فهرست مطالب

یافته - سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 68، تابستان 1395)
 • سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 68، تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهناز مردانی، حدیث مجیدی مهر، سمیرا حاجتی، سودابه زارع، اعظم محسن زاده، شادی عبدی بسطامی صفحات 5-12
  مقدمه
  مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر وضعیت تغذیه ای کودک و بهبود آن کودک آگاهی، نگرش و عملکرد مادر در مورد تغذیه صحیح کودک خود است. این پژوهش به منظور سنجش میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مادران دارای کودکان 36-6 ماهه تحت پوشش مراکز بهداشت شهر خرم آباد در مورد نحوه تغذیه صحیح کودکان خود انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی اطلاعات مربوط به 302 مادر دارای کودک 36-6 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد از طریق پرونده های بهداشتی مادران و روش مصاحبه جمع آوری گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 و آزمون استقلال مجذور کای و ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسن مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها و امتیازات کسب شده توسط مادران 9/69% زنان دارای آگاهی خوب 9/69% دارای نگرش خوب و 6/64% دارای عملکرد خوب در مورد تغذیه صحیح کودکان خود بودند. بین سطح نگرش و تحصیلات مادر، تحصیلات همسر، شغل مادر ارتباط معنی دار وجود داشت. بین سطح عملکرد و تحصیلات همسر، شغل همسر، تعداد فرزند، رتبه تولد ارتباط معنی دار وجود داشت. رابطه معنی داری بین میزان توجه به رسانه های گروهی با نمره آگاهی و نگرش وجود نداشت اما با عملکرد ارتباط معناداری داشت. بین سطح آگاهی و تحصیلات مادر، تحصیلات همسر، شغل مادر، شغل همسر، درآمد، تعداد فرزند و رتبه تولد ارتباط معنی دار وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه مذکور، میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در سطح خوبی است ولی با توجه به نقش بالقوه پدر خانواده در عملکرد مادر لزوم اجرای برنامه های آموزشی با محوریت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان ها و رسانه های گروهی است.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، مادران، کودکان، تغذیه صحیح
 • قدرت الله شمس خرم آبادی، عبدالله درگاهی، لیلا تابنده، حاتم گودینی، پروین مصطفایی صفحات 13-22
  مقدمه
  آب سالم در طول مسیر از منابع تامین تا محل مصرف مراحلی را طی می کند که در عبور از این مراحل ممکن است دچار بعضی از موارد آلودگی از قبیل آلودگی عناصر فلزی سنگین گردد. لذا هدف از این تحقیق بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین (مس، سرب، روی، کادمیوم، آهن و منگنز) در منابع تامین کننده آب شرب شهر نورآباد لرستان در سال 1392 می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که از نوع توصیفی– تحلیلی مقطعی می باشد طی 6 ماه از 7 حلقه چاه منابع تامین آب شرب و 2 مخزن تامین آب شهر نورآباد نمونه برداری به روش نمونه برداری طبقه ای انجام گردید. بدین این منظور پارامترهای فلزاتی نظیر مس، سرب، روی، کادمیوم، آهن و منگنز توسط دستگاه پلاروگراف و همچنین هدایت الکتریکی، سولفات، کلراید و کل جامدات محلول مطابق استاندارد متد اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که غلظت فلزات مورد بررسی در منابع تامین آب پایین تر از استاندارد های ملی و سازمان جهانی بهداشت بوده و در شبکه توزیع بعضی از فلزات بیشتر از استاندارد ارزیابی گردید. همچنین با توجه به نتایج غلظت فلزات مورد بررسی در فصل زمستان بیشتر از فصل پاییز بدست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  به طور کلی غلظت فلزات سنگین مورد بررسی در منابع تامین آب شهر نورآباد زیر حد استاندارد ملی و سازمان جهانی بهداشت بوده و مشکلی برای مصرف کنندگان آب وجود ندارد؛ اما با این وجود به دلیل بهداشت عمومی و بالاتر بودن این فلزات در شبکه توزیع بایستی پایش های مستمر و منظم بر روی غلظت فلزات سنگین آب شرب منطقه از طرف سازمان های مسئول صورت گیرد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، منابع آب شرب، آلودگی شیمیایی، نورآباد لرستان
 • فرحناز چنگایی، سهیلا اکبری، فاطمه جنانی صفحات 23-28
  مقدمه
  زایمان زودرس یکی از شایع ترین علل مرگ میر پری ناتال در سراسر جهان است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر کرم واژینال کلیندامایسین در پیشگیری از زایمان زودرس بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک کار آزمایی بالینی است که بر روی 236 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مطب خصوصی همکار پژوهشی که سن حاملگی بین 20-13 هفته داشتند انجام شد. نمونه اسمیر واژینال تهیه و درصورتی که نتیجه غیرطبیعی بود فرد به طور تصادفی در یکی از دو گروه شاهد یا مورد قرار می گرفت. گروه مورد تحت درمان با کرم واژینال کلیندامایسین به مدت سه شب نوبت اول و هفت شب نوبت دوم قرار می گرفتند و جهت گروه شاهد مطابق روتین درمانی صورت نمی گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه گرد آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان بروز زایمان زودرس در گروه شاهد بیشتر از گروه تحت درمان با کلیندامایسین (12% در مقایسه با 7%) ولی این تفاوت در حدی نبود که از نظر آماری معنی دار گردد. علاوه بر بروز بیشتر زایمان زودرس در گروه شاهد سن ختم بارداری نیز پایین تر و مرگ و میر پری ناتال نیز در گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر از گروه مورد بود.
