فهرست مطالب

بازیابی دانش و نظام های معنایی - پیاپی 5 (زمستان 1394)
 • پیاپی 5 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • قباد رمضانی*، جمال سلیمی صفحات 1-24
  هدف
  امروزه دانش و سرمایه های فکری سازمان ها یکی از مزیت های اصلی رقابت محسوب می شود و می توان اذعان داشت که دانش، قلب اقتصاد جهانی است و این امر مستلزم شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و اقدام عملی برمبنای این عوامل تاثیر گذار در مراحل مختلف طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مولفه های مدیریت دانش و وضعیت پیاده سازی آنها در دانشگاه کردستان می باشد.
  روش
  روش پژوهش در این مطالعه از نوع کاربردی و به روش پیمایشی – توصیفی بوده است. جامعه آماری اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 1393-94 بودند. از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار spss و Lisrel بهره گرفته شد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد که بین اجرای بهینه تر سیستم مدیریت دانش با مولفه های ( فناوری اطلاعات، شاخص توانمندی ساختار و فرهنگ سازمانی، عنصر توانمندی مدیریتی و عنصر فرایند مدیریت دانش) رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، دانشگاه کردستان، مدیریت بهینه
 • تاثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (بررسی نقش یادگیری سازمانی)
  نگارالسادات مصباحی جهرمی، مرضیه ادیب زاده* صفحات 25-43
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با توجه به نقش واسطه ای یادگیری سازمانی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS2.0 انجام شد.
  روش
  جامعه آماری این تحقیق، مدیران، معاونین و روسای بانک اقتصاد نوین، ملی، ملت و صادرات و مهر اقتصاد در استان هرمزگان در سال 1394 می باشند.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد است که روایی آن با نظر اساتید تایید شد و پس از تکمیل نمونه اولیه، پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ پایایی مناسب ابزار را نشان داد.
  یافته ها
  تمامی شاخص ها از بار عاملی قابل قبولی برخوردارند.
  یافته ها
  مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی (81/0) و بر نوآوری سازمانی (39/0) تاثیر مثبت و معناداری داشت؛ یادگیری سازمانی اثر مثبت و معناداری بر نوآوری سازمانی داشت و تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی از طریق یادگیری سازمانی بیشتری بیش تر می شود.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان می دهد که یادگیری سازمانی می تواند به عنوان یک متغیر واسطه ای بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی نقش آفرینی کند. مدیریت دانش، درست همانند یک سیستم، به عنوان یک ورودی مهم، یادگیری سازمانی به عنوان فرایندی کلیدی، در نتیجه نوآوری سازمانی به عنوان یک خروجی حیاتی برای سازمان های امروزی محسوب می شود. بانک ها می توانند با استفاده از سیستم مدیریت دانش و یادگیری سازمانی باعث بهبود در نوآوری های سازمانشان شوند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی، کسب دانش، تبدیل دانش
 • سید مهدی طاهری، ناهید گویلی*، مریم شکفته صفحات 45-57
  هدف
  مقاله حاضر با هدف جنبه ی بافت مدارانه در طراحی و ایجاد پروفایل کاربردی فراداده ای متناسب با نیازهای بومی محیط اطلاعاتی مرتبط و تاثیر آن بر توسعه ی وب معنایی تدوین شده است.
  روش شناسی: به منظور نیل به هدف مقاله، از رویکرد تحلیلی برای کشف رابطه میان نگرش مبنای طراحی پروفایل کاربردی فراداده ای با فرایند تولید معنا که زمینه را برای تحقق وب معنایی فراهم می سازد، استفاده شده است. بدین منظور، تبیین مفهوم بافت و چگونگی شکل گیری آن، توصیف تولید معنا به دلیل ارتباط میان مفاهیم در بافت های اطلاعاتی خاص با تاکید بر وب معنایی، جایگاه پروفایل کاربردی فراداده ای در نسل جدید وب، و نقش آنها در تولید معنا به دلیل توجه به بافت های اطلاعاتی و ایجاد داده های ساختارمند (فراداده) برای توصیف و مدیریت نظام مند اشیای محتوایی وب تحلیل می گردد.
