فهرست مطالب

رفتار حرکتی - پیاپی 22 (زمستان 1394)
 • پیاپی 22 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/08
 • تعداد عناوین: 9
|
 • الهام عظیم زاده *، عبدالله قاسمی، امین غلامی صفحات 15-32
  هدف از این پژوهش، بررسی اثر یک برنامه تمرینی منتخب بینایی و دو مهارت مختلف تنیس روی میز بر برخی مهارت های بینایی دانشجویان پسر جوان بود. شرکت کنندگان پس از شرکت در آزمون های اولیه غربالگری بینایی سنجی، به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند که عبارت هستند از: گروه تمرینات بینایی و سرویس های تاس تنیس روی میز، گروه تمرینات بینایی و درایو فورهند تنیس روی میز، گروه تمرینات بینایی و گروه تمرینات ورزشی (درایو فورهند و سرویس های تاس تنیس روی میز). پیش و پس از هشت هفته تمرین، آزمون های استاندارد بینایی سنجی از تمامی شرکت کنندگان به عمل آمد. تحلیل واریانس مرکب چهار (گروه) × دو (زمان) نشان می دهد که پس از اتمام هشت هفته تمرین، گروه های یک و دو در حرکات ساکادی، گروه های دو و سه در سهولت تطابقی ، گروه های یک، دو و سه در زمان واکنش بینایی و درنهایت، گروه یک در هماهنگی چشم دست، بهبودی بیشتری نسبت به گروه های دیگر دارند؛ بنابراین، می توان نتیجه گرفت که به منظور بالا بردن مهارت های بینایی خاص یک مهارت ورزشی، تمرین آن مهارت به تنهایی کافی نیست. بلکه، انجام تمرین ورزشی به همراه تمرینات بینایی مربوط به آن می تواند بهترین نتیجه را به همراه داشته باشد. دراین صورت، هم نیازهای ادراکی حرکتی مهارت مورد نظر از طریق تمرین تخصصی ورزشی بهبود می یابد و هم تمرین بینایی می تواند به عنوان عامل کمکی، نیازهای بینایی مهارت را توسعه بخشد.
  کلیدواژگان: تمرین بینایی، حرکات ساکادی چشم، سهولت تطابقی، زمان واکنش بینایی، هماهنگی چشم، دست
 • پروانه شمسی پور دهکردی *، بهروز عبدلی، مهدی نمازی زاده صفحات 33-54
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش خواب و بیداری بر تحکیم مبتنی بر ارتقای توالی حرکتی پنهان در دختران جوان می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران تشکیل دادند. نمونه آماری شامل 40 داوطلب راست دست بود که به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی با فاصله اجرای آزمون یادداری ده دقیقه پس از جلسه اکتساب و با تاخیر 48 ساعت پس از جلسه اکتساب تقسیم شدند. آزمون شامل مراحل اکتساب و یادداری بود. تکلیف زمان عکس العمل زنجیره ای متناوب با ارائه توالی های تکراری و تصادفی به صورت یک در میان مورد استفاده قرار گرفت. علاوه براین به منظور بررسی داده ها، روش آماری تحلیل واریانس با اندازه های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد در مرحله اکتساب، اثر اصلی گروه و اثر تعاملی آن در ایپوک تمرینی معنادار نیست؛ اما اثر اصلی ایپوک تمرینی معنا دار می باشد (05.P<0). همچنین، مشخص شد که تمرین باعث افزایش میانگین تفاوت زمان عکس العمل توالی تصادفی و تکراری در ایپوک پنجم نسبت به ایپوک های اول، دوم، سوم و چهارم گردیده است. علاوه براین، اثر اصلی ایپوک تمرینی و اثر تعاملی گروه در ایپوک تمرینی در مرحله یادداری معنادار می باشد (05.P<0) و هر دو گروه در ایپوک آزمون یادداری عملکرد بهتری نسبت به ایپوک پنجم در مرحله اکتساب داشته اند. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نیز نشان می دهد که گروه با فاصله آزمون یادداری 48ساعت، عملکرد بهتری در زمان عکس العمل نسبت به گروه دیگر دارد. همچنین، خواب شبانه و داشتن استراحت با اجرای آزمون یادداری 48ساعت پس از جلسه اکتساب، مهارت فرایند تحکیم مبتنی بر ارتقای توالی حرکتی پنهان را تسهیل می کند.