  بحث و نتیجه گیری
  باوجود اینکه تفاوت معنی داری در میزان بروز پره ترم لیبر بین دو گروه مشاهده نشد ولی میزان بروز پره ترم لیبر در گروه شاهد بیشتر، سن بارداری کمتر و میزان مرگ و میر بیشتر بود. به نظر می رسد کلیندامایسین می تواند در کاهش مرگ میر پری ناتال ناشی از زایمان زودرس موثر باشد.
  کلیدواژگان: کلیندامایسین، زایمان زودرس، پیشگیری
 • سجاد باباخانی، شهرام ملکی، مهدیه بهاروند، غلامرضا عبدالله پور صفحات 29-37
  مقدمه
  لپتوسپیرا متعلق به راسته اسپیروکت ها است که موجب بیماری لپتوسپیروز می شود. لپتوسپیروز یک بیماری عفونی مشترک میان انسان و دام با علائم بالینی بسیار متغیر است. هدف مطالعه تعیین شیوع سرمی سرووارهای مختلف لپتوسپیرا در میان شالیکاران ویسیان در استان لرستان بوده است.
  مواد و روش ها
  200 شالیکار ویسیان (مرد و زن) به صورت تصادفی در بهار 1393 نمونه گیری (نمونه خون) شدند. نمونه های خون به آزمایشگاه منتقل و سرم آن ها جدا شد، سرم ها تا زمان انجام تست میکروآگلوتیناسیون میکروسکوپی (MAT)در فریزر 20- درجه سانتی گراد نگهداری شدند. نمونه های سرمی به روش MAT مورد بررسی قرار گرفتند. تیتر نهایی سرم ها با رقت سازی 1:200، 1:400 و 1:800 تعیین گردید.
  یافته ها
  از مجموع 200 نمونه سرمی مورد آزمایش، 60 نمونه (30%) عیار مثبت سرمی 1:100 (1:100≤) را نشان دادند. از میان 60 نمونه سرمی مثبت، 38 نمونه (33/63%) با سرووار گریپوتیفوزا و 22 نمونه (67/36%) با سرووار کانیکولا واکنش مثبت نشان دادند. میزان عفونت در مردان 65% و در زنان 35% بود. از نظر آماری میان جنسیت و نتایج حاصل از آزمایش MAT ارتباط معنی داری (02/0p=) وجود دارد. بیشترین و کمترین موارد مثبت به ترتیب در گروه سنی بالای 50 سال و 30-21 سال قرار داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  لپتوسپیروز در میان شالیکاران یک بیماری شایع است و در منطقه ویسیان با توجه به شالیکاری به روش سنتی به عنوان یک بیماری عفونی مهم مطرح می گردد؛ لذا برای کنترل و پیشگیری از این بیماری باید اقدامات بهداشتی و ایمنی گسترش یابد. همچنین با بکارگیری روش های مکانیزه کشاورزی تا حدود زیادی از شیوع لپتوسپیروز در این منطقه جلوگیری می شود.
  کلیدواژگان: لپتوسپیروز، MAT، لپتوسپیرا، ویسیان، لرستان
 • فیروزه امینی بزنجانی، رزاق محمودی، کیومرث امینی صفحات 38-44
  مقدمه
  سودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن فرصت طلب و عامل 10 الی 15 درصد از عفونت های بیمارستانی می باشد. وجود ژن های حدت یکی از مهم ترین مکانیسم های تهاجمی سودوموناس آئروژینوزا می باشد و این موضوع از نظر پزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بیان بسیاری از ژن های بیماریزای باکتری سودوموناس آئروژینوزا به وسیله یک سیستم ژنی به نام سیستم Quorum Sensing (QS) کنترل و تنظیم می گردند. کروم سنسینگ سیستم ارتباطی سلول به سلول با استفاده از مولکول های کوچک SMs در ارگانیسم های تک سلولی است. هدف از تحقیق بررسی شیوع ژن های دخیل در سیستم کروم سنسینگ در سویه های سودوموناس آئروژینوزا جداشده از منابع انسانی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 60 نمونه سودوموناس آئروژینوزا از نمونه های گوارش انسانی تهیه و در محیط های اختصاصی کشت و توسط تست های تشخیصی و افتراقی تایید گردیدند. آزمون Multiplex PCR برای ردیابی ژن های مورد نظر انجام گرفت. آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی علیه 10 عامل ضد میکروبی صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج Multiplex PCR نشان داد که میزان فراوانی ژن های rhlR 5 درصد، ژنlasR 3/48 درصد و ژنlasI 60 درصد بوده، در صورتی که ژن های lasB،apr ، rhlAB و rhlI در هیچ یک از نمونه ها شناسایی نگردیدند. در آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی، بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های آمیکاسین، آموکسی سیلین و سفوتاکسیم و بیشترین میزان حساسیت به آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین و سفتازیدیم گزارش گردیده است.
