فهرست مطالب

طلوع بهداشت - سال چهاردهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1394)
 • سال چهاردهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1394)
 • ویژه نامه بهمن و اسفند 1394
 • تاریخ انتشار: 1395/02/15
 • تعداد عناوین: 47
|
 • سلیمه توکلی منش، غلامحسین حلوانی، سیدعلی المدرسی، کاوه رحیمی، رحمت الله مرادزاده، فاطمه سموری صفحات 1-16
  مقدمه
  امروزه در کشورهای مختلف با اجرای مدلهای متفاوت در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی، سعی در شناسایی مکانهای خطرناک شبکه های راه می کنند، هدف ما نیز شناسایی موقعیت های خطرناک بر روی قسمتی از بزرگراه یزد- کرمان به طول 212 کیلومتر در حوزه ی استحفاظی استان یزد، با استفاده از روش Hot Zone در نرم افزار GIS و ارتباط آن با متغییرهای محیطی و دموگرافیک بوده است.
  روش بررسی
  با استفاده از روش Hot Zone بر اساس آستانه های تکرار تصادفات و شدت تصادفات در هر یک کیلومتر از جاده به عنوان یک واحد فضایی پایه(BSU)،مکانهای خطرناک بزرگراه که در 2 تعریف Hot Zone،Yellow Zone (H-Y Zones) گنجانده شده اند به تفکیک دو مسیر رفت و برگشت شناسایی شدند. سپس متغییرهای ساعت تصادفات، شرایط جوی، نوع وسیله ی نقلیه، علت تصادفات، سن و جنس و وضعیت سلامت رانندگان مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج بدست آمده 17% از کل مسیر 212 کیلومتری بزرگراه مورد مطالعه به عنوان موقعیتهای خطرناک شناسایی شدند. بیشترین تصادفات (34%) در نقاط حادثه خیز مربوط به رانندگان گروه سنی 40-31 سال می باشد. بر اساس آزمون T-Test، میانگین ساعت وقوع تصادفات در دو مسیر با یکدیگر معنی دار شدند (p<0/05). وسایل نقلیه از نوع سواری، تریلی و کامیون در وقوع این تصادفات در هر دو مسیر، به ترتیب بالاترین درصد فراوانی را به خود اختصاص دادند و بیشترین علت تصادفات، عدم توجه به جلو و عدم کنترل وسیله نقلیه می باشد. همچنین بیشترین تصادفات در شرایط آب و هوایی آفتابی اتفاق افتاده اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه تعداد موقعیتهای خطرناک در نزدیک خروجی و ورودی به شهر، جاده های فرعی وارد شده و جدا شده از بزرگراه و تقاطع ها بیشتر می شود، به نظر می رسد توجه به اصول طراحی مناسب در شکل هندسی جاده باعث کاهش چشمگیر تصادفات در این مکانها شود. همچنین طراحی مناسب جاده نقش موثری در کاهش تاثیر عوامل محیطی چون شرایط جوی، ساعات وقوع تصادفات و حتی نوع وسیله نقلیه در رخداد تصادفات خواهند داشت.ضمناتوجه به آموزش رانندگان علی الخصوص گروه سنی 40–21 سال، کمک شایانی در به حداقل رساندن نقش عوامل انسانی در بروز تصادفات و صیانت از نیروی کار خواهد داشت.
  کلیدواژگان: ایمنی جاده، Hot Zone، نقاط حادثه خیز، GIS، تصادفات رانندگی
 • علی اکبر خدابنده لو، رضا درویشی چشمه سلطانی، حاتم گودینی، محمد جواد طراحی، فاطمه فاضلی نیا صفحات 17-35
  مقدمه
  حضور رنگ های آلی تخلیه شده در محیط های آبی توسط صنایع نساجی می تواند موجب اثرات نامطلوب بر زندگی آبزیان و در نتیجه سلامت انسان باشد. بنابراین، رنگ زدایی از محیط های آبی برای حفاظت از محیط زیست ضروری می باشد. به همین دلیل، در این مطالعه نانو ذرات دیاتومیت در آلژینات کلسیم تثبیت شده و به عنوان جاذب نانو کامپوزیت برای حذف رنگ آلی آزویی (دایرکت آبی15) از محیط های آبی مورد استفاده واقع شد.
  روش بررسی
  در ابتدا، دیاتومیت ایرانی داخل یک آسیاب سیاره ای مجهز به کاربید تنگستن طی مدت 20 ساعت خرد شده و به اندازه نانو تبدیل گردید. برای تثبیت نانو ذرات دیاتومیت، محلول آلژینات سدیم 2 درصد استفاده شد. میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش اشعه ایکس و آنالیز اسپکتروفتومتر مادون قرمز، برای تعیین مشخصات نانو ذرات دیاتومیت تثبیت شده استفاده گردید. ارلن مایر های 50 میلی لیتری بعنوان راکتورهای آزمایشگاهی جریان ناپیوسته استفاده شدند. غلظت های مورد نظر محلول رنگ، بوسیله رقیق سازی محلول ذخیره (یک گرم بر لیتر) آماده شدند. تاثیر پارامترهای مختلف عملیاتی نظیر pH، زمان تماس، مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگ به همراه ایزوترم و کینتیک جذب مورد بررسی قرار گرفتند. پس از هر آزمایش میزان غلظت رنگ باقیمانده به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  مطابق با نتایج، با افزایش زمان تماس و دوزاژ جاذب، میزان جذب رنگ آلی افزایش یافت، در حالی که کاهش غلظت اولیه رنگ منجر به کاهش میزان جذب آن گردید. جذب رنگ دایرکت آبی15 در شرایط قلیایی مطلوب تر بود. دیاتومیت تثبیت شده در مقایسه با دیاتومیت خام، منجر به افزایش جذب رنگ گردید. مطابق با ضریب همبستگی بدست آمده، جذب دایرکت آبی15 از مدل کینتیک درجه دوم کاذب و مدل ایزوترم لانگموئر تبعیت نمود. حداکثر ظرفیت جذب نانوکامپوزیت دیاتومیت/آلژینات برای دایرکت آبی15 معادل 22/33 میلی گرم بر گرم بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که نانوکامپوزیت دیاتومیت/آلژینات، به دلیل کارایی بالا، دردسترس بودن معادن دیاتومیت در کشور و هزینه پایین، می تواند به طور موثری برای رنگ زدایی ازپساب های نساجی به کار رود.
  کلیدواژگان: رنگ آلی آزو، جذب، نانوکامپوزیت، ایزوترم، کینتیک
 • فریدون لعل، رمضان میرزایی، مهدی محمدی، عبدالله غلامی، حمزه شهبازی، سجاد دری کفرانی، الهام احمدی صفحات 36-45
  مقدمه
  ارگونومی به معنای قاعده و قانون کار می باشد و به بررسی روابط انسان با محیط کارش با محور بهبود شرایط زندگی و کاری فرد می پردازد. لذا مطالعه ی حاضر قصد دارد با تعیین میزان آگاهی از اصول ارگونومی و شرایط کاری پرسنل، زمینه را برای ارائه ی راهکارهای کنترلی مناسب در برابر آسیب های شغلی و اختلالات اسکلتی عضلانی در بیمارستان ها فراهم نماید.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی تعداد 523 نفر از پرسنل کادر پرستاری در 4 بیمارستان شهر یزد مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. متغیرهای اصلی مورد بررسی میزان آگاهی از اصول ارگونومی، شرایط کاری، میزان آسیب های شغلی و متغیرهای دموگرافیک بودند. اطلاعات پس از استخراج، وارد نرم افزار SPSS نسخه 16 گردیده و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی، کلموگروف اسمیرنوف، کای دو، t-test مستقل، من ویتنی و پیرسون مورد پردازش قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان آگاهی پرستاران در زمینه ی ارگونومی با میانگین) 076±2.86 (از 5 امتیاز در حد متوسط، شرایط کاری پرستاران با میانگین )0.58±2.41 (در حد ضعیف و میزان آسیب های شغلی از قبیل اختلالات اسکلتی عضلانی با میانگین )0.87±2.67( نیز در حد ضعیف بود. بین میزان آگاهی از علم ارگونومی و میزان آسیب های شغلی از لحاظ آماری ارتباط معکوس(P-value=0.04) و بین شرایط کاری و میزان آسیب های شغلی، ارتباط مستقیم معنی داری مشاهده گردید (P-value<0.001). علت اصلی بروز اختلالات و آسیب های شغلی در پرستاران مورد مطالعه انجام فعالیت به صورت ایستاده بود. همچنین بین میزان تحصیلات افراد با مشکلات و اختلالات اسکلتی عضلانی ارتباط معنی داری مشاهده گردید (P-value<0.001).
  نتیجه گیری
  برنامه های آموزشی مدون و جامع و به کارگیری مداخلات ارگونومیک جهت بهبود شرایط کاری می تواند نقش موثری در کاهش آسیب های شغلی پرستاران داشته باشد.
  کلیدواژگان: ارگونومی، آگاهی، آسیب شغلی، پرستاران
 • غلامحسین حلوانی، زهرا محمدی، حسین فلاح، سمیه خلیقی صفحات 46-56
  مقدمه
  یکی از معضلات اساسی در جوامع صنعتی، استرس شغلی می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی استرس شغلی و سابقه بیماری ها در رانندگان آژانس های درون شهری یزد در دو گروه نوبت کار و غیر نوبت کار انجام گردید.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه پژوهشی تحلیلی است که به روش موردی- شاهدی در سال 1392 و در رانندگان آژانس های درون شهری یزد انجام گرفته است. به همین منظور، تعداد 142 راننده نوبت کار و 125 نفر غیر نوبت کار به روش تصادفی- سهمیه ای انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری داده های پژوهش، از یک پرسشنامه دو قسمتی فیلیپ ال رایس استفاده شد. سپس داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  آنالیز داده ها نشان داد که میانگین نمره استرس در نوبت کاران، بالاتر از غیر نوبت کاران (03/0P=) می باشد. همچنین میانگین نمره استرس بر حسب نوع بیماری، نشان داد که به غیر از کم خوابی، در بقیه بیماری ها از لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود ندارد. افراد با سابقه بیماری و نوبت کار میزان نمره استرس بالاتری را نشان داده اند و این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار است(013/0P=).
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین نمره استرس بر حسب سابقه بیماری در گروه رانندگان نوبت کار، بالاتر از غیر نوبت کار می باشد. سطح بالای استرس ، ضرورت اجرای یک برنامه جامع مدیریت استرس را در سازمان نشان می دهد تا از میزان بروز استرس و پیامد های آن کاسته شود.
  کلیدواژگان: رانندگان، استرس شغلی، نوبت کاری، بیماری
 • احمد سلطان زاده، ایرج محمدفام، عباس مقیم بیگی، مهدی اکبرزاده صفحات 57-72
  مقدمه
  ریسک حوادث شغلی در صنعت و سایت های ساخت و سازی بسیار بالا و خطرناک می باشد. استقرار یک سیستم مدیریت ریسک کارا و اثربخش ،گامی مهم در راستای پیشگیری از بروز حوادث ساخت و ساز می باشد. هدف از اجرای این مطالعه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت ریسک HSE موجود در سایت های ساخت و سازی بزرگ کشور و بررسی ارتباط آن با حوادث شغلی بود.
  روش بررسی
  این مطالعه یک بررسی مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده که به تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت ریسک و ارتباط آن با حوادث اتفاق افتاده طی سال های 92-88 در سایت های بزرگ ساخت و ساز کشور پرداخته است. داده های مطالعه شامل اطلاعات مربوط به همه سیستم های مدیریت ریسک HSEو حوادث آسیب زای انسانی بود که طی 5 سال در سایت های مختلف ساخت و ساز در کشور رخ داده بود. تجزیه و تحلیل داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری SPSSنسخه 16 انجام گرفت. سطح معنی داری در این مطالعه 05/0=pدر نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین شاخص شدت حادثه (ASR) 104×05/1±103×51/1 بود. نتایج مطالعه نشان داد که 4/18% از سایت های مورد مطالعه سیستم مدیریت ریسک، استقرار یافته و سهم اجزا و شاخص های آن شامل شناسایی خطرات، ارزیابی دوره ای ریسک، اجرای روش های کنترلی به ترتیب 4/16%، 6/16% و 2/10%، برآورد گردید. بعلاوه، همه شاخص های مدیریت ریسک با شاخص ASR دارای ارتباط معنی دار بودند (05/0>p).
  نتیجه گیری
  تحلیل رگرسیونی شاخص شدت حادثه (ASR) بر مبنای شاخص های مدیریت ریسک،نشان داد که پارامترهای دموگرافیک و شغلی مانند سابقه کار و نوع شغل و همچنین شاخص های مدیریت ریسک مانند استقرار سیستم مدیریت ریسک، سیستم HAZID، ارزیابی ریسک دوره ای، آموزشHSEو Housekeepingبا شدت پیامد ناشی از حادثه در صنعت ساخت و ساز دارای ارتباط معنی دار می باشند.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک HSE، مدل سازی، ساخت و ساز، تجزیه و تحلیل حادثه، شاخص شدت حادثه
 • افشین ابراهیمی، مختار مهدوی، مهرداد خدا رحمی، عزت الله رحمتی *، علی عبدالله نژاد صفحات 73-86
  مقدمه
  فلزات سنگین به علت مخاطرات بهداشتی و سمیتی که در غلظت های کم برای انسان و محیط دارند بسیار مورد توجه هستند. یکی از روش های ساده و مقرون به صرفه جهت حذف این آلاینده ها صافی شنی کند می باشد. نوع بستر نقش موثری در حذف آلودگی وارده به این سیستم ها را دارد. لذا هدف از این طرح تحقیقاتی بررسی اثر بسترهای مختلفی چون ماسه معمولی، زئولیتی و سرباره ای در حذف سرب و کادمیوم می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق از سه فیلتر با بستر ماسه ای معمول، سرباره و زئولیتی در مقیاس پایلوت جهت بررسی حذف سرب و کادمیوم در سه غلظت 1/0، 1 و ppm 10 استفاده شده است. فیلترها از جنس پلکسی گلاس و دارای قطر 8 و ارتفاع 120 سانتی متر بوده اند که به صورت جریان پیوسته بهره برداری شده اند.
  یافته ها
  راندمان حذف کدورت برای سه بستر ماسه معمولی، سرباره و زئولیتی با کدورت اولیه NTU 13 به ترتیب 46، 77 و 89% بوده است. راندمان حذف سرب نیز در حالت عدم وجود کدورت و غلظت 1/0 پی پی ام سرب به ترتیب 3/70%، 79% و 8/59% بوده و برای غلظت ppm 1 به ترتیب 8/51%، 7/52% و 6/52% بوده و برای غلظت ppm 10 سرب به ترتیب 4/53%، 8/57% و 8/59% بوده است. راندمان حذف کادمیوم نیز در غلظت ppm 1/0 کادمیوم به ترتیب 4/23%، 5/37% و 4/59% بوده وبرای غلظت ppm 1 به ترتیب 9/37%، 45% و 3/41% و در غلظت ppm 10 به ترتیب 3/68%، 6/68% و 67% بوده است.
  نتیجه گیری
  بسترهای سرباره و زئولیتی راندمان بیشتری در حذف سرب و کادمیوم نسبت به بسترهای ماسه ای معمولی دارند لذا جهت حذف فلزات از منابع آبی می توان این نوع بسترها را به جای ماسه معمول استفاده نمود.
  کلیدواژگان: صافی شنی کند، سرب، کادمیوم، تصفیه آب، بستر سرباره، بستر زئولیتی
 • پریسا آزاد، ابوالفضل برخورداری، علیرضا چوبینه، بهرام کوهنورد، مهدیه برخورداری صفحات 87-97
  مقدمه
  خستگی پدیده ای مختص موجودات زنده است، که قطعا همه انسان ها در زندگی معمول خود آن را تجربه کرده و به عنوان یک موضوع با اهمیت محسوب و ممکن است در عملکرد شغلی مورد انتظار کارگران از جمله ضعف در قضاوت و تصمیم گیری، فراموش نمودن جزئیات، بی تفاوتی به موارد ضروری و افت عملکرد آنها اختلال ایجاد کند. این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع خستگی و تعیین ارتباط آن با برخی متغیرهای دموگرافیکی انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی - توصیفی بوده که در سال 1393 در کارخانه فولاد یزد با حجم نمونه 388 نفر که به صورت تصادفی خوشه ایانتخاب شدند انجام شده است. جمعآوری داده ها به صورت حضوری و با استفاده از پرسشنامه مقیاس بازیابی خستگی شغلی ( OFER ) و همچنین پرسشنامه اطلاعات دموگرافیکی انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار19 SPSS ،تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که بیشتر افراد مورد مطالعه، شدت متوسطی از خستگی مزمن و در مورد خستگی حاد، بیشتر افراد شدت زیادی را تجربه کرده اند. شیوع خستگی شدید مزمن و حاد به ترتیب 49/30 درصد و 4/55 درصد مشاهده شد. ارتباط معناداری بین خستگی با سابقه شغلی و سطح تحصیلات به دست آمد( 019/0(P-value=.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از شیوع بالای خستگی در جمعیت مورد مطالعه می باشد.
  کلیدواژگان: خستگی حاد، خستگی مزمن، فولاد
 • سید سعید مظلومی محمودآباد، رابعه آق تابای، احسان موحد، خیر محمد جدگال، سمیه علیزاده صفحات 98-106
  مقدمه
  شیوع بالای فشار خون در سراسر جهان و ایجاد عوارض جدی و خطرناک بر ارگان های بدن، این بیماری را به یک مشکل عمده بهداشتی در کلیه جوامع تبدیل کرده است که مدیریت این بیماری بسیار مهم به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل پیش بینی کننده فشار خون بالا بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون انجام یافت.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بر روی 135 نفر از بیماران فشار خونی بالای 30 سال در شهر کرمان انجام شد. نمونه گیری به روش چند مرحله ای انجام گرفت. بیماران به صورت نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. پرسش نامه ها به صورت خودگزارش دهی و مصاحبه تکمیل شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه عوامل دموگرافیک، سوالات آگاهی و مدل اعتقاد بهداشتی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 15 و برای آنالیز نتایج شاخص های آماری و رگرسیون خطی استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سن افراد 47/10 ±45/46 سال بود. از بین متغیرهای دموگرافیک ،سن وضعیت تاهل ارتباط معنا دار مستقیمی با کنترل پرفشاری خون در افراد داشتند. آزمون آماری رگرسیون بین سازه های خودکارآمدی، منافع درک شده و راهنما برای عمل با میزان فشار خون رابطه معنی داری نشان داد (001/0 (P<.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج میانگین امتیاز کسب شده از سازه های مورد بررسی مدل اعتقاد بهداشتی در حد متوسط بود. پیشنهاد می شود یک برنامه ریزی دقیق آموزشی برای بیماران فشار خونی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر روی سازه های خودکارامدی، منافع درک شده و راهنما برای عمل که پیش گویی کننده های قوی فشار خون بودند، انجام گیرد تا در دراز مدت بتوانیم از عوارض این بیماری جلوگیری کنیم.
  کلیدواژگان: تحلیل مسیر، پرفشاری خون، مدل اعتقاد بهداشتی
 • آزاده نجارزاده، رویا حمایتی، جواد زواررضا، حسین فلاح زاده، حسن مظفری خسروی، محسن تقی زاده، اکرم اسماعیلی * صفحات 107-118
  مقدمه
  نفروپاتی دیابتی شایعترین علت نارسایی کلیوی است.فشار خون بالا به ویژه افزایش فشارخون گلومرولی یکی از عوامل زمینه ساز ابتلا به نفروپاتی در بیماران دیابتی است. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات تجویز مکمل گیاه چای ترش بر فشار خون و آلبومین ادری در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور بود که بر روی 41 بیمار مبتلا به نفروپاتی دیابتی (15 مرد 26 زن) انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه دریافت کننده مکمل گیاه چای ترش (روزانه دو قرص 425 میلیگرمی) و دارونما تقسیم شدند. مدت مطالعه 8 هفته بود. در شروع مطالعه و پایان هفته هشتم یک نمونه ادرار تصادفی وcc5 خون بعد از 12 تا 14 ساعت ناشتایی گرفته شد وفشار خون سیستولیک و دیاستولیک و غلظت آلبومین ادرار اندازه گرفته شد.
  یافته ها
  فشار خون سیستولیک در گروه دریافت کننده مکمل گیاه چای ترش در پایان هفته هشتم نسبت به زمان شروع مطالعه از 135 به 5/119 کاهش پیدا کرد که این کاهش از نظر آماری معنی دار بود (05/0(pAWT IMAGE. در پایان هفته هشتم در گروه دریافت کننده مکمل گیاه چای ترش غلظت آلبومین ادراری نسبت به شروع مطالعه mg20کاهش پیدا کرد که این کاهش از نظر آماری معنی دار بود ( 05/0pAWT IMAGE (. تغییرات مشاهده شده در متغیرهای ذکر شده در گروه دارونما معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  به طور کلی مطالعه حاضر نشان می دهد که تجویز مکمل گیاه چای ترش سبب کاهش معنی دار فشار خون سیستولیک و آلبومین اوری می شود. بنابراین تجویز مکمل گیاه چای ترش ممکن است در کند کردن پیشرفت نفروپاتی دیابتی نقش موثری داشته باشد.
  کلیدواژگان: چای ترش، آلبومین اوری، نفروپاتی دیابتی
 • محمود وکیلی، نرجس حسینی، زهرا فرزانه، مریم فلاحتی عقدا، شکوه فاضل پور، اکرم سادات حسینی، وحید روندی صفحات 119-125
  مقدمه
  یکی از مهمترین بیماری های غیر واگیر در تمام گروه های سنی ، پر فشاری خون است و اغلب بدون علامت، سریعا قابل تشخیص ودرمان پذیراست واگر درمان نشود ممکن است منجر به عوارض کشنده شود.
