فهرست مطالب

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران - سال چهل و ششم شماره 4 (1394)
 • سال چهل و ششم شماره 4 (1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/25
 • تعداد عناوین: 20
|
 • لیلا رفیعی* صفحات 645-654
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش دانش، نگرش و منابع اطلاعاتی گندمکاران شهرستان اراک در پذیرش خاکورزی حفاظتی انجام شده است. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان سه مرکز خدمات ( حومه اراک، ایبک آباد و مشک آباد) شهرستان اراک بود (263N= ) که از میان آن ها تعداد 156 نفر با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (156n=). جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام شد. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات کارشناسان و اساتید ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 81/0≤ α ≤75/0درصد محاسبه گردید. بر اساس نتایج ضریب همبستگی، بین متغیرهای میزان استفاده از منابع اطلاعاتی، نگرش نسبت به خاکورزی حفاظتی، میزان زمین کشاورزی، در آمد کشاورزی و فاصله مزرعه تا مرکز خدمات با پذیرش خاکورزی حفاظتی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که میزان در آمد کشاورزی، نگرش نسبت به خاکورزی حفاظتی و میزان استفاده از منابع اطلاعاتی 39 درصد واریانس متغیر وابسته (پذیرش) را تبیین می کنند. نتایج مقایسه میانگین ها بین میزان پذیرش خاکورزی حفاظتی و شرکت یا عدم شرکت در کلاس های ترویجی و نوع مالکیت ماشین آلات تفاوت معنی-داری در سطح 5 درصد نشان داد.
  کلیدواژگان: خاکورزی حفاظتی، پذیرش، نگرش، دانش کشاورزان، منابع اطلاعاتی
 • غلامحسین عبدالله زاده *، محمد شریف شریف زاده، حسین احمدی گرجی صفحات 655-668
  هدف این تحقیق ارزیابی عوامل موثر بر کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیکی آفات توسط کشاورزان در مزارع برنج شهرستان ساری است. یک مدل پذیرش فن آوری اصلاح شده که سازه های اصلی مدل (درک از مفید بودن و درک از سهولت استفاده) را با سازه های سازگاری، شرایط تسهیل کننده و خودکارآمدی در کاربرد مبارزه بیولوژیک را تلفیق می کند جهت مفهوم سازی مدل پژوهشی به کار برده شد. کلیه کشاورزان برنج کار در شهرستان ساری جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند که به روش فرمول کوکران تعداد 136 نمونه تعیین شده و سپس به صورت نمونه گیری تصادفی ساده از بین 26 روستا و با تخصیص متناسب انتخاب شدند. ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی برای ارزیابی پایایی و روایی مدل اندازه گیری تحقیق به کار برده شد. تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری نیز برای ارزیابی مدل علی تحقیق به کار برده شد. نتایج مدل علی حمایت تجربی برای بیشتر فرضیات مدل نظری را فراهم کرد. نتایج نشان داد که سازگاری، درک مفید بودن و درک سهولت استفاده، تاثیر مستقیم معنی داری بر قصد استفاده دارند. شرایط تسهیل کننده نیز تاثیر قوی ولی غیرمستقیمی بر قصد رفتاری استفاده، از طریق متغیرهای واسطه ای؛ درک مفید بودن، درک سهولت استفاده و خودکارآمدی در کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیک داشت. با وجود این، فرضیات مربوط به تاثیر خودکارآمدی در کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیک بر درک مفید بودن تایید نشد در حالی که تاثیر آن بر درک سهولت استفاده تایید شد. برخی توصیه ها از قبیل؛ تقویت برنامه های آموزشی-ترویجی، استفاده از مروجان ماهر و بهبود حمایت های فنی در این راستا ارائه می شود.
  کلیدواژگان: مبارزه بیولوژیکی آفات، مدیریت تلفیقی آفات، مدل پذیرش فن آوری، تئوری نشر نوآوری، کشت برنج
 • ناصر شاهنوشی* صفحات 669-686
  با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، مطالعه حاضر با هدف بررسی آثار اقتصادی- اجتماعی ناشی از اجرای این قانون انجام شد. بدین منظور ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 ایران تهیه و سپس، الگوی تعادل عمومی مطالعه تدوین گردید. با توجه به دو نرخی بودن قیمت بنزین و گازوییل، آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی در قالب دو سناریو شبیه سازی شد. نتایج حاصل از اجرای سناریوهای دو گانه فوق، نشان دادند که هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، تقاضای نهاده های اولیه تولید، درآمد نهادهای اقتصادی- اجتماعی و از جمله خانوارها را کاهش می دهد. با توجه به اینکه خانوارهای شهری عرضه کننده اصلی نهاده های اولیه تولید هستند، درآمد آنها نسبت به خانوارهای روستایی و سه نهاد دیگر (دولت، شرکت های دولتی و غیردولتی) کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی، هدفمندسازی یارانه، حامل های انرژی
 • هدا منگالی*، شهرام گلستانی صفحات 687-696
  هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر بی ثباتی قیمت نفت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی است. به این منظور از اطلاعات سالانه در دوره 1390-1340 استفاده شده است. ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت نفت از طریق مدل خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از روش مدل تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی شده و رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز از روش هم انباشتگی یوهانسن به دست آمده است. نتایج حکایت از آن دارد که در بلندمدت بی ثباتی قیمت نفت که هدف اصلی مطالعه حاضر است، تاثیر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی در این بخش دارد. و در بلندمدت به ازای افزایش هر یک واحد در بی ثباتی قیمت نفت ( با فرض ثبات سایر متغیرهای توضیحی مدل)، سرمایه گذاری خصوصی 93/0 واحد تاثیر منفی در بخش کشاورزی ایجاد می کند. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش تصدی گری دولت و همچنین کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، برای جلوگیری از اثرات بی ثباتی قیمت نفت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی مورد تاکید قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: بی ثباتی قیمت نفت، سرمایه گذاری خصوصی، بخش کشاورزی
 • حسین روحانی*، علیرضا فروغی، سعیده نظری صفحات 697-706
  مطالعه حاضر به منظور مقایسه میزان تاثیر روش تدریس تفحص گروهی و سخنرانی برعملکرد آموزشی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته پرورش گاو در درس فرآوری خوراک دام در چارچوب پژوهش های شبه آزمایشی با استفاده از پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل به انجام رسیده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان درس روش های عمل آوری خوراک دام در رشته پرورش گاو در مقطع کارشناسی ناپیوسته مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی در نیمسال اول سال تحصیلی 89-88 بود (47 نفر) که بر اساس معدل دوره کاردانی، سهمیه قبولی ،سن، رشته کاردانی ، نمره پیش آزمون و معدل ترم قبل همگن سازی شدند (42 نفر) و به دو گروه آزمایشی و شاهد هرکدام 21 نفر تقسیم گردیدند . ابزار تحقیق شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، سوال های آزمون، طرح درس متناسب با روش تدریس تفحص گروهی و فرم نظر خواهی دانشجویان ( فقط در گروه آزمایشی ) بود. نتایج نشان داد که رابطه معنی دار و مثبت بین معدل کاردانی دانشجویان با معدل ترم قبل و با نمره پس آزمون وجود دارد، همچنین رابطه معنی دار و مثبت بین معدل ترم قبل با نمره پس آزمون و نمره پیش آزمون با نمره پس آزمون وجود دارد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها بین نمره روش در مرحله پیش آزمون و پس آزمون نشان می دهد که میانگین نمرات دانشجویان در روش تفحص گروهی در مرحله پیش آزمون بین دو گروه آزمایشی و شاهد تفاوت معنا داری نداشته ولی در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری داشته است. نتایج نظرخواهی پایانی از دانشجویان گروه های آزمایشی نشان داد که از اجرای این روش در مقایسه با روش معمول سخنرانی رضایت بیشتری داشته اند.