  بحث و نتیجه گیری
  ژن های سیستم QS فراوانی بالایی در بین سویه های سودوموناس آئروژینوزا جداشده از منابع انسانی دارند.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، کروم سنسینگ
 • صیاد خانی زاده، کیانا شاه زمانی، هادی رضوی نیکو، حامد اسمعیل لشگریان صفحات 45-52
  مقدمه
  ویروس هپاتیت C (HCV) به عنوان یکی از عوامل اصلی بیماری زا برای بیماری های مزمن کبدی محسوب می شود. مطالعات قبلی نشان داده اند که پروتئین های ویروس HCV می توانند با شبکه های تنظیمی ژن از قبیل microRNAs میانکنش برقرار کنند. هدف از این مقاله بررسی اثر پروتئین core ویروس HCV بر روی بیان miR-150 در یک مدل کشت سلولی بود.
  مواد و روش ها
  پلاسمیدهای بیان کننده طول کامل پروتئین Core ویروس HCV به داخل رده سلولی Huh7 ترانسفکت گردیدند، در حالیکه در کنار آن از یک پلاسمید بیان کننده GFP خالی به عنوان یک گروه کنترل منفی استفاده شد. سپس RNA تام استخراج شده و Real-Time PCR جهت اندازه گیری سطح بیان miR-150 انجام شد. علاوه براین، تست trypan blue exclusion جهت بررسی اثر پروتئین core بر روی زنده مانی سلولی نیز انجام گرفت.
  یافته ها
  آنالیز بیان ژن miR-150 در سلول های Huh7 نشان داد که پروتئین core درون زاد ویروس HCV می تواند به طور معناداری باعث کاهش بیان miR-150 در قیاس با پلاسمید کنترل بیان کننده GFP و سلول طبیعی شود (01/0P<). در کنار این، پروتئین core هیچگونه اثرات کشندگی سلولی یا تحریک کننده ای را بر روی سلول های کبدی پس از انجام تست trypan blue exclusion نشان نداد (05/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  مطالعه ما نشان می دهد که پروتئین core ویروس HCV می تواند منجر به کاهش بیان miR-150 شود. این نتایج بیانگر آنست که میانکنش پروتئین های HCV با ماشین تنظیمی سلولی ممکن است در پاتوژنز مزمن بیماری های کبدی نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: ویروس هپاتیت C، هپاتیت، core، میکرو RNA
 • علی فرهادی، جهانگیر کرمی، آسیه مرادی، حسن مختارپور، محمد جواد بگیان کوله مرز، امید محمدی، اکرم یوسفی صفحات 53-66
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نارسایی شناختی و هیجانی در پیش بینی عضویت در گروه های معتاد و غیرمعتاد انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک پژوهش بنیادی و از نظر نوع بررسی پس رویدادی (مقطعی- مقایسه ای) است که به صورت گذشته نگر انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را مردان سوء مصرف کننده مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد یکی از شهرستان های استان لرستان در سال 1393 تشکیل می دادند. نمونه انتخابی از این جامعه شامل 100 نفر از افراد سوءمصرف کننده مواد و 100 نفر از افراد عادی (از میان همراهان بیماران) بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. همه شرکت کنندگان پرسشنامه های نارسایی شناختی (CFQ) و نارسایی هیجانی (TSA-20) را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل ممیز استفاده شد. آنالیز با استفاده از برنامه آماری SPSS-20 صورت گرفت.
  یافته ها
  در تحلیل ممیز به روش همزمان، هفت متغیر پیش بین (دشواری در توصیف و شناسایی احساسات، تفکر معطوف به بیرون، مشکلات حافظه، حواس پرتی، اشتباهات سهوی و عدم یادآوری اسامی) و در روش گام به گام سه متغیر پیش بین (نارسایی شناختی، دشواری در توصیف احساسات و مشکلات مربوط به حافظه) برای تنها تابع ممیز از اختلاف بین دو گروه معتاد و غیرمعتاد تبیین می شود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که افراد معتاد و غیرمعتاد را می توان از روی نارسایی شناختی و هیجانی تمییز داد.
  کلیدواژگان: نارسایی شناختی، نارسایی هیجانی، اعتیاد
 • فرزانه منتظری فر، منصور کرجی بانی، محمود علی کیخوایی، علیرضا داشی پور، مرضیه آمیان، الهه نکویی صفحات 67-75
  مقدمه
  افزایش سطح قند خون پس از صرف غذا، شایع ترین اختلال در افراد دیابتی است. از آنجائی که نان یکی از منابع اصلی غذایی در ایران است، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پنج نوع نان مصرفی در ایران (باگت، لواش، تافتون، سنگک و نان جو) بر سطح قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 150 شرکت کننده در دو گروه مساوی بیماران دیابتی نوع 2 و افراد سالم مورد مطالعه قرار گرفتند. هر دو گروه به صورت تصادفی به پنج زیرگروه مساوی تقسیم شده، سپس در هر گروه یکی از 5 نوع نان مورد آزمایش که حاوی 50 گرم کربوهیدرات در دسترس بود، داده شد. میزان قند خون در شروع مطالعه، 60 و 120 دقیقه پس از مصرف نان ها، اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در هر دو گروه، بالاترین افزایش گلوکز خون بعد از مصرف نان باگت مشاهده شد. نوسانات قند خون پس از 120 دقیقه، در آزمودنی هایی که نان سنگک و جو مصرف کرده بودند، به طور معنی داری کمتر از مصرف کنندگان نان باگت، لواش و تافتون بود (01/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  نان های جو و سنگک تاثیر بیشتری بر کنترل گلوکز خون آزمودنی ها داشتند که می تواند نقش مهمی در تنظیم قند خون بیماران دیابتی ایفا می کند.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، افزایش قند خون، نان
 • افشین نظری، مهرنوش مقدسی جهرمی، اسدالله توکلی، ناصر پژوهی، مجتبی خاکساریان، راحله عصایی، رضوان باطبی، علی شیخیان، معصومه نظری صفحات 76-83
  مقدمه
  با توجه به نقش نظام آموزشی، لازم است که در طراحی و اجرای فعالیت های آن از مطلوب ترین شیوه ها استفاده شود. ارزیابی درونی فرایندی است که در آن اعضاء گروه آموزشی، هدف های گروه را تصریح کرده و عملکرد آن را مورد قضاوت قرار داده و سپس نقش خود را بازنگری و برای عملکرد بهتر، گام های اساسی بر می دارند. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی درونی گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی لرستان می باشد.