  این مطالعه به منظور «بررسی علل فشار خون بالا در جمعیت روستایی بالای 30سال شهرستان اسلام آباد غرب » انجام گرفت.
  روش بررسی
  نوع مطالعه دراین پژوهش توصیفی –تحلیلی می باشد که به منظور تشخیص واهمیت ریسک فاکتورهای فشار خون بالا انجام گرفت جامعه مورد مطالعه 320نفر از بیماران فشارخون بالادر جمعیت روستایی بالای 30سال شهرستان اسلام آباد غرب میباشند.که بصورت تصادفی ساده از بین بیماران فشارخونی انتخاب شده اند .ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن توسط کارشنا سان تا یید وجهت پایایی 5% ازافراد مورد بررسی انتخاب شدند تا به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند، وبا مشاهده اشکالات موجود در پرسشنامه تغییرات اصلاحی صورت پذیرفت.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS وآزمونهای paired t-test،chi2 تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  از مجموع 320نفر ازبیماران مورد بررسی 109 نفر مرد و211نفر زن بودند و فشارخون بالادرزنان بالای 50سال ، متاهل وخانه داربیشتر از مردان بود .81%مردان و82% زنان دارای فشارخون بیسواد هستند وحدود 78% ازجمعیت مورد مطالعه نمک زیادی مصرف می کنند میزان مصرف مواد غذایی مثل ماهی بسیار کم ومیزان مصرف میوه وسبزیجات خوب بوده است. ( 96%)، 74%از افراد مورد مطالعه دارای سابقه خانوادگی فشارخون بالا و12% مبتلا به دیابت بودند که آمار زنان دراین مطالعه 3برابر مردان است.. درحدود 15%مردان و23% زنان سابقه چربی خون بالا دارند و8%مردان و13% زنان دارای بیماری کلیوی هستند
  نتیجه گیری
  شیوع فشار خون در جمعیت روستایی با توجه به عدم مصرف مرغ وماهی واستفاده از گوشت قرمز ومصرف نمک زیاد در بین جمعیت مورد مطالعه بالامی باشدودر زنان شیوع بالاتر است برای کنترل فشار خون در این جمعیت استفاده از آموزش های چهره به چهره (با توجه به سطح سواد پایین آنها)و ترغیب مردم به استفاده کمتر از نمک در رژیم غذایی خود و همچنین جایگزین کردن گوشت ماهی و مرغ به جای گوشت قرمز،و بررسی و معاینه افراد در دوره هایی بیشتر از دوره های روتین که تیم سلامت مرکز انجام میدهند.
  کلیدواژگان: فشارخون بالا، عوامل خطر، جمعیت روستایی اسلام آباد غرب
 • محمد واحدیان شاهرودی، حمزه رحیمی، مهدی قلیان اول، حبیب الله اسماعیلی صفحات 126-138
  مقدمه
  شیوع بالای فشارخون در سراسر جهان و ایجاد عوارض جدی، مشکل عمده کلیه جوامع، است. برای کاهش عوارض، کنترل فشارخون از اهمیت خاصی برخوردار است. فعالیت بدنی منظم، یکی از موثرترین استراتژی ها برای کاهش خطر بیماری های غیر واگیر از جمله بیماری های قلبی عروقی می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش فعالیت بدنی مبتنی بر الگوی فرانظری، برکنترل فشارخون انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی 60 فرد مبتلا به فشارخون بالا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای چند وجهی، مشتمل بر مشخصات دموگرافیک، سوالات مراحل تغییر و عوامل تاثیرگذار بر الگوی فرانظری و پرسشنامه سنجش فعالیت بدنی فرم کوتاه بود. پرسشنامه ها برای دو گروه تکمیل و سپس مداخله آموزشی در گروه مداخله انجام شد. پس از دو ماه مجددا پرسشنامه ها برای دو گروه تکمیل گردید. داده ها در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و آزمون های تی و کای دو با توجه به توزیع داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  آزمونهای آماری اختلاف معناداری در دو گروه قبل از آموزش از نظر مراحل تغییر، موازنه تصمیم گیری، فعالیت بدنی، فشارخون و فرایندهای تغییر،نداشت اما پس از آموزش، افزایش معناداری در کلیه متغیرهای فوق در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به وجود آمده بود. (P<./005).
  نتیجه گیری
  آموزش و مداخله بر پایه الگوی فرانظری باعث ارتقاء رفتار فعالیت بدنی در بیماران و کاهش فشارخون بالامی شود.
  کلیدواژگان: آموزش، الگوی فرانظری، فعالیت بدنی، فشارخون بالا
 • مهدیه ممیزی، حسین فلاح زاده، فاطمه فرزانه صفحات 139-148
  مقدمه
  فعالیت بدنی کافی و منظم از عوامل اصلی حفظ و ارتقا سلامت در سراسر دوران زندگی است. نتایج تحقیقات جهانی نشان داده است ورزش منظم و در حد اعتدال سبب افزایش طول عمر و کاهش ابتلا و مرگ ناشی از بیماری ها ی مزمن می شود. لذا مطالعه ی حاضر همگام با سایر بررسی ها ی انجام شده در جهان و ایران با هدف بررسی میزان فعالیت فیزیکی در افراد مبتلا به پرفشاری خون و مقایسه ی آن با افراد سالم انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی مورد- شاهدی است که در سال 1394 بر روی 160 نفر (80 نفر گروه شاهد، 80 نفر گروه مورد) انجام شد. افرادی که دارای فشار خون سیستولیکmmHg 140≤ و یا فشار خون دیاستولیک mmHg90≤ بودند در گروه مورد و افراد با فشار خون نرمال در گروه شاهد قرار گرفتند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی آسان بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. قسمت اول پرسشنامه مربوط به اطلاعات زمینه ای و اجتماعی – اقتصادی و قسمت دوم مربوط به سنجش فعالیت فیزیکی با استفاده از پرسشنامه استاندارد IPAQ بود. داده ها پس از جمع آوری با آزمون های Chi-square، Mann- Whitneyو رگرسیون لجستیک در نرم افزار SPSS/16 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بررسی میزان فعالیت فیزیکی در گروه مورد و شاهد نشان داد 8/13 درصد از گروه مورد و 5/27 درصد از گروه شاهد دارای فعالیت فیزیکی بودند و این اختلاف از نظر آماری معنادار بود. بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه شانس ابتلا به پرفشاری خون در گروه بدون فعالیت فیزیکی 37/2 برابر بیشتر از گروهی بود که در طول هفته تحرک بدنی داشتند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد در بین متغیرهای مورد بررسی، فعالیت فیزیکی، سطح تحصیلات و درآمد عوامل تاثیر گذار بر پرفشاری خون بودند. نتایج نشان داد فعالیت فیزیکی با سطح متوسط و شدید در ابتلا به پرفشاری خون اثر محافظتی دارند. همچنین افراد با سطح تحصیلات پایین تر و درآمد کمتر شانس ابتلا به پرفشاری خون بیشتری را داشتند.
  نتیجه گیری
  یافته ها ی پژوهش نشان داد که ورزش و فعالیت فیزیکی شانس ابتلا به پرفشاری خون را کاهش می دهد. این یافته بر ضرورت انجام اقدامات مداخله ای جهت بهبود سبک زندگی مردم تاکید دارد.
  کلیدواژگان: فشاری خون بالا، فعالیت فیزیکی، عدم تحرک بدنی، فشار خون
 • شیما رضایی، محمد ملکوتیان صفحات 149-166
  مقدمه
  فاضلابهای رنگی به دلیل ایجاد مشکلات زیست محیطی گوناگون باید قبل از تخلیه به محیط زیست، تصفیه شوند. رنگها تنوع بسیاری دارند و از بین روش های متفاوت بکار رفته جهت تصفیه فاضلابهای رنگی، فرایند جذب با جاذب ارزان قیمت از پرکاربردترین روش ها می باشد. به منظور تعیین ایزوترم و سینتیک جذب ،از جذب رنگ کاتیونی متیلن بلو بعنوان رنگ شاخص با استفاده از خاکستر فرار فعال شده نیروگاه برق حرارتی شهرستان زرند، این تحقیق انجام گردید.
  روش بررسی
  در این تحقیق تجربی خاکستر فرار خام در زمان 5 ساعت غلظت اسید 8/1 مولار، دمای C ̊2±29 و نسبت اسید به خاکستر فرار برابر با 7 توسط اسید سولفوریک فعال گردید. پس از تعیین مقادیر بهینه پارامترهای موثر در فرایند جذب (pH، زمان تماس، غلظت جاذب) به منظور تفهیم بهتر فرایند جذب ایزوترم های فروندلیچ و لانگمیر نوع1، 2، 3 و 4 و سینتیک درجه اول و دوم نوع 1، 2، 3 و 4 و فاکتور تفکیک بررسی شد.
  یافته ها
  خاکستر فرار فعال شده در شرایط بهینه )9=pH، زمان 30 دقیقه، مقدار جاذب3 گرم بر لیتر)مقدار 8/99% از رنگ متیلن بلو در غلظت 50 میلی گرم بر لیتر را حذف نمود. فرایند از سینتیک درجه دوم نوع 1 با 1=R و ایزوترم لانگمیر نوع 1 با 997/0=R تبعیت می کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه مقدار فاکتور تفکیک و شدت جذب سطحی در محدوده بین 0 و 1 قرار دارد بنابراین فرایند جذب، مطلوب می باشد. لذا خاکستر فرار فعال شده بعنوان یک جاذب قوی در جذب رنگ متیلن بلو عمل میکند.
  کلیدواژگان: ایزوترم، سینتیک، جذب سطحی
 • فاطمه خادمی، کامیار یغماییان، محمد طاهری، محمدعلی حیات ابدی، محمد ملکوتیان صفحات 167-175
  مقدمه
  فاضلاب های ناشی از فرآوری های فصلی از جمله صنعت فرآوری پسته، یکی از عوامل مهم آلودگی محیط محسوب می شوند. مشخصه کیفی این فاضلاب ها، غلظت زیاد مواد آلاینده در آنهاست که به علت مصرف بالای آب و منابع انرژی و نیز میزان بالای تولید پساب پتانسیل خوبی را برای اجرای پروژه های کاهش آثار زیست محیطی و بهینه سازی مصرف منابع انرژی دارا می باشند. هدف از تحقیق تعیین کمیت و کیفیت فاضلاب ترمینال های ضبط پسته شهر کرمان می باشد.
  روش بررسی
  تحقیق توصیفی-مقطعی است که از اواسط شهریورماه لغایت اوایل آبان ماه (فصل برداشت پسته) در هریک از سال های91-92-93 در شهر کرمان به اجرا درآمده است. ابتدا با بازدیدهای میدانی، مشخصات و مکان جغرافیایی20 ترمینال ضبط پسته بوسیله دستگاه جی پی اس بصورت سرشماری تعیین گردید. از بین ترمینالهای مذکور 8 ترمینال اطراف خطوط جمع آوری فاضلاب شهر انتخاب شد. سپس نمونه برداری بصورت مرکب با مجموع دفعات 72 نمونه در هرسال در دوره فرآوری پسته از خروجی آشغالگیر فیلتری انجام شد. در هریک از نمونه ها میزان BOD5،COD ،TSS ،pH ، Total phenolic تعیین گردید. نمونه برداری و آزمایشات منطبق بر دستورالعمل کتاب آزمایشات آب و فاضلاب چاپ بیستم صورت گرفت.غلظت مواد فنولیک به روش فولین سیکالتیو اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  میانگین کل فاضلاب تولیدی ترمینال های ضبط پسته مورد مطالعه،9/85 مترمکعب در روز برآورد شد.
  میانگین میزان پارامترهای BOD5،COD،TSS،Total Phenolic،pH در آنهابه ترتیب 6106، 21570،682، 4154 mg/L و 5/5 می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از تعیین کیفیت فاضلاب خام ترمینال های ضبط پسته نشان داد که این فاضلاب دارایBOD و COD بالا می باشد.علت آن وجود آلاینده های مقدم«ترکیبات فنولیک» درآنهااست که دارای پتانسیل بالای آلودگی و سمیت زیاد برای تخلیه به هر منبع پذیرنده می باشد.
  کلیدواژگان: فاضلاب فرآوری پسته، مواد فنولیک، کرمان
 • علیرضا رعنایی، مهدی مختاری، حسین علیدادی، محمدحسن احرام پوش صفحات 176-182
  مقدمه
  در ایران، توسعه صنعت پرورش قارچ خوراکی مورد توجه قرار گرفته و میزان تولید آن به نود هزارتن در سال رسیده است. با تولید هرکیلوگرم قارچ خوراکی دکمه ای، حدود پنج کیلوگرم پسماند بر جای می ماند که با استفاده از تکنولوژی ورمی کمپوست می توان ضمن تصفیه این پسماندها آن را به کود آلی با ارزشی تبدیل نموده و میزان استفاده کودهای شیمیایی را کاهش داده و در جهت توسعه پایدار گام برداشت.هدف این مطالعه تبدیل پسماندهای فرایند تولید قارچ دکمه ای به کود ورمی و بررسی خصوصیات شیمیایی و کیفیت این کود می باشد.
  روش بررسی
  طی فرایند تولید قارچ دکمه ای( آگاریکوس )، پسماندهایی همچون زائدات قارچ و خاک پیت و کمپوست مصرف شده بر جای می ماند که حجم بالائی از مواد زائد را تشکیل داده که به آن پسماند کمپوست قارچ مصرف شده می گویند. در این تحقیق ضمن انجام فرایند ورمی کمپوست روی پسماندهای کمپوست قارچ مصرف شده یا SMC در شرایط بهینه با تیمارهای چیپس چوب،ضایعات قارچ،برگ وتفاله هویج، شاخص های کمی و کیفی و تغییرات آن طی فرایند شش هفته ای مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بدست آمده با استاندارد ملی ورمی کمپوست (شماره 13724) مقایسه گردیده و درجه کیفیت محصول نهایی تعیین شده و با استفاده از نرم افزار SPSS ،آزمون همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0 جهت بررسی ارتباط روند معدنی شدن مواد و تغییرات سایر پارامترها و نیز از آزمون رگرسیون خطی جهت یافتن رابطه بین یک متغیر و سایر متغیرها ، بهره گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان داد که کل کربن آلی (TOC) ، پتاسیم و نیتروژن کل، در همه تیمارها با گذشت زمان افزایش یافته اما میزان pH وEC ،طی فرایند ورمی کمپوست کاهش یافته است.همچنین افزایش معنی داری، در نسبت C/N در همه تیمارها در انتهای فرایند شش هفته ای مشاهده شد و تمامی کودهای نهایی در ردیف کودهای درجه یک قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که ورمی کمپوست منجر به بهبود شاخص های کود آلی دربسترهای تحت فرایند ورمی کمپوست گردیده و یکی از روش های مناسب مدیریت برای پسماندهای کارگاه های تولید قارچ دکمه ای می باشد که راهی در جهت نیل به کشاورزی پایدار محسوب می شود.
  کلیدواژگان: ورمی کمپوست، ایسنیا فتیدا، قارچ دکمه ای، SMC
 • هادی زارعی محمودآبادی صفحات 183-199
  مقدمه
  آزاردهندگی حاصل از سروصدای هواپیماها در یک فرودگاه، رابطه نزدیکی با تناوب نشست و برخاست هواپیماها و توزین برنامه ریزی عملیات آنها در طول شبانه روز دارد. در حال حاضر هواپیماهایی که در فرودگاه یزد نشت و برخاست می کنند از نوع هواپیماهای متوسط با موتورهای جت یا اصطلاحا توربوفن بوده که صدای حاصله از آنها بسیار زیاد خواهد بود.
  روش بررسی
  این تحقیق توصیفی تحلیلی، بصورت مقطعی بوده و اندازه گیری میزان سروصدای ناشی از تردد هواپیما در 7 ایستگاه سنجش صوت توسط دستگاه سنجش صوت سیار TesTo- 815 و همچنین تکمیل 100 پرسشنامه جهت بررسی آثار ناشی از آلودگی صوتی در فرودگاه بین المللی یزد و مناطق حساس صوتی اطراف آن در سال 1393 انجام شده است.
  یافته ها
  بیشترین میزان آلودگی صوتی ناشی از تردد هواپیما ،در خود محوطه فرودگاه با میانگین تراز صوتی 8/84 دسی بل و در مناطق مجاور فرودگاه در ایستگاه شماره 5 منطقه ای واقع در جنوب فرودگاه، با میانگین تراز صوتی 5/75 دسی بل بدست آمد. نتایج بدست آمده از آنالیز پرسشنامه ها نشان داد که 75 درصد مردم ساکن مناطق مسکونی اطراف فرودگاه بوسیله سروصدای هواپیما مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. نتایج بیانگر آن است که، اختلال در خواب، حالت عصبی، استرس و بیماری روحی و تداخل در گفتار از عواملی هستند که صرف نظر از اولویت بندی متفاوتشان در منطقه مورد بررسی، از بیشترین میزان تاثیرپذیری از نویز هواپیماها برخوردار هستند.
  نتیجه گیری
  سروصدای هواپیما قویترین فاکتور زیست محیطی منفی می باشد که کارکنان و ساکنین اطراف فرودگاه بین المللی یزد را تحت تاثیر قرار داده و میتواند برای سلامت آنها خطرناک باشد. این سروصدا برای سلامتی کارمندان بویژه آنان که بواسطه نوع وظایفشان، روزانه در معرض سروصدای شدید هواپیماها قرار دارند، بسیار نامطلوب است. از این رو ضرورتا ضوابط پیشگیرانه شدیدی مانند استفاده اجباری از وسایل حفاظتی آکوستیک و ضد صدا یا کوتاه کردن زمان خدمت کارکنان، برای این گونه افراد مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: سنجش، اثرات، آلودگی صوتی، فرودگاه یزد، سیستم
 • محمد ملکوتیان، محمدحسن احرامپوش، هیوا حسینی، ملیحه پورشعبان مازندرانی صفحات 200-213
  مقدمه
  پسماندهای دارویی در گروه آلاینده های نوظهور قرار دارند. این مواد با روش های متعارف تصفیه ی آب و فاضلاب، بهطورکامل حذف نمی شوند. داروها و متابولیت های آن ها ، به علت ایجاد خطرات احتمالی و سمیت برای انسان و محیط، بایستی از منابع آبی حذف گردند. در این تحقیق، حذف فتوکاتالیستی استامینوفن از محلول های آبی، توسط زئولیت X اصلاح شده با TiO2 (TiO2/زئولیت X)، مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  روش این تحقیق، تجربی بوده و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. جهت حذف استامینوفن از محلول های آبی، از فتوکاتالیست TiO2/زئولیت X، تحت تابش UV-C (فرآیند UV/TiO2-X) استفاده گردید. غلظت استامینوفن محلول ها با روش طیف سنجی فرابنفش-مرئی در طول موج 243 نانومتراندازه گیری شد. شرایط بهینه از نظر pH محلول، دوز فتوکاتالیست، غلظت استامینوفن و زمان واکنش تعیین و سینتیک تجزیه، مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیشترین حذف استامینوفن (45/95%) مربوط به غلظت اولیه 1 میلی گرم بر لیتر در pH خنثی و 500 میلی گرم بر لیتر دوز کاتالیست پس از گذشت زمان 75 دقیقه از شروع واکنش بوده است. با کاهش غلظت استامینوفن میزان حذف آن، افزایش یافت. سرعت واکنش تجزیه، از مدل سینتیک درجه اول کاذب با ثابت سرعت min-1 01446/0 پیروی نمود.
  نتیجه گیری
  روش فتوکاتالیستی UV/TiO2-X در حذف استامینوفن از محلول های آبی، دارای کارایی بسیار بالایی بوده و قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: فتوکاتالیز، TiO2، زئولیت X، استامینوفن، محلول های آبی
 • سودابه پورفداکاری، امیرحسین محوی صفحات 214-226
  مقدمه
  پساب رنگی برخی صنایع شامل تعدادی ترکیبات سرطان زا، سمی و یا جهش زا می باشد ، بنابراین آلاینده های رنگی فاضلاب این نوع صنایع، باید قبل از تخلیه به محیط زیست با روش مناسب تصفیه گردند. هدف از انجام این پژوهش بررسی کارآیی نانو تیوب کربن چند دیواره ،در حذف رنگ اسید بلاک 1 از فاضلاب رنگی بوده است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه آزمایشگاهی بودکه در سیستم ناپیوسته انجام گردید واز نانو تیوب کربن چند دیواره، به عنوان جاذب برای حذف رنگ استفاده شد. دراین مطالعه عوامل مختلف تاثیر گذار روی میزان حذف رنگ مانند دوز جاذب، غلظت اولیه رنگ، زمان تماس و pH بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد مناسب ترین pH برای حذف رنگ،3 می باشد و زمان تعادل برای جذب رنگ اسید بلاک 1روی جاذب برابر 60 دقیقه بود. با افزایش غلظت رنگ، سرعت حذف رنگ کاهش یافت. افزایش مقدار جاذب باعث افزایش راندمان حذف رنگ شد بطوریکه در دوز 600 میلی گرم بر لیتر، راندمان حذف رنگ با غلظت 30 و50 میلی گرم بر لیتر به ترتیب برابر86/98 و 62/94 درصد به دست آمد.همچنین حذف رنگ اسید بلاک1 ،از مدل ایزوترمی لانگمویر و سینتیک درجه دوم تبعیت کرد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعات جذب ، نشان داد که با افزایش زمان تماس و دوز جاذب و کاهش، pH راندمان حذف رنگ افزایش یافته و نانو لوله های کربنی چند جداره به عنوان یک جاذب موثر برای حذف رنگ های آزو از فاضلاب می توانند استفاده شوند.
