فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 59، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فتانه اسماعیلی*، علی نوری، علیرضا مرادی صفحه 5
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی های رایانه ای آموزش توجه بر شبکه های توجه و خلق دانش آموزان پیش دبستانی دارای نارسایی توجه/ بیش فعالی صورت گرفت.
  روش
  طرح شبه آزمایشی با گروه کنترل مورد استفاده قرار گرفت. نمونه شامل 20 دانش آموز تشخیص گرفته در مصاحبه بالینی با معیارهای انجمن روانپزشکی آمریکا نسخه 5 بودند و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش (هرگروه 10 نفر) قرار گرفتند. دو گروه در پیش آزمون هوش ریون تفاوت معناداری نداشتند. آزمون شبکه های توجه برای اندازه گیری توجه و فرم کوتاه پرسشنامه رفتاری کودکان برای اندازه گیری خلق بکار گرفته شد. گروه آزمایشی 10 جلسه نیم ساعته و سه روز در هفته تحت آموزش قرار گرفتند.
  یافته ها
  در تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه آزمایش در میزان پاسخ های صحیح در آزمون شبکه های توجه نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری نشان دادند( 001/0> P، 387/46 = F)، در حالیکه تفاوت معناداری میان شبکه های گوش بزنگی، جهت یابی و کنترل اجرایی میان دو گروه دیده نشد. در ویژگی های خلقی، گروه آزمایش در مهم ترین مقیاس آن یعنی کنترل کوششمند، نمرات بهتری نسبت به گروه کنترل کسب کردند و تفاوت معنادار مشاهده شد( 05/0> P، 256/5 = F).
  نتیجه گیری
  بازی های رایانه ای آموزش توجه می تواند به عنوان روشی موثر برای بهبود توجه و کنترل کوششمند دانش آموزان دارای نارسایی توجه/ بیش فعالی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نارسایی توجه، بیش فعالی، بازی های رایانه ای آموزش توجه، شبکه های توجه، ویژگی های خلقی، کنترل کوششمند
 • هدی موزونی، رضا نیلی پور*، زهرا قریشی، بهروز دولتشاهی، اعظم ریوندی صفحه 21
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی کارکردهای توجه پایدار و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال ویژه زبانی 5 تا 8 سال و مقایسه آن با همتایان طبیعی می باشد.
  روش
  در این پژوهش مقطعی- مقایسه ای و توصیفی- تحلیلی، 76 کودک 5 تا 8 ساله (20 کودک دارای اختلال و 56 کودک همتای سنی طبیعی) با استفاده از آزمون های عملکرد مداوم (توجه پایدار)، برو نرو (بازداری پاسخ) و آزمون تشخیص آسیب ویژه زبانی (انتخاب آزمودنی های دارای اختلال) با آزمون آماری تی مستقل مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  کودکان مبتلا به اختلال ویژه زبانی در عملکرد مولفه های اعلام کاذب در آزمون عملکرد مداوم، خطای ارتکاب و نمره کلی در آزمون برو نرو تفاوت معنادار (05/0P< ) با گروه طبیعی نشان داده اند. این کودکان در دو مهارت توجه پایدار و بازداری پاسخ ضعیف تر از همسالان طبیعی خود عمل می کنند.
  نتیجه گیری
  نقایص کودکان دارای اختلال ویژه زبانی تنها محدود به سطوح زبان نمی شود، بلکه سایر مهارت های شناختی از جمله کارکردهای اجرایی را نیز در بر-می گیرد. لذا توصیه می شود که در روند ارزیابی و مداخله این کودکان به سایر مهارت ها از جمله کارکردهای اجرایی نیز توجه شود.
  کلیدواژگان: اختلال، کارکرد اجرایی، توجه پایدار، بازداری پاسخ، اختلالات گفتار و زبان
 • احمد به پژوه*، عباسعلی حسین خانزاده، سیده زهرا سیدنوری، آیدا یحیی زاده، رقیه کریمی صفحه 33
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی در موقعیت های اجتماعی دشوار و مشکل ساز انجام شد.
