فهرست مطالب

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش - سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1395)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بهرام یوسفی، همایون عباسی، مهین صیادی، کامران عیدی پور* صفحات 11-22
  هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین سبک حمایتی استقلالی مربیان با رابطه مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه بود. شرکت کنندگان این تحقیق شامل 300 ورزشکار پسر با میانگین سن (92/1 ±40/16) بودند که بطور تصادفی- طبقه ای از میان ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه، انتخاب شدند و پرسشنامه های رابطه مربی- ورزشکار (CART-Q) جووت و تومانیز (2003) و ادراک رفتارهای حمایتی– استقلالی مربیان در زمینه ورزش (PASSES) هاگر و همکاران (2007) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره) در سطح معنی داری 01/0 p< استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی دار سبک حمایتی استقلالی مربیان با رابطه مربی- ورزشکار در ورزشکاران بود و تحلیل رگرسیونی نیز قابلیت پیش بینی مولفه های رابطه مربی- ورزشکار را از طریق سبک حمایتی استقلالی مربیان آشکار ساخت. بر مبنای یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت هنگامی که مربیان از سبک رهبری حمایتی استقلالی استفاده می کنند نزدیکی و صمیمیت، تعهد، حمایت و همکاری بین مربیان و ورزشکاران افزایش می یابد، بنابراین پیشنهاد می شود که مربیان به دنبال بهبود ارتباط خود با ورزشکارانشان باشند.
  کلیدواژگان: سبک حمایتی استقلالی، رابطه مربی، ورزشکار، ورزشکاران نوجوان
 • تحلیل رگرسیونی هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان فارس
  لقمان کشاورز *، ابوالفضل فراهانی، مجتبی شهرسبز صفحات 23-30
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان فارس بود. جامعه آماری پژوهش همه مدیران و معاونین ادارت ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان فارس به تعداد 114 نفر بود که بر اساس جدول مورگان به طور تصادفی 86 نفر برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از دو پرسش نامه ی 20 سئوالی هوش سیاسی کوک، کولی و هیلاری و کوت(2004) و پرسش نامه ی 29 سئوالی رفتار سیاسی آتش پور(1389) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تایید 15 تن از متخصصین مدیریت ورزشی قرار گرفت و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 84/0 و 81/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، تی تک گروهی و رگرسیون با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد هوش سازمانی و رفتار سیاسی مدیران به ترتیب در حد مطلوب و متوسط قرار دارد. بین هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین هوش سیاسی قابلیت پیش بینی 66% رفتار سیاسی مدیران را دارد.
  کلیدواژگان: هوش سیاسی، رفتار سیاسی، مدیر، هیئت ورزشی، اداره کل
 • مجید خرسندی فرد*، حسن فهیم دوین، محمدرضا انجم شعاع صفحات 31-38
  هدف تحقیق حاضر بررسی اثر آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی بر انگیزش شغلی و عملکرد شغلی بود. جامعه آماری تحقیق را دبیران تربیت بدنی شهر مشهد تشکیل می دادند که تعداد آنها 1300 نفر بوده و 100 نفر به وسیله نمونه گیری خوشه ایانتخاب گردیدند. آزمودنی ها ابتدا به وسیله پرسشنامه انگیزش شغلی باچبر و همکاران (1990) و عملکرد شغلی کنوی (1999) مورد ارزیابی قرار گرفتند و سپس به مدت 20 جلسه تحت آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی قرار گرفتند. سپس مجددا آزمون های انگیزش شغلی و عملکرد شغلی از آزمودنی ها گرفته شد و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین نقش انگیزش شغلی به عنوان متغیر میانجی با عملکرد شغلی نیز مورد بررسی قرار گرفت. داده ها به وسیله آزمون های کلوموگروف اسمیرنف، آزمون تی، تحلیل کوواریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی به طور معنی داری بر انگیزش شغلی و عملکرد شغلی به اثبات رسید. همچنین انگیزش شغلی و عملکرد شغلی نیز دارای همبستگی مثبت و معنی دار می باشند. با توجه به نتایج لازم است تا با توجه به اثر معنی دار آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی بر انگیزش شغلی و عملکرد شغلی در دبیران زمینه ارتقای عملکرد آنان را فراهم نمود و در توسعه ورزش و تربیت بدنی در جامعه اثرات مفیدی را ایجاد نمود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی عصبی کلامی، انگیزش شغلی، عملکرد شغلی
 • سید رضا موسوی گیلانی*، سید جعفر موسوی، محمد مهدی اصلی صفحات 39-46
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و هوشمندی رقابتی با اثربخشی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان (248N=) ادارات ورزش و جوانان استان بود. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مورمان ، هوشمندی رقابتی بر اساس مدل دشامپس و نایاک و روچ و سانتی و اثربخشی سازمانی پارسونز بود. با توجه با عدم توزیع طبیعی منتج از آزمون کالموگروف اسمیرنف، تحلیل آماری توسط آزمون همبستگی اسپیرمن انجام شد. نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی و هوشمندی رقابتی و ابعاد آن ها با اثربخشی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان رابطه معناداری در سطح 01/0P< وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل می توان اظهار داشت که اثربخشی سازمانی کارکنان متاثر از عوامل مختلف سازمانی ، فردی و محیطی است. هوشمندی رقابتی به مدیران سازمان ها کمک می کند تا در مورد امور راهبردی، تصمیمات بخردانه ای اتخاذ کنند .