  کلیدواژگان: جذب، لانگمویر، ایزوترم، نانو تیوب های کربن چند دیواره
 • محمدتقی قانعیان، معصومه طباطبایی، محمدحسن احرامپوش، علی دهقانی، محمدرضا نفیسی صفحات 227-235
  مقدمه
  انواع گوناگونی از سموم به منظور مبارزه با علف های هرز مورد استفاده قرار میگیرند. ورود بقایای این آلاینده های مقاوم به منابع تامین آب شرب میتواند اثرات مخربی بر سلامت انسان و محیط زیست داشته باشد. در سال های اخیر استفاده از روش های اکسیداسیون پیشرفته برای حذف سموم از محیط زیست به ویژه محیط های آبی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
  روش بررسی
  دراین تحقیق، نمونه های مورد نظر با اضافه نمودن غلظت های (mg/L30 ،20 ،10) از سموم مورد مطالعه به آب دیونیزه تهیه گردید. نمونه ها در مراحل جداگانه در سیستم ناپیوسته با مقدار کاتالیزور (g/L 4 و3 ،2 ،1)، pH (11 ،9 ،7 ،5 ،3) و زمان تماس (240 ،180 ،120 ،60 دقیقه) درمعرض تماس توام Ag/ZnO و UV-C قرارگرفتند.
  یافته ها
  براساس نتایج با کاهش غلظت سم (2، 4-D) و افزایش زمان واکنش، راندمان تجزیه افزایش می یابد. و بیشترین راندمان تجزیه برای زمان 240 دقیقه و غلظت اولیه سم (2، 4-D) mg/L 10 برابر 96 درصد بوده است. همچنین مطالعه سینتیک تجزیه سم (2، 4-D) توسط فرآیند فتوکاتالیستی Ag/ZnO در حضور نور UV-c با مدل شبه درجه اول مطابقت دارد.
  نتیجه گیری
  بیشترین کارایی تجزیه سم (2، 4-D) توسط فرآیند فتوکاتالیستی Ag/ZnO تحت شرایط pH خنثی و با افزایش زمان واکنش و کاهش غلظت سم (2، 4-D) حاصل میشود.
  کلیدواژگان: فتوکاتالیست، نانوذرات، علف کش 2، 4، دی کلروفنوکسی استیک اسید، Ag، ZnO، آلودگی آب
 • سید سعید مظلومی محمود آباد، مریم ارجمندی، تهمینه فرج خدا، مژگان کریمی زارچی، حسین فلاح زاده صفحات 236-246
  مقدمه
  سندرم تخمدان پلی کیستیک یکی از شایع ترین اختلالات غدد درون ریز زنان در سنین باروری است.شیوع این بیماری در حدود 15-4 در صد می باشد. بیماری معمولا با اختلالات قاعدگی،هیرسوتیسم،آکنه، چاقی و در طولانی مدت با عوارض متابولیک همراه می باشد و کیفیت زندگی افراد مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه اولویت بندی مشکلات بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک برای کمک به برنامه ریزی در جهت بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی به روش مقطعی بر روی70 زن و دختر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به کلینیک تخصصی بقایی پور شهر یزد ،در سال 1393 انجام شد. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه کیفیت زندگی مختص زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بود.داده ها با تکمیل پرسشنامه کیفیت زندگی ویژه زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک جمع آوری گردید. از آمار توصیفی و استنباطی و سطح معنی داری 05/0، جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات کسب شده به ترتیب از کمتر به بیشترشامل:اختلالات قاعدگی(57.6)،وزن(63.06)،ناباروری(68.77)،عاطفی(68.9) و هیرسوتیسم(6/72) می باشد. میانگین سنی 6.14±29.03و میانگین BMI 6/5 ± 3/28 بود. بیش از 70 درصد دارای BMI بالاتر از 25 بودند. ازمیان اطلاعات دموگرافیک، سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، میزان درآمد و وضعیت اشتغال در هیچکدام از حیطه ها تاثیری نداشتند. نمره کیفیت زندگی بر اساس BMI تنها در حیطه وزن (P value:./001)و بر اساس داشتن و نداشتن فرزند تنها در حیطه ناباروری اختلاف معنی دار وجود داشت .(P value: ./000)
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر عمیق این بیماری بر جنبه های مختلف سلامت افراد مبتلا، نیاز به انجام مطالعات بیشتر برای بررسی ارتباط بین علائم و درمان های انجام شده بر کیفیت زندگی افراد و برنامه ریزی برای افزایش کیفیت زندگی افراد ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، شاخص توده بدنی
 • سید سعید مظلومی محمودآباد، محسن رضاییان، نرگس حسین زاده *، حسین فلاح زاده، ابوافضل برخورداری صفحات 247-260
  مقدمه
  استفاده غیراصولی از آفت کش،می تواند منجر به بروزمشکلات متعددی در کشاورزان بویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران شود. با توجه به ماهیت زیست کشی، تاثیرات منفی آفت کش غیر قابل اجتناب بوده ویکی ازمهمترین روش پیشگیری از عوارض آن، افزایش آگاهی می باشد.این مطالعه با هدف بررسی کارآیی مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از مواجهه با آفت کش انجام گردید.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مداخله ای،شهرستان انار به دو منطقه غیرمداخله(دهستان بیاض) و منطقه مداخله (دهستان امین شهر) تقسیم شده، و تعداد 128 نفراز کارگران (54 نفر درگروه مداخله و54نفردرگروه غیر مداخله به روش تصادفی انتخاب شدند.گروه مداخله در دو جلسه آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی شرکت کردند. اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه طی مصاحبه مستقیم و در دو نوبت، قبل و دو ماه بعد از آموزش جمع آوری گردید. روایی و پایایی سازه های پرسشنامه با مطالعه مقدماتی به اثبات رسید.سپس داده ها با استفاده از نرم افزار 18SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  دوگروه از نظر مشخصات فردی تفاوت معنی داری نداشتند. بعد از آموزش، درگروه مداخله افزایش معنی داری در میانگین نمرات آگاهی (002/0=P) و میانگین نمرات حساسیت، شدت، منافع، خودکارآمدی، راهنما برای عمل درک شده(000/0=P)مشاهده گردید. نمره میانگین موانع درک شده (004/0=P)کاهش ومیانگین نمره رفتارهای پیشگیری کننده افزایش معنی دار یافت(000/0=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه و کارآیی مدل اعتقاد بهداشتی بررفتارهای پیشگیری کننده ازمواجهه باآفت کش درکشاورزان،تدوین و اجرای برنامه استراتژی جامع جهت ارتقاء رفتارهای ایمن ضروری است.
  کلیدواژگان: آفت کش، مدل اعتقاد بهداشتی، کارگران کشاورزی
 • محمدرضا یاوری، محمد علی مروتی شریف آباد، مهدی حقی، حسن رضایی پندری، ناصر حاتم زاده، الهام آزاد صفحات 261-275
  مقدمه
  سلامت دهان و دندان یکی از مهمترین عوامل موثر در سلامت عمومی می باشد. با توجه به شیوع بالای پوسیدگی دندان و درمان پر هزینه آن و نقش مستقیم فرد در پیشگیری از پوسیدگی دندان لازم است دانش آموزان، آگاهی کافی و نگرش مناسب برای رعایت بهداشت دهان و دندان به دست آورند. باتوجه به کمبود مطالعات جامع در این زمینه، این مطالعه با هدف بررسی آگاهی، نگرش، عملکرد و وضعیت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دبیرستانی شهر یزد انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی بر روی 300 دانش آموز پسر دبیرستانی شهر یزد که به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند، انجام گرفت. ابزار جمع اوری اطلاعات دو پرسشنامه شامل پرسشنامه محقق ساخته دارای روایی و پایایی معتبر در چهار بخش اطلاعات جمعیت شناختی، آگاهی، نگرش و عملکرد و نیز پرسشنامه بهداشت دهان و دندان خود گزارش شده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-21 و با کمک آزمونهای توصیفی و تحلیلی T-test ، ANOVA و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی دانش آموزان در مورد بهداشت دهان و دندان 07/2± 38/6 از 19 ، میانگین نمره نگرش 35/5± 03/40 از محدوده 50-10 و میانگین نمره عملکرد آنها 9/4± 28/13 از 28 بود. در بررسی عملکرد دانش آموزان، بیشترین رفتاری که آنان انجام می دادند استفاده از خمیر دندان در هنگام مسواک زدن بود در حالیکه کمترین پاسخ مثبت را به استفاده از دهان شویه ضد باکتری داشتند. همچنین میانگین نمره بهداشت دهان و دندان دانش آموزان 19/5± 05/43 از 57 به دست آمد. همبستگی مثبت و معنی داری نیز بین سازه های آگاهی، نگرش، عملکرد و بهداشت دهان و دندان مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به آگاهی ناکافی دانش آموزان مورد بررسی در خصوص بهداشت دهان و دندان و نیز سطح عملکرد پایین آنان بویژه در مواردی از قبیل استفاده از دهان شویه ضدباکتری و حاوی فلوراید، مسواک زدن بعد از هر وعده غذایی و خوردن شیرینی ، ارائه برنامه های آموزشی به منظور افزایش آگاهی و عملکرد دانش آموزان بویژه در زمینه های فوق ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، بهداشت دهان و دندان، دانش آموزان
 • فرزانه وزیری، احمد حائریان، سمیرا ساجدی صفحات 276-285
  مقدمه
  هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تاثیر جنبه های پیشگیری آموزش دندانپزشکی روی رفتار، بهداشت دهان و وضعیت سلامت لثه دانشجویان دندانپزشکی دراستان یزداست.
  روش بررسی
  جهت بررسی رفتار بهداشت دهان با وضعیت لثه وبهداشت دهان دانشجویان دندانپزشکی سال اول وآخر در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 51 نفر داوطلب در مطالعه شرکت کرده و پرسشنامهHiroshima University-Dental Behavioral Inventory(HU-DBI) را تکمیل کردند. همچنین معاینه کلینیکی برای اندازه گیری O''leary IndexوGingival Bleeding Indexتوسط یک نفر انجام شد.
  یافته ها
  در این مطالعه پاسخ های دانشجویان سال اول و آخر به سوالات پرسشنامه HU-DBI مورد مقایسه قرار گرفت و اختلاف معناداری میان دانشجویان دو سال در پاسخ به موارد 1 و 8 و 10 و 15 و 17 و 18 و 20 و 21 مشاهده شد. دانشجویان سال آخر میانگین Gingival Bleeding Index و O''leary Index کمتری نسبت به دانشجویان سال اول داشتند. میانگین نمره پرسشنامه HU-DBI در دانشجویان سال آخر بالاتر از دانشجویان سال اول بود. دانشجویان با نمره پرسشنامه بالاتر، Gingival Bleeding Index و O''leary Index کمتری داشتند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد دانشجویان سال آخر رفتار بهداشت دهان، وضعیت سلامت لثه وبهداشت دهان بهتری نسبت به دانشجویان سال اول داشتند و به طور کلی دانشجویان با رفتار بهداشت دهانی بهتر وضعیت سلامت لثه وبهداشت دهان مطلوب تری داشتند.
  کلیدواژگان: رفتار بهداشت دهانی، دانشجویان دندانپزشکی، وضعیت سلامت لثه
 • سید سعید مظلومی محمودآباد، فرزاد جلیلیان، مهدی میرزایی علویجه *، راضیه ذوالقدر صفحات 286-298
  مقدمه
  در ایران سوء مصرف مواد و اعتیاد در حال گسترش است و به طبقه سنی و اجتماعی خاصی محدود نمی شود. دانشجویان قشر مستعد و برگزیده جامعه و سازندگان کشور می باشند. لذا شناخت عوامل موثر بر پیشگیری از رفتار مصرف مواد مخدر در این افراد ضروری می باشد. تئوری رفتار برنامه ریزی شده یکی از موثرترین و جامع ترین تئورهای تبیین رابطه نگرش و رفتار می باشد. این مطالعه با هدف تعیین پیشگویی کننده های سوءمصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده صورت گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش مقطعی در میان120 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر دو قسمت دموگرافیک و زمینه ای با 31 سوال و گویه های مربوط به تئوری رفتار برنامه ریزی شده شامل، نگرش 10 گویه (83/0α=) محدوده نمره 50-10، هنجارهای ذهنی 4 گویه (75/0α=) محدوده نمره 20-4، کنترل رفتار درک شده 2 گویه (81/0α=) محدوده نمره 10-2 و قصد رفتاری 4 گویه (89/0α=) محدوده نمره 20-4 بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-18 و با کمک آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی نظیرتی تست مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون خطی در سطح معناداری 05/0 مورد آزمون قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین سن شرکت کنندگان 27/3±49/23 با دامنه 35-18 سال بود. 3/73 درصد زن و 7/26 درصد مرد بودند. 3/8 درصد سابقه مصرف سیگار و 7/6 درصد سابقه مصرف مواد مخدر را داشتند. میانگین نمره نگرش 15/6±8/24، هنجارهای ذهنی52/2±10/11 ، کنترل رفتار درک شده 86/1±85/6 و قصد رفتاری 35/3±95/10 بود. زنان نگرش (016/0=p) و قصد رفتاری (013/0=p) مثبت تری در مصرف مواد نسبت به مردان داشتند. متاهلین هنجارهای ذهنی (04/0=p) قصد رفتاری (042/0=p) بالاتری در مصرف مواد نسبت به مجردها داشتند. نگرش، هنجارهای ذهنی و قصد رفتاری با یکدیگر رابطه مستقیم و با کنترل رفتار درک شده نسبت به عدم مصرف مواد رابطه معکوس و معناداری داشتند. نگرش و هنجارهای ذهنی به شکل معناداری به ترتیب 35 و 39 درصد از واریانس قصد رفتاری شرکت کنندگان در خصوص مصرف مواد مخدر را پیشگویی نمودند.
  نتیجه گیری
  نگرش، هنجارهای ذهنی ترغیب کننده، قصد رفتاری مثبت نسبت به مصرف مواد در سطح متوسط و کنترل رفتار درک شده در عدم مصرف مواد در سطح متوسط رو به بالایی در نزد دانشجویان بود. با توجه به اینکه نگرش و هنجارهای ذهنی، پیشگویی کننده های مناسبی در قصد رفتاری بودند، لذا، لزوم اجرای برنامه آموزشی متناسب با تئوری، مورد تاکید قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: سوءمصرف، مواد مخدر، اعتیاد، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
 • محمدحسین باقیانی مقدم، سید جلیل سیدیاندی، ثریا خفری، جواد شکری شیروانی، رضا قدیمی، هادی پارسیان صفحات 299-314
  مقدمه
  یکی از شایع ترین علل مرگ در گروه های سنی بالای 50سال، سرطان ها هستند که اصلاح سبک زندگی، نقش مهمی در پیشگیری از آنها دارد.رژیم های غذایی، مهمترین عامل در ابتلاء به سرطان معده هستند. هدف پژوهش حاضر، تبیین تجارب بستگان نزدیک بیماران دارای عوامل خطرساز سرطان معده و کارکنان بهداشتی درمانی دانشگاه از تعیین کننده های رفتار تغذیه ای براساس تئوری انگیزش محافظت بود.
  روش بررسی
  پژوهش کیفی حاضر از نوع تحلیل محتوا به مدت هشت ماه در سال 1392 درمراکز بهداشتی درمانی شهر بابل تحت پوشش داشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد. جمع آوری داده ها به روش مصاحبه نیمه سازمان یافته از 9 نفر از بستگان نزدیک بیماران مبتلا به خطرسازسرطان معده و 19 نفر از کارکنان بهداشتی درمانی دانشگاه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها همزمان با جمع آوری آنها با استفاده از روش آنالیز محتوای تئوری محور(هدایت شده یا مستقیم) صورت گرفت.
  یافته ها
  از تجزیه و تحلیل داده ها 487 کد اولیه و پس از ادغام،186 کد اصلی استخراج شد. این کدها در دو طبقه و هفت زیرطبقه از قبل تعیین شده تئوری انگیزش محافظت (حساسیت درک شده، شدت درک شده، پاداش، ترس، کارآمدی پاسخ درک شده، خودکارآمدی و هزینه- پاسخ درک شده) جایگذاری شدند. اصلی ترین مسئله درک شده ، سطح پایین ترس از بیماری بود.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از پژوهش حاضر، نشان گر عوامل تعیین کننده ی موثر بر رفتار تغذیه ای می باشند که می توانند به سیاستگزاران بهداشتی درمانی یاری دهند تا مناسب ترین راهکارها و راهبردها را با هدف تغییر این تعیین کننده ها در جهت کاهش اتخاذ رفتارهای پرخطر تغذیه ای مرتبط با سرطان معده، تهیه وتدوین نمایند.
  کلیدواژگان: عوامل خطرساز، سرطان معده، رفتار تغذیه ای، مطالعه کیفی، تئوری انگیزش محافظت
 • محمدحسین باقیانی مقدم، راضیه فرشید زاد، محسن عسگری شاهی، مرداد شکیبا، ملیحه مزروعی صفحات 315-327
  مقدمه
  عفونت گوش میانی یکی از شایع ترین عفونت ها درکودکان است. بیشترین زمان احتمال بروزآن درسنین زیر2سال است.از جمله عوارض حاصل از عفونت گوش میانی: بروزمشکلات شنوایی،آسیب بلندمدت و برگشت ناپذیر به گوش میانی وحلزون ،کاهش بهره هوشی و مشکلات گفتاری می باشد.هدف این مطالعه بررسی رفتارهای پیشگیری کننده ازعفونت گوش میانی براساس الگوی اعتقاد بهداشتی در مادران با کودک کمتر از دو سال، در شهر یزد بود.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر در سال 93-1392 ، به صورت توصیفی مقطعی بر روی 132 نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد که کودک زیر 2 سال داشته اند ، به صورت تصادفی با انتخاب 6 مرکز از بین 15 مرکز بهداشتی درمانی و انتخاب 22 نفر از هر مرکز،انجام شد.داده ها توسط پرسشنامه و به صورت تصادفی جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ازآزمون Tزوجی برای بررسی معنی داری ارتباط بین نمرات سازه ها با متغیرهای دموگرافیک استفاده شد وضریب همبستگی بین نمرات سازه ها توسط آزمون اسپیرمن تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نمره آگاهی تنها در 5/4% موارد وراهنمایی عمل تنها در1/9% مواردمطلوب بود. شدت درک شده،موانع درک شده و منافع درک شده به ترتیب در4/92% ، 1/81% و 7/94% موارد مطلوب گزارش گردید. بین منافع با خودکارآمدی، حساسیت، شدت، رفتار و آگاهی همبستگی مستقیم وجود داشت.بر اساس یافته ها بین شدت با موانع ،رفتار و حساسیت و خودکارآمدی با موانع و رفتار،همبستگی مستقیم وجود داشت.از طرفی رابطه معنا داری بین سن مادر با شدت ومنافع وبین تعداد فرزند با آگاهی، مشاهده شد. بین سابقه ابتلای کودک به عفونت گوش با راهنمایی عمل، همبستگی معکوس معناداری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش با در نظرگیری نمرات حاصل از سازه ها و پایین بودن نمره آگاهی مادران و از طرفی به دلیل شیوع بالای عفونت گوش در کودکان زیر2 سال ،اجرای برنامه های آموزشی به منظورافزایش آگاهی مادران و بهبود رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت گوش میانی، موثر واقع گردید.
  کلیدواژگان: الگوی اعتقاد بهداشتی، عفونت گوش میانی، پیشگیری، مادران
 • فاطمه حسینی کسنویه، آزاده نجارزاده، زهرا شرافت، سید مجید توجهی صفحات 328-337
  مقدمه
  اختلال خوردن یکی از اختلالات شایع روانی به شمار می رود که باعث مشکلات متعددی در سلامت جسمی و عملکرد روانی و کیفیت زندگی می شوند . این مطالعه به منظور بررسی اختلال خوردن و رابطه آن با افسردگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد یزد در سال 1392 صورت گرفت.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 400 نفراز دانشجویان با استفاده از 2 پرسشنامه : نگرش خوردن eat-26 و افسردگی بک، مورد بررسی قرار گرفتند . اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون chi square و fisher exact و Anova مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج این پژوهش، 5/7 %دانشجویان اختلال خوردن، 8/25 %افسردگی متوسط و 22% افسردگی شدید داشتند فراوانی نسبی اختلالات خوردن در دانشجویان پزشکی بر حسب سن ،جنس، وضعیت سکونت و وضعیت تاهل یکسان بود. همچنین بین فراوانی نسبی اختلالات خوردن در دانشجویان با شدت افسردگی رابطه معنی دار وجود داشت .( p=0.01)
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه نشان دادکه بین اختلال خوردن وشدت افسردگی رابطه وجود دارد .بنابراین آموزش دانشجویان توسط مراکز مشاوره در رابطه با اختلالات خوردن وافسردگی می تواند در تشخیص و درمان زودرس این اختلالات موثر باشد .
  کلیدواژگان: اختلال خوردن، افسردگی، تشخیص
 • بهادر حاجی محمدی، محمدحسن احرام پوش، منصوره سلطانی، حسن مظفری خسروی، فاطمه زارع، حمیدرضا جمشیدی، حمیدرضا دهقان، آرش دالوند صفحات 338-346
  مقدمه
  آفلاتوکسین ها معمولا توسط گونه های آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تولید می گردد، این سموم در انواع مواد غذایی از جمله برنج یافت می شوند، هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین مصرف برنج و دفع ادراری آفلاتوکسین M1 در زنان مراحعه کننده به مراکز بهداشتی شهر یزد می باشد .
