فهرست مطالب

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی - پیاپی 38 (پاییز 1394)
 • پیاپی 38 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعید زنگنه شهرکی صفحه 7
  شکل و فرم شهر در زمانها و دوره های مختلف می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و طبیعی متفاوت و متغیر باشد و در طول زمان ثابت و ایستا نیست. بنابراین تشخیص فرم فضایی- زمانی شهر یکی از مسائل و چالش های کنونی برنامه ریزان شهری برای هدایت و ساماندهی بهینه شکل شهر به جهات مناسب می باشد. شهر مورد مطالعه این پژوهش شهر یزد و دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1354 تا سال 1389 می باشد. برای دستیابی به هدف تحقیق که همان اندازه گیری فرم این شهر با استفاده از متریک های فضایی می باشد از داده های سنجش از دور، تصاویر ماهواره ای و نرم افزار Arc GIS بهره گرفته شده است. نتایج به دست امده حاکی از آن است که در چهار دوره مورد بررسی، میزان پیچیدگی یا بی نظمی شکل قطعات ولکه های شهر افزایش، اندازه مرکزیت یا نزدیکی قطعات شهری به یکدیگر کاهش، میزان فشردگی یعنی تعداد قطعات، اندازه قطعات نیز کاهش، میزان تخلخل یا وجود فضاهای خالی و استفاده نشده افزایش و در نهایت تراکم به شدت کاهش یافته است که همه اینها بیانگر این نکته است که شهر یزد از فشردگی و متراکم بودن به سمت گستردگی و پراکنش سطحی بی رویه حرکت کرده است که با توجه به اثرات نامطلوب این پدیده، شایسته است از استراتژی ها و سیاست های کنترلی شدید در بخش های پیرامونی و مرزهای رشد شهر استفاده گردد.
  کلیدواژگان: شکل شهر، گسترش افقی شهر، شهر فشرده، متریک های فضایی، یزد
 • زهرا بیگم حجازی زاده، پریسا سادات آشفته، ابراهیم فتاحی، زهرا غلام پور صفحه 31
  در این تحقیق به منظور بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه رودخانه کر از داده های دما و بارندگی ماهانه مربوط به مدل 3 HadCM طی دوره پایه 2001-1972 و دوره آتی 2040-2011 تحت سناریوی انتشار A2استفاده شد. خروجی مدل HadCM3 بر اساس روش کوچک مقیاس کردن زمانی عامل تغییر و روش کوچک مقیاس کردن مکانی تناسبی برای حوضه موردنظر کوچک مقیاس شدند. سپس، سری زمانی دما و بارندگی ماهانه در دوره آتی تولید شد. نتایج نشان داد که دما و بارندگی در دوره آتی نسبت به دوره مشاهداتی به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. در ادامه با واسنجی مدل IHACRES، رابطه بارش- رواناب ماهانه حوضه شبیه سازی شد. سپس با معرفی سری های زمانی ماهانه دما و بارندگی کوچک مقیاس شده حوضه به مدل بارش- رواناب، سری زمانی رواناب ماهانه برای دوره 2040 -2011 شبیه سازی گردید. مقایسه رواناب دوره آتی نسبت به دوره مشاهداتی نشان از تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب این حوضه در سال های آتی دارد، به طوری که رواناب سالانه حوضه در حدود 43/9 درصد کاهش می یابد. در ضمن، رواناب آتی در برخی ماه ها (ژانویه، فوریه، می و ژوئن)، افزایش را نسبت به دوره مشاهداتی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، مدل IHACRES، کوچک مقیاس کردن، حوضه رودخانه کر، سناریوی انتشار
 • احسان لشگری تفرشی صفحه 49
