فهرست مطالب

فیض - سال بیستم شماره 1 (پیاپی 86، فروردین و اردیبهشت 1395)
 • سال بیستم شماره 1 (پیاپی 86، فروردین و اردیبهشت 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/12
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سید دامون صدوقی *، مژگان چمی پا صفحات 1-10
  سابقه و هدف
  آمیلوئید بتا در مغز بیماران دیابتی افزایش می یابد. باتوجه به اینکه میدان های الکترومغناطیس اثرات متفاوتی بر فرایندهای زیستی دارند، این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره خیار دریایی توام با میدان الکترومغناطیس بر سطح سرمی انسولین، گلوکز و پروتئین آمیلوئید بتا در موش های صحرایی دیابتی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 42 سر موش صحرایی نر به 7 گروه مساوی شاهد سالم و شاهد دیابتی (آب مقطر)، دیابتی 1 (mg/kg100 عصاره)، دیابتی 2 (mg/kg100 عصاره + EMF 10 گاوس)، دیابتی 3 (mg/kg100 عصاره + 400EMF)، دیابتی 4 (10 EMF)، و دیابتی 5 (400 EMF) تقسیم شدند. موش ها با تزریق داخل صفاقی آلوکسان دیابتی شدند. گروه های دیابتی 2 تا 5 روزانه 60 دقیقه در معرض میدان الکترومغناطیس بودند. در روزهای 1، 15 و 30 سطح سرمی انسولین، گلوکز و پروتئین آمیلوئید بتا اندازه گیری شد.
  نتایج
  سطح گلوکز، انسولین و آمیلوئید بتا در نمونه های دیابتی 1 و 2 در روزهای 15 و 30 در مقایسه با شاهد دیابتی اختلاف معنی داری داشت. هم چنین، سطح گلوکز و انسولین در نمونه های دیابتی 3 و 4 در روزهای 15 و 30 در مقایسه با شاهد دیابتی اختلاف معنی داری داشت. در نمونه های دیابتی 4 این اختلاف برای آمیلوئید بتا در روز 30 معنی دار بود. در روزهای 15 و 30 افزایش معنی دار در سطح گلوکز و کاهش معنی دار در سطح انسولین و آمیلوئید بتا بین نمونه های دیابتی 5 و شاهد دیابتی مشاهده شد (P< 0/05).
  نتیجه گیری
  تزریق عصاره به نمونه های دیابتی، سطح سرمی گلوکز را کاهش داده و سطح انسولین و آمیلوئید بتا را افزایش داد. این اثرات در کاربرد همزمان با میدان الکترومغناطیس 10 گاوس تشدید شد.
  کلیدواژگان: دیابت، خیار دریایی، میدان الکترومغناطیس، آمیلوئید بتا، انسولین، گلوکز
 • یحیی معروفی *، منصور دبیرزاده، سید حسن حسین پور موسوی صفحات 11-15
  سابقه و هدف
  ترکیبات پنج ظرفیتی آنتیموآن داروی رایج لیشمانیوز هستند. علاوه بر عوارض جانبی، عود و مقاومت دارویی از مشکلات اصلی این داروهاست. زالزالک دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ضد لیشمانیایی عصاره میوه زالزالک در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی عصاره زالزالک با غلظت های مختلف به پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور افزوده شد. بعد از گذشت 24، 48 و 72 ساعت، میزان کشندگی با دو روش شمارش مستقیم و روش رنگ سنجی MTT بررسی شد. هم چنین، عصاره زالزالک به ماکروفاژ آلوده به آماستیگوت انگل افزوده شد و پس از گذشت 24 و 48 ساعت، میانگین تعداد آماستیگوت در ماکروفاژ آلوده محاسبه گردید.
  نتایج
  میزان کشندگی بیشترین و کمترین غلظت (μg/ml 60 و 0/5) به ترتیب بعد از گذشت 24 ساعت، 31/86 و 27/93 درصد، بعد از 48 ساعت، 20/11 و 20/94 درصد و بعد از 72 ساعت، 35/19 و 55/14 درصد بود. IC50 بعد از 24 ساعت، μg/ml 49/13 به دست آمد. میانگین تعداد آماستیگوت در هر ماکروفاژ پس از 24 ساعت در گروه های کنترل، زالزالک با غلظت های μg/ml 1 و 10 و 100 به ترتیب 3/91، 1/97، 1/76 و 1/78 محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که اگرچه عصاره میوه زالزالک اثر کشندگی چندانی بر پروماسیتگوت ندارد ولی تا حدودی مانع از تکثیر آماسیتگوت در داخل ماکروفاژ می شود.
  کلیدواژگان: زالزالک، لیشمانیا ماژور، پروماستیگوت، آماستیگوت
 • سمیه آرام *، محسن غفرانی، عباس صالحی کیا صفحات 16-24
  سابقه و هدف
  افراد معتاد نسبت به جمعیت عمومی از سلامتی و فعالیت بدنی پایین تری برخوردارند. ورزش باعث بهبود و پیشرفت سلامتی افراد معتاد حتی در مواردی که به علت سوء مصرف مواد دچار اختلال شده اند، می شود و می تواند فواید رفتاری و فیزیولوژیکی بسیاری در بهبود ایشان داشته باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر 10 هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین E بر روی فشار خون، ضربان قلب وVO2 max در زنان معتاد انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  جامعه تحقیق را زنان معتاد کمپ ترک اعتیاد زاهدان تشکیل می دادند که از بین آنها تعداد 38 نفر به روش نمونه گیری در دسترس طی سال های 94-1393 انتخاب شدند و به چهار گروه تمرین+ دارونما (10 نفر)، تمرین+ ویتامین E (10 نفر)، ویتامین E (10 نفر) و دارونما (8 نفر) تقسیم شدند و به مدت 10 هفته مکمل و دارونما دریافت کردند. گروه تجربی تمرینات هوازی را به مدت 10 هفته (هفته ای 3 جلسه 50-40 دقیقه ای با شدت 75-40 درصد ضربان قلب بیشینه) دنبال کردند.