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی بوده که در سال 1393 با مشارکت 85 نفر از خانم های ساکن شهر یزد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی انجام شد. با استفاده از پرسشنامه در خصوص مصرف برنج در 72 ساعت قبل سوال شد و غلظت آفلاتوکسین M1 در نمونه های ادرار به روش الایزا اندازگیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از مجموع 85 نفر شرکت کننده، 94 درصد از افراد، دفع کننده آفلاتوکسین M1 بودند . بر اساس آنالیز آماری اختلاف معناداری بین میزان دفع آفلاتوکسین M1 و مصرف برنج (0.015 =p) و همچنین میزان دفع آفلاتوکسین M1 با نوع برنج مصرفی (ایرانی، وارداتی، مخلوط) (0.023 =p) وجود داشت .
  نتیجه گیری
  مطابق نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت با افزایش میزان مصرف برنج، دریافت روزانه آفلاتوکسین به طور مستقیم افزایش می یابد. لذا میزان آفلاتوکسین در برنج های مصرفی توسط زنان شهر یزد در حد بالایی بوده و افراد زیادی در معرض غلظت بالایی از افلاتوکسین و خطرات مرتبط با آن قرار دارند.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین M1، برنج، یزد، نشانگر بیولوژیکی
 • راضیه جعفری زاده، مسعود میرزایی، مژگان کریمی زارچ، حسین فلاح زاده صفحات 347-355
  مقدمه
  حاملگی خارج رحمی یک مشکل بهداشت عمومی بوده و بسیاری از عوامل خطر آن شناخته نشده اند. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل خطر حاملگی خارج رحمی جهت تشخیص و درمان بهتراین بیماری انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد شاهدی بر روی 195 مورد حاملگی خارج رحمی (گروه مورد) و 197 نفر حاملگی طبیعی و سزارین (گروه کنترل) در بیمارستان های شهید صدوقی و مادر شهر یزد انجام گردید. گروه کنترل شامل زنان بارداری بودندکه بلافاصله قبل و بعد از افراد گروه مورد برای زایمان مراجعه می کردند.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان 6/5±2/28 (حداقل 14 و حداکثر 45) بوده و سن ازدواج در آنان از حداقل 12 تا حداکثر 33 سال متفاوت بود. افراد دو گروه از نظر شاخص توده بدنی (BMI) تفاوت معنی داری نداشتند (72/0P=). نتایج آزمون کای دو نشان میدهدکه سابقه نازایی(001/0P= 2/5-9/1 CI 95% 18/3OR:)، سابقه ابتلا به عفونت (01/0P= 53/2-10/1 CI 95% 67/1OR:) ، استفاده از وسیله داخل رحمی (IUD)(03/0P= 16/7-08/1CI95% 78/2OR:) و استعمال دخانیات (01/0P= 21/7-21/1 CI: 95% 96/2OR=) از عوامل خطر حاملگی خارج رحمی بودند.
  نتیجه گیری
  علت دقیق حاملگی خارج رحمی هنوز کاملا شناخته شده نیست و پاتوژنز حاملگی خارج رحمی به صورت به چندین عامل خطر باقی مانده است. نتایج این مطالعه نشان میدهدکه سابقه نازایی ، استفاده از IUD ، ابتلا به عفونت و استعمال دخانیات، با حاملگی خارج رحمی مرتبط می باشد.
  کلیدواژگان: حاملگی خارج رحمی، IUD و BMI
 • محمدحسن لطفی، پروین یاوری، حسین فلاح زاده، مصطفی شیریزدی، عاطفه زاهدی صفحات 356-371
  مقدمه
  سرطان یکی از سه علت اصلی مرگ در دنیا محسوب می شود. حدود 70% از مرگ هایی که به علت سرطان اتفاق می افتد در کشورهای با وضع اقتصادی اجتماعی پایین اتفاق می افتد. در ایران نیز سرطان پستان اولین سرطان شایع در زنان می باشد واطلاعات موجود حاکی از افزایش بروز سالانه سرطان پستان در زنان ایرانی وکاهش سن ابتلا به این بیماری می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط عوامل اقتصادی اجتماعی و باروری بر سرطان پستان انجام گردید
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت مورد شاهدی مبتنی بر بیمارستان بر روی 150 فرد مبتلا به سرطان پستان و 150 فرد سالم انجام گرفت. نمونه گیری به روش آسان و جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه با افراد شرکت کننده انجام گرفت. در نهایت اطلاعات به دست آمده وارد نرم افزار SPSS و جهت آنالیز از آماره های توصیفی و تحلیلی از جمله مجذور کای، نسبت های شانس با حدود اطمینان 95% و نیز رگرسیون لجستیک استفاده شد.
  یافته ها
  در آنالیز اولیه عوامل تحصیلات، نوع شغل افراد، شغل همسر، درآمد ماهانه، سابقه ضایعه پستانی، شاخص توده بدنی(BMI)، نسبت دور کمر به باسن (WHR) در رابطه با سرطان پستان معنی دار شد و بعد از وارد کردن متغیر های معنی دار در مدل رگرسیون لجستیک چندگانه متغیرهای درآمد (92/3OR=) و BMI (30BMI>=) (84/3OR=) معنی دار باقی ماندند و سن در اولین تولد زنده (04/5OR=) نیز معنی دار شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه در این مطالعه درآمد پایین، تاخیر در تولد اولین فرزند و چاقی، از عوامل خطرناک و مهم ابتلا به سرطان پستان بودند، توصیه می شود افرادی که دارای این عوامل خطر هستند نسبت به دریافت مراقبت های لازم جهت پیشگیری و تشخیص زودرس اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، عوامل اقتصادی اجتماعی، عوامل باروری، مورد، شاهدی، یزد
 • سیدعلی هاشمیان فر، عباسعلی دانافر، گلنار دهقانی، فاطمه دانافر صفحات 372-383
  مقدمه
  دانشجویان در یک جامعه، قشر وسیعی از جمعیت فعال یک کشور را تشکیل می دهند، که عوامل متعددی می تواند سلامت اجتماعی و روانی آن ها را به خطر اندازد و در معرض انواع آسیب های اجتماعی و خطرپذیری قرار دهد.هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و ابعاد سه گانه آن (سرمایه فرهنگی تجسم یافته، سرمایه فرهنگی عینیت یافته و سرمایه فرهنگی نهادینه شده)، از نظر بوردیو، با میزان رفتارهای پر خطر (شامل گرایش به مواد مخدر، سیگار، مشروبات الکلی، رابطه با جنس مخالف و رانندگی خطرناک) در بین دانشجویان دانشگاه یزد می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر، مطالعه ای میدانی و توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه های سرمایه فرهنگی و رفتارهای پرخطر می باشد و دانشجویان به شیوه نمونه گیری طبقه بندی متناسب انتخاب گردیدند.پژوهش برروی 384 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه یزد ، انجام شده است.این افراد به شیوه ی طبقه بندی متناسب با حجم جامعه و به صورت تصادفی انتخاب شدند.اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارAmos ، SPSS 19 مورد تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد بین میزان سرمایه فرهنگی و بروز انواع رفتارهای پر خطر دانشجویان دانشگاه یزد رابطه معنی دار منفی وجود دارد و از بین ابعاد سه گانه سرمایه فرهنگی، بین سرمایه فرهنگی عینیت تجسم یافته و نهادینه شده و میزان بروز رفتارهای پر خطر، رابطه معنی دار منفی وجود دارد و میزان بروز رفتارهای پر خطر در بین پسران، بیش از دختران بوده است. همچنین بین میزان سرمایه فرهنگی و بروز انواع رفتارهای پر خطر به جز میزان گرایش به خشونت، رابطه معنی دار منفی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد با بالا رفتن سطح فرهنگ و سرمایه فرهنگی جامعه، بخصوص میزان سرمایه فرهنگی تجسم یافته و نهادینه شده از طریق افزایش سطح مطالعه، استفاده از اینترنت و آشنایی به زبان های خارجی؛ همچنین تلاش در جهت کسب مدارک تحصیلی، فنی و حرفه ای، گواهی نامه های فرهنگی و هنری و... می توان امیدوار بود که میزان خطرپذیری جوانان و نوجوانان جامعه کاهش پیدا کند و این مسئله می تواند برای مسئولین مربوطه راهگشا باشد.
  کلیدواژگان: رفتارهای پر خطر، سرمایه فرهنگی، دانشگاه یزد، مواد مخدر، مشروبات الکلی
 • مریم علی غیاث، صدیقه سادات طوافیان، شمس الدین نیکنامی صفحات 384-395
  مقدمه
  کمردرد مزمن عامل اصلی بروز ناخوشی در شغل پرستاری است. مطالعات مرتبط با سلامت روان پرستاران در محیط کار و تاثیر آن بر کمردرد محدود است، لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزشی مبتنی بر عوامل روانشناختی بر سلامت روان پرستاران مبتلا به کمردرد مزمن انجام می شود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مطالعه ای از نوع نیمه تجربی شاهد دار می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 84 نفر از پرستاران و بهیاران مبتلا به کمردرد مزمن شاغل در بیمارستان ولی عصر (عج) تهران است. افراد به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه شاهد و مورد که هر کدام 42 نفر بودند، تقسیم شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه مقیاس و ابزار استفاده شد. آزمودنی ها پرسشنامه دموگرافیک، سنجش درد و بعد سلامت روان پرسشنامه کیفیت زندگی را تکمیل نمودند و سه ماه بعد از مداخله آموزشی مجدد از نظر درد و سلامت روان مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  تعداد افراد در هر دو گروه مورد و شاهد 42 نفر و میانگین سنی آنها به ترتیب 32 و 5/31 سال بود. دو گروه از نظر متغیرهای مورد مطالعه اختلاف معنی داری نداشتند ( 5% P > ). میانگین بعد نشاط پس از مداخله در گروه مورد، از 64/64 به 26/77، بعد سلامت روان، از 28/70 به 95/80، بعد محدودیت نقش بدلیل مشکلات روانی، از 28/64 به 30/87 و بعد عملکرد اجتماعی، از 64/69 به 11/85 افزایش یافت که نشان دهنده تاثیر معنی دار آموزش می باشد (0001/0 P< ).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که مداخله آموزشی مبتنی بر عوامل روانشناختی کمردرد، موجب افزایش سلامت روان پرستاران و کاهش کمردرد در آنها می شود. بنابراین با طراحی برنامه آموزشی برای کنترل عوامل روانشناختی در محیط کار می توان از ایجاد یا تشدید کمردرد مزمن در پرستاران جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: کمردرد مزمن، پرستاران، سلامت روان، مداخله آموزشی
 • سید سعید مظلومی محمودآباد، زهرا مطلق، حسن شهبازی، الهه توسلی، آسیه مطلق صفحات 396-409
  مقدمه
  شایع ترین سرطان در اکثر کشورهای دنیا سرطان پوست است و مهم ترین عامل خطر آن مواجهه با نور خورشید است. با توجه به لزوم انجام برنامه های پیشگیری در دوران کودکی و نوجوانی، این مطالعه با هدف تعیین آگاهی و نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر یزد نسبت به سرطان پوست و رفتارهای محافظت کننده در برابر نورخورشید انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بوده و بر روی 513 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر یزد که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بودکه پایایی آن در مطالعه مظلومی و همکاران با آلفا کرونباخ 81/0 تائید شده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 5/11 و توسط آمارهای توصیفی و تحلیلی آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین سنی شرکت کنندگان04/1 ±88/15 بود. میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی ، نگرش ، عملکرد به ترتیب 44/5 ±19/12 (نمره کل=37)، 26/2 ±98/18 (نمره کل=24) و 51/2 ±47/7 (نمره کل=16) بود. شایع ترین رفتار محافظت کننده از نور خورشید استفاده از ضد آفتاب بود (5/71%). بین آگاهی و متغیرهای نگرش (000/0، p=350/0r=)، عملکرد (000/0، p=264/0r=) و سن (010/0، p=134/0r=) همبستگی معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  کم بودن آگاهی و مطلوب نبودن رفتارهای محافظت کننده از نور خورشید به غیر از استفاده از کرم ضد آفتاب در دانش آموزان مطالعه حاضر از نیاز برای مداخلات آموزشی مدرسه محور حمایت می کند.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، سرطان پوست، رفتارهای محافظت کننده در برابر نورخورشید، دانش آموزان دختر
 • آزاده نجارزاده، نرگس جانی، محمد خوشنویسان، احمد ملاجعفری، حسین فلاح زاده، فرحناز خبیری، احمد شواخی صفحات 410-422
  مقدمه
  شواهدی مبنی بر اثر ویتامین D برچاقی وجود دارد. همچنین، ارتباط بین کمبود ویتامین D با کبد چرب غیر الکلی در دست بررسی است. هدف این مطالعه، بررسی اثر مکمل یاری ویتامین D در کنار رژیم غذایی کم کالری بر آنزیم های کبدی، درجه درگیری کبد و شاخص های تن سنجی در افراد مبتلا به کبد چرب بود.
  روش بررسی
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی می باشد و با مشارکت 80 بیمار مبتلا به کبد چرب غیر الکلی و البته با کمبود ویتامین D انجام گرفت. به افراد جهت همسان سازی برنامه غذایی، رژیم غذایی کم کالری داده شد. هر دو گروه به مدت 12 هفته و هر هفته یک عدد پرل ویتامین D یا دارونما مصرف کردند. آنزیم های کبدی، سونوگرافی کبد و مجاری صفراوی و فاکتورهای تن سنجی در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری شد.
  یافته ها
  مطالعه با حضور 73 نفر به اتمام رسید. پس از 12 هفته، آنزیم های کبدی و درجه درگیری کبد در گروه آزمون در مقایسه با گروه دارونما بطور معنی داری کاهش یافت (0.005> P). در گروه آزمون میزان وزن حدود 9 کیلوگرم نسبت به ابتدای مداخله کاهش یافت (0.005> P) .
  نتیجه گیری
  مکمل یاری ویتامین D در کنار رژیم غذایی کم کالری در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی و هایپوویتامینوز D اثر بسزایی در کاهش فاکتورهای تن سنجی و بهبود آنزیم ها و درجه درگیری کبد دارد.
  کلیدواژگان: فاکتورهای تن سنجی، ویتامین D، کبد چرب غیر الکلی، رژیم کم کالری
 • فرخنده ایزدی، جواد صادقی نژاد، بهادر حاجی محمدی، شکوه تقی پور ظهیر، حسین فلاح زاده، محمد تقی شیبانی، اقدس میرجلیلی صفحات 423-431
  مقدمه
  امروزه مصرف گوشت و آلایش های دامی در اکثر جوامع بشری رو به افزایش است. با توجه به ارزش اقتصادی گوشت، احتمال استفاده از بافت های غیرمجاز در گوشت چرخ کرده توسط افراد سودجو وجود دارد. بر این اساس مطالعه حاضر به منظور شناسایی بافت های غیرمجاز در گوشت چرخ کرده انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این تحقیق تعداد20 نمونه گوشت چرخ کرده منجمد تجاری از فروشگاه های مختلف شهر یزد خریداری شد. سپس هر نمونه به 3 برش مساوی تقسیم شده و از هر قسمت یک قطعه انتخاب شد. نمونه ها در محلول فرمالین 10% بافر تثبیت شدند و آماده سازی معمول بافت ها برای مطالعه میکروسکوپی صورت گرفت و قالب های پارافینی تهیه شد. قالب های پارافینی به ضخامت 6 میکرومتر برش داده شدند و با استفاده از هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی برای مطالعه بافت شناسی صورت گرفت.
  یافته ها
  در نمونه های مورد مطالعه، بافت عضلانی مخطط بخوبی قابل مشاهده بوده و علاوه برآن ، بافت همبندی ، بافت چربی و بافت عضله صاف نیز مشاهده شد اما در هیچ یک از نمونه ها بافت غیرمجاز تشخیص داده نشد. تنها در یک نمونه ضایعات پوستی کمی مشاهده گردید و در نمونه دیگر بافت استخوان وجود داشت و همچنین در حدود نیمی از نمونه ها ضایعات امعاء و احشا مشهود بود و مقاطعی از لیگامنت مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  تحقیق حاضر نشان داده گوشت مورد استفاده در اکثر این نمونه ها برای تهیه این فرآورده، از کیفیت خوبی برخوردار نبوده که با توجه به اهمیت بهداشتی و کیفی گوشت به کار رفته ، روش بافت شناسی برای شناسایی تقلبات در فرآورده های گوشتی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: گوشت چرخ کرده، بافت شناسی، بافت غیرمجاز، تقلب غذایی
 • فاطمه حسین پورگنجارودی، بهادر حاجی محمدی، هنگامه زندی، جواد بیابانی اردکان، الهه تازه صفحات 432-441
  مقدمه
  با توجه به افزایش کاربرد فناوری پرتودهی در ارتقای ایمنی محصولات غذایی نیاز است که اثرات این فناوری جدید بر خواص ظاهری و ویژگی های حسی محصولات مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد به این دلیل که اولین عاملی که توجه مصرف کننده را برای خرید یک محصول غذایی جلب می کند، ویژگی های ظاهری و خواص حسی آن است. هدف از این مطالعه تعیین اثر پرتوالکترونی بر خواص فیزیکوشیمیایی و ویژگی های حسی بستنی سنتی می باشد.
  روش بررسی
  نمونه های بستنی سنتی زعفرانی از فروشگاهی در سطح شهر خریداری و جهت منجمد نگه داشتن نمونه، نمونه ها درون جعبه سرد قرار داده شده و به آزمایشگاه منتقل شدند .نمونه ها با حفظ شرایط انجماد تحت تابش پرتوالکترونی با دزهای 1،2،3 و5 کیلوگرمی قرار گرفتند و پس از یک هفته نگهداری در دمای°C 18 - ،آزمون های فیزیکوشیمیایی شامل رطوبت،چربی، قند و pH و آزمون های حسی شامل رنگ، بو، مزه و پذیرش کلی بر روی آن انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که تفاوت قابل ملاحظه ای بین نمونه های گروه تیمار (پرتودهی شده) و گروه شاهد از نظر میزان قند، چربی و pH وجود نداشت. اما اختلاف معنا داری در میزان رطوبت اندازه گیری شده در نمونه های تیمار شده با پرتو الکترونی و نمونه شاهد دیده شد (05/0p<). همچنین اگر چه دز های 1 و 2 کیلوگری اثر معنی داری روی ویژگی های حسی محصول نداشت، اما با افزایش دز پرتودهی به مقادیر بالاتر از 2 کیلو گری ،پذیرش کلی و رنگ به طور قابل توجهی کاهش یافت (05/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که حداکثر دز قابل توصیه برای پرتودهی محصول بستنی سنتی 2 کیلوگری است و دز های بالاتر موجب افت کیفیت محصول می شود.
  کلیدواژگان: بستنی سنتی، پرتوالکترونی، خواص فیزیکوشیمیایی، ویژگی های حسی
 • بهادر حاجی محمدی، اسدالله خسروی، غلامرضا جاهد، علی دهقانی، سیدعلی یاسینی اردکانی، مهدی بهبود صفحات 442-452
  مقدمه
  آفلاتوکسین M1ترکیبی بسیار سمی بوده که طی فرایندو نگهداری شیر پایدار است. از این رو در زمره یک آلاینده شیر و فراورده های لبنی است که می تواند عوارض خطرناک برای انسان را به دنبال داشته باشد.در این زمینه مطالعات متعددی کارایی اثر فرایند در فراورده های لبنیاتی بر روی حذف آفلاتوکسین M1را نشان داده اند.بنابراین هدف از انجام این تحقیق، مطالعه اثر فرایند تهیه کشک صنعتی بر روی کاهش آفلاتوکسین M1 اضافه شده بطور مصنوعی در فرایند طبیعی کشک سازی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه کشک صنعتی از شیر گاو(شیر بدون چربی)که در یک سطح به مقدار25/0میکروگرم در لیتر آفلاتوکسین M1 به صورت مصنوعی آلوده شده بود در 3 تکرار، تهیه شد و تاثیر فرایند کشک سازی صنعتی بر روی آفلاتوکسین M1 مورد مطالعه قرار گرفت.برای اندازه گیری مقدار آفلاتوکسین M1از روش کراماتوگرافی مایع با فشار بالا استفاده شد.
  یافته ها
  .در تولید کشک صنعتی در غلظت های مساوی بین شیر اولیه و کشک صنعتی مقدار کاهش آفلاتوکسین M1 به میزان 91 درصد بود. و این مقدار کاهش آفلاتوکسین M1 بین شیر اولیه و کشک صنعتی از لحاظ آماری در سطح (052/0(P <معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان میدهد که فرایند کشک سازی صنعتی میتواند خطرات سم آفلاتوکسین M1که انسان به وسیله مصرف لبنیات یا شیر با آن مواجه است را کاهش بدهد.
  کلیدواژگان: شیر، آفلاتوکسین M1، کشک صنعتی، کراماتوگرافی مایع با فشار بالا
 • محمدحسن احرام پوش، بهادر حاجی محمدی، پریا عزتی، مهدی دهقان منشادی، حمیدرضا دهقان، حمیدرضا جمشیدی صفحات 453-461
  مقدمه
  آفلاتوکسین ها یکی از قوی ترین سموم تولید شده توسط گونه های مختلفی از کپک آسپرژیلوس هستند که موجب سرکوب سیستم ایمنی، سرطانزایی، موتاژنی و ناقص الخلقه زایی می شوند. هدف اصلی از انجام این پایان نامه بررسی مقدار آفلاتوکسین M1 در دو فصل تابستان و زمستان در شیر مادران شهر یزد می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مقطعی می باشد. در سال 1392 طی دو فصل تابستان و زمستان نمونه های شیراز بین 80 مادر شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد انتخاب گردید. برای اندازه گیری میزان آفلاتوکسین M1 از روش الایزا استفاده شد.