  کلیدواژگان: روش تدریس، تفحص گروهی، سخنرانی، عملکرد دانشجویان
 • عباس میرزایی*، عبدالکریم اسماعیلی صفحات 707-718
  وقفه بین تصمیم به تولید و عرضه محصولات به بازار باعث می شود که قیمت نقش تعدیل کننده ای برای ایجاد تعادل در بازار ایفا کند. در چنین شرایطی از تابع تقاضای معکوس استفاده می شود. در مطالعه حاضر، به منظور پیش بینی قیمت، سیستم تقاضای معکوس برای سه محصول از فرآورده های لبنی شامل شیر، پنیر و ماست، برای دوره ی زمانی 1390-1370، در قالب یک سیستم معادلات و به روش رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد شده است. نتایج نشان داد که شیر دارای بیشترین انعطاف خودمقداری (06/0-) است. همچنین قیمت شیر مستقل از مقادیر پنیر و ماست در بازار است و محصولات پنیر و ماست جانشین یکدیگر می باشند. مطابق نتایج، قیمت شیر از طریق تغییر در مقدار شیر به بازار و قیمت های پنیر و ماست از طریق تغییر در مقادیر پنیر و ماست به بازار تنظیم می شود.
  کلیدواژگان: فراورده های لبنی، سیستم تقاضای معکوس، پیش بینی
 • فاطمه مجتهدی*، ابوالقاسم مرتضوی صفحات 719-728
  ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولاتی چون خرما، پسته و کشمش در سطح جهان به شمار می آید و در بازار جهانی این تولیدات جایگاه مناسبی دارد. مطالعه ی حاضر به بررسی اثرات کوتاه و بلندمدت نرخ ارز بر روی قیمت صادراتی خرمای ایران با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی می پردازد. آمار و اطلاعات مربوط از داده های بانک مرکزی و سازمان خواروبار جهانی استخراج و با استفاده از نرم افزارهای Microfit و Eviews تجزیه و تحلیل شده است. . نتایج نشان می دهد، در کوتاه مدت تغییرات نرخ ارز و مقدار صادرات دوره جاری خرما و دوره قبل بر قیمت صادراتی آن اثر منفی و تغییرات قیمت جهانی و قیمت داخلی بر قیمت صادراتی خرما اثر مثبت دارد. همچنین در بلندمدت تغییرات نرخ ارز،یکی از مهمترین عوامل موثر بر قیمت صادراتی خرما است، لذا پیشنهاد می شود، اتخاذ سیاست های پولی توسط بانک مرکزی به گونه ای باشد که باعث جلوگیری از نوسانات ناگهانی نرخ ارز شود.
  کلیدواژگان: نرخ ارز، قیمت صادراتی، خرما، ARDL
 • سیدمجتبی مجاوریان، سینا احمدی کلیجی*، مرضیه امین روان صفحات 729-732
  توجه به گیاهان دارویی با توجه به پتانسیل بالای تولید در ایران و توسعه بالقوه صادرات این محصول به منظور صادرات محصولات غیر نفتی اهمیت بسیاری دارد. هدف از این مطالعه شناسایی بهترین بازارهای هدف صادراتی برای این محصولات با استفاده از روش تاکسونومی عددی است. داده های مورد استفاده مربوط به مقطع 1390 می باشد. در این مطالعه از هفت شاخص درصد وادرات نسبت به جهان، شاخص درآمد سرانه، شاخص رشد اقتصادی، شاخص فاصله کشورها، شاخص قیمت وادراتی کالا، شاخص موانع تجاری و شاخص تعداد کشورهای سهیم در واردات کالا به کشور مورد نظر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مقاصد فعلی صادرات این محصول با توجه به الویت های بازار هدف صادراتی صحیح انتخاب نشده است. با توجه به تعیین اولویت های صورت گرفته، کشور هنگ کنگ در اولویت اول کشور هدف صادراتی گیاهان دارویی قرار دارد و پس از آن کشورهای امریکا، چین، هند، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، فرانسه، تایوان و اسپانیا در اولیت های بعدی قرار می گیرند. به این ترتیب با توجه به وضعیت صادرات فعلی گیاهان دارویی به کشورهای مختلف، تفاوت قابل ملاحظه ای بین بازارهای بالقوه و بالفعل وجود دارد. پیشنهاد مشخص این تحقیق، استفاده از سیاست های هدایت کننده صادرات به سمت بازارهای هدف بالقوه می باشد.
  کلیدواژگان: بازارهای هدف صادراتی، تاکسونومی عددی، گیاهان دارویی، ایران
 • غلامعباس ملاشاهی*، شاپور ظریفیان صفحات 733-742
  تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناسی توصیفی- همبستگی می باشد که با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار در موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط زراعی و باغی شهرستان زابل انجام گرفت. جامعه آماری مشتمل بر مدیران 113 کسب و کار بود که از سال 1385 تا پایان سال 1389 از محل تسهیلات احداث بنگاه های کوچک و متوسط در زیربخشهای زراعت و باغبانی در روستاهای شهرستان زابل اقدام به تاسیس این کسب و کارها کرده بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 86 کسب و کار تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی صورت پذیرفت که در بخش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته که از طریق مصاحبه حضوری با مدیران این کسب و کارها تکمیل شد، استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS19 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تجربه کار کشاورزی مدیران این کسب و کارها، تعداد اعضای خانوار مدیر، میزان وام دریافتی برای احداث کسب و کار، تحصیلات مدیر، سن مدیر، تعداد نیروی کار مشغول در کسب و کار، فاصله محل کسب و کار تا شهر و مقدار سطح زیرکشت بر موفقیت این کسب و کارها تاثیر معنی داری داشتند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، کسب و کار کوچک و متوسط، کشاورزی، موفقیت، شهرستان زابل
 • محمدرضا شاه پسند* صفحات 743-758
  هدف این مطالعه، بررسی رابطه دانش فنی کشاورزان در حوزه تغذیه با مصرف کود بود. این تحقیق به روش توصیفی همبستگی انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه تحقیق کشاورزان شهرستان بجستان بوده که بر اساس آمار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجستان تعداد آنها 5500 نفر بوده است. اندازه نمونه با استفاده از فرمول کوکران 140 نفرتعیین گردید. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی صوری آن به کمک متخصصین ترویج و آموزش و کارشناسان کشاورزی سنجیده و موارد لازم اصلاح گردید. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفته نیز برای 21 نشانگر دانش فنی 5 عامل؛ آشنایی با مدیریت مصرف کودها، آشنایی با نتایج مصرف نامناسب کودها، آشنایی با کودهای شیمیایی و آلی، شناخت مراحل مدیریتی قبل از مصرف کودها و آشنایی با کودهای بیولوژیک را تعیین نمود، که مجموعا توانستند 476/62 درصد از واریانس دانش فنی را تبیین نمایند. همچنین نتایج نشان داد مولفه های حاصل از تحلیل عاملی در بخش دانش فنی، عمدتا رابطه منفی و معنی داری با مصرف کودهای شیمیایی و رابطه مثبت و معنی داری با مصرف کودهای دامی داشته اند، همچنین میزان تحصیلات نیز رابطه منفی و معنی داری با مصرف کود اوره و رابطه مثبت و معنی داری با مصرف کود دامی داشته است.
