فهرست مطالب

مدیریت مهندسی و رایانش نرم - پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1394)

نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم
پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/12/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید جمال الدین حسینی* صفحات 7-24
  دانش مشتری یکی از موضوعات مورد توجه هر کسب و کاری برای کسب مزیت رقابتی است. مزیت رقابتی بواسطه خلق دانش جدید صورت می گیرد. نکته این جاست که اطلاعات مربوط به مشتریان چگونه تبادل می شود و چطور به خلق دانش جدید منجر می شود. در این مقاله به بررسی میزان پشتیبانی از فرآیند خلق دانش مشتری توسط سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در سازمان مورد نظر می پردازیم. بدین منظور، با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارشناسان حوزه های مختلف سازمان، سیستم های مورد استفاده در این سازمان شناسایی و طبقه بندی شد. هم چنین فرایند خلق دانش که بواسطه هر یک از این سیستم ها ایجاد می شود شناسایی و معرفی شد. بررسی CRM سازمان مورد بررسی حاکی از این است که سیستم های CRM تحلیلی از فرایند ترکیب سازی پشتیبانی می کنند، سیستم های CRM عملیاتی، اجتماعی سازی و بیرونی سازی را پشتیبانی می کنند و سیستم های CRM مشارکتی بیشتر فرایندهای اجتماعی سازی را پشتیبانی می کنند. از سوی دیگر، سیستم های CRM مشارکتی و تحلیلی، با ایجاد فرصت های یادگیری، فرایندهای درونی سازی را نیز پشتیبانی می کنند.
  کلیدواژگان: خلق دانش، دانش مشتری، سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت دانش
 • هوشنگ عاشقی اسکویی *، موسی آذری صفحات 25-50
  چابکی سازمانی یکی از پارادایم های نوین در زمینه مدیریت سازمان ها است که برای بهره مندی از تغییرات محیطی و رفع نیازهای مشتریان ارائه شده است. یکی از عوامل متعددی که بر چابکی سازمان ها تاثیر می گذارد، بکارگیری فناوری اطلاعات است. در این پژوهش رابطه بین ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی بررسی شده است. این مقاله از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1392 بوده و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه و آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که مدل تلفیقی پذیرش فناوری و مدل چابکی سازمانی، مدل نظری بسیار مناسبی برای پیش بینی چابکی سازمانی است و نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات، بیشترین تاثیر را بر چابکی سازمانی دارد.
  کلیدواژگان: بورس اوراق بهادار تهران، چابکی سازمانی، فناوری اطلاعات، مدل پذیرش فناوری، مدلسازی معادلات ساختاری
 • مهدی یوسفی نژاد عطاری، سعید کلاهی رنجی*، انیسه نیشابوری جامی صفحات 51-80
  در مدل های مکان یابی تسهیلات چند لایه ای، مشتریان در لایه های مختلف خدمات مختلفی را دریافت می کنند. زمانی که مشتری وارد سیستم می شود باید تمامی خدمات را در لایه های مختلف دریافت کند؛ در واقع مشتری در لایه های میانی سیستم را ترک نخواهد کرد. در این تحقیق به دنبال ارائه یک مدل مکانیابی تسهیلات با چندین لایه خدمت دهی و با در نظر گرفتن تراکم در سیستم هستیم. مدل ارائه شده بصورت یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح بوده و در رسته مسائل با پیچیدگی بالا قرار داد. به منظور حل مدل ریاضی ارائه شده، از رویکردهای شبیه سازی گسسته پیشامد با هدف افزایش بهره وری، بهره جسته ایم. تعاملات و پیچیدگی های سیستم، پیش بینی عملکرد آن را دشوار یا ناممکن می سازد. مدل ها شبیه سازی قادرند تغییر پذیری، تعاملات و پیچیدگی های یک سیستم را نشان دهند. در این راستا، تقاضا بصورت تصادفی در نظر گرفته شده است. توابع هدف شامل کمینه سازی مدت زمان سفر متقاضی به تسهیل مورد نظر، مدت زمان انتظار متقاضی درون صف و احتمال بیکاری تسهیلی است که با بیشترین احتمال بیکاری مواجه است. با توجه به نتایج بدست آمده از اجرای شبیه سازی و آزمایش 4 سناریوی مختلف، می توان اظهار داشت که سناریوی شماره 4 تنها با افزایش 1 منبع به هر یک از تسهیلات موجود در لایه چهارم، که مجموعا افزایش 4 منبع است، زمان انتظار متقاضیان درون صف در حدود 46٪ بهبود می دهد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چندهدفه، تئوری صف، شبیه سازی، مکانیابی تسهیلات
 • احرام صفری *، خدیجه نبوره صفحات 81-102
  گستره کنترل به تعداد افرادی اطلاق می شود که به یک مدیر واحد گزارش می دهند و تحت سرپرستی و هدایت مستقیم وی قرار دارند. مدیران با گستره کنترلی زیاد، ممکن است قادر به نظارت کارآمد و هدایت موثر کارکنان نباشند. بطور متقابل، وجود مدیران با گستره کنترلی اندک نشان از ناکارآمدی ساختار سازمانی دارد. دولت ایران با جمعیتی 75 میلیون نفری، 5/1 برابر کل کارکنان دولت ژاپن ( با 110 میلیون جمعیت) مدیر دارد. همچنین به ازای هر 5 کارمند واحد های عملیاتی و ستادی دولت، یک رئیس تحت عناوین مختلف وجود دارد. لذا اگر نظام اداری کشور اصلاح نشود، در چند سال آینده نسبت هزینه دولت به 100 درصد بودجه جاری خواهد رسید، آنگاه دولت ناچار است علاوه بر منابع موجود، برای حفظ ساختار خود دست به استقراض بزند.تعیین گستره کنترلی مناسب در موسسات مالی و بانک ها با توجه به حجم فعالیت ها و خدمات قابل ارائه آن ها، دارای اهمیت قابل توجهی است. مقاله حاضر برای پاسخ به این نیاز و ارائه مدلی کارآمد برای تعیین گستره کنترلی موسسات مالی با توجه به معیارهای تاثیرگذار در این زمینه ارائه شده است تا به واسطه آن، مدیران موسسات مالی قادر به بهبود اثربخشی و کارایی سازمان ها ی متبوع خود باشند.
