فهرست مطالب

 • پیاپی 34 (پای ی ز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/07/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هادی ابوالحسنی، جمشید قیاسی قلعه کندی، علیرضا احمدزاده، جواد حیدربیگی ممقانی صفحات 515-520
  آزمایشی به منظور بررسی اثرات پرتوتابی لیزر هلیوم نئون بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی تفریخ شده انجام گرفت. 225 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس (308 Ross)در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار و سه تکرار(هر تکرار شامل 25 قطعه جوجه) مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل 1) شاهد(بدون پرتوتابی)،2) 6 میلی وات پرتوتابی لیزر، به مدت 1/5 دقیقه، 12 ساعت قبل از انکوباسیون 3)10 میلی وات پرتوتابی لیزر، به مدت 1/5 دقیقه، 12 ساعت قبل از انکوباسیون بود. در طی آزمایش در روزهای 14 ، 21 و 28 دوره پرورش از قسمت های 1 ، 10، 30 ،50، 70، 90 درصد طول روده کوچک جوجه ها نمونه برداری انجام گرفت و طول پرزها و عمق کریپت های لیبرکون اندازه گیری شد. نتایج مربوط به ریخت شناسی روده کوچک (طول پرزها و عمق کریپت های لیبرکون) نشان داد بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری وجود دارد (pجذب مواد مغذی خوراک اثر افزایشی را دارد.
  کلیدواژگان: لیزر هلیوم نئون، ریخت شناسی، روده کوچک و جوجه گوشتی
 • هادی امین فر، رضا حبیبیان، سیدامیرعلی انوار، نکیسا سهرابی حقدوست، سهراب رسولی صفحات 521-528
  بیماری های انگلی در نشخوارکنندگان کوچک حائز اهمیت فراوانی بوده و در این میان انگل های کبدی از جایگاه ویژه ای برخوردارند، چرا که می توانند در طول زمان موجب بروز ضررهای اقتصادی فراوانی گشته و خسارات مستقیم و غیر مستقیم زیادی را به بار آورند. بیماری های انگلی بدلیل ویژگی های متفاوت اپیدمیولوژیکی و زیست شناسی، از جمله گسترش وسیع و تنوع پادگنی و دارا بودن مکانیسم های فوق العاده متنوع و بغرنج در مقابل دستگاه ایمنی مشکلات عدیده ای را جهت پیدایش واکسنهای موثر ایجاد کرده اند و چون بیماری های انگلی اغلب بصورت مزمن بروز کرده و نشانی های بالینی آشکاری نشان نمی دهند، کمتر باعث مرگ و میر در گله گردیده و عمدتا در طول زمان موجب بروز ضررهای اقتصادی فراوان می گردند . به منظور تعیین میزان آلودگی انگلی کبد گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه صنعتی شهرستان ارومیه به مدت یک سال (پاییز و زمستان 88 و بهار و تابستان 89 ) تعداد 18000 کبد مورد بازرسی کشتارگاهی قرار گرفت . از تعداد 18000 کبدی که بازرسی شد ، در فصول پاییز تا تابستان به ترتیب 896 (19/91%)، 962 (21/37%) ،1055 (23/43%) ،817 (18/15%) کبد به دلیل آلودگی انگلی ضبط شده بودند
  کلیدواژگان: بیماری های انگلی، کبد، گوسفند، کشتارگاه
 • ایرج سهرابی حقدوست، محمدحسن حبل الورید، همایون مهروانی، محمد اسلام پناه، حسن ایزدی صفحات 529-538
  جهت عادت پذیری به ویروس تب برفکی در دوره های زمانی متفاوت به 10 سر خوکچه هندی در کف پای آنها به روش داخل پوستی تزریق گردید . بعد از دیدن علایم دال بر عمومی شدن و تهیه ویروس عادت داده شده به حیوان ، 30 سر خوکچه هندی دیگر را به 5 گروه شش تایی تقسیم نموده که در هر گروه به پنج خوکچه ویروس عادت داده شده و به یک خوکچه به عنوان شاهد سرم فیزیولوژی تزریق شد . در ادامه در روز های دوم ، چهارم ، چهاردهم ، یک ماه و دو ماه پس از دیدن علایم عمومی شدن ویروس در بدن حیوان به روش انسانی کشته شده و نمونه ها از ارگان های مختلف