فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - پیاپی 133 (بهمن 1394)
 • پیاپی 133 (بهمن 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/01
 • تعداد عناوین: 40
|
 • سید محمود نورایی، علی قائمیان، هانیه شیرج، رضاعلی محمدپور، علیرضا ملک راه صفحات 1-9
  سابقه و هدف
  بررسی (FMD) Flow Mediated Dilatation شریان براکیال روش معمول جهت بررسی فونکسیون اندوتلیوم عروقی است. به علاوه می توان از این روش جهت بررسی آرتریواسکلروز احتمالی عروق کرونر نیز استفاده نمود. هدف از مطالعه ما ارزش تشخیصی FMD در تشخیص آرتریواسکلروز عروق کرونر در گروه بیماران با ریسک فاکتور کم می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آینده نگر، 397 بیمار (سن 9±2/53 سال) که 194 نفر آن ها مذکر بودند، به علت درد قفسه سینه در بیمارستان بستری و آنژیوگرافی شدند. FMD شریان براکیال قبل از آنژیوگرافی کرونر با استفاده از دستگاه التراسوند اندازه گیری شد. بررسی آماری با استفاده از SPSS 17 انجام شده.
  یافته ها
  در بررسی های به عمل آمده 159 بیمار آنژیوگرافی کرونر نرمال، 149 نفر گرفتاری یک رگ کرونر (SVD) و 97 بیمار آرتریواسکلروز متعدد عروق کرونر داشتند (MVD). FMD در بیماران با کرونر نرمال به مراتب بیش تر از بیماران با گرفتاری آرتریواسکلروتیک عروق کرونر بوده است (001/0< P 1/3± 8/6 vs 5/2± 1/11 FMD). به علاوه بیماران با گرفتاری متعدد عروق کرونر، FMD پائین تری نسبت به بیماران SVD داشتند (001/0< P 2/2± 6/8 vs 2/2± 2/4(.Logistic Regression Analysis نشان داد که مختل بودن FMD با شیوع آرتریواسکلروز عروق کرونر رابطه مستقیم دارد (001/0< P 74/0= R). بخش زیر منحنی برای FMD جهت تخمین ابتلاء به آرتریواسکلروز کرونر 86/0 بوده است (001/0< P، 9/0- 83/0، 95 درصد CI).
  استنتاج: آندوتلیوم عروقی با تولید نیتریک اکسید (NO) نقش مهمی در فونکسیون عروق دارا می باشد. اندازه گیری نیتریک اکسید امکان پذیر نبوده، لذا از روش غیر مستقیم برای بررسی فونکسیون سلول های اندوتلیومی استفاده می شود. اندازه گیری FMD می تواند ابزار تشخیصی مناسبی برای آرتریواسکلروز عروق کرونر در گروه بیماران با ریسک فاکتور کم باشد و به خصوص برای غربالگری بیماران در معرض خطر استفاده شود.
  کلیدواژگان: فونکسیون اندوتلیوم، بیماری عروق کرونر، بیماران با فاکتور خطر پائین، FMD
 • علیرضا قائمی، حافظ فاخری، علیرضا رفیعی، وحید حسینی، رضا همایونفر، زهره امیری، فروغ اعظم طالبان، آزیتا حکمت دوست صفحات 10-24
  سابقه و هدف
  بیماری کبد چرب غیر الکلی ( Non-alcoholic fatty liver disease یا NAFLD) شایع ترین بیماری کبدی در دنیاست. عوامل ژنتیکی، پیدایش و توسعه بیماری را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر متقابل کاهش وزن و نقش پلی مورفیسم های ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز (MTHFR) بر شاخص های بیماری کبد چرب انجام شد.
  مواد و روش ها
  50 بیمار، به مدت شش ماه تحت رژیم غذائی کاهش وزن قرار گرفتند. مطالعه حاضر کار آزمایی تک-گروهی (Single-arm trial) بود. شاخص های تن سنجی، دریافت تغذیه ای، فعالیت بدنی و سطح آنزیم های کبدی در ابتدا، ماه سوم و ششم مداخله و هم چنین مقدار چربی های خون، هموسیستئین، مالون دی آلدهید، TNF-α، اینترلوکین-6 و سیتوکراتین 18 در ابتدا و ماه ششم اندازه گیری شدند. پلی مورفیسم های C677T و A1298C ژن MTHFR به ترتیب با روش های PCR-RFLP و Tetra-ARMSنیز تعیین گردید.
  یافته ها
  44 بیمار، مداخله را کامل کردند. بر اساس پلی مورفیسم های MTHFR، بیماران به دو گروه (CC) و (AC) 35 نفر، (CT+TT) و (AC) 9 نفر تقسیم شدند. در پایان ماه سوم و ششم مطالعه دو گروه کاهش وزن مشابه داشتند. در گروه ژنوتیپ CC، گلوکز خون ناشتا (012/0 =p (، کلسترول تام )001/0 = p (، -C ) LDL004/0 = p (کاهش معنی دار پیدا کرد. در گروه ژنوتیپ CT+TT، علی رغم کاهش وزن 6/6 درصد در پایان ماه ششم، آنزیم های کبدی کاهش معنی دار نیافت و میزان هموسیستئین سرم بالاتر از مقدار طبیعی اما افزایش معنی دار پیدا نکرد.
  استنتاج: با توجه به عدم کاهش معنی دار آنزیم های کبدی در گروه ژنوتیپ CT+TT، پلی مورفیسم های MTHFR باید در درمان کبد چرب مد نظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: کبد چرب غیر الکلی، رژیم غذائی، کاهش وزن، پلی مورفیسم MTHFR
 • آتنا رمضانی، محمود جلالی صفحات 25-36
  سابقه و هدف
  نوع رژیم غذایی و چربی های مصرفی یکی از عوامل عمده تعیین کننده میزان چربی در بافت های مختلف بدن است. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر مکمل اسید چرب امگا 3 و توام امگا 3 و ویتامین E بر میزان بافت چربی و بدون چربی بدن در بیماران مبتلا به اختلال CAD می باشد.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور کنترل شده بر روی 67 مرد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب صورت گرفت. ابتدا بیماران به سه گروه دریافت کننده اسید چرب امگا 3، گروه دریافت کننده توام امگا 3 و ویتامین E و گروه دریافت کننده دارونمای امگا 3 و ویتامین E به مدت 8 هفته، تقسیم شدند. یادآمد 24 ساعته خوراک در ابتدا و انتهای مطالعه گرفته شد. هم چنین بافت چربی و بافت بدون چربی بدن توسط تکنیک BIA در شروع و پایان مطالعه اندازه گیری شدند. در نهایت داده های بررسی مصرف با Nutritionist IV آنالیز و برای آزمون های آماری از نرم افزار SPSS:16 استفاده شد.
  یافته ها
  مصرف توام امگا 3 و ویتامین E در مردان مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب، به مدت هشت هفته نتوانست مقدار و درصد بافت چربی و بافت بدون چربی بدن ارزیابی شده توسط تکنیک BIA را حتی با حذف فاکتورهای مخدوش کننده انرژی دریافتی، سن، وزن، BMI، دور کمر و دور باسن، تحت تاثیر قرار بدهد.
  استنتاج: احتمالا با وجود تاثیرات مفید این نوع مکمل در ترکیب بدن، به نظر می رسد، تکنیک BIA، ابزار مناسب ترکیب بدن برای مطالعات کوتاه مدت نمی باشد.
  کلیدواژگان: عروق کرونر قلب، بافت چربی، بافت بدون چربی، اسید چرب امگا 3
 • المیرا غفاری، فرشته طالب پور امیری، عباسعلی کریمپورملکشاه، مهری میر حسینی، امیر اسماعیل نژاد مقدم، ایوب برزگرنژاد صفحات 37-47
  سابقه و هدف
  بیماری های غضروف مفصلی در همه ی جوامع شیوع فراوانی دارد و در اکثر موارد غضروف آسیب دیده قادر به ترمیم نمی باشد. روش های درمانی حمایتی با مشکلات زیادی همراه است. بنابراین سلول درمانی به عنوان درمان قطعی مورد نیاز می باشد. یکی از بهترین و در دسترس ترین منابع سلولی، سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی است که با تکنیک های مهندسی بافت به سلول های غضروفی تمایز می یابد. روش کشت سلول در تمایز غضروفی نقش کلیدی دارد. هدف از این مطالعه مقایسه پتانسیل کندروژنز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسانی در دو سیستم کشت تک لایه و ریز توده بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی سلول های بنیادی از بافت چربی زیر جلدی جدا شدند. سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی در دوروش کشت سه بعدی (ریز توده) و تک لایه ای با محیط تمایزی کندروژنیک برای 14 روز کشت داده شدند. مورفولوژی سلول ها با استفاده از میکروسکوپ معکوس مشاهده شد. تمایز کندروژنیک با دو روش هیستولوژیکی و ایمونوسیتوشیمی ارزیابی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در سیستم کشت ریز توده، میزان سنتز پروتئین کلاژن نوع 2 بیش تر بود. همچنین گلیکوزآمینوگلیکان بیش تری در ماتریکس خارج سلولی ترشح شد.
  استنتاج: با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت که سیستم کشت ریز توده (Micromass) شرایط مناسب تری برای تمایز کندروژنیک نسبت به کشت تک لایه ای (Monolayer) دارد.
  کلیدواژگان: تمایز کندروژنز، کشت ریز توده، کشت تک لایه ای، سلول بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی
 • مریم مبینی، زهرا کاشی، عذرا اخی، صغری خانی، عادله بهار صفحات 48-57
  سابقه و هدف
  ویتامینD یک هورمون استروئیدی است که نقش مهمی در متابولیسم استخوان و عملکرد عصبی- عضلانی دارد. این ویتامین به طور عمده از تابش نورخورشید بر روی پوست و تبدیل 7- دهیدروکلسترول به کوله کلسی فرول تامین می شود. هدف از مطالعه حاضر مقایسه سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D پس از مصرف ویتامین د تزریقی یا خوراکی در افراد با ویتامین د سرمی ناکافی بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش کوهورت تاریخی با استفاده از اطلاعات موجود 400 بیمار با ویتامین D ناکافی ،که تحت درمان با ویتامین 3D (کوله کلسی فرول) خوراکی هفته ای 50000 واحد به مدت 12 هفته یا تزریق عضلانی به میزان 600000واحد قرار گرفته بودند، انجام شد و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و تی زوجی میزان تغییرویتامین D بین دوگروه و قبل و بعد از دریافت دارو در هر گروه مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  از 400 بیمار مبتلا به ویتامین D ناکافی، 333 بیمار زن (83 درصد) و 67 بیمار مرد (17 درصد) بودند. 242 بیمار فرم تزریقی و 158 نفر درمان خوراکی دریافت کردند. میانگین سطح 25 هیدروکسی ویتامین D قبل و بعد از دریافت ویتامین D در گروه خوراکی به ترتیب 39/0 ± 16/17 و 48/0± 02/43 نانوگرم در میلی لیتر (010/0< p) و در گروه تزریقی به ترتیب قبل و بعد از دریافت دارو 32/0± 71/17 و 20/1± 72/41 نانوگرم در میلی لیتر بود (001/0< p). سطح 25 هیدروکسی ویتامین D بین دو گروه مصرف تزریقی و خوراکی بعد از مصرف دارو تفاوت معنی داری نداشت (48/0= p).
  استنتاج: مصرف ویتامین D با هر دو روش تزریقی و خوراکی منجر به افزایش سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D به میزان کافی و برابر می شود و با توجه به شرایط و خواست بیمار میتوان از هر دو فرم خوراکی یا تزریقی جهت درمان یا پیش گیری استفاده کرد
  کلیدواژگان: ویتامین D، (OH) D 25، کوله کلسیفرول، تجویز خوراکی، تزریقی
 • الهام نایبی، محمد آزادبخت، دانیل زمانفر، حسن کرمی، رضا عنایتی فرد، عزیزاله جعفری کوخدان، جمشید یزدانی چراتی صفحات 58-66
  سابقه و هدف
  گیاه Gentiana olivieri با نام فارسی گل سپاس از خانواده معروف ژانسین می باشد. گل سپاس از گیاهان بومی ایران است که به طور عمده در مناطق غربی رشته کوه زاگرس می روید. با توجه به اهمیت تغذیه مناسب و تاثیر آن در رشد کودکان و عدم وجود داروی اشتها آور مناسب در بازار دارویی، ساخت یک فرآورده گیاهی موثر بر افزایش میزان اشتها جهت درمان کودکان مبتلا به نارسایی رشد ناشی از بی اشتهایی هدف مطالعه حاضر بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مورد- شاهدی حاضر فرآورده هیدروالکلی w/v 5/2 درصد از عصاره ریشه گیاه Gentiana olivieri، جهت بررسی اثر اشتهاآوری آن در کودکان، تهیه شد. 50 کودک مبتلا به بی اشتهایی به صورت تصادفی در 2 گروه مورد و شاهد قرار داده شدند. در گروه مورد و شاهد به ترتیب دارو و پلاسبو با دوز mg/kg/d5/2 به مدت 2 ماه تجویز شد. متغیرهایی مانند وزن، قد، دورکمر، میزان کالری دریافتی، نمره گرسنگی بر اساس VAS و غیره اندازه گیری شدند.
  یافته ا: میانگین سنی گروه مورد و شاهد به ترتیب 12/56 و 64/56 ماه بود. پیش از درمان، میانگین وزن در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب kg 56/1±130/13 و kg 27/1±010/13 بوده است. پس از درمان، میانگین وزن در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب kg 69/1±275/ 14 و kg 16/1±962/12پس از یک ماه و kg 54/1±550/14و kg 22/1±814/12 پس از دو ماه بوده است. هم چنین اثر کالری دریافتی و نمره VAS معنی دار بوده است.
  استنتاج: با توجه به نتایج به دست آمده، فرآورده گیاه Gentiana olivieri اثر بسیار مطلوب و معناداری بر افزایش وزن، کالری دریافتی و نمره VAS در مقایسه با پلاسبو داشته است به طوری که در همان 15 روز ابتدای درمان افزایش چشمگیری در وزن و کالری مصرفی و میزان گرسنگی بیماران مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: Gentiana olivieri، اشتها، کالری، گل سپاس
 • حامد امینی آهی دشتی، سید محمد حسینی نژاد، ایرج گلی خطیر، فاطمه جهانیان، مجید بابلی صفحات 67-75
  سابقه و هدف
  APACHE II نوعی سیستم طبقه بندی برای توصیف و پیش بینی شدت بیماری های حاد در بیماران بستری شده در بخش های مراقبت ویژه ایجاد می کند. استفاده از آن در مانیتورینگ روش های درمانی، مقایسه اثربخشی درمان ها، تصمیم برای تغییر درمان، مقایسه عملکردها و کیفیت خدمات ارائه شده کمک کننده است. هدف از این مطالعه مقایسه احتمال مرگ ومیر اندازه گیری شده توسط APACHE II با مرگ ومیر واقعی بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که به روش کوهورت آینده نگر در سال 1394 انجام گردید، بیماران بالای 16 سال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) ساری که اندیکاسیون بستری در ICU را داشتند، وارد مطالعه شدند. احتمال مرگ و میر در این بیماران با ابزار اندازه گیری APACHE II، محاسبه شد و درصد مرگ ومیر پیش بینی شده با درصد واقعی هر کدام مقایسه گردید.
  یافته ها
  از82 بیمار که وارد مطالعه شدند، 54 بیمارمرد (9/65 درصد) و 28 بیمار زن (1/34 درصد) بودند. میانگین نمره APACHE II در این مطالعه 91/8± 69/19و درصد مورتالیتی 62/27 ± 43/38 درصد و مورتالیتی واقعی 48 درصد بوده است. دقت مقیاس APACHE II در پیش بینی مورتالیتی 4/63 درصد محاسبه شد.
  استنتاج: سیستم نمره دهی APACHE II می تواند تخمین قابل قبولی از مورتالیتی به طور کلی ارائه دهد. در نمودار کالیبراسیون این سیستم، دارای ناپیوستگی به ویژه در دو بازه نمره های 1/0-01/0 و 7/0-5/0 بوده است.
  کلیدواژگان: آپاچی2، مرگ و میر، واحد مراقب های ویژه (ICU)
 • ندا اصل ایرانیفام، شاپور حسن زاده، محمدرضا سام، غلامرضا نجفی تازه کند صفحات 77-90
  سابقه و هدف
  سیکلوفسفامید (یک داروی شیمی درمانی با اثرات سوء فراوان بر ارگان های جنسی) به عنوان یک عامل نئوپلاستیک به طور گسترده در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. از طرفی، سیکلوفسفامید عامل اثرات سوء فراوان از جمله سمیت تولید مثلی شناخته شده است. بومادران گیاه دارویی با خواص آنتی اکسیدانتی بالقوه است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات عصاره بومادران در سه دوز مختلف بر وزن بدن، پارامترهای اسپرم و تغییرات آپوپتوزی در موش های تحت تیمار با سیکلوفسفامید بود.
  مواد و روش ها
  64 موش سفید کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI به هشت گروه تقسیم شدند. گروه اول سرم فیزیولوژی، گروه دوم، سوم و چهارم به ترتیب دوز کم، متوسط و زیاد بومادران، گروه پنجم سیکلوفسفامید و گروه ششم، هفتم و هشتم، علاوه بر سیکلوفسفامید، دوز کم، متوسط و زیاد بومادران را به ترتیب دریافت نمودند. تیمار 35 روز ادامه داشت. در پایان پس از تعیین وزن، پارامترهای کیفیت اسپرم و میزان آپوپتوز اسپرمی بررسی گردید.
