فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 41 (تابستان 1395)
 • پیاپی 41 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/10
 • تعداد عناوین: 17
|
 • نگین چهره نگار *، فریبا کشاورزی، نگار رهنمایی، زهرا آقا چعفری صفحه 220
  اهداف
  اختلالات شناختی، یکی از اختلالات شایع همراه با معلولیت شدید و پیش رونده در دوره سالمندی است. مطالعات نشان می دهد که حدود 5 درصد از افراد 65 سال و بالاتر به نقص شناختی واضح دچارند. از میان مهارت های شناختی، مهارت های ساختار بینایی یکی از پیش بینی کننده های مهم برای میزان دریافت کمک و حمایت در سالمندان محسوب می شود. کاهش بینایی به عنوان بخشی از شناخت، با اجرای فعالیت ها مرتبط است؛ بنابراین شناسایی این مشکلات در روند درمان و کسب استقلال در زندگی روزمره این افراد تاثیر بسزایی دارد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی مقطعی 47 سالمند ساکن جامعه مراجعه کننده به کانون جهان دیدگان شهر شیراز در محدوده سنی 60 تا 80 سال به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. اطلاعات از این طریق جمع آوری شد: مشاهده، مصاحبه، انجام خرده آزمون مهارت های ساختار بینایی آزمون لوتکا برای ارزیابی مهارت های شناختی و شاخص کتز به منظور ارزیابی فعالیت های روزمره زندگی. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  شرکت کنندگان شامل 9 زن و 38 مرد با میانگین سنی 4/66±69/94 سال بودند. یافته های پژوهش نشان داد که سازمان دهی بینایی-حرکتی سالمندان ساکن جامعه با خرده آزمون های غذاخوردن و لباس پوشیدن آزمون کتز ارتباط معنی داری دارد (0/05≥P). این در حالی است که بین خرده آزمون بینایی-حرکتی آزمون لوتکا با خرده آزمون های حمام کردن، جابه جایی در منزل، دست شویی رفتن و کنترل ادرار و مدفوع ارتباط معنی داری یافت نشد. همچنین بین نمره کلی آزمون کتز با خرده آزمون بینایی حرکتی آزمون لوتکا نیز ارتباط معنی داری وجود نداشت (0/05
  نتیجه گیری
  براساس یافته های مطالعه حاضر، تنها بین اختلال در سازمان دهی بینایی-حرکتی و فعالیت لباس پوشیدن و غذاخوردن ارتباط معنی داری به دست آمد. به نظر می رسد شاخص کتز تنها به ارزیابی استقلال فردی در اجرای فعالیت های پایه روزمره زندگی می پردازد و نحوه اجرای این فعالیت ها را مدنظر قرار نمی دهد. ازآنجاکه فعالیت های پایه روزمره زندگی از جمله فعالیت هایی است که انسان پس از گذشت سال های اولیه زندگی به طورروزانه آنها را انجام می دهد، این ارتباط ضعیف بین شناخت و استقلال فردی را می توان با درنظرگرفتن اجرای این دسته از فعالیت ها به صورت عادت توجیه کرد. درحقیقت به دلیل آنکه فعالیت های پایه روزمره غالبا براساس عادت انجام می شود، نیاز کمتری به پردازش شناختی دارد؛ حال آنکه روند سالمندی بر نحوه انجام فعالیت ها تاثیر می گذارد و این تاثیر به گونه ای است که در بسیاری از مواقع با وجود آنکه فرد مرتکب خطاهای بسیاری می شود، درنهایت می تواند فعالیت را انجام دهد.
  کلیدواژگان: سالمندی، فعالیت های روزمره زندگی، مهارت های ساختار بینایی
 • سوسن رفبعی*، حسن توزنده جانی، محمد رضا آهویی صفحه 226
  اهداف
  با توجه به گسترش روزافزون جمعیت سالمندان در جوامع مختلف، به ویژه جامعه ایرانی، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک زندگی و حمایت اجتماعی با رضایت زناشویی در این گروه صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی-همبستگی بود که به صورت مقطعی در سال 1393 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی سالمندان 60 سال و بالاتر تشکیل می داد که جزو جمعیت مراقبت شده بودند و در مراکز بهداشتی درمانی پرونده داشتند. نمونه آماری این مطالعه شامل 381 نفر از سالمندان بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند و به سوالات مقیاس رضایت زناشویی انریچ، پرسش نامه سبک زندگی و حمایت اجتماعی پاسخ دادند. داده های گرد آوری شده با نسخه 21 نرم افزار SPSS و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج بیانگر آن است که سبک زندگی و حمایت اجتماعی پیش بینی کننده رضایت زناشویی هستند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیر های پیش بین به ترتیب حمایت اجتماعی و سبک زندگی (0/64=R2) به شمار می روند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که بین متغیرهای سبک زندگی و حمایت اجتماعی با رضایت زناشویی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد (0/05≥P)، اما بین مردان و زنان سالمند در این متغیرها تفاوت معنی داری وجود ندارد (0/05
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر حمایت اجتماعی و سبک زندگی بر رضایت زناشویی سالمندان می توان گفت که حمایت اجتماعی و سبک زندگی عامل مهمی در پایداری ازدواج و رضایت زناشویی در این گروه اجتماعی است.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، سبک زندگی، رضایت زناشویی، سالمندی
 • آقا رضا متقی، دکتر علی کامکار *، دکتر علیرضا ماردپور صفحه 234
  اهداف
  با توجه به شیوع بالای اختلال بی خوابی در سالمندان، این پژوهش با هدف تاثیر درمان شناختی-رفتاری (CBT) بر کیفیت کلی خواب و خرده مقیاس های کیفیت خواب سالمندان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع آزمایشی بود و جامعه آماری پژوهش از 5000 سالمند عضو کانون جهان دیدگان شیراز و جامعه نمونه از 44 نفر با انتخاب تصادفی و احتساب شرایط ورود و خروج تشکیل می شدند. به دنبال ریزش 85/7 درصدی، 39 سالمند با میانگین سنی 68 سال که مبتلا به بی خوابی اولیه بودند، با شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI) در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری موردارزیابی قرار گرفتند. مداخله چهارهفته ای (دوبار در هفته) با روش درمان شناختی-رفتاری براساس دستورالعمل اسپای انجام شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نسخه 21 نرم افزار آماری SPSS و روش های آماری تحلیل کوواریانس تک و چندمتغیره (آنکوا و مانکوا) استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات کیفیت کلی خواب قبل از مداخله در گروه های آزمایش و کنترل به ترتیب 12/95 و 12/7 بود که پس از مداخله در پس آزمون به 10/03 و 13/07 و در پیگیری سه ماه بعد به 9/51 و 13/36 تغییر یافت. تفاوت میانگین نمرات کیفیت کلی خواب پس از مداخله، از لحاظ آماری معنادار (0/001>P) بود.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این پژوهش درمان شناختی-رفتاری، کیفیت کلی خواب سالمندان را ارتقا و نشانه های اختلال بی خوابی در آنها را کاهش می دهد. علاوه براین توصیه می شود درمانگران و متخصصان بهداشت روان در حیطه سالمندی از این روش استفاده کنند.
  کلیدواژگان: اختلال بی خوابی، درمان شناختی رفتاری (CBT)، سالمندان
 • علی حسن پور دهکردی، علی اکبر رستار* صفحه 244
  اهداف
  با پیشرفت علم افراد مدت طولانی تری زندگی می کنند و به ناچار باید با تغییرات پیچیده جسمی، روانی و اجتماعی سازگار شود که همراه با فرایند پیری ایجاد می شود. عوامل متعددی از جمله تحرک و ورزش بر فرایند پیری تاثیر دارد؛ به نحوی که ورزش منجر به ایجاد شادابی، نشاط و افزایش امیدبه زندگی می شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر آرام سازی پیش رونده عضلانی بر عملکرد اجتماعی و ابعاد مختلف کیفیت زندگی سالمندان شهرستان شهرکرد انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی بود که در آن برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی منظم استفاده شد. در این پژوهش، شصت نفر سالمند از شهرستان شهرکرد انتخاب شدند و نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. روش آرام سازی به این ترتیب بود که بیمار در هر مرحله، گروهی از عضلات بدن خود را منقبض و پس از پنج ثانیه رها می کرد و در پایان، تمام عضلات را شل و پنج بار نفس عمیق می کشید. هر جلسه حدود 45 دقیقه به طول می انجامید. در گروه آزمون روش آرام سازی پیش رونده عضلانی به مدت سه ماه و سه روز در هفته انجام شد. به طورکلی مددجو پس از پوشیدن لباس راحتی به پشت می خوابید و با هدایت مربی آموزشی و گوش دادن به نوار صوتی، گروه های مختلف عضلانی را با تنفس های موثر و عمیق منقبض و آرام می کرد؛ به طوری که آرام شدن عضلانی را احساس و آن را بیان می کرد. ابزار گردآوری داده های این مطالعه پرسش نامه اطلاعات فردی و پرسش نامه کیفیت زندگی SF-36 بود.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد آرام سازی پیش رونده عضلانی، منجر به افزایش عملکرد اجتماعی و ابعاد مختلف کیفیت زندگی در گروه مداخله می شود. بین میانگین نمره ابعاد عملکرد جسمی، محدودیت فعالیت به دنبال مشکل جسمی، انرژی و خستگی، عملکرد اجتماعی، درد بدنی، سلامت عمومی با کیفیت زندگی بین گروه مورد و شاهد تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. همچنین میان عملکرد اجتماعی در دو گروه شاهد و مداخله قبل از مطالعه، تفاوت آماری معنی داری نبود؛ ولی بعد از مداخله عملکرد اجتماعی گروه مداخله تغییر یافته بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه توصیه می شود در زندگی روزانه برنامه ای برای انجام تمرینات ورزشی و آرام سازی پیش رونده عضلانی متناسب با وضعیت جسمانی سالمندان طراحی شود تا مدت زمان ناتوانی، روزهای بستری و هزینه های درمانی کاهش و عملکرد اجتماعی، کیفیت زندگی و وضعیت روحی-روانی سالمندان ارتقا پیدا کند. همچنین استقلال سالمند در انجام کارهای روزانه بهبود یابد و درنهایت، به فرایند پیری موفق و سالم آنان کمک کند.