  بعد از جنگ جهانی دوم مکاتب متعددی در حوزه روابط بین الملل ظهور نموده که هرکدام از آنها به فراخور شرایط تا حدودی قادر بوده اند که رویدادها و حوادث روابط بین الملل را تبیین نمایند. این در حالی است که پس از پایان جنگ سرد و با توجه به پررنگ شدن بنیادهای جغرافیایی رقابت؛ بنظر می رسد که داده های قدرت آفرین طبیعی و انسانساخت موجود در فضاهای جغرافیایی کره زمین، کارکرد مهمی در تولید مفاهیم و موضوعات دانش روابط بین الملل دارد. حال این سئوال مطرح می گردد که آیا می توان با توجه به این بنیادهای ژئوپلیتیک؛ نظریه ای علمی و تعمیم پذیر در حوزه روابط بین الملل در خصوص تبیین بخش قابل توجهی از رویدادها و حوادث موجود در این شاخه سیستماتیک علمی با اتکا به داده های ژئوپلیتیک ارائه نمود. یافته های پژوهش نمایانگر آن است که شاخص های قدرت آفرین و یا تهدیدزای موجود در فضاهای جغرافیایی جهان مبدع بخش مهمی از رویدادها، رفتارها و مفاهیم در حوزه روابط بین الملل بویژه پس از جنگ سرد می باشد.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، روابط بین الملل، قدرت، رقابت، جنگ سرد
 • جعفر میرکتولی، معصومه مهدیان بهنمیری، علی مهدی، زهرا میرزایی کوتنایی صفحه 71
  امروزه گردشگری فرهنگی- مذهبی به مفهوم تخصصی خود، فراتر از وابستگی به زمان و اوقات فراغت، به عنوان عامل مهم جغرافیای انسانی، منجر به شکل گیری مسافرت، ایجاد تمرکز و چشم انداز فرهنگی گردیده و توانسته خود را در متن گردشگری جهان جای دهد. در این میان بهره مندی از فرهنگ های بومی و آیین های مذهبی محلی، به عنوان مصادیقی از گردشگری مذهبی- فرهنگی، عامل مهمی برای غلبه بر خستگی و بازگشت دوباره به درون، می باشد، به طوری که تاثیرات و اهمیت آن به تدریج شاخه جدیدی را به نام گردشگری مذهبی- فرهنگی پدید آورده است. مقاله حاضر با بیان این پیش فرض که آیین های مذهبی-فرهنگی بومی بر جاذبه های گردشگری در مقصد می افزایند، سعی نموده تا نقش این آداب و رسوم (آیین عید مرده ها) را در توسعه گردشگری سوادکوه مورد بررسی و پژوهش قرار دهد. روش پژوهشی در این مقاله، توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده می باشد. یافته های بدست آمده از نتایج تحقیق حاضر که با بهره گیری از آزمون هایی چون کای اسکوئر، اسپیرمن، ضرایب همبستگی فی وکرامر می باشد، نشان می دهد که در کنار ضعف امکانات و تاسیسات مختلف، آیین مورد مطالعه نقش به سزایی در معرفی فرهنگ دینی منطقه دارد و بستر مناسبی برای توسعه همه جانبه گردشگری در منطقه مورد مطالعه می باشد.
  کلیدواژگان: فرهنگ، گردشگری مذهبی و فرهنگی، آیین های مذهبی، آیین عید مرده ها، سوادکوه
 • غلامعباس فلاح قالهری، فهیمه شاکری صفحه 97
  هدف اصلی این پژوهش بررسی روند تغییرات روزهای همراه با طوفان تندری در گستره ایران است؛ بدین منظور تعداد 50 ایستگاه همدید در دوره آماری 35 ساله (2013-1979) انتخاب گردید. ابتدا داده ها کنترل کیفی شدند و مقادیر ناهمگون از سری زمانی داده ها حذف شد. سپس، با هدف بررسی شرایط کلی پدیده طوفان تندری در ایستگاه های مورد مطالعه، نمودار توزیع روزهای همراه با طوفان تندری ترسیم گردید. مطالعه روند و معناداری آن با استفاده از آزمون پارامتریک تی–تست و آزمون ناپارامتریک من-کندال صورت گرفته