  یافته ها
  سیکلوفسفامید سبب کاهش وزن بدن و بیضه شده، تاثیر منفی بر روی پارامترهای اسپرمی اعمال نموده و هم چنین میزان آپوپتوز اسپرمی (در گروه دریافت کننده سیکلوفسفامید) را در مقایسه با گروه کنترل افزایش داد. دوز زیاد بومادران نیز اثرات توکسیک داشته، دوز متوسط عصاره تاثیر معنی داری نداشته، اما دوز کم عصاره توانست اثرات سمی سیکلوفسفامید را جبران نماید.
  استنتاج: در این مطالعه اثرات عصاره بومادران به صورت وابسته به دوز بود، به نحوی که در دوز کم سمیت سیکلوفسفامید را جبران نموده، در دوز متوسط تاثیر معنی داری نداشته اما در دوز بالا افزایش دهنده سمیت سیکلوفسفامید بود.
  کلیدواژگان: بومادران، تغییرات آپوپتوزی، سیکلوفسفامید، پارامترهای اسپرمی، موش سوری
 • اکبر حسین نژاد، محمد تقی هدایتی، مریم موذنی، مجتبی تقی زاده ارمکی، مهدی عباس تبار، محمدرضا جباری امیری، سیدمجتبی سیدموسوی صفحات 90-99
  سابقه و هدف

  آسپرژیلوزیس تهاجمی بیماری شدید و کشنده ای می باشد که غالبا در افراد مبتلا به ضعف ایمنی اتفاق می افتد. آسپرژیلوس فلاووس به عنوان دومین عامل اصلی آسپرژیلوزیس تهاجمی بعد از آ. فومیگاتوس محسوب می شود. از آن جایی که اطلاعات محدودی در رابطه با حساسیت دارویی آسپرژیلوس فلاووس به تری آزول ها در ایران وجود دارد، هدف از مطالعه حاضر ارزیابی حساسیت ایزوله های آ.فلاووس به دست آمده از نمونه های بالینی و محیطی به داروهای ضد قارچی وریکونازول و ایتراکونازول بوده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 400 نمونه بالینیو محیطی از سه استان مازندران، تهران و مشهد جمع آوری شد. ایزوله های آسپرژیلوس فلاووس با بررسی مولکولی (PCR و سکوانسینگ) به صورت قطعی شناسایی شدند. در مرحله بعد حساسیت این ایزوله های به دست آمده به دو داروی ضد قارچی ایتراکونازول و وریکونازول با روش CLSI (M38A2) مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  90 ایزوله آ. فلاووس (30 مورد نمونه بالینی و 60 مورد نمونه محیطی) به دست آمد. همه ایزوله های مورد بررسی MIC<1 را نشان دادند به جز دو مورد از نمونه های محیطی که MIC آن ها μg/ml2 بود. MIC90 ایزوله ها برای وریکونازول و ایتراکونازول به ترتیب μg/ml 5/0، μg/ml 5/0 و MIC50 ایزوله ها برای این دو دارو به ترتیب μg/ml 25/0، μg/ml 25/0 به دست آمد.

  استنتاج

  با مقایسه cutoff اپیدمیولوژیکی تعیین شده برای آسپرژیلوس فلاووس، نتایج مطالعه حاضر نشان از بروز مقاومت احتمالی در دو گونه جدا شده از محیط در برابر ایتراکونازول می باشد که می تواند هشداری برای بروز مقاومت جدی در ایزوله های گزارش شده از ایران باشد.

  کلیدواژگان: حساسیت دارویی، آسپرژیلوس فلاووس، وریکونازول، ایتراکونازول
 • عبدالرسول علایی، علی عباسخانیان، جمشید یزدانی چراتی، روح الله عبدی، زهرا پاکدل راد صفحات 100-110
  سابقه و هدف
  لکومالاسی اطراف بطن (PVL) فرم نوروپاتولوژیک اصلی آسیب مغزی در نوزادان نارس است. هدف از این مطالعه بررسی کاربرد اندازه گیری های حجم پونز و طول کورپوس کالوزوم در پیش بینی شدت اختلال حرکتی در کودکان مبتلا بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مورد-شاهدی با استفاده از MRI، 91 کودک (57 پسر و 34 دختر) مبتلا به PVL و 91 کودک شاهد همسن (50 پسر و 41 دختر) طی سال های1392 تا 1393مورد بررسی قرار گرفتند. کودکان مبتلا بر اساس شدت اختلال حرکتی خود با توجه به سیستم طبقه بندی عملکرد حرکتی درشت طبقه بندی شدند. حجم پونز و طول کورپوس کالوزوم با استفاده از تصاویر اندازه گیری شد و هر یک از پارامترها بین گروه شدت اختلال حرکتی و کنترل مقایسه گردید.
  یافته ها
  میانگین حجم پونز در گروه PVL (mm3 71/1769±93/3837) به طور قابل توجهی کم تر از گروه کنترل (mm3 48/1593 ± 70/4350) بود (014/0p=). همبستگی معنی داری بین حجم پونز و طول کورپوس کالوزوم در گروه PVL (49/0 r= و 001/0p=) و گروه کنترل(60/0r= و 001/0=p) مشاهده شد. پس از مقایسه گروه ها تفاوت معنی داری در کاهش حجم پونز بین سطح یک اختلال حرکتی با سطوح سه، چهار و پنج اختلال حرکتی و سطح پنج اختلال حرکتی با گروه کنترل مشاهده شد.
  استنتاج: در این مطالعه برای اولین بار گزارش می شود بیومارکرهای حجم پونز و طول کورپوس کالوزوم با شدت اختلال حرکتی ناشی از PVLمرتبط هستند..
  کلیدواژگان: پونز، کورپوس کالوزوم، لکومالاسی اطراف بطنی، شدت اختلال حرکتی
 • مجتبی صالحی، سید رضا محبی، مهرداد روانشاد، مریم کارخانه، پدرام عظیم زاده، بهتا کشاورز پاک سرشت، یاسین حاتمی، محمدرضا زالی صفحات 111-118
  سابقه و هدف
  سایتوکین ها گروهی از پروتین های داخلی هستند که نقش موثری در تنظیم واکنش های التهابی و مقابله با بسیاری از بیماری های عفونی بازی می کنند. سطوح بالای سایتوکین های پیش التهابی و گیرنده های آن ها، معمولا در ارتباط با پاسخ های ایمنی علیه عفونت های ویروسی از جمله عفونت ویروس هپاتیت B (HBV) مشاهده می گردند. اینترلوکین 12 و گیرنده آن نقش مهمی را در پاکسازی عفونت های ویروسی، خصوصا هپاتیت B بر عهده دارند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم (rs3746190 A/G) در ژن گیرنده اینترلوکین 12 B1 و استعداد ابتلا به عفونت هپاتیت B مزمن می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی، DNA ژنومیک مربوط به 150 بیمار مبتلا به هپاتیت B مزمن و 150 فرد سالم توسط روش Salting outاستخراج شد. ژنوتایپ مربوط به پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (rs3746190A/G)، توسط روش PCR-RFLP توالی یابی شد.
  یافته ها
  از مجموع 300 فرد مورد مطالعه، فراوانی ژنوتایپی TT ،CT ،CC در افراد بیمار به ترتیب 7/40 درصد، 46 درصد، 3/13 درصد و در گروه سالم به ترتیب 38 درصد، 3/49 درصد و 7/12 درصد به دست آمد. بعد از مراحل ژنوتیپی و آنالیزهای آماری، اختلاف معناداری بین گروه بیمار و سالم مورد مطالعه مشاهده نگردید(845/0p=).
  استنتاج: نتایج حاصل از مطالعه هیچ ارتباطی بین پلی مورفیسم (rs3746190 A/G)در ژن گیرنده اینترلوکین 12 B1 و استعداد ابتلا به عفونت هپاتیت B مزمن را نشان نداد. بنابراین به نظر می رسد این پلی مورفیسم را نمی توان به عنوان فاکتور موثری در استعداد ابتلا به هپاتیت B مزمن به شمار آورد.
  کلیدواژگان: ویروس هپاتیت B، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی، گیرنده B1 اینترلوکین 12، هپاتیت مزمن
 • مریم مبینی، رضاعلی محمدپور، فروزان الیاسی، عارف حسینیان، شمیلا عباس پور صفحات 119-127
  سابقه و هدف
  فیبرومیالژیا یک سندرم دردناک مزمن با منشا غیرمفصلی است که با درد منتشر و خستگی و اختلال خواب مشخص می شود. هدف از این مطالعه، بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه تجدید نظرشده تاثیر فیبرومیالژیا (FIQR) در بیماران ایرانی مبتلا به فیبرومیالژیا است.
  مواد و روش ها
  بعد از ترجمه پرسشنامه، 44 بیمار مبتلا به فیبرومیالژیا توسط آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیماران به صورت همزمان پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS) Hospital Anxiety and Depression Scale و پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) Short Form-36 را پر کردند. یک هفته بعد پرسشنامه FIQR مجددا تکمیل شد. قابلیت اعتماد توسط سازگاری داخلی، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب ارتباط بین کلاس تعیین گردید. اعتبار ساختاری با ضریب ارتباط اسپیرمن و پیرسون ارزیابی شد.
  یافته ها
  از 69 بیمارزن مبتلا به فیبرومیالژیای اولیه، 44 نفر با نمره HADS کمتر از 15 انتخاب گردیدند. میانگین نمره FIQR در مرحله اول و دوم به ترتیب 2/20±85/52 و 3/18±62/53 بود.. میانگین نمره FIQR در مرحله اول و دوم به ترتیب 2/20±85/52 و 3/18±62/ 5 بود. بررسی اعتبار ساختاری پرسشنامه با اجزای پرسشنامه های SF-36 و HADS نشان داد اجزای FIQR با افسردگی و نمره ذهنی بیماران مرتبط می باشد (ارتباط با سطح 01/0). ضریب ارتباط داخل کلاس معادل (956/0-896/0) 929/0 CI95%= و ضریب پایایی برای حیطه های مختلف در ویزیت اول بر اساس آلفای کرونباخ معادل 93/0 بود. میزان همبستگی بین نمره نهایی مرحله اول و دوم برابر 82/0 بوده است (001/0= p).
  استنتاج: نسخه فارسی FIQR ، ابزاری قابل اعتماد و معتبر برای ارزیابی تاثیر بیماری فیبرومیالژیا بر عملکرد و علایم بیماران فارسی زبان است و می تواند به منظور پایش بیماران از نظر بالینی و یا تحقیقات به کار رود.
  کلیدواژگان: فیبرومیالژیا، فارسی، پرسشنامه تجدید نظر شده تاثیر فیبرومیالژیا
 • علی اکبر عمویی، عبدالایمان عموئی، حامد تشکریان، سید نعیم محسنی صفحات 128-137
  سابقه و هدف
  دگزامتازون یکی از پرمصرف ترین گلوکوکورتیکواستروئیدها در مراکز درمانی به شمار می رود. با توجه به عدم کارایی روش های تصفیه متداول در جداسازی دگزامتازون از فاضلاب، امکان سنجی کاربرد جاذب های طبیعی جهت حذف مناسب این آلاینده از فاضلاب و سایر منابع آلوده ضرورت دارد. هدف از این مطالعه، بررسی کارایی زئولیت کلینوپتیلولایت در حذف دگزامتازون از محلول های آبی در شرایط مختلف و معرفی یک ایزوترم مناسب برای مدل سازی فرآیند جذب می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، اثر پارامترهایی هم چون pH محلول (4، 7 و 9)، مقدار دوز جاذب (2/0، 6/0و 1 گرم) و زمان تماس (15، 30، 45، 60، 90 و 120 دقیقه) بر ظرفیت جذب کلینوپتیلولایت (بازده جداسازی دگزامتازون) مورد بررسی قرار گرفت. غلظت محلول اولیه نیز 5 میلی گرم در لیتر در نظر گرفته شد. ایزوترم فرآیند جذب نیز به کمک مدل های لانگمویر و فرندلیچ مورد بررسی قرار گرفت. غلظت دگزامتازون در محلول ها نیز توسط دستگاه اسپکتروفتومتر نور مرئی- فرابنفش اندازه گیری شد. هم چنین از زئولیت کلینوپتیلولایت، قبل و بعد از فرآیند جذب، تصاویر SEM تهیه شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که بیش ترین ظرفیت جذب 13/1 میلی گرم بر گرم (بالاترین بازده) و در 4pH=، با استفاده از 2/0 گرم جاذب در زمان 90 دقیقه به دست آمد. با افزایش مقدار جاذب بازده جداسازی افزایش،
  اما ظرفیت جذب کاهش یافت. سطح ویژه و حجم منافذ زئولیت به ترتیب 91/43 سانتی متر مربع بر گرم و 1717/0 سانتی مترمکعب بر گرم تعیین گردید. مدل لانگمویر نیز به خوبی با داده های تجربی مطابقت نمود (99/0= R2).
  استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از زئولیت کلینوپتیلولایت برای جذب دگزامتازون از محلول های آبی مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: دگزامتازون، زئولیت کلینوپتیلولایت، جذب، ایزوترم
 • یوسف دادبان شهامت، محمد علی ززولی، حسینعلی اصغرنیا، عماد دهقانی فرد صفحات 138-149
  سابقه و هدف
  2 و 4 دی نیتروفنل (DNP) از آلاینده های تجزیه ناپذیر و کارسینوژنی می باشد که با غلظت بالایی در فاضلاب های صنایع شیمیایی وجود دارد. در این تحقیق تصفیه و حذف مواد آلی (COD) این نوع فاضلاب ها با استفاده از فرآیند ازناسیون کاتالیزوری (COP) توسط کاتالیست نانوکامپوزیت کربنی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق در راکتور استوان های mL 250 با جریان نیمه پیوسته انجام شد و تاثیر چندین پارامتر نظیر: pH اولیه محلول (10-4)، مقدار غلظت کاتالیست (0 تا 4 گرم بر لیتر)، زمان واکنش (0 تا 60 دقیقه) و کاتالیست اشباع شده بر تصفیه غلظت بالای DNP و حذف COD آن بررسی شد و راندمان و سینتیک آن با فرآیند ازن زنی تنها (SOP) مقایسه گردید.
  یافته ها
  راندمان حذف غلظت بالای DNP(mg/L1500) و سینتیک آن در فرآیند COP با غلظت کاتالیست g/L4، به ترتیب به معادل 83 درصد و (min-1 0241/0) بوده، که این مقادیر در فرآیند ازن زنی تنهاSOP به ترتیب معادل 50 درصد و (min-1 0108/0) در زمان واکنش 60 دقیقه و pH بهینه معادل 6 بوده است. این در حالی است که راندمان حذف COD با غلظت اولیه mg/L 610 در فرآیند SOP معادل 61 درصد می باشد که با افزودن کاتالیست به 92 درصد افزایش می یابد. عمده ترین مکانیسم جذب فرآیند اکسیداسیون شیمیایی می باشد و سهم اندکی (3 درصد) به واسطه جذب سطحی می باشد.
  استنتاج: نتایج نشان دادند که فرآیند ازناسیون کاتالیزوری با این کاتالیست نوظهور به طور موثری غلظت های بالای DNP و مواد آلی آن را در مدت زمان کوتاهی حذف می نماید و با توجه به مدت زمان اندک ازن زنی، بازیابی و قابلیت استفاده مجدد کاتالیست، از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ازناسیون کاتالیزوری، نانو کامپوزیت کربنی، فاضلاب، دی نیتروفنل
 • رضا شرافتی چالشتری، محسن تقی زاده، احمد خانعلی زاده، سپیده حسامی، زهرا حیدریان، پگاه صاحب جمعی، مهدی خاتمی صفحات 151-160
  سابقه و هدف
  امروزه جهت افزایش مدت زمان نگهداری گوشت ها و فراورده های گوشتی، استفاده از ترکیبات نگهدارنده طبیعی رو به افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات کیتوزان حاوی اسانس های اکالیپتوس و زیره بر مدت زمان نگهداری ماهی قزل آلا بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، پس از تهیه اسانس اکالیپتوس و زیره، اثرات ضدمیکروبی اسانس ها به روش میکرودایلوشن علیه باکتری های شیگلا دیزانتری، لیستریا مونوسیتوژنز، استرپتوکوکوس پایوژنز و سالمونلا تایفی بررسی شدند. سپس اثرات اسانس های اکالیپتوس و زیره به صورت مجزا (غلظت های 25/0 درصد و 5/0 درصد)، ترکیبی
  (5/0 + 5/0 درصد) و هم چنین در ترکیب با کیتوزان (غلظت های 25/0 درصد و 5/0 درصد) بر روی کیفیت میکروبی ماهی قزل آلا در 1±8 درجه سانتی گراد در روزهای صفر، 3 و 6 بررسی شدند. نتایج با استفاده از نرم افزار 16 SPSS و آزمون واریانس و آزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  حداقل میزان غلظت مهار کنندگی باکتری ها و حداقل میزان باکتری کشی باکتری ها به ترتیب غلظت هایی بین 351/0 تا 25/11 و 406/1 تا 25/11 میلی گرم در میلی لیتر برای اسانس ها بود. اسانس اکالیپتوس 5/0 درصد بهترین اثر را در کاهش شمارش کلی باکتری ها، سرماگراها و انتروباکتریاسه ها در ماهی نشان داد. هم چنین استفاده از کیتوزان همراه با اسانس ها سبب کاهش شمارش کلی باکتری ها، سرمادوست ها و انتروباکتریاسه ها در ماهی قزل آلا شد (05/0>p). اثرات ضد باکتریایی اسانس های تنها نسبت به حالت سینرژیستی اسانس ها با کیتوزان کم تر بود (05/0>p).