  کلیدواژگان: آرام سازی پیش رونده عضلانی، کیفیت زندگی، سالمند
 • دکتر حسین حاتمی، دکتر بابک عشرتی، دکتر عفت کلاته* صفحه 250
  اهداف
  با افزایش امیدبه زندگی و افزایش سن تراکم جمعیتی در برخی جوامع، جمعیت سالمندان جهان به طورروزافزونی زیاد می شود. بالارفتن سن،کاهش تدریجی فعالیت های فیزیکی و افزایش شیوع بیماری های مزمن در سالمندان می تواند به کاهش عملکرد فردی و اجتماعی آنها بیانجامد. از نکات مهم در ضرورت انجام این تحقیق می توان به این موارد اشاره کرد: تغییر الگوی اپیدمیولوژیک بیماری ها در سنین سالمندی، گرایش به سوی بیماری های مزمن و رویارویی با سالمندان برخوردار از سلامت نسبی ولی نیازمند مراقبت های بهداشتی درمانی. به منظور مدیریت بهینه و برنامه ریزی دقیق برای سلامت سالمندان روستایی، پژوهش در این زمینه ضروری است. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت سلامت و بیماری سالمندان روستاهای شهرستان آشتیان بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش، مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی بود که روی 200 نفر از سالمندان روستاهای آشتیان انجام شد. جمعیت هدف به روش خوشه ای انتخاب و برای تمام سالمندان پس از اخذ رضایت، فرم اطلاعاتی با پرسش و معاینه و پاسخ اقدامات پاراکلینیکی تکمیل شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش و از آزمون کای اسکوئر استفاده و معنی داری 0/05>P درنظرگرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه از 126 نفر زن و 74 نفر مرد، 156 نفر (78درصد) بی سواد، 52 نفر (26درصد) بیوه و دو نفر (1درصد) مجرد و 32 نفر (16درصد) تنها و 10 نفر (5درصد) سیگاری بودند. در این بررسی فراوانی برخی بیماری ها بدین شرح به دست آمد: استئوآرتریت 163 نفر (81/5درصد)، نداشتن تعادل 138 نفر (69درصد)، فشارخون بالا 120 نفر (60درصد)، چربی خون بالا 111 نفر (55/5درصد)، اختلالات ادراری 99 نفر (49/5درصد)، افسردگی 95 نفر (47/5درصد)، اختلالات شناختی 92 نفر (46درصد)، مشکلات شنوایی 88 نفر (44درصد)، مشکلات تغذیه ای 83 نفر (41/5درصد)، اختلالات خواب 76 نفر (38درصد)، مشکلات قلبی-عروقی 67 نفر (33/5درصد)، مبتلایان به دیابت 18 نفر (9درصد). درضمن افسردگی با بیوه بودن (0/027>P)، بی سوادی (0/001>P)، تنها زندگی کردن (0/025>P) و جنس مونث (0/001>P) ارتباط معنی دار نشان داد.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داده که بیماری ها و محدودیت های جسمانی و فیزیکی سالمندان ساکن روستاها از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش بالابودن درصد فراوانی بیماری های مزمن به ویژه بیماری های استئوآرتریت، نداشتن تعادل، افسردگی، فشارخون، مشکلات تغذیه ای، مشکلات بینایی و شنوایی و بیماری قلبی-عروقی در سالمندان ساکن روستا مشخص شد که در برنامه ریزی های بهداشتی باید مدنظر قرار گیرد. این مطالعه نشان داد زنان و سالمندان کم سواد و بیکار و سالمندانی که در تجرد یا تنها در روستا زندگی می کنند با مشکلات جسمانی بیشتری مواجه هستند. ازاین رو توصیه می شود که در سیاست گذاری بهداشتی توجه ویژه ای به این گروه های خاص شود.
  کلیدواژگان: بیماری های مزمن، سالمند، سلامت، روستایی
 • سیده مریم موسوی نسب، دکتر مریم روانی پور *، دکتر شهناز پولادی، دکتر نیلوفر معتمد، دکتر مریم برکت صفحه 258
  اهداف
  افزایش مشکلات دوران سالمندی به همراه اختلالات قلبی-عروقی، توانمندی سالمندان را در مدیریت زندگی فردی برای بهره مندی از حمایت های اجتماعی تحت تاثیر قرار می دهد. بیماری های قلبی-عروقی بار اقتصادی و اجتماعی و روحی -روانی را به صورت هزینه های مستقیم بهداشتی و هزینه های غیرمستقیم دربردارد که از توانمندی و کیفیت زندگی افراد می کاهد. در این راستا طراحی ابزاری روا و پایا برای سنجش توانمندی سالمندان مبتلا به بیماری های قلبی-عروقی در دریافت حمایت های اجتماعی حائز اهمیت است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی ، طراحی و روان سنجی پرسش نامه طی چهار مرحله مطابق روش والتز انجام شد: 1. تعریف مفهوم توانمندی سالمندان مبتلا به بیماری های قلبی-عروقی در دریافت حمایت اجتماعی با مروری بر کتب و مقالات؛ 2. طراحی گویه های پرسش نامه با استفاده از منابع موجود در ایران و دیگر کشور ها؛ 3. روان سنجی، اعتبار محتوا و اعتبار صوری پرسش نامه توسط 10 نفر از متخصصان دانشگاه؛ 4. بررسی همسانی درونی پرسش نامه با تعیین ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ثبات با استفاده از آزمون مجدد و با فاصله زمانی یک هفته.
  یافته ها
  با توجه به یافته های به دست آمده از مطالعه مقاله ها و کتاب ها و نظریه های توانمندسازی خودمدیریتی روانی پور و همکاران، توانمندی سالمندان مبتلا به بیماری های قلبی-عروقی در دریافت حمایت اجتماعی در محورهای خودآگاهی از تغییرات، عملکرد نقش، سازگاری، استقلال، رضایت پنداشت شده، حس کنترل و خودمدیریتی بود. نسخه ابتدایی پرسش نامه با 35 گویه طی مرحله اول و دوم مطالعه تهیه شد. در مرحله سوم و چهارم مطالعه طی مراحل روان سنجی و روایی و پایایی 4 گویه حذف شد. سپس نسخه نهایی پرسش نامه با 31 گویه و شاخص روایی محتوایی 0/94 و نسبت روایی محتوایی 0/96 تعیین شد. برای تعیین پایایی درونی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن 0/90 به دست آمد. همچنین برای تعیین پایایی بیرونی پرسش نامه از روش بازآزمایی استفاده شده که در دو مرحله به فاصله یک هفته تکمیل شد. نتایج نشان داد که از ضریب همبستگی مطلوب (0/83=R) برخوردار است.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد پرسش نامه تدوین شده با 31 گویه، ویژگی های روان سنجی مطلوبی برای سنجش توانمندی سالمندان مبتلا به بیماری های قلبی-عروقی در دریافت حمایت های اجتماعی دارد. علاوه براین مراقبان امور سلامت می توانند این پرسش نامه را در سیستم های مراقبتی و بهداشتی کشور به کار گیرند. همچنین پرسش نامه ذکرشده برای تعیین اثر مداخلات در زمینه توانمندی سالمندان در دریافت حمایت اجتماعی در تحقیقات کارآزمایی بالینی مناسب است. در پژوهش های بعدی پیشنهاد می شود انواع دیگر روایی مانند روایی سازه برای تعیین ابعاد توانمندی اندازه گیری شود.
  کلیدواژگان: پرسش نامه، سالمندان، بیماری های قلبی، عروقی، توانمندسازی، حمایت اجتماعی
 • داریوش خواجوی *، احمد فرخی، علی اکبر جابری مقدم، انوشیروان کاظم نژاد صفحه 270
  اهداف افتادن ها در سالمندان عمدتا به دلیل نقایص تعادل و ناپایداری قامتی رخ می دهد. افتادن ها و آسیب های ناشی از آنها به ترس از افتادن در سالمندی منجر می شود. این ترس رایج ترین ترس در سالمندان است و به افت خودتحمیل شده در فعالیت ها و کارکرد در سالمندی منجر می شود. افتادن ها و ترس از افتادن و پیامدهای منفی آنها می تواند اثراتی منفی بر کیفیت زندگی و فعالیت های زندگی روزانه و کارکردهای جسمانی داشته باشد. براین اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر برنامه مداخله تمرینی قدرتی و تعادلی روی عملکرد تعادل و کیفیت زندگی سالمندان دارای ترس از افتادن ساکن در جامعه بود.
