فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سلیمان زند، پروانه عسگری، فاطمه بهرام‬ نژاد، فاطمه رفیعی صفحات 7-17
  زمینه و هدف
  انفارکتوس عضله قلب یکی از شایعترین تشخیصها در بیماران بستری و یکی از عوامل مختل کننده سلامتی محسوب میشود. با توجه به بالا بودن هزینه های مراقبتی و عوارض متعدد بیماری های قلبی، این مطالعه با هدف «تعیین تاثیر آموزش (خانواده محور و بیمار محور) از طریق نرم افزار چند رسانه ای بر بی نظمی ضربان قلب بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد» انجام شد.
  روش کار
  این کارآزمایی بالینی در فاصله مهر تا اسفند سال 93 در بخش مراقبت ویژه قلبی، بیمارستان امیرکبیر انجام شد. نمونه های پژوهش 60 بیمار پس از بروز اولین سکته قلبی بودند که به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل (آموزش بیمار محور: 30 نفر) و مداخله (آموزش خانواده محور: 30نفر) قرار گرفتند. در بدو بستری تغییرات نوار قلب بیماران بررسی و با استفاده از چک لیست پژوهشگرساخته ثبت شد. سپس برای گروه مداخله آموزش به بیمار به همراه عضو فعال خانواده از طریق رایانه در سه حیطه غذایی، دارویی، حرکتی در سه جلسه 45-30 دقیقه ای انجام شد و در گروه کنترل همان محتوای آموزشی فقط به بیمار (بدون حضور خانواده) داده شد. سه ماه پس از مداخله تغییرات نوار قلب بیماران مجددا بررسی شد. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-16 و آزمونهای آماری کای دو، تی مستقل و تی زوجی انجام شد.
  یافته ها
  دو گروه از نظر کلیه مشخصات دموگرافیک همگون بودند. نتایج ارزیابی نوع سکته قلبی بیماران در دو گروه کنترل و مداخله قبل از مطالعه نشان داد که بین دو گروه اختلاف معنادار وجود ندارد، اما سه ماه پس از مداخله دو گروه از نظر نوع بی نظمی ضربان قلب تفاوت معناداری را نشان دادند (001/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش به نظر میرسد آموزش خانواده محور در کاهش بی نظمی های ضربان قلب از آموزش بیمار محور موثرتر است. لذا توصیه می شود مداخلات آموزشی مربوط به برنامه درمانی در بیماران انفارکتوس میوکارد با مشارکت خانواده ها انجام شود.
  کلیدواژگان: سکته قلبی، آموزش خانواده محور، آموزش بیمار محور، نرم افزار چند رسانه ای، تغییرات نوارقلب
 • سید مصطفی نچواک، شیدا آهنی کمانگر، علی نعمتی، ناطق عباسقلی زاده، کورش جعفریان، ودود ملک‬ زاده صفحات 18-25
  زمینه و هدف
  ارزیابی وضعیت تغذیه یکی از اصول اساسی در پیشگیری از سوء تغذیه و بالا بردن سطح سلامتی است. هدف از انجام این مطالعه بررسی شاخصهای تن سنجی و تعیین سطح فعالیت جسمی در دانش آموزان استثنایی بود.
  روش کار
  این مطالعه یک بررسی توصیفی مقطعی است که در سال 1391 در تهران بر روی 470 دانش آموز استثنایی 15-5 ساله انجام گرفت. اطلاعات مربوط به قد و وزن با استفاده از ابزارهای استاندارد و سطح فعالیت جسمی نیز از با استفاده از پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی گردآوری گردید. از آزمون های آماری تی تست، کای دو و ضریب همبستگی پیرسون برای آنالیز داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس شاخص توده بدن 6/12 درصد از دانش آموزان مورد مطالعه لاغر و یا بسیار لاغر، 1/38 درصد چاق و یا دچار اضافه وزن و 3/49 درصد نیز طبیعی و یا در وضعیت نرمال بودند. بر اساس شاخص قد برای سن 7/71 درصد از دانش آموزان کم توان ذهنی، 3/36 درصد از دانش آموزان ناشنوا و 7/17 درصد از دانش آموزان نابینا در مقایسه با استاندارد دچار کوتاهی قد بودند. ساعات انجام فعالیت شدید در دانش آموزان ناشنوا نسبت به دانش آموزان کم توان ذهنی به طور معنی داری بیشتر بود (05/0p<) و میزان ساعات نشستن در طول روز در دانش آموزان نابینا به طور معنی داری بیشتر از سایر دانش آموزان بود (05/0p<).