  نتایج
  نتایج این تحقیق نشان داد که در مقایسه با گروه دارونما VO2 max گروه های تمرین+ دارونما و تمرین+ ویتامینE افزایش داشت (0/009=P)، اما در میزان فشار خون (0/442=P) و ضربان قلب (0/101=P) گروه های تجربی در مقایسه با گروه دارونما تفاوت معن ی داری به دست نیامد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تمرینات هوازی مستقل از مصرف ویتامین E از طریق افزایش VO2 max زنان معتاد بر سلامتی آن ها موثر باشد.
  کلیدواژگان: تمرینات هوازی، فشار خون، ضربان قلب، ویتامین E، زنان معتاد
 • بختیار ترتیبیان، مریم شعبانی، بهمن ابراهیمی ترکمانی * صفحات 25-32
  سابقه و هدف
  هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین لنفوسیت های T (CD8+، CD4+)، نسبت CD4+/CD8+ و سلول های کشنده طبیعی (CD56+) با حداکثر نبض اکسیژن در دختران فعال در پاسخ به فعالیت بدنی شدید بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی با طرح اندازه های تکراری بر روی 16 دختر فعال 25-20 ساله انجام شد. جهت برآورد حداکثر نبض اکسیژن و پاسخ شاخص های ایمنی از آزمون نوارگردان (GTX) استفاده گردید. نمونه های خونی در شرایط پایه، بلافاصله بعد و 2 ساعت پس فعالیت ورزشی فزاینده برای بررسی مقادیر CD4+،CD8+،CD56+ و نسبت CD8+/ CD4+(با روش فلوسایتومتری) از ورید بازویی به دست آمد.
  نتایج
  مقادیر سلول های CD4+ و نسبت CD8+/ CD4+بلافاصله بعد از فعالیت بدنی فزاینده کاهش معنی داری نشان دادند (0/05 P≤). اما مقادیر سلول هایCD8+ و CD56+ بلافاصله پس از فعالیت بدنی فراینده افزایش معنی داری را نشان دادند (P≤ 0/05). در بررسی ارتباط متغیرها، بین نبض اکسیژن با CD8+ و CD56+ ارتباط مثبت و معنی دار یافت شد (0/69 P≤ 0/001،r=) و (P≤ 0/009 ،r=0/49). هم چنین، در بررسی ارتباط بین نبض اکسیژن با CD4+ و نسبت CD4+/CD8+ارتباط منفی و معنی دار بین این شاخص ها یافت شد (0/53- P≤ 0/002،r=) و (P≤ 0/001،r=-0/64).
  نتیجه گیری
  حداکثر نبض اکسیژن به عنوان شاخصی از کارایی دستگاه قلبی-عروقی رابطه قوی با برخی از شاخص های ایمنی بدن بعد از فعالیت ورزشی شدید در دختران فعال دارد.
  کلیدواژگان: دختران فعال، تمرین، لنفوسیت های CD4+ و CD8+، سلول کشنده طبیعی، حداکثر نبض اکسیژن
 • جمال امری، مهدی صادق *، بهروز محمدی، هما سلیمانی، حیدر فراهانی صفحات 33-40
  سابقه و هدف
  در مطالعه حاضر اثر مواجهه مزمن طی دوران جنینی با امواج موبایل (900 مگاهرتز) و امواج الکترومغناطیس 50 هرتز بر ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (TAC) و مالون دی آلدئید (MDA) پلاسما و بافت مغز موش های صحرائی نر و ماده بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  پس از باروری، 9 سر موش صحرایی ماده به صورت تصادفی در سه گروه کنترل، مواجهه با امواج موبایل (Mobile) و مواجهه با میدان 50 هرتز (LF) قرار گرفتند. در گروه LF حیوانات روزانه و تا روز قبل از زایمان 30 دقیقه درون یک سیم لوله (میدان 50 هرتز با شدت 1/5 میلی تسلا) قرار گرفتند. در گروه Mobile موش های صحرائی ماده در قفسی نگهداری می شدند که در تمام مدت بارداری یک گوشی موبایل در حالت روشن و آماده به کار زیر قفس قرار داشت و روزانه 30 دقیقه موبایل در وضعیت مکالمه قرار می گرفت. بعد از زایمان و پایان دوره شیرخواری فرزندان نر و ماده هر سه گروه در 6 گروه آزمایشی برای نمونه گیری از خون و مغز و اندازه گیری MDA و TAC قرار گرفتند.
  نتایج
  مقادیر TAC و MDA پلاسما و مغز بین نرها و ماده های گروه کنترل تفاوت معنی داری را نشان نداد (P> 0/05). هم چنین، TAC پلاسما گروه های Mobile و LF در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشت (P> 0/05). MDA) بافت پلاسما و مغز گروه های Mobile و LF نیز در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داری نشان نداد (P> 0/05).
  نتیجه گیری
  نتایج ما نشان داد مواجهه مزمن طی دوره جنینی با این میدان های الکترومغناطیس پیامد معنی داری بر TAC و MDA پلاسما و مغز ندارد.