  یافته ها
  از مجموع تعداد 80 نمونه، تعداد 6 مورد(5/7درصد) آلوده به آفلاتوکسین M1 بودند. میزان آلودگی در فصل زمستان به طور معنی داری بیشتر از فصل تابستان بود(05/0p<)، اما رابطه معناداری بین میزان این سم در نمونه های صبح و عصر مشاهده نشد (05/0p>).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های حاصل از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که آموزش بانوان شهر یزد به منظورآشنایی با منابع تولید کننده آفلاتوکسین M1 در شیر ضروری می باشد که می تواند راهی در جهت کاهش عوارض این سم باشد.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین M1، شیر مادر، فصل، یزد
 • طیبه سادات میر دهقان، سید حسین حکمتی مقدم، علی جبالی صفحات 462-471
  مقدمه
  سم آفلاتوکسین باعث سرطان کبد می شود و جذب آن در مواد غذایی بسیار ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی جذب آفلاتوکسین B1 توسط نانوذرات سلولز کونژوگه شده با آپتامر در شرایط اسیدی، بازی و خنثی بود.
  روش بررسی
  نخست نانوذرات سلولز با روش هیدرولیز اسیدی سنتز و سپس با کمک کراس لینکر به آپتامر اصلاح شده کونژوگه گردید. در مرحله بعد، غلظت های سریال نانوذرات کونژوگه شده (mg/mL 6/0 و 25/1 و 5/2 و 5 و 10) بطور جداگانه با محلول آفلاتوکسین با غلظت μg/mL 1000 مخلوط و در دمای oC 37 و در pH های 1 و 7 و 13 بمدت 5/0 ساعت انکوبه گردیدند. سپس درصد جذب برای هر لوله در طول موج 340 نانومتر محاسبه گردید.
  یافته ها
  کاهش pH منجر به افزایش جذب تا حدود 40 درصد شد. از نظر آماری، تفاوت معنی داری بین مقدار جذب در شرایط اسیدی با مقدار جذب در شرایط بازی و خنثی دیده شد ( 05/0P< ).
  نتیجه گیری
  آفلاتوکسین به خوبی می تواند به نانوذرات کونژوگه شده جذب شود و این قدرت جذب در شرایط اسیدی افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: جذب، آفلاتوکسین B1، نانوذرات سلولز، آپتامر
 • امیر نظامی اصل، امیر خوشوقتی، علیرضا عسگری، روح الله فلاح، مژگان امیری، امین صالحی ابرقویی صفحات 472-480
  مقدمه
  ورزشکاران از جمله کوه نوردان، صحرا نوردان و دریا نوردان و گردشگرانی که در طبیعت دچار سانحه و یا گم می شوند و نیز افرادی که بلایای طبیعی موجب بی خانمان شدن آنها شده است نیاز به تامین حداقل انرژی از طریق مکمل ها یا قرص های پر انرژی مورد نیاز تا زمان رسیدن کمک های بیشتر را دارند.
  در این مطالعه هدف،طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی این گونه قرص های پر انرژی میباشد.
  روش بررسی
  به صورت آزمایشگاهی، 15 فرمولاسیون مختلف طراحی و ساخته شد و با هماهنگی با دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان این فرمولاسیون ها به منظور قابلیت تبدیل به قرص های پر کالری با هدف تامین حداقل 20 کیلوکالری به ازای هر قرص وحداقل مقادیر پروتئین روزانه (حدود 25 گرم) و نیز ویتامین ها و مواد معدنی مختلف مورد بررسی و تهیه قرار گرفتند.

  یافته ها
  نمونه آزمایشگاهی قرص های 5 گرمی که هر کدام حاوی 21 کیوکالری انرژی بودند، تهیه شد. بهترین فرمولاسیونی که مشخص شد برای تهیه قرص، مقرون به صرفه و قابل اجرا است شامل 16 درصد روغن زیتون، 36 درصد مالتودکسترین، 25 درصد پودر پروتئین، 17 درصد دانه کنجد خام و 6 درصد جوانه خالص گندم بود. با در نظر گرفتن اینکه هر فرد روزانه 25 عدد از قرص ها را استفاده کند، روزانه 525 کیلوکالری انرژی برای فرد تامین میشود. اگر هر جعبه از قرص ها به طور متوسط 2/1 کیلوگرم طراحی شود، قرص ها می توانند حداقل انرژی مورد نیاز،پروتئین،ویتامین ها و مواد معدنی را تا 10 روز تامین نمایند.
  نتیجه گیری
  تامین حداقل انرژی و مواد مغذی مورد نیاز برای زنده ماندن ورزشکاران، گردشگران و آسیب دیدگان از بلایای طبیعی تا مدت هفت روز یا حتی بیشتر به دلیل حجم اندک قرص های طراحی شده امکان پذیر می باشد و قابلیت تولید صنعتی در ایران را دارد.
  کلیدواژگان: قرص های پر انرژی، گردشگران، بلایای طبیعی
 • روح الله عسکری، راضیه منتظر الفرج، حسین فلاح زاده، جواد احمدی صفحات 481-493
  مقدمه
  از اوایل دهه 90 که مفهوم توسعه انسانی به عنوان یکی از ملاک های ارزیابی توسعه یافتگی مطرح شد، بهبود سلامت و بهداشت جامعه که رکن اساسی این توسعه را تشکیل می داد، به چالشی برای دولت ها مبدل گردید. لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین سطح توسعه یافتگی سلامت شهرستان های استان یزد با استفاده از تکنیک تاکسونومی عددی در سال 1392، انجام گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی بوده که به بررسی وضعیت شاخص های بهداشتی و درمانی در 10 شهرستان استان یزد ، در سال 1392 پرداخته است. داده های مورد نیاز بر اساس نظر خبرگان و مراجعه به معاونت های توسعه مدیریت و منابع، غذا و دارو، بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مرکز بهداشت استان یزد، مرکز آمار استان یزد و سازمان بهزیستی استان یزد جمع آوری گردید و با استفاده از تکنیک های تحلیل سلسله مراتبی و تاکسونومی عددی تحلیل گردید.
  یافته ها
  شهرستان های مهریز و ابرکوه به ترتیب با درجه توسعه یافتگی 474/0 و 987/0، برخوردارترین و محروم ترین شهرستان های استان می باشند و شهرستان های بافق، یزد، اردکان، میبد، تفت، بهاباد، صدوق و خاتم به ترتیب در این بین قرار می گیرند.
  نتیجه گیری
  اختلاف و شکاف در سطح توسعه یافتگی بهداشت و درمان، بین شهرستان های استان یزد وجود دارد که امید است مسئولان کشوری و استانی در تخصیص امکانات بهداشتی و درمانی به هر یک از شهرستان های استان یزد، میزان برخورداری و توسعه یافتگی هر شهرستان را ملاک عمل قرار داده و بر مبنای آن، برنامه ریزی نمایند.
  کلیدواژگان: تاکسونومی عددی، توسعه یافتگی، سلامت، استان یزد
 • روح الله عسکری، مرتضی دولتیان، راضیه منتظرالفرج، حسین فلاح زاده صفحات 494-506
  مقدمه
  معنویت در محیط کار، باعث بهبود عملکرد، ایجاد رضایت و انگیزه در کارکنان و افزایش بهره وری سازمان می شود. از طرفی انجام بیش از حد کار که اعتیاد به کار نامیده می شود باعث رسیدن سازمان به اهدافش می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و اعتیاد به کار می باشد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و همبستگی بوده و به صورت مقطعی در سال 1393 انجام شد. جامعه پژوهش کلیه پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر یزد بودندکه 170 نفر از آنها به روش نمونه گیری طبقه ای و سیستماتیک انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه معنویت سازمانی میلیمن و پرسش نامه اعتیاد به کار اسپنس و رابینز استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS وآزمون های آماری t-test، کای اسکوئر وضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید .
  یافته ها
  میانگین نمره معنویت سازمانی 72/62 ومیانگین نمره اعتیاد به کار 08/70 به دست آمد.نتایج نشان داد که بین معنویت سازمانی و اعتیاد به کار، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش، معنویت سازمانی از متغیرهای تاثیرگذار بر اعتیاد به کار است.لذا سیاست گذارن سازمان ها می توانند با بهره گیری از معنویت، حداکثر توان کارکنان را در رسیدن به اهداف سازمان به کار گیرند. همچنین راهبردهای مناسب را درجهت توجه به سلامت کارکنانی که اعتیاد به کار مفرط دارند اتخاذ نمایند.
  کلیدواژگان: معنویت سازمانی، اعتیاد به کار، پرستاران
 • محدثه عرب بنادکی، سمیه عابدینی، محمد رنجبر صفحات 507-517
  مقدمه
  در مدیریت کیفیت فراگیر، کیفیت تنها یک پدیده تحسین برانگیز نیست بلکه حق مسلم مشتری است و از طریق درگیری و مشارکت کلیه کارکنان، مدیران و مشتریان یک سازمان ایجاد خواهد شد. این مطالعه به منظور بررسی نگرش کارکنان بیمارستان های آموزشی شهر یزد در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از منطق فازی، طراحی شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که به صورت مقطعی انجام گرفته است.جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان بیمارستان های آموزشی شهر یزد بود که از بین آن ها تعداد 235 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. از آنجا که تئوری فازی، در مقابل تئوری منطقی، رویکردی مناسب تری برای سنجش متغیرهای کلامی است، بنابراین این مقاله با بکارگیری منطق فازی ، نگرش کارکنان را در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر تعیین می کند.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن بود که ابعاد «شناسایی و آموزش کارکنان»، «توانمند سازی و کار تیمی کارکنان» و «حمایت و رهبری مدیریت عالی سازمان» به ترتیب در رتبه های اول، دوم و سوم اهمیت از نظر کارکنان برخوردار هستند.
  نتیجه گیری
  معیارهای شناسایی و آموزش کارکنان و کارتیمی و حمایت و رهبری مدیریت عالی سازمان برانگیزند ه های مهم مدیریت کیفیت فراگیر محسوب می شود. بنابراین در برنامه های ارتقای مدیریت کیفیت جامع، این ابعاد را با توجه به درجه اهمیت باید در اولویت قرار داد و در جهت فراتر رفتن کیفیت خدمات تلاش نمود.
  کلیدواژگان: نگرش کارکنان، مدیریت کیفیت فراگیر، منطق فازی، بیمارستان
 • مریم اسدی، حسن مظفری خسروی، فاطمه عربی باشریک صفحات 518-528
  مقدمه
  عوامل متنوعی روی سلامت مادر و جنین تاثیر می گذارند که تغذیه مناسب مادر یکی از آنها است. وزن گیری مادر در بارداری یکی از معیارهای معتبر برای ارزیابی وضعیت تغذیه است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط وزن گیری دوران بارداری و وزن هنگام تولد در شهر یزد است.
  روش بررسی
  در این پژوهش مقطعی ، اطلاعات پرونده 200 مادر باردار 40-16 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی یزد مورد بررسی قرار گرفت. نوزادان با وزن کمتر از 2500 گرم LBW و با وزن بیشتر از 2500 گرم نرمال درنظر گرفته شدند. برای آنالیز داده ها از 16 SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سن زنان در این مطالعه 65/26 سال بود. میانگین کلی وزن گیری بارداری مادران 39/12 کیلوگرم بود. میانگین وزن هنگام تولد نوزادان 3147 کیلوگرم بود که از این میان 5/7 درصد (15 نفر) LBW و 5/92 درصد (185 نفر) وزن نرمال داشتند. میانگین BMI قبل از بارداری 08/24 کیلوگرم بر متر مربع بدست آمد. همبستگی میان وزن گیری مادران طی بارداری و وزن هنگام تولد نوزادان معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  از آنجا که وزن هنگام تولد نوزاد ممکن است تحت تاثیر عوامل دیگری مانند سلامت عمومی و روانی مادر و همچنین مرتبه بارداری قرار گیرد ، میتوان با شناسایی این عوامل مراقب بیشتری از مادران باردار به عمل آورد.
  کلیدواژگان: وزن گیری بارداری، وزن هنگام تولد نوزاد، نمایه توده بدنی
 • محمود نکویی مقدم، زهرا افشار صفحات 529-543
  مقدمه
  شهرنشینی گسترده و سریع موجب شده که امروزه سلامت افراد به مخاطره افتاده و موجب مطرح شدن بحث سلامت در مجامع عمومی و عملی کردن راهکارهایی از جمله اجرای پروژه شهر سالم شود.هدف این مطالعه ارزیابی شاخصهای شهر سالم (بهداشتی-زیست محیطی و اجتماعی-اقتصادی) در شهر کرمان در سال 1390 می باشد.
  روش بررسی
  روش این تحقیق ترکیبی(کیفی-کمی) می باشد که جهت روش کیفی از روش اسنادی و پیمایشی(توزیع پرسشنامه)استفاده شده است. جامعه آماری ساکنین شهر کرمان بودند همچنین برای سنجش میزان مشارکت افراد در مباحث سلامت از روش کمی و از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری همچون ضریب همبستگی،تحلیل واریانس یکطرفه و t نمونه های مستقل استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از 8 شاخص بهداشتی فقط 3 مورد(پوشش واکسیناسیون کودکان زیر یکسال،تولد نوزادان کم وزن و مزگ و میر کودکان زیر یکسال) با استانداردها منطبق بودند و از 6 شاخص اجتماعی و اقتصادی 2 مورد شاخص کیفیت مسکن و سقط جنین و از 8 شاخص زیست محیطی نیز تنها 2 مورد (کیفیت آب آشامیدنی و کیفیت جمع آوری زباله) با استانداردها مطابقت داشتند.همچنین یافته های پژوهش در خصوص تمایل افراد به مشارکت در امور مربوط به سلامت فردی و اجتماعی نشان داد که 87% آنها تمایل دارند و در این رابطه جنسیت و سن آنها تاثیری بر میزان مشارکت آنها نداشته اما افراد با تحصیلات بالاتر تمایل بیشتری به مشارکت داشتند.
  نتیجه گیری
  بطور کلی شهر کرمان از نظر شاخصهای بهداشتی،اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی وضعیت مطلوبی ندارد اما ساکنین این شهر تمایل زیادی به بهبود وضعیت سلامت شخصی و محیط خود دارند.
  کلیدواژگان: سلامت، شهر سالم، شهر کرمان
 • غلامرضا یاسایی مهرجردی، مصطفی مظاهری تهرانی، محمدباقر حبیبی نجفی صفحات 544-553
  مقدمه
  درسالهای اخیر باتوجه به شیوع اضافه وزن، چاقی و بیماری های قلبی درجامعه وارتباط آن با افزایش میزان چربی دریافتی،چربی اشباع شده وکلسترول غذا،تولید محصولات غذایی فراسودمند باکاهش سطح کلسترول وچربی اشباع شده جهت سلامت عموم افراد جامعه با استفاده از سویا و فرآورده های حاصل از آن به علت قیمت مناسب، عدم وجودکلسترول و لاکتوز،وجود ترکیبات ایزوفلاونوئیدی،چربی های غیراشباع و ضروری مورد توجه قرار گرفته است. هدف ازاین پژوهش، ارزیابی ویژگی های شیمیایی و حسی پنیر اولیه فراسودمند تهیه شده از نسبت های مختلف مخلوط شیر گاو و شیر سویا می باشد.
  روش بررسی
  این تحقیق یک مطالعه تجربی می باشد که شیر سویا در 5 سطح (0، 5، 10، 15 و 20 %) و کلرید کلسیم با نسبت 4/0 درصد با شیر گاو مخلوط و در تهیه پنیر اولیه بکار رفت. ویژگی های شیمیایی و حسی نمونه ها بر اساس استانداردهای ملی تعیین گردید نتایج در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل و توسط نرم افزار آماری 16 Minitabدر معرض تجزیه واریانس قرار گرفت. مقایسه میانگین داده ها بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن انجامشد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که با افزایش جایگزینی شیر سویا ، میزان پروتیین، چربی، ماده خشک ، اسیدهای چرب غیر اشباع ضروری ( اسیدهایاولئیک، لینولئیک و لینولنیک) و امتیاز بافت نمونه های پنیر تولیدی افزایش و میزان کلسترول ، اسیدهای چرب اشباع ، امتیاز رنگ و طعم نمونه های پنیر تولیدی در مقایسه با نمونه شاهد کاهش یافت. نمونه حاوی شیر گاو 6/84% ، شیر سویا 15% و کلروکلسیم 4/0% در مقایسه با سایر نمونه ها از نظر ویژگی های شیمیایی مناسب تر و خصوصیات حسی آن قابل قبول می باشد.
  نتیجه گیری
  با انتخاب نسبت های مناسب جایگزینی شیر سویا با شیر گاو در تولید پنیر می توان محصولی تولید کرد که دارای ویژگی های کیفی مطلوب و سلامتی بخش برای مصرف کننده باشد و به عنوان غذای فراسودمند در تغذیه افراد جامعه به خصوص سالمندان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پنیر، شیر سویا، شیر گاو، فراسودمند
 • محمد امین بهرامی، محمدعلی مروتی، علی دهقان، راضیه منتظرالفرج، غلامرضا احمدی، حمزه شهبازی صفحات 554-565
  مقدمه
  در طلیعه قرن جدید در سازمان های بهداشتی و درمانی، همواره نیاز به تغییرات ریشه ای و خلاقیت های کاری احساس می شود. امروزه سبک جدیدی از مفهوم رهبری با عنوان رهبری تحول آفرین مطرح است ،که این سبک سرپرستان کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد تا توانایی های خود را ارتقا دهند و موجب به بوجود آوردن تغییرات مثبت در عملکرد پرسنل برای انجام بهتر کارها و تقویت یادگیری و افزایش توانایی کارکنان میشوند. از سوی دیگر مفهوم درگیری شغلی نیز یکی ازموضوعات مهم سازمانی است که به درجه ای که اشخاص به لحاظ روان شناختی با شغل فعلی شان هویت یابی می کنند، اشاره دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی ابعاد رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی کارکنان از دیدگاه مدیران دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392 بود .
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی –تحلیلی می باشد .جامعه ی پژوهشی شامل کلیه ی مدیران(عالی،میانی،عملیاتی) بیمارستان های آموزشی (شهید صدوقی ،رهنمون ،افشار،سوانح و سوختگی) بودندکه به علت محدود بودن جامعه ی پژوهش کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد( نفر180 )داده ها توسط پرسشنامه ی رهبری تحول آفرین از دیدگاه مدیران باس و الیو و نیز پرسشنامه ی درگیری شغلی توماس جمع آوری و با استفاده از شاخص های آماری توصیفی چون میانگین ،انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون ودر قالب نرم افزار spss18 تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهند که بین رهبری تحول آفرین وچهار بعد آن (ترغیب ذهنی،انگیزش الهام بخش ،نفوذ آرمانی ،ملاحظات فردی) با درگیری شغلی در چهار بیمارستان باr=289 وp=0/01 رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  رهبر تحول افرین در بیمارستانها موجب به بوجود آوردن تغییرات مثبت در عملکرد پرسنل برای انجام بهتر کارها و تقویت یادگیری و افزایش توانایی کارکنان میشود.
  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، بیمارستانهای آموزشی، مدیران، درگیری شغل
|
 • S. Tavakoli, Manesh, Gh.H. Halvani, Sa Al Modarresi, K. Rahimi, R.A. Moradzade, F. Samoori, Sakhvidi Pages 1-16
  Introduction
  Nowadays, there are many efforts in different countries to identify hazardous road locations through different models in Geographic Information System (GIS) software. Our goal was to identify hazardous locations on a part of Yazd-Kerman highway located in Yazd province. It was by using hot zone method in GIS, and the relationship between these locations and environmental and demographic variables was assessed.
  Methods
  By using hot zone method, each road (Yazd-Kerman & Kerman-Yazd path) was divided into segments named Basic Spatial Units (BSUs). A BSU was defined as 1 Kilometer. For each BSU, variables such as number, time and cause of crashes, vehicle type, weather, age, sex and status of drivers were collected. The hazardous locations were classified in two definition groups as Hot Zones and Yellow Zones.
  Results
  According to results, 17% of total 212-kilometer road was identified as hazardous locations. The most drivers engaged in crashes in these locations (34%) were in age group of 31-40. Motorcars, trailers and trucks had the most crashes, respectively. The most frequently cause of crashes was non-attendance to front and miss control of vehicle. The most number of crashes were taken place in the sunny climate.
  Conclusion
  Considering that hazardous locations increase near entrances, exits and junctions, it seems that paying attention to road design principles may cause a great reduction in the crash rate. A safe design also can reduce the effect of environmental factors such as weather, time and even vehicle type. Furthermore a good training program, especially for age 21-40, may have a great role in minimize the human errors in crash occurrence.
  Keywords: Road safety, Hot zone, hazardous locations, GIS, crash
 • Aa Khodabandelou, R. Darvishi Cheshmeh Soltani, H. Gudini, Mj Tarrahi, F. Fazelinia Pages 17-35
  Introduction
  The presence of organic dyes, discharged by textile industries, in aqueous environments can cause detrimental effects on aquatic life and subsequently human health. Therefore, the decolorization of aquatic environments is mandatory to protect the environment. For this reason, in the present study, nano-sized diatomite was immobilized within calcium alginate as a nanocomposite adsorbent for removing organic azo dye (Direct blue 15) from aqueous solutions.
  Methods
  First of all, Iranian diatomite was grinded in a planetary ball mill equipped with tungsten carbide cup for 20 h to achieve nanoparticles of the diatomite. For the immobilization of nanostructured diatomite, a 2% sodium alginate solution was used. Scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infra-red (FT-IR) spectroscopy were used to characterize immobilized nano-diatomite. Fifty milliliter Erlenmeyer flasks were used as batch flow mode experimental reactors. Working solutions were prepared by the dilution of stock solution (1 g/L) to desired concentrations. The effect of different operational parameters including contact time, initial pH, adsorbent dosage and initial dye concentration along with kinetic and isotherm of the adsorption were evaluated. After each experiment, the residual concentration of the dyes was measured spectrophotometrically.