  استنتاج: بنابراین می توان اسانس های مذکور را به عنوان جایگزینی برای ترکیبات نگهدارنده شیمیایی و هم چنین در بسته بندی های فعال در صنایع گوشت استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اکالیپتوس، زیره، قزل آلا
 • حسین مفاخری، کریم خوش گرد، عباس حق پرست، علی مصطفایی، محمد تقی عیوضی، مسعود رضائی صفحات 162-170
  سابقه و هدف
  استفاده از فناوری نوین نانو در زمینه های مختلف علوم پزشکی از جمله تشخیص و درمان رو به افزایش است. نانوذرات فلزی نظیر نانوذرات آهن به علت داشتن عدد اتمی بالا به عنوان عوامل حساس کننده پرتویی جدید در افزایش بازده پرتو درمانی مطرح شده اند. هدف از این مطالعه بررسی اثر حساس کنندگی پرتویی نانوذرات اکسید آهن با پوشش دکستران بر روی سلول های سرطانی دهانه رحم رده هلا تحت تابش با باریکه های فوتونیMV6 بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضر، سنجش سمیت زایی این نانو ذرات بر روی سلول های هلا با استفاده از روش MTT انجام شد. برای بررسی اثر حساس کنندگی پرتویی نانو ذرات مورد آزمون، سلول های هلا با غلظت های 20 و μg/ml50 از این نانوذرات انکوبه شدند و تحت تابش با دزهای مختلف از باریکه های فوتونی MV6 قرار گرفتند.
  یافته ها
  انکوباسیون سلول ها در مدت زمان های 6، 12 و 24 ساعت و با غلظت های 20 وμg/ml50 سمیت معنی داری نشان نداد. نانو ذرات اکسید آهن با پوشش دکستران اثر حساس کنندگی پرتویی بیش تری را در غلظت μg/ml 50 در مقایسه با غلظت μg/ml20 نشان دادند. میانگین فاکتور افزایش دز تحت تابش با باریکه های فوتونی MV 6 در غلظت 20و μg/ml50 به ترتیب 15/0±19/1و 11/0±49/1 به دست آمد.
  استنتاج: نانو ذرات اکسید آهن با پوشش دکستران به طور قابل توجهی می توانند دز جذبی و در نتیجه بازده پرتودرمانی را در پرتودهی سلو ل های سرطانی دهانه رحم رده ی هلا افزایش دهند که می تواند در درمان سرطان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پرتو درمانی، عوامل حساس کننده ی پرتویی، نانوذرات فلزی، دکستران، سرطان دهانه رحم
 • فرزاد فیروزی جهانتیغ، راحله نظرنژاد، ماهرخ فیروزی جهانتیغ صفحات 171-188
  سابقه و هدف
  نرخ بالای مرگ و میر مادران، نوزادان، و تولد زودرس یک مسئله مهم بهداشت عمومی در سراسر جهان است. هدف مطالعه شناسایی، بررسی و رتبه بندی عوامل کم وزنی نوزادان با تکنیک های داده کاوی برای شناسایی میزان تاثیر متغیرهای پیش بینی کننده و توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای کمک به پزشکان در تصمیم گیری بهترهنگام تولد نوزادان کم وزن است.
  مواد و روش ها
  اطلاعات بخش اطفال بیمارستان امام علی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از جمله مصرف دخانیات، سن مادران و... در سال 1392 مورد بررسی قرار گرفت. در بخش مدل سازی از الگوریتم های مختلف داده کاوی استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار کلمنتاین استفاده شده است.
  یافته ها
  متغیرهایی که برای پیش بینی کم وزنی نوزادان در زمان تولد بسیار موثرند وزن مادر (100 درصد)، سن مادر (98 درصد)، تعداد مراجعه به پزشک در سه ماهه اول بارداری (86/45 درصد) و سابقه زایمان زودرس (11/43 درصد) و سایر متغیرها به طور ضعیفی پیش بینی را تحت تاثیر قرار دادند.
  استنتاج: نتایج مطالعه بیانگر ارتباط وزن کم نوزادان در زمان تولد با وزن مادر، سن مادر، تعداد مراجعه به پزشک در سه ماهه اول بارداری، سابقه زایمان زودرس قبلی، فشارخون بالا، نژاد، تحریک پذیری رحم و مصرف دخانیات بود. صحت پیش بینی که با رگرسیون لجستیک مقایسه شده، در تکنیک های داده کاوی بهبود می یابد. درخت طبقه بندی به خوبی وزن کم نوزادان در زمان تولد را مشخص می کند و تکنیک جنگل تصادفی در تشخیص بیماری نقش مهمی دارد.
  کلیدواژگان: وزن کم نوزادان در زمان تولد، مراقبت های بهداشتی، داده کاوی
 • ساناز یوسفی، غلامرضا نجفی، وحید نجاتی، امیر توکمه چی صفحات 183-195
  سابقه و هدف
  استرس یکی از عوامل تعیین کننده در ناباروری می باشد، که می تواند باعث اختلال در اسپرماتوژنز،کاهش اسپرماتوزوآ و عدم لقاح شود. با توجه به اختلالات ناباروری ناشی از استرس بی حرکتی، هدف از این مطالعه اثرات محافطتی دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس سرویزیه غنی شده با سلنیوم، به عنوان آنتی اکسیدان، بر روی توان باروری آزمایشگاهی متعاقب استرس بی حرکتی مزمن در رت های نر بالغ می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 32 رت نر بالغ به 4 گروه 8 تایی کنترل، استرس، استرس به همراه دیواره مخمر (ساکارومایسس سرویزیه) غنی شده با سلنیوم (SECW) و گروه SECW بدون القاء استرس تقسیم بندی شدند. استرس بی حرکتی با قرار دادن حیوانات در داخل دستگاه رست رینر روزی 2 ساعت به مدت 42 روز القاء شد. SECW با تراکم CFU/ml 108×5 و دوز μg/gr286 به صورت گاواژ تا 42 روز تجویز شد. سپس نمونه های اسپرم برای لقاح داخل آزمایشگاهی استفاده شده و میزان مالون دی آلدئید (MDA) بیضه تمامی گروه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  استرس بی حرکتی در مقایسه با گروه کنترل به شکل معنی داری (05/0< p). باعث کاهش درصد زیگوت، جنین های دو سلولی، بلاستوسیست و هچ شده و افزایش سطح MDA شد. تجویز SECW به همراه استرس تمامی پارامترهای مرتبط با لقاح و رشد جنین ها را نسبت به گروه استرس افزایش داد که این افزایش به جز درصد زیگوت معنی دار (05/0< p). بوده است. هم چنین، تجویز SECW به همراه استرس، سطح MDA بافتی را در مقایسه با گروه استرس کاهش داد (05/0< p).
  استنتاج: با توجه به اثرات تخریبی استرس بی حرکتی بر توان باروری، SECW به سبب دارا بودن ترکیبات آنتی اکسیدانی و قابلیت مهار رادیکال های آزاد اکسیژن، می تواند موجب افزایش لقاح و توان باروری شود.
  کلیدواژگان: استرس، ساکارومایسس سرویزیه، سلنیوم، لقاح آزمایشگاهی
 • مهرناز معطری، هما کوچصفهانی، غلامرضا کاکا، همایون صدرایی، مجید نقدی صفحات 196-205
  سابقه و هدف
  هدف از این مطالعه بررسی اثرات داربست کیتوسان/ پلی اتیلن اکسید (Cs/PEO) و سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون (WJ-hMSCs) بر ترمیم آسیب عصب سیاتیک در موش های صحرایی است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 42 موش صحرایی نر بالغ به 6 گروه زیر تقسیم شدند: 1- گروه نرمال(سالم): بدون قطع عصب سیاتیک؛ 2- گروه شاهد: عصب سیاتیک قطع شده و سپس بخیه زده شد؛ 3- گروه شم: محیط کشت در محل قطع عصب تزریق شد؛ 4- گروه Cs/PEO: داربست Cs/PEO روی محل قطع عصب قرار گرفت؛ 5- گروه WJ-hMSCs: این سلول در محل آسیب تزریق شد؛ و 6- گروه WJ-hMSCs-Cs/PEO: از سلول های WJ-hMSCs کشت داده شده روی داربست Cs/PEO در اطراف آسیب استفاده شد. بررسی رفتاری در انتهای هفته های 2، 4، 6 و 8 و ارزیابی بافت شناسی در پایان آزمایش انجام شد.
  یافته ها
  در پایان هفته 8 پس از جراحی، نتایج رفتاری در گروه های قطع عصب نسبت به گروه سالم به صورت معنی داری افزایش نشان داد (05/0>p) و در گروه WJ-hMSCs-Cs/PEO نتایج به طور معنی داری نسبت به گروه های شاهد و شم بهبود یافت (05/0>p). هم چنین در پایان هفته 8 پس از جراحی، نتایج بررسی های بافت شناسی حاکی از کاهش تعداد رشته های عصبی در گروه های قطع عصب نسبت به گروه سالم بود (05/0>p). نتایج بررسی های بافت شناسی بهبودی را در گروه های درمانی 4، 5 و 6 نسبت به گروه های شاهد و شم نشان داد اما این تفاوت معنی دار نبود.
  استنتاج: در مطالعه حاضر اثرات مثبت داربستی کیتوسان/پلی اتیلن اکسیدو سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون بر ترمیم عصب سیاتیک قطع شده در مدل موش صحرایی نشان داده شد.
  کلیدواژگان: داربست کیتوسان، ژله وارتون، عصب سیاتیک، ترمیم
 • شیوا خضری، ه صمدی، فاطمه رحمانی، سپیده تربالی صفحات 206-217
  سابقه و هدف
  درگیری عصب بینایی از جمله تظاهرات بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) می باشد. با توجه به اثر محافظتی پروژسترون در سیستم عصبی مرکزی، بر آن شدیم تا اثر پروژسترون را بر روند ترمیم میلین ناحیه کیاسمای بینایی موش های صحرایی نر با بررسی بیان ژن های Olig 2 (مارکر سلول های پیش ساز اولیگودندروسیتی)GFAP، (مارکر آستروسیتی) و Nogo- A (مهارکننده رشد آکسون) به دنبال القای دمیلیناسیون با تزریق موضعی اتیدیوم بروماید بررسی نماییم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، به منظور حذف هورمون های جنسی درون زاد، جراحی گنادوکتومی بر روی موش ها انجام گرفت. برای القای دمیلیناسیون، 1 میکرولیتر اتیدیوم بروماید طی جراحی استریوتاکسی در ناحیه کیاسمای بینایی موش صحرایی تزریق شد. حیوانات تحت درمان، بعد از القای دمیلیناسیون با اتیدیوم بروماید، به مدت 3 و 21 روز، 1mM پروژسترون داخل بطن مغزی دریافت کردند. در روزهای 3 و 21، سطح بیان ژن های Olig 2GFAP وNogo- A به روش مولکولی RT-PCR ارزیابی شد.
  یافته ها
  آنالیز RT-PCR نشان دادکه تزریق اتیدیوم بروماید موجب افزایش بیان ژن های Olig2،GFAP و Nogo- A به خصوص در روز 21 بعد از القای دمیلیناسیون شد. تیمار با پروژسترون باعث کاهش معنی دار بیان ژن Olig2 و GFAP (001/0< p) و Nogo (01/0< p) نسبت به گروه اتیدیوم بروماید در روز 21 شد.
  استنتاج: نتایج ما نشان داد که پروژسترون می تواند با کاهش بیان ژن های مهاری Nogo و GFAP و افزایش تمایز سلول های پیش ساز اولیگودندروسیتی به اولیگودندروسیت ها، باعث ترمیم میلین و رشد آکسون شود و می تواند حفاظت عصبی را در عارضه های نورولوژیکی مثل MS اعمال کند.
  کلیدواژگان: اتیدیوم بروماید، دمیلیناسیون، ترمیم میلین، پروژسترون، کیاسمای بینایی
 • مهران داوری فر، رمضان خان بابایی، محمود حیدری صفحات 218-226
  سابقه و هدف
  میتومایسین C که به منظور جلوگیری از تکثیر سلول های همکشتی در کشت سلول به کار می رود، ممکن است با تاثیر مخرب خود بر این سلول ها نهایتا اثرات نامطلوبی بر بلوغ اووسیت ها بگذارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر میتومایسین و همکشتی سلول های فیبروبلاست و کومولوس بر بلوغ آزمایشگاهی اووسیت های نابالغ موش انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، اووسیت های مرحله وزیکول زایا به دست آمده از موش های سوری در محیط aMEM تکمیل شده با FSH،hCG ، سرم جنینی گاوی، پنی سیلین و استرپتومایسین در گروه های ذیل کشت شدند: گروه کنترل و گروه های آزمایشی 1: همکشتی با سلول های کومولوسی، 2: همکشتی با فیبروبلاستی جنینی موش، 3- همکشتی با سلول های کومولوسی تیمار شده با میتومایسین C، 4- همکشتی با فیبروبلاست جنینی موش تیمار شده با میتومایسین C. پس از 24 ساعت، تعداد اووسیت های بالغ نشده، متافاز II، GVBD و دژنره شده با استفاده از میکروسکوپ معکوس بررسی شد. آنالیز واریانس و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون Tukey انجام گرفت.
  یافته ها
  درصد اووسیت های مرحله وزیکول زایا (75/2±24) و متافاز II (28/2±51) در گروه کنترل با اختلاف معنی داری به ترتیب بیش تر از 25/2±8 و 29/2±10 و 28/2±10 و19/1±11 و کم تر از 34/2±64 و 62/2±63 و 86/2±62 و 47/2±62 همه گروه های آزمایشی بود. با این حال، بین گروه های آزمایشی اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
  استنتاج: همکشتی با سلول های فیبروبلاست و کومولوس باعث بهبود بلوغ آزمایشگاهی اووسیت های نابالغ گردید و با توجه به عدم وجود اختلاف معنی دار بین گروه های آزمایشی می توان حذف بخش غیرفعال سازی سلول های مذکور با میتومایسین را از پروتکل های رایج پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: میتومایسین C، بلوغ آزمایشگاهی، فیبروبلاست جنینی موش، سلول های کومولوسی، همکشتی
 • هنگامه کیهانی، ابراهیم صالحی فر، شهربانو کیهانیان، شهرام علا، راضیه آوان صفحات 227-235
  سابقه و هدف
  یکی از عوارض جانبی آزاردهنده شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان، تهوع و استفراغ می باشد. مصرف منطقی داروهای پیشگیری کننده از تهوع و استفراغ می توانند در جلوگیری از بروز این عارضه موثر باشد و در این راستا، گایدلاین های مختلفی تدوین شده است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان تبعیت از گایدلاین ضد تهوع و استفراغ
  National Comprehensive Cancer Network (NCCN) در مرکز آموزشی-درمانی امام سجاد (ع) رامسر بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مشاهده ای حال نگر، در بیمارستان امام سجاد رامسر استان مازندران روی 100 بیمار مبتلا به سرطان که تحت شیمی درمانی اعم از سرپایی یا بستری قرار داشته اند، انجام شد. داده های دموگرافیک مربوط به بیماران، رژیم شیمی درمانی، داروهای تجویز شده برای پیشگیری از تهوع و استفراغ و میزان بروز تهوع و استفراغ در فرم جمع آوری اطلاعات، ثبت شد. توصیه های ذکر شده در گایدلاین NCCN منتشر شده در سال 2013، به عنوان مبنای مقایسه مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن در مردان و زنان به ترتیب 67/16 ± 72/55 و 52/13 ± 75/50 سال بود. شایع ترین سرطان ها به ترتیب شامل سرطان سینه (25 درصد)، سرطان کولون(21 درصد) و سرطان معده (12 درصد) بوده است. میزان تبعیت از گایدلاین ضد تهوع NCCN بر اساس گروه دارویی و دوزاژ داروهای تجویزی به ترتیب 77 و 6 درصد بود. تنها در 5 درصد بیماران، گایدلاین به صورت کامل اجرا شد. اغلب موارد عدم تبعیت از گایدلاین، عدم تجویز داروی اپرپیتنت و عدم رعایت دوزاژ بود.
  استنتاج: این مطالعه نشان می دهد که در اغلب موارد، توصیه های ذکر شده در گایدلاین NCCN اجرا نشده است و به نظر می رسد عدم تهیه آسان داروی اپرپیتانت به علت قیمت بالای آن، یکی از دلایل اصلی عدم مطابقت با توصیه های گایدلاین بوده است.
  کلیدواژگان: تهوع و استفراغ، شیمی درمانی، گایدلاین، NCCN، پیشگیری
 • اعظم کرامتی، رامین نبی زاده نودهی، روشنک رضایی کلانتری، شاهرخ نظم آرا، امیر زاهدی، علی آذری، حسین بهرامی فر، امیرحسین محوی صفحات 236-244
  سابقه و هدف
  صنایع پتروشیمی و پالایشگاه های گازی به عنوان یکی از منابع مهم انتشار آلاینده های غیر آلی و آلی به محیط زیست شناخته شده اند. هدف از این مطالعه بررسی غلظت کل ترکیبات آلی فرار (TVOCs) و آلاینده های بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و گزیلن (BTEX) در هوای منطقه ویژه پارس جنوبی در سال 1393 بوده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی می باشد. جهت نمونه برداری و آنالیز از روش 1501 مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی ایالات متحده آمریکا استفاده شد. این مطالعه در طول یکسال (سال 1393) و با استفاده از 336 لوله کربن فعال و پمپ نمونه برداری فردی در 6 ایستگاه انجام گرفت. استخراج آلاینده ها از جاذب با استفاده از حلال دی سولفیدکربن و تجزیه آن ها توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی با دتکتور یونیزاسیون شعله (GC-FID) انجام شد. تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از نسخه 18 نرم افزار SPSS و آزمون های آماری فلیگنر-کیلن، کروسکال- والیس و آنالیز واریانس انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مجموع غلظت ترکیبات آلی فرار (TVOCs) و میانگین غلظت کل BTEX در منطقه مورد مطالعه 34/229 و 23/31 میلی گرم بر متر مکعب در فصل سرد و 19/212 و 89/29 میلی گرم بر متر مکعب در فصل گرم بود. میانگین غلظت بنزن در تمامی ایستگاه ها 72/11 میلی گرم بر متر مکعب اندازه گیری شد که نسبت به استاندارد هوای پاک ایران و سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا (USEPA) بالاتر بود. نتایج آزمون های آماری و آنالیز واریانس داده ها نشان داد که بین غلظت آلاینده ها و ساعات، ماه ها و ایستگاه های نمونه برداری رابطه معنی داری وجود دارد (05/0< p)، اما بین غلظت آلاینده ها و فصل سال رابطه معنی داری وجود نداشت (05/0> p).