  مواد و روش ها
  این ارزیابی یک مطالعه توصیفی- مقطعی بوده که در سال تحصیلی 94-93 اجرا شد. جمع آوری اطلاعات بر اساس پرسش نامه، مشاهده و مصاحبه انجام و ارزیابی در 6 حوزه مختلف صورت گرفت. داده ها با استفاده از مقیاس اندازه گیری لیکرت با دامنه امتیاز 0 تا 5 در رتبه های مطلوب، نسبتا مطلوب و نامطلوب طبقه بندی گردیدند.
  یافته ها
  حوزه مدیریت گروه (با میانگین اکتسابی 23/4) اعضای هیات علمی (57/3)، دوره های آموزشی (96/3)، برنامه های درسی دپارتمان فیزیولوژی (75/3) رتبه مطلوب و حوزه های امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی (92/2) وضعیت پژوهشی اعضای هیات علمی (73/2) رتبه نسبتا مطلوب را دارا بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مجموع حوزه های مورد ارزیابی با میانگین 39/3 طبق مقیاس لیکرت رتبه مطلوب را داراست.
  کلیدواژگان: ارزیابی درونی، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 • سعید باجلان، امیرحسین مقصود، علیرضا زمانی، خدیجه سپهوند، محمد فلاح صفحات 84-91
  مقدمه
  توکسوپلاسما از شایع ترین انگل های مشترک انسان و حیوان است. گربه های ولگرد به علت دسترسی به مواد گوشتی و شکار جونده و پرنده آلوده شده و با پخش کیست، نقش مهمی در آلوده سازی میزبان های واسط ایفا می کنند. هدف این مطالعه جستجوی آنتی بادی ضد توکسوپلاسما در خون و اواوسیست در مدفوع، ارتباط برخی متغیرها مثل سن و جنس و منطقه جغرافیایی زندگی گربه ها با میزان آلودگی آن ها بود.
  مواد و روش ها
  از 125 قلاده گربه ولگرد خرم آباد پس از صید با تله زنده گیر و بیهوشی و ثبت مشخصات آن ها، سرم خون آن ها تهیه و به روشIgG- ELISA آزمایش شد. جهت بررسی دفع اواوسیست، مدفوع گربه ها از طریق نمونه برداری رکتال تهیه و با روش فلوتاسیون شیتر بررسی گردید. جهت تعیین ارتباط متغیرها، سطح معنی داری P کمتر از 05.0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  80 گربه (64%) دارای IgG ضد توکسوپلاسما، 42 مورد منفی (6/33%) و 3 مورد (4/2%) حدمرزی بودند. بین جنس و منطقه جغرافیایی صید گربه ها با مثبت بودن سرمی ارتباط معنی دار وجود نداشت. بین سن و مثبت بودن سرمی IgG ارتباط معنی دار مشاهده شد (021.0P<). همچنین هیچ گونه اواوسیستی که از نظر اندازه شبیه توکسوپلاسما باشد در مدفوع دیده نشد. در چند نمونه، اواوسیست مشابه توکسوپلاسما با اندازه بزرگ تر مشاهده و ایزوسپورا تشخیص داده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد آلودگی به توکسوپلاسما در گربه های منطقه نسبتا بالاست. در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی احتمال آلودگی انسان قابل توجه می باشد.
  کلیدواژگان: IgG، ELISA، توکسوپلاسما گوندی، گربه های ولگرد، اواوسیست، فلوتاسیون
 • سمیه نیاپاک، عطاالله غدیری، مهری غفوریان بروجردنیا، مهران حکیم زاده صفحات 92-97
  مقدمه
  سلیاک یک بیماری خودایمنی می باشد که به دنبال مصرف غذای حاوی گلوتن به ویژه در افرادی که استعداد ژنتیکی دارند، رخ می دهد. هدف از این مطالعه مقایسه روش های موجود برای تشخیص بیماری سلیاک و ارتباط سنجی میان این روش ها می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 50 بیمار با شک بالینی سلیاک وارد مطالعه شدند. پس از انجام آزمایش IgA anti-TTG به روش الایزا، بیماران تحت عمل آندوسکوپی قرار گرفته و تقسیم بندی بافت شناسی بر اساس نوع مارش انجام شد و نتایج با تست IgA anti-TTG مقایسه گردید.