  کلیدواژگان: خواب، هوشیاری، جوانان، توالی حرکتی پنهان
 • احمد رحمانی*، ناصر نقدی، جواد صالحی، علی گرزی صفحات 55-70
  هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر تجویز صفاقی انسولین بر عملکرد حرکتی موش های صحرایی در ماز آبی می باشد. برای این منظور، تعداد 40 سر رت نر از نژاد آلبینو ویستار به صورت تصادفی در چهار گروه آزمایشی قرار گرفتند (هر گروه 10 سر رت). تزریق انسولین در چهار دوز (صفر، یک، شش و 12 واحد برکیلوگرم) و درطول یک هفته (روزانه یک بار) انجام شد. آموزش و آزمون حیوانات با استفاده از ماز آبی موریس صورت گرفت. جهت تحلیل آماری، آزمون تحلیل واریانس مختلط بین گروهی و درون گروهی (SPANOVA) به کار رفت. یافته ها نشان داد که در مرحله اکتساب، اثر اصلی زمانبرای مسافت طی شده و زمان تاخیر معنادار است .(P<0.001) همچنین، تزریق صفاقی انسولین بدون تاثیر معنادار بر سطوح گلوکز سرم در تمامی دوزها موجب کاهش مسافت طی شده (P<0.001) و به صورت وابسته به دوز، باعث کاهش زمان تاخیر (P=0.004) در مرحله اکتساب شد. در آزمون یادداری نیز انسولین به صورت وابسته به دوز (یک و 12 واحد بر کیلوگرم) موجب کاهش زمان تاخیر در رسیدن به سکوی پنهان گردید. در نتیجه، تجویز محیطی انسولین دارای اثرات مرکزی بوده و می تواند موجب ارتقای عملکرد حرکتی از طریق بهبود حافظه و یادگیری فضایی شود.
  کلیدواژگان: انسولین، عملکرد حرکتی، یادگیری فضایی، حافظه فضایی
 • شهرام نظرپوری*، سعید ارشم، رحمان باقر نیا صفحات 71-86
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سطح عملکرد مهارتی افراد دارای چشم و دست برتر هم سو و دگرسو در طول مراحل یادگیری (شناختی، حرکتی و خودکاری) مهارت سرویس چکشی والیبال می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان پسر 15 تا 17 ساله شهرستان الشتر به تعداد 1545 نفر بودند که 60 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برنامه تمرین 12 هفته ای، هفته ای سه جلسه اجرا شد. در نهایت، آزمودنی ها با تمرین 1650 کوششی در مهارت سرویس چکشی والیبال به فلات در اجرا رسیدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه دست برتری آنت، آزمون کارت سوراخ دار برای تعیین چشم برتری و آزمون مهارتی سرویس چکشی والیبال ایفرد بودند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس و کوواریانس در سطح معناداری P=0.05 انجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری (P=0.001 ) میان آزمودنی های دارای چشم و دست برتر هم سو و دگرسو در مراحل شناختی و حرکتی یادگیری مهارت سرویس چکشی والیبال وجود دارد. در حالی که این تفاوت در مرحله خودکاری (P=0.178) کاهش یافت و معنادار نبود. این نتایج، تفسیر های مهمی را به همراه دارد که یکی از آن ها، جداسازی آثار موقتی اجرا از آثار دائمی یادگیری می باشد و نیز اینکه تمرین به عنوان یک عامل محیطی مهم می تواند باعث همسان کردن سطح عملکرد مهارتی افراد هم سو و دگرسو در طول مراحل یادگیری شود.
