فهرست مطالب

Ornamental Plants - Volume:6 Issue: 3, Summer 2016

Journal of Ornamental Plants
Volume:6 Issue: 3, Summer 2016

 • تاریخ انتشار: 1395/06/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نبی الله اشرفی*، عبدالحسین رضایی نژاد صفحات 133-139
  تاثیر دمای محیط ریشه (25، 35 و 45 درجه) و مدت تیمار گرمایی (30، 60 و 90 دقیقه) بر تبادلات گازی و رفتار روزنه ای در برگ گیاه برگ بیدی بررسی گردید. آزمایش در محیط کنترل شده و به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد میزان فوسنتز در گیاهان تیمار شده با دمای 25 و 35 درجه اختلاف آماری معنی داری نداشته است. اگرچه، مساحت منفذ روزنه و عرض منفذ روزنه در دمای 35 درجه در مقایسه با دمای 25 درجه افزایش نشان داد ولی در دمای 45 درجه به شدت کاهش داشته است. همچنین میزان فتوسنتز و هدایت روزنه ای گیاهان تیمار شده با 45 درجه در مقایسه با دمای 35 درجه به ترتیب 76 و 68 درصد کاهش داشته است. مساحت منفذ روزنه در گیاهان تیمار شده با دمای 35 درجه در مقایسه با دمای 25 و 45 درجه به ترتیب 27 درصد و 320 درصد بیشتر بوده است. مساحت منفذ روزنه بعد از 30 دقیقه تیمار با دمای 35 درجه، به ترتیب 61 و 45 درصد بیشتر از زمان 60 و 90 دقیقه تیمار بوده است. شوک گرمایی 45 درجه در محیط ریشه در مقایسه با دمای 35 درجه موجب کاهش هدایت روزنه ای (81 درصد) و تعرق (60 درصد) می گردد. به طور کلی، نتایج نشان داد که دمای ریشه بر رفتار روزنه ای و تبادلات گازی موثر بوده و می تواند در تولید گیاهان گلخانه ای و در برنامه تغذیه مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شوک گرمایی، فتوسنتز، دمای ناحیه ریشه، هدایت روزنه ای
 • جواد محمودی صفا*، سعید نصرالله نژاد، فروه سادات مصطفوی نیشابوری صفحات 141-150
  در سال های اخیر علائم بیماری های ویروسی مانند کوتولگی، موزائیک، رنگ پریدگی، بافت مردگی و لکه های حلقوی روی گیاهان زینتی در پارک ها، بوستان ها و معابر استان خراسان شمالی شیوع پیدا کرده است. ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی Tomato ring spot virus (ToRSV) متعلق به جنس Nepovirusو خانوادهSecoviridaeمی باشد. این عامل ویروسی یکی از عوامل اصلی آلوده کننده گل های زینتی در جهان محسوب می شود. در این تحقیق جهت بررسی درصد آلودگی ویروس ToRSV، در اوایل پاییز سال 1393 مجموعا 400 نمونه گیاه زینتی به صورت کاملا تصادفی و بدون در نظر گرفتن علائم از پارک ها، بوستان ها و معابر استان خراسان شمالی (شهرستان های بجنورد و شیروان) جمع آوری شد و در شرایط خنک به آزمایشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه به منظور ارزیابی وجود ویروس در نمونه های مشکوک، آزمون سرولوژیکی DAS-ELISA انجام شد و نمونه های آلوده به ویروس که در آزمون الایزا مشخص شدند به گیاهان محک Cucumis sativus، Vigna unguiculata،Nicotiana glutinousa وNicotiana rusticaمایه زنی گردیدند. پس از ظهور علائم، گیاهان محک مجددا برای تایید وجود آلودگی توسط آزمون DAS-ELISA تست شدند. شناسایی مولکولی گیاهان آلوده توسط کیت استخراج RNA (کیاژن) انجام شد و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ویروس در واکنش RT-PCR، یک قطعه 449bp تکثیر شد. نتایج آزمون الایزا و واکنش RT-PCR حضور ویروس را در گیاهان زینتی استان خراسان شمالی تایید کرد. در مایه زنی مکانیکی ویروس هر سه گیاه محک فوق علائم بیماری را نشان دادند.