  نتیجه گیری
  به علت شیوع بالای سوء تغذیه در دانش آموزان استثنایی به کارگیری یک مداخله مناسب تغذیه ای در قالب برنامه ای جامع احتمالا موفقیت آمیز خواهد بود.
  کلیدواژگان: وضعیت تغذیه ای، تن سنجی، فعالیت فیزیکی، کودکان استثنایی
 • حمید رواقی، محمدرضا گوهری، داوود ادهم، محمد مهرتک، مهدی جعفری عوری، آرزو آذری، مسلم سلیمی‬ نژاد، محمد علی شمسی صفحات 26-34
  زمینه و هدف
  بخش عمده ای از رضایتمندی بیماران در مراکز درمانی، مربوط به رعایت حقوق آنان توسط کارکنان مراکز می شود. با رعایت منشور حقوق بیمار، می توان از بیماران مراقبت های موثرتری به عمل آورد. این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی بیماران بستری از حقوق بیمار و میزان رضایت آنها از رعایت حقوق بیمار انجام شد.
  روش کار
  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر در سه بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. تعداد نمونه 306 بیمار به دست آمد و با در نظر گرفتن سنجش میزان آگاهی بیماران از منشور حقوق بیماران و نیز میزان رضایت از رعایت آن، در مجموع تعداد 612 پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد. برای تحلیل یافته ها از آزمون های T-Test و ANOVA در نرم افزار SPSS-18 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین آگاهی بیماران از حقوق خود 4/83 درصد و میانگین رضایت بیماران از رعایت حقوق خود 9/68 درصد به دست آمد. بیشترین میزان آگاهی مربوط به محور اول، کمترین میزان آگاهی مربوط به محور سوم، بیشترین میزان رضایت مربوط به محور چهارم و کمترین میزان رضایت نیز مربوط به محور سوم منشور حقوق بیمار بود.
  نتیجه گیری
  با عنایت به اینکه کمترین میزان هم در بحث آگاهی و هم در بحث رضایت مربوط به محور سوم منشور حقوق بیمار یعنی حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات بود، به نظر میرسد که باید توجه مدیران بیمارستان ها هم به اطلاع رسانی و آموزش این محور به بیماران و هم به رعایت مفاد این محور از طرف ارائه دهندگان خدمات سلامت، به منظور دستیابی به میزان رضایت بالاتر بیمار، هرچه بیشتر مدنظر قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: منشور حقوق بیمار، بیمارستان، رضایت
 • نصرت عبدالله پور، فرامرز هلالی، منصور ضیایی، مصطفی حمزئیان زیارانی، علی اکبر کیخامقدم، رضا غلام نیا، امیر غفاری صفحات 33-50
  زمینه و هدف
  این مطالعه با هدف بررسی و تحلیل ارزیابی عوامل خطر و میزان شیوع WMSDs با استفاده از روش های QEC و Body Map در واحدهای عملیاتی یکی از پالایشگاه های گاز با تفکر دوباره بر عمل آن بر اساس سوال پژوهشی مربوطه انجام گرفت.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 254 نفر از کارکنان عملیاتی انجام گرفت. این پژوهش در چهار مرحله انجام شد، که در مرحله اول 72 ایستگاه کاری واحدهای عملیاتی از طریق روش QEC مورد ارزیابی پوسچر قرار گرفته و در مرحله دوم برای پرسنل مربوطه میزان شیوع WMSDs با استفاده از روش Body Map مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از مصاحبه با مسئولین مربوطه، در نهایت با استفاده از رویکرد تفکر دوباره بر عمل، اثربخشی چنین مطالعاتی مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس امتیازات نهایی روش QEC، میانگین امتیازات مربوط به 72 ایستگاه کاری برابر 8/53 درصد بود. بر اساس نتایج حاصل از Body Map در واحدهای مختلف، از بین کل اندام ها بیشترین میزان WMSDs مربوط به نواحی کمر (47%) و زانو (46%) بود. نتایج مصاحبه ها نشان دهنده عدم سیاستگزاری، عدم وجود برنامه و برنامه ریزی مناسب برای چنین طرحهایی بود. نتایج Meta-Reflection نشاندهنده این بود که ارزیابی های صورت گرفته بدلیل انجام ناقص چرخه های یادگیری، صرفا جوابگوی بررسی وضعیت WMSDs و شرایط ارگونومی ایستگاه های کاری و ارائه راهکارهای اصلاحی توسط متخصصین بیرون از سازمان می باشد. بر اساس آن، این کار باعث نقصان فرایند این گونه کارهای مطالعاتی شده و منجر به تاثیر کم آن در بهبود شرایط سلامتی، ایمنی و ارگونومی در سازمان مربوطه شده است.