  مواد و روش ها روش این تحقیق، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود و جامعه آماری آن را سالمندان مرد شهر اراک تشکیل می دادند. از این جامعه 130 سالمند مرد در آزمون غربالگری شرکت کردند و از بین آنها 31 نفر واجد شرایط دارای ترس از افتادن انتخاب و به طورتصادفی به گروه آزمایش (51n=) با میانگین سنی 07/66 سال و گروه کنترل (61n=) با میانگین سنی 14/70 سال تقسیم شدند. آزمودنی های گروه آزمایش در برنامه مداخله تمرینی ده هفته ای، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 90 دقیقه شرکت کردند. این مداخله تمرینی شامل تمرین کششی، تمرین قدرتی اندام های فوقانی و تحتانی، تمرین تعادل و سردکردن بود که در حضور یک پزشک اجرا شد. داده ها با استفاده از ابزارهای روا و پایای آزمون مختصر وضعیت روانی (MMSE)، کیفیت زندگی (SF-36)، اعتماد به تعادل ویژه فعالیت ها (ABC) و آزمون عملکردی تعادلی ایستادن یک پا جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی-استیودنت مستقل با سطح معنی داری 05/0 و نسخه 16 نرم افزار SPSS و نمره های پیش آزمون و پس آزمون از آزمون تی مقایسه ای استفاده شد.
  یافته ها بین میانگین نمره آزمون مختصر وضعیت روانی آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود نداشت (244/0P=). یافته ها نشان داد میانگین نمره آزمون عملکرد تعادل ایستادن یک پا با پای اتکا (039/0P=) و راهنما (001/0P≤) به طورمعنی داری بهبود یافت. به علاوه این برنامه مداخله تمرینی میانگین نمره زیرمقیاس های کیفیت زندگی از جمله کارکرد جسمانی، محدودیت نقش به دلیل سلامت جسمانی، درد بدنی، ادراک از سلامت عمومی، سرزندگی (انرژی/خستگی) و سلامت ذهنی عمومی را به طورمعنی داری بهبود داد (05/0P≤). در میانگین نمره زیرمقیاس های کارکرد اجتماعی و محدودیت نقش به خاطر مشکلات احساسی، پس از برنامه مداخله تمرینی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0P>).
  نتیجه گیری براساس نتایج،10 هفته برنامه مداخله تمرینی قدرتی و تعادلی، تعادل و کیفیت زندگی سالمندان دارای ترس از افتادن را بهبود بخشید. این نتایج نقش قدرت عضلانی و تعادل را در فعالیت های زندگی روزانه سالمندان دارای ترس از افتادن برجسته می کند. همچنین این یافته ها بر اهمیت استفاده از شیوه ترکیب مداخله تمرینی قدرتی و تعادلی برای بهبود وضعیت سلامتی و پیشگیری از افتادن در سالمندان تاکید می کند. بنابراین این برنامه می تواند در بهبود تعادل و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان مفید باشد و سالمندی موفقیت آمیز را ارتقا دهد.
  کلیدواژگان: سالمند، کیفیت زندگی، تمرین قدرتی
 • محیا میرزائی *، دکتر زهرا کاوسی، دکتر لیلا والی، دکتر لاله محمودی صفحه 280
  اهداف افزایش جمعیت سالمندان تشویشی جهانی است و مراقبت از سلامت و کیفیت زندگی سالمندان بالای 65 سال، از مشکلات عمده امروز و آینده به شمار می آید. تجویز دارو جزئی اساسی از مراقبت بیماران سالمند و بهینه سازی درمان دارویی برای بیماران سالمند مسئله ساز است. این امر می تواند عوارض جانبی و هزینه ها را افزایش دهد. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت داروهای مناسب تجویزنشده در بیماران سالمند60 ساله و بالاتر با استفاده از ابزار غربالگری داروهای مناسب تجویزنشده در افراد سالمند (START) بود که در بیمارستان های آموزشی و غیرآموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بستری شده بودند.
  مواد و روش ها این مطالعه مقطعی در چهار بیمارستان آموزشی و غیرآموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور بررسی میزان داروهای مناسب تجویزنشده براساس معیار START انجام شد. داده های پژوهش حاضر از پرونده 400 بیمار 60 ساله و بالاتر از بخش های بستری مشترک (سی.سی.یو، ایی.ان.تی و آی.سی.یو عمومی، ارتوپدی ، جراحی عمومی و داخلی) در طی شش ماه (از تیرماه تا آذرماه) سال 1392 جمع آوری شد که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نسخه 18 نرم افزار SPSS و نسخه 2013 نرم افزار اکسل انجام شد. همچنین برای تعیین ارتباط بین متغیرهای بررسی شده آزمون کای اسکوئر، من-ویتنی، ضریب همبستگی اسپیرمن و کلموگروف-اسمیرنف به کاررفت.
  یافته ها میانگین سن سالمندان مطالعه شده 4/73 سال بود. از بین سالمندان بررسی شده، بیماری قلبی-عروقی بیشترین درصد (6/21 درصد) و بیماری دیابت کمترین درصد فراوانی (0/3) را در بین بیماری های فعلی سالمندان کسب کرده بودند. تعداد کل داروهای تجویزشده 4744 بود که برای 6/39 درصد از سالمندان حداقل یک داروی مناسب تجویزنشده بود. بیشترین طبقات دارویی مناسب تجویزنشده براساس معیار START به ترتیب در بیمارستان های غیرآموزشی 7/11 درصد بیس فسفوناتس و 3/8 درصد آنتی دیابتیک و در بیمارستان های آموزشی 3/13 درصد بیس فسفوناتس و 4/11 درصد آنتی دیابتیک بوده است. میانگین داروی مناسب تجویزنشده رابطه معنی داری با طول مدت اقامت بیماران در بیمارستان های آموزشی داشته است. تعداد داروهای مناسب تجویزنشده با افزایش تعداد داروهای تجویزشده به صورت معنی داری افزایش یافته است.
  نتیجه گیری با توجه به اینکه مسائل مربوط به میزان داروهای مناسب تجویزنشده در میان سالمندان بررسی شده می تواند جدی باشد؛ بنابراین تجویز داروهای مناسب برای سالمندان از اهمیت زیادی برخودار است. نظارت بر تجویز، نحوه تامین و مصرف منطقی دارو بسیار حیاتی و اثرگذار است. ازآنجاکه بخشی از بودجه سلامت به دارو تعلق دارد، بیمارستان ها می تواند با بهره گیری از پزشکان شاغل به همراه دیدگاه های تخصصی مشاوران دارویی و داروسازان بالینی در کاهش این مشکل کارساز باشد.
  کلیدواژگان: تجویز نامناسب دارویی، حذف تجویز، سالمندان، معیار غربالگری داروهای مناسب تجویزنشده
 • وحیده محمدی ثایت، فریبا یادگاری*، مهشید فروغان صفحه 290
  اهداف اختلالات شناختی و زبانی از جمله مشکلات واژه یابی در سالمندان شایع است. روانی کلامی یکی از اولین کارکردهای شناختی است که در جریان فرایند سالمندی زوال می یابد. با توجه به نبود هنجارهای روانی کلامی در سالمندان طبیعی فارسی زبان، هدف مطالعه حاضر بررسی روانی کلامی در افراد بالای 60 سال فارسی زبان بود.
  مواد و روش ها در این مطالعه مشاهده ای، 90 فرد سالمند بالای 60 سال (45 زن و 45 مرد) به دو گروه سالمند جوان (60 تا 74 سال) و سال خورده (75 تا 90 سال) و سه گروه تحصیلی (5< سال، 6 تا 12 سال و >12 سال) تقسیم شدند. آزمون روانی کلامی در دو بخش روانی معنایی شامل نام بردن مقوله های حیوان و میوه و روانی واجی شامل نامیدن کلماتی که با واج های /ف/، /آ/ و /س/ شروع می شود، در مدت زمان 60 ثانیه اجرا شد. پاسخ افراد با ضبط صوت ثبت و نگارش شد و سپس با استفاده از روش ترویر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. داده های به دست آمده با استفاده آزمون غیرپارامتریک تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد.
  یافته ها یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که تفاوت میان عملکرد روانی واجی و معنایی در بین دو جنس مذکر و مونث معنادار نیست، اما میانگین عملکرد روانی معنایی و روانی واجی در بین دو گروه سنی معنادار بود (P<0/001). همچنین بین سن و عملکرد انتقال همبستگی معکوس و معناداری به دست آمد (r=0/46 و P<0/01) و تحصیلات همبستگی مثبت و معناداری بر عملکرد انتقال نشان داد (r=0/36، P<0/01).
  نتیجه گیری نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عملکرد روانی معنایی و روانی واجی با افزایش سن کاهش و با افزایش تحصیلات افزایش می یابد، اما جنسیت بر آن تاثیری ندارد. به نظر می رسد لازم است در توانبخشی آسیب های زبانی در سالمندان نظیر زبان پریشی، موضوع افت توانمندی روانی کلامی در اثر افزایش سن درنظرگرفته شود.
  کلیدواژگان: واژه یابی، روانی کلامی، سالمندی، زوال شناختی
 • میثم قاضی محسنی، دکتر علی اکبر سلیمانیان*، دکتر احمد حیدرنیا صفحه 300
  اهداف رشد سریع جمعیت به ویژه در کشورهای درحال توسعه موجب بروز پدیده سالمندی شده است؛ به گونه ای که در سال های کنونی پیرشدن جمعیت به یکی از مهم ترین مسائل بهداشت عمومی تبدیل شده است. این موضوع توجه به این گروه سنی را اجتناب ناپذیر کرده است. اغلب مشکلاتی که سالمندان با آن رو به رو هستند، مشکلات جسمی و ناتوانی های حرکتی و مشکلات روحی-روانی است. از جمله مسائل روحی-روانی که سالمندان با آن مواجه می شوند، ناامیدی، افسردگی و احساس تنهایی است. روانشناسان گام های بسیاری به منظور بهبود این علایم برداشته اند؛ ولی پس از ظهور جنبش روانشناسی مثبت، نظریه پردازان و محققان به جای توجه صرف به تجارب یا ادراک های منفی به بررسی سازه هایی چون خودکنترلی، معنویت، شادی، خوش بینی و امید پرداختند. ازاین رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی امیدمحور بر ارتقای کیفیت زندگی سالمندان است.