  کلیدواژگان: DAS، ELISA، مایه زنی مکانیکی، گیاهان زینتی، RT، PCR، بیماری های ویروسی
 • نرگس قانعی قوشخانه، عباس روحانی*، محمودرضا گلزاریان، فاطمه کاظمی صفحات 151-161
  در این مقاله سامانه بینایی ماشینی مبتنی بر شبکه عصبی برای شناسایی 12 گیاه آپارتمانی توسعه داده شد. از سامانه پردازش تصویر برای استخراج 41 ویژگی رنگی، بافتی و شکلی از تصاویر رو و پشت برگ گیاه استفاده گردید. ویژگی های استخراج یافته به عنوان معیار تشخیص و ورودی به شبکه عصبی داده شد. شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) با الگوریتم آموزش، الگوریتم فاکتور کاهش نرخ یادگیری (BDLRF) به عنوان طبقه بندی کننده استفاده گردید. طبقه بندی در سه مرحله براساس قابلیت و قدرت ویژگی ها در شناسایی گیاهان انجام شد. معیار قابلیت داشتن در هر مرحله با استفاده از قدرت تفکیک پذیری کلاسی گیاهان بررسی گردید. در این روش طبقه بندی، هر مرحله نیاز به تعداد کمی از ویژ گی ها دارد؛ در نتیجه سرعت و دقت آن می تواند بسیار بالا باشد. نتایج نشان داد که دقت طبقه بندی گیاهان در سه مرحله به 100% می رسد. همچنین ویژگی های بهینه برای طبقه بندی شامل سه مرحله ی ورودی از ویژگی های موفولوژیکی (شکلی) ، ویژگی های رنگی HSI استخراج یافته از پشت برگ و ویژگی های بافتی HSI استخراج یافته از پشت برگ ها می شود.
  کلیدواژگان: گیاهان خانگی، شناسایی فرآیند عکس، شبکه عصبی مصنوعی، طبقه بندی چند مرحله ای
 • میثم بابالار *، بهزاد ادریسی، روح انگیز نادری صفحات 163-171
  خم شدن ساقه و دمگل تحت تاثیر وزن گل یکی از مشکلات اصلی پس از برداشت در ژربرا (Gerbera jamesonii Bolus.) است و گاهی اوقات باعث شکستگی ساقه و یا اختلال در جذب آب می شود. در این تحقیق، تیمار سیلیسیوم و اسید سالیسیلیک به منظور افزایش مقاومت مکانیکی ساقه گل استفاده شد. نتایج نشان داد که خمیدگی ساقه با مصرف سیلیسیوم و تیمار اسید سالیسیلیک کاهش یافت. مقاومت برشی و مقدار لیگنین توسط تیمار سالیسیلیک اسید در هر دو بخش بالا و پایین ساقه افزایش یافت. به نظر می رسد که مقدار لیگنین ساقه با مقاومت برشی در قسمت بالایی ارتباط داشت. علاوه بر این، مقدار سیلیسیوم در بافت ساقه گل به طور قابل توجهی با مصرف سیلیسیوم افزایش یافت و مقاومت مکانیکی قسمت پایین ساقه با میزان سیلیسیوم بافت همبستگی داشت. این نتایج نشان داد که مصرف سیلیسیوم و تیمار اسید سالیسیلیک می تواند باعث افزایش مقاومت مکانیکی ساقه گل و بهبود کیفیت گل بریده ژربرا گردد.