  Results
  As results, the adsorption of organic dye increased with increasing contact time and adsorbent dosage, while increasing initial dye concentrations resulted in decreasing the adsorption. The adsorption of DB-15 was favored at basic PH. The immobilization of diatomite led to enhancing the adsorption of DB-15 compared to diatomite alone. According to the obtained correlation coefficient, the adsorption of DB-15 obeyed pseudo-second order kinetic model and Langmuir isotherm model. The maximum adsorption capacity of diatomite/alginate nanocomposite for the adsorption of DB-15 were found about 33.22 mg/g.
  Conclusion
  The results of this study showed that the diatomite/alginate nanocomposite can be used effectively for treating colored effluents containing azo dyes. Because of its high efficiency, availability of diatomite mines in our country, it can be used as an economic adsorbent for the decolorization of textile effluents.
  Keywords: Organic azo dye, Adsorption, Nanocomposite, Isotherm, Kinetic
 • F. Laal, R. Mirzaee, M. Mohammadi, A. Gholami, H. Shahbazi, S. Dori Kafrani, E. Ahmadi Pages 36-45
  Introduction
  The term of Ergonomics means rule and law labor which examines the relationship of human with his work environment to improve living and working conditions.Therefore, this study intends to provide background for appropriate preventive solutions to occupational injuries and musculoskeletal disorders with determination the rate of knowledge of principles ergonomics and working conditions for personnel in hospitals.
  Methods
  In this cross-sectional study 523 nurses in 4 hospitals in Yazd. The main variables investigated are awareness of Ergonomics Principles, working conditions, job injuries and demographic variables. Information After extraction from questionnaires were entered into SPSS software version 16 and using statistical tests, Kolmogorov Smirnov, Chi-square, independent t-test, Manwitny and Pearson is being processed.
  Results
  Nurse's knowledge in the field of ergonomics, with a mean of (2.86±076) from 5 Score was moderate and working conditions of nurses with a mean (2.41±0.58) as weak and job injuries such as musculoskeletal disorders with a mean (2.67±0.87) was poor as well. Between knowledge of science of ergonomics and job injuries statistically significant inverse correlation (P-value = 0.04) and a direct relationship between working conditions and job injuries was significant (P-value
  Conclusion
  Comprehensive training programs to improve working conditions and the use of ergonomic interventions can be effective for reducing occupational injuries.
  Keywords: Ergonomics awareness, job injuries, Nurses
 • Gh Halvani, Z. Mohammadi, H. Fallah, S. Kh Pages 46-56
  Introduction
  One of the major problems in industrialized societies is occupational stress. This problem is associated with an increase in various diseases and drivers have a lot of exposure to this factor. According to the harmful effects of stress and drivers exposure with this agent, the aim of study was to review relationship of job stress and disease history of shift and non- shift work agency drivers of urban Yazd city.
  Methods
  This research is a case - control study that is done in agency drivers of Yazd city. For this purpose, 142 shiftwork drivers and 125 non-shiftwork with random-quota sampling method were selected. In order to collect of research data was used from a two-part questionnaire. The first part is demographic and the second part is measuring job stress with Philip L. Rice questionnaire. Finally, the results were analyzed by spss software.
  Results
  Analyses of the data showed that mean stress score of shift workers is higher than non-shift workers. In addition, the mean stress score based on the type of disease was showed that apart from the lack of sleep, in other diseases, there was no statistically significant difference. However, drivers with disease history had the higher mean stress score.
  Conclusion
  High stress levels of drivers indicate the need to implement a comprehensive program of stress management in organizations. Therefore, should be further studies in this field.
  Keywords: drivers, job stress, shift work, disease
 • A. Soltanzadeh, I. Mohammadfam, A. Moghimbeigi, M. Akbarzadeh Pages 57-72
  Introduction
  Risk of occupational accidents in construction industry and sites is very high and dangerous. The establishment of an effective and efficient risk management system is an important step in prevention of construction accidents. The purpose of this study was to analyze the HSE risk management systems in large construction sites and their association with the occupational accidents.
  Methods
  This study was an analytical cross-sectional review that analysis the risk management system and its relation to the accidents of 88-92 years that has been occurred in the construction large sites. Study data includes information about the all HSE risk management systems and human accidents that occurred within 5 years in the various construction sites. Data collection was performed according to the accident report form in construction sites. Data analysis was performed using SPSS software version 16. The level of significance in this study was considered as p=0.05.
  Results
  The mean accident severity rate (ASR) was 1.51×103±1.05×104. The results showed that,risk management system has been established in 18.4% of the studied sites, and the share of the risk management system components and indicators including hazard identification, periodic risk assessment and the implementation of control procedures which was estimated 16.4%, 16.6% and 10.2% respectively.In addition, all indicators of risk management were significantly associated with ASR (p
  Conclusion
  ASR Regression analysis based on the risk management Indicators, showed that demographic and job parameters such as work experience and career type, as well as, risk management indicators such as the risk management system establishment,HAZID, periodic risk assessment, HSE training and Housekeeping have been significant associated with accidents consequence severity in the construction industry.
  Keywords: HSE Risk Management System, Modeling, Construction, Accident Analysis, Accident Severity Rate (ASR)
 • A. Ebrahimi, M. Mahdavi, M. Khodarahmi, E. Rahmati *, A. Abdolahnejad Pages 73-86
  Introduction
  Heavy metals owing to their health hazards and high toxicity in low concentration for human and environment have very concern and attention. Slow sand filter is one of the simple and cost-effective for removal of these pollutants. In this method, media play an important role for removal of pollutant. Therefore, the aim of this study was investigation of different media like slag, zeolite, and conventional media in slow sand filter for removal of lead and cadmium.
  Methods
  In this research there are three beds filter include typical filter bed, slag and zeolite that used in pilot plant for investigation of lead and cadmium removal at three concentration of 0.1T 1 and 10 ppm. Each of filters has an internal diameter of 8 cm and a height of 120 cm with Plexiglas, which have a continuous flow operation.
  Results
  The removal efficiency of turbidity by three typical filter bed, slag, and zeolite with initial turbidity of 13 NTU was 46%, 77%, and 89% respectively. Removal efficiency of lead without turbidity was 70.3%, 79%, and 59.8% respectively for 0.1 ppm lead. For 1 ppm, concentration of lead removal efficiency was 51.8%, 52.7% and 52.6% respectively and for 10 ppm it was 53.4%, 57.8%, and 59.8% respectively. Cadmium removal for these media was 23.4%, 37.5%, and 59.4% respectively at 0.1 ppm cadmium. At 1 ppm of cadmium concentration, it was 37.9%, 45% and 41.3% respectively and at 10 ppm concentration of cadmium it was 68.3%, 68.6% and 67% respectively.
  Conclusion
  Slag and zeolite beds are more efficiently than the conventional sand beds in the slow sand filter, so it can be used instead of the usual sand for removing lead and cadmium from resources water.
  Keywords: slow sand filter, lead, cadmium, water treatment, slag bed. Zeolite bed
 • P. Azad, A. Barkhordari, A. Choobineh, B. Kohnavard, M. Barkhordari Pages 87-97
  Introduction
  Fatigue phenomenon, as an important and unique of living creatures, is certainly experienced by the majority of human in their life. It may cause bad effect on the expected occupational performance of workers including weakness in judgment and decision making, forgetting the details, causes indifference to the essential items and loss of performance. This study was performed to investigate the prevalence of fatigue and its relationship with some demographic variables.
  Methods
  This present study, as a descriptive cross-sectional, was carried out in 2014, among the workers in the Yazd steel. A sample of 388 workers was selected by random cluster sampling method. A multi-part questionnaire including demographic characteristics and Occupational Fatigue Exhaustion/Recovery Scale were applied. Data were analyzed by SPSS19.
  Results
  The result of this study showed that most of the subjects have experienced the moderate severity of chronic fatigue but in the intensity of acute fatigue was higher than chronic one. The prevalence of severe acute and chronic fatigue was 30.49% and 55.4%, respectively. There was significant relationship between the fatigue with job history and education level (PV=0.019).
  Conclusion
  The results of this study indicate the high incidence of fatigue in workers.
  Keywords: Acute fatigue, chronic fatigue, steel
 • Ss Mazloomymahmoodabad, R. Agh Atabay, M. Movahed, Km Jadgal, S. Alizadeh Pages 98-106
  Introduction
  The prevalence of high blood pressure worldwide and Creation of serious complications in organs, the disease has become a major health problem in all societies that management of the disease appears to be very important. The present study aimed to determine predictive factors of high blood pressure in patients with hypertension, according to the health belief model.
  Methods
  This cross-sectional study was done on 135 patients over 30 years with high blood pressure in Kerman. Multi-stage sampling was performed. The patients were randomly enrolled in this study. Self-report questionnaires and interviews have been completed. Data collection tool was questionnaire of demographic factors, knowledge and health belief model. To analyze the data, SPSS version 15 statistical indicators and linear regression were used for data analysis.
  Results
  The mean age 46.45 ± 10.47 years. Among the demographic variables, age and marital status had directly significant relationship related to the control of hypertension in people. Regression test between the constructs of self-efficacy, perceived benefits and cues to action showed a significant association with blood pressure.
  Conclusion
  The results showed that the mean score of health belief model structures investigated was moderate. It is Recommended that a detailed plan of training for blood pressure of patients based on Health Belief Model on self-efficacy, perceived benefits and cues for action that was strong predictor of blood pressure being done so in the long term we can avoid the complications of this disease.
  Keywords: path analysis, blood pressure, Health Belief Model
 • A. Najarzade, R. Hemayati, J. Zavar Reza, H. Fallahzade, H. Mozaffari, Khosravi, M. Taghizadeh, A. Esmaeili Pages 107-118
  Introduction
  Diabetic nephropathy is the most common cause of renal failure. High blood pressure, specially its glomerular type is one of the dominant factors in the development of nephropathy in diabetic patients. The present study evaluates the effects of Hibiscus Subdariffa on blood pressure and urinary albumin in patients with diabetic nephropathy.
  Methods
  Current study was a double-blind randomized clinical trial on 41 patients with diabetic nephropathy (15 males, 26 females). Patients were divided in two randomly chosen groups. The first group received herbal supplements of Hibiscus Subdariffa (tablets, 425 mg twice daily) while the other one received placebo. At baseline and at the end of an eighth weeks period, systolic, diastolic blood pressure and urinary albumin were measured.
  Results
  At the end of the study period, Systolic blood pressure in the Hibiscus group dropped of 135 to 119.5 compared to the baseline. The level of reduction was statistically significant (p
  Conclusions
  The study showed that Hibiscus Subdariffa supplementation causes a significant reduction in systolic blood pressure and urinary albumin. Thus, Hibiscus Subdariffa supplementation would be able to slow the progression of diabetic nephropathy.
  Keywords: Hibiscus subdariffa, Albuminuria, Diabetic nephropathy
 • M. Vakili, N. Hosseini, Z. Farzaneh, M. Falahati Aghda, V. Fazelpour, As Hosseini, V. Ravandi Pages 119-125
  Introduction
  Hypertension is one of the most important non communicable diseases. Hypertension is often asymptomatic but can be easily diagnosed. If left untreated can lead to fatal complications.This study was designed to investigate the factors associated with Hypertension of over 30 year’s old rural population in Islamabad Gharb.
  Methods
  This cross sectional study conducted on 320 hypertensive cases which selected randomly. Data was collected by a questionnaire that its validity was confirmed by experts. Its reliability was verified in pilot study. Data was analyzed by spss18 soft ware and appropriate tests such as chi- square and t-test.
  Results
  Of 320 patients, 109 (%34) were male and 211 (%66) were female.
  %81 of male and %82 of female were illiterate. %78 of studied population stated that they Consumes too much salt. Consumption of fish was very low but consumption of fruit and Vegetables was good (%96). Family histors of Hypertension in %74 of cases was positive. Frequency of Diabetes in patients was %12 and in women was 3 times more than men.
  About %15 of men and %23 of women reported Hyperlipidemia and %8 of men and %13 of women reported renal disease.
  Conclusion
  In studied population Consumption of fish was very low and Consumption of salt was too much. Screening and face to face education of population is recommended for control of Hypertension in this area.
  Keywords: Hypertension, Risk factor, rural population Islamabad gharb
 • M. Vahedian, Shahroodi, H. Rahimi, M. Gholian, Avval, H. Esmaily Pages 126-138
  Introduction
  The high prevalence of hypertension all over the world and serious side effects is a major health problem in all societies. To reduce these effects, control of blood pressure is very important. Regular physical activity is one of the most effective strategies to reduce the risk of some noncommunicable diseases such as cardiovascular. The present study aimed to determine the effect of training of physical activity based on Trans-theoretical Model for controlling blood pressure.
  Methods
  In this semi-experimental study, 60 patients with high blood pressure were selected by sampling method and randomly divided into either control or interventional groups. The means of Data collection was multi-part questionnaire that was included demographic characteristics, stages of change questions and factors affecting the Trans-theoretical model and the International Physical Activity Questionnaire short form. Questionnaires completed for two groups and then educational intervention was done in the intervention group. After two months, questionnaires were completed for both groups again. Data were analyzed in SPSS and t-test and Chi-square were used according to the data distribution.
  Results
  Statistical analysis didnt show a significant difference between the two groups before the education regarding their stages of change, Decisional balance, physical activity, blood pressure and processes of change (p
  Conclusion
  Education and intervention based on Trance theoretical Model, results to physical activity behaviors promotion and reduce high blood pressure in hypertensive patients.
  Keywords: Education, Trans, theoretical Model, Physical activity, High blood pressure
 • M. Momayyezi, H. Fallahzadeh, F. Farzaneh Pages 139-148
  Introduction
  Regular physical activity is one of the main factors in maintaining and improving health throughout life. International studies have shown that regular exercise can increase life expectancy and reduce morbidity and mortality from chronic diseases. This study was conducted to determine the amount of physical activity in people with high blood pressure and comparing them with healthy people.
  Methods
  The present study was a case-control study on 160 people (80 patients with hypertension (case group) and 80 healthy individuals (control group)). People with normal blood pressure were in the case group and the control group (systolic 140 mmHg or above and diastolic 90 mmHg or above) were in the case group. Data were collected using a questionnaire with the simple random sampling. The first part of questionnaire included background characteristics and socio-economic status; the second part of the questionnaire measured physical activity level using international physical activity questionnaire (IPAQ). The statistical analyses included descriptive statistics, the Mann–Whitney test, Chi-square test, and logistic regression analysis using SPSS/16.
  •Assessment of physical activity in case and control groups showed that 13.8% of cases and 27.5% of controls had physical activity in the last week; this difference was statistically significant. Based on the results, the risk of hypertension in people without physical activity was 37.2 times more than the people who had physical activity in the last week. The results of logistic regression showed that physical activity, education level and income were effective factors on hypertension. The results showed that physical activity with moderate and severe levels have a protective effect against hypertension. Also, people with less income and less education had a greater chance of hypertension than others.
  •The results indicated physical activity reduces the risk of hypertension. These findings emphasize the importance of improving the interventionist activities to improve the people's life style.
  Keywords: Hypertension, Physical activity, inactivity, Blood pressure
 • S. Rezaei, M. Malakootian Pages 149-166
  Introduction
  Colored Wastewater due to various environmental problems should be treated before discharge to the environment. Colors have many variety and different methods used for color wastewater treatment, the most widely methods that used is the absorption process by the low-cost adsorbent. To determine the isotherms and kinetics adsorption Process, absorption of methylene blue cationic dye as an indexed color were investigated by activated thermal power plant fly ash from of Zarand.
  Methods
  In this experimental study, raw fly ash during 5h, acid concentration 1.8M, acid to fly ash ratio 7 and temperature 29±2 ˚C was activated by sulfuric acid. After determining the optimal values of parameters in the absorption process (pH, contact time, concentration of adsorbent) isotherms Freundlich and Langmuir Type 1, 2, 3, 4 and Kinetics of first and second types1, 2, 3 and 4 and the separation factor was determined.
  Results
  The activated fly ash removed 99.8% of methylene blue dye in concentration 50mg /L in optimal conditions (pH= 9, time: 30minutes, the adsorbent dose 3g /L). Process comply from second kinetics with R = 1 and Langmuir isotherm type1 with R = 0.997.
  Conclusion
  Since the separation factor and the adsorption is in the range between 0 and 1, therefore the absorption process is optimal. In conclusion, active fly ash, acts as a strong adsorbent in methylene blue dye adsorption and Isotherms and kinetics study of absorption process of this practice is confirmed.
  Keywords: Isotherms, Kinetics, Absorption
 • F. Khademi, K. Yaghmaeian, M. Taheri, M.A. Hayatabadi, M. Malakootian Pages 167-175
  Introduction
  Wastewaters resulting from seasonal processing such as pistachio processing industry are one of the most important factors of environmental pollution. High concentration of pollutants are the qualitative characteristics of wastewaters that due high consumption of water and energy resources as well as high levels production of waste have a good potential to realization of projects to reduce the environmental impacts and optimizing the consumption of energy resources.The aim of this study was to determine the wastewater̛ s quality and quantity of pistachio processing terminals.
  Methods
  this study is cross-sectional study that has been implemented from mid –September until late October (pistachio harvest season) in each of the years 2012-2013-2014 in Kerman.Firstely according to field study, the characteristics and location of 20 pistachio processing terminals were determined by a GPS device. Then 8 pistachio processing terminals were selected in around of wastewater collection system. Composite sampling method with total of 72 samples was done in each year during pistachio operation. Samples were conducted from pistachio processing wastewater screen filter outlet. In each of samples BOD5, COD, TSS, pH and Total phenolic were determined. Sampling and tests were done according to water and wastewater standard methods book (20th edition). Concentration of Phenolic compounds was measured by folin ciocaltive method. The Data was analyzed by SPSS software.
  Results
  the average of total produced wastewater in pistachio processing terminals in this study was 85.9m3/d. The average BOD5, COD, TSS, Total phenolic and PH were 6106, 21570, 682, 4154 (mg/L) and 5.5 respectively.
  Conclusion
  The obtained results from raw wastewater of pistachio processing terminals showed they have high BOD and COD. This is caused by presentation of priority pollutants (phenolic compounds) which have high potential in pollution and toxicity for discharging any receiving resources.
  Keywords: pistachio processing wastewater, phenolic compounds, kerman
 • Ar Ranaee, M. Mokhtari, H. Alidadi, Mh Ehrampoush Pages 176-182
  Introduaction: Development of mushroom cultivation in Iran is considered and its production level is reached to Ninety tons per year. About five kg of waste is generated by producing one kilogram of button mushroom which can be refined by using vermicompost technology. This waste can be converted into valuable organic fertilizer and reduce the use of chemical fertilizers and reach to sustainable development. The purpose of this study is to convert the button mushroom production process waste to manure and investigate the chemical properties and quality of the fertilizer.
  Methods
  Wastes such as rotten mushroom, spent mushroom compost and peat are generated in cultivation process of Button mushroom that is large amounts of waste, and say it (SMC). In this study, SMC was vermicomposted in optimized process with treatment of wood chips, rotten mushrooms, carrots scum and leaves. Quantitative and qualitative indicators and its changes have been studied during the six weeks and the results achieved were compared with the national standard vermicompost (No. 13724) and its quality was determined in final product. Then by Using SPSS software, Pearson correlation test at a significance level of 0.05 were used to examine the relationship between inorganic materials and changes in other parameters and linear regression test were used to find relationships between one variable and the other variables.
  Results
  The results showed that the Total Organic Carbon (TOC), potassium and total nitrogen in all treatments, increased during the time, however, pH and EC levels decreased during the vermicomposting process. Also significant increase in C/N ratio was observed in all treatments at the end of the six weeks and all the fertilizers were classified as one grade.
  Conclusion
  Results of this research showed that vermicompost process Lead to improvement in indicators of organic fertilizers derived from vermicompost beds and is one of the management suitable methods for workshop wastes of button mushroom production that is a way to achieve sustainable agriculture.
  Keywords: vermicompost, Eisenia Foetida, button mushroom, SMC
 • H. Zarei Mahmoud Abadi Pages 183-199
  Introduction
  Persecutors of aircraft noise at an airport has a close relationship with the alternate of landing and take-off weight of the aircraft and operations planning during the night. Now aircraft that spill in Yazd airport and take-off of aircraft is of jet engines or so-turbofan mean that the resulting sound will be very high.
  Methods
  In this descriptive, cross-sectional measurement of noise from aircraft traffic noise measuring station 7,The completed questionnaires to assess the effects of noise pollution in Yazd International Airport and the surrounding noise sensitive areas in 2014 by a portable audio device measurement is done.
  Results
  The most amount of noise caused by aircraft traffic in the airport area and in adjacent areas with average noise level 84.8 dB at station No. 5 Regional Airport, located south of the airport, with an average noise level which was 75.5 dB. The results of analysis of questionnaires showed that 75 percent of people living in residential areas around the airport are being harassed by aircraft noise. Results indicate that, sleep disorders, nervousness, stress and mental illness and interfere with speech, regardless of the priority of different factors in the study area, are of the highest impact of aircraft noise.
  Conclusion
  Aircraft noise is the strongest negative environmental factors that affect employees and residents around Yazd International Airport and can be harmful to health. The noise for health personnel, particularly those of daily tasks, are daily exposed to aircraft intense noise , are highly undesirable. So, essentially preventive severe conditions such as mandatory use of protective devices and soundproof acoustic shortening service personnel are needed for these people.
  Keywords: Assessment, Effects, Noise, Airport, Yazd, GIS
 • M. Malakootian, Mh Ehrampoush, H. Hossaini, M. Pourshaban Mazandarani Pages 200-213
  Introduction
  Pharmaceutical wastes are in group of emerging contaminants. These materials cannot be removed completely with conventional treatment methods of water and wastewater. Drug and its metabolites, due to the potential risks toxic and toxicity potential to humans and environment should be removed from the water resources. In this study, Acetaminophen photo catalytic removal from aqueous solutions was investigated by X zeolite modified with TiO2 (TiO2/ X zeolite).