  یافته ها
  هر بافت اطلاعاتی دارای ویژگی های خاصی است که باید در طراحی ابزارها، استانداردها، و سیستم های اطلاعاتی مرتبط با آن بافت مد نظر قرار گیرد. طراحی پروفایل کاربردی فراداده ای بر اساس نیازها و اهدافی که بافت اطلاعاتی هدف برای بهره مندی از فراداده دنبال می کند، و همخوانی انتخاب و تعریف (یا بازتعریف) عناصر فراداده ای و روابط میان آنها از جنبه معناشناختی با ویژگی های بومی بافت اطلاعاتی مرتبط، بازنمون معانی بافت مورد نظر را در پی خواهد داشت. این مهم افزون بر افزایش کاربردپذیری فراداده در آن بافت، دسترسی معنادار به داده ها را در بستر محیط های اطلاعاتی فراهم می نماید. به عبارت دیگر، پیوند میان داده ها از طریق فراداده ها آن هم بر پایه ویژگی های بومی یک بافت اطلاعاتی، موجب بازنمون دانش خواهد شد.
  نتیجه گیری
  در پایان، مقاله نتیجه می گیرد، همراستایی و همخوانی نگرش مبنای گسترش پروفایل های کاربردی فراداده ای و وب معنایی با یکدیگر، و تاکید هر دو بر ارائه داده های ساختارمند و ارتباط میان داده ها به منظور تولید معنا، بیانگر کارآمدی و تاثیر پروفایل های کاربردی فراداده ای در تحقق و توسعه وب معنایی است.
  کلیدواژگان: پروفایل کاربردی فراداده ای، وب معنایی، رویکرد بافت مدار، طراحی
 • رعنا کوارویی*، محسن حاجی زین العابدینی، عصمت مومنی صفحات 59-78
  پیشرفت های عصر جدید اهمیت یادگیری را بیش از پیش برجسته ساخته است و این امربیش از قبل آموزش راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) را می طلبد.
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع جویی اعضای هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می باشد.
  روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پیمایشی از نوع توصیفی است. نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع نمونه گیری احتمالی طبقه ای است و از هر گروه از اعضای هیات علمی که در یک موسسه مشغول به کار هستند، نمونه ای انتخاب گردیده است. در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده گردید: 1. پرسشنامه راهبردهای یادگیری و مطالعه 2. پرسشنامه رفتار اطلاع جویی
  یافته ها
  برای بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع جویی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضریب همبستگی بین راهبردهای شناختی با رفتار اطلاع جویی اعضای هیات علمی برابر با 065/0r= می باشد، که با توجه به مقدار 24/0 p= می توان گفت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.بین راهبردهای فراشناختی با رفتار اطلاع جویی اعضای هیات علمی (128/0 r=، 02/0P=) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این بدان معناست که با افزایش راهبردهای فراشناختی اعضای هیات علمی، رفتار اطلاع جویی آنها نیز افزایش پیدا می کند. بنابراین پرسش اصلی پژوهش در شاخص راهبردهای شناختی رد می شود اما در شاخص راهبردهای فراشناختی تایید می شود. به عبارتی بین راهبردهای شناختی با رفتار اطلاع جویی اعضای هیات علمی رابطه معناداری وجود ندارد در حالی که بین راهبردهای فراشناختی و رفتار اطلاع جویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی، رفتار اطلاع کاوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • منیره غریبه نیازی*، رویا برادر صفحات 79-105
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین عناصر سایبر نتیک و فرهنگ سازمانی در دانشکده های دانشگاه الزهرا انجام شد.