  کلیدواژگان: ساختار سازمانی، گستره کنترلی، موسسات مالی
 • سعیده شکوهی، سها صفایی، زهرا شمس اسفندآبادی* صفحات 103-128
  یکی از اصلی ترین ارکان فرآیند مدیریت دانش، تسهیم دانش به معنای تعاملات میان فردی گسترده ای است که موجب می شود دانش و تجربه بطور موثر و شایسته ، توزیع و جذب شوند. به منظور تحلیل نقاط قوت و ضعف فرآیند تسهیم دانش در سازمان و تدوین سیاست هایی جهت بهبود آن، ابتدا باید عوامل تاثیرگذار بر موفقیت فرآیند تسهیم شناسایی شوند. با توجه به تعریف سه حوزه خواست، توان و امکان در مدل بهره وری منابع انسانی و اثرگذاری حوزه خواست بر دو حوزه دیگر، در این مقاله با مروری بر مطالعات تحقیقاتی پیشین، عوامل موردنظر بر حوزه خواست شناسایی و تحلیل شده است. سپس پویایی ها و روابط فی مابین عوامل از طریق نمودارهای علی-معلولی بررسی شده و مورد کنکاش قرار گرفته تا با مدلسازی پویایی های سیستم، نحوه اثرگذاری و اثرپذیری عوامل از یکدیگر مشخص شده و مدل مفهومی در این حوزه تشکیل شود. در پایان، ضمن ارائه استراتژی هایی در این خصوص، مدل پیشنهادی در یک شرکت مادر تخصصی صنایع غذایی پروتئینی ایرانی بررسی شده و اعتبار آن با توجه به نظر خبرگان تایید شده است.
  کلیدواژگان: استراتژی، پویایی شناسی، تسهیم دانش، حوزه خواست، مدل بهره وری منابع انسانی
 • ملیحه سبزواری*، سید جعفر سجادی، سید مجتبی سجادی صفحات 129-148
  سبد ردیاب شاخص، مدلی از سرمایه گذاری منفعل در بازار سرمایه است که با محبوبیت زیادی مواجه شده است. هدف از این نوع سرمایه گذاری ، خرید سبد سهامی است که رفتاری مشابه شاخص دارد بدون آن که مجبور باشیم تمام سهام تشکیل دهنده شاخص را بخریم. محدودیت های مسئله شامل محدودیت کف و سقف سرمایه گذاری و همچنین محدودیت عدد صحیح تعداد سهام خریداری شده است. در این تحقیق از الگوریتم ترکیبی فراابتکاری کرم شب تاب برای حل مسئله بهره گرفته شده است. شاخص های مورد بررسی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، S&P500 وHang Seng هستند. نتایج تحقیق، کارایی بالای این الگوریتم در ردیابی شاخص را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: الگوریتم کرم شب تاب، ردیابی شاخص، مدیریت منفعل سرمایه گذاری
|
 • Seyed Jamaledin Hoseiini* Pages 7-24
  Now a days Customer knowledge is one of the most interesting topics for every organizations in order to gain competitive advantage. Competitive advantage can be achieved through creation of new knowledge. The point is that it is important to know that how information about customers is collected and lead to create new knowledge. In this paper, we consider the levels of support for customer knowledge creation processes by customer relationship management (CRM) in the case. All CRM systems that used in the organization were identified and categorized based on semi-structured interviews with experts in various fields. Then the process of knowledge creation that is created by each system were identified. The survey showed that analytical CRM systems support combination process, operational CRM systems support socialization and externalization processes, and collaborative CRM systems support socialization process. On the other hand, collaborative and analytical CRM systems support internalization process by creating learning opportunities.