  Methods
  This study was experimental and carried out on a laboratory scale. To remove acetaminophen from aqueous solution, TiO2/X zeolite photo-catalyst under UV-C radiation (UV/TiO2-X process) was used. Acetaminophen concentration of soluble was measured using by spectrophotometer UV/Vis in λmax ~ 243nm. The optimal conditions of pH, catalyst dosage, acetaminophen initial concentration and reaction time were determined and also acetaminophen disintegration reaction kinetics was studied by TiO2-X catalyst. Data analysis was performed using descriptive statistics.
  Results
  The results indicated that maximum removal of acetaminophen(95.45%) was related to 1 mg/L of initial concentration in the neutral pH and a catalyst concentration of 500 mg/L after 75min of start of photo-catalytic reaction. By decreasing concentration of acetaminophen its removal rates will increase. The Acetaminophen degradation kinetic with UV/TiO2-X process followed a pseudo-first order reaction with rate constants of 0.01446 min-1.
  Conclusion
  The Photocatalytic method of UV/TiO2-X to remove acetaminophen from aqueous solutions has a high efficiency and is recommended.
  Keywords: Photo catalysis, TiO2, X zeolite, Acetaminophen, Aqueous solutions
 • S. Pourfadakari, Ah Mahvi Pages 214-226
  Introduction
  Dye effluents of some industries include many toxic, carcinogenic, and mutagenic compounds; therefore, colored contaminants of such industries should be carefully treated using an appropriate method before discharging wastewater to the environment. This study aimed to evaluate the performance of Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNTS) as an effective adsorbent in removing Acid Black 1 (AB1) from colored wastewater.
  Methods
  This laboratory study was conducted in the batch system and MWCNTS was used as an adsorbent to remove AB1 dye. The effect of various factors influencing dye removal, such as adsorbent dose, initial dye concentration, contact time, and pH investigated in this study.
  Results
  The results showed that pH=3 was the best pH for dye removal and the equilibrium time for AB1 dye adsorption on MWCNTS was 60 minutes. As dye concentration increased, dye removal rate decreased. Besides, increasing the amount of adsorbent increased the dye removal efficiency and at the adsorbent dose of 600 mg/L, dye removal efficiency was 98.86% and 94.62% for 30 and 50 mg/L dye concentrations, respectively. Also, AB1 dye removal followed Langmuir isotherm and Pseudo-second-order kinetic models.
  Conclusion
  The results of adsorption studies showed that by increasing the contact time and the adsorbent dose and reducing the pH, dye removal efficiency was also increased. In addition, MWCNTS could be used as an efficient adsorbent for decolorization of azo dyes from wastewater.
  Keywords: Adsorption, Langmuir, isotherm, MWCNTs
 • Mt Ghaneian, Mh Salmani, Mh Ehrampoush, A. Dehghani, Mr Nafisi Pages 227-235
  Introduction
  A variety of pesticides is used to combat weeds. Check-resistant residues of contaminants in drinking water resources have detrimental effects on human health and on environment. In recent years, advanced oxidation methods o remove toxins from the environment, particularly the aquatic environment is further considered.
  Methods
  In this study, samples adding different concentrations (mg/L10, 20, 30) of pesticides were prepared in deionized water. Specimens of the individual phases in a batch reactor with the catalyst (g / L 1 ,2, 3 and, 4), pH (3,5, 7, 9, 11) and contact time (60, 120, 180, 240 min) exposure contacts coupled Ag / ZnO and UV-c was performed.
  Results
  The results showed a reduction in pesticide concentrations (2, 4-D) and increasing the reaction time, the degradation efficiency increases. The highest degradation efficiency was for 240 minutes and the initial concentration of toxin was (2, 4-D) 10 mg/L to 96 percent. The kinetics of the elimination of toxins (2, 4-D) by the process of photocatalytic Ag / ZnO in the presence of UV-C light corresponded to the pseudo first.
  Conclusion
  The most effective degradation of toxins (2, 4-D) by the process of photocatalytic Ag / ZnO under conditions of neutral pH and with increasing reaction time and reduce toxin concentrations (2, 4-D) is the result.
  Keywords: Photocatalyst nanoparticles, Resticide 2, 4, dichlorophenoxyacetic acid, Ag, ZnO, Water pollution
 • Ss Mazloomymahmoodabad, M. Ardjmandi *, T. Farajkhoda, M. Karimi Zarchi, H. Fallah Zadeh Pages 236-246
  Introduction
  Polycystic ovary syndrome is one of the most common endocrine disorders in women of childbearing age. The prevalence is about 4-15 per­­ cent. Disease present with menstrual disorders, hirsutism, acne, obesity and associated metabolic complications in the long term and the quality of life of patients is affected. The aim of this study was to prioritize the problems of patients with polycystic ovary syndrome to improve the quality of life.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted on 70 women with polycystic ovary syndrome Referred to the Baghai poor clinic in Yazd. Polycystic ovary syndrome questionnaire was used to collect information.
  Results
  Mean scores in order from less to more include menstrual disorders (57.6), weight (63.06), infertility (68.77), emotional (68.9) and hirsutism (72.6). The mean age was 29.03±6.14 and the mean BMI was 28.3±5.6. More than 70 percent had BMI higher than 25. Among the demographics data, age, marital status, education level, income level and employment status did not affect any of the areas. Weight is predictive of weight area and the child is predictive of infertility area.
  Conclusion
  Considering the profound impact of the disease on various aspects of health, further studies to investigate the relationship between symptoms and treatments on quality of life and planning to increase the quality of life of people is necessary.
  Keywords: Polycystic ovary syndrome, quality of life related to health, body mass index
 • Ss Mazloomimahmoodabad, M. Rezaeian, N. Hosseinzadeh, H. Fallahzadeh, A. Barkhordari Pages 247-260
  Introduction
  There have been various problems toward farmers health associated with unscientific use of pesticide in developing countries including Iran. Considering of the nature of biocides, negative impacts of pesticides are inevitable, therefore the promotion of awareness of workers for prevention of diseases is important. The purpose of this study was to assess the effectiveness of HBM in promoting Preventive behaviors of pesticide exposure.
  Methods
  In this study, as an interventional research, two groups128 workers (54 intervention and 54 control groups) were randomly selected from Baiaz (control region) and Aminshahr (intervention region). The intervention group was participated in two health education sessions based on components of health belief model. Data was collected before training and 2months after training by interview using a questionnaire. The validity and reliability of different parts of questionnaire were proved during the pilot study. Data was analyzed using SPSS18 software.
  Results
  The comparisons of the demographic characteristics between the intervention and control groups were not significantly different. The results of this study showed a significant increase in the mean scores of knowledge (P=0.002) and HBM components (P=0.000), and also the mean score of Preventive behaviors increased after intervention (P=0.000).
  Conclusion
  The results of this study indicated that the HBM model confirmed the efficiency of HBM in adopting Preventive behaviors of pesticide exposure affective and the comprehensive intervention strategy is necessary for promotion of safe behaviors exposure.
  Keywords: Pesticide, Health Belief Model, Agricultural worker
 • Mr Yavari, Ma Morowatisharifabad, M. Haghi, H. Rezaeipandari, N. Hatamzadeh, E. Azad Pages 261-275
  Introduction
  Oral health is one of the most important issues affecting public health. Regarding the high prevalence of dental decay and the high cost of treatment and the direct role of students in preventing dental decay, it is necessary for the students to acquire suitable knowledge, attitude and practice about oral health. Regarding lack of studies in this area, the study aimed to determine knowledge, attitude, practice and oral health status of high school students in Yazd.
  Methods
  The cross-sectional study was carried out on 300 male high school students in Yazd city who were selected by cluster random sampling. Data collection tool included two questionnaires; the first was a valid and reliable researcher designed questionnaire which had four part of demographic information, knowledge, attitude and practice and the second one was self reported oral health questionnaire. Data were analyzed using SPSS software 21 and via description and analytical tests of T-test, ANOVA and correlation coefficient.
  Results
  Mean score of student's knowledge about oral health was 6.38± 2.07 out of 19, and their mean score of attitude was 40.03± 5.35 in range of 10-50 and mean score of practice was 13.28± 4/09 out of 28. The most reported practice was using toothpaste in brushing and the lowest reported behavior was using antibacterial mouth wash. Mean score of self-reported oral health was 43.05± 5.19 out of 57. There was a significantly positive correlation between knowledge, attitude, practice and self-reported oral health.
  Conclusion
  Due to insufficient awareness of school children about their oral health as well as lower performance levels , especially in cases such as the use of antibacterial mouthwash and fluoride-containing , brushing after each meal and sweets, providing educational programs in order to increase students knowledge and function about oral health, particularly in the areas above seem to be necessary.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Oral Health, Students
 • F. Vaziri, A. Haerian, S. Sajedi Pages 276-285
  Introduction
  The present study aimed to explore the impact of preventive dimensions of a dentistry education program on the behavior, oral hygiene, and gingival health of a group of dentistry students of Yazd province.
  Methods
  51 junior and senior dentistry students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences volunteered to participate in the study. Participants were asked to fill in the Hiroshima University-Dental Behavioral Inventory (HU-DBI). Also, clinical examinations to assess Gingival Bleeding Index and Oleary Index were conducted.
  Results
  Comparison of junior and senior participants’ responses to the HU-DBI items indicated a statistically significant difference between the two groups on items 1, 8, 10, 15, 17, 18, 20, and 21. While the senior group showed lower Gingival Bleeding and Oleary indexes in comparison to its junior counterpart, the junior group showed a higher HU-DBI mean score in comparison to the junior group. Furthermore, participants with higher HU-DBI mean scores were found to show lower Gingival Bleeding and Oleary indexes.
  Conclusion
  Findings of the study indicate that junior dentistry students, in comparison to senior ones, had better gingival health and oral hygiene.
  Keywords: Oral health behavior, Dental students, Gingival condition
 • Ss Mazloomi Mahmodabad, F. Jalilian, M. Mirzaei Alavijeh, R. Zolghadr Pages 286-298
  Introduction
  Drug abuse and addiction is expanding and is not restricted to a specific social class and age in Iran. Students as a talented and chosen group and are community creators in country. Therefore detection of related factors on the prevention of drug abuse in these people is necessary. One of the most effective and comprehensive explanation of the relationship between attitudes and behavior is Theory of Planned Behavior. This study was conducted by aimed to determine predictors of drug abuse in Yazd University of Medical Sciences students, based on the theory of planned behavior.
  Methods
  This cross-sectional study was performed by simple randomized sampling among 120 students of Yazd University of Medical Sciences. Data collection tool was a researcher made questionnaire in self report, consisted of two parts, 31 demographic and background questions and items relating to the theory of planned behavior consisted, attitude 10 items (α=0.83) score range 10-50, subjective norms 4 items (α=0.75) score range 4-20, perceived behavioral control 2 items (α=0.81) scores range 2-10 and behavioral intention 4 items (α=0.89) score range was 4-20. Data were analyzed by SPSS-18 and with the help of descriptive statistics and analytical tests such as independent T-test, ANOVA, Pearson correlation and linear regression analysis at α=0.05.
  Results
  The average age of participants was 23.49 ±3.27 with range of 18-35 years. 73.3 percent were female and 26.7 percent were male. 8.3 percent had smoking history and 6.7 percent had a history of drug abuse. The attitude score mean respectively were 24.8±6.15, subjective norms 11.10±2.52, perceived behavioral control 6.85±1.86, and behavioral intention 10.95±3.35. Women attitudes (p=0.016) and behavioral intention (p=0.013) in substance use were more positive than men. Married subjective norms (p=0.04) behavioral intention (p=0.042) in substance use were higher than single. Attitudes, subjective norms and behavioral intention had a direct significant relationship and with perceived behavioral control had an inverse significant relationship. Attitudes and subjective norms were predicted respectively 35 and 39 percent of the variance participant's behavioral intentions regarding drug abuse.
  Conclusion
  Attitudes, Persuasive subjective norms, positive behavioral intention toward drug abuse were in middle level and perceived behavioral control in the absence of drug abuse was in the upper-middle level among the students. Considering that attitude and subjective norms were good predictors on behavioral intention, Therefore, the implementation of a training program tailored to the theory, is emphasized.
  Keywords: Prevention, Drug, Addiction, Theory of Planned Behavior
 • Mh Baghiani Moghadam, Sj Seyedi, Andi, S. Khafri, J. Shokri Shirvani, R. Ghadimi, H. Parsian Pages 299-314
  Introduction
  Cancers are one of the most common causes of death at age groups above 50 years old that Life style modification has an important role in prevention of them. Diets are the most important factor at the risk of gastric cancer. The aim of present study was explanation of the Experiences of Patients´ Close Relatives with Risk Factors of Gastric Cancer and Health-Therapeutic Personnel from the Determinants of Nutritional Behaviors based on protection motivation theory.
  Methods
  The present qualitative study was done with content analysis method application at Babol health-therapeutic centers covered by Babol University of Medical Sciences for eight months in 2013.
  semi-structure d face to face interview were used to collect the data with 9 participants from Patients´ Close Relatives with Risk Factors of Gastric Cancer and 19 participants from Health-Therapeutic Personnel. Data analysis and collection were simultaneously done by using the method of theory-based (directed or conductive) content analysis.
  Results
  From data analysis 487initial codes and after integration,186 main codes were extracted .This codes were pasted at 2 pre-determined categories and 7 pre-determined sub-categories related to protection motivation theory(perceived sensitivity, perceived severity, reward, fear, perceived response-efficacy, self-efficacy and perceived cost-benefit). The most main perceived problem, was the low level of awareness, attitude and practice at people about nutritional risk factors related to gastric cancer and a result the low level of disease fear.
  Conclusion
  The findings of present study are the indicator of effective determinants on nutritional behaviors that can help to health-therapeutic policy –makers to provide and approve the most appropriate solutions and strategies with aim of changing these determinants in order to reduce nutritional risk factors related to gastric cancer.
  Keywords: Risk factors. Gastric cancer, Nutritional behavior, Qualitative study, Protection motivation theory
 • Mh Baghiani Moghadam, R. Farshidzad, M. Asgarshahi, M. Shakiba, M. Mazrooei Pages 315-327
  Introduction
  Otitis media is one of the most common infections in children. The highest incidence is in children less than two years old. The complication of otitis media includes hearing problems, long-term and irreversible damage to the middle ear and the cochlea, reduction of IQ and speech problems. The purpose of this study was to evaluate the prophylactic treatment of chronic otitis media, based on health belief model in mothers with children less than two years, in the city of Yazd.
  Methods
  This cross sectional study, which was conducted in 93-1392, was done on 132 mothers with children less than two years old and was randomly selected from 6 centers among 15 Centers And by selecting 22 mothers from each center. Data were randomly collected by questionnaire, and were analyzed using SPSS statistical software. Independent sample T-test for checking significance of correlations between scores and demographic variables used to construct the correlation coefficient between scores of the structures were determined by the Spearman test.
  Results
  The results showed that only 4.5% of the knowledge and only 9.1% practice tips were desired. Perceived severity, perceived barriers and perceived benefits were reported to be desired in 92.4%, 81.1% and 94.7% of cases, respectively. There was direct correlation between interests with self-efficacy and perceived susceptibility, severity, knowledge and behavior. Also, there was direct correlation between the severity of barriers with and between self-efficacy and barriers to behavior and sensitivity. Between maternal age and the severity of interests and between the number of children significant relationship was observed. And the child's history of ear infection was a significant inverse correlation with practice tips.
  Conclusion
  Appears due to the amount obtained from structures and low scores maternal knowledge and considering the high incidence of ear infections in children under 2 years of educational programs to raise awareness of maternal and improve preventive behaviors of middle ear infections be useful.
  Keywords: Health belief model, Otitis media infection, Prevention, Mothers
 • F. Hosseini Kasnavieh, A. Najarzadeh, Z. Sherafat, Sm Tavajohi Pages 328-337
  Introduction
  Eating disorder is one of the most prevalent psychiatric disorders that cause various problems for physical health, psychological functioning and quality of life. The purpose of this study was to evaluate and determine the association between eating disorder and depression among medical students of Free University of Yazd, Iran in 2013.
  Methods
  In a descriptive study, a total of 400 medical students were selected via convenient sampling. Students were assessed by 2 questionnaires: Eat-26 and Beck. The data was analyzed using chi square, fisher exact and ANOVA tests.
  Results
  According to the results,7/5% of students suffered from eating disorder , 25/8% from moderate, and 22% from severe depression. The relative frequency of eating among the participants according to age, gender, state of residence, and marital status were identical. However there was a significant correlation between the relative prevalence of eating disorder and depression severity among the medical students.
  Conclusion
  The findings of the present study imply that eating disorder had a significant association with severity of depression. Thus, educating of medical students by consulting centers can be effective for early diagnosis and treatment.
  Keywords: Eating disorder, depression, diagnosis
 • B. Hajimohammadi, Mh Ehrampoush, M. Soltani, H. Mozaffari Khosravi, F. Zare, Hr Jamshidi, Hr Dehghan, A. Dalvand Pages 338-346
  Introduction
  Aflatoxins are usually produced from Aspergillus Flavus and Aspergillus Parasiticus. This toxin is found in the most of foods, such as rice. The aim of this study was to survey the relation between rice consumption with Aflatoxin M1 excretion rate in women of Yazd using biomarkers.
  Methods
  This was a cross sectional-descriptive study that was done in 2014. Eighty five women were selected among women who referred to health centers of Yazd. ELISA method was used to measure Aflatoxin M1 in urine samples.
  Results
  The results show that from total number of 85 women, 94% were excreted Aflatoxin M1. There was a significant difference between rice consumption (p=0.015) and type of consumed rice (p= 0.023) with excretion of Aflatoxin M1.
  Conclusion
  According to the results it can be concluded that with increasing rice consumption, daily intake of Aflatoxin increases. Therefore the amount of Aflatoxin in rice consumption by women of Yazd is high and a lot of people are exposed to high concentration of Aflatoxin and health hazards related to it.
  Keywords: Aflatoxin, rice, Yazd, biological markers
 • R. Jafarizadeh, M. Mirzaei, M. Karimi, Zarch, H. Fallah, Zadeh Pages 347-355
  Introduction
  Ectopic pregnancy is a public health problem and their risk factors are unknown. This study was performed to identify risk factors for better diagnosis and treatment of this disease.
  Methods
  A case-control study on 195 cases of ectopic pregnancy (Case group) and 197 normal pregnancies (control group) were performed in Shahid Sadoughi and mother hospitals in Yazd city as representatives of public and private sectors. Cases of control group were pregnant women who entered immediately before and after the cases for delivery (normal or cesarean).
  Results
  The mean age was 28.2±5.6, ranged from 14 to 45, and marriage age varied from 12 to 33 years. There was no significant difference between cases and controls according to body mass index (P=0.72). Inunivariate analysis, history of infertility (OR: 3.18, 95% CI= 1.9-5.2, P= 0.001), history of infections (OR: 1.67, 95% CI= 1.10-2.53, P= 0.01), use of intrauterine device (IUD) (OR:2.78, 95% CI= 1.08-7.16, P= 0.03) and tobacco smoking (OR: 2.96, 95% CI= 1.21-7.21, P= 0.01) were determined as risk factors for ectopic pregnancy.
  Conclusion
  This study demonstrates that history of infertility; use of IUD and oral contraceptive use are associated with ectopic pregnancy.
  Keywords: Ectopic pregnancy, IUD, BMI
 • Mh Lotfi, P. Yavari, H. Fallahzadeh, M. Shiryazdi, A. Zahedi Pages 356-371
  Introduction
  Cancer is the third leading cause of death in the world. About 70% of deaths due to cancer occur in countries with low socio-economic status. Breast cancer is the most common cancer in Iranian women and present information show an increase in the annual incidence rate of breast cancer among them and reduces the age of onset of this disease.
  Methods
  In this case-control study, 150 cases of women with breast cancer and 150 of healthy ones (controls) were selected and examined. Factors of socioeconomic and reproductive were studied. . Data collection was conducted through interview. Association of various kinds of risk factors with breast cancer was studied using χ2, odds ratios with 95% confidence intervals through both the univariate and multivariate analysis.
  Results
  The findings based on univariate analysis showed that education, occupation, spouse's job, income, history of breast disease, body mass index (BMI), waist-to-hip ratio (WHR) were significantly associated with breast cancer. After entering the significant variables in the multiple logistic regression model, age at first live birth (OR = 5.04), income (OR = 3.92) and BMI (BMI> = 30) (OR = 3.84) remained significant.
  Conclusion
  Note that in this study, lower income, delays in the birth of the first child and obesity were the major risk factors for breast cancer. Therefore women with these risk factors are recommended to take care for the prevention and early detection.
  Keywords: Breast Cancer, socioeconomic, reproductive factors, case, control, Yazd
 • Sa Hashemianfar, Aa Danafar, G. Dehghani, F. Danafar Pages 372-383
  Introduction
  University students in a society, form an active and vast group whose social and mental health is affected by different factors and is prone to social risks and defects. This study tries to evaluate the relationship between the social capital and its triple dimensions (subjective cultural capital, objective cultural capital, characteristic cultural capital) in Bourdio theory and the level of risky behaviors (including tendency to drugs and addictives, cigarettes, alcohol, harmful relationship with opposite gender and dangerous driving) in Yazd university students.
  Methods
  This study is a field descriptive study and its type is covariance. The survey tool used in this study is cultural capital and risky behavior questionnaire and students were selected using symmetric level sampling. This study was performed on 384 students in bachelor degree in university of Yazd. They were selected using symmetric classification method with the society size and randomly. The gathered data was analyzed using Amos, SPSS19.
  Results
  Findings of the study revealed that there is a meaningful negative relationship between the cultural capital and Yazd university students presenting risky behavior and between the triple dimensions of the cultural capital, there is a meaningful negative relationship between the characteristic and objective capitals and presentation of risky behavior; risky behavior is observed in male more than female. There is also a meaningful negative relationship between cultural capital and risky behavior except for tendency toward violence.
