فهرست مطالب

رفتار حرکتی - پیاپی 24 (تابستان 1395)
 • پیاپی 24 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/31
 • تعداد عناوین: 10
|
 • داود فاضلی*، علیرضا فارسی، بهروز عبدلی صفحات 17-38
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مشاهده انواع اطلاعات مختلف به هنگام یادگیری مشاهده ای می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان پسر دانشگاه شهید بهشتی در سال 901389 تشکیل دادند که از میان آن ها، 24 نفر دانشجوی راست دست بدون تجربه رسمی در تکالیف پرتابی به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان بر اساس فیلم هایی که می دیدند به صورت تصادفی به سه گروه مختلف تقسیم شدند؛ گروه اول کل بدن را می دید، گروه دوم دست پرتاب را مشاهده می کرد و گروه سوم تنها مچ دست را می دید. افراد 20 کوشش را به عنوان اکتساب انجام دادند و 24 ساعت بعد از اکتساب، مجددا پنج کوشش را به عنوان یادداری انجام دادند. پس از این مرحله، یک مرحله به عنوان بازاکتساب وجود داشت که در آن، تمام افراد فیلم کل بدن را مشاهده می کردند. شایان ذکر است که دقت حرکت، هماهنگی درون عضوی و اختلاف حداکثر سرعت مچ افراد از الگو محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد که گروه کل بدن، در دقت حرکت بهتر از دو گروه دیگر عمل کرده اند، اما در یادگیری الگوی حرکت، ضعیف تر از دو گروه دیگر بوده اند. با این حال، بین دو گروه دست پرتاب و مچ دست تفاوتی دیده نمی شود. بین گروه ها در اختلاف حداکثر سرعت مچ دست نیز تفاوتی وجود ندارد. به طور کلی، نتایج بیانگر این هستند که در برخی موارد، مشاهده اطلاعات نسبی کل بدن برای یادگیری الگوی حرکت مفید نمی باشد و نسبت به دیگر انواع اطلاعات (اطلاعات نسبی محدود شده یا اطلاعات مطلق) منجر به یادگیری کمتری می شود. همچنین، این احتمال وجود دارد که نشان دادن اطلاعات نسبی کل بدن باعث شود مشاهده کننده از الگوی حرکت صرف نظر نماید.
  کلیدواژگان: نمایش نطاق نورانی، هماهنگی درون عضوی، اطلاعات نسبی، اطلاعات نسبی محدود شده، اطلاعات مطلق
 • فرهاد قدیری*، محمد یوسفی، عباس بهرام صفحات 39-52
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر دستور العمل های مختلف توجهی بر اجرای تندی فوتسالیست های ماهر می باشد. شرکت کنندگان در این پژوهش، 12 فوتسالیست ماهر (با میانگین سنی 56/1± 91/23 سال) بودند که از لیگ دسته یک استان قم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از آزمون تندی 20 و 40 یارد استفاده شد و از شرکت کنندگان خواسته شد که سه آزمون را تحت سه شرایط آموزشی تمرکز توجهی (توجه درونی، توجه بیرونی و شرایط بدون توجه) انجام دهند. علاوه براین، به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس (آنوا) با اندازه های تکراری استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که نوع دستورالعمل توجهی، اثر معناداری بر سرعت اجرای آزمون دارد و این اثر در دو نوع آزمون متفاوت است (P<0.05). نتایج آزمون تعقیبی نیز بیانگر این است که در آزمون 20 یارد، افراد در شرایط بدون توجه، عملکرد بهتری نسبت به شرایط تمرکز بیرونی دارند. در آزمون 40 یارد نیز شرکت کنندگان در شرایط توجه بیرونی، عملکرد بهتری را نسبت به شرایط توجه درونی و شرایط بدون توجه نشان داد ند. به طورکلی، یافته های این پژوهش بیان می کند که مسافت دویدن، تاثیر به سزایی در اثرگذاری کانون توجه ورزشکاران ماهر دارد.