  مواد و روش ها مطالعه حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی سالمندان زیرپوشش مرکز روزانه سالمندان امید گلستان در شهرستان مینودشت دربرمی گرفت. در این پژوهش نمونه گیری به روش دردسترس انجام شد؛ بدین صورت که از بین 60 نفر از سالمندان مراجعه کننده و داوطلب برای شرکت در جلسات گروهی امیدمحور، 30 نفر که واجد شرایط بودند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه فرم کوتاه 26 سوالی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت استفاده شد. پس از اجرای پیش آزمون، اعضای گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 90 دقیقه ای و هفته ای یک روز آموزش گروهی امید محور را آموختند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. سپس پس آزمون برای هر دو گروه تکرار شد. به منظور تجزیه وتحلیل نتایج، از روش تحلیل کواریانس در نسخه 16 نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها نتایج نشان داد که آموزش گروهی امیدمحور کیفیت زندگی در سالمندان گروه آزمایش را به طورمعناداری افزایش داده بود (05/0P<). همچنین نتایج نشان داد آموزش بعد جسمانی، کیفیت زندگی سالمندان در گروه آزمایش را در مقایسه با گروه کنترل بهبود بخشیده بود (05/0P<). بعد روانشناختی کیفیت زندگی گروه آزمایش نیز در قیاس با گروه کنترل تفاوت معناداری داشت (05/0P<). در ابعاد محیطی و اجتماعی نیز آموزش گروهی امیدمحور توانسته است کیفیت زندگی سالمندان گروه آزمایش را در مقایسه با گروه کنترل ارتقا دهد (05/0P<).
  نتیجه گیری نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش گروهی امید محور، افزایش کیفیت زندگی و ابعاد آن شامل ابعاد جسمانی، روانشناختی، محیطی و اجتماعی سالمندان را در پی دارد. ازاین رو با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در جوامع درحال توسعه از جمله ایران و لزوم توجه به سلامت جسمانی و روانشناختی این قشر می توان از روش آموزش گروهی امیدمحور برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان بهره برد.
  کلیدواژگان: آموزش امیدمحور، کیفیت زندگی، سالمندان
 • ابراهیم مسعودنیا* صفحه 310
  اهداف باورها و ادراک نسبت به سالخوردگی، تاثیر بسزایی بر بهزیستی و سلامت جمعیت بزرگسال دارد. یکی از مدل های نظری سودمند برای توضیح نقش ادراکات و باورها نسبت به سالخوردگی در تعیین برآیندهای سلامتی سالمندان، مدل خودگردانی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان ادراک و باورها درباره سالمندی و سلامت عمومی سالمندان در قالب مدل خودگردانی انجام شد.
  مواد و روش ها این مطالعه در قالب یک طرح توصیفی و با روش پیمایشی انجام شد. داده های مطالعه از 300 نفر از سالمندان شهر رشت (144 مرد و 156 زن) جمع آوری شد. نمونه ها با روش نمونه گیری دردسترس و از دو مکان آسایشگاه های سالمندان و خانواده ها انتخاب شده بودند. ابزار اندازه گیری عبارت بود از: پرسش نامه ادراک سالخوردگی (APQ) و پرسش نامه 28 سوالی سلامت عمومی گلدبرگ.
  یافته ها در این مطالعه 300 سالمند موردبررسی قرار گرفتند. همبستگی مثبت معناداری میان اکثر مولفه های ادراک سالخوردگی، یعنی خط زمانی مزمن و دوره ای، برآیندهای مثبت و منفی سالمندی، تظاهرات هیجانی و کنترل مثبت و منفی سالمندی با مولفه های سلامت عمومی سالمندان وجود داشت. تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی نشان داد که مولفه های ادراک سالمندی یعنی کنترل مثبت، کنترل منفی، برآیندهای منفی و خط زمانی دوره ای 2/31 درصد از واریانس سلامت عمومی سالمندان را تبیین کرده است.
  نتیجه گیری ادراک و باورها نسبت به سالخوردگی از تعیین کننده ها و پیش بین های اساسی سلامت عمومی در میان سالمندان است. مدل خودگردانی، چهارچوبی مناسب برای توضیح نقش باورها، ادراک و فهم تجربیات سالخوردگی در زمینه سلامت جسمانی و روانی سالمندان است. توجه به نقش بالقوه ادراک سالمندی و نیز انجام مداخله های شناختی و رفتاری برای تعدیل نگرش ها دربرابر سالمندی با هدف ارتقای سلامت فیزیکی و روانی سالمندان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ادراک سالخوردگی، سلامت عمومی، الگوی خودگردانی، سالمندان
 • فریده باباخانی*، فرج الله فتاحی صفحه 322
  اهداف کنترل پاسچر عبارت است از حفظ اندام ها و قسمت های مختلف بدن در راستای بیومکانیکی مناسب که به دو شکل ایستا و پویا وجود دارد. خستگی یکی از عواملی است که بر کنترل پاسچر و ثبات بدن تاثیر می گذارد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر خستگی عضلات دورکننده ران بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند است.
  مواد و روش ها 25 زن سالمند سالم، بدون سابقه افتادن با میانگین سنی 5/8±42/60 سال، وزن 54/9±85/60 کیلوگرم و قد 65/7±24/153سانتی متر در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها در جلسه اول آزمون های تعادل ایستا و پویا را در شرایط عادی (بدون خستگی) انجام دادند. در جلسه دوم ابتدا آزمودنی ها در برنامه خستگی عضلات دورکننده ران شرکت کردند و بلافاصله آزمون های تعادل ایستا و پویا را انجام دادند. به منظور مقایسه نتایج تحقیقات قبل و بعد از خستگی از آزمون تی وابسته استفاده شد.
  یافته ها نتایج نشان داد برنامه خستگی عضلات دورکننده ران به طورمعنی داری نمرات آزمون های تعادل شامل تعادل ایستا و تعادل پویا را کاهش داده است. همچنین بین نمرات تعادل پویا و ایستا قبل و بعد از خستگی تفاوت معناداری وجود داشت و اندازه اثر برنامه خستگی در هر دو آزمون اندازه اثری بزرگ بود (05/0P<).
  نتیجه گیری کاهش نمرات آزمون های تعادل ایستا و پویا احتمالا نشان دهنده این است که خستگی عضلات دورکننده ران میزان آسیب و دفعات افتادگی در سالمندان را به موجب نداشتن تعادل افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: عضلات دورکننده ران، خستگی، تعادل ایستا، تعادل پویا، زنان سالمند
 • رسول دخت عبدیان *، اسماعیل ناصری مبارکی، دکتر قدرت الله باقری، عزیزه احمدی صفحه 330
  اهداف کاهش ظرفیت های جسمانی و عملکردی ازجمله عوامل خطرآفرین در افتادن، معلولیت، آسیب دیدگی یا مرگ سالمندان به شمار می رود. تمرین در آب یکی از روش های مطرح شده به منظور بهبود عملکرد سالمندان است. برای سالمندان انجام برخی از فعالیت ها در خشکی و مشکلات و خطرات آسیب دیدگی را به همراه دارد. با درنظرگرفتن دوره زمانی طولانی تر بازیافت در سالمندان و نبود امکان برخی سالمندان برای شرکت در فعالیت های بدنی به ویژه تمرین در آب، دست کاری تعداد جلسات تمرین در آب از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف این تحقیق مقایسه تاثیر تعداد جلسات تمرینات آبی در هفته بر شاخص های تعادلی و عملکردی سالمندان کم تحرک بود.
  مواد و روش ها پژوهش حاضر کاربردی و روش آن نیمه تجربی بود. در این مطالعه 36 مرد سالمند با میانگین سنی 15/2±63/64 سال، قد 32/4±50/165 سانتی متر، وزن 73/3±98/62 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 72/1±21/23 مترمربع داوطلبانه انتخاب شدند. ارزیابی های اولیه پس از امضای فرم رضایت نامه شخصی انجام شد. سپس آزمودنی ها به صورت تصادفی در سه گروه 12 نفری گروه دوجلسه ای و سه جلسه ای و گروه کنترل تقسیم شدند و برنامه تمرین آبی شش هفته ای اجرا شد. در آغاز و پایان برنامه تمرینات شاخص های تعادلی و عملکردی، قدرت اندام تحتانی و انعطاف پذیری موردارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی اختلاف در پیش آزمون و پس آزمون هر گروه از آزمون تی زوجی و برای مقایسه نتایج در سه گروه با یکدیگر از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شد. همچنین تمامی عملیات آماری با استفاده از نسخه 17 نرم افزار SPSS در سطح معنی داری 05/0≥P محاسبه شد.
  یافته ها نتایج حاکی از آن است که در عامل های تعادل پویا و ایستا و توانایی حرکتی بین گروه دوجلسه ای و سه جلسه ای تمرین در هفته تفاوت معنی دار وجود ندارد (05/0P≥). ازسوی دیگر قدرت و انعطاف پذیری گروه سه جلسه ای در مقایسه با گروه دو جلسه ای تفاوت معنی داری نشان داد (05/0≥P). علاوه براین یافته های آزمون تی زوجی نشان داد در تمامی عامل ها بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون هر دو گروه تجربی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P≤). بااین حال در گروه کنترل این تفاوت معنادار نبود (05/0P≥). درهرصورت در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون عوامل قدرت و انعطاف پذیری گروه سه جلسه تمرین آبی در هفته در مقایسه با گروه دو جلسه تمرین در هفته، افزایش به مراتب بیشتری را نشان داد.