  روش پژوهش: روش تحقیق از نوع تحقیق پیمایشی و کاربردی می باشد. ابزار گردآوری داده ها دو نوع پرسشنامه فرهنگ سازمانی (دنیسون، 2001) و پرسشنامه سایبرنتیک (بیرن باوم، 1989) استفاده شد که بر روی 70 نفر کارکنان دانشکده های دانشگاه الزهرا انجام شد. ابزار تجریه و تحلیل داده ها نیز نرم افزار اس پی اس 19 است. به منظور پاسخ گویی به سوالات و فرضیه پژوهش از آمار استباطی (همبستگی پیرسون، آزمون T، تحلیل داریانس چند متغیره) استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که فرهنگ سازمانی دانشکده های دانشگاه الزهرا با امتیاز 3.17 و سایبرنتیک با امتیاز 3.29 نیز در وضعیت متوسط قرار دارند . همچنین درگیر شدن در کار دارای بالاترین میانگین (3.25) و ماموریت و سازگاری با میانگین 3 در وضعیت نزدیک به متوسط پایین ترین میانگین را دارند. از بین مولفه های سایبرنتیک مولفه سلسله مراتب و تعاملات با میانگین 3.34 و 3.27 در وضعیت مطلوب قرار دارند وکمترین امتیاز مربوط به تصمیم گیری (میانگین 3) است که در وضعیت نزدیک به متوسط قرار دارد. بیشترین میزان همبستگی بین مولفه های سایبرنتیک و فرهنگ سازمانی بین دو مولفه پیوندها با تعاملات (0.81) ، رهبری و تصمیم گیری (0.76) و ثبات و سازگاری (0.75) هستند. همچنین بیشترین میزان ارتباط معنایی بین سازگاری با تصمیم گیری و پیوندها، ثبات با رهبری، درگیری در کار با رهبری، کنترل و پیوندها و سلسله مراتب است (0.0 sig=). جدول 6 نشان داد که تصمیم گیری (89%)، تعاملات (83%) رهبری (78%) بیشترین تاثیر را روی سایبرنتیک ، ثبات (81%) و ماموریت (81%) بیشترین تاثیر رو روی فرهنگ سازمانی دارند. فرضیه پژوهش نشان داد که توجه به مقدار 0. Sig.= بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدل سایبرنتیک ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به همبستگی پیرسون (0.67) همبستگی مثبتی بین این دو الگو وجود دارد.
  نتیجه گیری
  در نتیجه، مدیران بر اساس مدل سایبرنتیک باید فعالیت های خود را سازماندهی کنند که به نظر می رسد در این زمینه نقاط ضعفی وجودی دارد. با توجه به چارچوب مدل سایبرنتیک و فرهنگ سازمانی در فضای آماری توصیف شده، می توان گفت که فضای موردنیاز برای توسعه و بهبود عملکرد مدیران وجود دارد.
  کلیدواژگان: سایبرنتیک، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، دانشگاه الزهرا
 • لیلا محمدی*، مهدی علیپور حافظی صفحات 107-125
  هدف
  ممیزی دانش نخستین قدمی است که برای انجام فعالیت مدیریت دانش برداشته می شود و می تواند نیازهای مدیریت دانش، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای سازمان را شناسایی کند. هدف مقاله حاضر معرفی مدل های ممیزی دانش و پیشنهاد مدل مناسب ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران است.
  روش
  روش پژوهش مورد استفاده در گام های نخست پژوهش، روش مطالعه کتابخانه ای و در گام بعدی روش مطالعه تحلیل و مدل سازی برای پیشنهاد مدل مناسب ممیزی دانش در مراکز علمی ایران است.
  یافته ها
  مدل های متعددی برای ممیزی دانشی سازمان ها مورد استفاده قرار گیرند. از جمله مهم ترین مدل های موجود می توان به مدل های ممیزی دانش هیلتون، آلبرث، پرز سولترو و دیگران، وو و لی، و گاناسان و دورای دومینیک اشاره کرد.
  نتیجه گیری
  مدلی 6 مرحله ای به شرح زیر می تواند برای ممیزی دانش سازمان های علمی ایران مورد استفاده قرار گیرد. ابتدا تیم ممیزی دانش تشکیل می شود. 1) سپسعناصر استراتژیک و ساختاری شناسایی می شود، و با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده وضعیت دانشی سازمان ارزیابی می گردد و 2) سپس نیازهای دانشی، 3) جریان های دانشی، و 4) موجودی دانشی به دست می آید و 5) اطلاعات به دست آمده در قالب نقشه دانشی ارائه می شود. 6) نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مراکز علمی شناسایی می شود و برای رفع آنها پیشنهادهایی به تیم ممیزی دانش ارائه می شود.
  کلیدواژگان: مدل ممیزی دانش، ممیزی دانش، مراکز علمی ایران
 • علی حسین نورافروز*، رضا واعظی صفحات 127-152
  هدف
  پژوهش حاضر با رویکردی علم سنجی به مطالعه و ارزیابی تولیدات علمی بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی از ابتدای شکل گیری این دانشگاه تا آپریل سال 2012 پرداخته است.
