فهرست مطالب

پژوهشها و سیاستهای اقتصادی - پیاپی 77 (بهار 1395)
 • پیاپی 77 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/27
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سجاد ابراهیمی *، الهام فرنقی صفحات 7-36
  یکی از مواردی که سیاست گذاران اقتصادی هنگام اعمال سیاست های پولی و مالی باید به آن توجه داشته باشند، چگونگی تاثیرپذیری نقدینگی بازار سهام بر این سیاست ها است. در این پژوهش با استفاده از مدل های اقتصادسنجی رابطه بین سیاست های پولی و مالی و نقدینگی بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل های SVAR و مارکف سوئیچینگ و با به کارگیری داده های بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1376-1393 به بررسی عوامل اثرگذار بر نقدینگی بازار سهام پرداخته شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل SVAR شوک سیاست پولی انبساطی اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام دارد ولی سیاست مالی نمی تواند اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام داشته باشد. به علاوه خروجی های مدل مارکف سوئیچینگ، سیاست های پولی در دوره های رونق نقدشوندگی بازار اثر مثبت و معنی داری دارد. همچنین در بین بازارهای موازی رشد نرخ سود بانکی بیشترین اثر منفی را بر نقدینگی بازار سهام دارد و رشد نرخ ارز اثر معنی داری بر آن ندارد. به علاوه نرخ رشد قیمت مسکن اثر منفی ضعیفی بر نقدینگی بازار سهام دارد.
  کلیدواژگان: سیاست پولی، نقدینگی بازار سهام، سیاست مالی، نرخ سود
 • مجید دشتبان فاروجی *، امیر جباری صفحات 37-62
  مقاله حاضر به مطالعه سیاست های پولی و مالی بهینه در مدل های نسل های همپوشان با محدودیت های پیشاپیش نقد می پردازد. به کمک تعادل بین دوره ایی، نحوه تمرکز زدایی مسیر رشد بهینه با استفاده ابزارهای سیاستی در دسترس (یعنی، مالیات بر دستمزد، مالیات بر سرمایه، بدهی عمومی و خلق پول) بررسی می شود.
  نتایج نشان می دهد که گرچه نرخ مالیات بر سرمایه همواره کوچکتر از سهم مخارج دولت از تولید است؛ اما در حالت خاص قاعده فریدمن این دو نرخ با یکدیگر مساوی می شوند. نتایج موید آن است که در صورتی که دولت به یک اندازه مراقب همه نسل ها باشد؛ نرخ مالیات بر دستمزد همان سهم مخارج دولت از تولید است. برای کالیبره کردن مدل علاوه بر مقادیر پارامترهای مطالعات انجام شده، از مقادیر شروع متغیرها در سال 1392 استفاده گردید.نتایج حاصل از کالیبره کردن مدل برای اقتصاد ایران نیز نشان می دهد که تقریبا 30 دوره طول می کشد که اقتصاد به وضعیت یکنواخت برسد؛ منتها مقایسه وضعیت جاری و وضعیت یکنواخت حکایت از افزایش 8 درصدی و 32 درصدی در موجودی سرمایه سرانه و بدهی عمومی سرانه در وضعیت یکنواخت دارد.
