فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و چهارم شماره 1 (فروردین 1395)
 • سال بیست و چهارم شماره 1 (فروردین 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه مشتاقی، صدیقه اسمعیل زاده بهابادی *، مهتا مظاهری، شهلا نجفی، فاطمه دهمرده قلعه نو صفحات 1-11
  مقدمه
  وجود مشکلاتی نظیر شکست درمان، مقاومت در برابر دارو، سنگینی هزینه ها و دیگر مشکلات مرتبط با درمان سرطان، باعث شده است که گیاهان دارویی علاقه بسیاری از محققان را در این زمینه به خود جلب کند، زیرا گیاهان دارویی عوارض جانبی کمتری در مقایسه با داروهای شیمیایی دارند. مطالعات نشان داده است سیاه دانه دارای اثرات ضد سرطانی است ولی با این وجود، مکانیسم مولکولی اثر آن در مرگ سلولی سلول های سرطانی مشخص نیست. لذا در پژوهش حاضر اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر میزان بقاء رده سلولی MCF7 و بیان ژن کاسپاز 3 بررسی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه پژوهشی، سلول های رده MCF7 با غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی سیاه دانه(0، 200، 400 میکروگرم بر میلی لیتر) به مدت 24، 48 و 72 ساعت تیمار شدند. تاثیر عصاره بر میزان بقاء سلولی توسط روش رنگ آمیزی با تریپان بلو و بیان ژن کاسپاز3 با روش واکنش زنجیره پلیمرازی در زمان واقعی(Real time PCR) بررسی شد.
  نتایج
  نتایج این پژوهش نشان داد با افزایش غلظت عصاره و زمان، میزان بقاء سلول ها به طور معنی داری نسبت به شاهد کاهش می یابد. نتایج Real time PCR نشان داد که بیان ژن کاسپاز3 در زمان 72 ساعت تحت تاثیر غلظت های مختلف عصاره
  (200 و 400 میکروگرم بر میلی لیتر) نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری دارد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد سیاه دانه احتمالا از طریق افزایش بیان ژن کاسپاز 3 باعث مرگ سلولی شود.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، سیاه دانه، کاسپاز 3
 • سید حسین طباطبایی، محمد دانش اردکانی، لیلی علیزاده *، فاطمه فرج زاده صفحات 12-22
  مقدمه
  زبان جغرافیایی و زبان شیاردار از جمله شایع ترین اختلالات زبان می باشند. هدف از انجام این مطالعه تعیین شیوع این اختلالات در دانش آموزان دختر شهر یزد در سال1391 می باشد.
  روش بررسی
  در این بررسی تحلیلی- مقطعی که با تکنیک مشاهده، مصاحبه و با استفاده از فرم اطلاعاتی انجام گرفت، 1230دانش آموز دختر شهر یزد شامل 416 دانش آموز در مقطع ابتدایی، 400 دانش آموز در مقطع راهنمایی و 414 دانش آموز در مقطع متوسطه به شیوه نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. نهایتا داده ها با استفاده از آزمون های آماری Chi-square،
  T-test،Logistic Regression و Fisher exact مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  نتایج
  تغییرات در زبان شامل زبان جغرافیایی و زبان شیاردار در320 نفر(26%) از نمونه ها مشاهده شد. در این میان 42نفر(4/3%) فقط مبتلا به زبان جغرافیایی، 240 نفر(5/19%) فقط مبتلا به زبان شیاردار و 38نفر(1/3%) تواما هر دو ضایعه را داشتند. نتایج رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داد، سابقه آلرژی(03/54:OR. 00/0p-value <) و زبان شیاردار(52/3:OR.001/0p-value <)، به طور معنی داری با ابتلا به زبان جغرافیایی مرتبط بود.
  نتیجه گیری
  ضایعات اختلالات زبانی مورد بررسی در دانش آموزان دختر شهر یزد از شیوع نسبتا بالایی برخوردار است. نتایج این تحقیق نشان دهنده وجود رابطه بین این دو ضایعه مورد بررسی بود. همچنین ارتباط معنی داری بین زبان جغرافیایی و زبان شیاردار با سابقه آلرژی، مصرف دارو یا بیماری سیستمیک مشاهده شد.
  کلیدواژگان: زبان جغرافیایی، زبان شیاردار، شیوع، یزد، دانش آموز
 • زهرا بحرالعلومی، محمدحسن بمانیان، رویا غفوری فرد، بهاره احمدی * صفحات 23-33
  مقدمه
  آسم یک بیماری التهابی مزمن راه های هوایی است که شیوع بالایی در بین کودکان پیش از سنین مدرسه رفتن دارد. با توجه به اینکه در مطالعات مختلف نتایج متناقضی مبنی بر تاثیر این بیماری بر شاخص های پوسیدگی گزارش شده است، هدف از این مطالعه مقایسه DMFT در کودکان آسمی و سالم است.