  کلیدواژگان: میدان الکترومغناطیس، مالون دی آلدئید، امواج موبایل، ظرفیت تام آنتی اکسیدان
 • مصطفی کمالی، بهنام قاسمی، محمدعلی صالحی، کیوان شریف مرادی *، منصور سیاح صفحات 41-48
  سابقه و هدف
  در سکته مغزی کنترل و تعادل بیماران مبتلا مختل می شود. این اختلال تعادل موجب افزایش خطر سقوط، کاهش اعتماد به نفس و وابستگی بیمار می گردد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر یک دوره تمرین در آب و خشکی بر تعادل قامتی این بیماران بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مشاهده ای است. تعداد 36 زن مبتلا به سکته مغزی که در 3 گروه تمرین در آب، تمرین در خشکی و گروه کنترل (بدون تمرین) قرار داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. تمرینات به مدت 8 هفته برای آنها انجام شد، و از کلیه آزمودنی ها آزمون تعادل قامتی (FRT) گرفته شد.
  نتایج
  تعادل قامتی بیماران بعد از تمرینات ورزشی (در آب و در خشکی) 4/6 سانتی متر از قبل از دوره تمرینی بهتر شد (P= 0/001). تمرین در آب و تمرین در خشکی به ترتیب 5/9 و 3/5 سانتی متر تعادل قامتی بیماران را بهبود بخشید (P= 0/001). و حجم اثر تمرین در آب 10 درصد از حجم اثر تمرین در خشکی بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  در کل می توان گفت تمرین درمانی تعادل قامتی بیماران سکته مغزی را بهبود بخشیده و تمرین در آب در بهبود تعادل قامتی بیماران مبتلا به سکته مغزی از تمرین در خشکی موثرتر است.
  کلیدواژگان: سکته مغزی، ورزش درمانی، تعادل قامتی
 • ساره باقری جوشقانی، رضوان منیری *، فرزانه فیروزه، مجتبی صحت، الهام قناعت قمصری صفحات 49-56
  سابقه و هدف
  اسینتوباکتر بومانی یکی از مهم ترین باکتری های بیماریزای ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی به خصوص در بخش مراقبت های ویژه است که دارای مقاومت ذاتی نسبت به بسیاری از آنتی بیوتیک ها می باشد. هدف از این مطالعه بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، تولید بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs) و متالوبتالاکتاماز (MBL) در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی جداشده از نمونه های لوله تراشه بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 93-1392 بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی توصیفی بر روی 40 ایزوله اسینتوباکتر بومانی جداشده از بیمارستان شهید بهشتی انجام گرفت. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به 17 عامل ضد میکروبی، با روش دیسک دیفیوژن طبق معیار CLSI انجام پذیرفت. ایزوله های مولد(ESBLs) و (MBL) توسط تست Double Disk Diffusion تایید گردیدند. تشخیص ژن blaOXA-51 برای تایید اسینتوباکتر بومانی با روشPCR انجام گرفت.
  نتایج
  از تعداد 40 ایزوله اسینتوباکتر بومانی همه نمونه ها به پیپراسیلین، پیپراسیلین تازوباکتام، سفتازیدیم، سفپیم، سفوتاکسیم، سفتریاکسون، مروپنم، ایمی پنم، سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، تری متوپریم سولفومتاکسازول مقاوم بودند. صد در صد ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو (MDR) بودند. 2 ایزوله (5 درصد) ESBL مثبت و 26 ایزوله (65 درصد)MBL مثبت بودند. تمامی ایزوله ها از نظر حضور ژن blaOXA-51 مثبت بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که فراوانی اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بالا است. از آنجایی که ژن های مقاومت بر روی عناصر متحرک قرار دارند، شناسایی سریع این سویه ها جهت جلوگیری از انتشار بعدی این میکروب، ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: اسینتوباکتر بومانی، بتالاکتاماز وسیع الطیف، متالوبتالاکتاماز، مقاوم به چند دارو
 • محمد نوری، کاظم قهرمان زاده، حسین بیژن پور، عصمت آقاداود جلفایی* صفحات 57-63
  سابقه و هدف
  سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)اغلب باعث کاهش اوولاسیون، ناباروری و هیپرآندروژنیسم می گردد. بسیاری از زنان مبتلا چاقی را در درجات متفاوتی از خود نشان می دهند. افزایش شاخص توده بدن (BMI) ممکن است باعث اختلال در درمان موفق باروری شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر افزایش BMI بر بیان ژن آنتی مولرین هورمون(AMH) در سلول های گرانولوزا و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تحلیلی-مقطعی در سال 1390 بر روی 80 بیمار مبتلا به PCOS و یا بیماران با اختلالات نازایی دیگر به غیر از PCOS) با درجات متفاوت BMI و متوسط سن 20-35 سال که به مرکز باروری الزهرا تبریز مراجعه کرده بودند، انجام شد. بیماران بر اساس چاقی و دارابودن علائم بیماری PCOS به چهار گروه تقسیم شدند. در روز برداشت اووسیت، سلول های گرانولوزا جهت بررسی بیان ژن آنتی مولرین و سرم خون بیماران جهت اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی جمع آوری گردید.
  نتایج
  میزان بیان ژن AMHدر افراد بیمار به طور معنی داری بالاتر از افراد نرمال بود (0/05>P)، درحالی که با افزایش BMI در افراد بیمار میزان بیان ژن AMH کاهش معنی داری را نشان نداد (0/05

  Pو 34/0=r).

  نتیجه گیری
  میزان بیان ژن AMH تحت تاثیر فنوتیپ بیماری قرار داشته و میزان مقاومت به انسولین در بیماران PCOS نقش مهمی در افزایش مقدار AMH سرمی ایفا می کند.