  کلیدواژگان: سیاست پولی، سیاست مالی، انباشت سرمایه
 • علی امامی میبدی *، سید مهدی حسینی، محسن ابراهیمی، علی سوری، سید محمد علی حاجی میرزایی صفحات 63-94
  حداکثرسازی ارزش اقتصادی برداشت از منابع نفت و گاز در اقتصاد، به عنوان هدف دولت شناخته شده که این هدف هنگامی تحقق می یابدکه شرایط قراردادی نیز در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه طبق مدل قراردادی بیع متقابل ایران، پیمانکار موظف است پس از اتمام عملیات توسعه و رسیدن میدان به سطح تولید تعهد شده در قرارداد، مدیریت میدان را به کارفرما تحویل دهد، در این مقاله سیاست گذاری بهینه تولید از دید کارفرما، در یکی از میادین نفتی در جنوب غرب کشور که با استفاده از یک چارچوب قراردادی بیع متقابل توسعه یافته، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه از طریق مدل سازی سیستم بهینه یابی پویا و حل آن به روش عددی بلمن، به کمک نرم افزار Matlab، انجام شده و براساس آن مسیر بهینه تولید پیشنهادی مدل با فرض گزینه های متفاوت روند قیمت های انتظاری، نرخ تنزیل و دوره های بازپرداخت هزینه های پیمانکار، محاسبه شده و با مسیر تولید مشخص شده در قرارداد و عملکرد واقعی میدان، مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که مسیر بهینه تولید محاسبه شده در مدل با فرض قیمت های انتظاری بالا و نرخ تنزیل بالا، تنها در سال های اولیه عمر مخزن با مسیر تولیدی پیشنهادی در قرارداد، همخوانی دارد. ضمن اینکه عملکرد واقعی میدان، هم با مسیر بهینه حاصل از مدل و هم با برنامه تولیدی پیشنهادشده در قرارداد مطابقت ندارد. با توجه به اینکه، تغییر شرایط قراردادی، مقدار ثابت در تابع هزینه و شرط حداقل میزان تولید در مدل را تحت تاثیر قرار می دهد، در حالت قیمت های انتظاری بالا، مسیر بهینه تولید تعیین شده در مدل، هیچگونه واکنشی به تغییرات این عامل ندارد
  کلیدواژگان: مسیر بهینه بهره برداری از مخازن نفت و گاز، قراردادهای خدماتی با ریسک، قراردادهای خدماتی بیع متقابل ایران، میدان های نفتی جنوب غرب ایران
 • حسین اصغرپور *، بهزاد سلمانی، سمیه رزاقی صفحات 95-114
  هدف این مطالعه امکان سنجی تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) است. یکی از مهم ترین معیارها در تشکیل اتحادیه پولی، همزمانی و تقارن شوک های اقتصادی بین کشورهای یک منطقه است. به عبارتی چنانچه منبع نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای عضو یک منطقه ناشی از شوک های منطقه ای باشد آنگاه تشکیل اتحادیه پولی بین آن گروه کشورها سیاست مناسبی خواهد بود. این مطالعه برای بررسی منبع این نوسانات در کشورهای عضو اکو از روش بیزین فضا- حالت استفاده کرده و نوسانات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری در این کشورها را ناشی از 4 فاکتور غیرقابل مشاهده شوک های جهانی، شوک های منطقه ای، شوک های خاص هر کشور و شوک های ناشی از جزء اخلال می داند. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان دهنده آن است که شوک های منطقه ای دارای قدرت توضیح دهندگی کمتری در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری در کشورهای عضو اکو می باشد. هرچند میزان این اثر در دوران بعد از تشکیل سازمان اکو، افزایش یافته با این حال شوک های در سطح کشوری دارای مهم ترین و بیشترین اثر بر نوسانات اقتصادی این کشورهاست و این امر نشان دهنده آن است که این کشورها باید از سیاست های پولی مستقلی برای مقابله با سیکل های تجاری استفاده کنند و از این رو، استفاده از یک پول واحد نمی تواند سیاست پولی مشترک مناسبی تلقی شود.
  کلیدواژگان: منطقه بهینه پولی، سازمان اکو، بیزین فضا، حالت، تجزیه واریانس
 • مسعود همایونی فر، مهدی خداپرست مشهدی *، محمدرضا لطفعلی پور، فرهاد ترحمی صفحات 115-138
  تهیه جداول داده- ستانده منطقه ای با روش آماری، پیچیده و زمانبر است. بنابراین، پژوهشگران از روش های غیرآماری استفاده می کنند. جدیدترین مدل تهیه جدول داده- ستانده منطقه ای AFLQنام دارد. ولی با توجه به آمار حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، در این روش، صادرات و تقاضای نهایی به صورت پسماند در نظر گرفته می شوند. ضمن اینکه صادرات مجدد بین مناطق نادیده گرفته می شود. برای غلبه بر مشکلات فوق، در این پژوهش، روش CHARM معرفی می گردد. روش فوق قادر است مشکلات فوق را برطرف کند. به منظور مقایسه نتایج حاصل از دو روش، استان بوشهر به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که 7/12 درصد از حجم تجاری استان به صادرات مجدد اختصاص دارد. به علاوه، مقادیر ضرایب پیشین و پسین در روش CHARMبیش از روش AFLQ است. زیرا ناحیه اول جدول داده- ستانده در روش CHARM، واردات واسطه ای بین مناطق را دربرمی گیرد. از سوی دیگر، رتبه بندی بخش های اقتصادی در دو روش متفاوت از یکدیگر هستند.