  نتیجه گیری
  امتیازات روش های QEC و Body Map مورد استفاده تائیدکننده یکدیگر بوده، به نحوی که وجود شرایط کاری نامناسب و غیرارگونومیک سبب ایجاد پوسچر های نامطلوب و در نتیجه بروز اختلالات شده است. همچنین این نوع مطالعات ارزیابی ها با عدم تکامل سطوح یادگیری سازمانی مواجه می باشند که باید بیشتر از گذشته روند چنین پژوهشهایی را با پژوهش تعاملی و نگرش سیستمی ارگونومی در محیط های کاری اصلاح و ارتقا داد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، QEC، Body Map، پالایشگاه گاز، Meta، Reflection، ارگونومی
 • سید محمد جعفری، حسین انصاری، طاهره راعی بندپی، یوسف محمدیان، روح الله حاجی زاده، بابک فضلی صفحات 51-57
  زمینه و هدف
  رانندگان در معرض عوامل زیان آور و آسیب های شغلی مختلفی میباشند. مهمترین اثر صدا افت شنوایی میباشد. محافظت از شنوایی رانندگان از جهت ایمنی و بهداشتی امری ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین افت شنوایی رانندگان شهرستان فریدونکنار انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 150 نفر از رانندگان انجام شد. آستانه شنوایی رانندگان با اودیومتر اندازهگیری و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-17 آنالیز شد. نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت. جهت مقایسه سطح و میانگین آستانه شنوایی از آزمونهای ویلکاکسون و کروسکال والیس استفاده شد. همبستگی بین متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد که میانگین سنی رانندگان تاکسی خطی و رانندگان آژانس به ترتیب 8/10± 5/43 و 3/8±7/40 سال و متوسط سابقه کار در دو گروه رانندگان تاکسی خطی و آژانس به ترتیب 94/9± 5/9 و 6/5±54/6 سال میباشد. میانگین سطح افت شنوایی گوش راست و چپ رانندگان به ترتیب در رانندگان آژانس برابر با 2/4±96/12 و 64/4±74/12 و در رانندگان تاکسی خطی برابر با 16/5±53/12 و 7/12±61/15 دسی بل بود.
  نتیجه گیری
  وضعیت شنوایی رانندگان رضایت بخش بود. عدم ترافیک در خیابانها و کم بودن تعداد منابع آلودگی صوتی میتواند از دلایل اصلی پایین بودن مواجهه رانندگان این شهرستان با صدا باشد. میزان افت شنوایی در رانندگان تاکسی خطی بیشتر از رانندگان آژانس بود.
  کلیدواژگان: افت شنوایی، سروصدا، رانندگان، ادیومتری
 • راحله عالی جهان، علی نعمتی، منیره مشیری، صادق حضرتی صفحات 58-70
  زمینه و هدف
  تاثیر برنامه های آموزشی جاری در سیستم بهداشتی بر بهبود وزنگیری مادران و کودکان مشخص نشده است، هدف این مطالعه تعیین تاثیر مداخله آموزشی توسط کارشناس تغذیه و ماما بر افزایش وزن زنان باردار و بهبود وضعیت رشد کودکان زیر 5 سال مبتلا به اختلال رشد بود.
  روش کار
  در این مطالعه نیمه تجربی مداخله ای، نمونه های پژوهش شامل 410 مادر باردار و 305 کودک مبتلا به اختلال رشد بودند که به روش سرشماری انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون توسط کارشناس تغذیه و گروه کنترل توسط کارشناس ماما تحت آموزش قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از نرمافزارهای spss-16، EpiInfo و آزمون ویلکاکسون و کای اسکوئر تحلیل شد.
  یافته ها
  بعد از مداخله آموزشی، وزن گیری کمتر از حد طبیعی مادران باردار در گروه آزمون، از 8/49 به 2/5 درصد و در گروه کنترل از 4/58 به 36 درصد کاهش یافت و تفاوت مابین دو گروه از نظر آماری معنی دار بود (0000/0p=). شیوع کم وزنی، کوتاه قدی، لاغری و چاقی بعد از مداخله آموزشی مابین دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  آموزش توسط کارشناس تغذیه نقش موثرتری در بهبود روند وزن گیری مادران باردار داشت، ولی تاثیر چشمگیری در بهبود وضعیت رشد کودکان زیر 5 سال نشان نداد. استفاده از نیروی مسلط به علوم تغذیه راهکار کافی برای ارتقاء وضعیت تغذیه ای اطفال زیر 5 سال نبوده و بررسی های جامعتری را می طلبد.