  کلیدواژگان: سندروم تخمدان پلی کیستیک، ضریب توده بدن، آنتی مولرین هورمون، مقاومت به انسولین
 • مینا مظاهری *، غلامرضا منشئی صفحات 64-72
  سابقه و هدف
  درد جزء اجتناب ناپذیر زندگی است که می تواند افکار، احساسات و رفتار فرد مبتلا را تحت تاثیر قرار دهد. هدف پژوهش حاضر مقایسه جنبه های شناختی رفتاری و پذیرش درد بر اساس سطح ذهن آگاهی در اختلالات عملکردی گوارشی است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه علی مقایسه ای است. جامعه آماری کلیه بیماران مبتلا به اختلالات عملکردی گوارشی ارجاع شده به درمانگاه روان تنی گوارش در شهر اصفهان در سال 1393 بودند. 167 بیمار به شیوه سرشماری انتخاب شدند و سپس از بین آنها برحسب سطح ذهن آگاهی (پایین 3-5/1، متوسط 5/4-1/3 و بالا 6-4/6) سه گروه 30 نفره به صورت تصادفی گزینش گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های ذهن آگاهی (MAAS)، چند وجهی درد (MPI) و پذیرش درد مزمن (CPAQ) استفاده گردید.
  نتایج
  یافته های تحلیل کروسکال والیس نشان داد که بین سه گروه از نظر برخی جنبه های شناختی رفتاری درد (اختلال در عملکرد روزانه 0/05 P<، شدت درد 0/01 P< و پریشانی هیجانی (0/01 P<) تفاوت معنی داری وجود داشته، اما در رابطه با پذیرش درد، بین گروه ها تفاوت معنی داری وجود ندارد (P> 0/05).
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته های این پژوهش، سطح ذهن آگاهی به جز پذیرش درد با سایر جنبه های شناختی رفتاری درد در ارتباط است. از این رو، استفاده از برنامه های مبتنی بر افزایش ذهن آگاهی می تواند در کاهش درد و جنبه های منفی آن در بیماران مبتلا به اختلالات عملکردی گوارشی که درد یکی از علائم اصلی آنهاست، موثر باشد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، درد، اختلالات عملکردی گوارشی
 • حسین ثباتی *، حبیب جسور قره باغ، حسین هنری صفحات 73-80
  سابقه و هدف
  کریپتوسپوریدیوم یک انگل تک یاخته ای دارای اهمیت در پزشکی و دامپزشکی است که سبب اسهال و استفراغ در طیف وسیعی از مهره داران می شود. برخی از آنتی ژن های سطحی انگل از جمله gp40/15 در اتصال و تهاجم به سلول میزبان و تحریک سیستم ایمنی نقش مهمی بر عهده دارند. با کلون و بیان نمودن این آنتی ژن ها امکان دسترسی به پروتئین های نوترکیب انگل فراهم می شود. هدف این مطالعه بیان ژن gp40/15 کریپتوسپوریدیوم پارووم در باکتری اشرشیاکلی است.
  مواد و روش ها
  توالی ژن gp40/15 کریپتوسپوریدیوم پارووم از بانک ژن به شماره AF155624 استخراج و به صورت صناعی در PET28a+ کلون و تهیه گردید. جهت تایید از روش های ColonyPCR و هضم آنزیمی به وسیله آنزیم های محدودکننده BamHI وXhoI استفاده شد. پلاسمید نوترکیب به داخل باکتری اشرشیاکلی منتقل شده و بیان پروتئین با استفاده از SDS-PAGE، وسترن بلات و الایزا با استفاده از سرم حاوی آنتی بادی بر ضد انگل کریپتوسپوریدیوم پارووم تایید شد و سپس با ستون کروماتوگرافی تخلیص گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد که ژن gp40/15 درپلاسمید PET28a+ کلون شده است و نتایج ColonyPCR و هضم آنزیمی پلاسمید PET28a+ حاوی ژن gp40/15، قطعه 921bp را نشان داد. بیان pEgp40/15 در باکتری اشرشیاکلی با استفاده از روش های SDS-PAGE، وسترن بلات والایزا تایید شد و باندی در حدود 43 کیلودالتون را نشان داد.
  نتیجه گیری
  ژن gp40/15 کلون شده در پلاسمید بیانیPET28a+ به طور موفقیت آمیزی در باکتری اشرشیا کلی بیان شده و پروتئین نوترکیب gp40/15 در آن تولید شده است. لذا، می توان از این پروتئین در مطالعات بعدی جهت ساخت واکسن های پروتئینی نوترکیب و طراحی کیت تشخیصی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: کریپتوسپوریدیوم پارووم، ژن gp40، 15، بیان پروتئین، اشرشیاکلی
 • منصوره مومن هروی، حسن افضلی *، رضا رزاقی، حسین اکبری، نعیمه حق شناس صفحات 81-88
  سابقه و هدف
  بروسلوز بیماری مشترک انسان و دام است. گزارشاتی از عفونت بروسلوز در بین اعضای خانواده با ریسک فاکتور مشترک وجود دارد. این مطالعه با هدف شیوع بروسلوز در اعضای خانواده بیماران مبتلا به بروسلوز حاد طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 239 نفر از اعضای خانواده 95 بیمار مبتلا به بروسلوز انجام گرفت. از خانواده بیماران 5 میلی لیتر خون گرفته شد و آزمایش آگلوتیناسیون بروسلوز انجام شد. تیتر حداقل 1/80 برای رایت و کومبس رایت و تیتر 1/40 برای دو مرکاپتواتانول تست مثبت در نظر گرفته شد. پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک، سوابق بیماری علائم بالینی و نتایج آزمایشگاهی بیماران و اعضای خانواده از طریق مصاحبه تکمیل گردید.