  روش
  طرح پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان ابتدایی دارای ناتوانی یادگیری و عادی شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392 بود. نمونه پژوهش شامل 99 دانش آموز دارای ناتوانی یادگیری بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. همچنین 112 نفر دانش آموز عادی به شیوه همتاسازی ( بر اساس سن و هوش) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس طبقه بندی موقعیت های اجتماعی مشکل ساز (داج و همکاران، 1985) استفاده شد.
  نتایج
  یافته های حاصل از تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که کودکان دارای ناتوانی یادگیری در مقایسه با کودکان عادی، در موقعیت های اجتماعی دشوار عملکرد پایین تری داشتند. همچنین نتایج تحلیل واریانس تک متغیری نشان داد که میانگین دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری در مولفه های ورود به گروه همسالان، پاسخ به تحریک شدن، پاسخ به شکست، پاسخ به موفقیت، انتظارهای اجتماعی، و همچنین انتظارهای معلم به طور معناداری بیشتر از دانش آموزان عادی است.
  نتیجه گیری
  دانش آموزان دارای ناتوانی باید یادگیری در مهارت های اجتماعی، مانند مشارکت و همکاری، دوست یابی، روابط با بزرگترها و تحریک های همسالان، آموزش بیشتری ببینند.
  کلیدواژگان: موقعیت های اجتماعی دشوار، دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری
 • مریم لطفی*، حسن محمدزاده، جعفر محمدی، مهدی سهرابی صفحه 43
  هدف
  هدف این تحقیق، بررسی تاثیر یادگیری ناآشکار و آشکار بر اکتساب و یادداری حرکات کودکان کم توان ذهنی است.
  روش
  در این پژوهش نیمه تجربی، 16 نفر از پسران 8 تا 12 ساله کم توان ذهنی بر اساس هوش بهر 70 - 50 به صورت تصادفی انتخاب شده و بر اساس سن و بهره هوشی در دو گروه (هر گروه برای یک نوع تمرین) همسان قرار گرفتند. هر دو گروه در روز اول به انجام آزمون عکس العمل متوالی ( 10 بلوک) با دست راست پرداختند و در آزمون یادداری 2 بلوک را انجام دادند. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، تی مستقل و تی وابسته استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که زمان واکنش و خطا در پاسخ، طی تمرین در هر دو گروه آشکار و ناآشکار کاهش می یابد. مقایسه دو نوع یادگیری در سرعت (زمان واکنش) و دقت (پاسخ صحیح) نشان داد که گروه ناآشکار عملکرد بهتری دارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این تحقیق گروه یادگیری ناآشکار برتر بود، بنابراین بهتر است در یادگیری حرکتی افراد کم توان ذهنی از شرایط ناآشکار استفاده شود.
  کلیدواژگان: یادگیری ناآشکار، یادگیری آشکار، توالی حرکتی، کم، توان ذهنی
 • زهرا کریم زاده*، سعید صداقتی، کیوان ملانوروزی، جابر قلی نژاد صفحه 55
  هدف
  تحقیق حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و عزت-نفس دختران ناشنوای ورزشکار و غیرورزشکار شهر تهران انجام گرفت.
  روش
  نوع تحقیق، علی- مقایسه ای و به روش میدانی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان ناشنوای دختر مقطع متوسطه شهر تهران تشکیل می دادند. نمونه تحقیق شامل 51 دانش آموز ناشنوای ورزشکار و 52 دانش آموز ناشنوای غیرورزشکار بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از مدارس شهر تهران انتخاب شدند. برای ابزار تحقیق از پرسشنامه ویژگی های فردی، پرسشنامه کیفیت زندگی، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج با استفاده از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، t تک نمونه ای و t مستقل نشان داد که بین کیفیت زندگی، شادکامی و عزت-نفس دختران ناشنوای ورزشکار مقطع متوسطه شهر تهران با دختران ناشنوای غیرورزشکار مقطع متوسطه شهر تهران تفاوت معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که میانگین نمره های کیفیت-زندگی، شادکامی و عزت نفس دختران ناشنوایی که ورزشکار هستند، در مقایسه با دختران ناشنوای غیر ورزشکار بیشتر است و این امر بیانگر تاثیر ورزش و فعالیت های بدنی منظم در کیفیت زندگی، شادکامی و عزت نفس دختران ناشنوا است. بنابراین انجام ورزش مستمر برای این دانش آموزان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، شادکامی، عزت نفس، دختران ناشنوا، ورزشکار و غیرورزشکار
 • علی عربانی دانا*، ابراهیم رضاپور، کیومرث جهانگردی صفحه 65
  هدف
  این مقاله در نظر دارد تا وقوع انواع ابزارهای انسجام واژگانی را در کلیه کتاب های فارسی مقطع دبستان ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی در سال تحصیلی 92-91 را بررسی کند.