  کلیدواژگان: مقاومت خمشی، مقاومت به شکست، مقاومت برشی، لیگنین، عمر پس از برداشت
 • مریم میرصفای مقدم*، محمد نقی پاداشت دهکایی صفحات 173-180
  به منظور بررسی اثرات سیلیسیم بر شاخص های رشد و کاهش خسارت بیماری سفیدک پودری آهار (Zinnia elegans Jacq. Magellanʼ) ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل در هشت تیمار و سه تکرار انجام گرفت. عامل اول، غلظت سیلیسیم در چهار سطح شامل 0، 50، 100، 150 میلی گرم بر لیتر و عامل دوم، روش کاربرد در دو سطح شامل محلول پاشی و خاکی بود. بر اساس غلظت و روش کاربرد سیلیسیم با کاربرد این ماده، چندین شاخص باغبانی گیاه بهبود یافت. میزان سیلیسیم گیاهان تیمار شده (100 و 150 میلی گرم بر لیتر سیلیسیم به روش محلول پاشی) در مقایسه با گیاهان شاهد به طور معنی داری افزایش یافت. شدت بیماری سفیدک پودری با کاربرد سیلیسیم کاهش یافت. نتایج مطالعه ما ثابت کرد که تیمارهای محلول پاشی نسبت به تیمارهای خاکی تاثیر بیشتری در کنترل بیماری دارند.
  کلیدواژگان: سفیدک پودری، سیلیسیم (Si)، سیلیکات سدیم، گل آهار
 • مونا مهدی خواه، رسول انسی نژاد، محمد نبی ایلکایی، بهزاد کاویانی* صفحات 181-191
  گل بریده ژربرا به آلودگی میکروبی حساس است و عمر گلجایی کوتاهی دارد. اثر اسید سالیسیلیک، اسید سیتریک و اسید آسکوربیک (50، 100 و 200 میلی گرم بر لیتر) روی عمر گلجای گل های ژربرا ارزیابی شد. تغییرات در عمر گلجای، جذب آب و جمعیت باکتریایی در ساقه و محلول گلجای، همچنین ویژگی های بیوشیمیایی مانند غلظت پروتیین، سطح پراکسیده شدن لیپید و فعالیت آنزیم هایی نظیر سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز اندازه گیری شدند و با شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشینه عمر گلجای (31/11 و 21/11 روز) به ترتیب در 100 میلی گرم بر لیتر هم اسید سیتریک و هم اسید سالیسیلیک به دست آمد. عمر گلجایی گل های شاخه بریده شاهد 80/5 روز بود. بیشترین جذب محلول (907/0 میلی لیتر بر گرم وزن تر) همچنین در 100 میلی گرم بر لیتر اسید سیتریک به دست آمد. کمترین کلنی باکتریایی در انتهای ساقه (151) و محلول گلجای (33/66) در 100 میلی گرم بر لیتر اسید سیتریک به دست آمد. تفاوت ها بین میزان کلنی های باکتریایی در محلول گلجای حاوی 200 میلی گرم بر لیتر اسید سیتریک و 100 و 200 میلی گرم بر لیتر اسید سالیسیلیک با 100 میلی گرم بر لیتر اسید سیتریک معنی دار نبود. کمترین مقدار (04/46 و 21/46 نانومول بر گرم وزن تر) پراکسیده شدن لیپید (MDA) به ترتیب از گل های بریده تیمارشده با 200 میلی گرم بر لیتر اسید سیتریک و 100 میلی گرم بر لیتر اسید سالیسیلیک به دست آمد. بیشینه فعالیت پراکسیداز (063/0 میلی مول بر گرم وزن تر) و سوپراکسید دیسموتاز (80/40 نانو مول بر گرم وزن تر) در 200 میلی گرم بر لیتر اسید سیتریک مشاهده شد.