شامل : قلب ، ریه ، کبد ، طحال ، لوزه المعده ، اپی تلیوم کف پا ، عقده لنفی پشت حلقی ، اپی تلیوم زبان، عقده لنفی مغابنی برداشت شد که بخشی از نمونه ها جهت بررسی آسیب شناسی بعد از ثبوت در فرمالین وتهیه بلوک پارافینه و گرفتن مقاطع 5 میکرونی با روش هماتوکسیلین وائوزین رنگ آمیزی شده و بخشی دیگر از نمونه ها بعد از صلایه و سانتریفوژ، آماده شده و به روش ساندویچ الیزا میزان ویروس در هر یک از اررگان ها ردیابی شد . بر اساس مطالعه ما حداکثر جراحات ناشی از ویروس تب برفکی به ترتیب دراپی تلیوم کف پا ، ریه،اپی تلیوم زبان، وطحال مشاهده شد که شامل : واکوئوله شدن اسفنجی شکل داخل سلولی ،پیکنوز سلول طبقه خاردار و ادم بین سلولی در طبقه خارداراپی تلیوم کف پا و زبان ، همچنین افزایش دیواره بین آلوئولی ریه و کاهش پولپ سفید در مقایسه با حیوانات شاهد ملاحظه شد که نتایج بیانگر این است که دو روز پس از تزریق مقدار کمی ویروس فقط در طحال ردیابی شده و در چهار روز پس از تزریق در ارگان های : قلب، ریه، لوزه المعده ، اپی تلیال کف پای تزریق نشده ویروس مشاهده شد که مقدار ویروس کف پا بیشتر از سایر ارگان ها است ، دو هفته پس از تزریق در همه ارگان ها حضور ویروس ردیابی شد که حداکثر میزان ویروس در اپی تلیوم کف پا تزریق نشده شناسایی شد که در ریه ، کبد و عقده لنفی مغابنی به ترتیب حضور ویروس ردیابی شد، یک ماه پس از تزریق ویروس در هیچ یک از ارگان ها یافت نشد . دو ماه پس از تزریق نیز در هیچ ارگانی ردیابی نشد . در ضمن حضور ویروس در اپی تلیوم کف پا، ریه، اپی تلیوم زبان منجر به آثار پاتولوژیک گر دید که تطابق نتایج حاکی از همپوشانی آزمایش الایز او بررسی پاتولوژی با یکدیگر است.
  کلیدواژگان: ویروس تب برفکی، خوکچه هندی، ضایعات پاتولوژی، آزمایش الایزا
 • امید طیبی درازکلا، سیدعلی پوربخش، منصور بنانی، پیمان حجتی، زهرا صلاحی، مه زاد ارمی صفحات 539-546
  مایکوپلاسموز از شایع ترین بیماری ها در صنعت طیور می باشد. مایکوپلاسما گالی سپتیکوم از بیماری زا ترین انواع مایکوپلاسمای طیور است. هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی مایکو پلاسما گالی سپتیکوم از مرغداری های گوشتی شهرستان قائم شهر با استفاده از روش های میکروبیولوژی و واکنش زنجیرهای پلیمراز (polymerase chain Reaction) (PCR) بود. در این مطالعه از 81 مرغداری گوشتی شهرستان قائم شهر، نمونه گیری انجام گرفت. از شکاف کامی- حلقی، نای، سیرنکس و کیسه های هوایی طیور مشکوک نمونه برداری انجام شد. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه باکتری شناسی، اقدام به کشت در محیط های PPLO براث و آگار شد. بر روی کلیه نمونه های اخذ شده واکنش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی جنس مایکوپلاسما و گونه مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در ناحیه 165 rRNA انجام گردید. در این تحقیق از مجموع 81 مرغداری نمونه برداری شده، تعداد 20 مرغداری از نظر کشت، 40 مرغداری در آزمایش PCR از نظر جنس مایکوپلاسما و 10 مرغداری در آزمایش PCR از نظر گونه مایکوپلاسما گالی سپتیکوم مثبت بودند. از 20 گله ای که در کشت مثبت تشخیص داده شدند، تمامی آنها در PCR جنس مایکوپلاسما تایید ولی 9 گله در آزمون PCR برای گونه مایکوپلاسما گالی سپتیکوم تایید شدند. نتایج نشان می دهد که مرغداری های گوشتی شهرستان قائم شهر به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم آلوده می باشند و توصیه می شود جهت شناسایی عامل بیماری و تشخیص سریع آن از آزمایش PCR استفاده گردد.