  کلیدواژگان: دانش فنی، تغذیه، مصرف کود، شهرستان بجستان
 • وحیده انصاری*، حبیب الله سلامی صفحات 759-776
  تغییر تکنولوژی تولید در اقتصادیکی از منابع مهم رشد تولید نه تنها در طرف عرضه بلکه در طرف تقاضای اقتصاد نیز محسوب می گردد. زیرا تغییر تکنولوژی در هر یک از بخشهای اقتصادی جانشینی بین نهاده های تولیدی را در پی دارد که این جانشینی می تواند از طریق اثرات پسین رشد تولید سایر بخشها را متاثر سازد. در مطالعه حاضر اثر تغییر تکنولوژی در بخشهای اقتصادی بر رشد تولید چهار زیربخش کشاورزی از دیدگاه تقاضا طی دوره 80-1365 مورد تحلیل قرار گرفته است. به این منظور از روش تحلیل تجزیه ساختاری در چارچوب جداول داده- ستانده سالهای 1365، 1370 و 1380 بهره گرفته شده است. در این روش ابتدا رشد تولید به سه عامل اصلی اثر تغییر در تقاضای نهایی، جایگزینی واردات و تغییر تکنولوژی تجزیه شده است. سپس با تجزیه اثر تغییر تکنولوژی به ضرایب منفرد، اثر تغییر تکنولوژی در هر یک از بخشهای اقتصادی بر رشد تولید زیربخشهای کشاورزی به تفکیک محاسبه شده است. نتایج این مطالعه گویای آن است که رشد تولیدات محصولات کشاورزی بیشتر تحت تاثیر تغییر تکنولوژی در بخش صنایع غذایی واقع شده که به طور نسبی در جهت استفاده بیشتر از محصولات دامی و طیور و استفاده کمتر از سایر محصولات کشاورزی بوده است. این امر لزوم گسترش این صنایع را برای فرآوری محصولات زراعی، باغی و آبزیان به موازات گسترش صنایع فرآوری محصولات دامی و طیور آشکار می سازد.
  کلیدواژگان: رشد، تحلیل تجزیه ساختاری، تغییر تکنولوژی، کشاورزی، ایران
 • سید سعادت موسوی، امیر علم بیگی*، عبدالمطلب رضایی صفحات 777-786
  امروزه دو رویکرد توسعه قابلیت اشتغال و توسعه تمایل به کارآفرینی به عنوان دو رویکرد اصلی مدیریت بحران اشتغال مطرح هستند. از این رو تحقیق حاضر با هدف اصلی پیش بینی تمایل به راه اندازی یک کسب وکار با استفاده از ابعاد قابلیت اشتغال انجام شد. جامعه آماری پژوهش 1154 نفر از دانشجویان کارشناسی سال سوم و چهارم کشاورزی و منابع طبیعی و دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بودند. نمونه موردنظر به تعداد 205 نفر تعیین و به روش سهمیه ای نمونه گیری انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن به روش صوری و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. روش آماری غالب تحلیل تشخیصی بود که نتایج آن نشان داد در پیش بینی تمایلات کارآفرینی دو بعد قابلیت اشتغال شامل مهارت های بین فردی و مهارت های رهبری بیشتر سبب تمایل به کارآفرینی می شوند. درحالی که داشتن مهارت های مدیریتی و تفکر سیستمی و مهارت حساب بیشتر مربوط به گروهی با تمایل پایین تر به کارآفرینی است. بعد مهارت های انتقادی نیز در این رابطه نقش معنی داری از خود نشان نداد. نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد داشتن مهارت های قابلیت اشتغال به واسطه ارتقای کیفیت فردی می تواند در توضیح تمایل به کارآفرینی دانشجویان نیز مورد توجه باشد. از اینرو مشخص می شود که قابلیت اشتغال مفهومی فراتر از استخدام شدن بوده و به عنوان یک برتری فردی در زمینه اشتغال است.
  کلیدواژگان: تمایلات کارآفرینی، قابلیت اشتغال، دانشجویان کشاورزی و تحلیل تشخیصی
 • کبری کریمی*، اسماعیل کرمی دهکردی صفحات 787-800
  برای بیش از سه دهه، طرح های حفاظت از مراتع به منظور حفظ و احیای مراتع به اجرا درآمده اند. به دلیل اهمیت زیست محیطی این منابع، وابستگی معیشت جمعیت کثیری از خانوارهای روستایی به آنها و سرمایه گذاری دولت در اجرای این طرح ها، ارزشیابی آن ها ضرورتی انکار ناپذیر است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثرات طرح های مرتعداری بر ستاده های معیشت خانوارهای روستایی است که با استفاده از یک مطالعه پیمایشی انجام شده است. در گردآوری داده ها، 204 مصاحبه ساختار یافته با استفاده از ابزار پرسشنامه و نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از 1280 بهره بردار در روستاهای شهرستان ماهنشان واقع در استان زنجان در شمال غرب ایران که طرح های مرتعداری در آن ها اجرا شده و یا در حال اجرا بود صورت گرفت و مناطق روستایی به دو گروه بر این اساس طبقه بندی شدند. روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان مرتبط و روایی سازه براساس تحلیل روایی همگرایی به دست آمد و تحلیل پایایی ابزار با استفاده از آزمون راهنما و محاسبه ضریب کرونباخ آلفا (75/0 تا 95/0) صورت گرفت. اجرای این طرحها علاوه بر افزایش درآمدهایی همچون فروش خشکبار و محصولات خانگی، کارگری غیر کشاورزی و صنایع دستی، به طور مستقیم موجب افزایش سرمایه های مبتنی بر دام و به طور غیر مستقیم در حد کمی به بهبود سرمایه های مبتنی بر زراعت آبی و باغداری کمک نموده است.
