فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (خرداد و تیر 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ابوالفضل ادهمی باجگیران، مریم اسماعیلی *، خاطره سیلانی، طاهره صادقی صفحه 1
  مقدمه
  در فرآیند آموزش مداوم، پرستاران به عنوان یکی از مهمترین مخاطبان در محیط های بیمارستانی نیازمند توسعه آموزش و فراگیری به منظور ارتقاء عملکرد خود هستند. پژوهش حاضر بر اساس نیاز یادگیری مناسب و عمیق پرستاران بخش مراقبت های ویژه به مهارت تفسیر گازهای خون شریانی در مراقبت از بیماران بدحال و تاثیر ارزیابی تکوینی همراه با ارائه بازخورد مناسب در ایجاد این مهارت انجام شده است.
  روش
  این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است که در آن، 90 نفر از پرستاران شاغل به کار در بخش های مراقبت های ویژه سه بیمارستان شرکت کردند. نمونه های این پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس معیارهای ورود انتخاب شدند. مهارت تفسیر گازهای خون شریانی پرستاران قبل و بعد از اجرای مداخله آموزشی اندازه گیری شد. سپس یافته ها با کمک روش های آماری توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میانگین نمرات پیش آزمون در گروه بازخورد کتبی شفاهی ، در گروه بازخورد کتبی 2/27±12/93و در گروه کنترل 2/51±12/43بود. همچنین بین سه گروه در ابتدای مطالعه اختلاف معنی داری وجود نداشت (0/157= P)، و میانگین پس آزمون در گروه بازخورد کتبی شفاهی 1/58±20/33، و درگروه بازخورد کتبی 1/84±18/40، و در گروه کنترل 1/56±15/96بود. پس از انجام مداخله میانگین نمرات گروه ها با هم اختلاف معنی داری داشت (0/001 < p).
  نتیجه گیری
  استفاده از ارزیابی تکوینی همراه با ارائه بازخورد کتبی و شفاهی در فراگیران، میتواند موجب بهبود مهارت تفسیر گازهای خون شریانی شود. بنابراین پیشنهاد می شود از ارزیابی تکوینی همراه با ارائه بازخورد کتبی و شفاهی در برنامه های آموزشی استفاده شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی تکوینی، بازخورد، آموزش مداوم، پرستاران بخش های مراقبت ویژه، تفسیر گازهای خون شریانی
 • محمد ارشدی بستان آباد، مرضیه عبدالعلی پور *، الناز اصغری، لیلا نظری، نفیسه عبدالرحمانی، کبری عابدینی زرین، لیلی ضیاءلامع صفحه 8
  مقدمه
  پرستاران به عنوان بزرگترین نیروی انسانی مراکز بهداشتی درمانی باید اقدامات خود را مبتنی بر شواهد انجام دهند، از این رو باید آگاهی زیادی از اصول روش تحقیق داشته باشند. با توجه به کمرنگ بودن امر پژوهش در میان پرستاران شاغل در بالین، لزوم توجه بیشتر به دانش و آموزش مداوم این جمعیت احساس می شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش روش تحقیق مقدماتی بر دانش پرستاران بالینی شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی در استان آذربایجان شرقی انجام شد.
  روش
  این مطالعه نیمه تجربی با شرکت 90 نفر از پرستاران بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و در سال 1393 انجام شد، افراد با استفاده از اسلاید، کار گروهی و پرسش و پاسخ در طول دو روز و مجموعا 12 ساعت آموزش دیدند . دانش افراد قبل و بعد از برگزاری دوره، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، که روایی و پایایی آن تائید شده بود، سنجیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 و با آمار توصیفی و آزمونT زوجی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمره دانش افراد قبل و بعد از برگزاری کارگاه تفاوت آماری معنی داری داشت و برگزاری کارگاه باعث افزایش دانش افراد شد. همچنین نمره دانش با میزان تحصیلات و جنس ارتباط آماری معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  آموزش روش تحقیق به شکل برگزاری کارگاه باعث افزایش دانش پرستاران می شود. با توجه به اهمیت عملکرد مبتنی در شواهد در بالین و از سویی دور بودن پرستاران از فعالیتهای پژوهشی، لزوم توجه بیشتر نسبت به آموزش مداوم و تاکید بر امر پژوهش در میان این جمعیت توصیه می شود.