  روش
  این پژوهش کاربردی با روش توصیفی انجام شده و جامعه آماری آن عبارت است از کل تولیدات علمی دانشگاه علامه طباطبائی که به زبان انگلیسی در پایگاه چکیده ای و استنادی اسکوپوس نمایه شده اند. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اکسل و نودکس در ترسیم گراف شبکه ارتباطات علمی پژوهشگران استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن بودند که کل تولیدات علمی نمایه شده دانشگاه علامه طباطبائی شامل 279 رکورد در قالبهای مقاله پژوهشی، مقاله مروری، مقاله همایش، و مقالات زیر چاپ بودند.
  نتیجه گیری
  اگرچه نتایج نشان دادند که تعداد تولیدات علمی نمایه شده دانشگاه علامه طباطبائی در سطح بین الملل و همچنین میزان استناد به آنها، بخصوص تولیدات علمی سالهای اخیر در مقایسه با سایر دانشگاه ها زیاد نبوده اند، لیکن در مجموع رشد تصاعدی را نشان می دهند و البته این رشد، حاصل تلاش پژوهشگران برخی از گروه های علمی دانشگاه بوده است.
  کلیدواژگان: علم سنجی، تولیدات علمی، دانشگاه علامه طباطبائی، ارتباطات علمی
|
 • Ghobad Ramezani *, Jamal Salimi Pages 1-24
  Today, knowledge and intellectual capital of the organization is one of the main advantages of competition and it is suggested that knowledge, the heart of the global economy.Designing and implementing knowledge management. Sensitive and important educational role of universities due to the implementation of effective management requirements. The aim of this study was to identify the components of knowledge management and the implementation of the University of Kurdistan. Methodology The survey is a little-functional and cross-discipline studies. The population of faculty members in the academic year 1393-94 were Kurdistan. Techniques and questionnaire survey was used to collect data and analyze the data, descriptive and inferential statistics Sray and spss software and Lisrel were used. The results showed that the more efficient implementation of a knowledge management system with components (IT capabilities of organizational structure and culture, elements and element management capabilities, knowledge management process), there is a significant relationship.
  Keywords: Knowledge management, Information Technology, University of Kurdistan, the optimal management
 • Impact of knowledge management system on organizational innovation (moderating role of organizational learning)
  Negar Mesbahi, Marziye Adibzade* Pages 25-43
  The present study was aimed at examining the effect of knowledge management on organizational innovation due to the mediating role of organizational learning with using structural equation modeling software SmartPLS2.0.
  Methodology
  The population of research is managers, deputies and heads of Eghtesad Novin, Melli, Mellat ,Saderat and Meher Eghtesad banks in Hormozgan province in 1394 . The sample size used by Cochran formula and selected by random sampling. To analyze the data, descriptive and inferential statistics used and data gathered using a standardized questionnaire that its validity was confirmed with view point of professors and after completion of the initial sample, with Cronbach's alpha reliability of the tool's reliability showed. findings: all indices have acceptable load factor. Knowledge management has positive and significant effect on organizational learning (0.81) and on Organizational Innovation (0.39). organizational innovation has significant positive effect on organizational learning and impact of knowledge management on organizational innovation enhancement through organizational learning.
  Results
  The results show that organizational learning can be seen as a mediator between knowledge management and organizational innovation contribute. Knowledge management, as well as a system, as an important input, organizational learning as a key process, therefore, as an organizational innovation output is critical for today's organizations. Banks can use the system to improve knowledge management and organizational learning in the organization innovation.
  Keywords: Knowledge management, Organizational learning, Organizational innovation, Knowledge Acquisition, Knowledge Conversion
 • Mehdi Taheri, Nahid Gavili *, Maryam Shekofte Pages 45-57
  This study will discuss the context-oriented aspects in designing and creating a metadata application profile compatible with the native needs of related information environments and its impact on developing the semantic web in an analytical approach. In the first part of the paper, the concept of the context and how the context will be established, and creating semantic based on the relationship among concepts in a special context emphasizing the semantic Web will be described. Then, the concept of the metadata application profile as the newest approach in creating metadata in information environments, and the context-oriented approach in designing this kind of profile aimed to meeting special native needs. The paper clarifies the position and the role of the metadata application profile in producing semantic in various information contexts as elements making the semantic web, and creating structured data (metadata) for describing and managing of the Web content objects. In the end, the paper will conclude the common approach in developing metadata application profiles and the semantic Web shows the positive impact and efficiency of metadata application profiles in developing the semantic Web.