  نتایج
  از بین 239 نفر از اعضای خانواده 95 بیمار مبتلا، 81 نفر سروپوزیتیو بودند که از این تعداد 55 نفر (67/9 درصد) مرد و 26 نفر (32/09) زن بودند. بیشترین ریسک فاکتور انتقال، مصرف لبنیات غیر پاستوریزه به ویژه پنیر محلی (65 درصد) بود. شیوع سروپوزیتیویتی در اعضا خانواده 33/9 درصد بود. ارتباط آماری معنی داری بین جنس و سن، شغل، محل سکونت و تماس با حیوان با تعداد افراد سروپوزیتیو در خانواده دیده نشد. بین مصرف لبنیات با تعداد مبتلایان در خانواده ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد (0/017=P ).
  نتیجه گیری
  باتوجه به میزان بالای سرولوژی مثبت در میان اعضای خانواده بیماران بروسلوز و مصرف پنیر محلی به عنوان شایع ترین ریسک فاکتور انتقال، غربالگری برای شناسایی تعداد بیشتر بیماران و آموزش مردم توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بروسلوز، سروپوزیتیو، اعضا خانواده
 • فاطمه طباطبایی، محمدرضا شریف، داود خیرخواه، مهلا مدنی * صفحات 89-95
  سابقه و هدف
  کودکان چاق نه تنها در معرض انواع بیماری ها هستند، بلکه به دلیل رژیم غذایی با کالری بالا و ارزش غذایی کم در معرض کمبود انواع ریزمغذی ها به ویژه آهن هستند. این مطالعه با هدف بررسی پروفایل آهن در کودکان چاق و مقایسه آن با افراد غیرچاق انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی روی 200 کودک 5 تا 15 ساله در شهر اصفهان طی سال 1393 انجام شد. گروه مورد 100 کودک چاق دارای پرونده در کلینیک های غدد اطفال و گروه شاهد 100 کودک غیرچاق مراجعه کننده به کلینیک های اطفال بودند که هیچ بیماری زمینه ای نداشتند. برای تمامی کودکان آزمایشات آهن سرم، فریتین پلاسما و TIBC به عمل آمد.
  نتایج
  در گروه مورد 43 درصد و در گروه کنترل 24 درصد افراد دارای فقر آهن بودند (0/004 P<). در کودکان چاق 88/4 درصد از کودکان مبتلا به فقر آهن دارای فریتین بالاتر از 15 میکرو گرم در لیتر بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع فقر آهن در کودکان چاق در این مطالعه به نظر می رسد غربالگری فقر آهن باید در کودکان و نوجوانان با BMI بالا انجام شود.
  کلیدواژگان: پروفایل آهن، فقر آهن، کودکان چاق
 • مجید احسانی *، مسعود معینی صفحات 96-99
  سابقه و هدف
  لنفوم اولیه طحالی حدود 2 درصد تمامی فرم های غیرهوچکین لنفوم را شامل می شود. 33 درصد لنفوم های اولیه طحالی (66/0 درصد کل لنفوم های غیرهوچکین) از نوع لنفوم منتشر سلول های بزرگ B (lymphomas Diffuse large B cell) می باشد که یک بیماری نادر است. در اینجا یک مورد لنفوم طحالی اولیه از نوع سلول بزرگ منتشر B گزارش می شود.
  معرفی بیمار: بیمار خانم 57 ساله ایی است که با ضعف و بی حالی، احساس پری شکم، سیری زودرس، و کاهش وزن مراجعه کرده و در معاینه لنفادنوپاتی نداشت و به جز اسپلنومگالی نکته دیگری مشاهده نشد. در بررسی های انجام شده با آزمایشات ویرولوژی و سرولوژی نکته مثبتی به نفع بیماری های عفونی و التهابی یافت نشد. آسپیراسیون مغز استخوان پرسلولی را نشان داد و در سی تی اسکن قفسه سینه، شکم و لگن لنفادنوپاتی مرکزی یافت نشد و فقط اسپلنومگالی شدید دیده شد. بیمار آنمی لکوپنی ، ESR، CRP و LDH افزایش یافته داشت. باتوجه به نتایج بررسی ها، بیمار تحت اسپلنکتومی تشخیصی-درمانی قرار گرفت و پاتولوژی لنفوم طحالی غیر هوچکین از نوع سلول های بزرگ منتشر Bرا گزارش کرد که در بررسی IHCنیز CD20مثبت داشت. بیمار پس از جراحی با کموتراپی (رژیم R-CHOP) تحت درمان قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  در بررسی های علل اسپلنومگالی پس از رد سایر علل شایع در رویکرد کلاسیک باید لنفوم اولیه طحالی مدنظر باشد. طحالی برداری در این بیماران نه تنها یک اقدام تشخیصی بلکه یک اقدام درمانی نیز می باشد.
  کلیدواژگان: لنفوم طحالی، لنفوم غیرهوچکین، سلول بزرگ منتشر B
|
 • Seyyed Damoon Sadoughi *, Mojgan Chamipa Pages 1-10
  Background
  Beta-amyloid is increased in the brain of diabetic patients. Considering different effects of electromagnetic field on biological processes, this study was performed to investigate the concomitant effects of aqueous extract of Holothuria arenicola and low frequency electromagnetic field (EMF) on the serum insulin, glucose and amyloid beta level in diabetic rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 42 male rats were divided into 7 equal groups: control and diabetic control (distilled water); diabetic 1(100 mg/kg of extract); diabetic 2 (100 mg/kg of extract EMF 10 gauss); diabetic 3 (100 mg/kg of extract EMF400); diabetic 4 (EMF10); diabetic 5 (EMF400). Diabetes was induced by intra-peritoneal injection of Alloxan. Diabetic groups 2, 3, 4 and 5 had daily exposure to the EMF for 60 minutes. The serum levels of insulin, blood glucose and beta-amyloid protein were measured at first, fifteenth and thirtieth days.