  کلیدواژگان: مداخله آموزشی، مرکز مشاوره تغذیه، رفتار تغذیه ای، سوء تغذیه کودکان
 • محمد علی ززولی، داود بلارک صفحات 71-86
  زمینه و هدف
  بیس فنل A یک آلاینده سمی زیست-محیطی ناشی از صنایع است وحتی در غلطت های پایین نیز می تواند خطرناک باشد، بنابراین هدف از این تحقیق بررسی جذب بیس فنل توسط گیاه آزولا اصلاح شده بود.
  روش کار
  این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. دانه بندی بیومس آزولا با استفاده از الک های استاندارد ASTM با اندازه های10 تا 18 مش انجام گرفت. در این مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد جاذب بررسی، ایزوترم ها و سنتیک های جذب تعیین شد. جهت تعیین مشخصات ساختاری بیومس از میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) و تعیین سطح ویژه آن از تکنیک ایزوترم BET استفاده شد. غلظت بیس فنل A در نمونه های مختلف با استفاده از HPLC اندازهگیری شد.
  یافته ها
  آزمون تعیین مشخصات جاذب نشان داد که بیومس مورد استفاده عمدتا از کربن واکسیژن تشکیل شده وسطح ویژه آن m2/g34 می باشد. حداکثر جذب بیس فنل A در pH برابر با 3 و دز جاذب 12گرم در لیتر و زمان تماس90 دقیقه بدست آمد. با افزایش غلظت بیس فنل A از10 تا 100 میلیگرم در لیتر، کارایی حذف بیس فنل در زمان تماس 90 دقیقه از حدود 98 درصد به 44 درصد کاهش یافت. نتایج مطالعه جذب بیشترین همبستگی را با مدل لانگمیر و سینتیک شبه درجه 2 نشان داد و حداکثر ظرفیت جذب براساس مدل لانگمیر mg/g 6/9حاصل شد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه مشخص ساخت که از بیومس آزولا می توان به عنوان یک جاذب موثر و ارزان قیمت برای حذف ترکیبات فنلی از فاصلاب صنایع استفاده کرد.
  کلیدواژگان: گیاه آزولا، بیس فنل A، ایزوترم جذب، سینتیک جذب
 • زهرا زمانیان، پریسا آزاد، فاطمه قادری، ثریا بهرامی، بهرام کوهنورد صفحات 87-94
  زمینه و هدف
  صدا و روشنایی از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار هستند که بعنوان عامل استرس زا عمل میکنند. استرس شغلی در حوزه معینی از زندگی رخ میدهد و عوامل مشخصی در پدید آمدن آن نقش دارند، لذا هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین این دو عامل فیزیکی با استرس شغلی در دندانپزشکان می باشد.
  روش کار
  این مطالعه بصورت توصیفی- تحلیلی بود که در بین 150 نفر از دندانپزشکان شیراز نفر که بطور تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه استرس شغلی (ENSS)، دستگاه صداسنج و لوکسمتر بود. تجزیه و تحلیل بوسیله آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و T-test مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS-19 صورت گرفت.
  یافته ها
  میزان صدا و شدت روشنایی در مراکز دولتی بیشتر از مراکز خصوصی بود. نمره استرس شغلی در مراکز دولتی بیشتر از مراکز خصوصی بود که این اختلاف از لحاظ آماری معنادار بود (02/0p=). صدای محیط کار و استرس شغلی با یکدیگر ارتباط مستقیم داشتند که این ارتباط از لحاظ آماری معنادار بود (007/0p=). همچنین ارتباط سن و سابقه کار با استرس شغلی بصورت معکوس و از لحاظ آماری معنادار بود (01/0، 02/0p=). بین روشنایی محیط کار با استرس شغلی نیز رابطه معنی داری دیده نشد (2/0p=).
