فهرست مطالب

پیاورد سلامت - سال دهم شماره 2 (1395)
 • سال دهم شماره 2 (1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فریبا نباتچیان، مجتبی آشتیانی، علی نوروزی صفحات 119-132
  زمینه و هدف
  سرطان پستان مسئله مهم اپیدمیولوژیک و بیشترین علت مرگ و میر زنان می باشد. استرس اکسیداتیو نقش مهمی در این بیماری ایفا می کند. آنتی اکسیدانها مانند بعضی از ویتامینها، توجه بسیاری از دانشمندان را برای مقابله با استرس اکسیداتیو به خود جلب کرده است. هدف این تحقیق، تعیین تاثیر مکمل ویتامینی در کاهش استرس اکسیداتیو در سرطان پستان است.
  روش بررسی
  در مطالعه حاضر، 38 موش BALB-C مورد استفاده قرارگرفت و در آن ها سرطان پستان به روش کاشت سلول ایجاد شد. موش ها به 4 گروه تقسیم شدند: 4 موش به مدت 1 ماه مکمل ویتامینی، 4 موش ویتامین A، 4 موش ویتامین E و 4 موش ویتامین D دریافت کردند. بعد از یک ماه موش ها به سرطان پستان مبتلا شدند. در گروه دوم موش ها بدون مکمل ویتامینی، مبتلا شدند. در گروه سوم، موش ها با مکمل ویتامینی به بیماری مبتلا نشدند. در سرم خون موش ها، میزان کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی به روش الایزا اندازه گیری شد.
  یافته ها
  کاتالاز در موش هایی که مکمل ویتامینی دریافت کرده بودند و به بیماری مبتلا شدند، بطور معنی داری افزایش یافت(0/049=P). اما افزایش آن با ویتامین D معنی دار نبود(0/287P=). همچنین، سوپراکسید دیسموتار نیز در موش هایی که مکمل ویتامینی دریافت کرده و به بیماری مبتلا شدند، بطور معنی داری افزایش داشت(0/0249=P). اگرچه، این افزایش با ویتامین D معنی دار نبود(0/24=P). هم چنین، میزان ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در موش هایی که مکمل ویتامینی دریافت نموده و به بیماری مبتلا شدند بطور معنی داری افزایش یافت(0/0001P<).
  نتیجه گیری
  استفاده از مکمل ویتامینی با میزان کاتالاز، سوپراکسیددیسموتاز و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی ارتباط معنی دار دارد و می تواند مارکرهای آنتی اکسیدان را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: مکمل ویتامینی، استرس اکسیداتیو، سرطان پستان
 • سید محمد هادی موسوی، حسین درگاهی، مژگان عسگری، رویا شریفیان، گلسا شهام، زهرا مختاری* صفحات 133-144
  زمینه و هدف
  بهره وری هر سازمان بستگی به میزان رضایت شغلی کارکنان آن دارد. بیمارستانها بدون مشارکت نیروی انسانی خود نمی توانند در ارتقای سطح سلامت جامعه ایفای نقش کنند. این مطالعه به منظور تعیین میزان رضایتمندی شغلی کارکنان در یک بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه بصورت مقطعی و توصیفی-تحلیلی برروی 172 نفر از کارکنان بیمارستان که به روش نمونه گیری طبقه بندی شده و به طور تصادفی انتخاب شده بودند، انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی آن به تایید اعضای گروه حاکمیت بالینی بیمارستان رسید و پایایی آن با روش الفای کرونباخ برابر 88% محاسبه شد.
