فهرست مطالب

طب کار - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 22، بهار 1395)

نشریه طب کار
سال هشتم شماره 1 (پیاپی 22، بهار 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/05/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ناهید عباسی زاده، مریم بهرامی هیدجی*، سید مجتبی یاسینی اردکانی صفحات 1-9
  مقدمه
  این مطالعه با هدف پیش بینی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی بر اساس ناگویی خلقی، سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان نابارور انجام شد.
  روش بررسی
  جامعه مورد بررسی در این مطالعه را کلیه زنان مبتلا به ناباروری تشکیل می دهند. بدین منظور تعداد 74 زن مبتلا به ناباروری بر اساس فرمول انتخاب حجم نمونه در تحقیقات همبستگی به روش نمونه گیری در دسترس، از مرکز ناباروری علوم تولید مثل شهر یزد انتخاب شدند و در این پژوهش شرکت کردند. افراد گروه نمونه پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده چند وجهی، دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور، ناگویی خلقی TAS، پرسشنامه کیفیت زندگی WHO را تکمیل کردند. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده به وسیله پرسشنامه، توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  یافته های حاصل نشان داد بین ناگویی خلقی در زنان مبتلا به ناباروری و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی، رابطه معنی دار وجود دارد بین سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با ابعاد کیفیت زندگی، رابطه منفی و بین سبک دلبستگی ایمن و ابعاد کیفیت زندگی، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و بین حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان مبتلا به ناباروری و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی نیز رابطه معنی دار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد ناگویی خلقی، دلبستگی ایمن و حمایت ادراک شده از جانب خانواده با کیفیت زندگی زنان مبتلا به ناباروری رابطه مثبت و معنی دار دارد.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، سبک دلبستگی، ناگویی خلقی، کیفیت زندگی
 • امین نیکخواه، باقر عمادی، مهدی خجسته پور، سید رضاعطارزاده حسینی، مهدی مهجور صفحات 10-19
  مقدمه
  با توجه به شرایط نامناسب کاری کاربران ماشین های کشاورزی، انجام مطالعاتی با هدف بهبود وضعیت ارگونومیک کار با این ماشین ها ضروری است. بر این اساس، هدف از این مطالعه، مقایسه ارگونومیک کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399 با ثبت فعالیت الکتریکی عضلات به روش الکترومیوگرافی بود.
  روش بررسی
  تعداد افراد مورد بررسی 25 نفر می باشد. عضلات مورد بررسی نیز، شش عضله دوقلو داخلی، دوقلو خارجی، پهن داخلی، پهن خارجی، کوادراتوس لومباروم و تراپزیوس بودند. فعالیت الکتریکی عضلات در فواصل زمانی 30 ثانیه قبل از کلاچ گیری، در طی 60 ثانیه کلاچ گیری و 60 ثانیه استراحت پس از کلاچ گیری، ثبت شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که عضلات پهن داخلی و دو قلو داخلی با نسبت RMS فعالیت الکتریکی در طی 60 ثانیه کلاچ گیری نسبت به قبل از آن، به ترتیب 16/6 و 82/2 تحت تنش بیشتری در هنگام کلاچ گیری تراکتور MF285 قرار گرفتند. عضله های پهن داخلی و دوقلو خارجی نیز در هنگام کلاچ گیری تراکتور MF399 تحت تنش بیشتری قرار داشتند. در تمامی عضلات، غیر از عضله دو قلو خارجی، نسبت فعالیت الکتریکی عضلات در هنگام کلاچ گیری تراکتور MF285 بیشتر از تراکتور MF399 بود.
  نتیجه گیری
  در نتیجه، کاربران تراکتور MF285 و به طور کلی دو عضله پهن داخلی و دو قلو داخلی، در هنگام کلاچ گیری تحت تنش بیشتری قرار گرفتند. همچنین این دو عضله در مدت زمان طولانی تری پس از کلاچ گیری نسبت به سایر عضلات به حالت ریکاوری بازگشتند.