  روش بررسی
  این مطالعه بر روی 46 کودک شش تا دوازده سال مبتلا به آسم و 47 کودک سالم همخوان انجام گرفت. در کودکان آسمی شدت بیماری، نوع و دوز اسپری استنشاقی مصرفی، مدت زمان استفاده، تعداد دفعات و تکنیک استفاده از اسپری و شستشوی دهان بعد از استفاده از اسپری مورد بررسی قرار گرفت. شاخص پوسیدگی یا DMFT، پلاک دندانی و التهاب لثه نیز در هر دو گروه ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون های آماری Mann-Whitney و Chi-Square و رگرسیون لوجستیک تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  تفاوت معنی داری بین شاخص DMFT(804/0 =P.value) در گروه کودکان آسمی وسالم مشاهده نشد، البته نتایج نشان داد شدت آسم(007/0=P.value) و همچنین تکنیک استفاده از دارو(002/0 P.value=) می تواند به طور معنی داری بر پوسیدگی دندانی تاثیرگذار باشد، اما رابطه معنی داری بین نوع و دوز اسپری، مدت زمان و تعداد دفعات استفاده از اسپری و شاخص های پوسیدگی وجود نداشت(05/0
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه شاخص DMFT در کودکان آسمی در مقایسه کودکان سالم تفاوت معنی داری نداشت، بنابراین بهبود در سرویس خدمات دندانپزشکی، برنامه ریزی و انجام مواردی از قبیل آموزش، پیشگیری و درمان به منظور سلامت دهان و دندان کودکان در آینده کاملا ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پوسیدگی دندانی، آسم، DMFT
 • محمدهادی مدقق، کاویان قندهاری *، شهرام مسعودی نژاد صفحات 34-40
  مقدمه
  اندآرترکتومی کاروتید یک روش با ارزش برای پیشگیری اولیه و ثانویه از سکته مغزی می باشد به شرط آن که در یک مرکز جراحی عروق با ریسک عمل جراحی پایین انجام شود. هدف از این مطالعه بررسی عوارض اندآرترکتومی در بیماران پرخطر در یک مرکز تخصصی جراحی عروق ایران است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مشاهده ای آینده نگر نتایج 50 مورد اندارترکتومی پرخطرکاروتید در سال های 93-1390 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بررسی شد. تمام موارد اندآرترکتومی پرخطر توسط یک جراح عروق انجام گرفته و شانت کاروتید حین جراحی برای همه بیماران تعبیه شد. تمامی بیماران قبل از عمل و در فواصل چندگانه بعد از عمل توسط رزیدنت اعصاب مورد معاینه قرار گرفتند. عوارض جراحی شامل موارد سکته مغزی و مرگ و فلج اعصاب کرانیال تحتانی در یک ماه بعد از جراحی کاروتید بررسی شد.
  نتایج
  80% موارد جراحی کاروتید پر خطر(40 بیمار) دارای تنگی علامت دار در سمت عمل بودند و همین تعداد نیز تنگی کاروتید در سمت مقابل عمل را داشتند. 24 بیمار دیابتی بودند. 13 عمل جراحی از مجموع به طور همزمان با بای پس عروق کرونر انجام شد. میزان مرگ و میر زودرس(زیر یک ماه) 2% و بروز سکته مغزی زودرس این مطالعه 4% بود. یک بیمار(2%) نیز به فلج اعصاب کرانیال تحتانی مبتلا شد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مجموع عوارض مهم نورولوژیک زودرس(مرگ+سکته مغزی) در بیماران پرخطر 6% محاسبه شد. این نتایج قابل مقایسه با بهترین آمار مراکز جراحی عروق در اروپا و آمریکا می باشد.