  کلیدواژگان: جدول داده، ستانده منطقه ای، روش CHARM، روش AFLQ، صادرات مجدد، استان بوشهر
 • یونس نادمی *، علی اصغر سالم صفحات 139-162
  کارایی بازار یکی از مهم ترین موضوعات بازارهای مالی در دهه های اخیر بوده است. فرضیه بازار کارا بیان می کند که کلیه اطلاعات موجود به طور کامل و فوری در قیمت دارایی منعکس می شود، به طوری که امکان دستیابی به سود سیستماتیک ناشی از پیش بینی قیمت ها وجود ندارد. مهم ترین هدف این تحقیق، ارزیابی نوع ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران در دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی سهام است. بدین منظور برای آزمون کارایی ضعیف بازار سهام تهران از روش مارکوف سوئیچینگ گارچ در بازه زمانی مهرماه 1376 تا شهریور 1390ش، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نشان می دهد بازار سهام تهران در هر دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی از کارایی ضعیف برخوردار نیست و می توان در این بازار به سودهای سیستماتیک دست یافت. بنابراین، با توجه به اهمیت بازار سهام در تامین مالی شرکت ها لازم است که سیاست گذاران در راستای کارایی بازار، سیاست های مناسبی اتخاذ کنند تا امنیت سرمایه گذاری در بازار به خوبی تامین شود.
  کلیدواژگان: فرضیه بازار کارا، کارایی ضعیف، بازار سهام تهران، روش مارکوف سوئیچینگ گارچ
 • یکتا اشرفی *، ابراهیم صیامی عراقی صفحات 163-182
  قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذر سال 1389ش، به منظور افزایش کارایی در اقتصاد ایران و تخصیص بهینه منابع اجرا شد. در این قانون که افزایش قیمت حامل های انرژی و گندم مورد تاکید سیاست گذاران اقتصادی بود؛ دولت با هدف جلوگیری از کاهش اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت ها، به پرداخت نقدی به خانوارها اقدام کرد. در مقاله حاضر با استفاده از شاخص درست هزینه زندگی و معیار تغییرات جبرانی از طریق سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده ال قصد داریم اثرات رفاهی این قانون را در سال اول اجرای آن (1390ش) برای چهار گروه هزینه ای خانوار شهری مورد بررسی قرار دهیم. نتایج بیانگر آن است که بیشترین اضافه رفاه به دست آمده ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها مربوط به اولین گروه (دهک اول) است به طوری که هر نفر از خانوار این دهک برای رسیدن به سطح مطلوبیت سال 1389 باید 189603 ریال هزینه می کرد که با توجه به پرداخت یارانه نقدی، هر نفر از خانوار گروه اول با 265397 ریال مازاد درآمد روبه رو بوده است. کمترین اضافه رفاه به دست آمده مربوط به متوسط دهک 9-8 است به طوری که خانوار با توجه به پرداخت نقدی یارانه با کاهش رفاه 39593 ریال مواجه شده است.