  کلیدواژگان: طرح مرتعداری، ارزیابی اثرات، درآمد، خانوار روستایی، ماهنشان
 • احمد فتاحی، الهام فضل اللهی مله* صفحات 801-810
  رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای گردشگری موجب گسترش آلودگی دریای خزر شده است. با توجه به اهمیت بسیار بالای دریای خزر در حیات اکوسیستم های طبیعی و همچنین اثر آن بر وضعیت کشورهای منطقه و حتی جهان، مطالعات محدودی در زمینه میزان مشارکت مالی افراد در حفاظت از آن انجام گرفته است. این پژوهش به تعیین تاثیر نرخ سود در میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه گزینش دوگانه تک بعدی می پردازد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمایل به پرداخت افراد جهت حفاظت از دریای خزر با نرخ سود 13 درصد رابطه منفی و معنی دار و با نرخ سود 4 درصد رابطه مثبت و معنی داری داشته است.
  هم چنین نتایج حاکی از آن است که متوسط تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از دریای خزر، 51215 ریال می باشد. با توجه به بعد خانوار در منطقه (2/6 نفر)، هر خانواده گردشگر حاضر است سالانه به طور متوسط 133200 ریال برای حفاظت از این دریا پرداخت نماید. لذا این برآورد، برای موسسات غیر دولتی توجی هات لازم را در جهت پرداخت وام با نرخ های سود کم به منظور حفاظت از دریای خزر فراهم می نماید.
  کلیدواژگان: ارزش حفاظتی، ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، دریای خزر، نرخ بهره
 • آذر هاشمی نژاد *، مسعود یزدان پناه صفحات 811-826
  افزایش توجه انسان ها به نهاده های شیمیایی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی، افزایش انواع بیماری ها و مشکلات زیست محیطی، ارزش و اهمیت تولید و مصرف محصولات ارگانیک را بیش از پیش مشخص می نماید. بر این اساس بررسی تمایل مصرف کنندگان به محصولات ارگانیک، از اهمیت بالایی در زمینه برنامه ریزی تولید و مصرف برخوردار است. هدف این مقاله تعیین عوامل موثر بر تمایل دانشجویان نسبت به مصرف محصولات ارگانیک و مقایسه مدل های رفتار برنامه ریزی شده و اعتقادات سلامت می باشد. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دو دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تشکیل داده است که 389 دانشجو از طریق نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی داخلی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که برای همه مقیاس ها بین 6/0 تا 9/0 بود. روایی پرسشنامه نیز با نظر تعدادی از متخصصان تایید گردید. به منظور تحلیل داه ها از روش تحلیل مسیر با نرم افزار Amos20 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدل های رفتار برنامه ریزی شده و اعتقادات سلامت، قادر به پیش بینی رفتار و تمایلات رفتاری افراد مورد مطالعه در رابطه با مصرف محصولات ارگانیک می باشند. نتایج حاصل از تحلیل مسیر بر اساس مدل رفتار برنامه ریزی شده، نشان داد که متغیرهای هنجارهای اخلاقی، نگرش و هویت خود قادرند 65 درصد از تغییرات تمایل دانشجویان به استفاده از محصولات ارگانیک را تبیین کند و نگرش دانشجویان بیشترین رابطه و تاثیر را بر تمایل آن ها به مصرف محصولات ارگانیک دارد و بر اساس مدل اعتقادات سلامت، منافع، تشویق به عمل و انگیزه سلامت قادرند 37 درصد از تغییرات تمایل دانشجویان به استفاده از محصولات ارگانیک را تبیین کند و انگیزه سلامت بیشترین رابطه و منافع درک شده بیشترین تاثیر را بر تمایل آن ها به مصرف محصولات ارگانیک دارد. لذا مدل رفتار برنامه ریزی شده مدل بهتری برای بررسی عوامل موثر بر تمایل استفاده دانشجویان به استفاده از محصولات ارگانیک می باشد و قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری نیز دارد.
  کلیدواژگان: محصولات ارگانیک، مدل رفتار برنامه ریزی شده، مدل اعتقادات سلامت، دانشجویان
 • فاطمه یوسف پور *، حسن اسدپور، یاسر فیض آبادی صفحات 827-840
  در این مقاله به مقایسه دو تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی قطعی و فازی پرداخته شده است. در این راستا یک مثال عملیاتی از کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی قطعی و فازی در اولویت گذاری تولید محصولات زراعی در مزارع شهرستان بابلسر در سال زراعی1390 ارائه شده است. در رویکرد قطعی با استفاده از روش بردار ویژه برای هر یک از ماتریس ها، وزن نهایی به وسیله نرم افزار Expert Choice بدست آمد. در رویکرد فازی با بهره گیری از مدل تحلیل توسعهای یونگ چانگ که در آن اعداد مورد استفاده مثلثی فازی هستند، اوزان نهایی بدست آمد. هدف، اولویت گذاری تولید محصولات زراعی برنج، گندم و کلزا با لحاظ کردن دو معیار کمی سوددهی و بازده در هکتار و دو معیار کیفی تخصص و مهارت و تضمین خرید از دیدگاه خبرگان بخش زراعی بوده است. نتایج نشان داد که در هر دو روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی قطعی و فازی اهمیت برنج خیلی بیشتر از گندم و کلزا می باشد. اما فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی تصمیم گیرنده را با دقت و اطمینان بیشتری (به دلیل اختلاف بیشتر وزن ها) به اولویت گذاری نهایی محصولات می رساند.
  کلیدواژگان: فرایند تحلیل سلسله مراتبی قطعی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، روش بردار وژه، مدل تحلیل توسعه ای، اعداد مثلثی فازی
 • حسین حیدری*، عبدالحمید پاپ زن صفحات 841-852
  احداث سدهای بزرگ به واسطه مزایای اجتماعی و منافع آن، هزینه های زیاد و مشکلاتی را نیز به همراه داشته که در پاره ای از موارد جبران ناپذیر هستند. هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای سد شهدا (سلیمانشاه)، بر روستای جوبکبود علیا واقع در شهرستان سنقروکلیایی می باشد که با رویکرد کیفی و بهره گیری از تحلیل محتوا انجام پذیرفت. جامعه مورد مطالعه پژوهش کشاورزان روستای جوبکبود علیا می باشند که با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 12 نفر از آنان انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با بهره گیری از مصاحبه نیمه ساختارمند، مشاهده مستقیم و یادداشت های میدانی آغاز گردید و تا رسیدن به اشباع تئوریک ادامه یافت. داده های حاصل در قالب دو مرحله کدگذاری باز و محوری تحلیل و پیامدهای سد شهدا بر این روستا تبیین گردید. یافته های پژوهش نشان داد، سد شهدا دارای پیامدهای منفی همچون؛ از بین بردن راه های ارتباطی روستا، آسیب زدن گردشگران به محصولات کشاورزان روستا، عدم تبدیل زمین های کشاورزی دیم روستا به آبی و از بین بردن زمین و محصولات کشاورزان بوده است، همچنین مزیت سد برای کشاورزان روستا، شامل اطمینان از آب در دسترس در فصول کم آب مانند تابستان، جهت آبیاری زمین های آبی و جلوگیری از بروز سیلاب ها می باشد.