  Keywords: Context, oriented Approach, Designing, Metadata Application Profile, Semantic Web
 • Rana Kavaroie*, Mohsen Haji Zynolabedini, Esmat Momeni Pages 59-78
  The purpose of this study is relationship between cognitive and metacognitive strategies with information seeking behavior among the faculty members in Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). The method of this study is descriptive survey – relationship and data are collected by 2 questionnaires; one is learning and study strategies questionnaire and another is information seeking behavior questionnaires. The population of this study are all of faculty members in Agricultural Research, Education and Extension Organization (N= 2012) and the sample of this study size is determined with Morgan table (N=322) and probability stratified sampling is used as a sampling method. Descriptive and analytical statistical methods are used to the study questions.
  The results are indicated that the correlation coefficient between cognitive strategies with information seeking behavior among the faculty members are r=0/065, and according to p=0/24, that means, there is not significant relationship. The correlation coefficient between metacognitive strategies with information seeking behavior among the faculty members are r=0/128 according to is value p=0/02, that means there is statistically significant relationship. Finally, this study is indicated that increasing metacognitive strategies among the faculty members can increase their information seeking behavior.
  Keywords: Cognitive strategies, metacognitive strategies, Information seeking behavior
 • Monireh Gharibeh Niazi *, Roya Baradar Pages 79-105
  This study aimed to determine the relationship between cybernetics and organizational culture elements in the Faculties of Alzahra University. This study is kind of descriptive study. In order to assess the relationship between cybernetic elements and organizational culture we used the descriptive-correlation methods. Data were collected by two questionnaires of organizational culture (Denison, 2001) and Cybernetics questionnaire (Birnbaum, 1989) and it was conducted for 70 employees of the faculties of Alzahra University. Data analysis software tool is SPSS 19. In order to answer the questions and hypothesis we used the inferred statistics (Pearson correlation T test, multivariate variance analysis). The results showed that cybernetics with score of 3.17 and organizational culture with score of 3.29 were in the middle location. By examining the correlation between the dimensions of organizational culture and Cybernetics, it was found that it were more correlation between the clinks and interactions (0.81), leadership and decision-making (0.76) and consistency and compatibility (0.75). Totally, managers should organize their activities according to organizational culture and due to the findings, it seems that there is weakness points. According to the cybernetics and organizational culture, there is aditioal performance for developing and improving for managers.
  Keywords: Cyberneitcs, Oraganizational culture, knowledge manage ment, Alzahra university
 • Lila Mohamadi *, Mehdi Alipoor Pages 107-125
  Knowledge audit is the first step in knowledge management programs. Knowledge audit helps to identify knowledge management needs, areas of strength and weaknesses, opportunities and threats in organization. This paper aims to introduce models of knowledge audit. It proposes a model of knowledge audit methodology for research centers in Iran. Buit on library research, the next step was analysis and design of an appropriate model of knowledge audit for Iran. Study led to a six-stage model of the knowledge audit, namely, 1) in the one step team formation, 2) identifying structural and strategic elements, 3) identifying the status of organization knowledge are assessed by Observation, Interviews, Questionnaire , 4) then knowledge needs ,knowledge flows , and knowdedge inventory identified and the data are presented in the form of a knowledge map, 5. Identifying areas of Strengths, weaknesses, opportunities and threats in organization in scientific centers 6(providing recommendations from the knowledge audit to management
  Keywords: Knowledge management, knowledge audit, knowledge audit models
 • Alihosein Noorafrooz *, Reza Vaezi Pages 127-152
  Purpose
  The present research review the scientific publications of allameh tabatabai university since foundation the university to april 2012, with using a scientometrics approaqch.
  Methodology
  Descriptive method was used and the population was all publications indexed in scopus. To analyze the data, excel and nodexi softwares were used to draw the scientific communication network graph.findings: The results indicated that all of these publications were 279 records in formats such as research articles, conceptual articles, articles presented in conferences, and articles in press.
  Conclusion
  All of these two hundered and seventy nine publications were published in English language. although the quantity of the publications and the number of citations to these articles specially recently published in comparison with other internal universities significantly is not high, but generally are progressive. Findings indicated the progress is the outcome of just some researchers attempt. At the end of the article we presented the solutions for the progress of allameh tabatabaI university publications in the future.
  Keywords: scientometrics, scientific publications, allameh tabatabai university, scientific communication