  کلیدواژگان: اندآرترکتومی، کاروتید، خطر، عوارض، نورولوژیک
 • مهدی رضایی *، فیروزه غضنفری، فاطمه رضایی صفحات 41-54
  مقدمه
  مدل طرحواره های هیجانی بر نقش نشخوار فکری و سایر طرحواره های هیجانی در افسردگی تاکید زیادی دارد. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر شدت افسردگی و نشخوار فکری صورت پذیرفت.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی کنترل شده تصادفی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل بود. از میان بیماران مبتلا به افسردگی اساسی در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین و مرکز مشاوره رهیار استان تهران، 32 نفر بر اساس ملاک های ورود و خروج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه برابر آزمایش (16 نفر) و کنترل(16نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 14 هفته تحت طرحواره درمانی هیجانی قرار گرفت. در این مدت برای گروه کنترل هیچ گونه مداخله درمانی صورت نگرفت. پرسشنامه های افسردگی بک(BDI-II) و سبک پاسخ دهی نشخواری(RRS) به عنوان ابزار های سنجش در خط پایه اول و دوم، پس آزمون و پیگیری مورد استفاده قرار گرفتند. داده ها نیز با استفاده از تحلیل واریانس آمیخته و به وسیله نسخه 19 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمرات افسردگی و نشخوار فکری در گروه آزمایش در مراحل پس آزمون و پیگیری در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش پیدا کرده است(01/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن است که طرحواره درمانی هیجانی می تواند به عنوان مداخله ای موثر برای کاهش افسردگی و نشخوار فکری افراد مبتلا به افسردگی اساسی مورد استفاده قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: طرحواره درمانی هیجانی، افسردگی، نشخوار فکری
 • لیلا سیفی، فرهاد دریانوش *، مهدی صمدی صفحات 55-64
  مقدمه
  آدیپوکین ها از جمله کمرین و ویسفاتین در تنظیمات متابولیکی و همچنین در اختلالات مرتبط با چاقی از جمله دیابت نوع 2 نقش موثری دارند. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی منتخب بر تغییرات سطوح کمرین و ویسفاتین در زنان چاق دیابتی نوع 2 بود.
  روش بررسی
  بدین منظور در این مطالعه، 30 زن مسن چاق با دامنه سنی 60-45 سال انتخاب و به شکلی در دو گروه کنترل
  (15 نفر) و گروه آزمایش(15 نفر) تقسیم شدند که از لحاظ درصد چربی و شاخص توده بدنی تفاوت معنی داری نداشته باشند. برنامه تمرینی شامل تمرینات هوازی از نوع فزاینده بود که سه جلسه در هفته و به مدت 12 هفته اجرا گردید. جهت اندازه گیری کمرین و ویسفاتین، نمونه های خونی قبل از شروع تمرینات و 24 ساعت پس از انجام آخرین جلسه جمع آوری شدند. ارزیابی داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد.
  نتایج
  طبق نتایج به دست آمده وزن، شاخص توده بدن، وزن خالص، توده چربی و درصد چربی تفاوت معنی داری نداشته است اما سطوح کمرین به طور معنی داری افزایش یافته بود(0001/0p=) و سطوح ویسفاتین و گلوکز کاهش معنی داری داشت(به ترتیب (0001/0 = p) (001/0 = p)).
  نتیجه گیری
  فعالیت هوازی یک عامل تحریکی کافی برای ایجاد روند افزایشی هورمون کمرین و کاهشی هورمون ویسفاتین است. می توان گفت 12 هفت فعالیت ورزشی هوازی محرک مناسبی برای ایجاد تغییرات این هورمون ها در زنان دیابتی است و احتمالا یکی از علل تغییرات فیزیولوژیک ناشی از فعالیت ورزشی تغییرات این هورمون ها می باشد.
  کلیدواژگان: تمرینات هوازی، کمرین، ویسفاتین، دیابت نوع 2
 • علیرضا براری *، مهتاب مژده، پروین فرزانگی، محمد قاسمی صفحات 65-73
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شش هفته تمرین استقامتی و مصرف عصاره آلوئه ورا بر COX-2 و MMP-9 در موش های مبتلا به سرطان سینه است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 35 موش بالب سی به طور تصادفی به 5 گروه کنترل سالم، کنترل سرطان، تمرین(سرطان)، آلوئه ورا(سرطان) و تمرین+آلوئه ورا(سرطان) تقسیم شدند. القای سرطان پستان در موش های مورد مطالعه از طریق روش کاشت تومور انجام شد. گروه های تمرینی به اجرای 6 هفته تمرین استقامتی شنا، گروه مکمل به مدت 6 هفته مصرف عصاره آلوئه ورا به مقدار 300 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از طریق تزریق زیرصفاقی و گروه کنترل پایه نیز به مدت 6 هفته در قفس نگهداری شدند. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه فعالیت استقامتی نمونه گیری انجام شد. برای تعیین تغییرات بین گروهی از روش آنالیز واریانس یک طرفه و در صورت معنی داری از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