  Results
  The serum glucose, insulin and beta-amyloid level for diabetic samples 1 and 2 at first, fifteenth and thirtieth days were significant compared to the diabetic control. At fifteenth and thirtieth days, glucose and insulin level for diabetic 3 and 4 samples were significant compared to the diabetic control (P
  Conclusion
  Injecting Holothuria arenicola extract to the diabetic rats results in a decrease and increase in glucose, insulin and beta-amyloid, respectively. These effects were augmented with the simultaneous use of 10 gauss electromagnetic field.
  Keywords: Diabetes, Holothuria arenicola, Electromagnetic field, Beta, amyloid, Insulin, Glucose
 • Yahya Maroufi *, Mansoor Dabirzadeh, Seyyed Hasan Hossein, Pour, Mousavi Pages 11-15
  Background
  Pentavalent antimonate compounds are the routine drugs for leishmaniasis. Apart from side effects, relapse and drug resistance are among the main problems of these compounds. Hawthorn has antioxidant and antibacterial effects. The aim of present study was to determine the anti-leishmanial effect of hawthorn fruit extract in vitro.
  Materials And Methods
  In this experimental study different doses of hawthorn fruit extract was added to Leishmania major promastigotes. Cytotoxicity was investigated by both direct counting and MTT assay after 24, 48 and 72 hours. In addition, hawthorn extract was added to amastigote-infected macrophages and then the mean of amastigote per macrophage was counted after 24 and 48 hours. Data were analyzed using one-way ANOVA.
  Results
  The cytotoxicity of the highest and lowest concentration of the extract (60 µg/ml and 0.5 µg/ml) after 24, 48 and 72 hours was 31.86%, 27.93%; 20.11%, 20.94%; and 35.19%, 55.14%, respectively. After 24 hours the IC50 was 49.13 μg/ml; the mean number of amastigote per macrophage in Control and Plant extract-treated groups (1, 10 and 100 μg/ml) were: 3.91; (1.97, 1.76 and 1.78), respectively.
  Conclusion
  The results showed that hawthorn fruit extract has no significant cytotoxic effect on promastigotes. However, to some extent it can inhibit the proliferation of amastiogtes inside macrophages.
  Keywords: Hawthorn, Leishmania major, Promastigote, Amastigote
 • Somayeh Aram *, Mohsen Ghofrani, Abbas Salehikia Pages 16-24
  Background
  The addicts have a lower state of health and physical activity compared to general population. While exercise can improve the health status of the addicts even in cases that they have an impaired condition due to the substance abuse, it may have many behavioral and physiological benefits in the recovery process of such people. So, the aim of the current study was to investigate the effects of a 10 week aerobic exercise along with vitamin E supplementation on blood pressure, heart rate and VO2 max of addicted women.
  Materials And Methods
  The participants were the addicted women taken from a quit addiction camp in Zahedan. Based on available subjects sampling 38 addicted women were selected and classified into four groups: Exercise Placebo (n=10), Exercise Vitamin E (n=10), Vitamin E (n=10) and Placebo (n=8), which received the supplement and placebo for 10 weeks. The experimental group was studied for 10 weeks, three sessions per week (each lasting 40-50 minutes) with a maximum heart rate of 40-75%.
  Results
  The findings indicated that the VO2 max of Placebo, Exercise Placebo, and Exercise Vitamin E groups were increased compared to the Control group (P
  Conclusion
  It seems that aerobic exercises may affect the health status of addicted women through an increased VO2 max and independent of vitamin E supplementation.
  Keywords: Aerobic exercise_Blood pressure_Heart rate_Vitamin E Addiction
 • Bakhtiar Tartibian, Maryam Shabani, Bahman Ebrahimi, Torkamani* Pages 25-32
  Background
  The aim of this study was to determine the relationship between T lymphocytes (CD4, CD8), NK (CD56), CD4ﰠ ratio and maximal oxygen pulse among the active girls in response to an intense aerobic physical activity.
  Materials And Methods
  This semi-experimental study was conducted on 20-25 years old active women. To estimate maximal oxygen pulse and immune response parameters, GXT treadmill test was performed. In order to evaluate the immune system response to intense physical activity, blood samples were obtained at 3 times (before, immediately after and 2 hours after the exercise).
  Results
  The T-CD4燩 and CD4ﰠ rations were significantly decreased after an intense aerobic physical activity (P
  Conclusion
  The findings of this research showed that in active women the maximal oxygen pulse, as an indicator of the efficiency of the cardiovascular system, has strong relationship with some immune system parameters.
  Keywords: Active girls, Exercise, T CD4+, CD8+, Natural killer cell, Maximal oxygen pulse
 • Jamal Amri, Mehdi Sadegh *, Behroz Mohammadi, Homa Soliemani, Heidar Farahani Pages 33-40
  Background
  In current study the consequence of chronic exposure of male and female rats to mobile-phone irradiation (900 MHz) and electromagnetic field (50 Hz) during the embryonic period on plasma and brain tissue total antioxidant capacity (TAC) and malondialdehyde (MDA) level were investigated.
  Material and
  Methods
  After fertilization, female rats (n=9) were randomly divided into three groups: Control, Mobile phone -exposure and Exposure to 50 Hz electromagnetic field using a solenoid (LF). In LF group, female rats were placed daily inside a solenoid (50 Hz and 1.5 mT) for 30 minutes until giving birth. In Mobile-phone group, female rats were kept in their home cage while mobile-phone was placed in standby mode under the cage and turned on to calling mode 30 minutes each day until giving birth. After parturition and milk feeding, female and male pups were divided into 6 separated groups to measure TAC and MDA taken from plasma and brain.
  Results
  In Control group the values of TAC and MDA for plasma and brain tissue showed no significant differences between the male and females rats. In addition, plasma TAC for Mobile-phone and LF groups showed no difference compared to Control. No significant difference was seen for plasma and brain MDA between the Mobile-phone and LF groups.