  کلیدواژگان: جداسازی، شناسایی، مایکوپلاسما گالی سپتیکوم، مرغداری های گوشتی، شهرستان قائم شهر
 • محسن علیلو، ایلیاد عیسی بیگلو، حمید میرزایی صفحات 547-554
  کتامین هوشبر تزریقی مناسبی در انسان و حیوان است که جذب گوارشی کمی داشته و فراهمی زیستی آن درتجویز خوراکی در انسان (7±20%)و در تجویز رکتال در گربه (%43/5 ± 6/ 1)می باشد. این دارو، عوارض نامطلوبی مانند افزایش فشار خون، آزادسازی هیستامین ، توهم زائی و ترشح بیش از حد بزاق (خصوصا در تجویز به صورت خوراکی ) دارد. میدازولام، بنزودیازپین کوتاه اثری است که می تواند از سد خونی مغزی عبور کرده باعث تضعیف سیستم عصبی مرکزی شود و در نتیجه به نظر می رسد مصرف توام آن به همراه کتامین، موجب تقویت اثر کتامین خواهد شد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر مقایسه آثار تضعیف CNS ناشی از تجویز کتامین و میدازولام به صورت منفرد و توام باهم بود. در این مطالعه تعداد 10قلاده گربه ولگرد نر و بالغ انتخاب شده و دوزهای مختلفی از کتامین (80 و 40 ،20 mg/kg ) و میدازولام ( 1/2 و 0.6 ،0.3 mg/kg)و نیز ترکیبشان به صورت مخلوط با شیر یا گوشت و یا اسپری مستقیم در دهان تجویز شد و آثار تضعیف CNS ناشی از رژیم های فوق براساس 5 مقیاس در حیوانات ثبت گردید. همه حیوانات از پذیرش هر دو دارو به صورت مخلوط با شیر و گوشت امتناع نمودند. بنابراین برای تجویز آنها به صورت خوراکی، از روش اسپری دهانی استفاده شد. کتامین و میدازولام به صورت وابسته به دوز موجب تضعیف CNS گردیدند. درتجویز توام میدازولام با کتامین، عمق و طول مدت تضعیف CNSدر مقایسه با تجویز انفرادی کتامین افزایش یافت. از نتایج حاصله چنین استنباط می گردد که در تجویز (اسپری داخل دهانی) کتامین +80 mg/kg میدازولام 0.3 mg/kg ،سرعت شروع و طول مدت تضعیف CNS در مقایسه با رژیم های دیگر مناسب تربوده وعلی الخصوص در همه حیوانات مورد مطالعه، بیهوشی کامل ایجاد گردید که به نظر می رسد پروتکل مناسبی برای ایجاد سدیشن توام با بی دردی به روش غیر تهاجمی در گربه باشد.