  نتیجه گیری به نظر می رسد در سالمندان کم تحرک بعد از اجرای فعالیت های بدنی در آب، بهبود عوامل جسمانی چون تعادل ایستا و پویا و توانایی حرکتی از حجم تمرین بیشتر از تعداد جلسات تمرینی تاثیر می پذیرد. البته افزایش تعداد جلسات تمرینی می تواند دیگر عوامل جسمانی از قبیل قدرت و انعطاف پذیری را به میزان مشابه یا بیشتری افزایش دهد.
  کلیدواژگان: توانایی حرکتی، شاخص زیستی، حرکتی، انعطاف پذیری، قدرت اندام تحتانی
 • مرتضی نصیری، مهشید فروغان*، وحید راشدی، اصغر مکارم، بهرام جعفری مورجان صفحه 340
  اهداف در سالیان اخیر روند سپردن سالمندان به آسایشگاه ها سیر صعودی داشته و آم‍اده س‍ازی ف‍ض‍ایی ک‍ه پ‍اس‍خ گوی ن‍ی‍ازه‍ای ف‍ی‍زی‍ک‍ی ، روان ش‍ن‍اخ‍ت‍ی ، اج‍ت‍ماع‍ی و م‍ع‍ن‍وی آنان باشد، ض‍رورت پیدا کرده است. طراحی فراگیر به تولید محصولات یا ایجاد محیطی اطلاق می شود که در آن حداکثر امکان دسترسی برای همه افراد، اعم از سالمند و معلول، فراهم باشد. هدف این پژوهش تعیین وضعیت رعایت طراحی فراگیر آسایشگاه های سالمندان شهر تهران بود.
  مواد و روش ها مطالعه حاضر از نوع توصیفی و جامعه پژوهش شامل تمامی آسایشگاه های سالمندان زیرپوشش بهزیستی شهر تهران در سال 1394 بود و برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تمام شماری استفاده شد. اطلاعات با استفاده از چک لیست ارزیابی تناسب فیزیکی آسایشگاه سالمندان جمع آوری شد که شامل 12 خرده مقیاس و 70 سوال بود. روایی صوری و محتوایی این چک لیست قبلا در مطالعه دیگری بررسی و تایید شده بود. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و بررسی شاخص های مرکزی استفاده شد.
  یافته ها در بیشتر آسایشگاه ها وضعیت طراحی فراگیر به تفکیک تامین ویژگی های کلی از نظر آشپزخانه (85/7 درصد)، اتاق مدیریت (85/7 درصد)، رختشوی خانه (92/9 درصد)، وسایل گرمایشی و سرمایی (96/4 درصد) از وضعیت مطلوبی برخوردار بود. این در حالی بود که تنها حدود یک سوم از آسایشگاه ها وسایل اطفای حریق داشتند. همچنین از نظر وجود نمازخانه و کتابخانه دردسترس و نیز از نظر وضعیت اتاق استراحت کارکنان بیشتر آنها وضعیت مطلوبی نداشتند. همچنین در اکثر آسایشگاه ها وضعیت طراحی فراگیر به تفکیک رعایت شاخص های تعریف شده در زیرمجموعه های آسایشگاه، از نظر طراحی فراگیر ورودی اصلی، اتاق درمان و توانبخشی و تا حدودی سرویس بهداشتی وضعیت مناسبی داشتند. بااین حال در بیشتر آنها اتاق نشیمن و سالن غذاخوری از نظر طراحی فراگیر وضعیت مطلوبی نداشتند.
  نتیجه گیری یافته های این پژوهش نشان داد که اکثر آسایشگاه های سالمندان شهر تهران، براساس پرسش نامه تناسب فیزیکی آسایشگاه سالمندان، از اصول طراحی فراگیر تبعیت نمی کنند؛ بنابراین توصیه می شود ارگان های مسئول از طریق تدوین آیین نامه ها، برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های دقیق تر در زمینه رعایت اصول طراحی فراگیر در محیط آسایشگاه ها، شرایطی فراهم کنند که امکان پاسخ دهی مناسب تر به نیازهای سالمندان فراهم شود.
  کلیدواژگان: طراحی فراگیر، آسایشگاه، سالمند
 • رضا متقی*، دکتر علی کامکار، دکتر علیرضا ماردپور صفحه 348
  اهداف هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی موسیقی درمانی بر کیفیت کلی خواب و زیرمقیاس های آن در سالمندان مبتلا به اختلال بی خوابی اولیه بوده است.
  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع آزمایشی بود و جامعه آماری آن را 5000 سالمند عضو کانون جهان دیدگان شیراز تشکیل می دادند. نمونه های این مطالعه 44 نفر از سالمندانی بودند که به طورتصادفی انتخاب شدند و با احتساب شرایط ورود به مطالعه و خروج از آن در دو گروه آزمایش موسیقی درمانی و کنترل قرار گرفتند. به دنبال ریزش 82/6 درصدی، 41 نفر سالمند با میانگین سنی 88/68 سال با شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری ارزیابی شدند که به بی خوابی اولیه مبتلا بودند. در این مطالعه، مداخله چهارهفته ای (دوبار در هفته) با روش موسیقی درمانی هدفمند شامل درون مایه های موسیقی آرام بخش، فرح بخش و نیروبخش برای کاهش اضطراب شبانه و سرحالی و سرزندگی روزانه انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها نسخه 21 نرم افزار SPSS و روش های آماری تحلیل کوواریانس تک و چندمتغیره به کاررفت.
  یافته ها میانگین نمرات کیفیت کلی خواب قبل از مداخله در گروه های آزمایش و کنترل به ترتیب 31/13 و 95/12 بود که پس از مداخله در پس آزمون به 59/7 و 73/9 و در پیگیری سه ماه بعد 22/7 و 32/9 تغییر یافته است. تفاوت میانگین نمرات کیفیت کلی خواب پس از مداخله، از نظر آماری معنادار بوده است (001/0>P).
  نتیجه گیری مطالعه حاضر نشان داد که موسیقی درمانی هدفمند می تواند کیفیت کلی خواب، کیفیت ذهنی خواب، عملکرد روزانه و کاهش مصرف داروهای خواب آور را در سالمندان مبتلا به اختلال بی خوابی بهبود بخشد. متخصصان موسیقی درمانی و بهداشت روان در حیطه سالمندی توصیه می شود که از این روش استفاده کنند.
  کلیدواژگان: اختلال بی خوابی، کیفیت خواب، موسیقی درمانی، سالمندان
 • منصوره فیض آبادی*، مریم ناخدا، احمد دلبری صفحه 358
  اهداف پایگاه های اطلاعاتی و مجلات زیرپوشش آنها، جزو مهم ترین منابع اطلاعاتی دانشجویان و متخصصان حوزه ها و رشته های گوناگون از جمله سالمندی است. با توجه به تعدد پایگاه های اطلاعاتی و هزینه اشتراک بالای آنها، آگاهی از پایگاه هایی که بیشترین مجلات مربوط به حوزه سالمندی را پوشش می دهد، برای کتابخانه ها و متخصصان و دانشجویان این رشته ضروری است.
  مواد و روش ها روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کمی و نوع پژوهش کاربردی بود. جامعه این پژوهش را 177 مجله الکترونیکی علمی فعال تشکیل می داد که با جستجوی کلیدواژه موضوعی سالمندی از پایگاه اولریخ استخراج شده بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار اکسل و نسخه 19 نرم افزار SPSS به کاررفت و آمار توصیفی و درصد همپوشانی سنتی 14 پایگاه و سرویس نمایه سازی نیز بررسی شد.
  یافته ها نتایج پژوهش نشان داد که پایگاه پابمد با پوشش 109 مجله (58/61 درصد) بیشترین پوشش مجلات حوزه سالمندی را دارد. در میان ناشران مجلات، الزویر با انتشار 15 مجله (5/8 درصد) در رتبه اول قرار گرفت. علاوه براین بزرگ ترین تامین کننده متن کامل مقالات ابسکوهاست با پوشش 104 مجله (75/58 درصد) بوده است. بیشترین همپوشانی از نظر مجلات زیرپوشش، میان دو پایگاه کارنت کانتنس و وب آف ساینس با درصد همپوشانی 09/82 بوده است.
  نتیجه گیری یافته های پژوهش نشان داد که کاربران برای جستجو و تامین کنندگان اطلاعات برای کاربران (مانند کتابخانه ها) برای اشتراک پایگاه های اطلاعاتی و کاهش هزینه ها می توانند پایگاه هایی را جایگزین یکدیگر کنند که همپوشانی بالا با یکدیگر دارد.
  کلیدواژگان: مجلات سالمندی، پایگاه های اطلاعاتی، همپوشانی سنتی
 • احمد قاسمیان*، دکتر فرهاد دریانوش، ابراهیم قاسمیان صفحه 370
  اهداف اندوتلین-1 تنگ کننده قوی عروق است که به وسیله سلول های اندوتلیال عروقی ترشح و به عنوان قوی ترین تنگ کننده عروقی شناخته می شود. هدف این تحقیق مطالعه تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر غلظت اندوتلین-1 پلاسما و رابطه آن با فشارخون زنان یائسه بود.