است. برای کشف نقاط جهش در فراوانی وقوع طوفان تندری از آزمون من کندال دنباله ای و آزمون پتیت بهره گرفته شد؛ سپس معناداری نقاط با استفاده از آزمون های من ویتنی ( تک جهشی) ، کروسکال والیس( چندجهشی) بررسی شده است. نمودار توزیع سالانه طوفان تندری در گستره ایران نشان دهنده تمرکز حداکثر فراوانی وقوع طوفان تندری در قسمت های غربی و شمال غربی کشور می باشد. نتایج حاصل از تحلیل روند موید روند افزایشی در 39 ایستگاه و روندکاهشی در11 ایستگاه است. همچنین برای محاسبه مقدار روند از روش خطی حداقل مربعات استفاده و سپس مقدار کل روند سالانه بر حسب درصدی از میانگین سالانه بیان شده است. نتایج نشان می دهد بیشترین مقدار روند مربوط به ایستگاه های یزد و کاشان می باشد که هر دو در حاشیه کویر مرکزی ایران واقع شده-اند. به عبارت دیگر، بیشترین میزان تغییر پذیری مثبت نسبت به میانگین بلند مدت در این دو شهر رخ داده است. با توجه به وجود جهش در داده های طوفان تندری همچنین وضعیت روند در نمودارها مشخص می شود که وجود روند برای پارامتر مذکور در اکثر ایستگاه ها از تغییرات ناگهانی ناشی شده است. برای تعیین تغییرات زمان وقوع اولین جهش در امتداد طول و عرض جغرافیایی، زمان اولین وقوع جهش با استفاده از روش کریجینگ در مناطقی که جهش معنی دار داشته اند، پهنه بندی گردید .نتایج نشان میدهد روند تغییرات در امتداد عرض جغرافیایی شدیدتر از طول جغرافیایی است.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، طوفان تندری، روند، جهش، آزمون من کندال
 • وکیل حیدری ساربان، علی مجنونی توتخانه صفحه 119
  امروزه مشارکت و توسعه به عنوان دو عنصر مرتبط و مکمل همدیگر مطرح می باشد زیرا به اعتقاد صاحب نظران افزایش میزان مشارکت به عنوان یکی از نشانه های توسعه مطرح است و در این بین توجه به نیازهای آموزشی و مهارتی روستائیان می تواند میزان مشارکت روستائیان در فعالیت های عمرانی را افزایش دهد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ظرفیت سازی آموزشی بر میزان مشارکت روستائیان در فعالیت های عمرانی و به روش پیمایشی صورت گرفته است؛ بنابراین از نوع پژوهش-های توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش 49901 نفر ساکن 29 روستای شهرستان بناب جامعه ی آماری این پژوهش را تشکیل می باشد که از این میان بر اساس فرمول کوکران و به صورت تصادفی 400 نفر به عنوان تعداد نمونه و به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. روایی صوری پرسشنامه با کسب نظر پانل متخصصان در سطح خیلی خوب و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که از بین متغیرهای ظرفیت سازی آموزشی میزان استفاده از خدمات مشاوره، رضایت از خدمات آموزش و میزان مطالعه کتاب با میزان مشارکت روستائیان در فعالیت های عمرانی رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین در آزمون رگرسیون چند متغیره خطی متغیرهای مربوط به ظرفیت سازی آموزشی توانایی تبیین 87 درصد از تغییرات مربوط به میزان مشارکت روستائیان در فعالیت های عمرانی را دارند. بنابراین به منظور توانمند ساختن جوامع روستایی جهت مشارکت فعال در عمران و آبادانی روستا، اقدام به تقویت ظرفیت های آموزشی از طریق آموزش و مشاوره مستقیم نمود.