  Conclusion
  Results showed that with rising the cultural level and the society cultural capital, specially the objective and characteristic cultural capital By increasing the level of study, internet usage and learning foreign languages and endeavor to get higher degrees in education, techniques and cultural and art licenses, we could expect to low the level of risky behavior in youth and adolescents in the society and this can be helpful for corresponding undertakers.
  Keywords: Risky Behavior, Cultural Capital, Yazd University, Addictives, Alcohol Drinks
 • M. Alighias, Ss Tavafian, Sh Niknami Pages 384-395
  Introduction
  Chronic back pain is a prevalent health problem in nursing job. The aim of this study was to determine the effect of interventional education based on psychological factors among nurses suffering from chronic low back pain.
  Methods
  This study is a quasi-experimental research. The population of this study consisted of 84 nurses suffering from chronic back pain and working in Valiasser hospital in Tehran.The recruited nurses were randomly assigned into two groups of intervention and control (each 42 individuals). Three scales of pain assessment, mental health and quality of life were used to collect data at beginning of the study and three months after educational. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics.
  Results
  Totally 82 nurses (each group with 42 nurses) with mean age of 32 and 31.5 years in intervention and control group took part in the study. Two groups were not significantly different before intervention (P> 0/05). After the intervention in comparison with before, the mean scores of vitality were improved from 64/64 to 77/26, mental health from 70/28 to 80/95, role limitations due to emotional problems from 64/28 to 87/30 and social performance from 69/64 to 85/11 indicating a significant effect of education (P
  Conclusion
  According to the findings of this study educational interventions based on psychological factors could improve back pain and increase mental health in nurses.
  Keywords: Chronic low back pain, nurses, mental health, educational intervention
 • Ss Mazloomy Mahmoodabad, Z. Motlagh, H. Shahbazi, E. Tavassoli, A. Motlagh Pages 396-409
  Introduction
  Skin cancer is regarded as the most common cancer in most countries, whose most important risk factor is exposure to sunlight. Since prevention programs demand to be held in this regard in childhood and adolescence, this study aimed to determine the Knowledge, attitude, and performance of secondary school female students towards skin cancer and sun protection behaviors in Yazd.
  Methods
  This cross-sectional descriptive survey was conducted on 513 secondary school female students, who were selected using a stratified sampling method. The data collection tool was a questionnaire that its reliability was confirmed in Mazloomy's study via Cronbach alpha (0.81). Moreover, the study data were analyzed by descriptive statistics as well as analytic statistics using SPSS software (ver. 11.5).
  Results
  Mean age of participants was 15/88±1/04 years. Mean and standard deviation scores of knowledge, attitude, performance were reported 12.19 ± 5.44 (total core= 37), 18.98 ± 2.26 (total core= 24) and 7.47 ± 2/51 (total core= 16) respectively. Using sunscreen (71.5%) was introduced as the most prevalent sun protection behavior. A significant correlation was observed between knowledge and attitude (r= 0.350, p=0.000), as well as performance(r= 0.264, p=0.000) and age (r= 0.134, p=0.010).
  Conclusion
  As the study findings revealed, lack of knowledge as well as undesirable sun protection behaviors except for using sunscreen supported the need to conduct school-based educational intervention.
  Keywords: Attitude, Female students, Knowledge, Performance, Skin cancer, Sun protection behaviors
 • A. Nadjarzadehn., Jani, M. Khoshnevisan, A. Molajaafari, H. Fallahzadeh, F. Khabiri, A. Shavakhi Pages 410-422
  Introduction
  There are evidences that show the effect of vitamin D on obesity. The relationship between vitamin D deficiency and nonalcoholic fatty liver (NAFLD) is under review. The purpose of this study was to investigate the effect of vitamin D supplementation along with a low caloric diet on liver enzymes and anthropometric parameters in NAFLD patients.
  Methods
  This study is a randomized clinical trial involved 80 NAFLD patients with vitamin D deficiency. Both groups used vitamin D or placebo for 12 weeks, one time a week. Liver enzymes, ultrasound of the liver and bile ducts and anthropometric parameters were measured before and after intervention.
  Results
  The study was completed by 73 subjects. After 12 weeks, liver enzymes and the degree of fatty liver in the intervention group compared with the placebo group were significantly decreased (P
  Conclusion
  Vitamin D supplementation along with a low calorie diet in NAFLD patients with hypovitaminosis D significantly effect on anthropometric factors decrease and liver enzymes and the degree fatty liver improvement.
  Keywords: Anthropometric parameters, Vitamin D, Non, alcoholic fatty liver, Low caloric diet
 • F. Izadi, J. Sadeghinezhad, B. Hajimohammadi, Sh Taghipour, Zahir, H. Fallahzadeh, Mt Sheibani, A. Mirjalili Pages 423-431
  Introduction
  Nowadays the consumption of meat and animal carcasses in most countries is increasing. Regarding to economic values ​​of meat, usage of unauthorized tissues in minced meat by jobbers is probable. Therefore; the present study was performed in order to detect unauthorized tissues in minced meat.
  Methods
  In this study, a total of 20 samples of trade frozen minced meat was purchased from various stores in Yazd city.Then each sample was divided into three parts and then one piece was taken from each part. The tissues were fixed in 10 % neutral-buffered formalin and were routinely processed for light microscopy and embedded in paraffin. The paraffin-embedded blocks were cut into 6 µm sections and stained using hematoxylin and eosin (H&E) for histological study.
  Results
  The skeletal muscle tissues were visible clearly in all samples. Although, connective tissue, adipose tissue and smooth muscle were seen but unauthorized tissues were not detected in any sample. Just in one sample, the residuals of the skin tissue was showed and in another sample , possessed bone tissue and in half of the samples the residuals of visceral organs were seen. In addition, some sections of the ligament were found.
  Conclusion
  The present study showed that the meat which has been used in preparation of this product had not premium quality. Due to importance of health and quality of meat, detection of unauthorized tissues in this product with histological technique is suggested.
  Keywords: Minced meat, Histology, Unauthorized tissue, Food fraud
 • F. Hoseinpour Ganjaroudyb., Hajimohammadi, H. Zandi, J. Biabani Ardakani, E. Tazeh Pages 432-441
  duction: Due to the increasing use of irradiation in food safety as an efficient and supplement method, it is needed to investigate effects of this new technology on the apparent and organoleptic characteristics of different products. Because primarily thing that attracts the attention of the customer to buy a food product is its appearance characteristics. The aim of this study was to determine the effect of electron beam irradiation on traditional ice cream.
  Methods
  Ice cream samples were shopped in the city and were moved to the laboratory in defined conditions into the cool box to keep sample frozen. In keeping with freezing conditions, samples were irradiated by electron beam in -18AWT IMAGEat doses of 0, 1, 2, 3 and 5 kGy. And after one week of storage at -18℃, physicochemical tests including moisture, fat, sugar, pH and sensory tests including color, odor, taste and overall acceptability, were done on it.
  Results
  Results showed that there was no significant difference between irradiated and non-irradiated in the amount of sugar, fat and pH. However, it can be seen significant differences in the moisture content measured in the treated samples with electron beam and untreated one (p
  Conclusion
  According to the result, it can be concluded that the maximum recommended dose is 2 kGy for irradiation traditional ice cream product and higher doses caused a decline in quality of product.
  Keywords: Traditional ice cream, Electron beam irradiation, physicochemical characteristics, sensory Properties
 • B. Hajimohammadi, A. Khosravi Arsenjani, Gr Jahed, A. Dehghani, A. Yasini Ardakani, M. Behbod Pages 442-452
  Introduction
  Aflatoxin M1 (AFM1) is a highly toxic compound which is stable during milk processing, and Storage. Hence, it may be found as contaminant in milk and dairy products with hazardous effects for human beings. In this regard, several studies have demonstrated the potential of process to remove Aflatoxin M1 from dairy product. Therefore, the aims of this study were to assess the ability commercial kashk making to reduce Aflatoxin M1 artificially contaminated milk using a natural process of kashk making.
  Methods
  In this study the commercial cheese from cow's milk (skim milk) which was contaminated artificially at a level of 0.25 micrograms per liter of aflatoxin M1 was produced at three replications, and the effects of kashk making process on the AFM1 contents were investigated. The HPLC method was used to determine the presence and levels of AFM1.
  Results
  In the commercial kashk production in same concentration between initial milk and commercial kashk caused losses of AFM1 about 91%. These losses were found to be statistically significant (P
  Conclusion
  The results of this work demonstrate that the processing of commercial kashk could help to reduce harmful effects of AFM1 humans through consumption of contaminated milk or dairy products.
  Keywords: Milk, aflatoxinM1, commercial Kashk, Residue
 • Mh Ehrampoush, B. Hajimohammadi, P. Ezzati, M. Dehghan Manshadi, Hr Dehghan, Hr Jamshidi Pages 453-461
  Introduction
  Aflatoxins are of the highly toxic metabolites, produced by different species of aspergillums causing Immunosuppressive, mutagenic, teratogenic, and carcinogenic effects. The major aim of this study is to evaluate the concentration of aflatoxin M1 in breast milk in Yazd in summer and winter 2013.
  Methods
  This is a cross-sectional study. During summer and winter 2013, samples from 80 mothers referring to health centers of Yazd were obtained. ELISA was used to measure aflatoxin M1.
  Results
  From total number of 80 samples, 6 cases (7.5%) were contaminated with aflatoxin M1. Contamination rate was significantly higher in winter comparing to summer (P0.05).
  Conclusions
  According to the results of this study, it can be concluded that to reduce the risk of aflatoxin, it is necessary to educate the woman living in Yazd to sources of this toxin.
  Keywords: Aflatoxin M1, Breast milk, Season, Yazd
 • T. Mirdehghan, Sh Hekmatimoghaddam, A. Jebali Pages 462-471
  Introduction
  Aflatoxin leads to liver cancer, its removal in the foodstuff is very important. The aim of this study is to investigate the adsorption of aflatoxin B1 by nanocellulose conjugated with aptamer in acidic, alkali, and neutral conditions.
  Methods
  First, nanocellulose was synthesized by acid hydrolysis and then conjugated with aptamer by cross-linker. Then, serial concentrations of conjugated nanocellulose (0.6, 1.25, 2.5, 5, and 10 mg/mL) were separately mixed with aflatoxin solution (1000µg/mL), and incubated at 37 °C for 0.5 h at pH of 1, 7, and 13. Then, the percentage of aflatoxin adsorption was measured at 340 nm.
  Results
  The decrease of pH led to increase of adsorption up to 40%. Statistically, there was significant difference between the quantity of adsorption at acidic condition and the quantity of adsorption at alkali and neutral conditions (P
  Conclusion
  Aflatoxin could be adsorbed by conjugated nanocellulose, and this power of adsorption is increased at acidic condition.
  Keywords: Adsorption, Aflatoxin B1, Nanocellulose, Aptamer
 • A. Nezami Asl, A. Khoshvaghti, A. Asgari, R. Fallah, M. Amiri, A. Alehi, Abargouei Pages 472-480
  Introduction
  People affected by natural disasters like flood or earthquakes and also athletes like mountain climbers and also sailors who continuously go to jungles or deserts, might get into trouble in the nature and need help to get back to their home and therefore, they might need high energy supplements to keep them alive up to the time they find a food source. The goal of this study was to design and make these laboratory prototypes of high energy tablets.
  Methods
  For making tablets 15 different formulations were designed and made in the laboratory and then were tested to be suit. We objected to design formulations that could provide at least 20 kcal per each tab and amount of daily protein (about 25 grams), Tablets were design to provide not only the minimum energy needed but also the minimum protein needs and daily requirements of some vitamins and minerals of a healthy male adult.
  Results
  Laboratory samples of 5 gram high energy (21 Kcal) were produced. The best formulation that had the capacity to be converted into tablets consisted of olive oil (16%), maltodextrin (36%), high biological value protein powder (25%), sesame seed (17%) and wheat germ (6%). 25 tablets should be taken each day which provides 525 kcal energy, 25g protein and different vitamins and minerals, daily; therefore, they will provide the minimum energy needs for at least 10 days if provided in 1.2 kg packs.
  Conclusion
  The production of high energy tab rations can provide minimum energy needs for at least 7 days for athletes, tourists and people who face natural disasters when there is no access to any other food resources because they occupy the minimum volume and their production is accessible in Iran.
  Keywords: Survival Tabs, Athletes, natural disasters
 • R. Askari, R. Montazeralfaraj, H. Fallahzadeh, J. Ahmadi Pages 481-493
  Introduction
  Since the early 90s, the concept of human development were proposed as one of the development evaluation criteria, improving community health, which constituted an essential component of this development, the challenge for governments grew. This study was conducted to determine the level of health development of Yazd province in 2013, using the techniques numerical taxonomy.
  Methods
  This descriptive study was to assess the health indicators in the 10 township of Yazd province in 2013. Required data were collected based on experts opinion and referring to the deputies of Hygiene, Treatment, Management and Resource Development, Food and Drug Administration of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd Province Health Center, Yazd province Statistics Center, Welfare Organization of Yazd province and were analyzed with AHP techniques and numerical taxonomy.
  Results
  Mehriz and Abarkooh were the richest and most deprived townships, with degree of development of 0.474 and 0.987 and Bafgh, Yazd, Ardakan, Meybod, Taft, Bahabad, Saduq and Khatam, fall between them, respectively.
  Conclusion
  There is difference and gap in the development of health, between townships of Yazd province, there is hope that the national and provincial authorities in the allocation of health facilities to each of the township of Yazd, plan and act based on the rate of development of the township.
  Keywords: Development, Health, Numerical taxonomy, Yazd province
 • R. Askari, M. Dolatiyan, R. Montazeralfarag, H. Fallahzadeh Pages 494-506
  Introduction
  Spirituality in the workplace, improves performance, satisfaction, motivation among employees and increases productivity in organization. On the other hand, working over load that is called Workaholism, lead to organization goals. This study examined the relationship between organizational spirituality and Workaholism.
  Methods
  This Study was a descriptive, correlation and cross-sectional study conducted in 2014. Research population, were all nurses at teaching hospitals in Yazd which 170 of them were selected through stratified and systematic sampling. In order to collect data, 2 valid Questionnaires including Miliman organizational Spirituality and Spans and robins workaholism questionnaire, were used. Data analysis was done by using SPSS software and t-test, Chi-square Pearson’s correlation coefficient statistical tests.
  Results
  Organizational spirituality score mean was 62.72 and workaholism score mean was 70.08. Based on the findings of study, organizational spirituality has a statistical positive relationship with workaholism.
  Conclusion
  Based on the findings of this study Organizational spirituality is of an affective variables on the Workaholism.Therefore, organizations Policy makers, can operate maximum potency of employees taking advantage of spirituality to achieve organizational goals. Also, they can consider some appropriate strategies toward health of their employees with Workaholism.
  Keywords: Organizational Spirituality, Workaholism, nurses
 • M. Arabbanadaki, S. Abedini, M. Ranjbar Pages 507-517
  Introduction
  In Total Quality Management, Quality is not only an admirable phenomenon but also is a customer inalienable right and will be created through the involvement and participation of all employees, managers and customers of an organization. This study was designed to evaluate staff attitudes in teaching hospitals of Yazd in the field of Total Quality Management by using fuzzy logic.
  Methods
  This was a descriptive, analytical, cross – sectional study. Research population, were all staff in teaching hospitals of Yazd that among them 235 people were randomly Stratified, selected and studied. Data for this study were collected through a questionnaire. Since the theory of fuzzy is more suitable approach for measuring linguistic variables, so this paper determines the attitude of staff in the field of Quality Management by the use of fuzzy logic.
  Results
  Results showed that the dimensions of the “Identification and training of staff," "empowerment and teamwork of Employees" and "support and leadership of the top management organization" respectively ranked first, second and third importance In terms of staff.
  Conclusion
  Criteria of identification and training of staff and teamwork and support and leadership of the top management organization are Important in motivating Total Quality Management. So in total quality management improve programs, these aspects should be prioritized according to the degree of importance and effort to improve the quality of service.
  Keywords: Attitude staff, Total quality management, Fuzzy logic, Hospital
 • M. Asadi, H. Mozaffarikhosravi, F. Arabi, Basharik Pages 518-528
  Introduction
  Various factors affect the health of both mother and fetus which maternal nutrition is one of them. Weight gain in pregnancy is one of the valid criteria for assessing nutritional status. The aim of this study was to investigate the relationship between weight gain in pregnancy and birth weight in Yazd city.
  Methods
  This was a cross-sectional study. Data of 200 pregnant women 16 to 40 years that referred to health centers of Yazd were studied.low birth weight and normal weight in infants were considered less than 2500 gr and more than 2500 gr, respectively. Data were analyzed through SPSS 16 software.
  Results
  The Mean age of the study was 26.65 years. Weight gain during pregnancy was 12/39 kg. The mean birth weight was 3147 gr of which 7.5 percent (n = 15) LBW and 92/5 percent (185 patients) had normal weight. Mean of BMI was 24.08 kg/m2 in study group. The correlation between maternal weight gain during pregnancy and birth weight was not significant.
  Conclusion
  birth weight may be affected by other factors such as general and mental health of the mother and number of pregnancies, so by identifying these factors more careness than of pregnant women can be taken.
  Keywords: birth weight, weight gain during pregnancy, body mass index
 • M. Nekoei Moghaddam, Z. Afshar Pages 529-543
  Introduction
  Nowadays rapid and widespread urbanism put people health in danger and led to health in global and general conferences and actualization methods like healthy city project in many cities. The aim of this study is evaluation of healthy city indicators (health, environmental and social-economical) in Kerman city in 2012.
  Method
  This study is a mix method (qualitative-quantitative) which for qualitative method, data collection was through documents and survey in Kerman city. We also used quantitative methods and SPSS software and statistical tests such as correlation rate, Anova test and independent-sample T-test for measuring people participation on health issues.
  Results
  Results show that only 3 out of 8 in the following health sub indicators include: mortality of children under one year ,the rate of low birth weight and immunization coverage of children under one years old, were according to standards .from social and economic indicators just house quality and abortion rate were according to national standards and finally two cases of water quality and garbage collection were accordance standards .also other findings about tendency of residents for participation in individual and social health show that about 87% are apt to participate and their age or sex don’t affect on their participation but more educated people have more tendency to participation.
  Conclusion
  Generally the situation of Kerman city is undesirable but their residents are apt for their individual and environmental health situation improvement.
  Keywords: health, healthy city, Kerman city
 • Gr Yasaei Mehrjardi, M. Mazaheri Tehrani, Mb Habibi Najafi Pages 544-553
  Introduction
  In recent years, due to the prevalence of overweight, obesity and heart disease in community and its relationship with the increasing amount of fat, saturated fat, and cholesterol in the diet, production of functional food by reducing saturated fat and cholesterol using soybean has been taken into consideration. The use of soybean-derived products is cost effective and healthy for people due to absence of cholesterol and lactose, and presence of isoflavonoids and unsaturated essential fatty acids. The present study has evaluated the chemical and sensory properties of functional Pre cheese made ​​from a mixture of cow’s milk and soy milk with different ratios.
  Methods
  In this experimental study, soymilk at5 levels (0, 5, 10, 15, and 20%) and calcium chloride 0.4% were mixed with cow’s milk and used for preparation of primary cheese. Chemical and sensory characteristics of the samples were determined according to national standards. The results were subjected to analysis of variance in a completely randomized design with factorial arrangement and by statistical software MinitabVersion16. The data were compared according to Duncan’s multiple-range test.
  Results
  The results showed that with increasing substitution of soy milk, protein, fat, dry matter, un saturated fatty acids(oleic, linoleic, and linolenic acids), and the tissue score of the produced cheese increased and the amount of cholesterol, saturated fatty acids, and the flavor and color scores of the samples decreased in comparison with the control sample. The sample containing84.6% cow’s milk, 15% soy milk, and 0.4% calcium chloride had more appropriate chemical and more acceptable sensory characteristics compared to the other samples.
  Conclusion
  By selection of a proper substitution ratio of soy milk with cow’s milk, good quality and healthy cheese can be produced as a functional food for feeding people, especially the elderly.
  Keywords: Cheese, Soy milk, Cow's milk, Functional
 • Ma Bahrami, Ma Morvati, A. Dehghan, R. Montazeralfaraj, Gm Ahmadi, H. Shahbazi Pages 554-565
  Introduction
  At the beginning of the new century, organizations working in the field of healthcare, always felt the need of radical change and creativity work. Nowadays a new style of leadership as transformational leadership is considered, this style affects the employee careers to enhance their abilities, and thereby to create positive changes in the personnel to do things better and to strengthen and enhance the ability of employees to learn. In other hand, the concept of job involvement is also an organization important issue in which refers to psychological degree of the current jobs of the person. The purpose of this study was survey The Relationship between dimensions of Transformational leadership and Job Involvement From managers View In teaching hospitals of Yazd in 2013.
  Methods
  This study was descriptive- analytic. The study population consisted of all managers (Senior, middle, operational) of the teaching hospitals (Shahid Sadoughi, Rahnemon, Afshar, crashes and burns), Due to the limited number of general research community, they underwent all in the statistical population (N = 180). Data was collected by transformational leadership Questionnaire from the view of bass & olive managers and Job Involvement Questionnaire of Thomas and Data was analyzed by SPSS18.
  Results
  Findings show that Between the transformational leadership and four dimension (intellectual persuasion, inspirational motivation, idealized influence, individualized consideration)with job involvement in four hospitals with p =./01 and r=./289 , there is a significant and positive relationship.
  Conclusion
  Transformational leadership in hospitals has led to the creation of positive changes in employee performance for better work and to improve learning and increase the ability of employees.
  Keywords: transformational leadership, Teaching Hospitals, managers, job involvement