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، هوشمندی رقابتی، اثربخشی
 • محمد بیغرض، ابراهیم علیدوست، قدرت الله باقری، محسن غفرانی، علی صابری* صفحات 47-58
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه رهبری معنوی و سرمایه اجتماعی با سرمایهروان شناختی در تیم های لیگ برتر فوتبال استان فارس (ویژن آسیا) بود. روش پژوهش انجام شده توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق، کلیه فوتبالیست های حاضر در لیگ برتر فوتبال استان فارس (ویژن آسیا) بودند که در این پژوهش از روش نمونه گیری سرشماری یا کل شمار استفاده شد. 180 پرسشنامه توزیع گردید و درنهایت تعداد 165 عدد از پرسشنامه ها عودت داده شد و جهت تحلیل آماری مورداستفاده قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، واریانس) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون) انجام شد. در این پژوهش، جهت روایی پرسشنامه ها ازنظر متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد که این پرسش نامه ها مورد تایید قرار گرفت و برای ضریب پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای رهبری معنوی89/0، سرمایه اجتماعی 90/0 و سرمایهروان شناختی 88/0 به دست آمد. نتایج نشان داد بین رهبری معنوی و سرمایه اجتماعی با سرمایه روان شناختی رابطه معناداری وجود دارد. درنتیجه در محیط تیم های ورزشی پرتلاطم امروزی، از طریق یک سری مداخلات نسبتا جزئی و بسیار متمرکز که مربیان خواستار بازخورد سریع نتایج عملکرد تیم خود هستند، ماهیت توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایهروان شناختی می تواند کارگشا باشد و این نیز از طریق رهبری معنوی به خوبی امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: رهبری معنوی، سرمایه اجتماعی، سرمایه روان شناختی
 • سید رضا حسینی نیا *، سوسن عشوره، حسن بحرالعلوم صفحات 59-67
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین رفتار رهبران همسطح با تعهد و اثربخشی تیم های فوتسال شهرستان شاهرود بود. این پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه بازیکنان تیم های فوتسال شهرستان شاهرود (200 نفر) تشکیل دادند. تمامی بازیکنان، پرسشنامه را تکمیل نمودند و به عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد چندعاملی رهبر (باس و آلیو، 1995)، تعهدتیمی (اسکانلن و همکاران، 1993) و اثربخشی تیمی (لارسون و لافاستو، 2001) استفاده گردید. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد سبک تحول گرای رهبران همسطح تاثیر مستقیم و معناداری بر تعهد و اثربخشی تیمی داشت. همچنین سبک تحول گرا به واسطه تعهدتیمی به صورت غیرمستقیم نیز بر اثربخشی تیمی تاثیر مثبت داشت. تعهد تیمی به عنوآن یک متغیر میانجی به طور مستقیم برروی اثربخشی تیمی تاثیر معنی داری داشت. ضریب تعیین متغیرهای درون زا نشان داد که 30 درصد از تغییرات اثربخشی تیمی و 23 درصد از تغییرات تعهد تیمی توسط متغیرهای برون زا قابل تبیین می باشد. درنهایت، نتایج حاکی از آن است رفتار رهبران همسطح، سطوح بالاتری از تعهد را در درون تیم ایجاد کرده و این تعهد باعث افزایش اثربخشی تیم می شود.