  کلیدواژگان: ارگونومیک، عضله، تراکتور و نسبت RMS
 • غلامحسین حلوانی، جواد رادپور*، اسماعیل شجاع، صالح غلامی ارجنکی، یحیی خلیفه صفحات 20-33
  مقدمه
  با تغییر تکنولوژی و کاربری مواد و ماشین آلات جدید و به تبع آن افزایش حوادث و جراحات شغلی در صنایع مختلف، لزوم انجام آنالیز ایمنی شغلی، همراه با ارائه آموزش ها و دستورالعمل های اجرایی مشخص می شود. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر آموزش بر کد ارزیابی ریسک در واحد بارگیرخانه شرکت تولید سیمان با بهره گرفتن از تکنیک آنالیز ایمنی شغلی کمی شده می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی از نوع مداخله ای بر روی 10 شغل در واحد بارگیرخانه شرکت تولید سیمان صورت گرفت. پس از مشخص نمودن مشاغل و دسته بندی خطرات بوسیله آنالیز ایمنی شغلی (JSA)، شدت و احتمال ریسک از جداول مخصوص استاندارد MIL-STD-E882(ویرایش پنجم)، استخراج و کد ارزیابی ریسک اولیه (RAC1) محاسبه شد. با توجه به جداولJSA، نیازسنجی آموزشی مشاغل، انجام و برنامه آموزشی به همراه دستورالعمل ایمن کار، برای صاحبین مشاغل ارائه شد، سپس کد ارزیابی ریسک ثانویه (RAC2) محاسبه گردید.
  نتایج
  بطور کلی در مجموع 10 شغل مورد بررسی، 119 ریسک شناسایی شد که 33/53 درصد در محدوده ریسک قابل قبول، 5/22 درصد در محدوده پایین ترین حدود ریسک قابل قبول(ALARP) و 17/24 درصد در محدوده غیر قابل قبول قرار گرفتند. این ریسک ها بعد از انجام مداخله به 69 درصد در محدوده ریسک قابل قبول و 31 درصد در محدوده پایین ترین حدود ریسک قابل قبول تغییر یافت.
  نتیجه گیری
  انتظار می رود متصدیان ایمنی و بهداشت شغلی ضمن برگزاری دوره های بازآموزی و آموزش پرسنل برای انجام کار به روش ایمن، در جهت کاهش میزان حوادث و کنترل خطرات گام بردارند.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، آنالیز ایمنی شغلی (JSA)، کد ارزیابی ریسک(RAC)، برنامه های آموزش ایمنی
 • سعیده محمدی کاجی، محمد جواد زارع سخویدی*، ابوالفضل برخورداری، مهرداد مستغاثی، فریبا زارع سخویدی، رضا قربانی، رضیه سلطانی گردفرامرزی صفحات 34-42
  مقدمه
  مواجهه گرد و غبار در هوای تنفسی، از جمله عوامل زیان آور شایع محیطی در کارگاه ها بوده که می تواند تاثیرات مخربی بر سلامت داشته باشد. در این مطالعه، مواجهه کارگران با ذرات در هوای استنشاقی با شیوه های مرسوم و همچنین GIS مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  پژوهش به صورت مقطعی-تحلیلی، انجام و حجم نمونه از طریق گروه های مواجهه همگن(SEG) تعیین و ارزیابی مواجهه محیطی و فردی بر اساس روش های استاندارد و شیوه نمونه برداری فردی و محیطی انجام گردید. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار GISبرای تعیین نقشه های توزیع بررسی گردید.