  مواد و روش ها 20 زن یائسه با میانگین سن 67/5±58/67 سال، قد 7/7±50/351 سانتی متر، وزن 69/11±61/66 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 98/4±15/28 مترمربع، درصد چربی 65/3±41/81 و نسبت دور کمر به لگن 04/0±29/0 سانتی متر به صورت هدفمند انتخاب و به طورتصادفی به دو گروه 10 نفره کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی هشت هفته (سه روز در هفته) تمرین هوازی با شدت 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب را انجام داد. قبل و بعد از هشت هفته تمرین، سطح استراحتی غلظت اندوتلین1- فشارخون سیستولیک و دیاستولیک اندازه گیری و ثبت شد. برای بررسی تغییرات درون گروهی از آزمون تی همبسته و تفاوت های بین گروهی از آزمون تی مستقل و برای بررسی رابطه بین اندوتلین و فشارخون از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی داری 50/0>t درنظرگرفته شد.
  یافته ها نتایج این تحقیق نشان داد یک دوره تمرین هوازی تاثیر معنی داری بر کاهش غلظت اندوتلین-1 پلاسمای زنان یائسه دارد (005/0P=). همچنین یک دوره تمرین هوازی بر کاهش فشارخون سیستولیک (003/0P=) و دیاستولیک (002/0P=) زنان یائسه تاثیر معنی داری می گذارد و بین غلظت اندوتلین-1 و فشارخون سیستولیک همبستگی مستقیمی وجود دارد (59/0P=). بااین حال بین غلظت اندوتلین-1 و فشارخون دیاستولیک همبستگی مشاهده نشد (39/0r=).
  نتیجه گیری با توجه به کاهش غلظت اندوتلین-1 پلاسما و کاهش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بر اثر تمرین هوازی و با توجه به رابطه اندوتلین-1 با فشارخون سیستولیک به نظر می رسد یک دوره تمرین هوازی با این شدت و حجم می تواند در کاهش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و نیز کاهش غلظت اندوتلین-1 پلاسما به عنوان عامل خطر ایجاد پرفشاری خون زنان یائسه موثر باشد.
  کلیدواژگان: اندوتلین، 1، فشارخون، زنان یائسه، تمرین هوازی
|
 • Negin Chehrehnegar *, Fariba Keshavarzi, Negar Rahnamaee, Zahra Aghajafari Page 220
  Objectives
  Increasing life expectancy and decreasing birthrates have significantly contributed to an increased aging population throughout the world. This sudden change is a global phenomenon often resulting in biological changes that may have various consequences, such as reduced life power and coping skills in the elderly population. Cognitive deficits are one of the most severe impairments in the elderly people. Deficits in cognitive abilities, especially visual constructive skills, can have a considerable impact on the independency of the daily living skills of the elderly people. Self-care by individuals to maintain their life and wellbeing is a key element for their independency. The activity of daily living (ADL) can support personal life independency, and is considered as a morbidity index. In the present cross-sectional study, we assessed the visual abilities and ADL in older subjects to determine whether cognitive impairment is associated with changes in self-care behavior.
  Methods & Materials: This study employed random sampling technique to select and recruit forty seven individuals aged between 60 to 80 years from Jahandidegan club in Shiraz, Iran. They were evaluated through "visual constructive ability" sub-scale from Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment (LOTCA) battery and "Katz Index", which were used to assess their associated skill and ADL, respectively. Data was collected through observation and interviews. Data analysis was performed through Pearson's correlation test using SPSS.
  Results
  The mean age of the participants (9 women and 38 men) was 69.94±4.66 years. Lower scores in cognitive domains predicted functional decline in some scales. There was a significant correlation between visual constructive ability and eating; however, no significant correlation was found between this sub-scale with bathing, moving, toileting, and bowel control.
  Conclusion
  In summary, a significant correlation was noted between visual constructive abilities and dressing and eating activities. A weak correlation was observed between cognition and personal independency that may result from the less demanding cognitive processing tasks.
  Keywords: Aging, Activities of daily living, Visual constructive abilities
 • Soosan Rafiee *, Hasan Toozandehjani, Mohammad Reza Ahooei Page 226
  Objectives
  Given the improvement in the personal and social health level of elderly people, the present study aimed to investigate the relationship of factors like lifestyle and social support with marital satisfaction in elderly people in Iran.
  Methods & Materials: The present study employed a cross-sectional descriptive correlation method. The study population included 381 elderly people aged 60 years and above. They were selected from health care centers using random cluster sampling technique. The subjects were asked to complete the Erich’s marital satisfaction questionnaire, lifestyle questionnaire, and social support questionnaire. The data collected was analyzed through descriptive and inferential statistics (Pearson Correlation Coefficient and Stepwise regression) using SPSS 21 software.
  Results
  The outcomes of stepwise regression analysis indicated that lifestyle and social support serve as significant predictors of marital satisfaction among the elderly people in Iran (R2=0.46). However, there was no significant difference (P>0.05) between the contribution of lifestyle and social support towards marital satisfaction.
  Conclusion
  Our findings suggested that social support and lifestyle are the key elements in maintaining the stability of marital satisfaction in the elderly people.
  Keywords: Social support, Lifestyle, Marital satisfaction, Elderly
 • Reza Mottaghi, Ali Kamkar *, Alireza Maredpoor Page 234
  Objectives
  Taking into consideration the high prevalence of insomnia disorder in the elderly population, this study aims to examine the effectiveness of cognitive behavioral therapy (CBT) in improving the overall quality of sleep and the subscales of sleep quality in the elderly.
  Methods & Materials: The present study employs experimental research design including 5000 elderly participants from the Jahandedehgan center in Shiraz, Iran. Based on the inclusion and exclusion criteria, a total of 44 subjects were selected randomly. After losing 7.85 percent of the participants, 39 subjects with the mean age of 68 years who were suffering from primary insomnia disorder were evaluated with Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) in addition to pretest, posttest, and follow-up tests. The intervention took place twice a week within a period of four weeks employing cognitive behavioral therapy based on the ESPIE commands. The SPSS 21 statistical software and covariance of single and multivariate analysis including (ANCOVA and MANCOVA) were used to analyze the collected data.
  Results
  The mean of the overall quality of sleep before and after the intervention in the experimental and control groups were reported to be 12.95 and 12.7, respectively, that later changed to 10.03 and 13.07 in the post-test, and 9.51 and 13.36 during the follow up after three months. From the statistical point of view, the mean of the overall quality of sleep after the intervention was noted to be significant at P
  Conclusion
  The present study showed that the cognitive behavioral therapy can enhance the overall quality of sleep and reduce the symptoms of insomnia disorder in the elderly people.
  Keywords: Insomnia, Cognitive behavior therapy (CBT), Senior
 • Ali Hassanpour Dehkordi, Ali Akbar Rastar * Page 244
  Objectives
  Aging is an important stage of life that is influenced by several factors such as mobility and exercise as they can promote healthy aging. The present study aimed to examine the effects of progressive muscle relaxation on the quality of life of elderly people living in Shahr-e-Kord, Iran.
  Methods & Materials: In this quasi-experimental study, the sample was randomly divided into two groups: test and control. Participants in the test group were instructed to systematically tense muscle groups in a specific part of their body. They were then required to take a slow and deep breath and squeeze the muscles as hard as possible for five seconds followed by quickly relaxing the tensed muscles. Each session lasted for approximately 45 minutes. The intervention was implemented for three days in a week spanning across three months.
  Results
  The results showed progressive muscle relaxation and enhanced quality of life in the intervention group. In addition, statistically significant differences were noted in the mean scores of physical performance, restricted activity after physical problem, energy, socially function, physical pain, overall hygiene, and quality of life between the intervention and control groups.
  Conclusion
  The findings of this study revealed that the progressive muscle relaxation technique can effectively reduce the duration of rehabilitation, days of hospitalization and healthcare costs, as well as improve the quality of life, mood, and mental health in the elderly people.
  Keywords: Performance, Relaxation, Quality of life, Ageing
 • Hossein Hatami, Babak Eshrati, Effat Kalateh* Page 250
  Objectives
  With the increasing life expectancy and aging density of population in some communities, the world's older population is rapidly increasing. With age, there is a gradual reduction in physical activities thereby leading to an increased prevalence of chronic diseases and reduced individual and social performance in elderly individuals. The importance of this present study can be noted from the factors including changing epidemiological pattern of disease in the elderly, susceptibility to the chronic diseases and increasing number of seniors facing relative health issues but deprived from healthcare needs. In order to optimize the management and careful planning of the healthcare services for the rural elderly, there is a need for extensive research in this field. The aim of this study was to evaluate the health status of elderly patients living in the rural cities of Ashtian city, Markazi Province.
  Methods & Materials: This cross-sectional and descriptive-analytical study included 200 elderly people from Ashtian villages selected using the cluster sampling technique. After gaining consent from the participants, the required information was collected through questionnaire, physical examination, and laboratory tests. The results of the tests were processed using SPSS software. Chi-square test was also used, and P
  Results
  This study consisted of 126 females and 74 males of which 156(78%) were illiterates, 52(26%) were widows, 2(1%) were single, 32(16%) were living alone, and 10(5%) were smokers. The prevalence of disease noted in this study is given below: osteoarthritis, 163(81.5%); static and dynamic imbalance, 138(69%); hypertension, 120(60%); hyperlipidemia, 111(55.5%); urinary disorders, 99(49.5%); depression, 95(47.5%); cognitive disorders, 92(46%); hearing problems, 88(44%); nutritional problems, 83(41.5%); sleep disorders, 76(38%); angina, 67(33.5%); and diabetes, 18(9%). Moreover, there was a significant relationship with widowhood (P
  Conclusion
  The findings of this study suggested that physical diseases and functional limitations among elderly people in rural areas are a very crucial matter. Based on the results of this research and high frequency of chronic diseases in the rural elderly, especially osteoarthritis, imbalance, depression, hypertension, nutritional problems, vision and hearing problems- and angina diseases, the screening and monitoring activities for these diseases should be duly executed. The study also revealed that certain sections of the society including women, elderly, less educated, and unemployed, either living in celibacy or in the village are faced with several health problems. Thus, special attention should be paid to the vulnerable groups in terms of the health policies dedicated for their welfare.