  کلیدواژگان: آستراسه، طول عمر، اسیدهای آلی، گیاهان زینتی، تنظیم کننده های رشد گیاهی، محلول گلجای
 • لامیا وجودی مهربانی*، محمدباقر حسن پور اقدم، اصغر ابراهیم زاده، رعنا ولی زاده کامران صفحات 193-199
  شعمدانی عطری از گیاهان دائمی و همیشه سبز است که به عنوان گیاهی معطر در فضای سبز استفاده می شود. برگ ها، شاخساره های سبز و گل های تازه گیاه حاوی اسانس است. اسانس این گیاه دارای اثرات ضد باکتری، ضد قارچ، حشره کشی و آنتی اکسیدانی است. به منظور مطالعه تاثیر محلول پاشی برگی سولفات روی (0، 1000، 2000، 3000 و 4000 میلی گرم در لیتر) بر رشد رویشی و برخی ویژگی های فیزیولوژیک شعمدانی عطری آزمایش گلدانی طی سال 2015 در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان طراحی شد. نتایج نشان داد که رشد رویشی شعمدانی (ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک) شدیدا تحت تاثیر محلول پاشی سولفات روی قرار گرفت. محلول پاشی برگی سولفات روی موجب افزایش ارتفاع گیاه (در غلظت 2000 میلی گرم در لیتر) ، محتوای کلروفیل کل، کلروفیل a ، b و کاروتنوئید شد. محتوای اسانس نمونه تحت تاثیر محلول پاشی سولفات روی قرار نگرفت. محلول پاشی برگی سولفات روی تاثیر معنی داری روی محتوای فنل کل، آنتوسیانین (در غلظت 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر) و فلاونوئید کل (در غلظت 2000 میلی گرم در لیتر) داشت.
  کلیدواژگان: اسانس، رشد، Pelargonium odoratissimum L، ترکیبات فنلی، ZnSO4
 • هاجر عاشورزاده، علی محمدی ترکاشوند*، علی محبوب خمامی صفحات 201-215
  به دلیل عدم دانش علمی اثبات شده در به کار گیری بستر کشت و روش بهتر تغذیه، تعیین مناسب ترین بستر کشت و روش تغذیه برای این گیاه از اهمیت فراوانی برخوردار است. این تحقیق جهت مقایسه روش متداول کوددهی واستفاده ازنانو کودآهن بررشدوعملکرد کاج مطبق با استفاده از 6 روش تغذیه و 3 بستر کشت متفاوت به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. در این آزمایش نشاهای کاج آروکاریای زینتی پس از انتخاب نوع بستر به گلدان های 4 لیتری انتقال یافتند و در گلخانه ای مسقف با محدوده دمایی 17 تا 19 درجه سانتی گراد در شب و 21 تا 23 درجه سانتی گراد در روز نگهداری شدند. برخی از فاکتور های رشد نظیر ارتفاع بوته، طول شاخه های جانبی، قطر ساقه، طول ریشه، وزن تر اندام هوایی و ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه و وزن تر و خشک کل بوته و غلظت برخی عناصر غذایی در برگ اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که از بین تیمارهای بستر کشت تیمار A3 (25% کوکوپیت 25% ورمی کمپوست 25% خاک سبک 25% پرلیت) در اکثر صفات مورد ارزیابی (طول شاخه جانبی، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، وزن خشک کل بوته، فسفر و آهن اندام هوایی) ، مناسب ترین بستر کشت برای نهال های ریشه دار این گیاه ارزشمند زینتی می باشد. از نظر تغذیه با ترکیب های مختلف کودی، تیمار B3 (فریلن) 20-20)NPK فسفات دی آمونیم سولفات پتاسیم سولفات آمونیم) به دلیل داشتن اکثر عناصر و هم چنین منابع غذایی مورد نیاز در برخی صفات (طول شاخه جانبی، وزن تر اندام هوایی، وزن تر کل بوته، وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک کل) دارای برتری می باشد. نتایج نشان داد که تیمار A3B2 (25% کوکوپیت 25% ورمی کمپوست 25% خاک سبک 25% پرلیت) به همراه فسفات دی آمونیم، سولفات پتاسیم و سولفات آمونیم از نظر برخی فاکتور های رشد نظیر وزن تر اندام هوایی و ریشه، وزن تر کل و وزن خشک کل نسبت به سایر تیمار ها دارای برتری می باشد و برای تولید کنندگان گیاهان زینتی قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: آروکاریای زینتی، نانوکود آهن، بستر کشت، ورمی کمپوست
|
 • Nabiyollah Ashrafi *, Abdolhossein Rezaei Nejad Pages 133-139