  نتیجه گیری
  شناسایی میزان استرس دندانپزشکان و عوامل فیزیکی در محیط کار از قبیل صدا و روشنایی باعث انجام فعالیت هایی جهت کم کردن عوارض استرس شغلی و بالا بردن کیفیت ارائه خدمات میگردد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، دندانپزشکان، روشنایی، صدا، شیراز
 • گیتی رحیمی، ایرج فیضی خانکندی، علی نعمتی، ایرج شاکر، ابراهیم صادق زاده سادات، ودود ملک زاده، عبدالله اسدی، علیرضا محمدنیا، محمد رحیم وکیلی اجارود صفحات 95-101
  زمینه و هدف
  سرطان پستان از علل عمده مرگ و میر زنان است که شیوع آن یک نفر از هر هشت زن گزارش شده است. در سالهای اخیر تغییرات ایجاد شده در شیوه زندگی انسان سبب افزایش میزان بروز سرطان شده است. یکی از روش های تشخیصی زود هنگام و حتی تشخیص سرطانهای مخفی پستان قبل از اینکه اندازه آنها به 5 میلی متر برسد، ماموگرافی است. هدف از این مطالعه، بررسی خصوصیات دموگرافیک زنان مراجعه کننده به بیمارستان و نیز احتمال شیوع بدخیمی با توجه به سن آنها بود.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی همه زنانی که در سال 1384 برای انجام ماموگرافی به بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل مراجعه کرده بودند، تحت مطالعه قرار گرفتند. به این صورت اطلاعات افراد و اطلاعات مربوط به گزارش ماموگرافی در پرسشنامه های مربوطه درج گردید و اطلاعات مربوط به سونوگرافی و بیوپسی در زنان توصیه شده جمع آوری شد و در نهایت نتایج با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی مورد تجزیه قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 100 مورد مراجعه کننده به بخش ماموگرافی 20 مورد علائم بدخیمی پستان را در ماموگرافی داشتند که تعداد 12 مورد از آنها سرطان پستان گزارش شده بود. 2 مورد در سن 34-30 سال، 6 مورد در سن 44-35 سال و 4 مورد بیشتر و یا مساوی 50 سال داشتند. از 12 مورد سن ازدواج و سن اولین حاملگی در 10 مورد زیر 20 سال و در 2 مورد بین 30-20 سالگی بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که شیوع سرطان پستان در سنین پائین است. سن ازدواج و سن اولین حاملگی از عوامل خطر سرطان پستان محسوب میشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، ماموگرافی، دموگرافیک، اردبیل
 • صغری یاسایی، عبدالرحیم داوری، سید محمدرضا آقایی، مهرداد غفاری طرقی صفحات 102-108
  زمینه و هدف
  انتخاب روش آموزشی مناسب در حیطه آموزش بهداشت کودکان، یک امر مهم در پیشگیری از بیماری های دهان و دندان و ارتقاء سطح سلامت دهان در جامعه محسوب میشود. اهمیت این موضوع محققین را بر آن داشت تا در این مطالعه دو روش آموزشی قصه گویی (به عنوان روش غیرمستقیم) و سخنرانی (به عنوان روش مستقیم) را در آموزش بهداشت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهر یزد با یکدیگر مقایسه نمایند.
  روش کار
  این مطالعه از نوع مداخله ای به روش قبل و بعد بود که در سال تحصیلی 92-1391 در شهر یزد بر روی 117 دانش آموز دختر مقطع ابتدایی انجام گرفت. نمونه ها به صورت خوشه ایو تصادفی از بین کلاس های مقطع سوم ابتدایی، 4 کلاس انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که قبل و بعد از اجرای دو روش آموزشی، میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان به وسیله آن سنجیده و مقایسه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-17 و آزمون های آماری t-test، ANOVA و کی- دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی در گروه آموزش دیده به روش سخنرانی 94/1±59/15 و به روش قصه گویی 79/0±96/16 بوده و تفاوت بین دو گروه بعد از مداخله، از نظر آماری معنادار بود (001/0 p =). میانگین نمره نگرش در گروه آموزش دیده به روش سخنرانی 50/3±40/21 و به روش قصه گویی 55/2±32/24 بوده و تفاوت بین دو گروه بعد از مداخله، از نظر آماری معنادار بود (001/0p =)؛ همچنین میانگین نمره عملکرد در گروه آموزش دیده به روش سخنرانی 01/2±42/13 و به روش قصه گویی 1±39/14 بود و تفاوت بین دو گروه بعد از مداخله، از نظر آماری معنادار بود (003/0p =).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد تاثیر روش قصه گویی (روش غیر مستقیم) بر آگاهی، نگرش و عملکرد در آموزش بهداشت دهان و دندان به طور معناداری بیشتر از روش سخنرانی (مستقیم) می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش سلامت، قصه گویی، سخنرانی، بهداشت دهان و دندان
|
 • S. Zand, P. Asgari, F. Bahramnezhad, F. Rafiei Pages 7-17
  Background and Objectives
  Myocardial infarction is one of the most common diagnoses and disturbing health in hospitalized patients. Due to the high cost of care and Various complications of heart disease, this study has been conducted to determine "The effect of education (family centered and patient centered) with multimedia software on Dysrhythmia of patients after acute myocardial infarction".