  نتایج
  میانگین غلظت مواجهه با گرد و غبار برای هر فرد در گروه های مواجهه همسان mg/m3 61/8 ارزیابی شد. بالاترین سطح مواجهه فردی در اپراتور پودرساز با مقدار mg/m313/21 و کمترین در اپراتور مفتول ریز با مقدار mg/m3 97/1 برآورد گردید. حداقل غلظت محیطی در سالن برش( mg/m305/0) و حداکثر مقدار آن در سالن پودر( mg/m322) برآورد گردید. نتایج حاصل از ارزیابی با معیارهای AIHA در تمام روش ها نشان داد که سالن های پودر سازی، مواد سازی و بسته بندی بالاترین غلظت و سالن برش پایین ترین غلظت گرد و غبار را دارد. مقایسه با روش GIS نشان داد که در شیوه مذکور، تعداد افراد بیشتری در ناحیه خطر دسته بندی می گردند.
  نتیجه گیری
  استفاده از شیوه SEG می تواند در ارزیابی مواجهه تنفسی در صنایع با تعداد نفرات بالا مورد استفاده قرار گیرد.GIS در غربالگری آلودگی هوای محیط کار از طریق ارائه مجموعه خدمات از جمله امکان گروه بندی به نواحی مختلف، ایجاد گزارش بر اساس نقشه نقش مهمی ایفا می نماید.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات جغرافیایی، ارزیابی مواجهه، آلودگی هوا، بهداشت حرفه ای، درون یابی
 • علی ساعت چیان، ناهید خوشرفتار یزدی*، سمیرا زارعی خیبری، حسن قادری جاقرق صفحات 43-53
  مقدمه
  با توجه به شیوع بالای دردهای میوفاشیال عضله ذوزنقه در کاربران کامپیوتر(کارمندان) که منجر به ناتوانی، غیبت از کار، خستگی زودرس همچنین کاهش کارایی کارمندان به دلیل سردردهای مکرر ناشی از وجود نقاط ماشه ای در گردن می شود، لازم است تا به بررسی روش های درمانی برای تسکین این دردها پرداخته شود. لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر ماساژ کوتاه مدت با تمرینات کشش تسهیل عصبی عضلانی NFE (Neuromuscular Facilitation Exercises) بر درد گردن و شانه کارمندان دارای نقاط ماشه ای در عضله ذوزنقه می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه به روش کارآزمایی بالینی روی 42 بیمار(کارمندان زن و مرد علوم پزشکی مشهد) انجام گرفت. گروه مورد مطالعه شامل بیمارانی بود که علائم بالینی و معاینه فیزیکی مبنی بر وجود نقاط ماشه ای در ناحیه گردن در آنها وجود داشت. افراد پس از مشابه سازی از نظر سن، مدت زمان علائم و شدت درد، به صورت تصادفی به سه گروه کنترل، گروه تجربی1(ماساژ کوتاه مدت) و گروه تجربی2( تمرینات NFE) تقسیم شدند. مداخله درمانی روی بیماران انجام گرفت و قبل و بعد از درمان شاخص های شدت درد، درد گردن، درد شانه، ناتوانی شانه، ناتوانی و درد شانه، بررسی شد و تغییرات در داخل گروه و بین سه گروه با استفاده از روش آماری آنوا یک طرفه مورد مقایسه قرار گرفت.
  نتایج
  ماساژ کوتاه مدت و تمرینات NFE پس از یک جلسه باعث کاهش معنی دار درد شد(05/0>P). و درد گردن، درد شانه، ناتوانی شانه، ناتوانی و درد شانه به طور معنی داری کاهش یافت(05/0>P) اما تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد(05/0P>).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد هر دو روش ماساژ کوتاه مدت و تمرینات NFE، اثر مشابهی در درمان درد نقاط ماشه ای عضله ذوزنقه دارند. با توجه به تحقیقات کمی که در این زمینه انجام شده است، نیاز به مطالعات بیشتری می باشد.