  The effects of root temperatures (25, 35 and 45°C) and temperature duration (30, 60 and 90 min) on net photosynthesis rate, stomatal conductance and transpiration rate in Tradescantia pallida were investigated. The experiment was conducted under controlled conditions with factorial arrangement based on a completely randomized design (CRD) and four replications. Result showed that, net photosynthesis rate was not significantly different between plants treated with 25 and 35°C. However, aperture area and width increased at 35°C and declined sharply at 45 °C as compared with that at 25 °C. Net photosynthesis rate and stomata1 conductance of plants treated with 45°C decreased to 76 and 68%, respectively, as compared with those at 35°C. Stomatal aperture area of plants treated with 35°C was 27% and 320% higher than those treated with 25 and 45°C, respectively. Stomatal resistance of plants treated with high temperature (45°C) were higher (174%) than those treated with 35°C. In 35 °C, aperture area of plants after 30 min was 61% and 45% higher than those after 60 and 90 min exposure, respectively. The results revealed that, a heat shock of roots at 45°C could lead to a significant decrease in stomatal conductance (by 81%) and transpiration rate (by 60%) as compared with those at 35°C. Overall, the results suggest that the root temperature affects leaf gas exchange and stomatal behavior and has to be taken into account in plant production system, in particular, hydroponics.
  Keywords: Heat shock, Photosynthesis, Root zone temperature, Stomatal conductance
 • Javad Mahmoodi Safa *, Saeed Nasrolahnejad, Farveh Sadat Mostafavi Neishaburi Pages 141-150
  In recent years, the symptoms of viral diseases such as dwarfism, mosaic, discoloration, necrosis, and circular spots have been prevalent in ornamental plants in parks, gardens, and streets in North Khorasan Province. Tomato ring spot virus (ToRSV) belongs to the Nepovirus genus of Secoviridae family. This virus is a major cause of the infection of ornamental plants in the world. In this study, to evaluate the percentage of infection to ToRSV, in the early autumn of 2014, 400 samples of ornamental plants were collected based on the suspicious viral symptoms from parks, gardens, and streets of North Khorasan province (Bojnord and Shirvan Cities) and were transported to the laboratory in cold conditions. In the laboratory, DAS-ELISA serological test was performed to evaluate the presence of virus in the suspected samples. Then, the infected samples identified by ELISA test were inoculated to the test plants of Cucumis sativus L. (Cucumber), Vigna unguiculata L. (Cowpea) and Nicotiana glutinosa L. (Tobacco). After the appearance of symptoms, in order­ to verify the infection, they were tested again using DAS-ELISA. The molecular identification of the infected samples was done by Qiagene RNA extraction kit. Using specific primers in RT-PCR reaction, a fragment was amplified in the band of 449bp. The results of DAS-ELISA and RT-PCR tests proved the presence of the virus on ornamental plants in North Khorasan Province. In the mechanical inoculation of the virus, three above-mentioned plants showed the symptoms of the disease.