  کلیدواژگان: ظرفیت سازی، توسعه روستایی، ظرفیت سازی آموزشی، مشارکت، طرح های عمرانی، شهرستان بناب
 • پروین غفاریان، سمانه نگاه، نیما فرید مجتهدی، حسین عابد صفحه 141
  سواحل جنوبی دریای خزر، به ویژه در دهه ی اخیر، به دفعات توسط ریزگردها به مخاطره افتاده است. در این پژوهش تلاش شده است تا کانون اصلی و ساختار گردش-های جوی تولید ریزگردهایی که طی روزهای 19 و 20 سپتامبر2014 موجب غبارآلودگی سواحل جنوبی دریای خزر شد، مورد واکاوی قرار گیرد. مدل لاگرانژی پسگرد HYSPLIT برای تعیین منشا و مسیر شارش ریزگردها و نیز مدل عددی شیمیایی جو (WRF-Chem) برای تعیین تمرکز و توزیع ریزگرد ها و شبیه سازی الگوی سامانه مورد نظر، مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، یک چشمه ی فعال تولید ریزگرد برای نخستین بار در بخش های شرقی دریای خزر، روی پهنه های بیابانی صحرای ترکمنستان و قره قوم شناسایی شد. منشا اصلی خیزش ریزگردها در این سامانه، شکل گیری چرخند حرارتی در مقیاس محلی روی هسته ی دمایی گرم در شرق خزر است. همگرایی سطحی ناشی از گردش چرخندی این مرکز کم فشار، با توجه به پوشش بیابانی منطقه، موجب انتقال ریزگردها به درون ستون جو شده است. شرایط پایداری نسبی جوی در ترازهای میانی و فوقانی موجب شده، ریزگردها نفوذ و گسترش قائم چندانی در عمق تروپوسفر نداشته و به زیر 700 هکتوپاسکال محدود شوند. مولفه ی منفی مداری و نصف النهاری میدان باد 10 متری و افزایش سرعت باد با توجه به افزایش گرادیان فشار روی بخش های بیابانی شرق خزر، منجر به شکل گیری جریان های شمال شرقی و گسیل توده ی ریزگردها به سمت پهنه ی خزر جنوبی و کرانه های جنوبی آن شده است. پایش تصاویر باند مرئی سنجنده مودیس و همچنین پهنه بندی مکانی مقادیر ضخامت نوری جو (AOD)، نتایج حاصل از شبیه سازی عددی در نحوه ی توزیع ریزگردها و انتقال آن به استان های مازندران و گیلان را تایید می کنند.
  کلیدواژگان: مخاطره غبار، صحرای ترکمنستان، مدل لاگرانژی HYSPLIT، مدل عددی شیمیایی WRF، Chem، چرخند حرارتی، سواحل جنوبی دریای کاسپین
 • داریوش یاراحمدی، مینا میریان صفحه 165
  پدیده گرم شدن زمین با تغییر الگوی زمانی – مکانی دما همراه بوده است. ازاین رو دگرگونی ها و افت وخیزهای این عنصر از اهمیت علمی و عملی زیادی برخوردار است. یکی از رهیافت های مطالعاتی برای بررسی تغییرات دمایی به کارگیری روش های آماری است. اقلیم شناسان برای بررسی تغییرات دما از روش های سری زمانی استفاده می کنند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی تغییرات دمای سالانه ایستگاه سینوپتیکی تهران با استفاده از روش های سری زمانی است. بدین منظور از داده های آماری دمای تهران طی دوره آماری 2008-1951 بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که در تحلیل طیفی با سطح اطمینان 95/0 چرخه های 1، 21 و 22 معنادار بودند. همچنین نمودار سری زمانی درجه حرارت سالانه ایستگاه، روند صعودی این پارامتر را نشان می دهد. سپس الگوسازی در خانواده چندجمله ای ها، نیز نشان داد که الگوی خط دمای تهران طی 55 سال گذشته (08/0±72/0) درجه سلسیوس افزایش داشته است. همچنین با استفاده از زنجیره مارکوف احتمال تغییر وضعیت از سال سرد به سال گرم و بالعکس به ترتیب 2/2 و 82/1 برآورد گردید، به عبارتی هر 2/2 سال یک بار سال سرد و هر 82/1 سال یک بار سال گرم رخ می دهد. نهایتا در الگوسازی آریما، پس از بررسی مقدار آکائیک (AIC) الگوی (1، 1، 0) ARIMAبه عنوان مناسب ترین الگو انتخاب گردید.