  یافته ها
  کارکنان بخشهای پاراکلینیکی، خدمات و پشتیبابی به ترتیب با کسب میانگین امتیاز 72/55 و 70/71 دارای رضایت شغلی مطلوب، و کارکنان گروه پرستاری و اداری و مالی با کسب میانگین امتیاز 60/04 و 53/52 دارای رضامندی نسبتا مطلوب بودند و اختلاف معنی داری بین گروه های شغلی ازنظر رضایت شغلی مشاهده شد(0/02=p) بیشترین رضایت شغلی در حیطه ی موفقیت شغلی و کمترین آن مربوط به ماهیت کار بود. در این مطالعه، بین رضایت شغلی با جنسیت، وضعیت تاهل و نوع استخدام رابطه ی معنی داری دیده شد.
  نتیجه گیری
  میزان رضایت شغلی کارکنان به دلیل استقرار طرح تحول نظام سلامت درمقایسه با پژوهشهای پیشین در کشور افزایش داشت، اما کارکنان گروه پرستاری در مقایسه با سایر گروه های شغلی از میران رضامندی پایین تری برخوردار بودند. لذا افزایش و پرداخت به موقع کارانه برمبنای عملکرد و مزایای سختی کار و الگوبرداری از بیمارستانهای موفق در ایران و سایر کشورها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، بیمارستان، کارکنان
 • سیده محبوبه حسینی زارع، بتول احمدی*، علی اکبری ساری، محمد عرب، مهشید سادات حسینی زارع صفحات 145-154
  زمینه و هدف
  ارزیابی و ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان یکی از وظایف مهم مدیران در هر سازمان است. هدف این مطالعه طراحی و تدوین پرسشنامه ای به منظور ارزیابی کیفیت زندگی کاری دستیاران رشته های تخصصی پزشکی و تعیین روایی و پایایی آن می باشد.
  روش بررسی
  با استفاده از جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی پرسشنامه هایی که برای اندازه گیری کیفیت زندگی کاری کارکنان استفاده شده بود، جمع آوری گردید و با روش دلفی پرسشنامه ای جامع جهت اندازه گیری کیفیت زندگی کاری دستیاران تدوین شد. این پرسشنامه بین 14 دستیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در دو مقطع متفاوت با فاصله ی یک هفته توزیع و تکمیل گردید. سپس پایایی آن به وسیله آزمون α کرونباخ سنجیده شد. برای تعیین روایی(Validity) پرسشنامه کیفیت زندگی کاری از نظر 5 متخصص در زمینه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، آموزش پزشکی و اقتصاد بهداشت استفاده شد.
  یافته ها
  دسته بندی α کرونباخ برای سنجش پایایی به این ترتیب بود: خیلی خوب 1-0/9، خوب 0/89-0/8، متوسط 0/79-0/7، ضعیف 0/69-0/6، خیلی ضعیف زیر 0/59.
  نتیجه گیری
  نتایج آزمون آلفا کرونباخ برای پایایی کل سوالات و برای هر طبقه از سوالات نشانگر پایایی نسبتا بالا بود، لذا پرسشنامه مورد استفاده قابل استفاده در مطالعات بعدی می باشد.
  کلیدواژگان: پرسشنامه کیفیت زندگی کاری، دستیار پزشکی، طراحی و تدوین
 • رضا صفدری، فاطمه صادقی، مریم محمدی آذر* صفحات 155-166
  زمینه و هدف
  سالمندی جمعیت با ایجاد تغییر در ساختار جمعیت، موجب پیدایش نیازهای جدید به خدمات سلامت می شود. خدمات سلامت سالمندان یکی از نیازهای اساسی کشورهایی است که از نظر شاخص های بهداشتی در سطح مطلوبی قرار دارند. در این مقاله سعی شده است که با بررسی وضعیت ارائه خدمات به سالمندان در سایرکشورها، چالش های ارائه ی برنامه ها و خدمات سالمندی درایران به تصویر کشیده شود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر به روش مروری، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های اطلاعاتی Ovid،Science Direct ،Pub Med ، Proquest و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و با استفاده از کلیدواژه های خدمات و مراقبت های سالمندی، عملکرد سازمان های متولی و ایران انجام گردید.