  یافته ها
  50 بیمار شامل 23 پسر و 27 دختر با میانگین سنی 8.36 سال بودند. آزمایشات سرولوژیک در 45 نفر مثبت و در 5 نفر منفی بود. در بررسی هیستوپاتولوژیک بیماران، طرح غیر طبیعی در تمام موارد مشاهده گردید که اکثرا در گروه مارش III قرار گرفتند. بین نتایج سرولوژیک و یافته های بیوپسی بیماران ارتباط معنی داری به دست آمد (014/0 p-valu=). در حالی که میان سن بیماران و نتایج بیوپسی ارتباط معنی داری دیده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه بین یافته های هیستوپاتولوژیک و یافته های سرولوژیک رابطه معنی داری مشاهده گردید، رویکرد تشخیصی مطرح شده در این مطالعه می تواند در ارزیابی هر چه بهتر بیماری سلیاک مفید واقع شود. در پایان، برای تشخیص قطعی بیماری سلیاک انجام آزمایشات مولکولی و تعیین هاپلوتایپ های HLADQ نیز پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: بیماری سلیاک، تست آنتی ترانس گلوتامیناز بافتی، درجه بندی Marsh
 • حیدر صادقی، مصطفی بهرامی، بهروز برجسته محبی صفحات 98-105
  مقدمه
  هدف از این مطالعه شناسایی متغیر الگوی فعالیت عضلانی (آمپلی تود) عضلات پکتورالیس ماژور، بخش قدامی دلتویید و تری سپس پرتاب گران نیزه قهرمان جهان و پارالمپیک مرد کشور با استفاده ازEMG بود.
  مواد و روش ها
  فعالیت الکتریکی عضلات پکتورالیس ماژور، بخش قدامی دلتویید و تری سپس 24 نفر پرتابگر نیزه معلول نخبه مرد ایرانی کلاس های مختلف نشسته و ایستاده با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی سطحی انجام شد. در این مطالعه از تحلیل واریانس یک طرفه (One way ANOVA) و آزمون تی(t) مستقل در سطح معنی داری 05/0 استفاده گردید.
  یافته ها
  بین الگوی فعالیت عضلانی (آمپلی تود) عضلات پکتورالیس ماژور و دلتویید قدامی کلاس های نشسته، عضله تری سپس کلاس های ایستاده و عضله پکتورالیس ماژور کلاس های نشسته با ایستاده قهرمانان معلول در طی رهایی نیزه تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0>p). در حالی که در آمپلی تود عضله تری سپس کلاس های نشسته پکتورالیس ماژور و بخش قدامی عضله دلتویید کلاس های ایستاده و بخش قدامی عضله دلتویید و تری سپس کلاس های نشسته و ایستاده تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.
  بحث و نتیجه گیری
  به طور متوسط میانگین تمامی متغیرهای مورد نظر در کلاس های نشسته بیشتر از کلاس های ایستاده بود. بالاترین مقادیر آمپلی تود به ترتیب متعلق به بخش قدامی عضله دلتویید، پکتورالیس ماژور و تری سپس گروه های نشسته بود. این امر نشان دهنده استفاده بیشتر از عضلات مورد نظر بواسطه اختلال و معلولیت و عدم کارآیی عضلات پایین تنه پرتاب گران نشسته نسبت به پرتاب گران ایستاده می باشد. مقایسه آمپلی تود فعالیت الکترومیوگرافی عضلات مورد نظر در همه کلاس ها و معلولیت ها نشان داد که آنها نقش مهمی در عملکرد پرتاب گران معلول ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: الکترومیوگرافی، پرتاب گران معلول، آمپلی تود عضلانی
|
 • Mahnaz Mardani, Hadis Majidi Mehr, Samira Hajati, Sodabeh Zahre, Azam Mohsenzadeh, Shadi Abdi Bastami Pages 5-12
  Background
  The most important factors affecting nutritional status of infants and its improvement is mothers’ knowledge, attitude and practice regarding proper nutrition of their children. This study aimed to assess knowledge, attitude and behavior practice of mothers having children of 6-36 months in health centers of Khorramabad on proper feeding of their children.
  Materials And Methods
  In this cross- sectional descriptive-analytic study , information of 302 mothers of 6-36 months children referred to health centers in Khorramabad were collected thorough maternal health records and interview records , and data were analyzed using SPSS 21 software, chi-square test, Spearman and Pearson correlation coefficient.
  Results
  Based on the findings and obtained scores by mothers, 69.9% of the women had good knowledge,69.9% had good attitude and 64.6% had good practice on proper nutrition for their children. There was a significant relationship between mothers’ attitude and education, fathers’ education and mothers’ occupation. There was a significant relationship between fathers’ level of practice, job, number of children, and birth order. There was no significant relationship between the attention level to mass media and attitude and knowledge score, but there was a significant correlation with practice. There was no significant relationship between mothers’ knowledge and education, fathers’ education, mothers’ job, fathers’ job, income, number of children and birth order.