  کلیدواژگان: سری زمانی، زنجیره مارکوف، تحلیل طیفی، ARIMA، تهران
 • حسین محمدی، فاطمه ربانی، داریوش مظاهری صفحه 187
  تغییر اقلیم اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر تولید محصول و امنیت غذایی دارد. هدف این بررسی، شبیه سازی اثرتغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی برنج درمدیریت های مختلف آبیاری در منطقه خزری است. داده های مورد استفاده شامل داده های هواشناسی، خاک شناسی و مدیریت محصول می باشد. داده های هواشناسی شامل داده های روزانه دمای کمینه، دمای بیشینه، تابش و بارش ایستگاه رشت برای دوره آماری 2010- 1980و داده های ماهانه دما و بارش مربوط به 6 مدل گردش عمومی جو برای دوره آماری 2000-1971 به عنوان دوره پایه جهت بررسی عملکرد مدل های گردش عمومی جو است. داده های خاک و داده های مدیریت محصول از آزمایش مزرعه ای سال 2006 و 2007 برداشت شده اند. چشم انداز اقلیم آینده براساس مدل MPEH5 و تحت سناریوهای SRA1B،SRA2وSRB1 برای دوره های2032-2011مشخص گردید. نتایج چشم انداز اقلیم آینده نشان داد که میانگین دما افزایش و مجموع بارش کاهش خواهد یافت. اثر تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی برنج با مدل زراعی CERES-Rice در سه رژیم غرقاب دائم، آبیاری با فاصله 5 روز و 8 روز شبیه سازی شده است. نتایج نشان داد که زمان آغاز خوشه دهی، گلدهی و بلوغ فیزیولوژیک با افزایش دما کاهش خواهد یافت. همچنین بررسی مراحل فنولوژی برنج در سناریوهای مختلف نشان می دهد که با افزایش بیش از یک درجه دمای هوا، آغاز خوشه دهی، گلدهی و بلوغ فیزیولوژیک در شرایطی که نیاز آبی گیاه تامین باشد (غرقاب دائم) با تاخیر همراه خواهد بود.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، فنولوژی برنج، منطقه خزری، مدل MPEH5، مدل Ceres، Rice
 • حسن ذوالفقاری، فیروز مجرد، مجتبی میرزایی صفحه 207
  میانگین بارش سالانه در ایران حدود 250 میلی متر است که کمتر از یک سوم بارش میانگین جهانی است. علاوه بر کمبود بارندگی، توزیع نامتوازن و ناهمگون آن نیز بر بی اعتمادی به بارندگی در این سرزمین افزوده است. در این مطالعه، عدم اعتماد به بارش ایران با استفاده از شاخص عدم اعتماد به بارش (UI) که برخلاف روش های متعارف، رژیم بارش یا توزیع زمانی و ویژگی های بارش را مورد توجه قرار می دهد، بر اساس داده های آماری 48 ایستگاه سینوپتیک کشور در یک دوره 30 ساله (1979 تا 2008) مورد بررسی قرار گرفته است. میزان روند و وضعیت معنی داری شاخص در هر ایستگاه از طریق آزمون ناپارامتری من کندال و برآورد کننده شیب سن در سطح اطمینان 95% مشخص گردیده است. در نهایت، سطح کشور بر اساس مقادیر شاخص بدست آمده با استفاده از روش های میان یابی IDW و Kriging پهنه بندی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که میزان متوسط عدم اعتماد به بارش در کل ایران، برابر با 2/2 یا حدود 36% می باشد. میزان عدم اعتماد به بارش در نواحی مرطوب که شروع بارش زودتر و دوره بارندگی طولانی تری دارند، بیشتر و در مناطق خشک ایران که شروع بارش دیرتر و دوره بارندگی کوتاه-تری دارند، کمتر است. اگر چه بین نواحی مختلف کشور از نظر عدم اعتماد به بارش، اختلاف زیادی وجود ندارد، با این وجود برخلاف دیدگاه سنتی رایج، عدم اعتماد به بارندگی در ناحیه مرطوب خزری و ناحیه نیمه مرطوب شمال غرب کشور، بیشتر است. در مقابل، کمترین مقدار عدم اعتماد به بارندگی، در منطقه خشک ساحلی جنوبی ایران مشاهده می شود. همچنین به جز در ایستگاه بندر لنگه در جنوب ایران که دارای شیب صعودی شاخص به میزان 04/0 در سال است، در سایر ایستگاه ها از نظر عدم اعتماد به بارش روند معنی داری مشاهده نمی شود.