  کلیدواژگان: تندی، دستور العمل کلامی، کانونی کردن توجه، ورزشکار ماهر فوتسال
 • ربابه رستمی*، مرتضی حبیبیان دهکردی، مجید چهارده چریک صفحات 53-72
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر و ماندگاری تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای تاخیر در رشد تعادل بود. بدین منظور 30 دانش آموز پسر پایه اول دبستان (با میانگین سنی 5/8 سال) از میان 162 نفر اولیه با خرده آزمون های تعادلی تبحر حرکتی بروینینکس- اوسرتسکی (BOT-2) غربال شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (15 نفر) و تجربی (15 نفر) گمارده شدند. گروه کنترل برنامه عادی تمرینات کلاس ورزش را داشتند. قبل از اجرای برنامه تمرینی ثبات مرکزی، تعادل ایستای آزمودنی ها با تست رومبرگ و تعادل پویا با تست وای مورد سنجش قرار گرفت. گروه تجربی تمرین ثبات مرکزی را برای هشت هفته انجام دادند و تعادل ایستا و پویای آنان اندازه گیری شد. سپس جهت پی گیری ماندگاری کوتاه مدت اثر تمرین، آنان تمرین را برای چهار هفته متوقف کردند و متغیرهای مورد نظر دوباره اندازه گیری شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از تاثیر معنادار تمرین ثبات مرکزی بر عملکرد تعادل در گروه آزمایشی بود. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری نمود که برنامه تمرینی ثبات مرکزی دارای اثرات کوتاه مدتی بر عملکرد حرکتی کودکان می باشد. یکی از پیشنهادات این پژوهش این است که این گونه برنامه های تمرینی جهت افزایش قابلیت حرکتی کودکان به ویژه تعادل استفاده شود.
  کلیدواژگان: تمرین ثبات مرکزی، تعادل ایستا، تعادل پویا، کودکان
 • علی حیرانی، امیر وزینی طاهر*، محمد تقی آقدسی، ناصر بهپور صفحات 73-94
  هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر تمرینات شناختی حرکتی در بهبود شناخت، تعادل و گام برداری است که پیش تر به عنوان عوامل خطرزای افتادن معرفی شده اند. مداخله تمرینی با رویکرد شناختی حرکتی به مدت 3 ماه با پیگیری دو ماهه روی 40 سالمند در دو گروه افراد مبتلا به دمانس (20) و افراد دارای وضعیت شناختی طبیعی (20) انجام شد. از این تعداد نیمی مرد و نیم دیگر زن بودند. ارزیابی ها شامل تجزیه و تحلیل عوامل خطرزای افتادن (گام برداری، تعادل و وضعیت شناختی) به علاوه ارزیابی متغیرهای افتادن و شاخص های عملکردی بود. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که آزمودنی های مبتلا به دمانس بهبود معنی داری در پارامترهای مختلف شناخت، تعادل و گام برداری پس از دوره مداخله داشتند که در 2 ماه پیگیری نیز حفظ شد. این بهبودها با کاهش افتادن و ترس از افتادن و نیز عملکرد بهبود یافته در آزمون های برخاستن و حرکت کردن زماندار و دسترسی عملکردی همراه بود (05/0>P). همچنین همبستگی متوسطی بین یکی از پارامترهای تعادل (مسافت نوسان COP در محور AP) با سابقه افتادن برای گروه دمانس مشاهده شد (75/0=r، 05/0>P). یافته ها بیان کننده کاهش معنی داری در خطر افتادن در این قشر آسیب پذیر در نتیجه بهبود عوامل خطرزای افتادن حاصل از مداخله بود. بهبود در این عوامل با تعداد افتادن های کمتر که توسط پرستاران و خود سالمندان گزارش شد همراه بود. این مطالعه می تواند به توسعه یک رویکرد جدید برای پیشگیری و مقابله با خطر افتادن در سالمندان دارای اختلال شناختی کمک کند.