  روش
  روشی که برای تحلیل متون به کار رفته است، بر اساس مدلی است که توسط هلیدی و حسن (1976) پیشنهاد شده است. داده های این تحقیق یعنی متون، از کتاب های فارسی دبستان ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی گرفته شده اند. مقطع دبستان برای دانش آموزان کم توان ذهنی در کل 6 پایه دارد که برای هر پایه، یک کتاب فارسی تدوین شده است. در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخگویی به سوال های تحقیق از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی تاوکندال استفاده شده است.
  یافته ها
  با افزایش سطح پایه تحصیلی، تغییری در کتاب های فارسی دبستان ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی ، از نظر انواع انسجام واژگانی دیده می شود که از نظر معناداری با هم فرق دارند.
  نتیجه گیری
  تغییری که همگام با با افزایش سطح پایه تحصیلی در کتاب های فارسی دبستان ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی، صورت می گیرد، در مورد مقوله های کلمه مکرر، فراشمول و همنشینی معنادار نیست، اما در مورد مقوله های دیگر از جمله اسم عام و ترادف معنادار است، بدین صورت که، با افزایش سطح پایه تحصیلی، بسامد وقوع ابزارهای ترادف و اسم عام در متون افزایش می یابد، اما بسامد وقوع کلمه مکرر، همنشینی و فراشمول، تغییر معناداری پیدا نمی کند.
  کلیدواژگان: تحلیل متن، کتاب های فارسی - دانش آموزان کم توان ذهنی، مدل انسجام، رویکرد نقش گرا
 • سمیه داداشعلی*، غلامرضا صرامی، پروین کدیور صفحه 77
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تمرینات ساهاجایوگا بر نشانه های نقص توجه/ بیش فعالی، استرس والدین، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی انجام شد.
  روش
  این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود که بر روی 20 دانش آموز ابتدایی با تشخیص نقص توجه/ بیش فعالی و 20 نفر از مادران این کودکان انجام شد. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. از مقیاس اسنپ چهار (فرم والدین)، مقیاس استرس والدینی آبیدین، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی هاشمی و کارنامه تحصیلی به ترتیب جهت تشخیص نشانه های نقص توجه/بیش فعالی، سنجش استرس والدین، تعیین باورهای خودکارآمدی تحصیلی و سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استفاده شد. از آزمون t مستقل و آزمون یومان ویتنی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق بیان کننده آن است که بین دو گروه آزمایش و کنترل در نشانه های نقص توجه/بیش فعالی، اکثر مولفه های استرس والدین به جز مولفه های پذیرندگی، احساس صلاحیت و دلبستگی و خودکارآمدی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد. اما یافته ها تفاوت معناداری در متغیر پیشرفت تحصیلی نشان نداد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد برنامه تمرینی ساهاجایوگا بتواند به کاهش نشانه های اختلال نقص توجه، بیش فعالی، بهبود عملکرد این کودکان و کاهش استرس والدین کمک کند.
  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه، بیش فعالی، تمرینات ساهاجایوگا، استرس والدینی، خودکارآمدی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی
|
 • Fattaneh Esmaeeli, Ali Noori, Alireza Moradi Page 5
  Objective
  The present study was conducted to examine the effectiveness of computerized games for attention on attention networks and temperament of pre-school students diagnosed with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD).