  کلیدواژگان: سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل، شاخص درست هزینه زندگی، معیار تغییرات
 • سید عبدالله رضوی *، مصطفی سلیمی فر، سید مهدی مصطفوی، مرتضی بکی حسکوئئ صفحات 183-210
  بررسی علل تغییر قیمت نفت و مدل سازی برای پیش بینی نوسانات آن، با توجه به جایگاه آن در اقتصاد ایران، همواره یکی از مهم ترین حوزه های مطالعاتی ادبیات اقتصاد ایران بوده است. با گسترش بورس های نفتی و بازار آتی های نفت، بازار نفت و در پی آن نظریه انتظارات قیمت، شکل گیری قیمت نفت خام را متحول ساخت. بدین صورت که در کوتاه مدت با تغییر در نرخ بهره، در اثر سیاست های پولی، جریان نقدینگی بین بازارهای مالی (پولی، اوراق قرضه و سرمایه) و بازار نفت، قیمت نفت خام را از مسیر بلندمدت خود منحرف می نماید. این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلندمدت آن با توجه به روابط بین بازارهای مذکور در کوتاه مدت که به طور عمده ناشی از سیاست های پولی است، پرداخته است. بدین منظور از مدل جهش قیمت فیشر و نظریه سامئلسون با استفاده از داده های سری زمانی سال های 2013- 2005 م و روش گارچ آزمون می گردد. نتایج نشان می دهد اثر تعییر نرخ بهره بر نفت خام های شاخص (دوبی، عمان و برنت) منفی و تاثیر تغییر شاخص بازار سرمایه بر قیمت این نفت خام مثبت است. از مهم ترین علل تاثیر منفی افزایش نرخ بهره، افزایش هزینه های نگهداری و ذخیره سازی نفت خام و، در نتیجه، کاهش تقاضا برای آن در بازارهای نقدی است. همچنین تاثیر مثبت تغییر شاخص بازار سرمایه به سبب توسعه فعالیت های صنعتی که به نوبه خود می تواند منجر به افزایش تقاضا برای نفت خام در بازار گردد، قابل توضیح است.
  کلیدواژگان: نفت خام شاخص، شاخص بازار سرمایه، نرخ بهره، سیاست های پولی آمریکا
 • معصومه نعمت زاده *، عباس معمار نژاد صفحات 211-232
  نظام مالیات بر ارزش افزوده که چند سالی است قانون آن در ایران تصویب و برای گروه هایی از فعالان اقتصادی به مرحله اجرا درآمده، یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم است که قاعدتا تاثیراتی را بر متغیرهای اقتصادی از جمله اشتغال خواهد داشت. از آنجایی که توجه به پیامدهای مثبت و منفی هر سیستم جدید از لوازم تضمین حصول موفقیت بیشتر در پیاده سازی آن است ، بایسته است نظام مالیات بر ارزش افزوده را نیز از این منظرمورد توجه قرار دهیم. به این منظور در این پژوهش رابطه بین مالیات ارزش افزوده و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش مشتمل است بر 27 کشور، 11 کشور غیر OECD و16 کشور OECD. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تاثیر مالیات ارزش افزوده بر اشتغال در کشورهای غیر OECD برابر 089/0 و در کشورهای OECD برابر 04/0 است. بنابراین، اثر مثبت و معنی دار مالیات ارزش افزوده بر اشتغال مورد تایید قرار می گیرد. همچنین، با توجه به نتایج برآوردی تاثیر سایر مالیات ها بر اشتغال در کشورهای غیر OECD برابر 014/0- و در کشورهای OECD برابر 029/0- می توان گفت که اگر مالیات از نوع ارزش افزوده باشد منجر به افزایش اشتغال خواهد شد اما سایر مالیات ها منجر به کاهش اشتغال می شود.
  کلیدواژگان: ماليات مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده VAT، اشتغال، داده هاي تابلويي
|
 • S. Ebrahimi*, E. Farnaghi Pages 7-36
  Monetary and fiscal policy makers should notice that these policies have effect on stock market performance and its liquidity. In this study with using econometrics models, relationship between stock market liquidity and fiscal and monetary policies has been investigated. For this purpose, SVAR, Markov switching and Kalman filter models are used. In order to apply these models, data from Tehran Stock Exchange (TSE) are used from 1378 to 1393 periods. Based on the results of SVAR model, Expansionary monetary policy has positive effect on stock market liquidity, but fiscal policy hasn’t significant effect on stock market liquidity. In addition outputs of Markov switching model, monetary policy has positive and significant effect on market liquidity boom periods .Also, growth of bank deposit interest rate has strong negative effect on stock market liquidity and exchange rate growth effect isn’t stable and strong. Moreover, growth rate of housing price has weak negative effect on stock market liquidity.