  کلیدواژگان: روش تحقیق، دانش، پرستار، آموزش
 • محمدرضا نیلی، حمید عبدی * صفحه 16
  مقدمه
  نوع رویکرد مطالعه و یادگیری دانشجویان، در میزان رضایت از دوره و پیشرفت تحصیلی نقش دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رویکرد مطالعه عمل فکورانه با رضایت از دوره آموزشی و پیشرفت تحصیلی انجام گرفته است.
  روش
  این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان پرستاری ترم سوم، پنجم و هفتم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، و نمونه پژوهش شامل نمونه در دسترس در این مقطع زمانی(187 نفر) بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد رویکرد مطالعه عمل فکورانه متشکل از 25 سوال، و یک گویه کلی به منظور سنجش رضایت کلی از دوره، و از معدل دانشجویان برای پیشرفت تحصیلی استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی(ضرایب همبستگی، تحلیل واریانس، و آزمون t مستقل) استفاده گردید.
  یافته ها
  بین رویکرد مطالعه عمل فکورانه و متغیرهای پیشرفت تحصیلی و رضایت از دوره همبستگی معنی داری وجود داشت(0/001= p). این رابطه بین رضایت از دوره و پیشرفت تحصیلی نیز دیده شده است(0/001= p). یافته ها همچنین نشان داد که با بالا رفتن ترم تحصیلی، همبستگی بین مولفه های مذکور افزایش یافته است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش، رشد مطالعه عمل فکورانه می تواند برای مواجهه با دشواری های نظری آموزش پرستاری و آمادگی در راستای مواجهه با پیچیدگی های محیط بالینی در پرستاران موثر باشد. بنابراین دست اندرکاران و برنامه ریزان آموزشی حوزه آموزش پرستاری می بایست با اتخاذ راهبردهای آموزشی، سعی در ارتقای این مهارتها در دانشجویان خود و ارتقای سلامت در جامعه داشته باشند.
  کلیدواژگان: مطالعه عمل فکورانه، رضایت از دوره آموزشی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان پرستاری، محیط بالینی، سلامت
 • عصمت نوحی *، افشین شکوری صفحه 24
  مقدمه
  مراقبت مبتنی بر شواهد در واقع کاربرد بهترین مستندات علمی در تصمیم گیری های بالینی برای انجام بهترین مراقبت است. یکی از چالش های مهم در این مسیر کارآیی مداخلات پرستاری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل تسهیل کننده و بازدارنده عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاری انجام شد.
  روش
  این پژوهش یک مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعه پژوهش متشکل از پرستاران بالینی، مدیران پرستاری و مدرسین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرمان بود. نمونه مورد مطالعه 300 نفر محاسبه شد. در سال1392 به روش نمونه گیری احتمالی ساده با استفاده از پرسشنامه 12سوالی در زمینه تسهیلات و 24 سوال در زمینه موانع کابرد پرستاری مبتنی بر شواهد بر اساس مقیاس 5 در جه ای لیکرث از کاملا موافق تا کاملا مخالف مورد مطالعه قرار گرفت. برای دستیابی به اهداف تحقیق داده ها با نرم افزار نسخه 16SPSS و با استفاده از آزمون های آماری پارامتری (t-test و ANOVA) و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردید.
  یافته ها
  بیشترین تسهیل کننده از دید پرستاران به ترتیب مربوط به برگزاری دوره های بازآموزی روش های تحلیل و بکارگیری شواهد (27/7%) و بیشترین موانع مربوط به موانع اجرایی (2/2 ± 46) از جمله عدم دسترسی آسان به اطلاعات پژوهشی به روز و کارآمد (38/12%) بود. بین نمره موانع و تسهیلات ارتباط معنی دار و معکوس وجود داشت (0/02= P و 0/15- = r ) بین موانع و تسهیلات بر اساس متغیرهای زمینه ای غیر از متغیر سن و سابقه کار 0/05 >P در مورد بقیه متغیرها ارتباط معنی دار آماری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج ،آموزش بعنوان تسهیل کننده مهم و دسترسی ناکافی به شواهد به عنوان بزرگترین باز دارنده عملکرد مبتنی بر شواهد مطرح بوده است .لذابا مدیریت مناسب رفع موانع و تامین تسهیلات، از طرفی حمایت و تشویق از کاربرد شواهد در عمل، رویکردهای پرستاری تغییرمی یابد. برای دستیابی به این مهم، پرستاران نیازمند آموزش مستمر و کاربردی دراین زمینه هستند.