  Conclusion
  According to the results, the level of knowledge, attitude and practice in mothers is in a good level, but due to the potentional role of father in mother,s practice, it seems that a family based educational programs in health centers, hospitals and mass media is necessary.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Mothers, Children, Proper nutrition
 • Ghodratolah Shams Khorramabadi, Abdolah Dargahi, Lila Tabandeh, Hatam Godini, Parvin Mostafaee Pages 13-22
  Background
  Healthy water passes through the pipelines from supply resources to consuming places in which passing from these stages may cause some cases of contamination like heavy metal contamination. Therefore, the aim of this study was to evaluate the contamination of heavy metals (copper, lead, zinc, cadmium, iron, and manganese) in water resources of Nurabad city of Lorestan in 2013.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, samples were collected from 7 wells of drinking water and 2 water storage tanks during 6 months in Nurabad. So that, heavy metal parameters such as copper, lead, zinc, cadmium, iron, and manganese were measured using an atomic absorption device and also electrical conductivity, sulfate, chloride and total dissolved solids were also measured in accordance with standard methods.
  Results
  Results indicated that the concentration of studied metals in water sources was lower than the national standards and World Health Organization standard, and in the water supply system the concentration of some metals was more than standard level. Moreover, the results showed that the concentration of studied heavy metals were more in winter than in autumn.
  Conclusion
  Generally, in the water resources of Nurabad city the concentration of studied heavy metals was lower than the national standards and World Health Organization standard and there are not problems for water consumers. However, due to public health and the presence of a high concentration of these metals in the distribution supply, the heavy metal concentration in drinking water of this region should be monitored regularly by responsible organizations.
  Keywords: Heavy metals, Drinking water resources, Chemical pollution, Nurabad Lorestan
 • Farahnaz Changaee, Soheila Akbari, Fatemeh Janani Pages 23-28
  Background
  Preterm delivery is one of the most common causes of perinatal mortality around the world. The purpose of this study was to determine the effect of clindamycin vaginal cream in the prevention of preterm labor.
  Materials And Methods
  This study was a control trial carried out on 236 pregnant women, referred to private practice office of a physician,with 13-20 weeks of gestational age. Samples of vaginal smear were gathered, and in the case of abnormal results, subjects were randomly assigned to either a control or case group. Clindamycin group treated with vaginal cream for three nights in the first turn and seven night at the second turn. But the control group received no treatment. Then, all subjects were followed up. Data wero collected using a questionnair and analyzed.
  Results
  The incidence of premature birth in the control group was higher than the group under treatment with clindamycin (12% vs 7%), but this difference was not enough to be statistically significant. It was also shown that the higher incidence of preterm delivery in the control group was lower than the age of pregnancy termination. Mortality in the control group was significantly higher than the control group.
  Conclusion
  Although no significant difference was observed in the rate of preterm labor between the two groups, but in control group gestational age was less and mortality rate was high. It seems that clindamycin in decreasing prenatal mortality is associated with preterm labor effectively.
  Keywords: Clindamycin, Preterm birth, Prevention
 • Sajad Babakhani, Shahram Maleki, Mahdiyeh Baharvand, Gholam Reza Abdollahpour Pages 29-37
  Background
  Leptospira is belonged to phylum spirochaetes, which causes leptospirosis disease. Leptospirosis is a zoonotic disease with highly variable symptoms. The purpose of the study was to determine the serological incidence of Leptospira serovars among rice farmers in Veysian, Lorestan province.
  Materials And Methods
  200 rice farmers of Veysian were sampled (blood sample) clinically in 2014. Blood samples were transfered to the laboratory. The sera were transferred to -20° C until performance of MAT test. The serum samples were examined by the Microscopic Agglutination Test (MAT) method. The final dilution of leptospiral infection was determined by 1:200, 1:400 and 1:800 dilutions.
  Results
  60 serum samples (30%) out of 200 samples were positive in 1:100 dilution. 38 (63.33%) L. grippotyphosa and 22 (36.67%) L.canicola antigens reacted positively . The infection rate was 65% for males and 35% for females. P value according to gender was 0.02. There is a significant correlation between leptospiral infection and gender based on statistical analysis. The highest and the lowest frequency of positive samples were related to age group over 50 and 21-30 years groups, respectively.
  Conclusion
  Leptospirosis is a common disease among rice farmers, and in Veysian according to the rice farms, and planting and harvesting which are in traditional way is introduced as an impotant infectious disease; therefore to prevent the spread of this disease, health and safty should be developed. Also, using mechanized methods of farming, planting and harvesting, leptospirosis can be prevented largely in the region.
  Keywords: Leptospirosis, MAT, Leptospira, Veysian, Lorestan
 • Firozeh Amini Bezanjanii, Razagh Mahmoudi, Kiumars Amini Pages 38-44
  Background
  Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen and the cause of 10% to 15% of ýnosocomial infections.Virulence genes of Pseudomonas aeruginosa is one of the most ýaggressive mechanisms and the issue of medical opinion is important. The expression of many ýgenes is controlled and regulated in pathogenic bacteria Pseudomonas aeruginosa gene by a ýsystem called Quorum Sensing (QS). QS controls and regulates cell-to-cell communication ýsystem using small molecules in single-celled organisms SMs. This study was aimed at ýdefining the prevalence of QS genes in Pseudomonas aeruginosa isolated from human ýresources.ý
  Materials And Methods
  Initially 60 samples of Pseudomonas aeruginosa from human intestinal samples were prepared ýand confirmed by culture-specific diagnostic tests. Multiplex PCR test was ýperformed to detect genes. Antimicrobial susceptibility of the isolates against 10 antimicrobial agents was ýdetermined using standard disk diffusion method.ý
  Results
  Multiplex PCR results showed that the frequency of the desired genes rhlR 5 %, lasR 48.3% and lasI 60%. The genes lasB, apr, rhlAB and rhlI were not detected in any of the samples. According to antibiogram, the most resistance was against amikacin, amoxicillin and cefotaxime and the most susceptibility was to ciprofloxacin and ceftazidime.