  کلیدواژگان: رهبران همسطح، تعهد تیمی، اثربخشی تیمی، فوتسال، رهبری تحولگرا
 • سعید منصوری *، شیرین زردشتیان صفحات 69-76
  هدف از انجام تحقیق ارتباط رابطه مربی- ورزشکار با انگیزش موفقیت ورزشکاران نخبه استان کرمانشاه می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ورزشکاران نخبه استان کرمانشاه به تعداد 445 نفر می باشد که بر اساس جدول مورگان تعداد 200 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده تحقیق، دو پرسش نامه استاندارد رابطه مربی- ورزشکار جووت و تومانیز (2004) و پرسشنامه انگیزش موفقیت هرمنس (1970) بود که پایایی آنها به ترتیب 85/0 و 84/0 گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط مثبت معنی دار بین رابطه مربی ورزشکار با انگیزش موفقیت ورزشکاران وجود دارد. همچنین بین سه مولفه صمیمیت، تعهد و مکمل بودن با انگیزش موفقیت ورزشکاران ارتباط مثبت معناداری وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز قابلیت پیش بینی انگیزش موفقیت ورزشکاران را از روی مولفه های رابطه مربی ورزشکار آشکار ساخت. می توان نتیجه گیری کرد که وجود روابط مناسب بین مربی و ورزشکار باعث بالا رفتن انگیزش موفقیت ورزشکاران می شود و زمینه را برای بهبود عملکرد و موفقیت ورزشکاران فراهم می کند.
  کلیدواژگان: رابطه مربی ورزشکار، صمیمیت، تعهد، مکمل، انگیزش موفقیت
 • رضا صابونچی *، فاطمه پژوهان صفحات 77-83
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل معادلات ساختاری اعتماد بین فردی و رفتار سیاسی با اثربخشی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های همدان و کرمانشاه بود. روش تحقیق، پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان که تعداد آنها 168 نفر بود. نمونه پژوهش کل شمار بود که در نهایت 152 پرسشنامه بازگشت داده شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه اعتماد بین فردی کوک و وال (1980)، پرسشنامه رفتار سیاسی دوبرین (1987) و پرسشنامه اثربخشی مقیمی (1388) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید. پایایی پرسشنامه های تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های اعتماد بین فردی، رفتار سیاسی و اثربخشی به ترتیب (80/0، 79/0 و 83/0) به دست آمد. از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. میزان شاخص های93/0=GFI، 91/0=AGFI، 95/0=NFI، 97/0=CFI و 033/0= RMSEAنشان دهنده برازش مدل ساختاری بودند. نتایج نشان داد، مولقه رفتار سیاسی با ضریب بتای (47/0) پیش بینی کننده قوی تری نسبت به اعتماد بین فردی با ضریب بتای (39/0) برای اثربخشی است. یعنی اعتماد بین فردی و رفتار سیاسی در محیط کار منجر به اثربخشی بیشتر در کارکنان می شوند.
  کلیدواژگان: اعتماد بین فردی، رفتار سیاسی، اثربخشی، معادلات ساختاری، ورزش و جوانان
 • فریبرز فتحی *، میرحسن سیدعامری، جمال قادر زاده صفحات 87-99
  هدف این پژوهش عبارت است از تبیین ارتباط رهبری دانش و توانایی جذب دانش در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و به شیوه میدانی انجام گرفت. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد رهبری دانش بر اساس مدل ویتالا و توانایی جذب دانش بر اساس مدل مینباوا و همکاران استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان مرد و زن ادرات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور که با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند 274 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 40 نفری، پرسشنامه رهبری دانش 93/0 =α و توانایی جذب دانش 83/0=α به دست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده ازt تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند نتایج گویای آن است که، وضعیت رهبری دانش با مقدار (5.66 t= ، 001/ 0 p= ) بالاتر از سطح متوسط و توانایی جذب با مقدار (0.33- t= ، 001/ 0 p= ) پایین تر از حد متوسط بود همچنین بین رهبری دانش و ظرفیت جذب دانش ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و مولفه حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی می توانند ابعاد قابلیت جذب دانش{ انگیزش کارکنان (0.45=β) و توانایی کارکنان (0.68=β)} را پیش بینی کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که وجود یک رهبری دانش محور در ادارات تربت بدنی می تواند در افزایش توانایی جذب دانش کارکنان نقش موثری داشته باشد.