  کلیدواژگان: برتری جانبی، هم سویی چشم و دست، دگرسویی چشم و دست، مراحل یادگیری، سرویس چکشی والیبال
 • مهدی ضامنی مطلق، مریم نزاکت الحسینی *، حمید صالحی، احمد چیت ساز صفحات 87-108
  این پژوهش که با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرینات شناختی بر انجماد راه رفتن و کارکردهای شناختی مرتبط با آن (کارکردهای اجرایی و بهره حافظه) در بیماران پارکینسونی مبتلا به انجماد راه رفتن انجام گردید، از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل بود. 14 بیمار پارکینسونی مبتلا به انجماد راه رفتن (مرحله دو تا پنج مقیاس هوهن و یاهر ) با میانگین سنی 92/10±21/60 به صورت در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه کنترل (پنج مرد و دو زن) و تجربی ( چهار مرد و سه زن) تقسیم گردیدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته در تمرینات شناختی شرکت کرد. انجماد راه رفتن، کارکردهای اجرایی و بهره حافظه در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب به وسیله پرسش نامه انجماد راه رفتن، آزمون برج لندن و حافظه بالینی وکسلر اندازه گیری گردید. همچنین، داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و واریانس چند متغیره در سطح معنا داری (0.05=α) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که اثر یک دوره تمرینات شناختی بر میانگین کاهش امتیازات انجماد راه رفتن و افزایش امتیازات کارکردهای اجرایی و بهره حافظه در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل معنا دار می باشد. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که تمرینات شناختی می توانند به عنوان یک روش مداخله ای در بهبود انجماد راه رفتن، کارکردهای اجرایی و بهره حافظه بیماران مبتلا به انجماد راه رفتن موثر باشند.
  کلیدواژگان: تمرینات شناختی، کارکردهای اجرایی، انجماد راه رفتن، بهره حافظه، بیماری پارکینسون
 • ربابه مهاجری، پونه مختاری، امیر شمس* صفحات 109-130
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ترکیب روش های تمرینی مشاهده عمل، تصویرسازی حرکتی و تمرین جسمانی بر استواری حرکات درون مرحله و برون مرحله بود. نمونه آماری پژوهش حاضر را 64 دانشجوی دختر رشته تربیت بدنی با دامنه سنی 2820 سال تشکیل دادند که به صورت تصادفی به چهار گروه 16 نفری (گروه تمرین جسمانی، گروه تمرین جسمانی مشاهده عمل، گروه تمرین جسمانی تصویرسازی حرکتی و گروه مشاهده عمل تصویرسازی حرکتی) تقسیم شدند. پروتکل اجرای پژوهش شامل: سه مرحله پیش از تمرین (پیش آزمون)، مرحله تمرین و مرحله آزمون (پس آزمون) بود. در این پژوهش، الگوی درون مرحله ترکیبی از چرخش داخلی و خارجی ساق پای راست و چپ به طور هم زمان بود، به صورتی که هر دو پا روی سطح افقی و حول محور عمودی بدن، هم زمان به سمت داخل و خارج بدن (نسبت به مرکز بدن) حرکت می کردند. الگوی هماهنگی برون مرحله نیز شامل حرکت دورانی هر یک از پاها روی سطح سهمی و حول محور عرضی بود. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح P<0.05 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که روش ترکیبی مشاهده عمل تمرین جسمانی در هر دو حرکات درون مرحله و برون مرحله، دارای عملکرد بهتر و معناداری نسبت به گروه های دیگر می باشد (P<0.001). همچنین، گروه ترکیبی تمرین جسمانی تصویرسازی حرکتی نیز عملکرد بهتر و معناداری نسبت به گروه های تمرین جسمانی و مشاهده عمل تصویرسازی حرکتی دارد (P<0.05). براساس نتایج پژوهش حاضر به مربیان پیشنهاد می شود جهت یادگیری این نوع مهارت های حرکتی و صرفه جویی در وقت و هزینه، از روش ترکیبی تمرین جسمانی مشاهده عمل بهره گیرند.