  کلیدواژگان: شاخص عدم اعتماد به بارش، رژیم بارش، روندیابی، پهنه بندی، ایران
|
 • Saeed Zanganeh Shahraki Page 7
  Urban form can be affected by diverse factors in different times. Socio- economic, political and physical factors are among the main contributors. So, one of the most important challenges of urban planners is measuring and identifying urban development pattern in order to direct and strengthen it to sustainable pattern and right direction. The case study of the present paper is the city of Yazd, a middle-sized city in the center of Iran, and the studied years are 1975, 1987, 2000 and 2010. To achieve the main objective of the paper, measuring Yazd growth and expansion by spatial metrics, it has used remote sensing data and satellite imageries and ArcGIS software. The conclusion revealed that in four periods of study, complexity or irregularity of the urban patch shapes has increased, centrality or average distance of the dispersed parts to the city center has decreased, compactness or the number and area of patches their distance from each other has decreased, porosity or ratio of open space has increased and finally population density of city has decreased in a large amount. Therefore, all perimeters show that the temporal - spatial form of Yazd has moved from compact to sprawl. Due to many undesired impacts of urban sprawl, urban planners and authorities are required to use adherent techniques and policies to control urban sprawl and to direct it toward more sustainable directions.
  Keywords: Urban Form, Urban Sprawl, Compact City, Spatial Metrics, Yazd
 • Zahra Hejazizadeh, Parisa Sadat Aashofteh, Ebrahim Fattahi, Zahra Gholampour Page 31
  In this study, the predicted monthly temperature and rainfall data from HadCM3 model (base period, 1972-2001) and next period (2011-2040) under A2emission scenario were used to investigate the impacts of climate change on runoff variations in the Kor river basin. HadCM3 model output was downscaled based on a temporal downscaling approach (Change Factor) and spatial downscaling approach (Proportional) for the basin. The time series of monthly temperature and precipitation were produced in future period. The results showed that temperature and rainfall will increase and decrease in the future period relative to the base period, respectively. Then, the calibrated IHACRES model was used to model rainfall-runoff relationships in the Kor river basin. Then, the downscaled monthly temperature and rainfall time series in next period were employed to rainfall-runoff model and the monthly runoff time series were simulated for period 2011- 2040. The comparison of future period runoff relative to observed period showed that the annual runoff in the basin for period 2011-2040 will decrease about 9٫43% with respect to base period.
  Keywords: Climate Change, IHACRES Model, Downscaling, Kor River Basin, Emission Scenario
 • Ehsan Lashgari Page 49
  Presentation of generalized theory in international relation is one of the purposes of thinker in this major. But, Knowledge of international relations during their classic life has always been dealing with various topics, nature and origin. So, with this very different content, theorizing in this field has been difficult. In other words, subjects of studies in the science of international relation such as war, diplomacy, and international and regional organizations.... often are too unique. So, the nature and origins of international relation is very difficult for presentation of theoretical theory. In this regard, after world war (II) numerous theories and schools have been emerged in the international relation that whichever could explain and theorize partly of incident in international relation.The main goals of this article is presenting of philosophical theory. So, in this paper in the first stage with reply on analytical and explanation approach, have been struggled were cleared geopolitics theoretical and conceptual framework. Finding research reveals that especially after cold war it is possible for presentation of geopolitical theory that could explain current and future incident in international relation. Generally, the most important areas by its capacity could determine success of state and political actors in the making of their national interest in international relation. Thus enjoy the basis and Foundation of the foreign policy of the countries and their leaders focused on the policies of the geopolitical campaign.
  Keywords: Geopolitics_International relations – Power –Rival_Cold war
 • Gafar Mirkatouli, Masoomeh Mahdian Bahnamiri, Ali Mahdi, Zahra Mirzai Kutenai Page 71
  Today religious and cultural tourism in its specialized concept, beyond dependence on time and spare time as an important factor in human geography has led to the formation of travel and and cultural landscape and concentration and found its place within the world tourism. in the meantime, profiting from native cultures and folklore, local and religious rituals as the examples of cultural-religious tourism are significant factors of coping with boredom and back to oneself as its effects and significance have gradually created a new branch called religious-cultural tourism. The present study suggests the presupposition that attractions of the destinations and it tries to show a remarkable ritual or tradition in SavadKuh Mazandaran,the dead day festival and its effect in tourism development of SavadKuh area.The study is descriptive analytic and the data were collected by questionnaires, interviews and observation. The study results obtained by Chi-square test, Spearman test, Phi and crammer correlation coefficient show that in spite of the weakness of facilities and accomodations,the ritual under study has a significant role in presenting and introducing the religious culture of SavadKuh region and it can be a suitable opportunity for the full development of the tourism in the region of the study.
