics and investigation of the CTX-M-2 gene level in E. coli isolated from urine samples.
  Material And Methods
  In this study, 260 UTI samples were collected from medical centers in Sanandaj and 100 E.coli isolates were collected and confirmed by biochemical tests. Then susceptibility test to 11 selected antibiotics were performed by disk diffusion method and the ESBLs producing strains were identified by the combined disk method. Using PCR method, ESBLs positive strains were examined for the presence of CTX-M-2 gene.
  Results
  The results of the phenotype tests showed that out of 100 E.coli strains, 27 (27%) were ESBLs producing. Also, PCR showed that among these 27 strains, 2 (7.4%) strains contained CTX-M-2 gene.
  Conclusion
  Considering the high rate of resistance to the third generation cephalosporins, careful antibiogram tests is an inevitable necessity before prescribing antibiotics for the treatment of infections caused by ESBLs producing organisms.
  Keywords: E.coli, ESBLs, CTX, M, 2
 • Dr Zahra Rasoli, Dr Fariba Farhadifar, Dr Parvaneh Taymoori, Dr Shoaleh Shahgheibi, Dr Fariba Seye Doshohadaei, Siroos Shahsavari Pages 116-125
  Background And Aim
  The aim of this study was to compare the effects of three tailored interventions for repeated mammography among non-adherent women using the Health Belief Model as a theoretical framework.
  Material And Methods
  In this randomized trial, 360 women (≥50 years) from Sanandaj, were randomly divided into 4 groups. Intervention groups were pamphlet group, face to face counseling group, telephone counseling group and the 4th group was control group. All groups were compared with one another before the intervention, 2 weeks, 3 months, and 6 months after the intervention. Data were analyzed by using SPSS software. The statistically significant level was considered as p<0.05.
  Results
  Demographic characteristics (age, education, and income) were not significantly different before the intervention (p> 0.05). In terms of perceived susceptibility, severity, benefits, and barriers to mammography, mean scores of intervention groups had statistically significant differences six months after the intervention (p<0.01). The highest rate of repeated mammography (50%) was observed in the face to face counseling group.
  Conclusion
  This study provided empirical support for the Health Belief Model as a framework to conduct repeated mammography. In addition, face to face counseling was the most effective way.
  Keywords: Health Belief Model, Mammography Repeat, Intervention