  Conclusion
  Our results revealed that chronic exposure to electromagnetic field during the embryonic period have no significant effect on brain and plasma TAC and MDA level.
  Keywords: Electromagnetic field, Malondialdehyde, Mobile, phone irradiation, Total antioxidant capacity
 • Mostafa Kamali, Behnam Ghasemi, Mohammad Ali Salehi, Keivan Sharif, Moradi *, Mansoor Sayyah Pages 41-48
  Background
  Stroke as a sudden death of brain cells due to insufficient blood supply may impair the postural balance. The disturbance in balance may increase and decrease the risk of fall and self-confidence, respectively. Therefore, the aim of this study was to examine the effect of aquatic and land-based exercises on postural balance of women after stroke.
  Materials And Methods
  In this observational study, 36 women with stroke were randomly allocated into three groups: Exercise in water (Group 1), Exercise on land (Group 2) and control. Groups 1 and 2 were participated in a 8-week exercise program. The Control group did not participate in any exercise during this period. All participants performed the functional reach test.
  Results
  Results showed that postural balance of the patients was improved after the exercise therapy (P
  Conclusion
  While the exercise therapy can improve the active balance of patients with stroke, the exercise in water is more effective on postural balance than the land-based exercise.
  Keywords: Stroke, Exercise therapy, Postural balance
 • Sareh Bagheri, Josheghani, Rezvan Moniri *, Farzaneh Firoozeh, Mojtaba Sehhat, Elham Ghenaat Ghamsari Pages 49-56
  Background
  Acinetobacter baumannii (A .baumannii) is a nosocomial opportunistic pathogen especially in intensive care unit (ICU) patients with innate resistance to many antibiotics. The aims of this study were to determine the antibiotic resistance patterns, the frequency of extended-spectrum β-lactamase (ESBL) and metallo-β-lactamase (MBL) enzymes among the A. baumannii isolated from tracheal tubes of hospitalized patients in ICU ward of Beheshti hospital (Kashan, Iran) during 2013-2014.
  Materials And Methods
  A descriptive cross-sectional study was performed on 40 isolates of A .baumannii. Antibiotic susceptibility test for seventeen antimicrobial agents was performed according to the CLSIs guidelines. ESBL and MBL producing isolates were confirmed by double-disk diffusion test. The presence of blaOXA51 gene was investigated using PCR.
  Results
  All of A. baumannii isolates were resistant to Piperacillin, Piperacillin-Tazo­bactam, Ceftazidime, Cefepime, Cefotaxime, Ceftriaxone, Meropenem, Imipenem, Ciprofloxacin, Levofloxacin, and Trimethoprim-Sulfamethoxazole; 100% of the isolates were multi-drug resistant (MDR). Two (5%) and 26 (65%) strains were ESBL- and MBL-positive, respectively. All isolates were positive for blaOXA-51 gene.
  Conclusions
  The study emphasizes the high frequency of MDR in Kashan Shahid Beheshti hospital. Since the resistance genes are located on mobile elements, to prevent further spread of the infection, rapid identification of the mentioned strains is essential.
  Keywords: Acinetobacter baumannii, Extended, spectrum beta, lactamase, Metallo, ? lactamase, Multidrug resistant
 • Mohammad Nouri, Kazem Gharemanzadh, Hosein Bijanpour, Esmat Aghadavod* Pages 57-63
  Background
  Polycystic ovary syndrome (PCOS) often induces reduced ovulation, infertility and hyperandrogenism. Many PCOS cases manifest different degrees of obesity. The increased body mass index (BMI) may interfere with a successful reproduction. The purpose of this study was to assess the effect of increasing BMI on anti-Mullerian hormone (AMH) gene expression in granulosa cells and also biochemical factors among PCOS cases.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was carried out on 80 patients (mean age 20-35 y with PCOS or other non-PCOS infertility disorders) referred to Tabriz-Alzahra Fertility Center. Based on obesity degree and its signs, the cases were divided to four groups. In the same day of isolating oocytes, granulosa cells and serum were taken for gene expression and the analysis of biochemistry factors, respectively.
  Results
  AMH gene expression level were higher in PCOS compared to normal cases (P
  Conclusion
  AMH gene expression in PCOS cases is affected by the disease phenotype. Insulin resistance plays an important role in increasing serum AMH.
  Keywords: Polycystic ovary syndrome, BMI, Anti, Mullerian hormone, Insulin resistance
 • Mina Mazaheri *, Gholam Reza Manshaee Pages 64-72
  Background
  Pain is an inevitable part of life that affects thoughts, feelings and behavior of people. The aim of the study was to compare cognitive behavioral aspects of pain and pain acceptance based on mindfulness level in functional gastrointestinal disorders (FGID).
  Materials And Methods
  In this study, the participants were all patients with FGID referred to the digestive psychosomatic disorders clinic in Isfahan in 2014. One-hundred sixty seven cases were selected using census method. Then among them, three groups (30 in each group) were randomly selected based on mindfulness level (low 1.5-3, medium 3.1-4.5 and high 4.6-6). To collect information, the scales of the Mindful Attention and Awareness (MAAS), the Multidimensional Pain Inventory (MPI) and Acceptance of chronic pain (CPAQ) were used. Data were analyzed using Kruskal-Wallis and Man Whitney-U tests.
  Results
  Kruskal-Wallis analysis showed that based on cognitive behavioral aspects of pain there was a significant difference between three groups: impairment in daily function (P
  Conclusion
  According to the findings, except for pain acceptance, the mindfulness level is related to other cognitive behavioral aspects of pain. Hence, mindfulness-based programs can be effective on pain reduction and its negative aspects in patients with FGID, which pain is one of its main symptoms.