  Methods
  This clinical trial was performed between October - March 2014 in CCU ward in Amir Kabir hospital in Arak. Samples were 60 patients aged 30-70 years old who has been selected by convenience method after the first heart attack and randomly assigned into two groups: control (Patient-centered education:30) and intervention (family-centered education: 30). On admission, ECG change patients were examined and registered by using a researcher-made check list. Then education to patients has been done in the intervention group associated with close family member through computers in three domains (diet, pharmaceutical regimen and exercise program) in three sessions of 30-45 minutes and the same educational content were taught to the patient (without family members) in the control group. Three month after the intervention patients ECG changes were recorded again in two groups and Finally, Data were analyzed using independent t test, paired t-test, Chi-square, through SPSS software version 16.
  Results
  The two groups were matched for all demographic characteristics. The results of the evaluation type of myocardial infarction in two group(control and intervention) show that no significant diffrence between two groups. But three month after the intervention In terms of dysrhythmia had significant diffrences(p
  Conclusion
  According to the results of this study, it seems that family-centered education is more effective than patient-centered education into improved cardiac dysrhythmia . It is recommended that the educational interventions for the patients with myocardial infarction to be done with the participation of the family.
  Keywords: Myocardial Infarction, Family Centered Education, Patient Centered Education, Multimedia Software, Dysrhythmia
 • Sm Nachvak, Sh Ahani Kamangar, A. Nemati, N. Abbagolizadeh, K. Jafarian, V. Malekzadeh Pages 18-25
  Background and Objectives
  Nutritional assessment is the first component of nutrition care and it is necessary for prevention of malnutrition and promoting health. The aim of this study was to assess nutritional status and physical activity level in exceptional children.
  Methods
  This survey was a cross sectional study conducted on 470 exceptional students aged 5-15 years in 1391 in Tehran. Height and weight were measured using standard tools. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was used to determine physical activity levels. The T-test, chi-square and Pearson correlation coefficient was used to analyze the data.
  Results
  According to body mass index (BMI) cut off points defined by WHO, 12.6%, 38.1% and 49.3% of children were wasting/severe wasting, overweight/obese and normal, respectively. The prevalence rates of low height for age (stunting) were 71.7% for mentally retarded, 36.3% for deaf and 17.7% for blind children. Time spent in intense activity was significantly higher in deaf children compared to children with mental retardation (p
  Conclusion
  Due to high prevalence of malnutrition among exceptional students, incorporating a proper nutritional intervention into the comprehensive program will likely be successful.
  Keywords: Nutritional Status, Anthropometry, Physical Activity, Exceptional Children
 • H. Ravaghi, Mr Gohari, D. Adham Marellelu, M. Mehrtak, M. Jafari Oori, A. Azari, M. Saliminejad, Ma Shamsi Pages 26-34
  Background and Objectives
  An important part of patient satisfaction in health care centers, is the concern to protect their rights from health care providers. By observing the Patient Bill Rights,they can effectively take care of patients. This study aimed to assess the inpatients awareness from patients rights and their satisfaction from observance of that rights.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted in three hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. The estimated sample size was 306 patients and with regard to the assessment of patient's awareness and also, total of questionnaires were 612. The data analyzed by using T Test and ANOVA in SPSS.18 software.
  Results
  Average of patient's awareness from patient rights obtained 83.4% and average of patient's satisfaction from observance of that rights were 68.9%. The highest average of awareness was related to the first axis, lowest level of awareness related to the third axis, the greatest satisfaction related to the fourth axis and the lowest level of satisfaction is also related to third axis of the patient bill rights.
  Conclusion
  Regarding to the lowest average in the awareness and satisfaction of the patient's was related to the third axis of patient bill rights, it seems that hospital managers for increasing patient satisfaction, must pay further attention both to training of this axis to patient, and Also to The observance of this axis from health care providers.
  Keywords: Patient Rights, Hospital, Satisfaction
 • N. Abdollahpour, F. Helali, M. Ziaei, M. Hamzeian, Aa Keikhamoghaddam, R. Gholamnia, A. Ghaffari Pages 33-50
  Background and Objectives
  This study aims to evaluate the risk factors and the prevalence of WMSDs disorders using QEC and Body Map techniques in operational units took a gas refineries and its Meta-Reflection.
  Methods
  This case study assessed 254 operators in three distinct phases. First, 72 workstation posture was evaluated by using of QEC. Secondly was intended for employees of WMSDs were assessed using by Body Map. After conducting interview with relevant directors, the effectiveness of such studies has been analyzed through Meta-Reflection.
  Results
  Based on results came from QEC survey, the operators’ average scores was 53/8%. Moreover, results of Body Map assessment showed that the highest organs of WMSDs were back and knee extrusions (47% and 46% respectively). Also, lack of ergonomics policy and plan within refinery has demonstrated by interviews. Meta-Reflection, on the other hand, showed that because of incomplete learning cycles in the above mentioned surveys which only provide WMSDs’ status, workstations’ ergonomics condition, and introduce expert based solutions. Thus, such surveys not only have incomplete study plan, but also have less impact on improving overall health, safety and ergonomics within this organization.