  کلیدواژگان: رهبری دانش، جذب، توانایی جذب دانش، انگیزش کارکنان، توانایی کارکنان. اداره کل ورزش وجوانان
 • مرتضی رضایی صوفی* صفحات 101-110
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین هوش عاطفی بر عملکرد مدیران ورزشی استان گیلان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی مدیران ورزشی استان گیلان بود که مجموعا 74 نفر را تشکیل می دادند. نمونه با توجه به محدودیت جامعه آماری بصورت تمام شمار تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده گردید که در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی و عملکرد شغلی شرینگ استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید متخصصین و پایایی پرسشنامه در این پژوهش 88/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی و آزمون کلموگروف – اسمیرنف، آزمون پیرسون، آزمون T دو متغیره استفاده گردید. نتایج نشان می داد بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی مدیران رابطه معنادار وجود دارد و از بین مولفه های هوش هیجانی؛ خودآگاهی، خودانگیزی و آگاهی اجتماعی با عملکرد رابطه معنادار وجود دارد و از طرفی با مولفه های خودتنظیمی و مهارت های اجتماعی رابطه معنادار بدست نیامد همچنین یافته های این پژوهش نشان داد اختلاف معناداری میان میانگین های دو گروه زنان و مردان در میزان هوش هیجانی و عملکرد شغلی مدیران وجود ندارد.
  کلیدواژگان: هوش عاطفی، عملکرد، مدیران، ورزش
|
 • Homyoun Abbasi, Mahin Sayadi, Kamran Eydi Pour* Pages 11-22
  The aim of the present study was to assess associate between coaches Autonomy-Supportive Behaviors with the Coach-Athlete Relationship in adolescent athletes. Participants were 300 male athletes with mean of age (16.40±1.92) which be selected randomly-startified of adolescent athletes in Kermanshah, and completed coach-athlete relationship questionnaire (Jowett & Ntoumanis, 2003) and perceived autonomy support scale for exercise settings (Hagger et al, 2007). For data analysis, was used descriptive and inferential statistics (pierson correlation test Regression analysis) in significance level of P
  Keywords: coach, athlete relationship, Fear of Failure, adolescent athletes
 • Regressive analysis of the political intelligence and the political behavior of the General Administration of Youth and Sport and the sport boards Manager's in Fars Province
  Luqman Keshavarz Pages 23-30
  The purpose of this research was to determine regressive analysis of the political intelligence and the political behavior of the general administration of youth and sport and the sport boards managers’ in Fars Province. Statistical population included all managers of Fars general administration of Youth and Sport and the sport boards (N = 114). Based on the Morgan table 86 managers were chosen simple randomly method for research sample. The Cooke, Kooli, Hilary, and Kout (1999) questionnaire of political intelligence with 20 questions and Atashpour (2010) questionnaire of political behavior with 29 questions were used to achieve the research objectives. Validity of the two questionnaires was confirmed by 15 experts of sport management and their reliability were studied in a pilot study with 30 subjects and calculated as 0.84, and 0.81 respectively. Analysis of the collected data done by descriptive approach and inferential statistics methods, including K-S, single sample t-test, regression through SPSS software. Results of the research showed that political intelligence and political behavior of managers are desirable and moderate level. There is a significant relationship between political intelligence and political behavior of managers. Finally the political intelligence predictable political behavior of managers is 66%.
  Keywords: Political intelligence, Political behavior, Manager, sport boards, general administration
 • M. Khorsandi*, H. Fahim, Mr Anjamshoaa Pages 31-38
  The aim of this paper is investigating the effect of NLP on job motivation and job performance. The physical education teachers of Mashhad , constitute statistical society of the research who were 1300 and 100 of them were chosen by cluster sampling. At first, the subjects were evaluated through the job motivation questioner of Basher and et al and Kenvy's job performance then were trained under nervous – verbal planning for 20 sessions. After that job motivation and job performance tests were taken from the subjects and the results were compared. Also job motivation's role was reviewed as a mediator variable with the job performance. The data was analyzed by K_S, T test, covariance analysis and Pearson correlation coefficient. The results showed that teaching NLP is proved on job motivation and job performance significantly. Also, the job motivation and job performance have positive correlation. According to the results and due to the significant effect of teaching nervous – verbal planning on job motivation and job performance , the field of teacher's performance improvement must be provided and create useful effect in development of sports and physical education.