  Keywords: customer knowledge, customer relationship management, Knowledge management, knowledge management systems
 • Hooshang Asheghi Oskooee*, Mosa Azari Pages 25-50
  Organizational agility is one of new paradigms in the field of organizations management which has been presented to reward the environmental changes and satisfying the customer needs. One of the numerous factors affecting the organizational agility is to apply the Information Technology (IT). This study investigates the relationship between the IT penetration coefficient and organizational agility. This study is of type the applied research in terms of objective and it also uses survey-descriptive and correlation method in terms of nature and method. Closed questionnaire was used for examining the variables. Population is the companies accepted in Tehran Stock Exchange in 2013-14. The questionnaire and structural equation modeling were used for analyzing the obtained data and testing the hypothesis, respectively. The results obtained from data analysis indicate that the technology acceptance combination model and organization agility model are both powerful models for anticipating the organization agility and the attitude towards the use of IT has the most effect on the organization agility.
  Keywords: Information Technology, Organization Agility, Structural Equation Model, Technology Acceptance Model, Tehran Stock Exchange
 • Mahdi Yousefi Nejad Attari, Saeed Kolahi, Randji *, Aniseh Neishabouri Jami Pages 51-80
  In multi-layered facility location models, customers receive different services at different layers. When the customer enters the system, he must receive all services at different layers; in fact, the customer will not leave the system in the middle layers. In this study, we are seeking to provide a facility location model with multiple service layers respect to the density of the system. The proposed model is a nonlinear integer programming model and it is in the field of highly complex problems. In order to solve the mathematical model, discrete event simulation approach has been used to increase efficiency. Interactions and complexities of the system, makes it difficult or impossible to predict the performance. Simulation models are able to show variability, interactions and complexities of the system. In this regard, the demand has considered as random and objective functions consist of minimization of customer’s travel time to desired facility, customer’s waiting time in queue and the possibility of unemployment of a facility which has the highest rate of unemployment. According to the results of simulation and testing 4 different scenarios, it can be stated that in scenario (4), only by adding 1 source to each available facility in the fourth layer, which is totally increasing 4 source, costumers wait time in queue will be improved about 46%.
  Keywords: Facilities locating, Queueing theory, Multi, objective decision making, Simulation
 • Khadijeh Naboureh, Ahram Safari* Pages 81-102
  Span of control is defined as the number of personals who give a report to a manager who manages them directly. A manger with wide span of control may be not able to efficiently control and effectively guide employees. On the contrary, the presence of managers with small span of control is a sign for inefficient organizational structure. Population of Iran and japan is 75 and 110 million, while the number of governmental managers for Iran has become 1.5 times in comparison with the total governmental emploees of Japan. Furthermore, there is a manager for every of the 5 employees in operational and staff departments. Therefore, if the administrative system is not revised, the governmental expenditure will be equal to the total budget and the government must borrow extra resources to maintain its structure. The span of control in financial institutions and banks according to the volume of activities and services offered to them is very important. In this article we have tried to determine the span of control model for financial institutions which improve the effectiveness and efficiency of their organizations.
  Keywords: Span of control, organizational structure, financial institutions
 • Saeedeh Shokouhi, Soha Safaei, Zahra Shams Esfandabadi* Pages 103-128
  One of the main bases of the knowledge management process is knowledge-sharing which means extended interpersonal interactions leading to distribution and absorption of knowledge and experience effectively and appropriately. In order to analyse the strengths and weaknesses of the knowledge-sharing process in an organization and designing policies to improve it, the factors affecting the success of this process should be determined. Considering the three sections "Will", "Can" and "May" in the Human Resources Productivity model and the dominance of the "Will" amongst them, in this research, effective factors on the knowledge-sharing process based on willing criteria is determined and analysed by studying the relevant literature. Then, dynamics and relationships among these factors are discussed and a conceptual model is provided. Important strategies are also suggested in this regard. As a case study, the proposed model is applied in an Iranian mother-specialized protein food company and its validity is confirmed by the experts.
  Keywords: Human Resources Productivity Model, Knowledge Sharing, Strategy, System Dynamics, Will
 • Malihe Sabzevari*, Jafar Sajadi, Mojtaba Sajadi Pages 129-148
  Index tracking portfolio is a form of investment that is faced with popularity. This problem is the choice of a portfolio that replicates the performance of a stock market index by purchasing a subset of the stocks included in the index. Due to the large number of companies that create the index, the choice of limited number of stocks is a combinatorial problem that cannot be solved in polynomial time. There is a cardinality constraint, includes the number of stocks in portfolio and also minimum and maximum holding level for every stock is a constraint in this problem. In order to solve NP-Hard optimization problems, metaheuristic algorithms have proven their efficiency. In this study, an intelligent metaheuristic, which utilizes the firefly algorithm, is presented for solving the index tracking problem. Proposed approach was applied to the S&P500 index, the Hang Seng and the Tehran Stock Exchange. The results indicate the efficiency of the scheme.
  Keywords: Firefly algorithm, index tracking, passive investment management