  Conclusion
  This research proves that non-ergonomic conditions result in awkward postures and subsequent physical disorders. Overall, this study has showed a gap from this kind of the work in the learning cycles at organizational levels, a trend should be considered to interactive research work on the workplaces with improved and promoted system ergonomics attitude.
  Keywords: Musculoskeletal Disorders, QEC, Body Map, Refinery Gas, Meta, Reflection, Ergonomics
 • Sm Jafari, H. Ansari, T. Raee, U. Mohammadian, R. Hajizadeh, B. Fazli Pages 51-57
  Background and Objectives
  This study aims to evaluate the risk factors and the prevalence of WMSDs disorders using QEC and Body Map techniques in operational units took a gas refineries and its Meta-Reflection.
  Methods
  This case study assessed 254 operators in three distinct phases. First, 72 workstation posture was evaluated by using of QEC. Secondly was intended for employees of WMSDs were assessed using by Body Map. After conducting interview with relevant directors, the effectiveness of such studies has been analyzed through Meta-Reflection.
  Results
  Based on results came from QEC survey, the operators’ average scores was 53/8%. Moreover, results of Body Map assessment showed that the highest organs of WMSDs were back and knee extrusions (47% and 46% respectively). Also, lack of ergonomics policy and plan within refinery has demonstrated by interviews. Meta-Reflection, on the other hand, showed that because of incomplete learning cycles in the above mentioned surveys which only provide WMSDs’ status, workstations’ ergonomics condition, and introduce expert based solutions. Thus, such surveys not only have incomplete study plan, but also have less impact on improving overall health, safety and ergonomics within this organization.
  Conclusion
  This research proves that non-ergonomic conditions result in awkward postures and subsequent physical disorders. Overall, this study has showed a gap from this kind of the work in the learning cycles at organizational levels, a trend should be considered to interactive research work on the workplaces with improved and promoted system ergonomics attitude.
  Keywords: Musculoskeletal Disorders, QEC, Body Map, Refinery Gas, Meta, Reflection, Ergonomics
 • R. Alijahan, A. Nemati, M. Moshiri, S. Hazrati Pages 58-70
  Background and Objectives
  The aim of this study was to determine the effect of education provided by Nutritionist and midwife on weight gain in pregnant women and child growth.
  Methods
  This was a semi trial survey conducted in Ardabil. 510 pregnant women and 305 malnutruent children referring to Ardabil health centers were selected through convenience sampling method and were randomly allocated to the experiment groups. Education program performed by nutritionist in case group and the control group were received education by midwives in the same center. Data analyzed using SPSS and EPI INFO software.
  Results
  Results demonstrated that low weight gain before study in experiment group was 49.8% and after study decrease to 5.2% and in control group was 58.4% decreased to 37.5% (p
  Conclusion
  Nutrition education provided by a Nutritionist had more effective role in improving maternal weight gain compared with Nutrition education provided by midwife. Effectiveness of Nutrition counseling to improvement of growth retardation in children under 5 years was poor in both groups. Nutritionist Consultation alone is insufficient to enhance the nutritional status of children under 5.
  Keywords: Maternal Weight Gain, Nutrition Counseling Center, Education, Child Malnutrition
 • Ma Zazouli, D. Balarak Pages 71-86
  Background and Objectives
  Bisphenol A is as environmental and toxic pollutant that releases from industries and at low concentration can be dangerous. Therefore, the aim of this study is the investigation of bisphenol A adsorption by modified azolla.
  Methods
  This study was conducted in laboratory scale. The prepared Biomass Azolla was crushed and pulverized by standard ASTM sieves with range of 10-18 mesh. The effects of various parameters on adsorbents performance were investigated. The isotherms and kenitics models were used to describe the adsorption data.The chemical composition and solid structure of biomass Azolla were analyzed by Scanning Electronic Microscopy (SEM). Measurement of the surface area was carried out by N2 gas via BET isotherm and Belsorb software. The concentration of Bisphenol A was measured by HPLC.
  Results
  Predominant Chemical composition of Biomass is C and O with 34 m2/g surface area. The maximum Bisphenol A removal was observed in pH =3, biomass dose of 12 g/L and contact time of 90 min. The Bisphenol removal percentage decreased from 98 to 44 at 90 min when the concentration of Bisphenol was increased from 10 mg/L to 100 mg/L. The Langmuir and pseudo- second order model provided the best fit for the experimental data. The maximum adsorption capacity was calculated to be 9.6 mg/g.