  کلیدواژگان: تضعیف سیستم اعصاب مرکزی، کتامین خوراکی، میدازولام
 • ایلیاد عیسی بیگلو، پرویز کرمانی زاده صفحات 555-560
  کشور ایران سرزمینی غنی از گیاهان د ارویی است و روش های قدیمی درمان با گیاهان دارویی در این کشور وجو د دارد. اساس فعالیت ما مطالعه برخی از گیاهان بومی ایران است که دارای اثر مهاری در افزایش گلوکز خون در هنگام مصرف قند می باشند و در سیستم طب سنتی به عنوان داروهای کاهنده قند خونبه کار می روند. بررسی ها نشان داده اند که Gymnema ،Momordica charantia Eugenia jumbolana و sylvestre به د رجات مختلف دارای عملکرد کاهنده قند خون هستند . در این مطالعه پس از آماده سازی محلول گلوکز و و عصاره آبی گیاهان مورد نظر، اندازه گیری کمی گلوکز خون با استفاده از روش های ا-تولوئیدن و گلوکز اکسیداز درPH های مختلف انجام یافت . نتایج به صورت فراوانی و درصد ارائه گردیده اند و برای تجزیه و تحلیل داده ها در بین گروه ها از student test و ANOVA استفاده به عمل آمد. نتایج بررسی نشان می دهد که اثر هایپوگلایسمیک Gymneme sylvestre در7 PH وPH 9 در مقایسه با محیط اسیدی(PH =2)بیشتر است (50-60 درصد در محیط خنثی و بازی)دانه و پالپ Momordica charantia اثر کم و بیش مشابهی در PH 7 و 9 دارد (یعنی 50-65 درصد)دانه Eugenia jumbolana اثر کاهش قند خون بیشتری نسبت به پالپ آن دارد . نتایج بررس ی در سه محیط مختلف نشان داده است که این اثر
  کاهنده قند خون در محیط خنثی و بازی بسیار بارزتر از محیط اسیدی است
  کلیدواژگان: عصاره گیاهی، گیاهان کاهنده قند خون، روش ا، تولوئیدن، روش گلوکز اکسیداز
 • عبدالرسول نامجو، سید پژمان مرتضوی، محسن جعفریان دهکردی صفحات 561-566
  کوکسیدیوزیز از مهمترین عوامل آنتریت در بره ها و بزغاله هاست و می تواند باعث اسهال، کاهش وزن و مرگ شود. در این مطالعه تعداد هفت راس بزغاله محلی از یک گله با دامنه سنی 3 تا 4 هفته با تاریخچه افسردگی، کاهش اشتهاء، کم آبی، لاغری و اسهال خونی برای تشخیص بیماری به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ارجاع داده شد. تغییرات هماتولوژیک، کاهش تعداد گلبول های قرمز (در میکرو لیتر3/5±0/15×106)کاهش غلظت هموگلوبین( 5/5±0.30 گرم در دسی لیتر )کاهش هماتوکریت (21± 1/85 درصد)افزایش تعداد گلبول های سفید (21/350 ± 0/95 × 103)با افزایش تعداد نوتروفیل (69±4 درصد)و کاهش تعداد لمفوسیت (3± 24 درصد)را نشان داد. در کالبدگشایی ضایعات ظاهری بیشتر در قسمت ایلئوم، سکوم و کولون ابتدایی مشاهده شد. این ضایعات شامل طرح غربالی بر روی سطوح سروزی روده، ندول های نسبتا سفید رنگ بدون پایه بر روی سطوح مخاطی ژوژنوم، ایلئوم میانی به همراه خونریزی و خونریزی شدید در سطوح مخاطی سکوم و کولون ابتدایی بود. مطالعات میکروسکوپیک افزایش طول کریپت ها، هیپرپلازی پاپیلار اپی تلیوم مخاط ایلئوم، تراوش خفیف سلول های آماسی و مراحل سیر تکاملی آیمریا در آنتروسیت های تکثیر یافته را نشان داد. آزمایش میکروسکوپیک روده به منظور تعیین آسیب بویژه در قسمت هایی که ندول های سفید مشاهده می شود ضروری است. از اینرو برنامه کنترل کوکسیدیوزیس در نشخوارکنندگان اهلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  کلیدواژگان: بزغاله، کوکسیدیوزیز، کالبدگشایی، هیستوپاتولوژیک، طرح غربالی
|
 • Jamshid Giyasi Pages 515-520
  An experimental was conducted to determine the effect of helium neon laser irradiation on the morphology of small intestine of hatched broiler chicks. A total of 225 day old (Ross 308) broiler chicks were used in a completely randomized. Design with 3 treatments in 3 replicates (25 chickens per replicate). Experimental treat were: 1) without laser irradiation (control). 2) 6 mw laser irradiation, for 1.5 minute, 12 hours before incubation. 3) 10 mw laser irradiation, for 1.5 minute, 12 hours before incubation. At the ages of 21,28,36, and 42 days , 2 broiler was selected from each replication, and various sections of their small intestine were sampled in laboratory (1, 10, 30, 50, 70, 90% length of small intestine). And villi length, crypt depth, and their ratio were measured. The results of related to morphology of small intestine (villous length and crypts depth) showed distinguish between treatments were significant (P
  Keywords: Helium neon laser, Morphology, Small Intestine, Broiler chick
 • Hadi Aminfar, Sohrab Rasuli Pages 521-528