  کلیدواژگان: پرستاری مبتنی بر شواهد، عملکرد مبتنی بر شواهد، تسهیلات، موانع
 • مسعود خداویسی، افسر امیدی *، شیما فرخی، علیرضا سلطانیان صفحه 31
  مقدمه
  تغییرات شیوه زندگی و عادات غذایی مردم جهت استفاده از غذاهای چرب و انرژی زا و کاهش فعالیت فیزیکی موجب شیوع روبه رشد اضافه وزن و چاقی در زنان شده است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت رفتار تغذیه ای زنان با وزن بالا بر اساس الگوی ارتقای سلامت پندر انجام شد.
  روش
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی 384 زن با شاخص توده بدنی بیشتر از 25 به صورت در دسترس انتخاب شدند. جامعه پژوهش شامل تمام زنان با وزن بالا، مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان فاطمیه شهر همدان در سال 1393 می باشد. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه سازه های مدل پندر و رفتار تغذیه ای انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss ویراست و 16 آزمون های همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
  یافته ها
  میانگین سن زنان با وزن بالا 9/01±38/92 سال و میانگین شاخص توده بدنی (kg/m2 (2/28±29/2 بود. در مطالعه حاضر وضعیت رفتار تغذیه ای در زنان در سطح نامطلوبی بود (12/05±38/7) و نتایج آنالیز رگرسیون، 82% از رفتار تغذیه ای زنان را براساس سازه های موانع درک شده، احساس مثبت مرتبط با رفتار، خودکارآمدی درک شده و تعهد به عمل، پیش بینی کرد (p<0.001،R2 =0.82 F=12.75 ).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه رفتار تغذیه ای زنان در سطح نامطلوبی بود، با توجه به نقش مهم زنان در حفظ سلامت سایر اعضای خانواده، لزوم ارتقائ آگاهی آنان در زمینه رفتارهای تغذیه ای مطلوب و کاهش رفتارهای نامطلوب احساس می شود. بنابراین بر اساس نتایج این مطالعه توصیه می شود در برنامه ریزی برای اجرای مداخلات ارتقاء دهنده رفتار تغذیه ای در زنان باید بر استراتژی های افزایش خودکارآمدی، تعهد به عمل و احساسات مثبت مرتبط با رفتار و کاهش موانع درک شده بیشتر تاکید نمود.
  کلیدواژگان: ارتقاء سلامت، چاقی، زنان، رفتار تغذیه ای
 • داود نصیری زرین قبایی، فرشته طالب پور امیری *، سید محمدرضا حسینی ولشکلایی، رضوان رجب زاده صفحه 40
  مقدمه
  کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدی است که عوامل مهم و متعددی نظیر وضعیت جسمی و روانی بر آن تاثیر می گذارد. از سویی استرس شغلی نیز یکی از عوامل اساسی در کاهش بهره وری در سازمان ها است. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با استرس شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر ساری در سال 1394 انجام شد.
  روش
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که بر روی 940 نفر از پرستاران شاغل در کلیه بیمارستان های شهر ساری، به روش سرشماری انجام شد. گردآوری داده های مطالعه با استفاده از پرسش نامه کیفیت زندگی 36 سوالی و استرس شغلیHSE (Health and Safety Executive) استاندارد انجام گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس، تی تست، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی توسط نسخه 18 نرم افزار SPSS صورت گرفت.