  Method
  The study employed a semi-experimental design with control group. The sample of study includes 20 male students who received DSM-V criteria for ADHD. The subjects were randomly divided into two groups; experimental and control group (n=10). They did not show a difference in the Raven''s Progressive Matrices before treatment. Students’ attention ability was assessed through attention network test (ANT) for children. Children''s Behaviour Questionnaire (CBQ) was used to measure students’ temperament. The experimental group were under training within 10 sessions during three days per week for 30 minutes.
  Results
  Data was analysed using multivariate analysis of variance (MANOVA). Results indicate that there was a statistically significant difference between the mean scores of students of the experimental and control groups on the overall accuracy measure of attention network test in favour of the experimental group. (P
  Conclusion
  It is concluded that computerized games for attention training may include as an effective method for improvement of overall attention ability and effortful control of children with attention deficit/hyperactivity.
  Keywords: Attention deficit, hyperactivity, Computerized games for attention training, Attention networks, Temperament, Effortful control
 • Hoda Mowzooni, Reza Nilipour*, Zahra Sadat Ghoreishi, Behrouz Dolatshahi, Azam Rivandi Page 21
  Objective
  This study intends to evaluate sustained attention and response inhibition as two components of executive functions in 5 to8 years’ old children with specific language impairment and comparing the results with their age match peers.
  Method
  In this cross sectional-comparative and analytic- descriptive study¡ 76 children aged 5 to 8 (20 SLI and 56 aged matched) were evaluated using Continuous Performance Tests (CPT) (sustained attention)¡ Go No Go (response inhibition) and Persian Specific Language Impairment Battery. The data were analyzed using SPSS-18.
  Results
  The score of children with SLI were significantly different (P
  Conclusion
  Deficiency of children with SLI is not limited to different levels of language¡ but they are also limited in cognitive skills such as executive functions. Therefore¡ it is recommended that clinicians pay attention to other skills such as executive functions during assessment and intervention of SLI children.
  Keywords: Disorder, Executive function, Sustained attention, Response inhibition, Speech, language disorders
 • Ahmad Behpajooh*, Abbas Ali Hosseinkhanzaheh, Seyyedeh Zahra Seyyed Noori, Aida Yahyazadeh, Roghaie Karimi Page 33
  Objective
  Social behaviors impact on over all aspects of life of children and affect their social adjustment and happiness. Therefore¡ the purpose of the study was to compare the students with learning disability and normal students in different problematic social situations.
  Method
  This resea-rch was an Ex Post Facto design. The statistical population includes all elementary students with learning disability and normal students in 2013-2014 academic years. The sample of study consists of 99 students with learning disability that were selected by random cluster sampling method. Also¡ 112 normal students matched in terms of their age and intelligence was selected. Taxonomy of Problematic Social Situations for Children was used for collecting data (Dodge¡ et al¡ 1985).
  Results
  The results of multivariate analysis of variance showed that children with learning disabilities in compare with normal children had lower performance in problematic social situations. The results of univariate analysis of variance also revealed that score of children with learning disability is significantly higher than normal children in components such as peer group entry¡ response to provocation¡ response to failure¡ response to success¡ social expectations¡ and teacher expectations.
  Conclusion
  The results of this study show that students with learning disabilities should receive more training in social skills such as partnership and cooperation¡ finding friend¡ relationships with adults and peers stimulation.
  Keywords: Problematic social situations, Students with learning disability
 • Maryam Lotfi*, Hasan Mohamadzade, Jafar Mohamadi, Mahdi Sohrabi Page 43
  Objective
  The aim of this research is to compare explicit and implicit learning in children with intellectual disability.
  Method
  In this semi experimental study¡ 16 boys with age 8 to 12 according to IQ (50-70) randomly were selected randomly and participants were assigned according to age and IQ into two groups homogenous. At the first day of the research¡ participants in both groups performed a serial reaction time task with 10 blocks by right hand. In retention test was performed 2 blocks. ANOVA repeated measure¡ paired t-test and independent t- test was used for analysing data.