  نتایج
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که شش هفته مصرف عصاره آلوئه ورا سبب کاهش معنی داری در سطح سیکلواکسیژناز 2 در موش های مبتلا به سرطان سینه شد. همچنین کاهش معنی داری در مقادیر گروه عصاره(سرطان) نسبت به کنترل(سرطان) وجود داشت. شش هفته تمرین در گروه استقامتی و گروه مصرف عصاره آلوئه ورا بر مقادیر متالوپروتئیناز ماتریکس در موش های مبتلا به سرطان سینه کاهش معنی داری داشت. همچنین کاهش معنی داری نیز در مقادیر متالوپروتئیناز ماتریکس در گروه تمرین(سرطان) و گروه عصاره(سرطان) نسبت به گروه کنترل(سرطان) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که القای بافت سرطانی به موش موجب افزایش مقادیر COX-2 و MMP-9 می گردد که از علائم تشخیصی اولیه در سرطان سینه است. همچنین به نظر می رسد که تمرینات استقامتی و عصاره آلوئه ورا بتواند سطوح COX-2 و MMP-9 را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، عصاره آلوئه ورا، COX، 2، MMP، 9
 • محبوبه نخعی مقدم *، مریم حسینی حسن آبادی صفحات 74-82
  مقدمه
  کارباپنم ها یکی از آخرین داروهای درمانی برای عفونت های تهدید کننده سودوموناس آئروجینوزا هستند. مقاومت به این آنتی بیوتیک ها گاهی ناشی از کارباپنمازهای دسته B مثل متالوبتالاکتاماز رده VIM است که در جوامع رو به افزایش است. هدف اجرای پژوهش حاضر شناسایی ایزوله های بالینی سودوموناس آئروجینوزای حامل ژن blaVIM-1 در مشهد بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 70 ایزوله سودوموناس آئروجینوزا از نمونه های بیماران بستری در بیمارستان های مشهد جمع آوری شدند. باکتری ها با روش های بیوشیمیایی معمول شناسایی شدند. آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی مطابق با روش کربای بایر انجام شد و ایزوله های مولد متالوبتالاکتاماز با روش دیسک ترکیبی ایمی پنم و EDTA شناسایی شدند. سپس واکنش زنجیره پلیمراز با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای ردیابی ژن blaVIM-1 انجام شد.
  نتایج
  25 باکتری(7/35%) از 70 باکتری جدا شده دارای متالوبتالاکتاماز بودند که در ژنوم 8 باکتری ژن blaVIM-1 ردیابی شد. 6/65% باکتری های مقاوم به ایمی پنم، متالوبتالاکتاماز تولید می کردند. درصد بیشتری از ایزوله های مولد متالوبتالاکتاماز نسبت به ایمی پنم، مروپنم، کاربنی سیلین و سفوتاکسیم مقاوم بودند(05/0 > p).
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد که مقاومت های آنتی بیوتیکی در میان ایزوله های بالینی سودوموناس آئروجینوزا در ناحیه مورد بررسی بالا بود و متالوبتالاکتاماز تیپ VIM در برخی از آنها ردیابی شد. شناسایی باکتری های دارای متالوبتالاکتاماز در پیشگیری و درمان عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک اهمیت بسزایی دارد.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروجینوزا، متالوبتالاکتاماز، ژن blaVIM، 1، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • خه بات برخورداری، محمد جواد زاهدی، علیرضا پوینده روان، حمید ملایی، سید علی محمد عرب زاده * صفحات 83-92
  مقدمه
  عامل هپاتیت دلتا، ویروسی با میانگین قطر 35 نانومتر است که جهت تکثیر و تجمع به آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B وابسته است. عفونت با عامل دلتا می تواند هم زمان با عفونت ویروس هپاتیت B رخ دهد. در این صورت معمولا سبب هپاتیت حاد می گردد و یا به شکل عفونت ثانویه در بیماران مبتلا به ویروس هپاتیت B بروز می نماید. ویروس هپاتیت دلتا دارای ژنوتیپ های مختلفی بر اساس آنالیز توالی ژنوم است که تظاهرات بالینی و گستره جغرافیایی متنوعی را از خود نشان می دهند. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع و ژنوتیپ ویروس هپاتیت دلتا در بیماران HBsAg مثبت است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع بررسی مقطعی و توصیفی بوده و بر روی 400 نفر بیمار HBsAg مثبت انجام پذیرفت. تعیین ژنوتایپ با استفاده از واکنش زنجیره پلیمراز وهضم آنزیمی با روش(Restriction Fragment Length Polymorphism) RFLP انجام شد. در آخر نیز تعیین سکانس نمونه ها برای تائیدنتایج حاصل ازRFLP انجام شد.