  کلیدواژگان: استواری، حرکات درون مرحله، حرکات برون مرحله، هماهنگی، تمرین جسمانی، مشاهده عمل، تصویرسازی حرکتی
 • حسنی سیدعزیزی*، فاطمه سادات حسینی صفحات 131-148
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی و درونی در افراد با سبک های شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه بر عملکرد و یادگیری مهارت حرکتی پرتاب دارت می باشد. در این راستا، آزمون گروهی تصاویر پنهان شده در بین 112 دانشجوی دختر سالم راست دست دانشگاه ارومیه در دامنه سنی 2624 سال که تجربه ای در مهارت پرتاب دارت نداشتند توزیع شد. براساس نمرات به دست آمده از آزمون، 48 نفر به صورت تصادفی در چهار گروه 12 نفری مستقل از زمینه با دستورالعمل کانون توجه درونی، وابسته به زمینه با دستورالعمل کانون توجه درونی، مستقل از زمینه با دستورالعمل کانون توجه بیرونی و وابسته به زمینه با دستورالعمل کانون توجه بیرونی قرار گرفتند. شرکت کنندگان تکلیف پرتاب دارت را به مدت سه جلسه و هر جلسه، پنج دسته کوشش شش تایی را با دستورالعمل کانون توجهی مربوط به گروه خود تمرین کردند. بلافاصله پس از مرحله اکتساب (همانند پیش آزمون (یک دسته کوشش 10 تایی)) پس آزمون اجرا گردید و سپس، با فاصله 48 ساعت بی تمرینی و بدون ارائه هرگونه دستورالعمل، آزمون یادداری (یک دسته کوشش 10 تایی) انجام شد. تحلیل یافته ها با استفاده از آنووای دوطرفه نشان می دهد که اثرهای اصلی و نیز اثر متقابل در پس آزمون معنادار نمی باشد (P>0.05)؛ اما مقایسه میانگین آزمون یادداری گروه ها با استفاده از آنووای دوطرفه، تفاوتی معنادار را نشان می دهد (P<0.05). علاوه براین، به منظور بررسی اثر متقابل از آزمون تی مستقل با تصحیح بونفرونی استفاده گردید. یافته ها اختلاف معنا داری را بین دو گروه مستقل/ وابسته به زمینه با دستورالعمل های کانون توجه درونی و نیز بین دو گروه وابسته به زمینه که با دستورالعمل های متفاوت کانون توجه درونی و بیرونی آموزش دیده بودند نشان می دهد (P<0.012). به طورکلی، این پژوهش نشان می دهد که کانون توجه بیرونی، مزیتی برای یادگیرندگان وابسته به زمینه می باشد و کانون توجه درونی نیز ویژگی برجسته ای برای یادگیرندگان مستقل از زمینه محسوب می شود.
  کلیدواژگان: کانون توجه، سبک های شناختی، مستقل از زمینه، وابسته به زمینه، یادگیری، مهارت حرکتی
 • مژگان معمارمقدم، حمیدرضا طاهری*، مهدی سهرابی، علی مشهدی، علی کاشی صفحات 149-162
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه تمرینی منتخب بر حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD انجام گرفت. 40 دانش آموز پسر 7 تا 11 سال از مدارس ابتدایی ناحیه شش شهر مشهد انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه (تجربی و کنترل) قرار گرفتند. تشخیص ADHD با استفاده از برگه های SNAP- IV و CBCL و مصاحبه بالینی صورت گرفت. گروه تجربی برنامه تمرینی منتخب (شامل تمرینات ادراکی حرکتی و تمرینات هوازی) را به مدت 24 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه اجرا؛ اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکرد. آزمودنی ها قبل و پس از تمرین به وسیله آزمون های فراخنای ارقام وکسلر و بلوک های تپنده کورسی ارزیابی شدند و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره صورت گرفت. نتایج نشان می دهد عملکرد کودکان گروه تجربی در حافظه کلامی (که از طریق آزمون فراخنای ارقام وکسلر ارزیابی گردید) تفاوت معناداری با گروه کنترل دارد (P<0.05). همچنین، بر مبنای یافته ها تفاوت معنا داری در آزمون بلوک های تپنده کورسی بین گروه تجربی و کنترل مشاهده می شود (P<0.05)؛ بنابراین، برنامه تمرینی منتخب به بهبود حافظه کاری در کودکان مبتلا به ADHD کمک می کند.