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، برنامه ریزی، سد شهداء، جوبکبود علیا
 • علی شمس *، مینا قدیمی، علی اصغر میرک زاده، زهرا هوشمندان مقدم فرد صفحات 853-863
  توسعه روستایی از طریق نیروی انسانی توانمند از لحاظ آموزشی، انگیزشی و با شرایط مطلوب جسمانی محقق می شود. بالا رفتن میانگین سنی جمعیت کشاورزان بدلیل عدم رغبت جوانان روستایی به کار کشاورزی در سالهای اخیر جامعه روستایی ایران را تهدید می کند. تحقیق توصیفی پیمایشی حاضر با هدف بررسی دلایل عدم رغبت جوانان روستایی به فعالیت کشاورزی در شهرستان بوئین زهرا صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه جوانان روستایی بین سنین 15- 24 ساله شهرستان بوئین زهرا تشکیل می دادند(23824=N) که 270 نفر از آنها براساس نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی و براساس فرمول کوکران انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه حاصله از ادبیات نظری تحقیق و مصاحبه با صاحبنظران پس از تعیین روایی از طریق پانلی از متخصصان به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. قابلیت اعتماد(پایایی) ابزار تحقیق با انجام آزمون مقدماتی و محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 80/0 مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل داده ها با نر م افزار SPSS نشان داد که پرزحمت بودن حرفه کشاورزی در مقایسه با سایر مشاغل، کم درآمد بودن حرفه کشاورزی نسبت به مشاغل دیگر، عدم توجه کافی برنامه ریزان و سیاستگزاران به بخش کشاورزی و روستایی سه دلیل اول عدم تمایل و رغبت جوانان روستایی به فعالیت کشاورزی می باشند. همچنین تحلیل عاملی نیز نشان داد که چهار عامل اقتصادی، نگرشی، اجتماعی و آموزشی در مجموع 74/48 درصد از کل واریانس عدم انگیزه به اشتغال در بخش کشاورزی را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: اشتغال کشاورزی، جوانان روستایی، بی انگیزگی، شهرستان بوئین زهرا
 • نیوشا اقتداری*، سید مهدی میردامادی صفحات 865-873
  هدف این تحقیق بررسی توسعه روش های کشت پایدار گندم توسط مهندسان ناظر گندم می باشد. در این مطالعه داده ها توسط پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 128 نفر از مهندسان ناظر طرح محوری گندم در شهرستان کرمانشاه بود. روایی پرسشنامه توسط جمعی از کارشناسان در این زمینه مانند متخصصان جهاد کشاورزی و کارشناسان ناظر گندم تایید گردید و پایایی آن از طریق آزمون مقدماتی انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ (89/0=α) محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین متغیرهای دانش فعلی مهندسان ناظر گندم، سطح تحصیلات، تجربه کاری، تعداد تماس با محققان آموزشی، استفاده از سخنرانی آموزشی برای کشاورزان ، بازدید از مزارع کشاورزان و استفاده از کارگاه آموزشی با متغیر توسعه روش های کشت پایدار گندم وجودداشت. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای دانش فعلی ، سطح تحصیلات ، استفاده از سخنرانی آموزشی ، تجربه کاری و تماس با محققان بخش کشاورزی 57 درصد از تغییرات در واریانس متغیر وابسته را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: تولید گندم، کشاورزی پایدار، روش های کشت پایدار، خدمات مشاوره ای، مهندسان ناظر گندم
 • موسی اعظمی*، احمد یعقوبی فرانی، مهسا معتقد صفحات 875-893
  در دهه های اخیر، مشارکت مردمی به عنوان حلقه مفقوده برنامه های توسعه روستایی مورد نظر اندیشمندان بوده و توجه ویژه ای به ارتقای کمی و کیفی سطح مشارکت فعال مردم محلی در امور توسعه منطقه خویش مبذول گشته است . از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مشارکت و عوامل موثر بر آن در طرح هادی روستای سنگستان صورت گرفت. به لحاظ روش، این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی- همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش را 483 نفر از مردان روستایی (سرپرستان خانوار) روستا ی سنگستان، تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150 نفر از آنان به شیوه تصادفی نظام مند به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نظر از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که روایی آن با نظر میز گردی از کارشناسان بنیاد مسکن و صاحب نظران امور مشارکت و توسعه روستایی مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار پژوهش پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر وابسته 91/0 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار Spss 16 استفاده شد. نتایج تحقیق در ارتباط با وضعیت مشارکت مردان روستایی نشان داد که بیشترین زمینه مشارکت روستاییان درباره ارزیابی و تحلیل مشکلات شبکه معابر و تامین مواد و مصالح و تجهیزات برای طرح بوده است و از طرفی کمترین زمینه مشارکت در تصمیم گیری و برنامه-ریزی و همکاری با مجریان طرح هادی بوده است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری بین متغیرهای مستقل «منبع درآمد خانوار»، «تمایل به ماندگاری در روستا»، «انگیزه به مشارکت در طرح هادی روستایی» با متغیر وابسته «میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی» وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص نمود که متغیرهای انگیزه برای مشارکت در طرح هادی، منبع درآمد خانوار و تمایل به ماندگاری در روستا تاثیر معنی داری را در میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی داشته اند. 3 متغیر مذکور در مجموع، 9/86 درصد از تغییرات سطح و میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی را پیش بینی نمودند. در این مقاله بر مبنای نتایج بدست آمده، توصیه هایی برای تقویت مشارکت مردم در طرح های هادی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مشارکت روستایی، توسعه روستایی، طرح هادی، روستای سنگستان، شهرستان همدان
|
 • Leila Rafiei * Pages 645-654
  The present study is done to investigate the role of knowledge, attitudes and information resources of Wheat Farmers (Arak County) in the adoption of conservation tillage. This research was a descriptive-correlation study which is done by survey method. The statistical population of this study included wheat farmers of three Service Center of Arak county (Hume arak, Musk Abad and Aybak Abad, (N=263). Among all of them, 155 persons were selected as the statistical sample by using Morgan with symmetrical random sampling method (n=156). Data collection was fulfilled by the use of questionnaire. Content validity of the questionnaire was reviewed by comments of experts and professors of Agricultural Extension and Education, and the reliability was calculated by using Cronbach's alpha coefficient (0/75 ≤ α ≤ 0/81). According the results of correlation coefficient, there was a positive and significant correlation between use of information sources, attitudes toward conservation tillage, agricultural land, the amount of income from farming, and the distance between farm and farm service center with the adoption of conservation tillage. Multivariate regression analysis indicated that the income from farming, attitude toward conservation tillage and use of information sources aspects determined 39% of the variations in the adoption. The results of the means comparison showed a significant difference between adoption of conservation tillage and participation or nonparticipation in extension classes and type of machinery ownership at the level of 5percent.