  نتایج
  از بین 400 بیماری که در این تحقیق بررسی شد، 67 مورد(75/16%) دارای آنتی بادی برضد HDV بودند که از میان آنها 7 مورد(75/1%) HDV RNA در نمونه سرمی تشخیص داده شد. با بررسی توالی ها توسط آنزیم های برشی و آنالیز سکانس این 7 نمونه، ژنوتایپ همه از نوع I تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  آنالیز سکانس ناحیه C-ترمینال ویروس هپاتیت دلتا و مقایسه آن با ایزوله های سایر کشورها، نشان از یکسان بودن ژنوتایپ ویروس با کشورهای همجواری چون ترکیه، مصر، اردن و پاکستان دارد.احتمالا این یافته ها می تواند حاکی از منشا یکسان ویروس دلتا در منطقه خاورمیانه داشته باشد.
  کلیدواژگان: ویروس هپاتیت دلتا، آنتی ژن هپاتیت دلتا، ژنوتایپینگ
 • صدیقه احمدی، حسن مظفری خسروی *، شیما دهقان بنادکی، نادر نوری ماجلان، محمدحسن لطفی صفحات 93-101
  مقدمه
  دیس لیپیدمی و استرس اکسیداتیو در بیماران همودیالیزی امری شایع است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مکمل خوراکی ال-کارنیتین بر پروفایل لیپیدی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بیماران تحت درمان با همودیالیز طراحی و اجرا گردید.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده بود که با مشارکت 50 نفر بیمار تحت همودیالیز مداوم، در مراکز همودیالیز شهر یزد در فاصله زمانی سال های 92 تا 93 انجام شده است. بیماران درگروه مداخله روزانه 1 گرم مکمل خوراکی ال-کارنیتین به صورت شربت خوراکی مصرف می کردند. بیمارانی که درگروه کنترل قرار گرفتند هیچگونه مکملی حاوی ال-کارنیتین دریافت نمی کردند. در ابتدا و پایان هفته دوازدهم، تری گلیسرید، کلسترول تام، کلسترولLDL و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم(TAC) در دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین تری گلیسرید و کلسترول تام در بین گروه ها و درون گروه ها تفاوت معنی داری نداشت. از سوی دیگر میانگین کلسترولLDL در گروه ال-کارنیتین تغییر معنی داری نداشت ولی در گروه کنترل افزایش معنی دار داشت(02/0=p) و میانگین تغییرات کلسترول LDL بین دو گروه تفاوت معنی دار داشت(05/0p=). نتایج همچنین نشان داد که مکمل یاری با ال-کارنیتین تغییری در سطح سرمی ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم(TAC) در گروه ال-کارنیتین نسبت به گروه کنترل ایجاد نمی کند(76/0p=). بعد از اتمام مطالعهTAC در هر دو گروه افزایش جزئی داشت ولی این تغییرات از لحاظ آماری معنی دار نبود(62/0=p).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد مصرف ال-کارنیتین به صورت شربت به میزان یک گرم در روز در بیماران همودیالیزی به مدت 12 هفته بر سطح تری گلیسرید،کلسترول تام سرم و وضعیت تام آنتی اکسیدانی سرم بی تاثیر است ولی کلسترول LDL را کاهش داده است.
  کلیدواژگان: ال، کارنیتین، همودیالیز، پروفایل لیپیدی، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی
|
 • F. Moshtaghi, S. Esmaeilzadeh Bahabadi *, M. Mazaheri, Sh Najafi, F. Dahmardeh Ghalenoo Pages 1-11
  Introduction
  There are problems such as treatment failure, drug resistance, heavy costs and other problems related to cancer treatment, which cause the plants to attract the interest of many researchers, because they have fewer side effects than chemical drugs. Studies have shown that Nigella Sativa has anticancer effects but the molecular mechanism of cell death of cancer cells is not clear. So the present study aimed to explore the effect of Nigella Sativa on the viability of MCF7 breast cancer cell line.
  Methods
  In this study, MCF7 cells were treated with different concentrations of hydro alcoholic extracts of Nigella sativa (0, 200, 400 µg/mL) for 24, 48 and 72 h. Effect of extract on cell viability and caspase-3 gene expression were analyzed by trypan blue staining and Real time PCR, respectively.
  Results
  The results revealed that cell viability significantly decreased in a dose and time dependent manner compare to the control (p
  Conclusion
  It seems that Nigella sativa caused cell death by increasing of caspase-3 gene expression
  Keywords: Breast cancer, Nigella sativa, Caspase, 3
 • Seyed H. Tabatabai, M. Danesh Ardakani, L. Alizadeh *, F. Faraj Zadeh Pages 12-22
  Introduction
  Geographic and fissured tongues are the most common disorders of tongue. Therefore, this study aimed to determine the prevalence of this disorder in the female students of Yazd in 2013.