  Results
  The results showed that response time and error decrease in both explicit and implicit groups. Comparing the two types of learning showed that speed (reaction time) and accuracy (correct answers) in implicit group were improved. According to the results¡ implicit learning group was improved.
  Conclusion
  Therefore¡ it is better that implicit condition be used for motor skill in people with intellectual disability.
  Keywords: Motor sequence, Explicit learning, Implicit learning, Intellectual disability
 • Zahra Karimzadeh*, Saeed Sedaghati, Keivan Molanorozy, Jaber Gholinezhad Page 55
  Objective
  The aim of this study is to compare quality of life¡ happiness and self-esteem in athlete and non-athlete deaf girls of Tehran.
  Method
  This is a retrospective-comparative research. Population of study includes all high school deaf students in Tehran. The sample consisted of 51 athlete deaf students and 52 non athlete deaf students. The subjects were selected by cluster random from schools of Tehran. The following tools are used for collecting data: quality of life questionnaire (36-SF) happiness questionnaire (OHI) & Self-esteem Questionnaire Coppersmith (SEI).
  Results
  The results showed that quality of life¡ happiness and self-esteem of athlete deaf girls were significantly different from non-athlete deaf girls.
  Conclusion
  This study showed that the mean score of quality of life¡ happiness and self-esteem of athlete deaf girls is significantly more than non athlete deaf girls. This finding indicates the impact of exercise and regular physical activity in non-deaf girls. Therefore¡ persistent exercise is suggested for deaf students.
  Keywords: Quality of life, Happiness, Self, esteem, Deaf girls, Athlete, non, athlete
 • Ali Arabani Dana*, Ebrahim Rezapour, Kyomars Jahangardi Page 65
  Objective
  The aim of this study is to investigate the occurrence of lexical cohesion devices in Farsi Textbooks for intellectually- disabled students.
  Method
  The method is based on the model proposed by Halliday and Hasan. The data is taken from Persian Textbooks for intellectually- disabled students. The elementary school for intellectually- disabled students consists of six grades and for each grade¡ one Persian textbook is designed. SPSS software is used for analysing data and to answer the study questions¡ covariance test is used.
  Results
  There are some changes in lexical cohesive devices with the increasing level grade. These changes have had significant differences.
  Conclusion
  A change that occurred with increasing level grade of mentally-disabled students is not significant for the same item¡ superordinate and collocation but it is significant for the frequency of synonymy and general words. In other words¡ frequency of synonymy and general words increases with increasing level grade but the frequency of same item¡ superordinate and collocation has no meaningful changes.
  Keywords: Text analysis, Persian textbooks, Intellectually disabled students, Cohesion model, Functional approach
 • Somayeh Dadashali, Gholam Reza Sarami, Parvin Kadivar Page 77
  Objective
  The purpose of the present study was to investigate the effect of SahajaYoga training on attention¡ hyperactivity¡ parental stress¡ academic self-efficacy and academic achievements in stu-dents with Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (ADHD).
  Method
  A quasi-experimental study was conducted on 20 students ageing 8 to 11 years with ADHD and 20 parents of these students. The par-ticipants were randomly assigned to experimental and control groups. By SNAP-IV scale (form of parents)¡ parental stress was measured by the Par-enting Stress Scale (PSI)¡ academic self-efficacy questionnaire of hashemi was used to measure academic self-efficacy beliefs and academic rec-ords was used to measure the academic achieve-ment. The independent t-test and U mann-whitney test were used to analyze the collected data.
  Re-sults: The results indicated that there was a signifi-cant difference between the experimental and con-trol groups in terms of attention deficit-hyperactivity’s symptoms¡ academic self-efficacy and most items of parental stress except accepta-bility¡ sense of competence¡ parental attachment. Also¡ there was no significant difference in aca-demic achievements.
  Conclusion
  According to this study¡ it seems that Sahaja Yoga exercises can be used to ameliorate ADHD symptoms¡ improve performance of these children and reducing paren-tal stress.
  Keywords: Attention deficit disorder, Hyperactivi, ty, Sahaja Yoga exercises, Parental stress, Aca, demic self, efficacy, Academic achievement