  استنتاج: ارزیابی این ترکیبات نشان دهنده بالاتر بودن غلظت آن ها در فصل سرد نسبت به فصل گرم می باشد. از غلظت های بالای بنزن اندازه گیری شده در فصل سرد و گرم جهت شناسایی مناطق با ریسک بالای مواجهه استفاده شد.
  کلیدواژگان: ترکیبات آلی فرار، BTEX، جاذب کربن فعال، کروماتوگرافی گازی
 • علی میرمحمدلو، قادر غنی زاده، داود اسماعیلی صفحات 245-254
  سابقه و هدف
  عناصر جزئی آب می توانند در رشد و کلونیزاسیون لژیونلا و عفونت های مرتبط موثر باشند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط آلودگی آب به لژیونلا با عناصر جزئی، قلیائیت و سختی کل در آب مصرفی بیمارستان های منتخب تهران بود.
  مواد و روش ها
  150 نمونه آب سرد و گرم با حجم 4 لیتر از سه بیمارستان منتخب شهر تهران جمع آوری شد. نمونه ها بعد از اندازه گیری کلر باقیمانده و دما به آزمایشگاه منتقل و با استفاده از فیلتر 45/0-22/0 میکرون تغلیظ شدند. کشت لژیونلا در محیط کشت غنی شده BCYE به عنوان روش استاندارد طلایی برای نمونه های محیطی انجام شد. کلنی های لژیونلا بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی و آزمایش های بیوشیمیایی شناسایی شدند. عناصر جزئی (آهن، منگنز، مس، روی، قلیائیت و سختی کل) به روش نورسنجی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نسخه 15 نرم افزار SPSS و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، من ویتنی، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک آنالیز شدند.
  یافته ها
  اختلاف میانگین غلظت آهن، منگنز، روی، قلیائیت و سختی در موارد رشد و عدم رشد لژیونلا از لحاظ آماری معنی دار (05/0p<) و با عنصر مس معنی دار نبود(05/0p>). همبستگی اسپیرمن نشان داد که غلظت آهن، منگنز، روی، قلیائیت و سختی با تراکم لژیونلا همبستگی معنی دار و مثبت دارد(05/0p<). هم چنین رگرسیون لجستیک نشان داد که غلظت منگنز بالاترین تاثیر را بر حضور لژیونلا دارد(3/3 OR:).
  استنتاج: کیفیت شیمیایی آب بر میزان آلودگی لژیونلا موثر است. با توجه به تراکم بالای آلودگی، انجام آزمایشات روتین و استفاده از سامانه گندزدایی اختصاصی در بیمارستان برای شناسایی و حذف لژیونلا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: لژیونلا، عناصر جزئی، آلودگی آب، بیمارستان
 • نعیم عرفانی مجد، علی شهریاری، فرشته مرشدی صفحات 255-266
  سابقه و هدف
  آلوئه ورا در طب سنتی به عنوان داروی ضد دیابت مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرمحافظتی ژل آلوئه ورا بر بافت و عملکرد غده تیروئید در رت های دیابتی شده بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از50 سر رت نر بالغ به وزن 200 تا 250 گرم در 5 گروه 10 تایی استفاده شد. گروه اول (کنترل) در شرایط طبیعی نگهداری شدند. گروه دوم (دیابتی) با تزریق استرپتوزوتوسین دیابتی شدند.گروه سوم، بعد از دیابتی شدن ژل آلوئه ورا با دوز mg/kg400 روزانه دریافت نمودند. گروه چهارم، بعد از دیابتی شدن انسولین را با دوز 10 تا 15 واحد دریافت نمودند. گروه پنجم، رت های سالم بودندکه mg 400 آلوئه ورا دریافت نمودند. در پایان دوره 15 و 30 روزه، از تمام گروه ها نمونه خون گرفته شد و با اتر آسان کشی شده و بافت تیروئید پس ازخارج شدن تثبیت گردید. مقاطع بافتی تهیه شده پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین با استفاده ازمیکروسکوپ نوری بررسی شدند.
  یافته ها
  میانگین تعداد و اندازه فولیکول ها در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت(05/0≥p). در برش های تیروئید گروه درمان شده با ژل آلوئه ورا، میانگین و اندازه فولیکول ها نسبت به گروه دیابتی افزایش معنی داری داشت(05/0≥p). غلظت هورمون های T3 و T4 در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت(05/0≥p). متعاقب دریافت ژل آلوئه ورا غلظت هورمون ها افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت(05/0≥p).
  استنتاج: استفاده از ژل آلوئه ورا می تواند در بازسازی و ترمیم تیروئید آسیب دیده در رت های دیابتی شده موثر باشد.
  کلیدواژگان: هیستومورفومتری، موش های صحرایی، غده تیروئید، آلوئه ورا، هورمون هایT3 و T4
 • مریم جهرمی، فاطمه یاری، محمد علی اسماعیلی صفحات 267-276
  سابقه و هدف
  پلاکت ها با سلول های مختلف ایمنی در ارتباط هستند و می توانند موجب فعال سازی سلول های B و القا تولید آنتی بادی از آن ها شوند. از آن جایی که میکروذرات پلاکتی از پلاکت ها منشا می گیرند و مارکرهای سطح پلاکت ها را بیان می کنند، در این مطالعه تاثیر میکروذرات پلاکتی بر تولید آنتی بادی از سلول های B مورد بررسی قرار گرفت تا قابلیت آن ها در تولید آنتی بادی مورد ارزیابی قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، میکروذرات از واحدهای کنسانتره پلاکتی و لنفوسیت های B از فراورده خون تازه جدا گردیدند. سپس این میکروذرات با لنفوسیت های B در محیط کشت مواجه شدند. در روزهای مختلف کشت، نمونه برداری از سوپ رویی محیط کشت انجام و از نظر تولید آنتی بادی IgG با روش الیزا بررسی گردید. نتایج حاصل با استفاده از آزمون آماری T- test paired sample آنالیز و مقادیر 05/0p< از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میکروذرات پلاکتی موجب تحریک تولید آنتی بادی از سلول های B می گردند. در مقایسه نمونه های تست (سلول B مواجه شده با میکروذرات) و کنترل (سلول B بدون مواجهه با میکروذرات)، مشاهده شد که تولید آنتی بادی IgG از نمونه های تست در طول پنج روز کشت افزایش می یابد و این افزایش معنی دار می باشد (05/0 p<).
  استنتاج: میکروذرات مشتق از پلاکت قابلیت القای تولید آنتی بادی از کلاس IgG را از سلول های B دارند.
  کلیدواژگان: میکروذرات پلاکتی، سلولB، IgG
 • خاطره عیسی زاده فر، مسعود انتظاری اصل، شبنم فهیم صفحات 277-284
  سابقه و هدف
  تهوع و استفراغ بعد از عمل (PONV) از عوارض بیهوشی است. بدون مداخله پروفیلاکتیک، PONV در حدود یک سوم بیماران (بین10 تا 60 درصد) تحت بیهوشی رخ می دهد. از نظر بیمار، PONV می تواند ناراحت کننده تر از درد بعد از عمل باشد. هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای اثر اندانسترون و دگزامتازون در کاهش تهوع و استفراغ بعد از کله سیستکتومی با لاپاروسکوپی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور، 90 نفر از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال 1390 که تحت عمل جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک با بیهوشی عمومی قرار گرفتند، به صورت تصادفی در سه گروه 30 نفره، تحت بیهوشی عمومی داخل وریدی قرار گرفتند. برای بیماران گروه اول (D)، قبل از شروع بیهوشی، 8 میلی گرم دگزامتازون وریدی و گروه دوم (O)، قبل از بیهوشی، mg4 اندانسترون وریدی و گروه کنترل (P)، قبل از شروع بیهوشی، cc2 نرمال سالین تزریق شد. بیماران از نظر عوارض بیهوشی و تهوع در ریکاوری، 6 ساعت و 24 ساعت بعد از عمل مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها توسط نرم افزار spss18 با آزمون های آماری کای دو و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میزان بروز کلی تهوع در گروه P، D و O به ترتیب 7/66، 3/33 و 3/ 33 درصد بود. تفاوت بین گروه کنترل و دو گروه مداخله از لحاظ آماری معنی دار بود (01/0= p). ولی دو گروه مداخله از این لحاظ تفاوتی با هم نداشتند. میزان بروز کلی استفراغ در گروه P، D و O به ترتیب 7/56، 3/23 و 7/26 درصد بود که تفاوت معنی داری بین گروه کنترل و مداخله وجود داشت، اما بین گروه اندانسترون و دگزامتازون تفاوت معنی داری وجود نداشت (به ترتیب 01/0= p و 1= p).
  استنتاج: این مطالعه نشان می دهد که هر دو داروی دگزامتازون و اندانسترون در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل کله سیستکتومی با لاپاروسکوپی موثرند و بین میزان اثربخشی اندانسترون و دگزامتازون در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل تفاوت معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: اندانسترون، دگزامتازون، کله سیستکتومی، لاپاراسکوپی، PONV
 • نویده شاکری، زهرا سلیمانی، محمد کمالی صفحات 285-294
  سابقه و هدف
  اختلالات صدای گفتار، شایع ترین اختلال گفتاری در کودکان است که به طور معمول همراه با آسیب در جنبه های مختلف زبان می باشد. هر کدام از این آسیب ها منجر به نقص در توجه، مشکلات اجتماعی و یا آسیب مهارت های تحصیلی می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی های تولیدی، آگاهی واج شناختی و مهارت های زبانی در این کودکان است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و مقطعی، 24 کودک مبتلا به اختلالات صدای گفتار و 16 کودک طبیعی شرکت کردند. کودکان مبتلا از کلینیک های گفتاردرمانی و کودکان طبیعی از مهدکودک ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. تولید گفتار و مهارت های حرکتی- دهانی، زبان و آگاهی واج شناختی در کودکان به ترتیب با استفاده از آزمون های P-DEAP،TOLD-P3 و آزمون آگاهی واج شناختی ارزیابی شد. این مهارت ها با استفاده از آزمون تی مستقل (05/0p<) در دو گروه کودک مقایسه شدند.
  یافته ها
  نتایج تفاوت معنی دار بین دو گروه کودکان، در مهارت های آگاهی واج شناختی (به جز مهارت ترکیب واجی، 2/0p=)، نحو (002/0p=)، معناشناسی (009/0p=)، زبان گفتاری (003/0p=)، صحبت کردن (02/0p=)، سازماندهی (004/0p=) و گوش کردن (002/0p=) را نشان داد. از بین خطاهای طبیعی، پیشین شدگی (86/12) و از بین خطاهای غیرطبیعی، ترجیح صدا (14/27) بیش ترین میانگین را داشتند.
  استنتاج: درکودکان مبتلا به اختلالات صدای گفتار، خطاهای تولیدی غیر طبیعی وجود دارد. هم چنین این کودکان در مهارت های زبانی نظیر نحو، معناشناسی و آگاهی واج شناختی نسبت به کودکان طبیعی عملکرد ضعیف تری داشتند. نتایج نشان دهنده ضرورت توجه به ارزیابی مهارت های زبان، آگاهی واج شناختی علاوه بر تولید گفتار در کودکان مبتلا به اختلالات صدای گفتاری است.
  کلیدواژگان: اختلالات صدای گفتار، آگاهی واج شناختی، زبان، کودکان
 • حسین عسگری راد، مجید سعیدی، نرجس آزادبخت صفحات 295-304
  سابقه و هدف
  تماس با فلزات سنگین می تواند باعث اختلالات عصبی، به هم خوردن تعادل هورمون ها، اختلالات تنفسی و قلبی و عروقی، آسیب به ارگان ها، کم خونی، اختلالات پوستی، ریزش مو، ناباروری و سقط جنین شود. سرمه های حاوی فلزات سنگین به علت تماس بلند مدت با مخاط چشم می توانند منجر به عوارض فوق گردند. هدف از این پژوهش بررسی میزان فلزات سنگین در سرمه های مورد استفاده در برخی از شهرهای ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، از 10 نوع سرمه مورد استفاده و موجود در بازار، 30 نمونه تهیه گردید. نمونه ها با محلول نیتریک اسید و پرکلریک اسید هضم شدند. پس از آماده سازی نمونه ها، غلظت فلزات سنگین در هر نمونه با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی شعله اندازه گیری شد.
  یافته ها
  بیش ترین غلظت فلزات مورد بررسی در نمونه های سرمه به صورت میانگین ± انحراف معیار شامل کادمیوم 20 ± 2350، کروم 240 ± 2270، سرب 1900 ± 61900، نیکل 210 ± 3380، روی 120 ± 16190 و مس 250 ± 36240 (نانوگرم در هر گرم) سرمه اندازه گیری شد. کم ترین غلظت در نمونه ها شامل کادمیوم 002/0± 2، کروم 002/0± 2، سرب 8/0 ± 341، نیکل 4/0 ± 3، روی 40±1100 و مس 8/0 ± 9 نانوگرم در هر گرم سرمه بود. غلظت کادمیوم و روی و نیکل و کروم در تمام نمونه ها، مطابق استانداردهای موجود، در محدوده قابل پذیرش بود.
  استنتاج: نتایج مشخص نمود که وجود فلزات سنگین در سرمه به عنوان یک عامل هشدار دهنده می باشد و با توجه به وجود مقادیر بالای فلزات سنگین در برخی سرمه های مورد استفاده، باید در مورد ساخت و مصرف آن نظارت جدی و فرهنگ سازی صورت پذیرد. هم چنین قبل از ورود محصول سرمه تولیدی به بازار، سلامت آن از نظر میزان آلودگی به فلزات سنگین می بایست مورد تایید قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سرمه، فلزات سنگین، کادمیوم، سرب، روی، مس، کروم، نیکل
 • محمدرضا رافتی، مریم نخشب، مریم ایروش، طاهره ربیعی صفحات 305-309
  سابقه و هدف
  تداخلات دارویی موجب کاهش کارایی درمان و یا افزایش مدت و هزینه درمانی شده و از سوی دیگر گاهی بیماران را در معرض عوارض مهم و حتی مرگ قرار می دهند. هدف از این مطالعه بررسی میزان بروز و نحوه مدیریت تداخلات دارویی در بخش مراقبت های ویژه نوزادان یک بیمارستان آموزشی است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی-توصیفی (سال 92-93) بر روی 50 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان بوعلی سینا ساری جهت بررسی تداخلات دارویی روی داده، صورت پذیرفت. اطلاعات بیمار و شاخص های مربوط به دارو ثبت شد.
  یافته ها
  تداخلات دارویی در 21 بیمار از 50 بیمار تحت بررسی، مشاهده شد. در 1131 تجویز صورت گرفته، 386 مورد تداخل دارویی به وقوع پیوست. میانگین تداخلات رخ داده در هر بیمار 6/1±5/3 و بیش ترین تداخلات دارویی مربوط به بیمارانی بود که بین 5 تا 10 دارو در روز به صورت همزمان دریافت کرده بودند.
  استنتاج: بیش تر نوزادانی که در بخش مراقبت های ویژه پذیرش می شوند، در شرایط بحرانی به سر می برند و نیازمند مصرف همزمان چندین دارو هستند که تیم درمانی را ملزم به مداخلاتی مانند پایش سطح سرمی داروها، تنظیم دوز و پایش شاخص های آزمایشگاهی می نماید.
  کلیدواژگان: تداخلات دارویی، بخش مراقبت های ویژه نوزادان، پایش
 • امین پیرمغانی، رضا شکوهی، محمدتقی صمدی، مصطفی لیلی، قدرت الله روشنایی صفحات 310-314
  سابقه و هدف
  در این مطالعه باقی مانده حشره کش اتیون در خیارگلخانه ای و تاثیر برخی فرآیندهای موثر در کاهش آن قبل از مصرف در طی سال 1394 در گلخانه های شهر همدان مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  پنج گلخانه به صورت تصادفی انتخاب و طی فصل بهار تعداد 90 نمونه برداشت و تاثیر مهم ترین تیمارها شامل شستشو به مدت دو دقیقه و نگهداری برای زمان های مختلف بر باقیمانده سم مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش باقی مانده سم از دستگاه HPLC استفاده شد.
  یافته ها
  بیش ترین و کم ترین باقی مانده اتیون یک ساعت بعد از سمپاشی برابر 63/1 و 31/1 میلی گرم برکیلوگرم اندازه گیری شد که بیش تر از حدود مجاز باقی مانده mg/kg 5/0 می باشد. ذخیره سازی به مدت 24 ساعت باعث کاهش باقی مانده سم به طور میانگین به میزان 2/43 درصد مقدار اولیه شد و فرآیند شستشو به مدت دو دقیقه در زیرآب به طور میانگین موجب 7/52 درصد کاهش مقدار باقیمانده سم شد.