  یافته ها
  اکثریت واحدهای موردپژوهش با فراوانی 62/2 درصد دارای کیفیت زندگی متوسطی بودند. همچنین میانگین و انحراف معیار کلی استرس شغلی 20/94±115/02برآورد شد که نشان دهنده استرس زیاد در پرستاران بود. بین بعد کلی سلامت جسمی و سلامت روانی با تمام ابعاد استرس شغلی به استثنای خرده مقیاس کنترل و حمایت مسئولین ارتباط معنی داری وجود داشت (0/05>p). همچنین بین جنس و نظام کاری با کیفیت زندگی و نیز بین سن، سابقه، وضعیت تاهل و نظام کاری با استرس شغلی افراد ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (0/05>p).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد افزایش استرس شغلی پرستاران بر برخی از ابعاد کیفیت زندگی آنان تاثیر منفی می گذارد. لذا می بایست مدیران پرستاری با آگاهی از نتایج این پژوهش، با برقراری ارتباط صحیح با پرستاران و حمایت آنان در جهت کاهش نیازهای فیزیکی، فشارهای روان شناختی و مشارکت پرسنل در تصمیم گیری ها در جهت کاهش استرس شغلی عمل نمایند که متعاقبا سبب افزایش کیفیت کاری و کیفیت زندگی پرستاران می گردد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، استرس شغلی، پرستاران
 • اعظم محمودی *، لطفعلی خانی، مظفر غفاری صفحه 49
  مقدمه
  هوش اخلاقی و نوع دوستی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار انسانها است و می توانند نقش اساسی در ارتقای رعایت حقوق بیماران داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی رابطه هوش اخلاقی و نوع دوستی با نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران بود.
  روش
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه آماری این تحقیق شامل 200 نفر از پرستاران شاغل علوم پزشکی استان آذربایجان غربی در سال 1393 بودند که به روش خوشه ایچند مرحل ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل و پرسشنامه نوع دوستی کارلو و همکاران و مقیاس حقوق بیماران هوشمند و همکاران استفاده شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شدند و در محیط نرم افزار SPSS ویرایش 19 در سطح معنی داری 0/05> P با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی و آماره های تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه) تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین متغیر نوع دوستی (0/447=r)، مولفه درستکاری (0/234=r)، مولفه مسئولیت پذیری (0/459=r)، مولفه بخشش (0/646=r) و مولفه دلسوزی (0/518=r) با نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (0/05>P). نتایج ضریب همبستگی چند متغیری به روش Enter نشان داد که مولفه های هوش اخلاقی و متغیر نوع دوستی در تبیین نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران (58/8% ) سهم دارند.
  نتیجه گیری
  نتیجه حاصل از این تحقیق نشان داد که مولفه های هوش اخلاقی و متغیر نوع دوستی در پیش بینی نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران نقش دارند. بنابراین، به نظر می رسد با افزایش هوش اخلاقی و نوع دوستی می توان نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران تقویت کرد.
  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، نوع دوستی، نگرش، پرستاران، حقوق بیماران
 • لیلا ولیزاده، محمد زیرک، ناصر پریزاد* صفحه 57
  مقدمه
  اجتماعی شدن حرفه ای پرستاران از ضروریات این حرفه مراقبتی بوده و رابطه مستقیمی با کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرستاران دارد. این مطالعه با هدف بررسی موانع اجتماعی شدن پرستاران و ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع انجام شده است.
  روش
  این مطالعه مروری یکپارچه با استفاده از روش بروم انجام گرفت. در این راستا مطالعاتی که در راستای هدف پژوهشی بودند، به زبان انگلیسی و یا فارسی نگارش شده بودند، دسترسی به متن کامل آنها ممکن بود و سال چاپ آنها مربوط به ده سال اخیر بود وارد مطالعه شدند و مقالات بی نام، بدون تاریخ و غیرعلمی از مطالعه حذف شدند. از دامنه وسیعی از کلید واژه ها همچون اجتماعی شدن حرفه ای، پرستاری و پرستار برای بازیابی مطالعات استفاده گردید. برای یافتن مطالعات مرتبط در کنار مطالعه کتابخانه ای از پایگاه های اطلاعاتی معتبر فارسی و بین المللی همچون sid، magiran، iranmede، google scholar، medline، scopus، Elsevier، pubmed، sciencedirect استفاده شد. در نهایت 21 مقاله وارد مطالعه شدند. داده ها بر اساس روش بروم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل ها نشان داد که موانع اجتماعی شدن پرستاران شامل سه دسته کلی عوامل حرفه ای، عوامل اقتصادی -تسهیلات رفاهی و عوامل اجتماعی می باشد.