  کلیدواژگان: اختلال نارسایی توجه، فزون کنشی، برنامه تمرینی منتخب، حافظه کاری
 • الهام طالبی، احمدرضا موحدی*، علیرضا عموحیدری، الهه طالبی صفحات 163-176
  خودپنداره بدنی، سازه روانی بسیار مهمی است که در زنان ماستکتومی شده، به شدت تضعیف می شود. پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر فعالیت های منتخب هوازی بر خودپنداره بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شده تحت رادیوتراپی انجام گردید. 40 بیمار مبتلا به سرطان پستان که پس از پیش آزمون خودپنداره بدنی به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل با تعداد مساوی در هر گروه تقسیم شدند، جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. شرکت کنندگان در گروه تجربی طی 25 جلسه 20 تا 30 دقیقه ای به تمرینات هوازی منتخب پرداختند. پس از اتمام جلسات تمرینی، از شرکت کنندگان پس آزمون خودپنداره بدنی گرفته شد. به منظور تحلیل داده هااز آزمون تی مستقل در سطح (P<0.05) استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که در گروه تجربی، خودپنداره بدنی کلی و خرده مقیاس های آن پیشرفت داشته است؛ در حالی که در گروه کنترل، تغییر قابل ملاحظه ای در خودپنداره بدنی کلی و خرده مقیاس های آن مشاهده نمی شود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر به کاردرمانان توصیه می شود که در مراکز درمانی، از فعالیت های هوازی مناسب به عنوان درمان کمکی عوارض روحی روانی ناشی از جراحی ماستکتومی، به ویژه بهبود خودپنداره بدنی بهره گیرند.
  کلیدواژگان: تمرینات هوازی، خودپنداره بدنی، ماستکتومی، رادیوتراپی
|
 • Elham Azim Zadeh *, Abdollah Ghasemi, Amin Gholami Pages 15-32
  The aim of present study was to investigate the effect of training visual and two different table tennis skills programs on some visual skills in male students. All of the participants completed the optometric screening tests and then were randomly assigned into four groups: 1: visual training &high toss service; 2: visual training & forehand drive; 3: visual training; 4: service & drive training. Before and after eight weeks subjects participated in some standard optometric tests. Mixed ANOVA 4 (group) * 2 (time) indicated that saccadic eye movements in the groups 1 & 2; facility of accommodation in the groups 2 & 3; visual reaction time in the groups 1, 2 & 3 and eye-hand coordination in the group 1 had more improvements after eight weeks (P
  Keywords: Visual training, Saccadic eye, movements, Facility of accommodation, Visual reaction time, Eye, hand coordination
 • Parvaneh Shamsipoor Dehkordi *, Behrooz Abdoli, Mahdi Namazi Zadeh Pages 33-54
  The purpose of this study was to examine the effect of sleep and wake on implicit motor sequence consolidation. The statistical population of present research was female students in human science feilds of Shahid Beheshti University. The statistical sample of this study was 40 right-handed volunteer female students and randomly divided into two groups with distance of 10 minute and 48 hours in recall test. This research consisted of two phases of acquisition and retention. Alternating serial reaction time task with provide repeated and randomized sequences as an alternating method was used for this research. In acquisition period, all groups practiced the alternating serial reaction time task in each epoch. Data were analyzed with using the ANOVA repeated measure and Bonferroni Post Hoc tests. Results showed that in acquisition phase the group main effect and interaction effect between group and epoch were not significant (P>0.05). But epoch main effect was significant and practice lead to increasing difference of random and reaped sequence reaction time in fifth epoch related to other epochs. In recall phase, the epoch main effect and interactive effect between group and epoch were significant (P0.05). All groups, in recall test, showed the better performance than acquisition phase. Practice in group with 48h offline lead to decrease the reaction time than other groups. On the other hand, the group with 48h recall lead to a significant decrease in reaction time mean (P