  استنتاج: درصورت عدم مدیریت در میزان مصرف سم و هم چنین عدم رعایت دوره کارنس یا عدم شستشوی مناسب، مقدار باقی مانده می تواند بیش تر از حد مجاز بوده و تهدید جدی برای سلامت مصرف کنندگان در طولانی مدت باشد.
  کلیدواژگان: باقیمانده آفت کش، اتیون، حداکثر غلظت مجاز، خیار گلخانه ای
 • حسین مرادی، یحیی معروفی، منصور دبیرزاده صفحات 315-318
  سابقه و هدف
  کیست هیداتید عفونتی با انتشار جهانی و مشترک بین انسان و حیوان بوده و توسط مرحله لاروی اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد می شود. متوسط میزان آلودگی به کیست هیداتید انسانی در ایران 2/1 مورد جراحی در صد هزار است. با توجه به اهمیت پزشکی و اقتصادی هیداتیدوز مطالعه حاضر با هدف تعیین سرواپیدمیولوژی هیداتیدوز انسانی در شهرستان شهربابک با روش الایزا در سال 1393 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر 536 نمونه خون از افراد ساکن شهرستان شهربابک در سال 1393 با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی جمع آوری گردید. هم چنین اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس، شغل، سابقه تماس با سگ و محل سکونت به وسیله پرسش نامه جمع آوری گردید. نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه با روش الایزا بررسی شدند. آنالیز داده ها به کمک نرم افزار SPSS و آزمون مجذور کای انجام شد و به صورت آمار توصیفی گزارش گردید.
  یافته ها
  از کل نمونه ها 1 مورد (18/0 درصد) مثبت گزارش شد که متعلق به مردی 23 ساله ساکن شهر و دارای شغل آزاد و بدون سابقه تماس با سگ بود.
  استنتاج: شیوع کیست هیداتید انسانی در این شهرستان نسبت به آمار گزارش شده از بیش تر مناطق ایران پایین تر بود.
  کلیدواژگان: اکینوکوکوس، الایزا، سرواپیدمیولوژی
 • الهام حسینی پناه، افشین تکدستان صفحات 319-324
  سابقه و هدف
  سمی بودن، مقادیر بالا و ماهیت پیچیده هیدروکربن نفتی موجود در کنده حفاری، سلامت انسان را به مخاطره می اندازند و بسیاری از این ترکیبات جزء زائدات خطرناک سرطان زا محسوب می شوند. این مطالعه با هدف مقایسه فرآیند کمپوست و ورمی کمپوست در حذف هیدروکربن های نفتی از کنده حفاری واقع در میدان نفتی اهواز به همراه لجن فاضلاب بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی تاثیر نسبت 1به 1 اختلاط لجن بیولوژیکی با کنده حفاری آلوده به TPH به همراه خاک اره و زائدات باغبانی به منظور انجام فرآیند ورمی کمپوست و کمپوست بررسی گردید. زمان تجزیه حدود 60 روز در محفظه پایلوت بوده و علاوه بر TPH، نسبت کربن به ازت، pH، EC ، جامدات فرار و دما اندازه گیری گردید و جهت صحت و دقت آزمایش این پارامترها با 3 بار تکرار انجام شد.
  یافته ها
  میانگین میزان TPH موجود در کنده حفاری واقع در میدان نفتی اهواز 004/42 گرم بر کیلوگرم بود که در طول 2 ماه فرآیند زیستی ورمی کمپوست و کمپوست به همراه لجن بیولوژیکی در نسبت اختلاط 1 به1 به 31/11 و 77/18 گرم بر کیلوگرم رسیده است. در خصوص مقایسه دو پایلوت ورمی کمپوست و کمپوست بهترین راندمان حذف پارامتر TPH موجود در کنده حفاری مربوط به پایلوت ورمی کمپوست با 06/73 درصد در مقایسه با پایلوت کمپوست برابر با 30/55 درصد بوده است.
  استنتاج: نتایج نشان داد که فرآیند ورمی کمپوست توانایی بالاتری را در حذف هیدروکربن نفتی موجود در کنده حفاری پایه روغنی نسبت به فرآیند کمپوست داراست.
  کلیدواژگان: کنده حفاری، هیدروکربن نفتی، لجن فاضلاب، ورمی کمپوست، کمپوست
 • سیدرضا مظلوم، زهره نجفی، هادی کوشیار، امین اظهری صفحات 325-329
  سابقه و هدف
  هدف از این مطالعه تعیین مقایسه فعالیت بدنی مفرح و معمولی بر میزان تحرک و قدرت عضلانی سالمندان مقیم خانه های سالمندان شهر مشهد بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی دو گروهه تصادفی با جامعه پژوهش سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهد در سال 1392-1393 بود. ابزارهای مورد استفاده شامل ابزار تحرک سالمندان و دستگاه دینامومتر فشاری ( (T.K.K.5401بود. در گروه مداخله فعالیت های فیزیکی مفرح و در گروه کنترل فعالیت های فیزیکی معمولی سه جلسه در هفته به صورت یک روز در میان و هر جلسه حدود 20 دقیقه به مدت 8 هفته انجام شد.
  یافته ها
  مقایسه میانگین نمره تحرک (000/0= p)و قدرت عضلانی سالمندان (001/0= p) در دو گروه بعد از انجام مداخله تفاوت معنی داری داشت.
  استنتاج: با ایجاد علاقه و انگیزه در سالمندان به انجام ورزش های مفرح می توان موجب افزایش میزان فعالیت ها و در نتیجه پیشگیری از بروز بسیاری از اختلالات حرکتی در آن ها شد.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، تحرک، قدرت عضلانی، سالمندان، خانه سالمندان
 • عباس نوروزیان باغانی، مهدی فرزادکیا، علی آذری، محمد علی ززولی، یاسر وزیری، مهدیه دلیخون، علی اصغر شفیعی صفحات 330-334
  سابقه و هدف
  امروزه سودآوری اقتصادی بازیافت زباله و نقش آن در کاهش تولید و هزینه های دفع در کشورهای توسعه یافته به درستی مشخص شده است. در این تحقیق جنبه های اقتصادی بازیافت پسماندهای خشک شهر شیراز ارزیابی شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی در شهر شیراز در سال های 91-1390 است. جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهدات میدانی، مصاحبه حضوری با مسئولین خدمات شهری شهرداری و مطالعه اسناد موجود در این سازمان صورت گرفت. در نهایت مزایای اقتصادی ناشی از بازیافت فعلی (15 درصدی)، بازیافت 50 درصدی و بازیافت 80 درصدی ارزیابی شد.
  یافته ها
  میزان بازیافت پسماندهای کاغذی، کارتن، شیشه، نایلون و نایلکس، ظروف یک بار مصرف پلاستیکی، پت، سایر انواع پلاستیک، ظروف یک بار مصرف فلزی و سایر انواع فلزات به ترتیب23، 12، 8، 5/2، 8، 13، 13، 11 و 12 درصد است. بهره اقتصادی حاصل از بازیافت در شرایط موجود، مطلوب و ایده آل به ترتیب 11527، 39869 و 63791 میلیون ریال در سال محاسبه شد.
  استنتاج: تنها 15 درصد از پسماندهای خشک شهر شیراز بازیافت می گردد. با یک برنامه ریزی مناسب 10 تا 20 سال آینده و ارتقا سطح بازیافت فعلی می توان سود اقتصادی ناشی از بازیافت را 8 تا 18 برابر افزایش داد.
  کلیدواژگان: بازیافت، پسماندهای خشک، مزایای اقتصادی، شهر شیراز
 • حمید شافی، مولود آقاجانی دلاور، صدیقه اسماعیل زاده صفحات 335-339
  سابقه و هدف
  ناباروری چالش بزرگ اجتماعی و پزشکی در ایران به ویژه در مناطق روستایی است. هدف از این مطالعه مقایسه شیوع ناباروری در مناطق روستایی و شهری و عوامل مرتبط با آن در گروه های روستایی و شهری بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضربه صورت توصیفی- تحلیلی در مناطق شهری و روستایی شهرستان بابل در سال 1391 برای ارزیابی ناباروری با نمونه گیری به طریق خوشه ایاستاندارد با استفاده از یک پرسش نامه طراحی شده روی 546 خانم شهری و 535 خانم روستایی که بین سنین20 تا 45 سال قرار داشتند، انجام گردید.
  یافته ها
  از بین زنان مورد مطالعه 5/50 درصد ساکن شهر بودند. شیوع ناباروری طول عمر در جمعیت مورد مطالعه بر اساس گزارش خوداظهاری 5/15درصد بود. شیوع ناباروری در جمعیت ساکن شهر و روستا به ترتیب 15درصد و 1/16 درصد بوده است. سن ازدواج، شغل و میزان تحصیلات خانم و همسر با وضعیت سکونت بر اساس شهری یا روستایی بودن رابطه آماری معنی داری داشتند(05/0>P).
  استنتاج: این مطالعه نشان داد که بخش قابل ملاحظه ای از زنان، دوره ای از ناباروری را در زندگی شان تجربه می نمایند. هم چنین شیوع ناباروری در زنان ساکن در روستا بالا بوده است.
  کلیدواژگان: ساکن شهر، روستایی، سطح تحصیلات، سن ازدواج، ناباروری
 • محمد عابدی سماکوش، لیلا پاکدل، بابک محمودی، نیره آقائی صفحات 340-345
  گلومرولوپاتی گروه جدیدا طبقه بندی شده از اختلالات ناشی از رسوب C3 در گلومرول ها می باشد که تاکنون تعداد بسیار معدودی از این بیماری در دنیا گزارش شده است. در این مطالعه، خانم 56 ساله ای با شکایت ضعف، درد شکم و ضایعات پوستی پتشی و پورپورا تحت بررسی قرار گرفت. در بررسی های آزمایشگاهی، کراتینین بالا و آنمی خفیف مشاهده شد. بیمار با شک به ابتلا به نوعی واسکولیت، به خصوص PAN و هنوخ شوئن لاین تحت بررسی های تکمیلی قرار گرفت. با توجه به منفی بودن اغلب بررسی های مربوط به تشخیص های افتراقی و عدم پاسخ بیمار به درمان های رایج شامل کورتون و اندوکسان، بیوپسی کلیه جهت تشخیص انجام شد که تشخیص C3 Glomerulopathy برای بیمار مطرح گردید. نهایتا بیمار با تابلوی کاهش سطح هوشیاری، آنمی شدید و رکتوراژی به ICU منتقل و فوت شد.
  کلیدواژگان: واسکولیت، C3 گلومرولوپاتی، پورپورا
 • هاله حالی، اعظم نحوی صفحات 346-351
  آملوژنز ایمپرفکتا (AI) شامل گروهی از بیماری های ارثی است که عمدتا کیفیت و کمیت مینای دندان را تحت تاثیر قرار داده و معمولا مرتبط با یافته های سیستمیک نمی باشد. همه دندان ها را در هر دو سیستم دندانی شیری و دائمی درگیر می کند. وقوع این حالت 1 در 14000 تخمین زده شده است. ناهنجاری های ساختاری دندان در AIناشی از اختلال حین مراحل تمایز بافتی، رسوب و مینرالیزاسیون تکامل دندان می باشد. بیمار پسر ده ساله ای بود که با شکایت از تغییر رنگ دندانی از کودکی و حساسیت به غذاهای سرد و گرم، به مطب دندانپزشکی کودکان در شهر ساری مراجعه نمود. بر اساس معاینه کلینکی و رادیوگرافی، تشخیص AIاز نوع هیپوپلاستک داده شد. از آن جایی که آملوژنز ایمپرفکتا از نظر روانی و عملکردی بیمار را تحت تاثیر قرار می دهد، درمان این بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  کلیدواژگان: آملوژنز ایمپرفکتا، تغییر رنگ، هیپوپلاستیک
 • جواد مهرانی، مهدی پوراصغر صفحات 352-360
  هیپنوتراپی یکی از تکنیک های ارزشمند در درمان بیماران است. با داشتن دانش کافی در این حیطه، دندانپزشکان و متخصصین می توانند در کاهش اضطراب بیماران مضطرب و هم چنین به کارگیری از بی حسی هیپنوتیزمی، از مزایای این درمان بهره ببرند. محدودیت های فعلی در کاربرد بیهوشی عمومی، منجر به محدودیت کاربرد این تکنیک ها در به کارگیری بیهوشی در بیماران مضطرب شده است. در طی چند سال اخیر، هیپنوتیزم جایگاه خود را در حیطه پزشکی، روانشناسی و دندانپزشکی پیدا کرده است. هدف از مقاله مروری حاضر بررسی تئوری و تاریخچه هیپنوتیزم و کاربرد بالینی آن در دندانپزشکی می باشد.
  کلیدواژگان: هیپنوتیزم، دندانپزشکی، اضطراب دندانپزشکی
 • مریم کارخانه، عبدالرزاق مرزبان، علیرضا رفیعی، جواد اختری صفحات 361-375
  سلول های بنیادی سرطانی (cancer stem cells) به عنوان عامل اصلی بروز سرطان مطرح شده است، به طوری که مقاومت به داروهای شیمی درمانی به وجود این سلول ها در تومور نسبت داده می شود. مطالعات نشان می دهد که سلول های بنیادی سرطانی، خاموش هستند و از نظر فعالیت های متابولیکی غیرفعال می باشند. دلیل اصلی مقاومت داروئی سلول های توموری، عدم فعالیت و تقسیم سلول های بنیادی سرطانی در یک بافت توموری می باشد. این جمعیت سلولی که به صورت غیریکنواخت در درون بافت تومور توزیع شده اند، مانند سلول های بنیادی طبیعی دارای قابلیت خودنوسازی بوده و مسئول بقای تومور و تفاوت خصوصیات ژنتیکی و متابولیکی آن می باشد. سلول های بنیادی سرطانی، در بیماران تحت شیمی درمانی حفظ شده و با تقسیم نابرابر سبب تشکیل سلول های توموری جدید با خصوصیات مقاومت چند گانه می شود. از آن جائی که درک بهتر از چگونگی تشکیل سلول های بنیادی سرطانی و شناسایی مسیرهای کنترلی این سلول ها منجر به توسعه روش های تشخیصی و درمانی در تحقیقات پایه و بالینی سرطان می گردد، در این مطالعه مروری، نقش سلول های بنیادی سرطانی در بروز سرطان و ناهمگونی آن ها در بیان ژن ها و متابولیسم تومور تحت بحث و بررسی قرار گرفته است. در انتها نیز راه کارهای نوین درمانی آن ها که اکثرا بر مبنای استفاده از نانوحامل هاست، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی سرطانی، شیمی درمانی، خودنوسازی، تومور
|
 • Seyed Mahmoud Nouraei, Ali Ghaemian, Hanieh Shiraj, Reza Ali Mohammadpour, Alireza Malekrah Pages 1-9
  Background and
  Purpose
  Flow-mediated dilatation (FMD) measurement in brachial artery (BA) is a method of assessing endothelial cell function and predicting atherosclerotic coronary artery disease. We investigated the predictive value of FMD for the presence of coronary artery disease (CAD) in a low-risk group of patients.
  Materials And Methods
  A prospective study was performed in 397 patients (mean age 53.2±9 years including 194 men) with chest pain who were admitted for coronary angiography. FMD was measured in the BA before coronary angiography using two-D high-resolution ultrasound. SPSS V.17 was used for data analysis.
  Results
  Coronary angiography was normal in 151 patients but single vessel coronary artery disease (SVD) and multi-vessel coronary artery disease (MVD) were found in149 and 97, respectively. FMD was significantly higher in individuals with normal coronary arteries compared to those with coronary artery disease (11.1±2.5% vs. 6.8±3.1%; P
  Conclusion
  Endothelial cell produces nitric oxide (NO) which plays a major role in vascular physiology. Measurement of NO is not possible, therefore, endothelial cell function is measured indirectly using FMD. According to this study FMD is suggested as an acceptable diagnostic tool to predict arteriosclerosis in low risk patients particularly when screening is conducted among this population.
  Keywords: endothelial cell function, coronary artery disease, flow mediated dilatation, low risk patients
 • Alireza Ghaemi, Hafez Fakheri, Alireza Rafiei, Vahid Hosseini, Reza Homayounfar, Zohreh Amiri, Fourugh Azam Taleban, Azita Hekmatdoost Pages 10-24
  Background and
  Purpose
  Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common cause of liver dysfunction worldwide. Genetic factors are believed to affect the development of NAFLD. This study was conducted to evaluate the interaction of weight loss and MTHFR polymorphism on NAFLD characteristics.
  Materials And Methods
  A single-arm trial was performed in 50 patients. They received a weight loss diet for 6 months. Anthropometric parameters, liver enzymes, dietary intakes, and physical activity were measured at first, and the end of months 3 and 6. Lipid profile, homocysteine, malondialdehyde, TNF-α, IL-6, and cytokeratin 18 were measured at baseline and at the end of the study. C677T and A1298C MTHFR gene polymorphisms were assessed in all patients using PCR-RFLP and Tetra-ARMS methods, respectively.
  Results
  Forty four patients completed the study protocol. According to MTHFR polymorphism the patients were classified as (CC) and (AC) group (n= 35), and (CT) and (AC) group (n= 9). After 3 and 6 months, weight loss occurred equally in both groups. In CC genotype, fasting blood glucose
  (P= 0.012), total cholesterol (P= 0.001), and LDL (P=0.004) decreased significantly after 6 months. In those with CT genotype, after 6 months, 6.6% weight loss occurred but it could not significantly reduce liver enzymes and the patients’ homocysteine levels were higher than normal range.
  Conclusion
  In this study, no significant reduction in liver enzymes was observed in the CT sub group, therefore, MTHFR gene polymorphisms should be considered in NAFLD management.