  کلیدواژگان: ماساژ کوتاه مدت، تمرینات تسهیل عصبی عضلانی، درد گردن و شانه، نقاط ماشه ای
 • محمد زارع زاده، مهدی رعدآبادی، فتانه شاطرزاده، سمیه عابدینی، سوگند تورانی* صفحات 54-65
  مقدمه
  خطرات ایمنی بیمار، یکی از مهم ترین چالش های نظام سلامت تمام کشورها محسوب می شود که تضمین ایمنی بیمار را به خطر می اندازد. لذا شناخت این خطرات و اولویت بندی آنها به منظور تدوین سیاست های مداخله ای باید مورد توجه قرار گیرد.
  روش بررسی
  پژوهش توصیفی-مقطعی حاضر، در سال 1394، در کلیه بخش های درمانی یک بیمارستان آموزشی-درمانی به انجام رسید. گردآوری اطلاعات، از طریق مصاحبه با 25 نفر از مسئولین بالینی بیمارستان و رابطین ایمنی بیمار در بخش های درمانی و توزیع پرسشنامه انجام گرفت. تحلیل داده ها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی((AHP و با استفاده از نرم افزار 11 Expert Choice صورت پذیرفت.
  نتایج
  در بین مخاطرات بخش داخلی، نیدل استیک شدن پرسنل، بالاترین اولویت(231/0) و گرافی اشتباه از بیمار، پایین ترین اولویت(028/0) را کسب نمود. در بین مخاطرات بخش مراقبت ویژه، جراحی و اتاق عمل، بالاترین اولویت به ترتیب مربوط به عدم کنترل سطح هوشیاری بیماران(316/0)، عدم کنترل دقیق بیماران بعد از عمل جراحی(199/0) و ترانسفوزیون خون اشتباه(209/0) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش کارکنان در کاهش خطرات مورد اشاره، باید آموزش های تئوری و عملی کارکنان در خصوص روش های ارزیابی خطر صورت گیرد و چک لیست تزریق و جراحی ایمن توسط آنها اجرا و از سوی مسئول ایمنی بیمار مورد پایش قرار گیرد. همچنین سیستم یکپارچه ثبت و گزارش خطا برای شناسایی رخدادها انجام گیرد.
  کلیدواژگان: پیامد رویداد بیمار، بیمارستان، تحلیل سلسله مراتبی
 • محبوبه خورسندی، ناصر شرفخانی*، رضا تاجیک، مهدی رنجبران صفحات 66-75
  مقدمه
  امروزه محتوای مدرسه کمر نسبت به گذشته تغییر یافته و دامنه وسیعی از آموزش رعایت اصول ارگونومیک، برنامه های ورزشی، طراحی محیط کار، تغییر در سازماندهی کار و شیوه زندگی را در بر دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر برنامه آموزشی طراحی شده مدرسه کمر در قالب مولتی مدیا با محوریت ارتقاء عملکرد پیشگیری کننده از کمردرد مزمن در پرستاران می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مداخله ای(نیمه تجربی) بر روی 100 نفر از پرستاران بیمارستان های آموزشی-دولتی شهر اراک انجام گرفت که به روش نمونه گیری احتمالی چند مرحله ای در گروه مداخله(50 نفر) و گروه کنترل(50 نفر) وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات فردی و چک لیست عملکرد بود. پس از جمع آوری داده ها در مرحله اول نسبت به مداخله آموزشی مدرسه کمر در قالب مولتی مدیا اقدام گردید و در مرحله دوم(3ماه پس از مداخله) داده ها جمع آوری و آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 20 و با بهره گیری از آزمون های کای اسکوئر، تی مستقل، تی زوجی انجام شد.
  نتایج
  میانگین نمرات رعایت رفتارها و اصول ارگونومی پیشگیری کننده از کمردرد مزمن در قبل از مداخله آموزشی در دو گروه کنترل و مداخله تفاوت معنی داری نشان نداد(05/0P>). اما بعد از ارائه برنامه آموزشی مدرسه کمر در قالب مولتی مدیا، در پرستاران گروه مداخله نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دشت(001/0P<).