  Keywords: culture, religious tourism, religious rituals, feast of dead, Savadkouh
 • Gholamabbas Fallah Ghalhari, Fahime Shakeri Page 97
  This study mainly aims to investigate trends of the number of days with thunder storms throughout Iran. To accomplish so, the observed data for present weather codes of thunderstorms (codes 17, 29, and 99-91) at the main synoptic hours in 50 synoptic stations during the 35years period (1979-2013) are used. After extraction of the present weather codes of thunderstorms, especial quality control procedures are applied to data; therefore, noisy data were excluded from the time series data and the time series values related to the annual frequency of thunderstorm occurrences of each station are obtained. Then, to determine the overall condition of the thunderstorm in the studied stations, a distribution diagram is drawn to demonstrate the days with thunderstorms. T-test and Kendall test are employed to investigate the whole process and its significance. Also, the Pettitt and Mann-Kendall (MK) tests are conducted to find mutations in the frequency of thunderstorm occurrences and, later, the significance is acquired using the Mann-Whitney test (for single mutation) and the Kruskal-Wallis test (multi-mutation). The Iran’s annual thunderstorm distribution diagram are concentrated in the northern and northwestern parts of the country.The results indicate an increasing trend in the number of days with thunderstorm in 39 stations and a decrease in 11 stations accordingly. Besides, the linear least squares method is employed to calculate the trend values; then, the total amount of the annual trend is demonstrated in terms of percentage of the average annual thunderstorm.The results show that the maximum amount belongs to Kashan and Yazd’s stations, both located in the margin of Iran’s central desert. In other words, the maximum positive variability comparing to the long-term average occurred in these two cities. To monitor the first occurrence of mutations along the longitude and latitude, the first mutation occurrence is mapping using the Kriging method in areas with significant mutations. The results indicate that the variations are greater along latitude rather than longitude.
  Keywords: climate change, thunderstorm, trend, mutation, Mann, Kendall test
 • Vakil Heidari Sarban, Ali Majnoni Totkhanhe Page 119
  Participation, in the development context, is a process through which all members of a community or organization are involved in and have influence on decisions related to development activities that will affect them. That implies that development projects will address those community or group needs on which members have chosen to focus, and that all phases of the development process will be characterized by active involvement of community or organization members. This study is aimed to analyze the role of educational capacity building on the rural people participation in developmental activities by the method of survey studying, so this is an analytical- descriptive study. The methodological approach of this study employed an analytical Method (co relational study). The study population consists of rural people living in rural areas (29 villages) of Benab County. (n=400) by using proportionate stratified random sampling method. Sample size was determined based on the Cochran’s formula and the required data were collected through questionnaires. Content validity of the questionnaire was confirmed by professors and experts and its reliability was determined based on Cronbach's alpha (0.92). For data analysis, SPSS software was used. The results indicated that there are significant relationships between all such as (educational capacity utilization rate of consulting, education and reading) and the participation of villagers in developmental activities.
  Keywords: capacity building, educational capacity building, participation, developmental activities, Bonab County
 • Parvin Ghafarian, Samaneh Negah, Nima Farid Mojtahedi, Hossein Abed Page 141
  In the recent decade, the southern coastal of the Caspian Sea is frequently facing dust hazards. This research attempts to identify the original source of dust generation that causes dust transmission to the southern coastal of the Caspian Sea in 19th and 20thof September 2014, and analyze the atmospheric circulation that leads to the emission of dust into this area. Therefore, Implementation of the HYSPLIT backward Lagrangian model is used, for determining the origin and direction of dust flow, the chemical atmospheric model (WRF-Chem) is applied to determine the concentration and distribution of dust, and to simulate the system’s pattern. The results indicate anew source of the dust in the eastern part of the Caspian Sea and across the deserts of Turkmenistan and Qara-Qum. The main cause of this dust event is the formation of thermal cyclone on the warm area in the eastern part of the Caspian Sea. Surface convergence due to cyclonic circulation of the low pressure and also dry desert coverage, caused dust transfer into the atmosphere column.Negative components of U-wind and V-wind at 10m height and increase in wind speed due to the intensified pressure gradient over the desert in the east of the Caspian Sea; lead to the formation of the Northeastern streams (Westward) and dust emission into the southern coast of the Caspian Sea. The Monitoring of Visible images from MODIS sensor and zoning of AOD confirms the results of numerical simulations in dust transformation to the northern slope of the Alborz Mountains.