  Conclusion
  The result of present work shows that the Azolla can be used as an effective and better adsorbent for removing of phenolic compound from industrial waste water.
  Keywords: Azolla, Bisphenol A, Adsorption kinetic, Adsorption Isotherm
 • Z. Zamanian, P. Azad, F. Ghaderi, S. Bahrami, B. Kouhnavard Pages 87-94
  Background and Objectives
  Sound and lighting are the deleterious effects of the physical environment as exposure to physical stressors act. Occupational stress in certain areas of life occurs and factors contribute to its creation. The purpose of this study was to investigate the relationship between these two factors, physical and psychological stress in dentistry in the city of Shiraz.
  Methods
  This descriptive study was conducted among 150 dentists in Shiraz; Samples were selected randomly. Data collection included job stress questionnaire, the scale and luxury m. Statistical analysis by Pearson correlation test, T-test of independent, Kruscal-Wallis Test and Mann-Whitney Test was performed using SPSS 16 software.
  Results
  The volume and intensity of lighting in public centers are more than private sectors. The stress in public sectors was more than private centers and the difference was statistically significant ((p=0.02 Sound of the workplace and job stress were associated with each other that the relationship is statistically significant (p=0.007 the relationship between age and work experience job stress was reversely related and statistically significant (p=2.02, 0.01). The lighting environment with job stress were not correlated significantly (p=0.02).
  Conclusion
  Stress in dental practice decreases quality and quantity of health care services. Therefore, identification of stress in dental and physical agents in the workplace, such as sound and lighting led activities to reduce the effects of stress and enhance the quality of services.
  Keywords: Job Stress, Dentists, Lighting, Sound, Shiraz
 • G. Rahimi, I. Faizi Khankandy, A. Nemati, I. Shaker, I. Sadeghzadeh Sadat, W. Malekzadeh, A. Asadi, A. Mohammadnya, Mr Vakili Ogharood Pages 95-101
  Background and Objectives
  Breast cancer is the most prevalence cause of death in women. The prevalence is one person per 8 women. Recently was changed in lifestyle of human that increased incidence of breast cancer. Mammography is the one of the diagnosis methods of primary recognizing and secret breast cancer before getting 5 mm size. The aim of this study was determination of demographic characteristics of referred patients for mammography and prevalence of malignant of breast cancer based on aged.
  Methods
  In this descriptive study all women who are referred to mammography department of the Fatemy Hospital underwent study in 1384. Personal, mammography information and sonography and biopsy information of women were collected by questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics.
  Results
  The sings of breast cancer malignancy were recognized in 20 of 100 women referred to mammography department. In 12 of 20 individuals were observed breast cancer, that were 2 cases, 6 cases and 4 cases between 30-34 , 35-44 , ≥50 years old, respectively. The marital status was showed the marrying age and the first of pregnancy 10 cases from 12 women were under 20 years old and 2 between 20- 30.
  Conclusion
  This study was showed the prevalence of breast cancer was in lower ages of women. Ages and first age pregnancy were the risk factors of breast cancer.
  Keywords: Breast Cancer, Mammography, Demographic, Ardabil
 • S. Yassaei, Ar Davari, Mr Aghaei, M. Ghaffari Targhi Pages 102-108
  Background and Objectives
  Selection of appropriate educational strategy in the field of oral health is considered as an important issue in prevention of oral and dental diseases and as oral health promotion in community. Importance of this made us to compare two methods of storytelling (indirect method) and lecturing (direct method) in oral health education of elementary school students in Yazd.
  Methods
  This intervention study was conducted on 117 female elementary school students in 2012-2013. Random and clustered sampling was done from 4 groups of grade 3 in elementary school. Data selection was through a questionnaire, so that knowledge, attitude and practice of students were evaluated and compared before and after administration of methods. Data were analyzed using SPSS-17 software through T-test and ANOVA.
  Results
  The mean knowledge scores were 15.59.94 and 16.96.79 in instructed group by lecturing and storytelling respectively and the difference between two groups were statistically significant (p=0.001). The mean attitude scores were 21.40.5 and 24.32.55 in instructed group by lecturing and storytelling respectively and the difference between two groups were statistically significant (p=0.001). The mean practice scores were 13.42.01 and 14.39 in instructed group by lecturing and storytelling respectively and the difference between two groups were statistically significant (p= 0.003).
  Conclusion
  Findings of this study indicated that storytelling method (indirect method) had more significant effect than lecturing method (direct method) on knowledge, attitude and practice in oral health education.
  Keywords: Health Education, Storytelling, Speech, Oral, Dental Hygiene