  نتیجه گیری
  برنامه آموزشی مدرسه کمر در قالب مولتی مدیا با توجه به محاسنی که مولتی مدیا در رفع برخی از موانع آموزشی در خصوص رعایت رفتارها و اصول ارگونومی پیشگیری از کمردرد دارد باعث بهبود و ارتقاء عملکرد پیشگیرانه پرستاران شد.
  کلیدواژگان: مدرسه کمر، مولتی مدیا، کمردرد مزمن، پرستار، ارگونومی
 • مریم مقصودی پور، هدی نبوی* صفحات 76-87
  مقدمه
  طراحی مناسب ایستگاه کاری اداری برای تایپیست ها و شیب مناسب صفحه کلید، می تواند از بروز بیماری های عضلانی اسکلتی اندام فوقانی، پیشگیری کند. هدف این مطالعه مقایسه زوایای حرکت مچ دست و انگشتان هنگام تایپ در ایستگاه های کاری متفاوت با شیب های متفاوت صفحه کلید می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، تعداد 10 نفر از کارکنان زن تایپیست دانشگاه به روش تصادفی انتخاب شدند. آزمایش بر روی دو صندلی متفاوت قابل تنظیم و غیرقابل تنظیم و با چهار زاویه متفاوت شیب صفحه کلید شامل صفر، 7+، 15+ و 7- درجه تست شد. داده های کینماتیک مچ دست و انگشتان، توسط سیستم آنالیز حرکت Vicon و نرم افزار MATLAB محاسبه شد.
  نتایج
  در مورد میانگین زوایای فلکسیون مچ دست، اختلاف معنی دار بین زوایا در شیب های صفحه کلید، متفاوت دیده شد. در ایستگاه کاری با صندلی قابل تنظیم، کمترین مقدار میانگین مشاهده شده برای حداکثر، میانگین و حداقل فلکسیون، برای شیب صفحه کلید، 15 درجه اندازه گیری شد. مجددا کمترین میانگین فلکسیون مشاهده شده در مفصل متاکارپوفالانژیال انگشت دوم و پنجم، در ایستگاه کاری با صندلی قابل تنظیم، باز هم در مورد شیب صفحه کلید، 15 درجه اندازه گیری شد. در مفصل اینترفالانژیال پروگزیمال انگشت دوم نیز کمترین مقادیر با شیب صفحه کلید 15 درجه در ایستگاه کاری با صندلی قابل تنظیم به دست آمد.
  نتیجه گیری
  هنگام تایپ بر روی صفحه کلید، هر اندازه که درجه زاویه های مفاصل انگشتان و یا مچ دست به صفر نزدیکتر باشد، آن مفصل در دسترس کمتری قرار می گیرد. در این مطالعه، کمترین میانگین ها برای میزان فلکسیون در مفاصل بررسی شده، در ایستگاه کاری با صندلی قابل تنظیم در شیب صفحه کلید 15 درجه مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ایستگاه کار اداری، اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی، شیب صفحه کلید، آنالیز حرکت
|
 • N. Abbasizade, M. Bahrami*, Sm Yassini Ardekani Pages 1-9
  Introduction
  The aim of the present research is to predict the quality of life of the women suffering from infertility regarding their health based on alexithymia, attachment styles, and the perceived social support.
  Methods
  The studied population included all the unfertile women. Therefore, 74 women suffering from infertility were selected through convenience sampling method based on the sample size selection formula in correlation studies from the Infertility Center and Reproduction Sciences of Yazd. The participants filled out the filled out the Multidimentional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), Hazan and Shaver’s Adult Attachment Questionnaire, TAS Alexithymia Questionnaire, and WHO Quality of Life Questionnaire. The data collected were finally analyzed by SPSS software and through using Pearson correlation statistical method and multiple regression.