  Methods
  This analytic cross-sectional study was carried out applying observational technique, interview, and the information application form. In this study, 1230 students were selected via random cluster sampling including: 416 primary school students, 400 middle school students and 414 high school female students. Ultimately, the study were analyzed data spss via software (Ver. 20) applying Fisher exact,Logistic Regression, Chi-squared test and T- test.
  Results
  In general, the particular tongue disorders were observed in 320 samples (26%), among which 42 (3.4%) had only geographic tongue, 240(19.5%) had only fissured tongue and 38 (3.1%) had both of them. The results of multivariate logistic regression indicated that history of allergy (OR:16.83. P-value 0
  Conclusion
  The inspected tongue disorders within female students of Yazd were demonstrated to be highly prevalent. The results of the present study revealed a relationship between these two inspected disorders within the females. Furthermore, a significant relationship was observed between geographic and fissured tongues with the allergy history and drug consumption or systematic diseases.
  Keywords: Fissured tongue, Geographic tongue, Prevalence, Student, Yazd
 • Z. Bahrololoomi, Mh Bemanian, R. Ghafourifard, B. Ahmadi* Pages 23-33
  Introduction
  Asthma is a chronic inflammatory airway disorder, which has a high prevalence within preschool children. Since conflicting results have been reported in previous studies regarding DMFT in asthmatic children, the current study aimed to compare DMFT in asthmatic and non-asthmatic children.
  Methods
  The present study was carried out on 46 (6-12 years old) asthmatic children and 47 matched healthy controls. In asthmatic children, severity of disease, type and dose of inhaler, duration and frequency of medication, inhaler use technique and mouth cleaning were examined after using the spray. In addition, DMF, plaque index and gingival inflammation were evaluated in both groups.The collected data were analyzed via SPSS Software (ver. 22) applying Mann-Whitney, Chi-Square and Logistic regression.
  Results
  No significant difference was observed in regard with DMFT score in the two case and control groups (p.value=0.804). Although the study results showed that severity of asthma (p.value=0.007) and inhaler use technique (p.value=0.002)can have significant effects on dental caries, no significant relationship was detected between type and dose of spray, duration and frequency of usage as well as DMFT.
  Conclusion
  As the study results indicated, DMFT index revealed no significant difference in asthmatic children in comarison with the healthy children. Therefore, improving the existing dental services and performing oral education, prevention and treatment programs in regard with oral health of children seem to be neccessitated in the future.
  Keywords: Asthma, Dental caries, DMFT
 • Mh Modaghegh, K. Ghandehari *, Sh Masoudinezhad Pages 34-40
  Introduction
  Carotid Endarterectomy (CE) can be mentioned as a valuable theraputic method for primary and secondary prevention of stroke, provided it can be performed in vascular surgery centers with a low surgical risk. Thus, the present study aimed to assess prognosis of CE in high risk patients of an Iranian vascular surgery center.
  Methods
  This prospective observational study consisted of 50 high risk CE patients during 2011-14 in Mashhad University of Medical Sciences. All the high risk CE were performed by a vascular surgeon and a surgical carotid shunt was placed in each CE. Neurologic evaluation was performed before CE and serial neurologic axamination was done after CE by a neurologist. Surgical complications including stroke, death and lower cranial nerve palsy were recorded for 30 days after operation.
  Results
  The study results revealed that 80% of high risk CE patients had symptomatic carotid stenosis on the operation side and 80% had carotid stenosis contralateral to the operation side. Thirteen high risk CE were performed simultaneously with coronary artery by pass graft and 24 patients were demonstrated to have diabetes. Post surgical death and stroke in the high risk CE patients were reported 2% and 4%, respectively. Lower cranial nerve palsy appeared in 2% of patients.
  Conclusion
  The 6% post operative stroke and death rate in the high risk CE patients are comparable to best vascular surgery centers in Europe and North America.
  Keywords: Carotid endarterectomy, Complication, Neurologic, Risk
 • M. Rezaee *, F. Ghazanfari, Fatemehf Reazee Pages 41-54
  Introduction
  The emotional schema model emphasises on mind rumination and other emotional schemas in depression. This study aimed to determine the effectiveness of Emotional Schema Therapy (EST) on severity of depression and rumination in people with major depression disorder.