  Keywords: Conservation tillage, adoption, attitude, Knowledge of farmers, information resources
 • Gh Abdulahzade* Pages 655-668
  This research aimed to examine what determines the usage of pest biological control practices (BCP) by farmers in paddy land of Sari County. A revised Technology acceptance model (TAM), that integrate compatibility, BCP self-efficacy, facilitative conditions with TAM constructs (perceived usefulness and perceived ease of use) was used to conceptualize a research model. Subjects for this study were rice growers in Sari County. By using Cochran formula 136 farmers selected through a stratified random sampling method in 26 villages. Coronbach Alpha coefficient and confirmatory factor analysis was performed to test the reliability and validity of the measurement model. The structural equation modeling technique was used to evaluate the causal model. The results of causal model estimation provide experimental support for most of hypothesis of theoretical model. These results showed that compatibility, perceived usefulness and perceived ease of use significantly affected farmers’ behavioral intention. Facilitative conditions had strong indirect impact on farmers’ behavioral intention through the mediators of perceived usefulness, perceived ease of use and BCP self-efficacy. Yet, the hypothesis for BCP self-efficacy effect on the perceived usefulness was not supported while on the perceived ease of use was supported. Some recommendations include; strengthening of extensional and training programs, employing skillful extension agents and improving technical supports are provided.
  Keywords: Pest biological control, integrated pest management, technology acceptance model, innovation diffusion theory
 • Naser Shahnoosh* Pages 669-686
  According to the implementation of targeted subsidies law of energy carriers, the present study was done to examine the socio-economic effects of the law implementation. For this purpose, social accounting matrix of the year 1380 was prepared and general equilibrium model was developed. Since Gasoline and diesel has tow prices, the effects of targeted subsidies law of energy carriers were simulated in two scenarios. The results of two aformentioned scenarios showed that targeted subsidies of energy carriers would reduce demand for primary inputs of production, income of economic- social institutions especially households income. Given that the urban households are the main suppliers of primary inputs of production, their incomes will decrease more than rural households and three other institutions (government, public and private companies).
  Keywords: energy carrier, Computable General Equilibrium model, subsidy targeted
 • Shahram Golestani, Hoda Mangali * Pages 687-696
  The main objective of the present study is to investigate the effect of oil price volatility on private investment in the agricultural sector. To do this, the annual data of the period 1961-2011 is used. First, the volatility index of oil prices is estimated through the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model and the interactive correlations of the model variables is determined using vector Error Correction model (VECM) and then the long-run correlations between the variables are specified using Johansson's cointegration method. The results indicate that oil price volatility, which is the main objective of the present study, has a negative impact on private investment in the long term. And in the long term, each unit increase in the volatility of oil prices (with the assumption of stability of other explanatory variables of the model) would cause 0.93units of negative impact on agriculture sector.
  Keywords: Oil Price Volatility, Private Investment, agriculture sector
 • Hosein Rohani *, Alireza Forughi, Saeide Nazari Pages 697-706
  The present research was carried out to compare the effects of focus group and lecture teaching method on the educational performance of discontinuous undergraduate students of cattle production course in livestock feed processing methods lesson, in the framework of quasi-experimental study using a pretest-posttest with control group .Statistical population included all students of cattle production course in livestock feed processing methods lesson in Higher Education Center of Jihad-Agriculture of Khorasan Razavi at first semester academic year 89-88, (47student), The students were homogenized based on the average of technician scores, acceptance quota, age, technician field, pre-test scores and previous semester scores average(42 student) and were divided in to two experimental and control groups with 21 student in each group. Survey instruments included demographic information form, test questions, lesson plan related to pattern of focus group teaching and Student Feedback (only in the experimental group). Results showed that there was significant and positive correlation between scores average of technician courses with scores average of previous semester and post-test scores. Also, there was significant and position correlation between scores average of previous semester with post-test scores and pre-test scores with post-test scores. The comparison of means between teaching methods score in pre-test and post-test indicated that there wasnt significant difference between scores mean in focus group pattern in the pre-test between control and experimental groups but there was significant difference in post-test. The results of final survey from experimental groups showed that students had more satisfactory from focus group method than lecture method.
  Keywords: Teaching methods, lecture, focus group, Student performance
 • Abbas Mirzaei * Pages 707-718
  Interval between the decision to produce and the supply products to market causes the price for establishing equilibrium in the market plays adjuster role. In the present study, in order to forecast of price for three products of dairy products include milk, cheese and yogurt, inverse demand system in the form a system of equations has been estimated by seemingly unrelated regression method for time period 1370-1390. The result showed that milk has the greatest self amount flexibility. Also, the price of milk is independent quantities of cheese and yogurt in market and cheese and yogurt products are substitutes for each other. According to result, the price of milk is adjusted by change in the quantity of milk to the market and the prices of cheese and yogurt are adjusted by change in quantities of them
  Keywords: dairy products, inverse demand system, forecast
 • Fateme Mojtahedi *, A. Mortazavi Pages 719-728
  Iran is one of the largest producer and exporter of products such as dates, pistachios and raisins in the world, and also is in a good position in the world market of these products. This study examines the short- run and long - run effects of exchange rate on export prices of Iran’s Dates, using autoregressive distributed lags method. Relevant data were extracted from the data of the Central Bank and the World Food Organization and analyzed by Microfit and Eviews softwares. The results indicated that, Short-term changes in exchange rates and the value of exports in the current and prior periods has a negative impact on export prices and world prices and domestic prices has a positive effect on export prices. Therefore, monetary policy can prevent sudden fluctuations in the exchange rate, it seems good. Also, in long-term changes in exchange rates, is a one of the most important factors affecting export prices of dates. So it is suggested that monetary policy by the central bank in such a way that prevent sudden fluctuations in the exchange rate.
  Keywords: exchange rate, export prices, date, ARDL
 • Mojtaba Mojaveriyan, Sina Ahmadi *, Marziye Amirravan Pages 729-732
  Attention to medical plants due to high potential of this product in Iran and developing export of this product is very important in order to export of non-oil products. The purpose of this study is identification of the best export target markets for this product by using numerical taxonomy method. The used data are related to 2011. In this study has been used seven indicators of import towards the world, the per capita income, economic growth, distance of countries, import price, trade barriers and the number of countries that export goods for desired country. The results of this study show that, present destinations of this product have not been choice correctly according to the export target market priorities. According to identified priorities, Hong Kong is the first target market for exporting medical plants and then countries of USA, China, India, Japan, Germany, South Korea, France, Taiwan and Spain will be the next priority. Also the results show that current export market of medical plants has significant difference with potential markets. So, use of export guiding policies toward potential target market has suggested.