  Results
  The findings indicated that there was a significant relationship between alexithymia and the health-related life quality in infertile women. There was a negative correlation between avoidant/ambivalent attachment styles and the aspects of quality of life. There is also a positive correlation and a significant relationship between secure attachment style and the aspects of quality of life. A significant relationship was found between perceived social support of women suffering from infertility and their quality of life related to health.
  Conclusion
  It was concluded that there was a positive and significant relationship between alexithymia, secure attachment, and the perceived family support and the quality of life of infertile women.
  Keywords: Perceived Social Support, Attachment Style, Alexithymia, Quality of Life
 • A. Nikkhah, B. Emadi, M. Khojastehpour, Sr Attarzadeh Hossini, M. Mahjur Pages 10-19
  Introduction
  Due to the poor working conditions of agricultural equipment operators, it needs to perform studies to improve the ergonomic working conditions with these machines. Accordingly, the aim of this study was an ergonomic comparison of clutching of MF285 and MF399 tractors by muscle electromyography method.
  Methods
  25 persons were selected for this experiment. Investigations were performed on six muscles including: Medial gastrocnemius, Lateral gastrocnemius, Vastus medialis, Vastus lateralis, Quadratus Lumborum and Trapezius. Measurements were performed for each person on each muscle in 30 seconds before the clutching, during 60 seconds while clutching and 60 seconds of rest after clutching.
  Results
  The results revealed that the highest RMS electrical activity after 60 seconds clutching compared to before clutching of MF285 tractors belonged to Vastus medialis(6.16) and Medial gastrocnemius (2.82), respectively. During clutching of MF399 tractor, vestus medialis and lateral gastrocnemius muscles had the highest tension. For all muscles except Lateral gastrocnemius, RMS electrical activity ratio during clutching of MF285 tractor were higher than MF399 tractor.
  Conclusions
  As a consequence during clutching, MF285 tractor operators of had high stress in own muscles. Generally, two muscles of Vastus medialis and Medial gastrocnemius were under more stress during clutching. Also, these two muscles got back into recovery mode in longer period of time compared to the other muscles after clutching.
  Keywords: Ergonomic, Muscle, Tractor, RMS ratio
 • Gholamhoseyn Halvai, Javad Radpour*, Esmaeil Shoja, Saleh Ghollami Arjanaki, Yahya Khalifeh Pages 20-33
  Introduction
  Technology updates and the arrival of new machines have caused occurrence of many injuries and job deaths in industries. In any job, technical controlling practices accompanied by trainings and executive instructions can be implemented after doing job safety analysis. The aim of this study is the investigating the effect of training on risk assessment code in a load house of cement production plant with a technique of quantified job safety analysis.
  Methods
  The study was a before and after study with an interference by safety training program that has performed on ten jobs in a load house of the cement production plant. In this investigation, after determining jobs and grouping hazards in job safety analysis (JSA) table, rate and probability of risk are extracted from particular tables that are translation of standard MIL-STD-882E tables (5th edition) and the initial risk assessment code (RAC1) was calculated. According to JSA tables, training requirement of jobs was done and training program was determined and it was presented despite of safety job instruction for job owners, and then secondary risk assessment code (RAC2) was determined.
  Results
  Totally, 119 risks were detected in ten investigated jobs. From these, %53.33 in the acceptable risk range, %22.5 in the lowest acceptable risk limit range and %24.17 in unacceptable range were laid. The risk rate (%) was changed to %69 in acceptable risk range and %31 in the lowest acceptable risk limit range after doing interfering.
  Conclusions
  This study showed that decreasing rate of incidents and hazard controlling in workplaces can be achieved by perform training courses and relearning programs.