  نتیجه گیری
  ارائه مراقبت با کیفیت و مطلوب توسط پرستاران بدون توجه به جایگاه اجتماعی و ارتقاء آن امکان پذیر نمی باشد. لذا، سیستم های بهداشتی و مراقبتی برای ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و رضایتمندی بیماران بایستی موانع حرفه ای، اقتصادی و اجتماعی را مد نظر قرار داده و تمهیدات لازم در جهت رفع این موانع را بکار گیرند.
  کلیدواژگان: اجتماعی شدن، پرستاری، پرستاران، مرور یکپا
|
 • A. Adhami Bajgiran, M. Esmaeili*, Kh Seilany, T. Sadeghi Page 1
  Introduction
  In the process of continuing education, nurses are one of the most important audience in hospitals need the development of teaching and learning methods to enhance their performance. This research is based on the need for proper training of intensive care units (ICU) nurses for arterial blood gas interpretation skills in the care of critical patients and has been done the effect of formative assessment with appropriate feedback for development of this skill.
  Methods
  This is a Quasi Experimental study that 90 nurses working in Critical Care setting of three Hospital were participate in this study. The samples were selected based on available sampling method and inclusion criteria. Arterial blood gas interpretation skills of nurses were measured before and after the educational intervention. Results were compared using descriptive and inferential statistical methods with SPSS Inc. Released 2007. SPSS for Windows, Version 16.0. Chicago, SPSS Inc.
  Results
  The primary mean score were 13.86 ± 3.7 for oral written group, 12.93 ± 2.27 for written group and 12.43 ± 2.51 for control group. Also there were no significant difference between three groups before intervention (P = 0.157). The mean score after intervention were 20.33 ± 1.58 for oral-written group, 18.40 ± 1.84 for written group and 15.96 ± 1.56 for control group. The mean scores between groups have a significant differences after intervention (p
  Conclusions
  This study showed that using formative assessment and provide proper feedback is effective on learning and using formative assessment with written and oral feedback improve arterial blood gas interpretation skills. So it is recommended that formative assessment with written and oral feedback be used in educational programs.
  Keywords: Formative Assessment, Continues Education, Feedback, Intensive Care Units, Nurses, Blood Gas Interpretation
 • M. Arshadi Bostanabad, M. Abdolalipour*, E. Asghari, L. Nazari, N. Abdorrahmani, K. Abedini Zarrin Gaba, L. Zialame Page 8
  Introduction
  Nurses as biggest manpower in health care centers must have evidence based practices, so they need to have knowledge about principles of research methodology, according to the inactivity of nurses about clinical researches, their training and continuing education is necessary.The aim of this study was to determine the effect of research workshop on nurses’ knowledge.
  Methods
  This quasi-experimental study was conducted on the 90 personnel in Medical University at East Azarbaijan province, in 2014. Participants were trained in the two-days workshop for 12 hour, by using slides and through teamwork. The knowledge of Participants, was measured before and after the course with using a researcher made questionnaire (that content validity was conducted and it’s reliability was approved). Data were analyzed with using SPSS version 17 through descriptive statistics and paired T-test.
  Results
  The difference between mean scores of the pre-test and post-test mean score was statistically significant, and the training course increased knowledge about research methodology. Also the score of knowledge was significantly correlated with gender and education.
  Conclution: Teaching research methodology in the form of workshop, increasded knowdlege of nurses,due to the importance of evidence based practices and nurses’s separation from research activities, more attention to the continuing education and emphasis on research activities among this population is recommended.
  Keywords: Research Methodology, Knowledge, Nurse, Education
 • Mr Nilli, H. Abdi* Page 16
  Introduction
  Type of students ’ studying and learning approaches play a role in student's satisfaction of course and academic achievement. The purpose of this study was to determine the relationship between study approach to Deliberative practice and Course Satisfaction and Academic Achievement .