  Keywords: DAS, ELISA, Mechanical inoculation, Ornamental plants, RT, PCR, Viral diseases
 • Narges Ghanei Ghoushkhaneh, Abbas Rohani *, Mahmood Reza Golzarian, Fatemeh Kazemi Pages 151-161
  In this paper, we present a machine vision system that was developed on the basis of neural networks to identify twelve houseplants. Image processing system was used to extract 41 features of color, texture and shape from the images taken from front and back of the leaves. The features were fed into the neural network system as the recognition criteria and inputs. Multilayer perceptron (MLP) neural network with Declining Learning-Rate Factor algorithm (BDLRF) training algorithm was used as a classifier. Classification was done in three stages based on eligibility and strength of characteristics in identifying the plants. Eligibility criteria were assessed at each stage using plants class resolution power. In this classification method, each step requires a small number of attributes and for this reason its speed and accuracy can be very high. The results showed that the accuracy of classification of plants in three steps reaches 100%. Also, the optimal features for classification included three inputting steps of morphological features, HSI color features extracted from back of the leaves, and HSI texture features of the back of the leaves.
  Keywords: Artificial neural networks, Houseplants, Identification, Image Processing, Multi, stage classification
 • Mesbah Babalar *, Behzad Edrisi, Roohangiz Naderi Pages 163-171
  Stem and peduncle bending by the weight of the flower is one of the main postharvest problems in gerbera (Gerbera jamesonii Bolus.) and sometimes caused stem crushing or water loss. In this research, silicon and salicylic acid were applied to enhance the mechanical strength of inflorescence stem, and the results revealed that stem curving was decreased by silicon and salicylic acid treatments. Shear strength and lignin content were increased by SA treatments at both upper and lower parts of the stem. It seems that lignin content was associated with shear strength at upper part of stem. Additionally, silicon content of flower stem was significantly increased under silicon application and mechanical strength of the lower part of stem has correlation with silicon content in stem tissue. These results suggested that silicon and salicylic acid application could enhance the mechanical strength of inflorescence stem and improve the cut flower quality in gerbera.
  Keywords: Flexural strength, Fracture strength, Lignin, Shear strength, Vase life
 • Maryam Mirsafaye Moghaddam *, Mohammad Naghi Padasht Dahkaei Pages 173-180
  To investigate the effects of silicon on the growth characteristics and the reduction of the powdery mildew damage to Zinnia (Zinnia elegans Jacq. ʻMagellanʼ), an experiment was carried out as a factorial experiment in the form of a randomized complete block design with two factors including eight treatments and three replications. The first factor included silicon concentrations at four levels (0, 50, 100, 150 mg L-1 Si) and the second factor consisted of the Si application methods (foliar spray and medium drenching). Depending on the concentration and method of silicon supplied, several horticultural traits were improved as a result of Si supplementation. Silicon content of Si-treated plants (100 and 150 mg L-1 Si foliar spray) significantly increased as compared with untreated controls. Disease severity of powdery mildew was reduced by sodium silicate. The results of our study demonstrated that foliar spray treatments were more effective in managing disease than drenches treatments.
  Keywords: Powdery mildew, Silicon (Si), Sodium silicate, Zinnia (Zinnia elegans Jacq.)
 • Mona Mehdikhah, Rasoul Onsinejad, Mohammad Nabi Ilkaee, Behzad Kaviani* Pages 181-191
  Cut gerbera (Gerbera jamesonii) flowers are sensitive to microbial contamination and have short vase life. The effect of salicylic acid, citric acid and ascorbic acid (50, 100 and 200 mg l-1) was evaluated on vase life of gerbera flowers. Changes in vase life, water absorption, and bacterial population in stem and vase solution, also biochemical characteristics such as protein concentration, lipid peroxidation level and enzymes activity such as superoxide dismutase and peroxidase were measured and compared with the control. Results showed that the maximum vase life (11.31 and 11.21 days) was achieved in 100 mg l-1 of both citric acid and salicylic acid, respectively. The vase life of control cut flowers was 5.80 days. Most solution uptake (0.907 ml g-1 F.W) was obtained in 100 mg l-1 of citric acid, too. The least bacterial colonies in stem end (151.00) and vase solution (66.33) was obtained in 100 mg l-1 citric acid. Differences between the content of bacterial colonies in vase solution containing 200 mg l-1 citric acid and 100 and 200 mg l-1 salicylic acid was not significant with 100 mg l-1 citric acid. The lowest content (46.04 and 46.21 nmol g-1 F.W.) of lipid peroxidation or MDA content was obtained from cut flowers treated with 200 mg l-1 of citric acid and 100 mg l-1 salicylic acid, respectively. Maximum activity of the peroxidase (0.063 mmol g-1 F.W.) and superoxide dismutase (40.80 nmol g-1 F.W.) enzymes was observed in 200 mg l-1 of citric acid.