  Keywords: Non, alcoholic fatty liver disease, diet, weight loss, MTHFR polymorphism
 • Atena Ramezani, Mahmoud Djalali Pages 25-36
  Background and
  Purpose
  The type of diets and fat consumption are amongst the major factors in determining the amount of body fat in different tissues. The current trial assessed the effects of omega-3 fatty acids with or without vitamin E on the amount of adipose tissue and lean body mass in patients with coronary artery disease (CAD).
  Materials And Methods
  A randomized, double-blind, placebo controlled trial was conducted in 67 male patients with CAD. The participants were divided into three groups to receive omega-3 (O), omega-3 plus vitamin E (OE) or both omega-3 and vitamin E placebos (PP) for eight weeks. Dietary intakes, anthropometric and body composition parameters were measured by BIA technique at the beginning and end of week eight. Twenty-four hour diet recalls were done at the beginning and the end of the intervention. Nutritionist IV and SPSS version 16 software were used to analyze dietary data and statistical analyses, respectively.
  Results
  Combination therapy with omega-3 fatty acids and vitamin E could not affect the amount and percentage of adipose tissue and lean body mass (assessed by BIA) in men with CAD, even by removing the confounding factors.
  Conclusion
  According to the beneficial effects of this supplement in body composition, it seems, techniques BIA, is not a perfect tool for body composition in short-term studies.
  Keywords: coronary artery disease, Body Composition, omega, 3 fatty acids
 • Elmira Ghaffari, Fereshteh Talebpour Amiri, Abbasali Karimpour Malekshah, Mehri Mirhosseini, Amir Esmaeelnejad Moghaddam, Ayob Barzegarnejad Pages 37-47
  Background and
  Purpose
  Articular cartilage disease is prevalent in all societies and in most cases the damaged cartilage would not repair. Conservative treatments are associated with many problems. So cell therapy is needed as a definite treatment. One of the best and most accessible sources of cells for this purpose is stem cells derived from adipose tissue which can be differentiated into chondrocytes by tissue engineering techniques. Cell culture method has a key role in chondrogenic differentiation. In this study, two different culture methods (monolayer and micromass) were compared.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, stem cells were isolated from subcutaneous abdominal adipose tissue. Adipose-derived stem cells (ADSCs) were cultured by micromass and monolayer culture methods in chondrogenic differentiation medium for 14 days. The morphology of cells was observed using an inverted microscope. Chondrogenic differentiation was evaluated by histology and immunocytochemistry methods.
  Results
  The results revealed that micromass culture system increased the protein synthesis of collagen II and deposition of glycosaminoglycan in extracellular matrix.
  Conclusion
  This study suggests that the micromass culture system is a suitable condition for chondrogenic differentiation compared to monolayer cell culture.
  Keywords: Chondrogenesis, differentiation, mesenchymal stem cell, adiposetissue, micromass culture
 • Maryam Mobini, Zahra Kashi, Akha, Soghra Khani, Adele Bahar Pages 48-57
  Background and
  Purpose
  Vitamin D is a steroid hormone. It plays an important role in bone metabolism and neuromuscular function. It is mainly synthesis from converting 7-dehydrocholesterol to cholecalciferol on skin with exposure to sunlight. This study aimed at comparing the serum levels of 25-hydroxyvitamin D after taking parenteral and oral vitamin D in patients with vitamin D insufficiency.
  Materials And Methods
  This historical cohort study was done in 400 patients with vitamin D insufficiency attending Rheumatology and Endocrinology clinics in Sari, 2013-2014. The patients were treated either by vitamin D3 (cholecalciferol) orally (control group) or injection (case group).
  Results
  The patients were 333 females (83%) and 67 males (16.8%). Two hundred forty four patients received intramuscular (IM) and 158 received oral vitamin D3. The mean serum levels of 25 (OH) D before and after the intervention in oral group were 17.16 ± 0.39 and 43.02 ± 0.48 ng/ml, respectively (P
  Conclusion
  Administration of oral or injectable vitamin D led to increase in 25 (OH) D levels, but there were no difference in terms of the effects or compilations. According to the requirements and wishes of the patients either the oral or injectable form could be administered for prevention or treatment.
  Keywords: Vitamin D, 25 (OH) D, Colecalciferol, Oral Administration, Injections
 • Elham Nayebi, Mohammad Azadbakht, Daneil Zamanfar, Hasan Karami, Reza Enayati Fard, Azizollah Jafari Kokhdan, Jamshid Yazdani Cherati Pages 58-66
  Background and
  Purpose
  Gentiana olivieri Griseb is a famous species in Gentianaceae family. G. olivieri is native to Iran, and grows mainly in the western regions of the Zagros Mountains. Thinking over the importance of proper nutrition in child’s growth and lack of proper appetizer in pharmaceutical market, preparing an effective herbal product was considered to increase appetite in children suffering from growth failure and malnutrition.
  Materials And Methods
  A case control study was performed in which the plant’s root extract was used to prepare hydroalcoholic product (2.5%) and its appetizing effect was evaluated in children. Fifty children with anorexia were randomly divided into two groups to receive either the hydroalcoholic extract of the Gentiana olivieri or a placbo at the dose of 2.5 mg/kg/day for two months. Variables such as weight, height, waist, consumed calories, and hunger VAS score, liver enzymes fluctuations and some blood biochemistry tests were also monitored.
  Results
  The average age of cases and controls was 56.12 and 56.64 months, respectively. Before treatment, the mean weight in both case and control groups was 13.130±1.56 kg and 13.010±1.27 kg, respectively that changed to 14.275 ± 1.69 kg and 12.962± 1.16 kg after a month and 14.550±1.54 kg and 12.814±1.22 kg, respectively two months after the intervention. Significant effects were seen on received calories and VAS score.
  Conclusion
  The product was found to have significant effect on weight, food intake and VAS score compared with placebo.
  Keywords: Gentiana olivieri, appetite, calorie
 • Hamed Aminiahidashti, Seyed Mohammad Hosseini Nejad, Iraj Goli Khatir, Fatemeh Jahanian, Majid Baboli Pages 67-75
  Background and
  Purpose
  Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE II) is a scoring system that describes and predicts the severity of acute illness in patients admitted in intensive care units. Its application is helpful in therapeutic monitoring methods, comparing the effectiveness of treatments and the decision to change the treatment, and comparing the performance and quality of services provided. The aim of this study was to compare the probable mortality rate predicted by APACHE II and the actual mortality rate.
  Materials And Methods
  A prospective cohort study was performed in …….. The patients (over 16 years old) were selected from Emergency Department in Sari Imam Khomeini Hospital with indications for admissions to intensive care unit. The predicted risk of death was calculated for each patient using the APACHE II and compared with the actual rate of death.
  Results
  In this study, 82 patients enrolled including 54 males (65.9%) and 28 females (34.1%). The APACHE II average score was 19.69± 8.91 and the percentage of mortality rate was 38.43±27.62 while the actual mortality rate was 48%. The accuracy of APACHE II scale in predicting the mortality rate was 63.4%.
  Conclusion
  The APACHE II scoring system can provide an acceptable estimate of mortality. In calibration of the system it was found with the discontinuity especially in the range of 0.01 to 0.1 and 0.5 to 0.7 scores.
  Keywords: APACHE II, mortality, intensive care units
 • Neda Asleiranifam, Shapour Hasanzadeh, Mohammad Reza Sam, Gholam Reza Najafi Tazehkand Pages 77-90
  Background and
  Purpose
  Cyclophosphamide (CP) is a chemotherapy drug extensively used as an antineoplastic agent in treatment of various cancers. However, it is known to cause several adverse effects including reproductive toxicity. Achillea millefolium (AM) is a medicinal plant with potential antioxidant properties. The aim of this investigation was to evaluate the effects of different doses of AM extract on body weight, sperm parameters, and apoptotic changes in CP treated mice.
  Materials And Methods
  Sixty four male NMRI mice were arranged into 8 groups. Group1 received normal saline, and groups 2, 3 and 4 received AM extract in low, medium and high doses, respectively. Group 5 received CP and groups 6, 7 and 8 had low, medium and high doses of Achillea millefolium extract, respectively plus CP. Treatments were continued for 35 days. Afterwards, the animals’ weight, sperm quality and apoptosis rate were evaluated.
  Results
  CP decreased body weight and testicular weight, imposed negative effects on sperm parameters and increased sperm apoptosis compared to the control group. The high-dose of AM produced deleterious effects. Medium doses of the extract did not show any significant effect, but low dose of the extract was able to compensate the toxic effects of CP.
  Conclusion
  In this study, AM had dose-dependent manner. In other words, at low dose it prevented CP toxicity, in medium dose it had no effect, but in high dose it improved CP toxicity.
  Keywords: Achillea millefolium, apoptotic changes, cyclophosphamide, sperm parameters, mice
 • Akbar Hoseinnejad, Mohammad Taghi Hedayati, Maryam Moazeni, Mojtaba Taghizadeh Armaki, Mehdi Abastabar, Mohammad Reza Jabari Amiri, Syed Mojtaba Syedmousavi Pages 90-99

  Background and

  Purpose

  Invasive aspergillosis (IA) is a leading cause of morbidity and mortality in patients with decreased immune status. Aspergillus flavus is the second most common species causing invasive aspergillosis after A. fumigatus. According to limited information on the antifungal susceptibility test against A. flavus in Iran, in this study we aimed at evaluating the antifungal susceptibility of two antifungal agents including itraconazole and voriconazole against clinical and environmental isolates of A. flavus.

  Materials And Methods

  Four hundred clinical and environmental samples were collected from Mazandaran, Tehran and Khorasan Razavi provinces. The identification of A. flavus isolates were confirmed by sequencing of β-tubulin gene. The MICs of itraconazole and voriconazole for all isolates of A. flavus were determined by the guidelines proposed by Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) M38-A2 for filamentous fungi.

  Results

  Ninety isolates of A. flavus were identified from clinical (n=30) and environmental (n=60) samples. MIC results of all A. flavus isolates showed susceptibility to antifungal agents, except for two environmental isolates that demonstrated MIC= 2 μg/ml for itraconazole. MIC50, MIC90 and Geometric mean of itraconazole for A. flavus isolates were 0.25, 0.5, and 0.21 μg/ml, respectively. The MIC50, MIC90 and Geometric mean of voriconazole were 0.25, 0.5 and 0.27 μg/ml, respectively.

  Conclusion

  In comparison to determined epidemiological cutoff value of A. flavus, our data have shown a probable resistance in two isolates of A. flavus against itraconazole which draws attention on emergence of full resistance A. flavus isolates from Iran.

  Keywords: Antifungal susceptibility, Aspergillus flavus, voriconazole, itraconazole
 • Abdulrasool Alaee, Ali Abbaskhanian, Jamshid Yazdani Charati, Rohollah Abdi, Zahra Pakdel Rad Pages 100-110
  Background and
  Purpose
  Periventricular leukomalacia (PVL) is the major neuropathologic form of brain injury in premature infants. This study aimed at evaluating the use of pons volume and corpus callosum length measurements in predicting the severity of motor impairment in affected children.
  Materials And Methods
  Using MR imaging, we examined 91 children (57 boys and 34 girls) with PVL and 91 age-matched control children (50 boys and 41 girls), 2013-2014. Affected children with PVL were stratified according to the severity of motor impairment based on Gross Motor Function Classification System (GMFCS). The pons volume and the corpus callosum length were measured using the images and different parameters were compared between both groups.
  Results
  Mean pons volumes were significantly smaller in the PVL group than that in the control group (3837.93 ± 1769.71 vs. 4350.70 ± 1593.48 mm3; P = .041). A significant correlation was observed between pons volumes and corpus callosum length in the PVL group (r= 0.49; P= 0.001) and the control group (r= 0.60; P= 0.001). Significant differences were seen in reduction of the size of pons between level I motor impairment and levels III, IV, and V motor impairment. Also, a similar pattern was observed between patients at level V motor impairment and the control group.
  Conclusion
  In this study, for the first time, pons volume and length of the corpus callosum biomarkers were found to be associated with the severity of motor impairment caused by PVL.
  Keywords: pons, corpus callosum, severe motor impairment, periventricular leukomalacia
 • Mojtaba Salehi, Seyed Reza Mohebbi, Mehrdad Ravanshad, Maryam Karkhaneh, Pedram Azimzadeh, Behta Keshavarz Pakseresht Pages 111-118
  Background and
  Purpose
  Cytokines are a group of endogenous proteins which play an influential role in regulating the inflammatory responses and defeating infectious diseases. Elevated levels of proinflammatory cytokines and their receptors are usually observed in association with immune responses against viral infections such as hepatitis B virus (HBV) infection. IL 12 and its receptor play an important role in the clearance of viral infections, especially HBV. The aim of this study was to investigate the association between interleukin 12 receptor B1 gene single nucleotide polymorphism (rs3746190 A/G) and chronic HBV infection susceptibility.
  Materials And Methods
  In a case control study, genomic DNA of 150 chronic HBV infected patients and 150 healthy controls was extracted by salting out method and single nucleotide polymorphism (rs3746190 A/G) was genotyped using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP).
  Results
  A total of 300 individuals were studied. The frequency of rs3746190 A/G gene for CC, CT, TT genotypes was 40.7%, 46%, and 13.3% in chronic patients and 38%, 49.3%, and 12.7% in control group, respectively. After genotyping and statistical analysis, no significant difference was seen between the cases and controls (P=0.845).
  Conclusion
  This study did not find any significant association between rs3746190 A/G single nucleotide polymorphism of the IL12RB1 gene and susceptibility to chronic hepatitis B virus infection. Therefore, polymorphism in gene IL12RB1 is not an effective factor for susceptibility to chronic HBV.
  Keywords: Hepatitis B virus, single nucleotide polymorphisms, IL, 12 receptor B1, chronic hepatitis
 • Maryam Mobini, Rezaali Mohammadpour, Forouzan Elyasi, Aref Hosseinian, Shamila Abbaspour Pages 119-127
  Background and
  Purpose
  Fibromyalgia (FM) is a chronic pain condition with non-articular origin that is defined by generalized pain, fatigue and sleep disturbance. The aim of this study was to evaluate the reliability and validity of Persian version of Revised Fibromyalgia Impact Question­naire (FIQR) in Iranian patients with FM.
  Materials And Methods
  The FIQR was translated into Persian and adminis­tered to 44 female patients with primary FM. All patients filled out the questionnaire along with the Persian version of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and short form-36 (SF-36). One week later, FM patients filled out the FIQR at their second visit. Reliability was analyzed by internal consistency Cronbach’s α coefficient and intra-class correlation coefficient. Construct validity was evalu­ated by Spearman’s and Pearson’s correlation coefficient. Statistical analysis was performed in SPSS ver. 19.
  Results
  From 69 female patients with primary FM who had HADS score less than 15, 44 were selected. The total scores of the FIQR in first and second visits were 52.85±20.2 and 53.62±18.3, respectively. Evaluation of construct validity with SF-36 and HADS showed a significant correlation at the 0.01 level. The intraclass correlation coefficient (ICC) was CI95%=0.929 (0.896-0.956) and Cronbach’s α was 0.93 for FIQR in the first visit. The correlation between first and second total scores was 0.82 (P=0.001).
  Conclusion
  The Persian version of FIQR showed adequate reliability and validity.
  Keywords: fibromyalgia, Persian, Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire
 • Ali Akbar Amooey, Abdoliman Amouei, Hamed Tashakkorian, Seyed Naeim Mohseni Pages 128-137
  Background and
  Purpose
  Dexamethasone is one of the most commonly used Glucocorticoids (antibiotics) in medical centers. Conventional treatment methods for removal of Glucocorticoids from wastewaters are not highly efficient, therefore, more effective methods are needed to reduce the entry of these compounds into the environment. The aim of this study was to evaluate the performance of Clinoptilolite zeolite (Cp) in removal of dexamethasone from aqueous solutions, and introducing a suitable isotherm for modeling of the adsorption process.
  Materials And Methods
  In this study, the effect of some parameters including pH of the solution (4, 7 and 9), adsorbent dose (0.2, 0.6 and 1 gr), and contact time (15, 30, 45, 60, 90 and 120 min) were studied on adsorption capacity of Cp. The initial concentration of 5 mgr/l was considered. The isotherm of adsorption process was studied using Langmuir and Freundlich isotherms. The concentration of dexamethasone was measured by UV-visible spectrophotometer. SEM photographs were taken from adsorbent before and after the adsorption process.
  Results
  The results showed that the maximum adsorption capacity was 1.13 mg/g which was obtained in pH=4, using 0.2 gr adsorbent during 90 min. By increasing the amount of adsorbent, the removal efficiency increased, but adsorption capacity decreased. The specific surface and pores volume of zeolite were 43.91cm2/gr and 0.1717cm3/gr, respectively. The Langmuir model fitted well to the experimental data (R2=0.99).
  Conclusion
  In this study, Clinoptilolite zeolite was found to be very suitable in removal of dexamethasone from aqueous solutions.
  Keywords: dexamethasone, clinoptilolite zeolite, adsorption, isotherm
 • Yousef Dadban Shahamat, Mohammad Ali Zazouli, Hosseinali Asgharnia, Emad Dehghanifard Pages 138-149
  Background and
  Purpose
  2, 4-dinitrophenol (DNP) are carcinogenic and non-biodegradable pollutants that exist at high concentration in wastewater of chemical industries. In this study, treatment and removal of organic materials (COD) in wastewater was carried out by catalytic ozonation process (COP) using carbon Nano-composite catalysts.
  Materials And Methods
  This study was conducted in cylindrical 250 mL semi-continuous reactor and the effects of several parameters including pH of the solution (4-10), the amount of catalyst concentrations (0 to 4 g/L), reaction time (0 to 60 min), and saturated catalyst was studied on treatment of high concentration of DNP and the COD removal efficiency. Also, the kinetics were compared with single ozonation (SOP).