  کلیدواژگان: دمانس، تمرینات شناختی حرکتی، توانبخشی، افتادن
 • محسن شهریاری*، سمیه بازوند، سیده ناهید شتاب بوشهری صفحات 95-110
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دستور العمل های کانون توجه درونی و بیرونی (دور و نزدیک) بر یادگیری حفظ تعادل پویا در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر می باشد. روش این پژوهش، نیمه تجربی بوده و جامعه آماری آن را تمامی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی مدارس استثنائی ناحیه دو شهر اهواز که در سال ( 94-1393 ) مشغول تحصیل بودند به تعداد 169 نفر تشکیل دادند که از میان آن ها، 40 دانش آموز هشت تا 12 سال به روش در دسترس و هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به صورت تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند (توجه درونی، توجه بیرونی دور، توجه بیرونی نزدیک و کنترل). در پژوهش حاضر، تکلیف شامل: ایستادن آزمودنی ها بر روی صفحه نیرو در سه شرایط کنترل، توجه بیرونی نزدیک و توجه بیرونی دور بود.آزمودنی ها پس از شرکت در پیش آزمون، به مدت سه جلسه و در هر جلسه 15 کوشش را برای حفظ تعادل روی دستگاه تعادل سنج تمرین نمودند و پس از 48 ساعت در آزمون یادداری شرکت کردند. براساس نتابج آزمون تحلیل واریانسیک راهه مشخص می شودکه در آزمون تعادل، تفاوت معنا داری بین گروه ها وجود دارد. همچنین، دریافت می شود که آزمودنی ها در حالت توجه بیرونی دور عملکرد بهتری داشته اند و نیز این که بیماران در شرایط توجه بیرونی دور نسبت به توجه بیرونی نزدیک و توجه درونی، تعادل پویای بهتری دارند ((P<0.05.با توجه به نتایج پیشنهاد می شود جهت بهبود مهارت های تعادلی در کودکان کم توان ذهنی، از دستورالعمل های کانون توجه بیرونی دور استفاده شود.
  کلیدواژگان: توجه درونی، توجه بیرونی دور، توجه نزدیک، تعادل پویا، کودکان کم توان ذهنی
 • داریوش خواجوی*، قباد محرابیان صفحات 111-132
  یکی از جنبه های تاریک فعالیت بدنی، وابستگی به تمرین است. این تحقیق با هدف رواسازی مقیاس وابستگی به تمرین-تجدید نظرشده انجام شد. جامعه آماری را شرکت کنندگان در فعالیت بدنی منظم در شهر کرمانشاه با هدف قهرمانی و ورزش همگانی تشکیل دادند. نمونه 307 نفر و در دسترس انتخاب شد که 155 نفر (%5/50) مرد و 152 نفر (%5/49) زن بودند. داده ها با 1) پرسشنامه مشخصات فردی و 2)مقیاس وابستگی به تمرین- تجدید نظرشده سیمون داونس و همکاران (2004) جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از محاسبه میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمودن روایی سازه (عاملی)، از روش تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون و آلفای کرونباخ به ترتیب برای محاسبه پایایی آزمون مجدد و همسانی درونی استفاده شد.
  نتایج شاخص ریشه میانگین مجذور برآورد تقریب (RMSEA) 039/0 بود که زیر شاخص 05/0 می باشد. شاخص برازش مقایسه ای بنتلر (CFI) و شاخص برازش تاکر لویس یا غیرهنجاری بنتلر - بونت (TLI/NNFI) به ترتیب 95/0 و 93/0 بود. براساس نتایج، اندازه شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری مرتبه دوم مقیاس وابستگی به تمرین تجدید نظرشده، قابل قبول بود و از پرسشنامه اصلی 7-عاملی و 21-گویه ای حمایت کرد. ضریب همبستگی پیرسون، پایایی کل مقیاس را تایید کرد (94/0) و آلفای کرونباخ برای کل مقیاس نیز 86/0 به دست آمد که این نتایج، روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس وابستگی به تمرین –تجدید نظر شده را تایید کرد. از این پرسشنامه می توان برای اهداف آموزشی و پژوهشی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: وابستگی به تمرین، مقیاس، روایی، پایایی، فعالیت بدنی
 • محمدرضا دوستان*، مهدی نمازی زاده، محمود شیخ، ناصر نقدی صفحات 133-152
  اندام مجری از حافظه حرکتی در حرکات نامتقارن دودستی به تفاوت در ویژگی های خاص حرکت دودست بستگی دارد و نیاز به بازنگری دارد.
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر تغییر در ویژگی های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس بود و به بررسی فرضیه ی استقلال اندام مجری از حافظه حرکتی پرداخته شد.
  ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل قلم نوری با حسگر ویژه، لپتاپ، دستکش ویژه و مترونوم بود. آزمودنی های تحقیق شامل دانشجویان راست دست پسر (تعداد 30 نفر) بودند که در سه گروه قرار گرفتند. هر گروه حرکت دودستی نامتقارنی را تمرین می-کردند که در آن حرکت دو دست از نظر ویژگی های مختلفی تفاوت داشتند (گروه 1: اثر نیروی جاذبه، گروه 2: الگوی زمانی، گروه 3: اندازه حرکت). گروه ها پس از پیش آزمون به مدت چهار روز تمرین نموده سپس پس آزمونها به عمل می آمد.