  Keywords: Mindfulness, Pain, Gastrointestinal functional disorders
 • Hosein Sobati *, Habaib Jasor, Gharebagh, Hosein Honari Pages 73-80
  Background
  Cryptosporidium is a parasitic protozoa of medical and veterinary importance that causes gastroenteritis in a variety of vertebrate hosts. Some of the parasite surface antigens such as gp40/15 play an important role in attaching and invasion to host cell and stimulating the immune system. The possible access to recombinant proteins of the parasite can be provided by cloning and expression of these antigens. The aim of this study was to study the gene expression of gp40/15 Cryptosporidium parvum in Escherichia coli (E. coli).
  Materials And Methods
  The sequence of gene gp40/15 for Cryptosporidium parvum was extracted from GenBank (No.AF155624) and was synthetically cloned in PET28a. The recombinant plasmid was confirmed by the colony PCR and the BamHI and XhoI restriction enzymes. The recombinant plasmid was transferred into E. coli and the protein expression was verified using SDS-PAGE, Western blot and ELISA which was then purified by column chromatography.
  Results
  The results showed that the gene gp40/15 was cloned into PET28a plasmid. The confirmation of isolated gene cloned in PET28a was done by colony PCR, restriction enzymes which showed a 921bp band. The PET28a-gp40/15 plasmid expressed in E. coli showed a 43 kDa band which was confirmed using the SDS-PAGE, Western blotting and ELISA.
  Conclusion
  The results showed that the gene gp40/15 successfully cloned into the expression plasmid PET28a expressed in E.coli and recombinant protein gp40/15 is produced in it. Therefore, the recombinant protein can be used to design recombinant vaccines and diagnostic kits in further.
  Keywords: Cryptosporidium parvum, Gene gp40, 15, Protein expression, Escherichia coli
 • Mansooreh Momen, Heravi, Hasan Afzali *, Reza Rezaghi, Hosein Akbari, Naeimeh Haghshenas Pages 81-88
  Background
  Brucellosis is the most prevalent zoonotic disease. There are reports regarding the brucellosis infection in family members sharing the same risk factors. This study was designed to screen the prevalence of brucellosis among the family members of cases with acute brucellosis.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was carried out on family members of 95 acute brucellosis cases (n=239) hospitalized in Kashan Beheshti Hospital during 2013-2014. After taking the informed consent, the blood samples (5 cc) were taken from family members and the brucella agglutination test was done. The least titration value of 1:80 and 1:40 for positive Wright, Coombs Wright and 2ME tests were considered, respectively. A questionnaire containing information about the demographic and past history, signs, and laboratory results of both patients and their family members were completed through interviewing.
  Results
  Ninety-five and 81 out of 239 family members were considered as brucella affected and seropositive, respectively. The highest risk factor for transmission was the consumption of contaminated dairy, especially fresh cheese. The rate of seropositivity among the family members was 33.9%. Despite the significant correlation between dairy consumption and seropsitvity (P
  Conclusion
  Considering the high rate of seropositivity among family members of brucellosis cases and consumption of fresh cheese as the most common risk factor for transmission, screening the family members and public education to avoid the consumption of unpasteurized dairy is recommended.
  Keywords: Brucellosis, Seropositive, Family members
 • Fatemeh Tabatabaei, Mohammadreza Sharif, Davood Kheirkhah, Mahla Madani* Pages 89-95
  Background
  Obese children are not only prone to various diseases, but due to the higher-caloric and lower nutritional values of their diet are also exposed to different micronutrient deficiencies. Therefore, this study was conducted to evaluate the iron profile in obese compared to non-obese normal cases.
  Materials And Methods
  This Cross-sectional study was conducted on 200 children (5-15 years) during 2013-2014 in Isfahan. The case and control groups were consisted of 100 obese and none-obese children with no underlying diseases, respectively admitted to the pediatric endocrinology clinic. For all children serum iron, ferritin and total iron-binding capacity were measured. The data were analyzed using independent t-test and chi square tests.
  Results
  Forty three and 24% of the children were suffering from iron deficiency in the case and control groups, respectively )P15µg/L.
  Conclusion
  Due to the increasing prevalence of iron deficiency among the obese children, screening for iron deficiency seems necessary in children and adolescents with high BMI.
  Keywords: Iron profile, Iron deficiency, Obese children
 • Majid Ehsani *, Masoud Moeeni Pages 96-99
  Background
  Primary splenic lymphoma approximately comprises 2% of all Non-Hodgkin’s lymphomas. Diffuse large B cell lymphoma, a rare disease, is responsible for 33% of primary splenic lymphomas. In this study a case of primary splenic diffuse large B-cell lymphoma is reported.
  Case Report: The case is a 57 years old woman admitted because of weakness‚ malaise‚ abdominal fullness‚ early satiety and weight loss and no lymphadenopathy. Except for huge splenomegaly, no significant finding was found on her physical examination.
  No positive finding was found for infections and inflammatory diseases in virology and serology tests. Bone marrow aspiration and biopsy were hypercellular. Except for huge spelenomegaly, central lymphadenopathy was not seen in chest and abdominopelvic CT. The patient had anemia‚ elevated ESR‚ CRP‚ and LDH.
  Based on findings, a diagnostic-therapeutic splenectomy was planed. Pathology tests reported a non-hodgkin’s diffuse large B cell lymphoma with a positive CD20 in mmunohistochemistry. Following spelenectomy the patient received chemotherapy (R- CHOP) regimen.
  Conclusion
  In classical approach to splenomegaly, after ruling out any common causes‚ primary splenic lymphoma must be kept in mind. Splenectomy in these patients is considered not only as a diagnostic‚ but also a therapeutic attempt.
  Keywords: Splenic lymphoma_Non_hodgkin's lymphoma_Diffuse large B cell lymphoma