  Keywords: Asteraceae, Longevity, Organic acids, Ornamental plants, Plant growth regulators, Vase solution
 • Lamia Vojodi Mehrabani *, Mohammad Bagher Hassanpouraghdam, Asghar Ebrahimzadeh, Rana Valizadeh Kamran Pages 193-199
  Pelargonium odoratissimum is a perennial evergreen used as a fragrant ornamental plant. Leaves, green branches and fresh flowers contain essential oils, that have been shown to possess antibacterial, antifungal, antiviral, insecticidal and antioxidant properties. In order to study the effect of foliar spray of ZnSO4 (0, 1000, 2000, 3000 and 4000 mg L-1) on vegetative growth and some physiological characteristics of Pelargonium odoratissimum L. plants, a pot experiment was carried out during 2015 at the Research Greenhouse of Azarbaijan Shahid Madani University, Iran. Vegetative growth (plant height, fresh and dry weight) was significantly affected by the application of ZnSO4. Foliar application of ZnSO4 promoted plant height especially at 2000 mg L-1. Chlorophyll a, b, total chlorophyll and carotenoid contents were affected with ZnSO4 treatment as well. The content of essential oil was not significantly influenced with ZnSO4 spray. ZnSO4 application had significant effect on total phenolic and anthocyanins (at 1000 and 2000 mg L-1) and total flavonoids (at 2000 mg L-1) content.
  Keywords: Essential oil, Growth, Pelargonium odoratissimum L, Phenolic compound, ZnSO4
 • Hajar Ashoorzadeh, Ali Mohammadi Torkashvand *, Ali Mahboub Khomami Pages 201-215
  Due to the lack of scientific knowledge for the use of substrate and best fertilizing method in the growth of Araucaria excelsa, it is crucially important to find the most appropriate planting substrate and fertilizing method. The effect of conventional fertilizing method and the application of Fe nanofertilizer were studied on the growth of A. excelsa in which six fertilizing methods and three substrates were examined in a factorial experiment based on a Randomized Complete Design with three replications. The seedlings of A. excelsa were transferred to 4-L pots after the selection of substrate type and were placed in greenhouse at day/night temperature of 21-23/17-19°C. Some growth indices were recorded including plant height, lateral shoot length, stem diameter, root length, shoot and root fresh weight, shoot and root dry weight, total fresh and dry weight, and the concentrations of some nutrients in leaves. It was found that the substrate A3 (25% cocopeat 25% vermicompost 25% light soil 25% perlite) was the most appropriate substrate for this plant in terms of most estimated traits (lateral shoot length, root fresh weight, root dry weight, total dry weight, and shoot P and Fe content). Among fertilizing compounds, the treatment B3 (Ferrilene NPK (20-20-20) diammonium phosphate potassium sulfate ammonium sulfate) was found to be superior for some traits like lateral shoot length, shoot fresh weight, total fresh weight, shoot dry weight and total dry weight. It was revealed that the treatment A3B2 (25% cocopeat 25% vermicompost 25% light soil 25% perlite) diammonium phosphate, potassium sulfate and ammonium sulfate was the most appropriate treatment in terms of shoot and root fresh weight, total fresh weight and total dry weight. So, it is recommended to apply this treatment in the production of Araucaria excelsa.
  Keywords: Araucaria excelsa, Fe nanofertilizer, Growt medium, Vermicompost