  Keywords: NLP, Job Performance, Job Motivation
 • Seyed Reza Mousavi Gilani* Pages 39-46
  The aim of this study was to survey the relationship between organizational justice and competitive intelligence on the effectiveness among staff of youth and sports office in Sistan and Baluchestan. This research was a descriptive and correlation survey which was conducted. The study sample consisted of all employees (N=248) employed in the Office of Youth and Sports in the province. Nyhvf organizational justice questionnaire and Moorman, competitive intelligenc based on Deschamps and Nayak and Roach and Santi model,organizational effectiveness and Parsons questionnaire have been used .Due to the lack of normal distribution of Kolmogorov-Smirnov test results,so statistical analysis was done by Spearman correlation test. Spearman correlation test results showed that between organizational justice and competitive intelligence on the effectiveness among youth and sports staff level (P
  Keywords: Organizational Justice, competitive intelligence, effectiveness
 • Ali Saberi* Pages 47-58
  The aim of this research was to survey relationship spiritual leadership and social capital with psychological capital in Asia Vision League in Fars province. Research method was descriptive-correlation and population of this research includes all of football players presented in Fars, which in this research it was used the total population sampling method. 180 questionnaires were distributed and finally 165 questionnaires were returned and used to analyze statistically. Data analyzed in two levels descriptive statistics (average, correlation coefficient, variance) and inferential statistics (Regression Pearson correlation coefficient). In this research sport management experts ideas used for questionnaires validity and reliability coefficient obtained from Cronbach's alpha method for spiritual leadership obtained 0.89 and for social capital 0.90and for psychological capital 0/088. The results showed that there was significant relationship between spiritual leadership and social capital with psychological capital. Result is that in today's turbulent environments of sport teams through a series of relatively small and highly focused interventions that coaches want instant feedback on their teams performance results, the nature of social capital development could be helpful.
  Keywords: spiritual leadership, social capital, psychological capital
 • Reza Hoseininiya*, Sosan Ashoreh Pages 59-67
  The purpose of this study was to investigate the relationship of peer leader's behavior with team commitment and team effectiveness among shahrood futsal teams. This research is descriptive- correlational type. The research population consisted of all shahrood futsal teams players (N= 200). All players completed questionnaires and analyzed as study sample. In order to data gathering used of multifactor leadership (Bass & Avolio, 1995), team commitment (Scanlan, et al., 2004) and team effectiveness (Larson & Lafasto, 2001) scales. To analyze the data used of Cronbach's alpha, Pearson correlation and structural equation modeling. Findings indicated that transformational leadership style of peers has direct, positive and significant effect on commitment and team effectiveness. Also transformational style indirectly through team commitment has positive and significant effect on team effectiveness. Team commitment as a mediator variable has direct and positive effect on team effectiveness. Endogenous Variables’ R-Square indicated that 30% and 23% of team effectiveness and team commitment variance respectively is explained by exogenous variables. Finally, Results indicate that the peer leaders’ behavior has created a higher level of commitment within the team and the commitment increase the effectiveness of the team.
  Keywords: peer leaders, team commitment, team effectiveness, futsal, transformational leadership
 • Shirin Zardoshtiyan, Saeed Mansuri* Pages 69-76
  The purpose of this study, the relationship between job engagement with leaving the service staff of the General Directorate of Youth and Sports Kermanshah province. The method of research is The aim of this study correlated with success motivation coach - athletes are elite athletes Kermanshah province. The research methodology is descriptive and correlational. The study consisted of all elite athletes Kermanshah province to 445 people, which according to Morgan, 200 subjects were selected. The instruments used in the study, two standard questionnaires about Mrby- athlete and Tvmanyz Jewett (2004) and Herman achievement motivation questionnaire (1970), which vary from 850 and 84/0 reliability in order reported. To analyze the data, descriptive and inferential statistics Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation and multiple regression were used. The data analysis showed that the positive relationship between motivation and success coach-player relationships with athletes. The three components of intimacy, commitment and complementarity there was a significant positive correlation with success motivation athletes. Regression analysis predictability of success motivation athletes on coach-athlete relationship factors disclosed. It can be concluded that the existence of good relations between the coach and athlete to increase the motivation of athletes success and areas for improvement and provides the performance and success of athletes.