  Methods
  This was a randomized controlled trial study using pre-test and post-test-follow up with the control group. Among all patients with major depressive disorder visited in Imam Hossein hospital and Rahyar clinic of Tehran, 32 patients were selected through inclusion or exclusion criteria and convenience sampling then they were randomly assigned into two equal groups; experimental (16 persons) and control (16 persons). Experimental group experienced 14 weeks of emotional schema therapy, while the control grouprecieved no treatment intervention. Revised Beck depression inventory (BDI-II) and ruminative response scale (RRS) were used in base lines, post-test and follow up as the assessment instruments. Data were analyzed by mixed analysis of variance via SPSS19 software.
  Results
  The results of this research showed that the means of depression and rumination in the experimental group were reduced significantly in comparison with the control group in post-test and follow up (P
  Conclusion
  The study findings proposed that Emotional Schema Therapy can be used as an effective intervention in order to reduce the depression and mind rumination in people with major depressive disorder.
  Keywords: Emotional Schema Therapy, Depression, Rumination
 • L. Seifi, F. Daryanoosh *, M. Samadi Pages 55-64
  Introduction
  Adipocytokine including chemerin and visfatin have a key role in metabolic regulations, as well as obesity-related disorders such as type 2 diabetes. The aim of this study was to investigate the effect of the 12-week exercise training on changes in levels of visfatin and chemerin in obese women with type 2 diabetes.
  Methods
  In this study, 30 overweight women with the age range of 45-60 years old were selected and ther were divided into the control group (n = 15), and the experimental group (n = 15) which had no significant differences based on the body fat percentage and the body mass index. Exercise program consisted of increasing aerobic exercise three times were for 12 weeks. To measure Chemerin and Visfatin, blood samples before and 24 hours after the last training session were collected. Data evaluation was performed using ANCOVA to compare the pre-test and post-test in each group.
  Results
  According to the obtained results, there was no significant difference between weight, body mass index, lean body weight, fat mass and fat percentage, but the chemerin levels have been increased significantly (p=0.0001) and also visfatin and glucose levels have been decreased (respectively p=0.0001 and p=0.001).
  Conclusion
  Aerobic activities are a stimulating factor for increasing in the chemerin hormone and also a stimulating factor for decreasing in the Visfatin hormone. It could be said that regular aerobic activities in 12 weeks are a good stimulating factor for creating changes in these hormones in women with diabetes and it is probably one of the contributing factors of physiologic changes resulted from these exercise activities is changes in these hormones.
  Keywords: Aerobic Exercise_Chemerin_Type 2 Diabetes_Visfatin
 • Ar Barari *, M. Mojhde, P. Farzanegi, M. Ghasemi Pages 65-73
  Introduction
  The aim of this study was to determine the effects of six weeks of endurance training and aloe vera consumption on COX-2 and MMP-9 levels in mice with breast cancer.
  Methods
  This is an experimental study. 35 BALB/c mice were randomly divided into 5 groups: control (healthy), control (cancer), training (cancer), aloe vera (cancer) and aloe vera training (cancer). Induction of breast cancer tumors were done in mice by implantation method. The training groups performed a swimming endurance training for 6 weeks, Aloe Vera group consumed Aloe Vera for 6 weeks to the amount of 300 mg/kg of body weight via intraperiotoneal injection and the control group were kept in cages for 6 weeks. Sampling was performed 48 hours after the last training session. To determine the changes between the groups, one way ANOVA was used and if the changes were meaningful the Tukey's test was used.
  Results
  The data analysis showed that six weeks consumption of Aloe Vera extract made a significant decrease in the level of cyclooxygenase-2 in mice with breast cancer. Also, a significant reduction in the amount of extract group (Cancer) compared to the controls (cancer) was observed. There was found a meaningful decrease on the matrixmetalloproteinase values in the endurance group and consumer groups of Aloe Vera extract in mice with breast cancer after 6 weeks of training. In addition, significant reduction in Matrix metalloproteinase levels in the training group (cancer) and extract group (Cancer) compared to the controls (cancer) was observed.
  Conclusion
  The results of the present study showed that the induction of the cancerous tissue into the mice caused increased levels of COX-2 and MMP-9 values. This increasing is the early symptoms of breast cancer. It also seems that endurance training and Alovera extract can reduce the levels of COX-2 and MMP-9.
  Keywords: Aloe Vera extract, COX, 2, Endurance Training, MMP, 9
 • M. Nakhaei Moghaddam *, M. Hosseini Hasanabady Pages 74-82
  Introduction
  Carbapenems are one of the latest drugs for treatment of threatening infections of Pseudomonas aeruginosa. Resistance to these antibiotics is sometimes caused by carbapnmase class B, such as VIM metallo-beta-lactamase (MBL) that is growing in the communities. The aim of this study was to detect the of metallo-beta-lactamase blaVIM-1 gene among clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa in Mashhad.