  Method
  The method of the study was descriptive- correlation. The statistical population included all the third, fifth and seventh semesters nursing undergraduate students of Isfahan University of Medical Science, and the statistical sample (n=187) was selected through convenient sampling. The data were collected by Questionnaire of Study Approach to Deliberative Practice that includes 25 items and developed by Duvivier & et al (2011), a general item to measure overall satisfaction of the course, and the students average. For data analysis, descriptive and inferential statistics (correlation coefficients, ANOVA, Independent t-test) was used.
  Result
  There was a statistically significant correlation between study approach to deliberative practice and Course Satisfaction and academic achievement (p=0.001). This correlation was also observed between Course Satisfaction and academic achievement (p=0.001, r=0.74). The results also showed that With increase in semester of nursing students, the correlation between components were too increased.
  Conclusion
  The results of this study can be used to deal with theoretical problems of nursing education and preparation to deal with the complexity of the clinical environment. Therefore, policymakers and educational planners of nursing education should with adopting educational strategies, trying to improve the skills of their students and health promotion in the community.
  Keywords: Deliberative Practice Study, Course Satisfaction, Academic Achievement, Nursing Students, Clinical environment, Health
 • E. Nouhi*, A. Shakouri Page 24
  Introduction
  evidence-based care in the use of the best scientific evidence in clinical decisions and do the best care. It is one of the major challenges in the nursing interventions. This study aimed to determine of facilities and barriers to evidence-based nursing.
  Methods
  This study was a cross-sectional. The study population included clinical nurses, nurses, managers and nurse educators. The sample was calculated of 300 persons by simple random sampling method. Based on Rostas tool, then carried out good validity and reliability in order (r=0.83, r=0.79) was used. To achieve the objectives of the research using software SPSS 16 and data was analyzed by parametric (t-test and ANOVA) and Pearson correlation coefficient.
  Results
  Most nurses in order to viewpoint were the facilitates of training courses and development of methods to analyze evidence (27.7%) and most of the barriers to implementation barriers (42.6 ± 2.2) the lack of easy access to information and research to date and effective (38.12%). There were between barriers and facilitate relationship meaningful and negative significant P= 0.0 2 , r = - 0.15 Between barriers and facilities based on demographic variables other than age and work experience P
  Conclusion
  By removing barriers and providing facilities, However support and encourage the use of EBP, nursing Approaches will change. To achieve this, nurses need ongoing training and practice in this field.
  Keywords: Evidence, Based Nursing, Evidence, Based practice, facilities, barriers
 • M. Khodaveisi, A. Omidi*, Sh Farokhi, A.R. Soltanian Page 31
  Introduction
  Changes in lifestyle and dietary habits of the people to use unhealthy foods and reduce physical activity leading to the high prevalence of overweight and obesity in women. This study aimed to determine the dietary behavior status and its predictors based on the Pender`s health promotion model constructs among overweight women.
  Method
  This descriptive-analytical study was carried out on 484 women with a body mass index greater than 25 that selected through convenience sampling. The study population included all women with high weight, referred to the Fatemieh hospital clinics in Hamedan, 2014. Data were collected using questionnaires, Pender`s model constructs and dietary behavior. Statistical analysis of the data was performed by SPSS (version 16) software and statistical tests being correlation and regression analysis.
  Results
  Average age of women with overweight was 38.29±9.01 years and mean BMI was 29.2 ± 2.28 (kg / m2). In this study, mean dietary behavior in women was Undesirability (38.7 ± 12.05). Results of regression analysis showed that the 82% of the variability in dietary behavior of the overweight women was predicted by the following structures: perceived benefits, perceived barriers, negative feelings associated with the behavior, self-efficacy and Commitment to a plan of action(R2 =0. 82, F =12. 75, p
  Conclusion
  The feeding behavior of women was unacceptable, According the important role of women in maintaining the health of other family members, they need to raise awareness on optimum nutritional behaviors and reducing undesirable behaviors felt. Therefore, based on the results of this study recommended In planning for promoting feeding behavior intervention strategies in women should emphasized to increase self-efficacy, the positive feelings associated with the behavior and Commitment to a plan of action and reduce perceived barriers.