  Keywords: Risk Assessment, Job Safety Analysis (JSA), Risk Assessment Code (RAC), Safety training programs
 • S. Mohammadi Kaji, Mj Zare Sakhvidi*, A. Barkhordari, M. Mostaghaci, F. Zare Sakhvidi, R. Ghorbani, R. Soltani Gerdefaramarzi Pages 34-42
  Introduction
  Inhalation exposure to dust is one of the most common adverse environmental factors that can have adverse effect on the health of employees. In this study, dust inhalation exposure of workers with different methods as well as GIS was investigated.
  Methods
  An analytical cross-sectional study was performed on the sample size based on results of homogeneous exposure groups (SEG). Environmental and personal exposure assessments were performed according to standard methods and personal and environmental sampling. The collected data were analyzed based on American industrial hygiene association (AIHA), and then analyzed by using GIS software for mapping the distribution.
  Results
  The average dust exposure by each individual among the workers within homogeneous exposure groups was 8.61 mg/m3. The highest exposure by each individual was 21.13 mg/m3 that belonged to pulverizer operator and the lowest was 1.97 mg/m3, which was belonged to fine wire operator. The lowest environment concentration was observed in the cutting salon (0.05 mg/m3), and the highest values found in powder salon (22 mg/m3). Exposure management based on AIHA methods showed that the powder, packing and preparation sections have the highest concentration, and cutting section has the lowest values. Exposure management based on GIS techniques showed higher number of at risk employees in comparison with common strategies.
  Conclusion
  Use of SEG practices in combination with GIS can enhance the quality of respiratory exposure assessment in occupational environments. GIS plays an important role in the screening of air pollution in the working environment by providing a set of services including the possibility of classification into different areas and creating a report based on the map.
  Keywords: GIS, Exposure Assessment, Air Pollution, Occupational Health, Interpolation
 • A. Saatchian, N. Khoshraftar Yazdi*, S. Zareie Kheybari, H. Qaderjagharghi Pages 43-53
  Introduction
  According to the high incidence of myofascial pains of trapezoid muscle in the computer users (employees), which leads to disability, absence from work, early fatigue and also reducing efficiency of employees due to frequent headaches associated with trigger points in the neck area, it is important to investigate the therapeutic methods to release myofascial trigger pain. Therefore, the aim of this study was to compare the effect of short-time massage using neuromuscular facilitation stretching exercises (NFE) on neck and shoulder pain in the subjects with myofascial trigger points in trapezoid muscle.
  Methods
  This study was a clinical trial, which was conducted on 42 patients (female and male employees of Mashhad University of Medical Sciences). The studied group included the patients with clinical symptoms and physical examination of trigger points in neck area. The subjects were matched for age, duration of symptoms, and the severity of pain. Then, they were randomly divided into 3 groups. Control, experimental 1(short-time massage) and experimental 2 (NFE exercises), respectively. Pain severity, neck pain, shoulder pain, shoulder disability, and shoulder disability and pain were measured after and before of therapeutic intervention and compared in within and among the groups by One-way ANOVA statistical method.
  Results
  After one short-time massage therapy and NFE exercises, there was found a significant reduction in pain (P0.05).
  Conclusion
  It seems that both of short-time massage and NFE exercise methods have a similar effect on treatment of trigger points in trapezoid muscle. According to a few studies, it needs to have more investigations.
  Keywords: Short, Time Massage, Neuromuscular Facilitation Exercises, Neck, Shoulder Pain, Trigger Points
 • M. Zarezadeh, M. Raadabadi, F. Shaterzadeh, S. Abedini, S. Tourani* Pages 54-65
  Introduction
  One of the most important challenges of health system in all countries is patient safety risks. That reduces ensures of patient safety. So, recognition of these incidents, categorize and prioritize them in order to formulate policy interventions should be considered.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out in clinical wards of an Educational- Therapeutic Hospital in 2015. The study population consisted of 25 clinical hospital administrators and patient Safety Liaison. Data collection was conducted in three methods (Interviews, Focus Group and Distributor Questionnaire). The collected data were analyzed using AHP Model and Expert Choice.11 software.