  Keywords: Dust hazard, Turkmenistan Sahara, HYSPLIT Lagrangian model, Chemical atmospheric model (WRF, Chem), Thermal cyclone, Southern coast of the Caspian Sea
 • Dariush Yarahmadi, Mina Miriyan Page 165
  Global warming has been associated with the changes of the pattern of the spatial-timing of temperature. Therefore, changes and fluctuations of this element have a scientific and practical importance. One of the approaches to examining the temperature variations is the use of statistical methods. Climatologists for the investigation of temperature variations use the time series methods. The main purpose of this study was to investigate the annual temperature changes of Tehran's station by using time series. For this purpose, the statistical data from the period of 1951-2008 were used. The results showed that in the spectral analysis with the confidence level of .95, cycles of 1, 21, and 22 were significantly observed. The annual temperature time series of the station also indicates the rising trend. Then, modeling in the family of polynomials also showed that the pattern of the temperature line of Tehran over the past 55 years has increased (.72±.08). Also, using a Markov chain estimated the possibility of change in situations from the cold year to hot year and vice versa 2.2 and 1.82, respectively. In other words, every 2.2 years a cold year and every 1.82 years, a warm year occurs. Finally, in the Arima modeling, after examining the Akaike value, the model of (1, 1, and 0) was selected as the most appropriate.
  Keywords: Time Series, Markov Chain, Spectral Analysis, Arima, Tehran.
 • Hossein Mohammadi, Fatemeh Rabbanib, Daryosh Mazaheric Page 187
  Climate change has serious direct and indirect consequences on crop production and food security. The objective of this study is the simulation of future climate on rice phenology under different water-management practices in Caspian Sea area. The used data for this research includes the meteorological, soil and crop management data. Meteorological data include the collection of daily data of minimum temperature, maximum temperature, solar radiation and precipitation during 1981-2010 and monthly temperature and precipitation of global climate models during 1971-2000. The Soil and product management data have obtained from field experiment in the Iranian Rice Research Institute in Rasht, from 2006 to 2007. The stochastic weather generators (Lars-WG) are used for downscaling of global climate models outputs. Future climate has been done using of MPEH5 under scenarios of SRA1B, SRA2 and SRB1. CERES-Rice model was used for simulating of rice phenology in three irrigation regimes. Under climate change scenarios, Simulation results reveal that minimum and maximum temperature will increase and total precipitation will decrease during the rice-growing season. The panicle initiation day, a thesis day and physiological maturity day will shorten with temperature increase in the future. Also, the beginning of rice phenology will decline with temperature increase above 1˚C even in continuous submergence.
  Keywords: Climate Change, Rice Phenology, Caspian Sea Area, MPEH5 Model, CERES, Rice Model
 • Hasan Zolfaghari, Firouz Mojarrad, Mojtaba Mirzaei Page 207
  The average annual rainfall in Iran is about 250 millimeters that is the small than one third of the average annual rainfall of the world. Imbalanced and non-uniform distribution of the low rainfall also increases the rainfall uncertainty in the country. In this study, rainfall uncertainty index (UI) based on statistical data from 48 synoptic stations in a period of 30 years from 1979 to 2008 has been investigated. In UI index, contrary to other methods, rainfall regime or temporal distribution and characteristics of rainfall are considered. The trend and significant status in each station through Mann Kendall and Sen.’s Slope Estimate non-parametric tests and at the 95% confidence interval has been determined. Finally, based on index values obtained, the country’s is classified in different zones using IDW and Kriging interpolation methods. The results show that the average rainfall uncertainty in Iran is equal to 2.2, or about 36%. The level of rainfall uncertainty in humid areas – where rainfall starts earlier and rainfall season is longer – is more, and in arid regions – where rainfall begins later and rainfall season is shorter – is less. However, unlike the results of other works rainfall uncertainty in Caspian humid region and semi-humid North West region of Iran in in high level. In contrary, the lowest level of rainfall uncertainty belongs to dry southern coastal region of Iran. However, Except the Bandar Length station which has an upward slope of 0.04 in a year, no significant trend weren’t observed in other stations.
  Keywords: Uncertainty Index, Rainfall Regime, Trend, Regionalization, Iran