  Survey of parasitic contaminated sheep livers in Urmia slaughterhouse Parasitic diseases have a critical importance in small ruminants. Liver parasites, because of their role in economic losses in sheep husbandry are in attention. The escape mechanisms of parasites, from immune system detection, cause difficulties in production of effective vaccines. Parasitic diseases are chronic disorders, so economic aspects of these diseases of more discussible. To determine the parasitic contamination of the liver of sheep slaughtered in Urmia city within a year (fall to winter, spring to summer of 2009 and 2010) livers of 18.000 slaughtered cases where evaluated. Recorded parasitic contaminations during fall to summer were: 896 (19.91%), 962 (21.37%), 1055 (23.43%) and 817 (18.15%) respectively
  Keywords: Parasitic diseases, Liver, Sheep, Slaughterhouse
 • Eraj Sohrabi Pages 529-538
  study on period of persistence of foot-and-mouth disease virus in different organs in guinea pigs. After adaptation of foot-and-mouth disease viruses type O in 10 guinea pigs pad’s, 30 Animal divided to 5 groups containing 6 animals in each group so that 5 animals inoculated from each group and normal saline injected in a guinea pig as negative control. Euthanized animal in 5 periods including: 2 days post virus generalization٫ 4 days post virus generalization ٫14 days post virus generalization٫ 30 days post virus generalization٫ 60 days post virus generalization. Then collecting samples from: heart٫ lung٫ liver, spleen٫ pancreas٫ retropharyngeal lymph node, palntar epithelium, inguinal lymph node and tongue Epithelium, sent to Pathology Department to pathological studies also other of those sent to FMD Department to viral detection. Pathological samples fixed in formalin then prepared paraffin ¡s blocks and slides with 5 microns with H&E staining. Viral samples kept in glycerinated buffer and detected the amount of virus by Sandwich Elisa according to reference. At least base on our study the maximum of FMDV lesions we observed affected plantar Epithelium٫ Lung٫ Tongue Epithelium and spleen consequently and showed that pathologic lesion contained: Intracellular spongiosis, vacuolization and pyknosis of cells from the spinous layer, Intercellular edema in spinous layer of Epithelium (plantar and Tongue) also Hyperemia and increased size of inter alveolar septa in Lung and decreased in white pulp compared to uninfected control guinea pig in spleen. In addition results of Elisa determined extreme amount of virus were in 14 days post virus generalization and we have not any evidence of being virus in 30 and 60 days post virus generalization. It is concluded that the results of Pathological observations can be confirmed by Elisa detection.
  Keywords: Foot, and, mouth, disease, Guinea pig, Pathologic lesion, Elisa assay
 • Mansur Banaee Pages 539-546
  Mycoplasmosis a common disease in the poultry industry. Among the most important illnessmaking in birds Mycoplasma, it can be called Mycoplasma gallisepticum. But so far, we did not have any research about finding Mycoplasma gallisepticum by using of PCR method in Ghaemshahr Town ship. The goal of this study (research) was isolation and identification Mycoplasma gallisepticum of Ghaemshahr Town ships commercial broiler flocks with using from microbiology and molecules (PCR) methods. In this research performed sampling from eighty one of Ghaemshahr Town ships commercial broiler flocks. at the beginning of this work , from commercial broiler flocks performed biopsy of windpipe, sirenx and airsocks and after transmitting samples to Razi institute, it began to culture PPLO bruth place and agar into sampling of tissues. in this research, from the whole eighty one sampled farm broiler, twenty farm broiler in regard to culture, and forty farm broiler in PCR experiment in regard to genus be positive as well as ten farm broiler in PCR experiment in regard to Mycoplasma gallisepticum species. The results indicate that Ghaemshahr Town ships farm broiler be contaminated to Mycoplasma gallisepticum and basic programme is necessary for control and prophylaxis disease s factor, and be recommended to making use of molecule s experiment such as PCR for identification diseases factor and immediate diagnosis.