  Methods
  In this cross-sectional study, 70 isolates of Pseudomonas aeruginosa were collected from samples of inpatients at hospitals in Mashhad. Bacteria were identified by conventional biochemical methods. Antibiotic susceptibility testing was examined in accordance with the Kirby-Bauer method. Metallo-beta-lactamase- producing isolates were identified using a combination disc of imipenem and EDTA. Then, polymerase chain reaction was performed using specific primers to detect blaVIM-1 gene.
  Results
  25 (35.7%) out of 70 isolated bacteria had metallo-beta- lactamase, which blaVIM-1 gene were detected in the genome of 8 isolates. 65.6% of resistant bacteria to imipenem produced metallo-beta-lactamase (MBL). A higher percentage of MBL- producing isolates were resistant to imipenem, meropenem, carbenicillin and cefotaxime (p
  Conclusion
  The results of the study showed that antibiotic resistance among examined clinical isolates of Paeruginosa was high and VIM-type metallo-beta-lactamase was detected among them. Identification of bacteria with metallo-beta-lactamase (MBL) is very important in the prevention and treatment of infections resistant to antibiotics.
  Keywords: Pseudomonas Aeruginosa, Metallo, beta, lactamase, blaVIM, 1 Gene, Antibiotic Resistance
 • Kh Barkhordari, Mj Zahedi, Ar Pouyandeh Ravan, H. Molaie, Sam Arab, Zadeh* Pages 83-92
  Introduction
  Hepatitis D virus (HDV) is a 35 nm in diameter agent that depends on hepatitis B surface antigen in order to proliferate and accumulate. Infection with delta agent can occur spontaneously with hepatitis B virus infection and it cause acute hepatitis or develop as secondary infection in the patients with hepatitis B. Hepatitis D virus (HDV) has several genotypes based on genome sequence analysis, which shows a variety of clinical protests and geographical scope. The aim of this study was to determine the prevalence of hepatitis delta virus genotype in patients with positive HBs Ag.
  Methods
  This cross-sectional and descriptive study was performed on 400 HbsAg-positive patients. Genotype identification was performed using polymerase chain reaction and RT-nested PCR and RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism). Finally sample sequencing was considered to approve RFLP gained results.
  Results
  Among 400 patients in this study, 67 participants (16.75 %) were containing anti-HDV antibody, and it was found HDV RNA in just 7 (1.75%) serum samples. By examining the sequences using analysis of these 7 positive HDV RNA samples by restriction enzyme and MEGA4 software showed that all of them have genotype I.
  Conclusion
  Sequence analysis of C-terminal region of Hepatitis D virus (HDV) and its comparison with other countries showed that it was the same genotype that present in countries such as Turkey, Egypt, Jordan and Pakistan. These finding indicated that there was the same origin of Hepatitis D virus (HDV) in Middle East.
  Keywords: Genotyping Technique, Hepatitis Delta Virus, Hepatitis Delta Antigens
 • S. Ahmadi, H. Mozaffari, Khosravi *, Sh Dehghan, Bonadaki, N. Noori, Majelan, Mh Lotfi Pages 93-101
  Introduction
  Dyslipidemia and oxidative stress are commonly seen in the patients undergoing hemodialysis. This study aimed to evaluate the effect of oral L-carnitine supplementation on lipid profiles and total antioxidant capacity of the patients were treated with hemodialysis.
  Methods
  This study was a randomized, controlled clinical trial. The participants of this study consisted of 50 hemodialysis patients in dialysis centers of Yazd between 2013 and 2014. The patients randomly divided into two groups; L-carnitine (LG) and control group (CG). The patients in the LG were instructed to use daily 1g L-carnitine oral supplementation, as syrup for 12 weeks. The patients in the CG did not receive any supplement containing L-carnitine. At the baseline and the end of 12 weeks, triglycerides, total cholesterol (TC), LDLc, and total antioxidant capacity of serum (TAC) were evaluated in both groups.
  Results
  The mean of triglyceride and TC between and within groups were not significantly different. The mean of LDLc did not change in LG whereas a significant increase was seen in CG (p=0.02). The mean differences of LDLc between groups was statistically significant (p=0.05). No Significant changes were observed in serum levels of TAC in LG compared with CG (p=0.76). TAC was increased in both groups, but these changes were not statistically significant (p=0.62).
  Conclusions
  This study showed that oral supplementation of L-carnitine as syrup (1g per day) for 12 weeks among the hemodialysis patients would have no effect on triglyceride, TC, and TAC, but it would decrease the LDLc.
  Keywords: Hemodialysis, L, Carnitine, Lipid Profile, Total Anti Oxidant Capacity