  Conclusion
  This study shows high prevalence of Quorom Sensing genes in Pseudomonas aeruginosa isolates of human origin.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Quorum Sensing
 • Sayad Khanizadeh, Kiyana Shahzamani, Hadi Razavi Niko, Hmed Esmaiili Pages 45-52
  Background
  Hepatitis C virus (HCV) is considered as one of the major pathogenic agents of chronic liver diseases. Previous studies have shown that HCV proteins can interaction with gene regulatory networks such as microRNAs. The aim of this study was to investigate the effect of HCV core protein on the expression of miR-150 in a cell culture model.
  Materials And Methods
  Plasmids expressing full HCV core protein was transfected into Huh7 cell lines while a GFP expressing plasmid employed as negative control. Subsequently, total RNA extracted and Real-Time PCR performed to measure the expression level of miR-150 expression. Moreover, trypan blue exclusion assay was performed to investigate the effect of core protein on cell viability.
  Results
  The gene expression analysis of miR-150 in Huh7 cells showed that endogenous HCV core protein could significantly down regulation of miR-150 when compared to GFP control plasmid and normal cells (P
  Conclusion
  Our study suggests that HCV core protein can led to down regulation of miR-150 expression. This data revealed that HCV protein interactions with cell regulatory machinery may contribute to pathogenesis of chronic liver diseases.
  Keywords: HCV, Hepatitis, Core, MicroRNA, Huh7
 • Ali Farhadi, Jahngir Karami, Asiyeh Moradi, Hasan Mokhtarpour, Mohammad Javad Bagiyan Kulehmarz, Omid Mohammadi, Akram Yousefi Pages 53-66
  Background
  This study was done with the aim of investigating the role of cognitive and emotional deficiencies in anticipation of membership in addicted and non-addicted groups.
  Materials And Methods
  This fundamental and reviewing type research is a cross-sectional comparative study that was performed retrospectively. Population of the study was all the male substance abusers referred to addiction treatment centers in one of the cities of Lorestan province in 2014. The selected population included 100 of substance abusers and 100 normal people (from the patients, accompanies) selected by purposive sampling method. All participants completed cognitive failures questionnaire (CFQ) and alexithymia questionnaire (TSA-20). The point analysis was applied to analyze the data. Analysis was performed using SPSS-20.
  Results
  In point analysis at simultaneous method, seven predicting variables (difficulty in describing and identifying feelings, thoughts turned to the outside, memory problems, distractibility, oversight and not reminding the names) and in the stepwise method, three predicting variables (cognitive failures, difficulty in describing feelings and memory problems) for the only function of the point is explained by the difference between two groups of addicted and non-addicted.
  Conclusion
  The results showed that addicts and non-addicts can be distinguished from cognitive and emotional impairment.
  Keywords: Cognitive failures, Alexithymia, Addiction
 • Farzaneh Montazerifar, Mansour Karajibani, Mahmod Ali Ali Keikhaie, Ali Reza Dashipoor, Marziyeh Amian, Elaheh Nekuie Pages 67-75
  Background
  An increase in blood sugar levels after meals is the most common disorder in diabetes. Since bread is one of the main sources of food in Iran, we aimed to assesses the effect of five types of Iranian bread (Baguette, Lavash, Tafton, Sangak and Barley) on blood glucose level of type 2 diabetes patients and healthy subjects.
  Materials And Methods
  In this study, 150 participants including two equal groups of type 2 diabetic patients with diabetes and healthy controls were studied. Both groups of patients and controls randomly divided into five equal subgroups, and then each group received one of the five kinds of bread containing 50 g available carbohydrate. Blood glucose level was measured at baseline, 60 and 120 minutes after consumption of breads.
  Results
  Results showed that the highest glycemic response was observed in blood sugar after ingestion of Baguette bread, in both groups. The variations of blood glucose after 120 min, in subjects who had received Sangak and Barley breads was significantly lower than those who consumed Baguette, Lavash and Tafton breads (P
  Conclusion
  Sangak and Barley breads had more effec on blood glucose control, which can play an important role in the regulation of blood glucose levels in diabetic patients.
  Keywords: Diabetes Mellitus type II, Hyperglycemia, Bread
 • Afshin Nazari, Mehrnosh Moghaddasi Jahromi, Asadolah Tavakoli, Naser Pajouhi, Mojtaba Khaksarian, Raheleh Assaei, Rezvan Batebi, Ali Sheikhian, Masomeh Nazari Pages 76-83
  Background
  Given the role educational system, it is necessary to most desirable design and implements activities. Internal evaluation is process in which members of the department said the group's objectives and their performance are judged and then reviewed their role and for better performance, essential steps to take.The purpose of this study was the internal evaluation of Physiology Department of Lorestan University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  The study was descriptive and cross sectional conclucted in 2014-2015. Data was collected using questionnaire and was evaluated in 6 areas. Questionnaire was prepared and drafted by some faculty members and Medical Education Development Center. Based on the Likert scale, data was classified favorable, relatively favorable and unfavorable in a range of 0 to 5 points.