  Keywords: Chronic diseases, Elderly, Health, Rural
 • Maryam Musavinasab, Maryam Ravanipour *, Shahnaz Pouladi, Niloofar Motamed, Maryam Barekat Page 258
  Objectives
  Increased problems associated with aging and cardiovascular disorders can negatively influence the elderly empowerment in lifestyle management. Cardiovascular diseases impose economic, social, and psychological burdens in the form of direct and indirect health costs, which results in the loss of empowerment and quality of life in the elderly population. Therefore, it is important to develop a valid and reliable instrument that can effectively measure the empowerment of elderly patients with cardiovascular disease to receive social support.
  Methods & Materials: In this descriptive study, the psychometric design of the questionnaire was developed and evaluated based on the following four steps: (1) the concept of empowering the elderly patients with cardiovascular disease in receiving social support was clearly defined after reviewing certain related books and articles; (2) the questionnaire items were designed using resources in Iran and elsewhere; (3) the psychometrics, content validity, and face validity of the questionnaire were examined by ten experts from different universities; and (4) internal consistency of the questionnaire was checked by determining the Cronbach's alpha coefficient, and external reliability was checked by conducting test-retest.
  Results
  The empowerment of elderly patients’ in receiving social support was determined in seven domains including awareness of personal changes, role playing, adaptation, independence, perceived satisfaction, being in control, and self-management. The primary version of the questionnaire was designed taking into account 35 items during the first and second stages. In the third and fourth stages of psychometric validity and reliability, four items were deleted from the questionnaire and the final version of the questionnaire consisted of 31 items. The content validity index and content validity ratio was reported to be 0.94 and 0.96, respectively. The internal and external reliability of the questionnaire was calculated as (r=0.90) and (r=0.83), respectively.
  Conclusion
  The final questionnaire had appropriate psychometric properties. The need for further studies is suggested to measure the other types of validity, such as structure validity of the questionnaire.
  Keywords: Questionnaire, Elderly, Cardiovascular diseases, Empowerment, Social support
 • Daryoush Khajavi *, Ahmad Farrokhi, Ali, Akbar Jaberi, Moghaddam, Anooshirvan Kazemnejad Page 270
  Objectives Balance defects are the leading cause of falls. Fear of falling in elderly tends to have negative impact on their quality of life. Therefore, the aim of the study was to examine the impact of strength and balance training intervention program on the balance performance and quality of life of older adults.
  Methods & Materials The present study was a semi-experimental research with pretest and post-test design. The study was conducted in the Arak city (Iran) and consisted of 31 subjects who were randomly assigned to experiment group (n=15) (mean age=66.07 years old) and control group (n=16) (mean age=70.14 years old).The main variables of the research included quality of life and balance performance, which were measured with an SF-36 questionnaire and one-leg stance with open eyes. The pre-and post-test scores were compared using Student's t-test, and the collected data was analyzed with SPSS software (16-version).
  Results The findings indicated that balance performance of the experiment group have significantly improved (P=0.05). Moreover, the training intervention program is capable of improving the quality of life (SF.36) subscales. However, no significant differences were noted for social function and role limitation owing to the emotional problems.
  Conclusion The prevention of fear of fall in elderly necessitates the intervention method for the improvement of their health status as well as maintaining a balance in their daily activities.
  Keywords: Resistance training, Quality of life, Frail older adult
 • Mahya Mirzaei *, Zahra Kavosi, Leila Vali, Laleh Mahmoodi Page 280
  Objectives Medication is an essential component of care for elderly patients, and optimizing their process of treatment is often a challenging task. The aim of this study was to evaluate the status of appropriate non-prescribed drugs in 60 elderly patients hospitalized in the teaching and non-teaching hospitals in the University of Medical Sciences employing the START screening tool.
  Methods & Materials This cross-sectional study included 400 elderly patients who were randomly selected from various divisions of the hospital (CCU, ENT, ICU General, Orthopedics, Surgery General, and Internal) and were hospitalized within six months duration (from June to December 2013). The data of the selected patients were collected from the hospital records in order to determine the appropriate medications prescribed based on the criterion START. The data was analyzed- using software Excel 2013 and SPSS 18, and the relationship between the variables was determined using the chi-square test, Mann-Whitney, and Spearman correlation coefficient.
  Results The average age of the elderly patients was reported to be 73.4 years. Cardiovascular disease had the largest prevalence (21.6%) and diabetes (3.0) had the lowest prevalence among the elderly patients. The total number of drugs prescribed for patients was 4744, of which 158 patients (39.6%) were not prescribed with at least one appropriate medication. In non-training and training hospitals, the most appropriate medications that were not prescribed according to START were related to the bisphosphonates (11.7% vs. 13.3%) and anti-diabetic (8.3% vs. 11.4%) categories. A significant relationship was noted between the average numbers of non-prescribed appropriate medications and the length of stay of patients in teaching hospitals.
  Conclusion Since issues relating to the appropriate medications prescribed among the elderly can have serious implications, the drugs prescribed for the elderly are very important. Supervising the prescription, supply, and rational use of drugs is very vital and effective and acts as an integral part of the health budget allocated to the drug. Therefore, hospitals need to readily consult with the trained physicians and consider the expert opinions of clinical pharmacists in handling this problem.
  Keywords: Inappropriate prescription, Prescription omission, Elderly people, START criteria
 • Vahideh Mohammadisabet, Fariba Yadegari *, Mahshid Foroughan Page 290
  Objectives Cognitive deficits and language disorders such as difficulty in recalling certain words are common among the elderly people. Verbal fluency as an index of word finding is one of the first cognitive functions that decline due to aging.-Considering the lack of norms of verbal fluency in normal elderly Persian-speakers, the purpose of this research was to determine verbal fluency performance in elderly Persian speakers.
  Methods & Materials This observational study consisted of 90 normal elderly individuals aged below 60 years, of which 45 were females and 45 were males. They were categorized into two age groups (60-74 years old, 75-90 years old) and three educational groups (Results The findings of this study did not reveal any significant differences in the mean scores for semantic and phonemic fluency between both the genders. However, significant differences in mean scores were found in semantic and phonemic fluency between age groups (PConclusion The finding of the present study showed that semantic and phonemic fluency degrades through aging and enhances with higher education. Gender has no effect on semantic and phonemic fluency. It appears that the decline of verbal fluency due to aging should be considered in rehabilitation programs of language deficits such as aphasia in elderly people.
  Keywords: Word finding, Verbal fluency, Aging, Cognitive decline
 • Maysam Ghazi Mohseni, Ali Akbar Soleimanian *, Ahmad Heidarnia Page 300
  Objectives The rapid growth of the population, especially in developing countries, has led to adulthood phenomenon, which poses as one of the challenges of the public health. Therefore, it is necessary to pay close attention to this age group. This age group mostly suffers from psychological and physical problems. Psychologists have devised a variety of measures for tackling with these problems including disappointment, depression, and loneliness. However, after the emergence of positive psychology, scholars, instead of focusing on negative experience, deal with positive constructs such as self-control, spirituality, happiness, and hope. Therefore, this study attempts to investigate the effect of hope-based group training on the quality of life of the elderly.
  Methods & Materials The present study adopted a semi-experimental design with pretest-posttest and group control. The study population comprised of all the elderly people in “Omid-e-Golestan Daily Center” in Minoodasht. Thirty participants were randomly selected out of 60 individuals, and divided into two groups namely control group and experimental group, each containing 15 participants. The 26-question Short Form Quality of Life Inventory developed by WHO, was used to collect the required data. After implementing the pretest, the experimental group received hope-based group training- for 1.5 hours in 8 sessions, once a week. The pretest was then repeated for the two groups, and the data was analyzed using the covariance analysis.
  Results The findings of the study showed that hope-based group training not only enhanced the quality of life but also improved the physical dimension of the elderly in the experimental group .Furthermore, a significant improvement was noted in the psychological, environmental, and social life quality of the elderly (P≥0.05).
  Conclusion Based on the results of the study, it was concluded that hope-based group training could significantly enhance the quality of life of the elderly. With the rapid increase in the number of elderly, hope-based group training is highly recommended.
  Keywords: Hope, based training, Quality of life, Elderly
 • Ebrahim Masoudnia* Page 310
  Objectives The beliefs and perceptions regarding aging have an important effect on the well-being of the elderly population. A self-regulation model is one of the useful theoretical models to explain the role of perceptions and beliefs about aging in determining the health outcomes of elderly people. The aim of this study was to determine the relationship between aging-related perception and elderly general health in self-regulation framework.
  Methods & Materials This study was conducted in a descriptive survey design. The elderly participants were selected using the most convenient sampling method from the nursing homes and communities in Rasht city. Data was collected from 300 elderly people, of which 144 males and 156 females. The aging perception questionnaire (APQ) and general health questionnaire (GHQ) were used as the measuring tools.
  Results A significant positive correlation was noted between the most components of the perception to aging such as chronic and cyclical timeline, consequences positive and negative, emotional representations, control positive and negative and other components of elderly general health. Hierarchical multiple regression analysis showed that the components of aging perception i.e. control positive and negative, consequences negative and cyclical time-line, attributed to 31.2% of the variance in elderly general health.
  Conclusion The perception toward aging is one of the important determinants and key predictors of elderly general health. Also, the self-regulation model proves to be an appropriate framework to explain the role of beliefs, perceptions, and understanding of the experiences of aging on the physical and mental health status of the elderly.