  Keywords: coach, athlete relationship, intimacy, commitment, supplements, motivation, success
 • Reza Saboonchi*, Fatemeh Pazhouhan Pages 77-83
  The purpose of the present research is to design a model of structural theorem of interpersonal trust and political behavior on the effectiveness of personnel in workplaces of sport and youth in Hamedan and Kermanshah provinces. The research methodology is survey research and correlative survey. The statistic group is all employees of sport and youth offices consisting of 168 individuals. The selected research sample is a whole measurement that finally 152 questionnaires are received. For gathering data three questionnaires of interpersonal trust of Cook and Wall (1980), DuBrin’s questionnaire of Political Behavior (1987), and Moghimi’s questionnaire of Effectiveness are used. The validity of questionnaires are affirmed by ten professors of sport management. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach’s Alpha method which for questionnaires of interpersonal trust, Political Behavior, and Effectiveness are (0.80, 0.79, and 0.83) respectively. For analyzing the data, Pierson’s coefficient correlation and model of Structural Theorem were used. The range of parameters of GFI=0.93, AGFI=0.91, NFI=0.95, CFI=0.97, RMSEA=0.033 represented that the structural model was proper. The findings showed that the component of political behavior with Beta coefficient (0.47) is a stronger forecaster than interpersonal trust with Beta coefficient (0.39) for effectiveness. It means that interpersonal trust and political behavior lead to more effectiveness between personnel in workplace.
  Keywords: Interpersonal Trust, Political behavior, Effectiveness, Structural Theorem, Sport, Youth
 • Faribura Fathi*, Jamal Ghaderzade Pages 87-99
  This survey aims to investigate the relationship between knowledge leadership Absorptive Capacity General Offices of Sports and Youth in West of Iran. The present survey is descriptive and is also done according to correlation and field method. In order to collect data of this survey two standard questionnaires of knowledge leadership were used based on Viitalamodel (2004) model and Absorptive Capacity was done according to Minerva et al (2003) model. The study population consisted of all male and female employees of all agencies in sports and youth west, using non-random sampling as a purposive sample of 274 individuals was selected for the study. In order to analyze the amount of reliability, Chronbach alpha was used and knowledge leadership questionnaire was a=0.93 and Absorptive Capacity was a=0.83 After collecting the data, they were analyzed according to survey hypothesizes using One Sample t Test, Pearson correlation as well as multiple Regressions so that the results indicate that: 1- knowledge leadership status with the value (P=0.001, t= 5.66) above-average and absorptive capacity with the value (P=0.001, t= -0.33) Lower than the average level was 2- There is a significant and positive relation between knowledge leadership and its features with absorptive capacity. 3- Support the learning process individual and group can predict absorptive capacity dimensions {Employees motivation (β= 0.45) Employees ability (β= 0.68)} in a positive and significant way. So it can be concluded that the knowledge leadership of employees can play an effective role in facilitating their absorptive capacity.
  Keywords: Knowledge Leadership, Absorptive Capacity, Employees Ability, Employees Motivation, General Offices of Sports, Youth
 • Morteza Rezaeisufi* Pages 101-110
  The aim of this study was The correlation between rhe emotional intelligence with the performance of sports managers Gilan Province. The study was a descriptive - correlation and Applicable is intended target. The study population consisted of all managers in this sport had a total of 74 people were Gilan province. Due to limited sample population was defined as census. Library and field methods for collecting data from questionnaires were used in this study the standard questionnaire of emotional intelligence and job performance Schering was used. Content validity and reliability tested in this study was 88/0. Results of statistical analysis, and Kolmogorov - Smirnov test, Pearson T bivariate were used. Results show that there is a significant relationship between emotional intelligence and job management, from among the components of emotional intelligence, self-awareness, self-motivation and social consciousness there is a significant relationship between performance and with components of self-regulation and social skills did not show a significant relationship the results of this study showed no significant difference between the two averages men and women in emotional intelligence and job management does not exist
  Keywords: Emotional intelligence, performance, Managers, sports