  نتایج نشان داد که در حرکات دودستی نامتقارنی که حرکات دو دست از نظر اثر نیروی جاذبه بر دو دست متفاوت باشد، انتقال مثبتی به حالتی که حرکت دو دست معاوضه می شود صورت می گیرد. اما اگر تفاوت در الگوی زمانی باشد انتقالی مثبت صورت نمی گیرد و در واقع انتقال صفر است و هنگامی که حرکت دو دست از نظر اندازه حرکت متفاوت بود، این انتقال منفی بود.
  بطور کلی بر حسب اینکه تفاوت در الگوی نامتقارن دودست جزء ویژگی های کنترلی چه سطحی از سلسله مراتب کنترل سیستم عصبی باشد، ممکن است به الگوی وارونه آن منتقل شود یا نشود. بنابراین استنباط می شود که فرضیه استقلال .
  کلیدواژگان: انتقال، هماهنگی دودستی، فرضیه استقلال اندام مجری
 • الهه طالبی، احمدرضا موحدی*، علیرضا عموحیدری، الهام طالبی صفحات 153-172
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر ترکیب های مختلف تمرین بدنی و ذهنی بر میزان درجه آزادی (دامنه حرکتی) مفصل شانه زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شده تحت رادیوتراپی انجام گرفت. بدین منظور، 40 بیمار مبتلا به سرطان پستان بستری در بیمارستان میلاد اصفهان به صورت تصادفی در 4 گروه تمرین بدنی، ذهنی، ترکیبی (ذهنی و بدنی) و کنترل قرار گرفتند. گروه های تجربی در 25 جلسه 30 دقیقه ای به انجام تمرین های مربوط به خود پرداختند. پیش-آزمون، قبل از مداخله و پس آزمون در پایان مداخله گرفته شد. همچنین، به منظور تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک راهه استفاده گردید. یافته ها بیانگر این است که بین گروه های مختلف در میزان درجه آزادی مفصل شانه اختلاف وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهند که تمرین بدنی منجر به بهبود تمام حرکات دامنه حرکتی، به جز نزدیک کردن شده است. تمرین ذهنی نیز موجب بهبود تمام حرکات دامنه حرکتی، به جز نزدیک کردن و چرخش داخلی شده و تمرین ترکیبی باعث بهبود معنادار تمام حرکات دامنه حرکتی شده است. علاوه براین، دریافت می شود که اثر تمرین بدنی در حرکات خم کردن، باز کردن، دور کردن و چرخش خارجی بهتر از تمرین ذهنی می باشد. اثر تمرین ترکیبی نیز در حرکت چرخش داخلی، بهتر از تمرین بدنی بوده و اثر تمرین ترکیبی در تمام حرکات بهتر از تمرین ذهنی است. به-طورکلی و براساس یافته ها، می توان در مراکز درمانی از روش ترکیبی برای بهبود دامنه حرکتی مفصل شانه زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شده تحت رادیوتراپی به عنوان درمان کمکی بهره گرفت.
  کلیدواژگان: تمرین ذهنی، دامنه حرکتی، ماستکتومی رادیکال، رادیوتراپی
 • مرتضی طاهری* صفحات 173-188
  هدف از این مطالعه، تاثیر تزریق انسولین درون صفاقی در دوران شیردهی مادران بر اکتساب و حافظه فضایی موش-های صحرایی مادر بود. این پژوهش به روش آزمایشگاهی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش رت های صحرایی باردار از نژاد آلبینو- ویستار بودند. س از دوران شیردهی (روز بیست ودوم پس از تولد) نوزادان از مادر جدا شدند. سپس در روز 56 رت ها برای بررسی و سنجش اکتساب و حافظه فضایی به دستگاه ماز آبی انتقال داده شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک طرفه و از آزمون تعقیبی توکی برای تعیین اختلاف میان گروه ها استفاده شد. محاسبات آماری از طریق نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 انجام شده و سطح معنی داری p≤0.05در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که گروه انسولین در هر دوی آزمون اکتساب و حافظه فضایی در پارامترهای زمان و مسافت از عملکرد بهتری در مقایسه با دو گروه سالین و کنترل برخوردار بود (P<0.05). نتایج نشان داد افزایش انسولین در دوران شیردهی کیفیت بهتری از شیر مادر را به همراه داشته که این امر می تواند رشدوتکامل بهتر سیستم های مختلف بدن از جمله سیستم عصبی را به همراه داشته باشید که بهبود اکتساب و یادداری نیز از تبعات احتمالی این اثر می باشد. در نتیجه می توان اظهار کرد که انسولین می تواند بهبود در یادگیری و حافظه فضایی را در انتقال نسل به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: انسولین، اکتساب، حافظه فضایی
 • اثر بازی های منتخب با چتر رنگین کمان بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان پیش-دبستانی
  امین غلامی*، معصومه آبانی آرانی، عبدالله قاسمی، بهرام غفاری صفحات 189-204
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بازی های منتخب با چتر رنگین کمان بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کودکان پیش دبستانی شهرستان آران و بیدگل بود که از میان این افراد 20 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه 10 نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند. برای سنجش رشد حرکتی و اجتماعی به ترتیب از آزمون رشد حرکتی درشت الریخ و پرسش نامه رشد اجتماعی واینلند استفاده شد. بعد از اجرای پیش آزمون، گروه تجربی به مدت 8 هفته و هفته ای 3 جلسه بازی های با چتر را انجام دادند. چتر مذکور یک وسیله بازی است که دایره ای شکل بوده و از جنس پارچه نایلونی سبک و رنگارنگ ساخته شده است. پس از پایان جلسات بازی مجددا آزمون های پیش آزمون از هر دو گروه تجربی و کنترل مورد اجرا قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس، آزمون شاپیرو-ویلک و آزمون لوین توسط نرم افزارSPSS 17 و در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بازی های منتخب با چتر بر مهارت های دویدن (0.009=P)، جهیدن (0.005=P) و یورتمه رفتن (0.011=P) از مقیاس جابه جایی آزمون رشد حرکتی درشت و همچنین مهارت اجتماعی (0.0001=P) تاثیر معنادار داشتند. نتیجه اینکه توصیه می شود مربیان مهد های کودک و مراکز پیش دبستانی ازاین چتر برای بهبود مهارت های جابجایی و همچنین رشد اجتماعی کودکان استفاده کنند.