  Keywords: Isolation, Identification, Mycoplasma gallisepticum, commercial broiler flocks, Ghaemshahr Town ship
 • E. Eisabeygloo Pages 547-554
  Ketamine is a suitable injectable anesthetic in human and animal that has a low intestinal absorption rate. It's bioavailability in human with oral administration is %207 and with rectal administration in cat is %43.56.1 .this drug has some side effects such as hypertension, histamine releasing effects , hallucination , hyper salivation (specially with oral administration) and etc. Midazolam is a short acting benzodiazepine that can pass trough blood-brain barrier and causes CNS suppression. Then it seems that co administration of Midazolam and ketamine cause more effective & deep CNS depression effects. The aim of this study was evaluation of ketamine and Midazolam CNS suppression effects in the manner of single and together in cat. Ten free roaming male & mature cats received drugs [ketamine (20, 40, 80mg/kg) & Midazolam (0.3, 0.6, 1.2mg/kg)] first in mixture of milk 40ml) or meat (30g) or sublingual spray rout. In 2nd stage they received concomitant doses of Midazolam & ketamine by the method mentioned above. Each animal was observed continually by educated observer for CNS depression as graded on the behavioral scales. Almost all of the animals rejected receiving drugs in mixture of milk and meat. So subligual spray rout used for oral administration of drugs. Ketamine & Midazolam showed a dose dependent effect in different administered doses. Concomitant use of Midazolam with ketamine improved ketamine's CNS depression effects. Also duration of CNS depression was longer with co administration of these two drugs. Results showed that administration of ketamine & Midazolam in mixture of milk & meat is not a suitable method in cats. But a strong and long time CNS depression is achieved when ketamine sprayed in mouth (as sublingual form).
  Keywords: CNS depression, Oral Ketamine, Oral Midazolam, Cat
 • E. Eisabeygloo Pages 555-560
  Iran is rich in medicinally important plants and has an ancient herbal treatment methods. Our work is based on the study of some indigenous plants which show inhibitory effect of glucose utilization, and are in use as hypoglycemic agent in traditional system of medicine. Gymnema sylvestre, Momordica charantia and Eugenia jumbolana have been shown to possess hypoglycemic activity of varying degree. After preparation of glucose solutions and mentioned herbal aqueous extracts, quantative measurement of glucose was done by o-toluidine and glucose oxidase methods in various PH. The results in three different media revealed that, hypoglycemic activity is more prominent in neutral and basic media as compared to acidic medium.
  Keywords: Herbal extract, Hypoglycemic extractsOtoluidine methods, glucose oxidase methods
 • Ar Namjo, P. Mortazavi Pages 561-566
  Coccidiosis is one of the most important causess of enteritis in lambs and kids and can be responsible for diarrhea, weight loss and even death. In this study a total number of 7 kids native from a flock with range ages between 3 to 4 weeks old with history of depression, loss of appetite, dehydration, emaciation and bloody diarrhea were referred for diagnosis of the disease to clinic of Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University of Shahrekord. Haematological changes included decrease in RBCs (3.5 ×106 /mm3), Hb content (5.5 ± 0.3 g/dl) also reduction PCV% (21 ± 1.85 %) and leukocytosis (21.35±0.95 × 103 /mm3) with neutrophilia (69±4 %), lymphocytopenia (24±3 % ). At necropsy, gross lesion were observed mostly in the ileum, cecum and proximal colon. This lesions containing cerebriform pattern on the serosal surface of the intestine, severe and diffuse a lot of small whitish non- pedunculated nodules on the mucosal surface of jejunum and middle ileum with hemorrhage and severe hemorrhage on the mucosa of the cecum and proximal colon. Microscopical study of ileum nodules revealed increased length of crypts, papillary hyperplasias of the mucosal epithelium, mild inflammatory reaction and presence of developmental stages of the Eimeria in the hyperplastic enterocytes. Microscopic examination of the intestine is required in order to determine how much damage has occurred, particularly in the areas between the white nodules. In conclusion Coccidiosis control Programme major importance in domestic animals.
  Keywords: kid, Coccidiosis, Necropsy, Histopathologic, Cerebriform