  Keywords: Sleep, wake, Youth, Implicit Motor Sequence
 • Ahmad Rahmani *, Naser Naghdi, Javad Salehi, Ali Gorzi Pages 55-70
  Thus the aim of the current study was to determine whether intraperitoneal (i.p.) administration of insulin improves the water maze motor performance of the rats. Forty male wistar rats were randomly assigned to for groups (each 10 rats). Insulin was injected (0, 1, 6, and 12 U/Kg) once daily for one week. Animals training and testing were conducted using the Morris water maze. Data analyzed using split plot ANOVA (SPANOVA). Results showed significant main effect of time for distance and escape latency in acquisition stage (P
  Keywords: Insulin, Motor performance, Spatial learning, Memory
 • Shahram Nazarpoori *, Saeed Arsham, Rahman Baghernia Pages 71-86
  The purpose of this study was to compare the skill performance levels of subjects with ipsilateral and contralateral dominant hands and eyes during cognitive, motor and automatic learning stages of volleyball Hammer serving skill. The research population included 1545 15-17-year-old students of Aleshtar city. Using a multi-stage random sampling method 60 students was selected as the sample group. A 36 training sessions were conducted; Finally, Subjects reached a performance plateau in doing 3600-trail practices in volleyball Hammer serving skill. The data collecting tools were Edinburgh Handedness Inventory, ocular dominance Testing Card, and AAHPERD Volleyball Serving Skill Test. The Co-variance and Variance Analysis test at a significance level of p=0.05 was used for statistical data analysis. The results showed that there was a significant difference between performance level of ipsilateral and contralateral subjects at cognitive and motor learning stages (P≤0.001), while this difference diminished at autonomic stage (P=0.178), which was not significant. Separation of temporary effect of performance and constant effect of learning are important interpretations of these results. Finally, Practice as an important environmental factor can lead to consistency the skill performance levels of subjects with ipsilateral and contralateral dominant hands and eyes during the learning process.
  Keywords: lateral dominance, Eye, hand ipsilateralness, Eye, hand contralateralness, Learning stages, Volleyball hammer serving skill
 • Mehdi Zameni Motlagh, Maryam Nezakat, Alhosseini *, Hamid Salehi, Ahmad Chitsaz Pages 87-108
  The purpose of the present study was to investigate the effect of cognitive training on freezing of gait and related cognitive functions (executive functions and memory quotient) in patients with Parkinson's disease. This study was a quasi-experimental study with a pre- and post-test design and a control group. The participants were a number of 14 Parkinson's disease patients (mean age 60.21±10.92 years) with freezing of gait (2-5 Hohn and Yahr scale) who were selected through convenience sampling and were randomly assigned to experimental (4 males and 3 females) and control (5 males and 2 females) groups. The experimental group received 8 weeks of cognitive training. Freezing of Gait Questionnaire, Tower of London Test, and Wechsler Memory Scale were used to collect data on freezing of gate, executive functions, and memory quotient. A Covariance analysis and Multivariate ANOVA (α = 0.05) were used to analyze the collected data. The results showed that cognitive training had significantly reduced freezing of gate scores and increased executive functions and memory quotient scores for the experimental group compared with the control group. Therefore, it can be concluded that cognitive training can be an appropriate training method to help improve freezing of gait, executive functions, and memory quotient in individuals with freezing of gait.