  کلیدواژگان: رشد حرکتی، رشد اجتماعی، چتر رنگین کمان
|
 • Davoud Fazeli *, Alireza Farsi, Behrooz Abdoli Pages 17-38
  The purpose of this study was to investigate the effect of observing different kinds of information during observational learning. The population of this research were all male student in Shahid Beheshti University (2010- 2011) that 24 right handed of them were selected as available sample that had no formal experience in the throwing tasks. This study was quasi-experimental and participants were divided randomly into three groups according to the films they observed. The first group observed the full body, the second group observed the throwing arm, and the third group just observed the wrist of the hand. Participant completed 20 trials as acquisition and 24 hours after that were recruited to laboratory again and completed 5 trials as retention. After this period there was a period as re-acquisition that all participants observed the full body information. Movement accuracy, intra- limb coordination and the difference of maximum speed of wrist from the model was calculated. The results of this study showed that the Full body group was better than two other groups in movement accuracy but in learning of movement pattern it was weaker than two other groups. However, there was not a difference between throwing arm group and wrist group. Also, there was not a significant difference between groups in maximum speed difference. Generally, the results showed that in some situation observing the relative information of full body is not useful, and even in relation to other kinds of information (restricted relative information or absolute information) will result in a fewer learning. It may be showing the relative information of full body results in that observer ignores the movement pattern.
  Keywords: Point Light Displays, Intra, Limb Coordination, Relative Information, Restricted Relative Information, Absolute Information?
 • Farhad Ghadiri *, Mohammad Yousefi, Abbas Bahram Pages 39-52
  The aim of present study was to compare the effects of different focus of attention instructions on quickness performance of elite futsalist. Participants included 12 elite futsalist (mean age 23.9 ± 1.56) that were selected by convenience sampling method from first Division Qom province. In this study, the quickness test of 20 and 40 yards were used. Participants were asked to attempt the test given under three instructional conditions of attention focus (the internal, external and control). Analysis of variance (ANOVA) with repeated measures was used for analysis of data. The results showed a significant effects of the type of attention and this effect was different in two tests (P
  Keywords: Quickness, Verbal Instructions, Focus of Attention, Futsal Elite Athletes
 • Robabeh Rostami *, Morteza Habibian Dehkordi, Majid Chardah Cherik Pages 53-72
  -The purpose of this research was to examine the permanency and effect of core stability short term training on static and dynamic balance in children with development of balance. To conduct this study, 30 male students with mean age 8.5 year from the first grade of primary school were selected among 162 students through Bruininks- Oseretsky motor skill test (BOT-2) and then they were random assignment into two groups (experimental and control groups, each group (15 subjects). The control group has traditional sport training class. Before performing the core stability training, the static and dynamic balances of participants were measured by "Romberg" and Y- Balance. The experimental group performed the core stability training for eight weeks, and then they stopped training for four weeks, after that study variable were measured again. The findings were analyzed by one- way analysis of Covariance method. Findings indicated a significant effect of core stability training on balance in experimental group. Respect to the results of this research, it can be concluded that the core stability training programs has a short time and longtime effect on the children's motor performance. One of the suggestions of this research is that core stability training be used to enhance motor capability of children, specially balancing.