  Results
  Removal efficiency of high concentrations of DNP (1500 mg/L) and kinetics of the COP process catalyst concentration of 4 g/L was 83% (0.0241 min-1) while the results in SOP were 50% (0.0108 min-1). The optimum pH was 6 with the reaction time of 60 min. However, the removal efficiency of COD at initial concentration of 610 mg/L in the SOP process was 61% which increased to 92% after addition of the catalyst. The main mechanism of process was chemical oxidation and a small share (3%) was due to adsorption.
  Conclusion
  The results showed that COP and this new catalyst effectively and quickly removed high concentrations of DNP and COD. This method is believed to be economic due to the short time of ozonation, recovery and reuse of the catalyst.
  Keywords: Catalytic ozonation, Nano, carbon composite, wastewater, dinitrophenol
 • Reza Sharafati Chaleshtori, Mohsen Taghizadeh, Ahmad Khanalizadeh, Sepideh Hesami, Zahra Heidaryan, Pegah Sahebjami, Mehdi Khatami Pages 151-160
  Background and
  Purpose
  Today, the use of natural preservatives in increasing meat products shelf life has gained much attention. In this study, we aimed at evaluating the effects of eucalyptus and cuminum essential oils on microbial quality of Oncorhynchus mykiss.
  Materials And Methods
  In an experimental study the eucalyptus and cuminum essential oils were prepared and their antibacterial activities were evaluated against Shigella dysenteriae, Listeria monocytogenes, Streptococcus pyogenes, and Salmonella typhi by micro dilution method. Then, the effects of eucalyptus and cuminum essential oils were examined on microbial quality of Oncorhynchus mykiss at 8±1 °C in zero, 3 and 6 days in different forms and concentrations (alone: eucalyptus 0.25% and cuminum 0.5%, combined: 0.5% 0.5%, and also incorporated with chitosan: 0.25% and 0.5%). Data analysis was performed in SPSS ver.16 applying ANOVA and Duncan test.
  Results
  The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) for the essential oils ranged between 0.351 and 11.25, and 1.406 and 11.25 mg/ml, respectively. Eucalyptus essential oil at 0.5% concentration was found to have the best effect on decreasing the total count of bacteria, enterobacteriaceae and psychrotrophic bacteria in fish. Also, combination of chitosan and the essential oils decreased the total count of bacteria, enterobacteriaceae and psychrotrophic bacteria (P
  Conclusion
  Eucalyptus and cuminum essential oils could be used as alternative for chemical preservatives and also in active packaging in meat industry.
  Keywords: Eucalyptus, Cuminum, Oncorhynchus mykiss
 • Hossein Mafakhei, Karim Khoshgard, Abbas Haghparast, Ali Mostafaie, Mohammad, Taghi Eivazi, Masoud Rezaei Pages 162-170
  Background and
  Purpose
  The use of nanotechnology is increasing in different fields of medical sciences including diagnosis and treatment. Metal nanoparticles such as Iron nanoparticles are proposed as novel radiation-sensitizing agents in enhancing the efficiency of radiotherapy because they have a large number of atoms. This study aimed at investigating the radiosensitivity effect of dextran-coated iron oxide nanoparticles on irradiated cervical cancerous HeLa cell line using 6MV photon beams.
  Materials And Methods
  In this experimental study, the cytotoxicity of the nanoparticles on the HeLa cells was measured using MTT assay. To investigate the radiosensitivity effect of the nanoparticles, the cells were incubated with these nanoparticles at 20 and 50µg/ml concentrations and irradiated with different doses of 6MVphoton beams.
  Results
  The incubation times of 6, 12 and 24 hours at concentrations of 20 and 50µg/ml of nanoparticles on the cells did not show significant cytotoxicity. According to the results, dextran-coated iron oxide nanoparticles showed more radiosensitivity effect at 50µg/ml concentration compared to 20µg/ml. The mean values of dose enhancement factors using 6MV photon beams were 1.19±0.15 and 1.49±0.11, at 20 and 50µg/ml concentrations, respectively.
  Conclusion
  Dextran-coated iron oxide nanoparticles can significantly enhance the radiation absorbed dose and consequently increase radiotherapy efficiency in cervical cancer cells irradiated with mega voltage photon beam and this could be considered in treatment of cancer.
  Keywords: Radiotherapy, Radiation, Sensitizing Agents, Metal Nanoparticles, Dextran, Cervical Cancer
 • Farzad Firouzi Jahantigh, Rahele Nazarnejad, Mahrokh Firouzi Jahantigh Pages 171-188
  Background and
  Purpose
  High rate of mothers and infants’ death and preterm birth are amongst major public health problems worldwide. The aim of this study was to identify, evaluate and rank the factors responsible for low birth weight using data mining techniques and also investigating the impact of predictor variables and developing a decision support system which could help physicians to make better treatment decisions at the birth of low weight infants.
  Materials And Methods
  Relevant information was collected from Imam Ali Hospital affiliated with Zahedan University of Medical Sciences in 2013 including smoking, the age of mothers, etc. Different data mining algorithms were applied for modeling. Data analysis was performed in Clementine software.
  Results
  The variables that were very influential in predicting the low weight of infants at birth were mother’s weight (100%), mother’s age (98%), the number of doctor visits in the first trimester of pregnancy (45.86%), and previous preterm delivery (43.11%). Other variables poorly influenced the prediction.
  Conclusion
  The findings revealed some relationships between the low weight of infants at birth and mother’s weight, mother’s age, number of doctor visits in the first trimester of pregnancy, previous preterm delivery, high blood pressure, race, uterine irritability, and smoking. The accuracy of prediction improved via data mining techniques compared to logistic regression. Classification tree could determine the low weight of infants at birth well and random forest technique had an important role in making the diagnosis.
  Keywords: low birth weight, infant, health care, data mining
 • Sanaz Yousefi, Gholamreza Najafi, Vahid Nejati, Amir Tukmechi Pages 183-195
  Background and
  Purpose
  Stress is one of the decisive factors in infertility, which can interfere with spermatogenesis and reduce spermatozoa. Considering the immobilization stress-induced infertility disorders, this study aimed at examining the protective effect of selenium yeast cell wall (as an antioxidant) on in vitro fertilizing ability following immobilization stress in adult male rats.
  Materials And Methods
  In an experimental study, 32 male adult rats were divided into 4 groups (n= 8 per group) including controls, stress, stress cell wall of yeast (Saccharomyces cerevisiae) enriched with selenium (SECW) and a SECW group without inducing stress. To induce stress, the rats were immobilized in restraint device for 42 days 2hrs per day. The SECW (5×108 CFU/ml) �µg/gr SE were orally administrated for 42 days. Afterwards, the sperm samples were collected for in-vitro fertilization (IVF). Moreover, malondialdehyde (MDA) concentration in testicular tissue was assessed in all groups.
  Results
  Immobilization stress significantly reduced the percentage of zygote, two-cell embryos, blastocyst, hatched embryos and increased MDA levels compared to the control group (P
  Conclusion
  Immobilization stress was proved to have harmful effects on fertility, therefore, SECW that has antioxidant compounds could inhibit oxygen free radicals thereby, increasing fertilization and fertility potential.
  Keywords: Stress, Saccharomyces cerevisiae, Selenium, In vitro fertilization
 • Mehrnaz Moattari, Homa Kouchesfahani, Gholamreza Kaka, Homayoun Sadraie, Majid Naghdi Pages 196-205
  Background and
  Purpose
  The aim of this study was to determine the effects of chitosan/polyethylene oxide (Cs/PEO) scaffold and human mesenchymal stem cells derived from Wharton’s jelly (WJ-hMSCs) on regeneration of the sciatic nerve injury in rats.
  Materials And Methods
  In this research, 42 adult male rats were divided into six groups. 1-Normal (intact) group: healthy rats without any nerve transection; 2- Control group: sciatic nerve was cut and sutured; 3- Sham group: culture medium was injected; 4- Cs/PEO group: scaffold with a thin Cs/PEO was used around the injury site; 5- WJ-hMSC group: WJ-hMSCs injected around the site of injury, and 6- WJ-hMSCs-Cs/PEO group: WJ-hMSCs were seeded on Cs/PEO membrane and used around the injury site. Behavioral assessments were done at 2, 4, 6 and 8 weeks following the surgery. Histological evaluation was performed at the end of the study.
  Results
  Our results showed that behavioral values in experimental groups significantly increased when compared to intact group (P
  Conclusion
  This study showed the positive effects of chitosan/polyethylene oxide scaffold and human mesenchymal stem cells derived from Wharton’s jelly on nerve regeneration of transected sciatic nerve in rat model.
  Keywords: chitosan scaffold, Wharton jelly, sciatic nerve, repair
 • Shiva Khezri, Sepideh Samadi, Fatemeh Rahmani, Sepideh Tarbali Pages 206-217
  Background and
  Purpose
  Optic neuritis is one of the appearances of Multiple Sclerosis (MS). Progesterone has a protective effect in central nervous system, so, in this study we aimed at investigating the effect of progesterone on myelin repair of the optic chiasm in male rats by studying the genes expression of Olig 2 (marker of oligodendrocyte precursor cells), GFAP (marker of astrocyte) and NogoA (axon growth inhibitor) following ethidium bromide-induced demyelination.
  Materials And Methods
  An experimental study was performed in which gonadectomy was conducted to remove endogenous sex hormones. Demyelination was induced by injection of 1 microliter of ethidium bromide during stereotactic surgery in the optic chiasm of rats. Then, the animals received 1mM progesterone (ICV) for 3 and 21 days. On days 3 and 21 the Olig 2, GFAP and Nogo genes expression were evaluated by RT-PCR molecular study.
  Results
  RT-PCR analysis indicated that ethidium bromide injection increased expressions of Olig2, GFAP and Nogo-A genes especially on day 21 post demyelination induction. Progesterone treatment decreased Olig2 and GFAP genes expression (P
  Conclusion
  Our data demonstrated that progesterone can cause myelin repair and axon growth by decreasing the expression of inhibitory genes such as Nogo-A and GFAP and enhancing differentiation of oligodendrocyte precursor cells to oligodendrocyte. Therefore, progesterone may exert neuroprotection effect on various neurological disorders including MS.
  Keywords: ethidium bromide, demyelination, myelin repair, progesterone, optic chiasm
 • Mehran Davarifar, Ramazan Khanbabaee, Mahmoud Heidari Pages 218-226
  Background and
  Purpose
  Mitomycin C (MMC) is used as an antiproliferative agent for feeder cells in cell culture. It may induce destructive effects on these cells and eventually on oocytes maturation. This study was conducted to investigate the effect of MMC and co-culturing with fibroblast and cumulus cells on in vitro maturation (IVM) of mouse immature oocytes.
  Materials And Methods
  In this experimental study, germinal vesicle oocytes (GV) obtained from NMRI mature female mice were cultured in αMEM supplemented by FSH, hCG, fetal bovine serum (FBS), penicillin and streptomycin, at 37 °C and 5% CO2 in following groups: a control group and four experimental groups; 1– co-cultured with cumulus cells, 2 – co-cultured with mouse embryonic fibroblast (MEF) cells, 3 - co-cultured with cumulus cells treated with MMC, and 4 - co-cultured with MEF treated with MMC. After 24 hours, number of GV, GVBD, MII and degenerated oocytes were determined using invert microscope. Data were analyzed using ANOVA with Tukey test.
  Results
  The percentages of GV (24±2.75) and MII (51±2.28) oocytes in control group were significantly higher (8±2.25, 10±2.29, 10±2.28, 11±1.19) and lower (64±2.34, 63±2.62, 62±2.86, 62±2.47) than those in all experimental groups, respectively. Nevertheless, no significant difference was observed between experimental groups.
  Conclusion
  Co-culturing with fibroblast and cumulus cells promoted in vitro maturation of immature oocytes. There was no significant difference among experimental groups, therefore, removal of monolayer inactivation step by MMC from such protocols can be proposed.
  Keywords: Mitomycin C, in vitro maturation, mouse embryonic fibroblast, cumulus cells, co, culture
 • Hengameh Keyhani, Ebrahim Salehifar, Shahrbanoo Keyhanian, Shahram Ala, Razieh Avan Pages 227-235
  Background and
  Purpose
  Nausea and vomiting are amongst annoying side effects of chemotherapy in cancer treatment. Appropriate use of medications is important for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV). In this regard, several guidelines have been proposed. The aim of this study was to investigate the adherence with National Comprehensive Cancer Network (NCCN) guidelines for control of CINV in Ramsar Emam Sajjad Hospital.
  Materials And Methods
  This concurrent observational study was carried out in 100 patients with cancer who were receiving either in-patient or outpatient chemotherapy. Relevant patients’ demographic data, chemotherapy regimens and antiemetics were collected. NCCN guideline version 2013 was used as criterion for appropriate treatment.
  Results
  The mean age of patients was 55.72 ±16.67 years old in male and 50.75 ±13.52 years old in female. The most common types of cancers were breast (25%), colon (21%) and gastric (12%). The rate of adherence to the antiemetic NCCN guidelines according to the type of drug and dosage of prescriptions were 77% and 6%, respectively. The guidelines were fully executed only in 5% of the patients. Non-adherence was mostly due to the lack of aprepitant and failure to comply in doses.
  Conclusion
  This study demonstrated that in most cases the NCCN guidelines were not implemented. High cost of drug supply is believed to be a major cause of non-compliance with aprepitant usage.
  Keywords: nausea, vomiting, chemotherapy, guideline, NCCN, prevention
 • Azam Keramati, Ramin Nabizadeh Nodehi, Roshanak Rezaei Kalantary, Shahrokh Nazmara, Amir Zahed, Ali Azari, Hossein Bahramifar, Amir Hossein Mahvi Pages 236-244
  Background and
  Purpose
  Petrochemical industries and refineries are regarded as important emission sources of inorganic and organic pollutants. The aim of this study was to survey TVOCs and BTEX in the air of South Pars Special Economic Energy Zone in 2014.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study sampling and analysis was done by NIOSH 1501 method. The study was carried out in 336 activated carbon tubes and personal sampling pump in 6 sampling stations during one year. The compounds were extracted by solvent carbon disulfide and analyzed using Gas Chromatography- Flame Ionization Detector (GC-FID). Data analysis was performed in SPSS Ver.18 applying Kruskal-Wallis, Fligner test and ANOVA.
  Results
  The mean concentrations of TVOCs and TBTEX were 229.34 and 31.23 µg/m3 in cold season and 212.19 and 29.89 µg/m3 in warm season, respectively. The mean concentrations of Benzene in all stations were 11.72 µg/m3 which were higher than the threshold levels recommended by Iranian Clean Air Act and US Environmental Protection Agency (USEPA). The ANOVA results showed a significant difference between the concentration of pollutants and hour, month and sampling stations (P0.05).
  Conclusion
  The concentrations of measured pollutants in cold season were higher than those in warm season. High concentrations of Benzene in cold and warm seasons were used to identify areas of high exposure risk.
  Keywords: TVOCs, BTEX, volatile organic compounds, activated carbon tubes, gas chromatography
 • Ali Mirmohamadlou, Ghader Ghanizadeh, Davoud Esmaeili Pages 245-254
  Background and
  Purpose
  Water microelements can influence the growth and colonization of Legionella and infections associated with these bacteria. This research investigated Legionella contamination of water regarding microelements, alkalinity and hardness in selected hospitals of Tehran.
  Materials And Methods
  Hundred-fifty samples with 4 L volume were collected from cold and warm water system in three selected hospitals in Tehran. After determining the residual chlorine, pH and temperature, the samples were transferred to laboratory for filtration. Legionella culture was performed in supplemented BCYEa (approved as a gold standard technique for environmental samples). Legionella colonies were identified using biochemical and morphological tests. Microelements (Fe, Mn, Zn, Cu, Alk, and hardness) were determined by photometric method. Data was analyzed applying Kolmogorov-Smirnov, Mann-withny, Spearman’s rank correlations, univariate and multiple logistic regression tests in SPSS V.15.
  Results
  Significant differences were seen in mean concentrations of all the microelements in positive and negative test of Legionella (P0.05). Spearman correlation implied a significant positive correlation between Fe, Mn, Zn, Alk, and hardness concentrations and Legionella density (P
  Conclusion
  Chemical quality of water influences its rate of Legionella contamination. Due to high densities of contamination, routine examination for Legionella detection and specific internal disinfection system in hospitals are advised to eradicate these bacteria.
  Keywords: Legionella, microelements, water contamination, hospital
 • Naeem Erfani Majd, Ali Shahriari, Fereshteh Morshedi Pages 255-266
  Background and
  Purpose
  Aloe vera is an anti-diabetic herb in traditional medicine. In the present study, the protective effect of aloe vera gel was studied on function of thyroid gland in diabetic rats.
  Materials And Methods
  Fifty healthy male Wistar rats weighing 200-250g were randomized into 5 groups (n=10 per group). The animals in a control group were kept in normal conditions. In second group diabetes was induced by streptozotocin (STZ). In another group the streptozotocin induced diabetic rats received 400 mg/kg aloe vera gel once a day for 15 and 30 days. The next group included STZ-induced diabetic rats that received 10-15 units insulin once a day for 15 and 30 days. The Sham group included healthy normal rats that received 400 mg/kg aloe vera gel once a day for 15 and 30 days. By the end of days 15 and 30, the blood samples were taken. Then the animals were euthanized and the thyroid gland was removed and fixed in 10% buffered formalin. The semi-thin sections were prepared and stained using haematoxylin and eosin, and were observed under light microscope.