  Keywords: Aging perception, General health, Self, regulatory model, Elderly
 • Farideh Babakhani *, Kobra Oladghobadi, Farajollah Fatahi Page 322
  Objectives Postural control is the act of maintaining and restoring a better state of balance and proper biomechanics structure in limbs and different parts of the body. Such proper structure exists in two forms namely static and dynamic. Fatigue is one of the factors that affect the postural control and body stability. The purpose of this study was to examine the effect of hip abductor muscle fatigue on the static and dynamic balance in elderly women.
  Methods & Materials The participants of this study included 25 elderly and healthy women without any disability (60.24±8.5 years old, weight: 60.58±9.54 kg, height: 153.42±7.65cm). In the first session, the participants underwent static and dynamic balance tests in the normal condition (without fatigue). In the second session, at first, they participated in the hip abductor muscle fatigue protocol followed by static and dynamic balance tests. In addition, t-test was used to compare the results before and after the fatigue.
  Results The results indicated that the hip abductor muscle fatigue protocol led to a significant reduction in test scores of balance tests, which included static and dynamic balance. Also, a significant difference was observed between static and dynamic balance before and after fatigue. Overall, the measure of the effect of fatigue protocol was notable in both the tests (PConclusion Reduction in the scores of static and dynamic balance tests showed that the hip abductor muscle fatigue caused an increase in the amount of damage and length of disability in elderly women.
  Keywords: Hip abductor muscle, Fatigue, Static balance, Dynamic balance, Elderly woman
 • Rasoul Dokht Abdiyan *, Esmaeil Naseri Mobaraki, Godratollah Bagheri, Azizeh Ahmadi Page 330
  Objectives The loss of physiological and functional capacity is a risk factor for falls, disability, and injury or death in the elderly. Water base-exercise (WEX) is one of the proposed methods for improving the performance of the elderly. The aim of this research was to study the effect of water base-exercise frequency on the balance and functional indices of untrained elderly man.
  Methods & Materials This was a semi-experimental study consisting of 36 elderly men within the age group of 64.36±2.15 years, height 165.05±4.32 cm, weight 62.89±3.73 kg, and BMI 23.12±1.72, who volunteered to participate in the study. Prior to the initial assessment, each participant gave their written personal consent. Then the subjects were randomly divided into three groups of 12 members each: 2 d·wk-1, 3 d·wk-1, and control group. The water training protocol was followed for six weeks. Functional and balance parameters including flexibility, and strength of the lower extremities were evaluated before and after the completion of the training protocol. The differences in pretest and posttest for each group were examined using the paired t-test and one-way ANOVA was used for comparison among the three groups. The value of P≥0.05 was considered significant. SPSS 17 software was used for carrying out all statistical operations.
  Results The search indicated that the factor of static and dynamic balance and movement ability between the 2 d·wk-1 and 3 d·wk-1 WEX groups were not significantly different (P≥0.05). On the other hand, lower extremity strength and flexibility in the 3 d·wk-1 WEX group was significantly different from the 2 d·wk-1 (P≥0.05). Although the t-test results revealed significant differences (P≥0.05) between pretest and posttest scores of the experimental group, this difference was non-significant in the control group (P≥0.05).
  Conclusion It was concluded that the balance and movement ability factors of elderly people are highly affected by the volume of practice to training frequency. However, the increase in training frequency could improve other physical factors such as muscle strength and flexibility in the elderly.
  Keywords: Motor ability, Bio, motor indices, Flexibility, Strength of the lower extremities
 • Morteza Nasiri, Mahshid Foroughan *, Vahid Rashedi, Asghar Makarem, Bahram Jafari Mourjan Page 340
  Objectives There has been a rapid growth in the number of older people residing in the nursing homes. Therefore, it is highly important to prepare the physical milieus that are responsive to their physical, psychosocial, and spiritual needs. The universal design implies designing the products and environments in a manner that it is usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for further adaptation. The aim of this study was to evaluate the conformity of the physical milieus of the nursing homes in Tehran to the universal design criteria.
  Methods & Materials This was a cross-sectional descriptive study. All the nursing homes for older people located in the city of Tehran during the year 2015 were evaluated using the Nursing Home Physical Fitness Checklist, which consisted of 12 subscales and 70 items. Psychometric properties of this tool were evaluated and confirmed prior to the experiment. The collected data was analyzed using the measures of central tendency.
  Results Majority of nursing homes in terms of kitchen, management section, laundry room, heating and cooling conditions, main entrance, treatment room, and the toilets were in conformance with the universal design criteria, while only one-third of the homes had extinguishers. The criteria was not adequately met in terms of the items of available chapel and library, staff restroom, living room, and dining hall.
  Conclusion The findings of this study showed that the majority of nursing homes evaluated did not follow the universal design criteria. Therefore, providing the proper guidelines and policies to promote the universal design observance in nursing homes is considered as a major necessity.
  Keywords: Universal design, Nursing home, Older adults
 • Reza Mottaghi *, Ali Kamkar, Alireza Maredpoor Page 348
  Objectives The aim of the present research was to study the effectiveness of musical therapy on the overall quality of sleep and subscales of sleep quality in seniors with primary insomnia disorder.
  Methods & Materials This was an experimental study. The study sample comprised of 5000 senior members of Shiraz’s Jahandidegan adult center of which 44 subjects were randomly selected and divided into experimental and control groups. After the collapse of 6.82 percent, 41 seniors with a mean age of 68.88 years suffering from primary insomnia disorder were chosen and analyzed using Pittsburgh Sleep Quality Index before, during, and after the treatment. The intervention was provided twice a week for a period of four weeks using targeted musical therapy, which involved soothing, refreshing, and tonic music for decreasing the level of anxiety and offering euphoria and energetic daily chorus. The SPSS 21 statistical software and covariance analysis of ANCOVA and MANCOVA were used to analyze the collected data.
  Results The mean scores of the overall sleep quality before the intervention in the experimental and control groups were 13.31 and 12.95, respectively, which later changed to 7.59 and 9.73 post intervention. At three months follow-up, the scores further declined to 7.22 and 9.32, respectively. The mean of overall sleep quality after the intervention was significant at PConclusion The present study showed that targeted music therapy can lead to the improvement in the overall sleep quality, daily functioning, and subjective sleep quality thereby resulting in a sharp decline in the number of sleep drugs in seniors with primary insomnia disorder. Therefore, it is highly recommended by the music therapy and mental health experts for overcoming the sleep problems in older adults.
  Keywords: Insomnia disorder, Sleep quality, Music therapy, Seniors
 • Mansoureh Feizabadi *, Maryam Nakhoda, Ahmad Delbari Page 358
  Objectives The database and the journals indexed under them are the most important information resources for students and experts in various disciplines, including geriatrics. Given the multiplicity of databases and high subscription fees of the journals, increased awareness regarding those databases covering the majority of journals related to the topic of geriatrics is a necessity for the libraries, experts, and students in this field.
  Methods & Materials Quantitative content analysis and applied research were used in this study. The statistical population consisted of 177 active scientific electronic journals that were extracted by searching the keyword 'Geriatric's through the Ulrichs web. The SPSS 19 software and Excel were used for data analysis. Descriptive- statistics and traditional overlap percentage of 14 databases and indexing services were also studied.
  Results The results showed that the PubMed database covering 109 journals (61.58%) had the largest coverage of journals in the field of Geriatrics and Gerontology. Among the noted journal publishers, Elsevier was at the top rank with 15 Geriatrics and Gerontology journals (8.5%) indexed on PubMed. The largest providers of full-text articles was EBSCO host covering 104 journals (58.75%). The place holder for the highest rate of journals covered under database overlapped with the two databases namely Current Contents and the Web of Science with both of them covering 82.09% of the journals.
  Conclusion The findings of the research indicated that the search engines and suppliers of information for users such as libraries could compare the high rates of overlapping with each other in order to subscribe the databases and reduce costs.
  Keywords: Geriatrics, Journals, Databases as topic, Traditional overlapping
 • Ahmad Ghasemian *, Farhad Daryanoush, Ebrahim Ghasemian, Elham Shakoor Page 370
  Objectives Endothelin-1 is a strong constrictor of blood vessels that is secreted by endothelial cells and identified as the strongest vascular constrictor. The aim of the present study was to investigate the effect of eight week aerobic exercise on the endothelin-1 concentration of plasma and its relationship with blood pressure in elderly postmenopausal women.
  Methods & Materials A total of 20 menopausal women (with the average age of 67.85±5.67 years , height 153.50±7.7 cm, weight 66.16±11.96 kg, BMI of 28.15±4.98, fat percentage of 18.41±3.65, and WHR of 0.92±0.04) were selected and randomly assigned into two groups of ten each. The experimental group underwent eight weeks of aerobic training spanning across three sessions in a week with the intensity of 60 to 70% of maximum heart rate. The resting level of endothelin-1 concentration along with the systolic and diastolic blood pressure for each participant were measured and recorded before and after eight weeks of exercise .Paired t-test was used for investigating the changes within the group while the independent t-test was used for investigating the differences between the groups. Pearson correlation coefficient was used for investigating the relationship between endothelin-1 and blood pressure. A significance level less than 0.05 were considered to be significant.
  Results The result of this study showed that one duration of aerobic exercise had a significant effect on endothelin-1 plasma density (PConclusion It was concluded that single duration of aerobic exercise with the agreed intensity and volume could decrease the systolic and diastolic blood pressure and the endothelin-1 concentration of plasma.
  Keywords: Endothelin, 1, Hypertension, Postmenopausal women, Aerobic exercise