  Keywords: core stability training, static balance, Dynamic Balance, children
 • Ali Heirani, Amir Vazini Taher*, Mohammad Taghi Aghdasi, Naser Behpoor Pages 73-94
  The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive motor training on improvement of cognition, balance and gait which has already introduced as risk factors of falling. Three month motor cognitive intervention with two month follow up was applied on 40 elderly divided into two groups: elderly with dementia (20) and cognitively healthy elderly (20). Half of this sample were males and the other half were females. Evaluations included fall risk factors (gait, balance and cognitive state), as well as falling parameters and functional indexes. Subjects had significant improvement in different parameters of cognition, balance and gait after intervention which was maintained in 2 month follow up. These improvements was followed by decreased rate of fall, fear of fall and also enhanced performance in TUG and FR (P
  Keywords: Dementia, cognitive motor training, rehabilitation, falling
 • Mohsen Shahriyari *, Somayeh Bazooband, Seyedeh Nahid Shetab Booshehri Pages 95-110
  The purpose of the present study was to investigate the effect instructions attention focus internal and external (far and near) on learning protection dynamic balance in educable children with mental retardation. Semi-experimental method of study and population included all student’s children with mental retardation at special school’s district 2 of Ahvaz city that in years 1393-94 studying, constituted (N=169). Objective sampling included 40 subjects’ students’ children 8-12 years old they were selected, and randomly divided into four groups (internal focus,near external focus, far external focus and control). The task required participants to stand on a force platform. Subjects after participating in the pre-test practiced in three sessions and each session 15 attempts for the maintain balance on balancing machine and after 48 hours were participated in the retention test. ANOVA test results showed a significant difference between groups in of test. In addition, both the far external focus condition continued to demonstrate increases in balance performance. (P
  Keywords: Internal Attention?, Far External Attention, Near External Attention, Dynamic Balance, Children with Mental Retardation?
 • Darush Khajavi *, Ghobad Mehrabian Pages 111-132
  One of the dark aspects of physical activity is exercise dependence. The study performed to validate the "Exercise Dependence Scale-Revised". Population was participants in physical activities in Kermanshah city that exercised with two
  Purposes
  athletic and sport for all. Samples were 307 participants selected availably that 155 participants (50.5%) were male and 152 participants (49.5%) were women. Data were collected by demographic questionnaire and Symons Downs, Hausenblas, & Nigg's "Exercise Dependence Scale-Revised". For data analysis mean and SD calculated and for construct validity (factorial) examination confirmatory factor analysis based on structural equations model were used. Pearson correlation coefficient and Cronbach's alpha used for test-retest reliability and internal consistency calculation, respectively.
  Finding of RMSEA was .039 that was under .05. CFI and TLI/NNFI measures were .95 and .93, respectively. According the results, goodness of fit measures of second-order of "Exercise Dependence Scale-Revised" was acceptable and supported 7-factor and 21-item structure of original questionnaire. Pearson correlation coefficient confirmed test-retest reliability of the scale (.94) and Cronbach's alpha for Scale was .96 that confirmed validity and reliability of the "Exercise Dependence Scale-Revised". The scale can be used with clinical, educational and research purposes.
  Keywords: Exercise dependence, Scale, validity, Reliability
 • Mohammad Reza Doostan *, Mehdi Namazi Zadeh, Mahmood Sheykh, Naser Naghdi Pages 133-152
  The aim of this study was the evaluation of the effect of changes in different characteristics in movements of two hands on transfer of asymmetrical bimanual movement to its converse pattern, and effector-independent hypothesis from motor memory was investigated.