  Results
  Mean number and size of follicles significantly decreased in diabetic group compared to the control group (P
  Conclusion
  Aloe vera gel could improve regeneration of damaged thyroid gland tissue in diabetic rats.
  Keywords: Histomorphometry, rats, thyroid gland, aloe vera, triiodothyronine, thyroxine
 • Maryam Jahromi, Fatemeh Yari, Mohamad Ali Esmaeili Pages 267-276
  Background and
  Purpose
  Platelets communicate with different immune cells and can activate B-lymphocytes and induce the production of antibodies from these cells. Platelet microparticles (MPs) originate from platelets and express the surface markers of platelets. This study aimed at investigating the ability of these microvesicles on production of antibodies from B-lymphocytes.
  Materials And Methods
  In this experimental study, platelet MPs were isolated from platelet concentrates and B cells were isolated from human whole blood. Then MPs were co-cultured with B-lymphocytes. In different days of culture, the production of IgG antibodies was studied in the supernatants of culture medium using ELISA method. The results were analyzed by paired-samples t-test. P- value
  Results
  Platelet MPs stimulate the production of antibodies by B-lymphocytes. During 5-day co-culture, significant increase was observed in the production of IgG antibodies in the test samples
  (B cells・) compared to the control (B cells in the absence of MPs) (P- value
  Conclusion
  Platelet MPs can induce IgG production from B cells during in vitro co-culture.
  Keywords: Platelet microparticles, B, lymphocytes, Immunoglobulin G
 • Khatereh Isazadehfar, Masood Entezariasl, Shabnam Fahim Pages 277-284
  Background and
  Purpose
  Postoperative nausea and vomiting (PONV) is a side effect of anesthesia. Without prophylactic intervention, it occurs in about one-third of patients (10 to 60%) under general anesthesia. PONV could be more uncomfortable than postoperative pain. The aim of this study was to compare the efficacy of ondansetron and dexamethasone in reducing nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy.
  Materials And Methods
  A randomized double blind clinical trial was performed and 90 patients (in Imam Khomeini Hospital in 2011) undergoing laparoscopic cholecystectomy were randomly allocated into three groups (n=30 per group) and received continuous intravenous anesthesia. Before induction of anesthesia the patients in first group (D) had 8mg dexamethasone injection, the second group (O) had 4 mg intravenous ondansetron and the control group (P) received 2 cc injection of normal saline. Anesthesia complications and PONV were recorded in recovery room at 6 and 24 hours following the surgery. Data was analyzed in SPSS applying Chi-square test and analysis of variance (ANOVA).
  Results
  The incidence of nausea in groups P, D, and O was 66.7%, 33.3% and 33.3%, respectively. A significant difference was seen between the control group and intervention groups (P=0.01) but the difference was not significant between groups D and O. The incidence of vomiting in control group was 56.7%, and in groups D and O were 23.3% and 26.7%, respectively indicating a significant difference between the controls and intervention groups. But, no significant difference was observed between the intervention groups (group O: P=0.01 and group D: P=1).
  Conclusion
  In preventing nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy, dexamethasone and ondansetron were found to be similarly effective.
  Keywords: ondansetron, dexamethasone, cholecystectomy, laparoscopy, postoperative nausea, vomiting
 • Navideh Shakeri, Zahra Soleymani, Mohammad Kamali Pages 285-294
  Background and
  Purpose
  Speech sound disorders are the most common speech disorders in children which are associated with other problems and can lead to social problems, attention deficit and academic skills challenges. The aim of this study was to investigate articulation characteristics, phonological awareness and language skills in children with speech sound disorders.
  Materials And Methods
  In a descriptive analytical study 24 children with speech sound disorder and 16 normal children were participated. The patients were selected from speech therapy clinics and the controls were chosen from nurseries based on convenience sampling. Speech production, oromotor and language skills were assessed by P-DEAP, TOLD-P3 and Phonological Awareness Test, respectively. Data was analyzed in SPSS ver. 20 using independent-samples t-test.
  Results
  There were significant differences between the two groups in phonological awareness skills (except blending phonemes (P= 0.2)), syntax (P=0.002), semantic (P=0.009), spoken language (P=0.003), listening (P=0.002), organizing (P=0.004), and speaking (P=0.02).
  Conclusion
  Children with speech sound disorders had atypical errors demonstrating weaker performance in language skills such as syntax, semantic, and phonological awareness compared to normal children. According to this study despite evaluating speech production it is necessary to assess language skills and phonological awareness in children with speech sound disorders.
  Keywords: speech sound disorders, language skills, phonological awareness, children
 • Hossein Asgari Rad, Majid Saeedi, Narjes Azadbakht Pages 295-304
  Background and
  Purpose
  Exposure to heavy metals can cause neurological, respiratory and cardiovascular disorders, imbalance of hormones, hair loss, infertility, and abortion. Kohl containing heavy metals can lead to such complications due to long-term contact with the lining of the eye. The aim of this study was to investigate the contamination level of Kohl by heavy metals (cadmium, zinc, nickel, chrome, lead, and copper) used in some Iranian cities.
  Materials And Methods
  Thirty samples of Kohl were prepared from 10 brands available in Iran’s market. The samples were digested by perchloric and nitric acid. Concentration of heavy metals were measured using atomic absorption spectrophotometer.
  Results
  The highest concentrations measured in samples from Kohl with mean ± SD included: cadmium 2350 ± 20, chrome 2270 ± 240, lead 61900 ± 1900, nickel 3380 ± 210, zink 16190 ± 120, copper 36240 ± 250 (ng per gram) in Kohl samples. The lowest concentrations were observed with cadmium (2 ± 0.002), chrome (2 ± 0.002), lead (341 ± 0.8), nickel (3 ± 0.4), zink (1100 ± 40), and copper (9 ± 0.8 ng per gram) in all samples. The concentrations of cadmium, zinc, nickel, chrome, lead, and copper in all samples were within the range suggested by WHO.
  Conclusion
  High levels of heavy metals in noncertified Kohl are a warning. Therefore, constant vigilance is needed to ensure that allowable level of heavy metals is used in this product. Therefore, heavy metals concentration in Kohl should be determined before entering the market.
  Keywords: Kohl, heavy metals, cadmium, zinc, nickel, chrome, lead, copper
 • Mohammadreza Rafati, Maryam Nakhshab, Maryam Irvash, Tahereh Rabiee Pages 305-309
  Background and
  Purpose
  Drug interaction (DI) decreases the success rate of treatments and lead to longer hospitalization and increased treatment cost. Also, it can seriously endanger patient's lives or cause many complications. The purpose of this study was to evaluate the incidence and management of drug interactions in neonatal intensive critical care unit (NICU) in a teaching hospital.
  Materials And Methods
  This cross-sectional descriptive study was performed in 50 neonates admitted to Sari Bu-Ali Sina NICU, 2013-2014. Patients’ data and parameters related to drugs were recorded.
  Results
  Drug interactions were observed in 21 patients. From 1131 prescriptions DIs appeared in 386 cases. The mean number of DIs in each neonate was 3.5±1.6 and most of them occurred in patients concurrently receiving 5 to 10 drugs per day.
  Conclusion
  The majority of neonates in NICU have critical conditions and need multiple therapies so it is necessary to conduct some interventions such as determination of serum concentration, dose adjustment and laboratory parameters monitoring.
  Keywords: drug interaction, neonatal intensive critical care unit, monitoring
 • Amin Pirmoghani, Reza Shokoohi, Mohammadtaghi Samadi, Mostafa Leili, Ghodratollh Roshanaei Pages 310-314
  Background and
  Purpose
  In this study, we investigated the ethion insecticide residues in greenhouse cucumber and the effects of some procedures in reducing its amount before consumption in Hamadan, 2015.
  Materials And Methods
  Five greenhouses were randomly selected and in spring a total of 90 samples was analyzed for the effects of treatments including washing for 2 min and different storage times on ethion residuals. HPLC method was used to measure the residual concentrations.
  Results
  The results showed that the maximum and minimum ethion residuals after one hour spraying were 1.63 and 1.31 mg/kg, respectively which were higher than the maximum permissible limit of 0.5 mg/kg (MRL). Storage for 24 hours and washing (2 mins) reduced the initial amount of pesticide residues by 43.2% and 52.7 %, respectively.
  Conclusion
  In case of inappropriate management programs in using pesticides, not considering the preharvest interval (PHI), and lack of proper washing, the remaining amount of pesticides can exceed the permissible limits which would pose a serious threat to the health of consumers in long time.
  Keywords: pesticides residues, ethion, maximum residue limit, greenhouse cucumber
 • Hossein Moradi, Yahya Maroufi, Mansour Dabirzadeh Pages 315-318
  Background and
  Purpose
  Hydatid cyst is a zoonotic world-wide infection, caused by larval stage of Echinococcus granulosus. Its mean infection rate in Iran is 1.2 surgical case per 100,000. Hydatidosis is of great economic and medical importance. So, this study was designed to determine the seroprevalence of human hydatidosis using ELISA.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 536 blood samples were collected from Shahrebabak residents in 2014. Random cluster sampling was applied to select the participants. Demographic information including age, sex, job, history of contact with dog, and place of residence (city or village) were collected using a questionnaire. The samples were transferred to laboratory and investigated by ELISA. Data was analyzed in SPSS applying and Chi-square test.
  Results
  Only one male (0.18%) was found to be positive (23 years of age) who was living in city, self-employed and had no history of contact with dog.
  Conclusion
  According to this study, the prevalence of human hydatid cyst was lower than other regions in Iran.
  Keywords: Echinococcus, Enzyme, Linked Immunosorbent Assay, seroprevalence
 • Elham Hosseini Panah, Afshin Takdastan Pages 319-324
  Background and
  Purpose
  Toxicity, high levels and complex nature of petroleum hydrocarbons in drill cutting can endanger human health since many of these compounds are among carcinogenic hazardous waste components. This study aimed at comparing the effect of compost and vermincompost processes in removing petroleum hydrocarbons from drill cutting located in Ahvaz oil field with sewage sludge.
  Materials And Methods
  An experimental study was performed in which the effect of a 1:1 mixture of biological sludge with drill cutting contaminated with TPH, along with sawdust and horticultural waste was examined for composting and vermicomposting. The degradation time was about 60 days in pilot chamber. The TPH, carbon to nitrogen ratio, pH, EC, volatile solids, and temperature levels were measured. To ensure the integrity and accuracy of measurements testing was done in 3 iterations.
  Results
  The mean TPH level in the drill cutting in Ahvaz oil field was 42.004 g/kg that reduced to 11.31 and 18.77 g/kg during two months treatment by vermicomposting and composting with biological sludge, respectively. The removal efficiency of TPH in drill cutting in vermicompost pilot was 73.06% while it was 55.30%. in compost pilot.
  Conclusion
  In this study, vermicompost process to be highly capable of removing TPH from oil-based drill cutting.
  Keywords: drill cutting, petroleum hydrocarbon, sewage sludge, vermicompost, compost
 • Seyed Reza Mazlom, Zohre Najafi, Hadi Kooshiar, Amin Azhari Pages 325-329
  Background and
  Purpose
  The aim of this study was to compare the effect of routine and fun physical activities on degree of mobility and muscle strength in elderly residents in nursing homes in Mashhad.
  Materials And Methods
  A randomized clinical trial was conducted (in 2013-2014) in which two groups of elderly living in nursing homes in Mashhad were recruited. Data was collected using Elderly Mobility Scale and Dynamometer (T.K.K.5401). The intervention group participated in fun physical activities while the control group had routine physical activity. Both types of exercises were conducted 20 minutes every other day for 8 weeks.
  Results
  Significant differences were seen between the two groups in mean score of mobility and muscle strength after the intervention.
  Conclusion
  Motivating elderly to begin fun exercise could increase their level of activity, thereby preventing movement disorders among this population.
  Keywords: physical activity, mobility, muscle strength, elderly, nursing home
 • Abbas Norouzian Baghani, Mahdi Farzadkia, Ali Azari, Mohammad Ali Zazouli, Yaser Vaziri, Mahdieh Delikhoon, Ali Asghar Shafi Pages 330-334
  Background and
  Purpose
  Nowadays, in developed countries, the economic profits of recycling and its role in waste reduction and disposal costs is well recognized. In this study, the economic aspects of dry solid waste recycling were evaluated in Shiraz, Iran.
  Materials And Methods
  A descriptive cross-sectional study was conducted in Shiraz in which data was collected through field observations, interviews with officials of municipal utilities and investigating the documents in the organization. Then, the economic benefits of different recycling rates including 15% (current), 50% and 80% were evaluated.
  Results
  The recycling rate of waste paper, cardboard, glass, nylon and plastic carrier bags, disposable plastic containers, PET, other types of plastic, disposable metallic containers, and other types of metals were 23%, 12%, 8%, 2.5%, 8%, 13%, 13%, 11%, and 12%, respectively. The total economic benefits of recycling in terms of current recycling (15%), desirable recycling (50%) and ideal recycling (80%) rates were calculated as 11527, 39869, and 63791 million Rials per year, respectively.
  Conclusion
  Only 15% of dry solid waste is recycled in Shiraz. The economic benefits from recycling could increase to 8-18 times of the current benefit with a 10 to 20 year proper planning and upgrading the current recycling program.
  Keywords: recycling, dry solid waste, economic benefits, Shiraz
 • Hamid Shafi, Mouloud Agajani Delavar, Sedighe Esmaeilzadeh Pages 335-339
  Background and
  Purpose
  Infertility is a major socio-medical challenge in Iran especially in rural areas. The purpose of this study was to investigate the prevalence of infertility and related factors in rural and urban areas.
  Materials And Methods
  In 2012, a cross-sectional descriptive study was performed in Babol. The samples (546 urban women and 535 rural women) were selected by cluster sampling aged 20-40 yeras. A structured questionnaire was administered to collect the data.
  Results
  Urban subjects included 50.5% of the subjects. According to self-reports the prevalence of infertility was 15.5% in investigated population. The prevalence of infertility rates in rural and urban areas were 15% and 16.1%, respectively. Significant associations were observed between age at marriage, occupation, and educational level and being resident in city or village (P
  Conclusion
  This study showed that a high number of women have experienced infertility at some point in their lives. Also, the prevalence of infertility was found to be high among women living in urban areas.
  Keywords: Residence characteristics, educational status, marriage agem, Infertility
 • Mohammad Abedi Samakoosh, Leila Pakdel, Babak Mahmodi, Naiereh Aghaie Pages 340-345
  Complement component 3 glomerulopathy (C3G) defines a group of newly classified disorders that is due to C3 deposition in glomeruli. Very few outbreaks of this disease have been reported in the world. In this study, a 56 year old woman is reported who had complaints of weakness, abdominal pain, and skin petechiae and purpura. Laboratory tests revealed mild anemia and high serum creatinine level. Complementary studies were performed and the patient was suspected of having some form of vasculitis, especially PAN and Henoch Schonlein. Negative differential diagnosis of the most common reviews were obtained and due to lack of response to conventional therapy including corticosteroids and endoksan, kidney biopsy was done to detect the diagnosis. The patient was diagnosed with C3G. She had loss of consciousness, severe anemia, and rectorhalgia and transferred to Intensive Care Unit but died despite therapeutic efforts.
  Keywords: vasculitis, C3 glomerulopathy, purpura
 • Haleh Hali, Azam Nahvi Pages 346-351
  The term amelogenesis imperfecta (AI) describes a diverse group of hereditary conditions primarily affecting the quality and/or quantity of dental enamel which are usually not associated with generalized findings. It affects all teeth in both the primary and permanent dentitions. The estimated frequency of AI is one in 14000. Disruptions occurring during histodifferentiation, apposition, and mineralization result in enamel hypoplasia or hypomineralization for AI. In this paper a 10-year-old male is presented who referred to a dental office in Sari with a chief complaint of generalized discolored teeth since childhood and sensitivity while having hot and cold foods. After clinical and radiographic examination the patient was diagnosed with AI (hypoplastic type). AI affects the psychology of patients negatively due to the aesthetic concerns, so, it should be identified promptly and involved patients must receive appropriate treatments.
  Keywords: amelogenesis imperfecta, discoloration, hypoplastic
 • Javad Mehrani, Mehdi Poorasghar Pages 352-360
  Hypnotherapy is a valuable technique that aids in treatment of some patients. Adequate knowledge in this field could help dentists and specialists to profit from this treatment in very anxious patients. Current limitations of general anesthesia have led to restrictions in using this technique for treatment of dental patients. In recent years, hypnosis has gained much interest in medicine, psychology, and dentistry. The aim of this study was to evaluate the theory and background of hypnosis and its clinical application in dentistry.
  Keywords: hypnosis, dentistry, dental anxiety
 • Maryam Karkhane, Abdolrazagh Marzban, Alireza Rafiei, Javad Akhtari Pages 361-375
  Cancer stem cells are believed to be responsible for the cancer-initiating step and resistance to chemotherapy drugs. Studies have shown that cancer stem cells are silent and have no metabolic activity. The main reasons behind tumors resistant to therapies are lack of activity of cancer stem cells and division of cancer cells. This cell population, like normal stem cells, is capable of self-renewing and responsible for survival of tumor and its genetic and metabolic differences. Cancer stem cells can undergo chemotherapy during the treatment, but, the incidence of secondary tumor occurs due to unequal division of cancer stem cells and new tumor cells grow that are multi resistant to chemotherapeutic agents. Therefore, identifying and characterizing cancer stem cell will lead to a better understanding of its controlling pathways and developing better diagnostic and therapeutic methodologies in basic and clinical cancer researches. In this review the role of cancer stem cells in development of cancer and their heterogenic properties in gene expression and metabolism of the tumor has discussed. Finally, new therapeutic strategies that are often based on the use of nanocarriers are presented.
  Keywords: cancer stem cells, chemotherapy, self, renewal, tumor