  Keywords: Cognitive training, Executive functions, Freezing of gait?, Emory quotient, Parkinson's disease
 • Robabeh Mohajeri, Pouneh Mokhtari, Amir Shams* Pages 109-130
  The purpose of this research was to examine the combination effect of action observation, motor imagery and physical training differences methods on stability of in-phase and anti-phase movements. The statistical sample included 64 girl students in physical education field with age range of 20-28 years old. Subjects were divided randomly in four experimental groups (action observation-physical training, physical training-motor imagery, action observation-motor imagery and physical training) based on inclusion and exclusion criteria. The training protocol was consisted 3 stages such as pre-training (pre-test), training and Execution (post-test) Stages. Results showed that the action observation– physical training combination group in both in-phase and anti-phase movements has better performance than other groups (P
  Keywords: Stability, In, Phase Movements, Anti, Phase Movements, Coordination, Action Observation, Physical Training, Motor Imagery
 • Hosna Azizi *, Fatemeh Hoseini Pages 131-148
  The aim of present study was to examine effect of external and internal focus of attention instructions in field dependence and independence on performance and learning of motor skill dart throwing. For this purpose, The Group Embedded Figure Test were distributed Among 112 right-handed healthy female students from Urmia University between ages 24-26 years who had no experienced in skill dart throwing. On the basis of the test results participants were assigned in to four groups homogeneously field independence with internal focus of attention instructions, field dependence with internal focus of attention instructions, field independence with external focus of attention instructions and field dependence with external focus of attention instructions were given. The participants practice dart throwing task for three sessions and each session five tries 6 each, with instructions to focus on their group practice. Immediately after the acquisition, as well as pre-test, (a group ten tries) the post-test and then with an interval of 48 hours without any instructions retention test were performed. Using two-way ANOVA showed that the main effects and interaction were not significant in post-test (P>0.05). Comparison of the mean retention groups using two-way ANOVA showed significant differences (P
  Keywords: Focus of attention, Cognitive styles, Field dependence, field independence, Learning, Motor skill
 • Mozhgan Memarmoghaddam, Hamid Reza Taheri*, Mehdi Sohrabi, Ali Mashhadi, Ali Kashi Pages 149-162
  The aim of this study was to examine the effectiveness of selected training program on working memory of children with ADHD. The participants were 40 male students, aged 7-11 years, selected from area 6 of Mashhad’s primary schools. SNAP–IV, CBCL and clinical interviews were employed to diagnose ADHD. The participants were randomly assigned into two groups (experimental and control). The experimental group participated in a selected training program (including perceptual - motor trainings and aerobic trainings) for 24 sessions, 90 minutes per session. The control group did not receive any intervention. Before and after the exercise period, all participants were assessed with Digit Span from the Wechsler and Corsi block tapping tests, and the resulting data were analyzed using MANCOVA. The results showed that, Verbal Memory of the children in the experimental group, as assessed by a Digit Span from the Wechsler test, was significantly different compared with the control group (P
  Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Selected training program, Working memory
 • Elham Talebi, Ahmadreza Movahedi*, Ali Reza Amooheydari, Elaheh Talebi Pages 163-176
  Self-concept is an important psychological construct that is progressively weakened in women with breast cancer undergoing radiotherapy post Mastectomy. The aim of study was to investigate the effect of selected aerobic exercises on body self-concept of women with breast cancer undergoing radiotherapy post Mastectomy. The method of study was quasi-experimental with pre-post tests and control-experimental group. Participants were 40 women with breast cancer, whom were divided to two groups following body self-concept test. Participants of the experimental group took part in aerobic exercise program for 25 sessions, 20-30 minutes in each session. Following the experimental period, both groups took the body self-concept test. To analyze data, independent t test (P
  Keywords: Aerobic exercise, Body self, concept, Mastectomy, Radiotherapy