  Results
  The results showed that the head of department area (acquired by averaging 4.23), faculty members (3.57), educational courses (3.96) and curriculums of the department of physiology (3.57) are favorable and areas of educational and research requirement and constructions (2.92) and research activities of the faculty members (2.73) are comparatively favorable.
  Conclusion
  According to Likert scale, department of physiology of Lorestan University of Medical Sciences was evaluated and ranked in all mentioned areas (acquired by averaging 3.39), therefore has a satisfactory level.
  Keywords: Internal evaluation, Physiology department, Lorestan University of Medical Sciences
 • Saeid Bajalan, Amir Hosein Maghsood, Ali Reza Zamani, Khadijeh Sepahvand, Mohammad Fallah Pages 84-91
  Background
  Toxoplasma gondii is one of the most common zoonotic parasites. The stray cats play an important role in the infecting intermediate hosts, due to easy access to raw meat and predation of infected rodents and birds and shedding oocyst on the environment. The aim of this study was to determine the prevalence of T. gondii antibody in the serum and oocyst shedding in the feces of stray cats and its relationship with some variables such as age, sex and inhabitant in Khorramabad, west of Iran
  Materials And Methods
  A total of 125 Stray cats trapped from different parts of city and were brought to the research laboratory to take blood and faces specimens. The blood samples of the cats (71 males and 54 females) were assayed for the prevalence of T. gondii using the IgG-ELISA, and their fecal samples collected through rectal swabs, and sugar floatation concentration method was applied for detection of oocyst.
  Results
  From 125 cats, a total of 80 cats (64%) were positive for anti-Toxoplasma antibody, 42 cats (33.6%) were negative and 3 cats (2.4%) were in borderline. There was no significant difference in the T. gondii seropositivity between males and females, and also between cats living in different parts of city, but prevalence rate between different age groups were significant statistically (P
  Conclusion
  The present study indicated a significant proportion of cats from Khorramabad, west of Iran. The T. gondii infection risk could be considerable if public health measures didnt take into account.
  Keywords: Toxoplasma gondii, Flaotation, Oocyst, IgG, ELISA, Stray cats, Khorramabad
 • Somayeh Niyapak, Atalah Ghadiri, Mehri Ghaforiyan Broujerdniya, Mehran Hakimzadeh Pages 92-97
  Background
  CD or gluten-sensitive enteropathy is caused by dietary gluten ingestion in geneticallysusceptible individuals.The aim of the study was to compare the current diagnostic methods of CD and relationship between these methods.
  Material and
  Method
  In this study 50 patients suspicious to have celiac disease were studied. After IgA anti-TTG test using Eliza method, the patients went under upper endoscopy, then histopathologic findings were grouped by Marsh classification.
  Results
  Fifty patients, 23 males and 27 females with mean age of 8.36 were included in the study. TTG-IgA test was positive in 45 patients. Most pattients were categorized as Marsh stage III ( 28 cases) by histopathologic examination, which can be seen in other studies. We found significant correlation between histopathologic and serologic findings (p-valu=0.014). no significant correlation was found between histopathological test and patients age.
  Conclusion
  Based on the results obtained in this study between histopathologic findings and serologic findings were significant relationship, The diagnostic approach presented in this study may also be useful in the assessment of CD. In the end, for a definitive diagnosis of celiac disease, molecular tests and also determination of haplotype HLADQ are recommended
  Keywords: Celiac disease, Anti, tissue Transglutaminase (TTG), Marsh stage
 • Heydar Sadeghi, Mostafa Bahrami, Behroz Barjesteh Mohebbi Pages 98-105
  Background
  The purpose of this study was to recognize the performance of the pectoralis major, anterior deltoid, and triceps muscles of the disabled male world and paralympic championsby the EMG.
  Materials And Methods
  The electrical activity of the pectoralis major, anterior deltoid, and triceps muscles of 24 disabled Iranian male world and paralympic throwers in sitting and standing positions was recorded by a surface electromyographic device. To determine the significant differences of the sitting and standing classes, the statistics techniques of the One Way ANOVA and the independent t- test at the 0.05 sinificant level were administered to the recorded data.
  Results
  The activity (amplitude) of pectoralis major and anterior deltoid muscles of the participants differed significantly in the sitting classes. Also, the activity of triceps muscles in the standing classes and that of pectoralis major muscles of the sitting and standing classes while the amplitude of triceps muscles of sitting classes, pectoralis major and anterior deltoid muscles of the standing classes, and anterior deltoid and triceps muscles of both sitting and standing classes was not significantly different. (p
  Conclusion
  The means of all the variables in the sitting classes were more than those in the standing classes. The highest amplitude belonged to the anterior deltoid, pectoralis major and triceps muscles of the sitting classes, respectively. This is due to the disabled throwers’ paralysis in the sitting position compared with that of the throwers in standing positions. The comparison of the amplitude recorded by surface electromyography of the disabled throwers’ muscles in all classes showed that the pectoralis major, anterior deltoid, and triceps muscles have major roles in the disabled male world and paralympic champions’ throwing events.
  Keywords: Electromyography, Disabled throwers, Muscle amplitude