  Keywords: export target markets, numerical taxonomy, medical plants, Iran
 • Gholamabass Molashahi *, Shapur Zarifiyan Pages 733-742
  This research is applicable and in terms of methodology is descriptive – Correlation. The statistical population including those from 2006 until the end of 2010, the location of the facility construction enterprises quick loans received and proceed to the establishment of the enterprises in the subsection of the agriculture and horticulture and were at the time performing research also were active. The sample size using a Krejcie,s table that will determine the number of 86 Small and Medium Enterprises to method of sampling class. Collecting data and information in documents and found that part of the field research conducted of a questionnaire, the researchers made through face-to-face interviews were completed. For the analysis of data from the multiple regression were used Stepwise Method with Spss19 software. Results of the research showed that manager,s experience, members of the household of manager, amount of loan received, literacy of manager, manager,s age, the number of workforce, the distance to the city and Cultivation on the rate of success of these Enterprises had a significant impact.
  Keywords: Agriculture, Entrepreneurship, Small, Medium Enterprises, Success, Zabol city
 • Mohammadreza Shahpasand* Pages 743-758
  The goal of this study was to determine farmer's technical knowledge in the fed area and its relationship with fertilizer consumption. It is based on information collected from survey by a researcher-made questionnaire. The face validity (based on expert opinion) and reliability (Coronbach Alfa coefficient) were established for the questionnaire. The statistical population consisted of 5500 farmers in Bajestan County and the sample size was determined by Cochrane formula (n= 140) through a random sampling technique. Exploratory factor analysis was conducted for 21 marks of technical knowledge, determine 5 factors, including:, familiarity with fertilizer management, familiarity with the results of the inappropriate use of fertilizers, familiarity with chemical fertilizers and organic manures and knowledge management process before use fertilizers and familiarity with biofertilizers, that could explain 62% of variances of technical knowledge. Also the result showed, components of technical knowledge mostly have negative and significant relationship with usage of chemical fertilizers and positive and significant correlation with the use of manure. The level of education has significant and negative correlation with consumption of urea and positive and significant correlation with the use of manure.
  Keywords: Technical knowledge, feeding, fertilizer consumption, Bajestan County
 • Vahid Ansari *, Habibollah Salami Pages 759-776
  Technological change is one of the most important sources of the output growth not only on the supply side but also on the demand side of the economy. The output growth in the demand side happens because, technological change in each of the economic sectors causes input substitution among production inputs that can influence the growth of output in other sectors through the backward linkages. In the present study, the impact of technological change in the Iranian economic sectors on the production growth of four agricultural sub-sectors has been analyzed over 1986-2001 periods. To this end, structural decomposition analysis methodology has been utilized using input-output tables of the years 1986, 1991, and 2001. Following this approach and as a first step, output growth has been decomposed into three main components including, changes in final demand, import substitution, and technological change. Then, the technological change effect has further been decomposed into individual coefficients that reveal technological change effects in each of the economic sectors on the growth of output in agricultural subsectors. Results indicate that growth of agricultural products is highly influenced by technological change in food industries which has been relatively livestock and poultry using and the other agricultural products saving. This result emphasizes the necessity of developing food industries for processing cropping, horticulture and fisheries products parallel to the development of livestock and poultry processing industry.
 • Amir Alambeigi * Pages 777-786
  Employability development and intention to entrepreneurial startup behavior as two approaches to management of graduate’s employment crisis are known today. The main aim of research was to investigate factors which distinct two categories of intention in Business Startup Behavior Based on student's Employability among University students (N=1154). Research method was descriptive correlation study. The statistical population comprised of senior and junior undergraduate students as well as graduate students of the University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. 205 students were selected using the Daniel formula through quota sampling method. Research instrument was a questionnaire which its face validity and reliability (Cronbach’s Alpha) were approved. A dominant statistical method was discriminant analysis. The results show that interpersonal and leadership skills as two dimensions of Employability are more dominant in group of students with high level of intention to entrepreneurial startup behavior while Numeracy, management and systems thinking skills as other dimensions are more dominant in group of students with high level of intention to employment in public setting. Critical skills did not show any significant role. The results of the study demonstrate that employability skills as an individual's quality could play explanatory role for intention to be independent entrepreneur for students. Thus it is evident that the employability concept is beyond of what bringing concept of hired in the mind and defined as a personal preference in employment.
  Keywords: Entrepreneurial Intention, Employability, agricultural students, Discriminant Analysis
 • Kobra Karimi * Pages 787-800
  Rangeland conservation and rehabilitation projects have been implemented to protect and revive rangelands in Iran for over three decades. It is essential to evaluate these projects due to the environmental importance of these resources, high dependency of rural households’ livelihoods on them, and government investment for implementing these projects. This research is to examine the impact of rangeland management projects on rural household livelihood's outcomes using a survey. The data were collected utilizing a structured interview technique and questionnaire from 204 out of 1280 rural livestock holders depended on rangelands, using a multi stage sampling technique in the Mahneshan Township of the Zanjan Province, located in the North West of Iran. The rural areas were divided in two groups based on the implemented or implementing rangeland management projects. The questionnaire was validated in terms of its content validity using the expert's views and construct validity based on convergence validity. The reliability analysis was tested through a pilot study and examining the Cronbach’s Alpha Coefficient (0.75-0.95). Implementing these projects has to some extent led to not only increased incomes through selling dry fruits and home-made products, non-agricultural labouring and handicraft
  Keywords: Rangeland Management, evaluation, rural livelihood, Mahneshan
 • Ahmad Fatahi, Elham Fazlolahi Male* Pages 801-810
  The population growth and the increasing demand for tourism led to an increase in the pollution of Caspian Sea. Considering the importance of Caspian Sea in natural ecosystems and also its impact on the regional countries and even the world, few studies have been done on financial contribution of individuals for its protection. This study examines the effect of interest rate on the amount visitors are willing to pay by using a single dichotomous choice questionnaire and a contingent valuation methods. The results showed that the willingness to pay for conservation of Caspian Sea has a significant negative relationship with 13% interest rate and a significant positive relationship with interest rate of 4%. The results showed that the average of willingness to pay of tourists for protection of Caspian Sea, is 51,215 Rials. According to the households in the area (2.6 person), each tourist family is ready to pay 133,200 Rrials for protection of sea. This study, therefore, provides the necessary justifications for NGOs to provide loans with low interest rates in order to provide protect Caspian Sea.