  The instrument used in this study included pen Mouse, laptop, special glove and metronome. The subjects of the research were right-handed male students. Thirty right-handed subjects participated in the experiment, that practiced asymetrical bimanual coordination task In three groups. The movement patterns of two hands were different from each other in motor features (Group 1:The effect of gravity, Group 2:velocity pattern, 3:amplitude of movement). Each of the test groups after the practice run for four days and then tests were performed.
  The results showed that when asymmetries in two hands that perform the bimanual movement is the effect of gravity on hands, transfer to vice versa pattern is positive. However, when the difference is in velocity pattern there is a positive transition and the transition is zero, and when the two hands movement patterns are different in amplitude of movement, transfer was negative.
  The research shows that in terms of the differences in the pattern of asymmetric of two hands is controlled in what level of the hierarchy of nervous system, it is possible that bimanual movement transfer to reverse pattern or not. It can be concluded that the effector-independent hypothesis from motor memory in bimanual movement coordination depends on difference between the two hands special features,Soneed for revision.
  Keywords: transfer, bimanual coordination, effector, independent hypothesis
 • Elaheh Talebi, Ahmadreza Movahedi *, Alireza Amooheidari, Elham Talebi Pages 153-172
  The aim of this study was to investigate the effect of physical practice, mental practice and a combination of physical and mental practice on shoulder joint degree of freedom (range of motion) in women with breast cancer undergoing radiotherapy post radical Mastectomy. Participants were 40 women with breast cancer in Isfahan Milad hospital whom were divided into four groups: physical practice, mental practice, combination of physical and mental practice and control. Participants of the experimental groups exercised for 25 sessions, 30 minutes in each session. We took shoulder joint range of motion test at pre-intervention and post-intervention. To analyze data, one-way ANOVA was used. Results showed between groups difference in shoulder joint degree of freedom. Physical practice resulted in improvement of all shoulder joint range of motion except adduction; the mental practice led to improvement of all of range of motion except adduction and internal rotation. The combination practice improved all of the measured variables. The effect of physical practice was found to be better than mental practice in flexion, extension, abduction and external rotation. Combination practice was better than physical practice in internal rotation. Combination practice was better than mental practice in all variables. In medical centers, the combination of physical and mental practice can be used to help women with breast cancer undergoing radiotherapy radical mastectomy for improving shoulder joint range of motion.
  Keywords: Mental training, Range of motion, Radical Mastectomy, Radiotherapy
 • Morteza Taheri* Pages 173-188
  The purpose of this study was to investigate The effect of maternal IntraProtaneal injection of insulin on offsprings’ spatial learning and memory. The research method was experimental. The pregnant Albino-Wistar rats were chosen. The vaginal plug appearance was considered as zero day of pregnancy. insulin injection was started from 1st to 7th day. After lactation (22nd day), the infants were separated from their mothers. Then, the acquisition and spatial memory were evaluated in 56th day in Morris Water Maze. ANOVA and Post-hoc Tukey tests were used to analyze the data. The results suggested that Insulin group had a better performance in both acquisition and spatial memory in Time and distance parameters compared to Salin and control groups (p
  Keywords: insulin, acquisition, spatial memory
 • The Effect of Selected Rainbow Parachute Games on Motor and Social Development of Pre-school Children
  Amin Gholami *, Masoomeh Abani Arani, Abdollah Ghasemi, Bahram Ghafari Pages 189-204
  The present study aimed to determine the effect of selected Rainbow parachute games on motor and social development of children. 20 pre-school children (5-6 years old) from Aran and Bidgol City (Isfahan, Iran) were randomly selected and divided into two 10-person experimental and control groups. Test of gross motor development (Ulrich Test) and Vineland social maturity questionnaire were used to assess the motor and social development, respectively. Running pretest, the experimental group played selected parachute games for 8 weeks (3 sessions per week). The Rainbow parachute which is a round and colored play tools is made of light weight nylon fabric. At the end of the play sessions, pretests were re-performed in both experimental and control groups. Data were analyzed using analysis of covariance, Shapiro-Wilk test and Levin tests by statistical package of SPSS (version 17) at a significance level of 0.05. The results showed that selected parachute games significantly affected running, galloping and leaping skills from the locomotor subscale of the test of gross motor development as well as social skills (P>0.05). However, the results showed non-significant effect on hopping, sliding, and horizontal jump from locomotor subscale and object control skills (P
  Keywords: Motor Development, Social Development, Rainbow Parachute Game