  Results
  Among the incidents of internal ward, the highest priority related to needle stick (0.231) and the lowest related to wrong-patient Radiographs (0.028), respectively. Among the incidents of intensive care Unit, surgery and operating room, the highest priority related to failure in controlling the patients, level of consciousness (LOC) (0.316), lack of control of patients after surgery (0.199) and wrong type of blood transfusion (0.209), respectively.
  Conclusion
  According to the role of staff in incidents reduction, theoretical and practical training of staff about risk assessment methods should be done. Checklist for safe injection and safe surgery are performed and they were monitored by patient safety liaison. Also, integrated system of registration to record and report the error to identify upcoming events.
  Keywords: Patient Safety Incidents, Hospitals, Analytical Hierarchy Process(AHP)
 • M. Khorsandi, N. Sharafkhani*, R. Tajik, M. Ranjbaran Pages 66-75
  Introduction
  Nowadays, more than the past the content of back school was changed and it is involved a wide range of training including, the principles of ergonomics, sports programs, workplace design, changes in work organization and life style. The aim of this study was to evaluate back school educational program designed in the form of multimedia with a focus on performance improvement in the nurse's prevention of chronic low back pain.
  Methods
  This was a quasi-experimental study. It was done on 100 nurses selected multi-stage random sampling method from teaching/government hospitals affiliated with Arak University of Medical Sciences. Out of 100 nurses included in the study, 50 were assigned to the intervention and 50 to the control groups. The data-collection tool was a questionnaire on demographic characteristics and the practice checklist. After collecting the data in the first stage, educational intervention of back school in the from of multimedia was performed. In the second stage (3 months after intervention), the data were analyzed by SPSS (version 20) using the Chi-square test, paired sample's t-test and independent t-test.
  Results
  There was no statistically significant between the intervention and control groups in the mean scores of observing behaviors and ergonomics principles for prevention of chronic low back pain before intervention (p>0.05). After accomplishment of back school educational program in the form of multimedia among the nurses in the intervention group there was statistically significant difference between the mean scores compared to the control group (p
  Conclusions
  Back school curriculum in a multimedia format has some advantages that overcame some of the educational barriers on compliance behavior and ergonomics to the improvement and promotion of proactive prevention of low back pain among nurses.
  Keywords: Back School Program, Multimedia, Chronic Low Back Pain, Nurse, Ergonomics
 • Maryam Maghsoudipour, Hoda Nabavi* Pages 76-87
  Introduction
  Appropriate office workstation design and adjusted keyboard slope could prevent upper extremity musculoskeletal disorders caused by CTDs. The purpose of this study was to compare wrist and finger motion angles during typing in different workstations with different keyboard slopes.
  Methods
  In this experimental study, 10 female typists of university workers were chosen randomly. Test was performed on two different adjustable and non-adjustable chairs with four different keyboard slopes including 15, 7, 0, -7 degrees. Wrist and fingers kinematic data were calculated by Vicon motion analysis system and MATLAB software.
  Results
  Average wrist flexion angles were significantly different in different keyboard slopes. In adjustable workstation, the lowest mean value of maximum, average, min mum of flexion was measured for keyboard whose slope was adjusted to 15 degrees. The lowest mean for observed flexion in the metacarpophalangeal joints in the second and fifth fingers was measured in workstation with adjustable seats and keyboard whose slope was adjusted to 15 degrees. In the proximal interphalangeal joint of the second finger, the lowest mean was obtained in the workplace with adjustable seats and the keyboard whose slope was adjusted to 15 degrees.
  Conclusion
  During typing on keyboard, as much as the finger joint angles are close to zero degree, less stress is put on the joints. In this study, the lowest means for the degrees of joint flexion were observed in the workstations with adjustable seats and the keyboard with 15-degree slope.
  Keywords: Office Workstation, Upper Extremity Musculoskeletal Disorders, Keyboard Slope, Motion Analysis