  Keywords: Conservation value, Contingent valuation, Willingness to pay, Caspian Sea, Interest rate
 • Azar Hasheminezhad *, Masoud Yazdanpanah Pages 811-826
  As such, the aim of this article Determine Factors That Influenced Students’ Intention Regarding Consumption of Organic Product: Comparison Theory of Planned Behaviour and Health Belief Model. The population of interest consists of student of two universities in Khouzestan Province, Southwestern Iran. The study sample consisted of 389 students selected through a multistage cluster random sampling from two universities i.e. Khuzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University and Ahvaz Jundishapur University of Medical Science. The questionnaire’s validity was confirmed by a panel of faculty members of Tehran University. Reliability was assessed through Cronbach’s Alpha which was found between 0.6 to 0.9. for analysis of data was employed Amos20. Findings revealed that two models is a suitable for predicting intention. Findings wad showed by Theory of Planned Behaviour that Moral norm, Attitudes, Self identity can predict 65% of variances in intention of organic product consumption. And Attitudes has the most effect and relationship. Based on Health Belief Model Findings revealed that Perceived benefits, Cue to Action and General health orientation can predict 37% of variances in intention of organic product consumption. So Theory of Planned Behaviour is a good model for investigating students’ intention Regarding Consumption of Organic Product and has higher predictive power.
  Keywords: Organic Product, Theory of Planned Behaviour, Health Belief Model, students
 • Fateme Yosefpur*, Hasan Asadpur, Yaser Fayzabadi Pages 827-840
  In this paper two technics of, definitive analytical hierarchy process and Fuzzy analytical hierarchy process are compared. By this means a practical instance of fuzzy and definitive analytical hierarchy process is proposed for defining the priority of production of crops in farms of babolsar city. In a definitive approach‚ by the use of Eigen vector and the expert choice software‚ the final weights are calculated for each matrix. In the fuzzy approach‚ by the use of young changes extend analysis method‚ in which the used Triangular numbers are fuzzy, the final weights are calculated. the purpose is to define priority of producing rice‚ wheat and canola‚ with considering two quantitative criterions of benefit and efficiency per hectare plus two qualitative criterions of expertise and buying guaranty from the view point of agriculture sector reporters. Results indicate that in both approaches of fuzzy and definitive analytical hierarchy process‚ the importance of rice is more than canola and wheat. But fuzzy analytical hierarchy process makes the decision maker reach a more trusted final priority appointment (because of more difference in the weights).
  Keywords: Analytical Hierarchy Process, Fuzzy Analytic Hierarchy Process, Eigen vector, Extent Analysis Method, Triangular Fuzzy Number
 • Hosseyn Haiedarei *, Abdolhamid Papzan Pages 841-852
  Although the great dams built have a lot of social advantages and very expensive, but these dams might have some disadvantages that it cannot compensation. The main purpose of this case study research was to explore the impacts of Shohada dam formation at Joobkabod ulia rural in Sonqhor & Kuliaie County that by Using approach qualitative and content analyses. A total of 12 farmers who were lived in Joobkabod ulia rural which selected by Purposive sampling. Data collected using semi-instructed interviews, observation and field records and data collected continued until theoretical saturation. Also used two steps coding (axial and open coding). The results shown some negative impacts such as removing the road, product damaged by tourism, loss of agricultural land and no change in agricultural land. Also the advantages of are: make sure that water is available in summer and of Prevent floods.
  Keywords: Rural development, Planning, Shohada dam, Joobkabod ulia
 • Ali Shams*, Mina Ghadimi, Aliasghar Mirakzade, Zahra Hoshmandan Moghadamfard Pages 853-863
  Rural development could be achieved by empowered people who are educated, informed, motivated and have healthy physical condition for doing agricultural activities. Recently, rural youth unwillingness for agricultural activities has caused of aging of farmers in this sector. The purpose of this descriptive- survey study was to investigate the reasons and causes of low willingness of rural youth for agricultural employment in Bouinzahra Township. The target population of consisted of all rural youth of 15-24 ages who live in rural areas. Based on Randomized multistage sampling method, 270 rural youth by using Cochran formula were selected for study. The research tool was a researcher-made questionnaire which its validity was verified by a panel of experts. The reliability of questionnaire was obtained by calculating alpha cronbach equals of 0.80. The analysis of data by SPSS revealed that difficulty of agricultural activities in comparison with other activities, low income of agricultural jobs in comparison with other jobs and low considerable support of rural sector by policymakers were ranked respectively very important. Factor analysis of Data revealed that four factors named as economical, attitudinal, social and educational explained 48.74% of youth unwillingness to employ in agricultural sector
  Keywords: Employment in agricultural sector, rural youth, unwillingness, Bouinzahra Township
 • Niusha Eghtedari *, Mehdi Mirdamadi Pages 865-873
  The purpose of this study was to develop wheat sustainable cultivation methods from wheat advisor engineer's perception .Statistical population for this study consisted of all wheat advisor engineers in Kermanshah county (N=128). In this study the data were collected by a questionnaire. The validity of questionnaire confirmed by a panel of experts in this field such as experts of agricultural jihad and wheat advisor engineers , and its reliability completed through a pilot test and measured through Cronbach's alpha coefficient (.89). The results of this study showed that there was a positive and significant relationship between the variable of developing sustainable cultivation methods of wheat and the variable of level of present knowledge, educational level, working experience, rate of contact with agricultural researchers, educational lectures, group teaching techniques, visiting farmer's farm, and using workshop. The result of multiple regression indicated that present knowledge, educational level, educational lecture, work experience and contact with agricultural researchers, could predict nearly 57 percent of the changes in variance rate of dependent variable.
  Keywords: wheat production, sustainable agriculture, sustainable cultivation methods, advisory service, wheat advisor engineers
 • Mosa Azami *, Ahmad Yaghoobi, Mahsa Motaghed Pages 875-893
  The subject of people’sparticipation has beenone of the important categories in development literature, especially in rural development process in recent decades. Using the participation and people abilities, especially villagers has been an effective strategy to overdevelop and implement an accurate management and planning in this process. This study aims to analysis factors affecting the level of people’s participation in Rural Hadi Plan in Hamedan county. The studied population consisted of 483 rural men in Sangestan village, that by using" Kookran" formula, 150 persons were selected as sample group. Necessary data and information gathered using documentary reviews and observation in addition to a questionnaire survey study. The validity of research instrument, questionnaire, was determined through the respective opinions of faculty members and official experts. Also, the reliability of it was studied using pre-test stage by Completion of 30 questionnaires from studied population, by "Cronbach Alpha” formula in which the number 0/91 resulted. The collected data were analyzed using SPSS software. Research finding shows that there is a significant connection between the variables of the villagers Literacy Level, domestic income supply (source), tendency to durability in the village, and motivating to participate in the development plan. The result of the regression analysis recognized that independent variable made clear 86.9 points of dependent variable of the study. Also, the findings indicated the source of income of the respondent as the factor which affected the level of their participation in the rural guide plan.
  Keywords: participation villagers, Development rural, rural guide plan, Sangestan Village, Hamedan County