  Keywords: Health Promotion, Obesity, women, Feeding behavior
 • N. Nasiry Zarrin Ghabaee, F. Talebpour Amir*, Mr Hosseini Velshkolaei, R. Rajabzadeh Page 40
  Introduction
  quality of life is a multidimensional concept that important and various factors such as physical and psychological effect on it. Moreover, the Job stress is one of the most important factors in reduced productivity in organizations. The present study was performed to determine quality of life and its relationship with Job stress among nursing staff in hospitals of sari, in 2015.
  Method
  This descriptive- analytical study was performed on 940 people in among nursing staff in hospitals of Sari, in 2015. The samples were selected by census sampling method. Data were gathered using particular questionnaires of quality of life (SF-36) and HSE (Health and Safety Executive) Job stress. Collected data were analyzed by ANOVA, t-test, Pearson's correlation and Linear Regression using SPSS software (V18).
  Results
  The majority of samples with frequency of 62.2% had a moderate quality of life. Also The Mean±SD of Job stress was 115.02±20.94 that represents a great stress in nurses. Also a significant correlation observed between general aspects physical health and mental health with all aspects of job stress except Control and support of authorities (P
  Conclusion
  Findings showed that increases a job stress has a negative effect on some aspects of quality of life. So, nursing managers by aware of this result, with proper communication and support them in order to reduce the physical requirements, psychological pressure and stuff participation in decision-making in order to reduce job stress and following that increase job quality and improve the quality of life, act.
  Keywords: Quality of life, Job Stress, Nurses
 • A. Mahmoodi*, L. Khani, M. Ghaffari Page 49
  Introduction
  Moral intelligence and altruism are the most effective factors on human behavior and it can have be the basic role in expanding of patient rights. The purpose of this study was to investigate the relationship between moral intelligence and altruism with nurse's attitude to the rights of patients.
  Method
  This is a descriptive-correlational study carried out with 200 nurses in western Azerbaijan in 2015. Kiel and Lennik moral intelligence scale, Carlo and et al altruism scale and Hoshmand and et al rights questionnaire have been used for data collection.
  Results
  The results of this study indicated that there was a positive relationship between nurses attitude of patients’ rights with altruism (r=0.447), subscale honesty (r=0.234), subscale responsibility(r=0.459), subscale forgiveness (r=0.646) and subscale compassion (r=0.518) of moral intelligence. That was significant at p
  Conclusion
  the results indicated the subscales of moral intelligence and altruism variable has have role in explaining nurses attitude of rights of patients. Thus, it seems that the growth of the moral intelligence and altruism increases the nurses’ attitude to the rights of patients.
  Keywords: Moral Intelligence, Altruism, Attitude, Nurses, Rights of Patients
 • L. Valizadeh, M. Zirak, N. Parizad* Page 57
  Introduction
  Professional socialization of nurses is essential in this caring profession and has a direct link with the quality of provided services. This study has been conducted with the aim of investigating the barriers of the socialization in nurses and provide strategies to address these barriers.
  Method
  This integrative review conducted based on the Broome approach. The studies that related to the purpose of study, being written in English or Persian, the full text was accessible and were published in the last 10 years, entered into research. Articles without name, no date and non-scientific were excluded. A wide range of Keywords such as Professional Socialization, Nursing, Nurse was used to retrieve related studies. Besides studying library, Persian and International accredited online databases such as Magiran, SID, Iranmedex, Pubmed, google scholar, MEDLINE, Scopus, Elsevier and Sciencedirect were used. Ultimately, 21 articles were included. Data were analyzed based on Broom's method.
  Results
  Analysis results showed that professional socialization of nurse's barriers consist of three main categories of professional factors, economic- welfare facilities factors and social factors.
  Conclusion
  It's impossible to provide desirable and quality care by nurses without considering their social status and promoting it. So, health care system needs to consider professional, economic and social barriers and apply the necessary measures to eliminate these barriers in order to improve the quality of care and patient satisfaction.
  Keywords: socialization, nursing, nurses, integrative review