  Keywords: Monetary Policy, Stock Market Liquidity, Fiscal Policy, bank deposit rate
 • Majid Dashtban *, Amir Jabbari Pages 37-62
  This paper is to study the optimal monetary and fiscal policy in overlapping generations models with Cash-in-advance constraints. By help of the intertemporal equilibrium, the decentralization the optimal growth path is considered by using available policy instruments (i.e, taxes on wages, taxes on capital, public debt and the creation of money).
  The results showed that although the tax rate on capital was always smaller than the ratio of government expenditures to production, but in the special case of Friedman Rule, the two rates were equal to each other. The results revealed that if the government cares equally about all generations, the tax rate on wage will be equal to the ratio of government expenditures to production. To calibrate the model, in addition to the values of the parameters of previous studies, the initial values of variables were used in year 2013. Also, the results of calibrating the model for Iran's economy show that it may take approximately 30 periods for the economy to reach a steady state. However, a comparison between current state and steady state indicates that 8 percent and 32 percent increases in capital per capita and public debt per capita in the steady state.
  Keywords: Monetary Policy, Fiscal Policy, Capital Accumulation
 • A. Emami*, M. Hoseini, M. Ebrahimi, A. Suri, Ma Hajimirzaie Pages 63-94
  Maximization of the economic value of the exploitation of oil and gas resources in economic literature as the target state (as owner of the resource) is known. This goal is achievable when the contract conditions (which regulate the behavior of investors in the exploitation of the reservoir) is also taken into account. In this paper, the dynamically optimal oil production in the one of the Iran's oil fields in the South West with a buyback contract framework is considered as a case study by the use of Bellman equation in Matlab program and with regard to expected price path and interest rate scenario, the results shows that the optimal production path traced by model in comparison to path specified in the contract is different. In addition, Comparison these results and contractual profile to the expected behavior of international oil companies that is proposed high production level in early years of reservoir life cycle are consistent. Note that, any changes in the contract parameters would the constant parameter of cost function and minimum production rate condition in the model. According to the have been that in Status of High expectations of prices, Optimum path specified in the model, there is no reaction to changes in these factors.
  Keywords: optimal route exploitation of oil, gas reservoirs, risk service contracts, Iranian service contracts buyback
 • H. Asgharpur*, B. Salmani, S. Razaghi Pages 95-114
  The purpose of this article is to investigate the feasibility of forming an optimum currency area among Economic Cooperation Organization (ECO) member countries. One of the most important criteria in forming currency :union: between countries of one reign is synchronization of economic shocks. In other words, if fluctuations of macroeconomic variables source of regional member countries are regional shocks, then forming a monetary :union: between those countries would be an appropriate policy. This paper uses Bayesian state-space model in order to obtain the sources of macroeconomic fluctuations in ECO countries. And fluctuations in GDP, consumption and investment in these countries were due to 4 non-observable factors of world common shocks, regional common shocks, country specific shocks and idiosyncratic shocks. The results indicate that regional shocks don’t play a predominant role in explaining fluctuations of gross domestic production, consumption and investment in ECO member countries. Although, the share of regional shocks in macroeconomic shocks has been increased after forming the ECO organization, but still the country shocks has the most important role in explaining macroeconomic fluctuations. Then according to results, the policymakers should apply independent monetary policy encountering business cycles, so the use of a common currency area among ECO countries is not a proper monetary policy.
  Keywords: Optimum Currency Area, ECO Organization, Bayesian State, Space, Variance Decomposition
 • M. Homaunifar, M. Khodaparastmashhadi*, Mr Lotfalipur, F. Tarahomi Pages 115-138
  The providing regional input-output tables with statistical method are complex and take a lot of times therefore researchers use non-statistical methods. The latest model to provide regional input-output table is AFLQ. But according to accounts of regional statistical center of Iran, in this method, export and final demand are considered as residual. While, the cross-hauling among regions is ignored. To overcome the above problems, in this research, CHARM method is introduced. This method can solve the above problems. To compare the results of two methods, Bushehr province was chosen as a case study. The results indicate that 12.7 percent of total trade volumes are belong to cross-hauling. Moreover, amounts of coefficient of backward and forward linkages in CHARM method are bigger than AFLQ method. Because in the CHARM method, the first area of input-output table, include intermediate imports. On the other hand, in two methods, ranking of sectors are different
  Keywords: Regional input, output table, CHARM method, AFLQ method, Cross, hauling, Bushehr province
 • U. Nademi*, Aa Salem Pages 139-162
  The market efficiency has been one of the most important subjects of financial markets in last decades. The Efficient Market Hypothesis states that all available information is fully and immediately reflected in asset prices, so there is no the possibility of achieving systematic profits resulting from price forecast. The main goal of this paper is to consider weak form of efficiency hypothesis in two regimes of high volatility and low volatility in Tehran Stock Exchange. In order to test weak form of efficiency hypothesis in Tehran Stock Exchange, a Markov Switching GARCH method has been used during October 1997 until September 2011. The estimation results of Markov Switching GARCH model indicate that Tehran Stock Exchange has not weak form efficiency in two regimes of high and low volatility. Therefore, regarding the importance of stock market in financing corporations, it is necessary that policy makers applying suitable policy in line with market efficiency to provide investment security in the market as well.
  Keywords: Efficient Market Hypothesis, Weak form of Efficiency, Tehran Stock Exchange, Markov Switching GARCH Method
 • Y. Ashrafi*, E. Siyami Pages 163-182
  Act of subsidies targeting was run to increase the efficiency and allocate the resource in Iran economy from Azar 1389. In this act increasing energy and wheat prices were emphasized by economy policy makers. To prevent the loss welfare effects of price increase, the government attempted to cash payments to households. In this paper, the main purpose is to measure true cost of living index and compensatory variation through Almost Ideal Demand System (AIDS) for urban households in 1390. The results indicate that the most welfare surplus gained of paying cash subsidies was the first group (first decile) and each person of this group should spend 189603 Rials to reach level of utility in 1389. Therefore according to government pay cash subsidy, per person of first group has 265397 Rials surplus income. The lowest welfare surplus gained on average deciles (8-9), so these families are faced with 39593 Rials reduced welfare.
  Keywords: Almost Ideal Demand System, cost of living index, changes criteria
 • A. Razavi*, M. Salimifar, M. Mostafavi Pages 183-210
  With due attention to the oil position of Iran economy, investigating the reasons of changes in oil price and modeling to predict its fluctuations has always been one of the most important domains in study of Iran economy literature. With the expansion of oil stock and oil futures market, oil market and then theory of price expectations changed formation of crude oil price. So in short term, with changes in interest rate in effect of monetary policy, liquidity flows between financial markets (money, bond, capital) and oil market, crude oil price deviates from its long-term path. This paper examines the deviation of crude oil price form its long-term path with regard to the relationship between mentioned markets in short-term which mainly are due to monetary policy. For this purpose, Fisher price model and Samuelson theorem are tested by use of time series data of 2005-2013 AD and Garch model test. The results show that the effect of changing in interest rate on crude oil index ( Dubai, Oman and Brent) is negative. Also, the effect of changing of stock market capitalization on this crude oil price is positive. The main reasons for negative impact of rising interest rates are increase of maintenance costs, storage of crude oil and as a result they caused to reduced demand in cash market. Also, positive impact of changes in capital market because of industrial developments, which can lead to increase demand for crude oil in market, can be explained.
  Keywords: Crude oil, Interest Rate, Stock Market Index, US Monitory policy
 • M. Nematzade* Pages 211-232
  Value Added Tax (VAT) which its Act has been approved and executed during the last few years for some firms in Iran, is one of the forms of indirect-taxes known and has implications for economic indices including employment. Since considering positive and negative implications of any new policy is requisite for gaining more success in executing that policy, it is necessary to investigate VAT law performance in different countries. This study aims to investigate the relation between VAT execution and employment. The method used is dynamic panel data (OGMM) and the statistic sample covers 27 countries including 11 non-OECD and 16 OECD countries. Results show that the impact of VAT law execution on employment is 0.089 in non-OECD and 0.04 in OECD countries. Therefore the impact in the two groups of countries is both positive and statistically significant. It is also concluded that other forms of taxation have impacts of -0.014 and -0.029 for non-OECD and OECD countries respectively. So it could be said that VAT has a positive impact on employment while other forms of taxation result in decreasing it.
  Keywords: direct taxation, Value Added Tax VAT, employment, panel data