  یافته ها
  طبقه بندی های مختلفی در خصوص دسته بندی خدمات ارائه شده به سالمندان وجود دارد. با توجه به مفهوم، سطح، و نوع خدمات ارائه شده می توان این خدمات را در سه گروه کلی: زیرساختها، خدمات اجتماعی و خدمات پیشگیری و مراقبتی جای داد.
  نتیجه گیری
  در ایران دستگاه های اجرایی و نهادهای مسئول و مرتبط با سالمندان در حد وظایف جاری خود و اعتبارات تخصیص یافته، اقداماتی را در زمینه ی حمایت از سالمندان انجام می دهند. اما این اقدامات کافی به نظر نمی رسد؛ زیرا حل مساله ی سالمندی به عنوان مساله ای که هم اکنون آثار آن مشهود است و در آینده شدت بیشتری خواهد یافت، نیازمند مسئولیت پذیری و همکاری تعداد بیشتری از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی است.
  کلیدواژگان: خدمات و مراقبت های سالمندی، عملکرد سازمان های متولی، ایران
 • کبری تارم، محمد جبراییلی مزرعه شادی، عباس دولانی* صفحات 167-180
  زمینه و هدف
  امروزه مقاله علمی یکی از قالب های نوشتاری رایج در اشاعه تولیدات علمی است. لذا، هدف از این پژوهش، تعیین وضعیت ساختاری مقالات حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی پنج مجله علمی– پژوهشی در این زمینه بود.
  روش بررسی
  روش پژوهش پیمایشی تحلیلی بود. مقالات مورد بررسی با توجه به متغیرهایی چون توزیع مولفان از لحاظ جنسیت، رشته تحصیلی، رتبه علمی و نوع مقالات از نظر تالیفی و یا ترجمه بودن، انفرادی و یا گروهی بودن و تاریخ تولید آن ها، همچنین نوع آمارهای به کار رفته در مقالات در دو بازه زمانی 1385-1381 و 1390-1386 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، اغلب مقالات تالیفی هستند. روند همکاری بین نویسندگان در سطح بین المللی ناچیز است. به کارگیری روش های تحقیق کیفی در بین مقالات بسیار کم می باشد. نویسندگان با مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد بیشترین فراوانی را در بین نویسندگان دارند. بین متغیرهای مقاطع تحصیلی، تعداد مولفان، مجلات و آمارهای به کار برده شده در مقالات رابطه معناداری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  تالیف مقالات در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی از الگوهای خاصی پیروی می کند که مهمترین آنها خط مشی مجلات در چاپ مقالات می باشد. همچنین با توجه به نبود همکاری نویسندگان ایرانی با نویسندگان خارج از کشور، نوع و شکل مقالات از نظر اکثر متغیرهای مورد بررسی، یکسان است.
  کلیدواژگان: پایش آماری مجلات، علم اطلاعات و دانش شناسی، مقالات علمی و پژوهشی
 • محمدهیوا عبدخدا، مریم احمدی*، محمودرضا گوهری، علیرضا نوروزی صفحات 181-193
  زمینه و هدف
  پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سلامت از سوی پزشکان، جدی ترین مانع پیش روی پیاده سازی فراگیر آن بشمار می آید. بنابراین، شناسایی عواملی که بر پذیرش این سیستم موثرند، از اهمیت خاصی برخوردارست. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر ویژگی های سازمانی بر پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سلامت ازسوی پزشکان برمبنای مدل پذیرش فناوری، در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392(زمان ادغام دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران) بود.
  روش بررسی
  این پژوهش بصورت پیمایشی و از نوع توصیفی تحلیلی بود. جامعه پژوهش شامل پزشکان شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. براساس فرمول نمونه گیری در مدل سازی معادلات ساختاری، 270 نفر از آنان بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن به تایید رسید. داده ها بعد از گردآوری و ورود به نرم افزار SPSS، توسط روش تحلیل مسیر در نرم افزار AMOS تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که مدل ارائه شده توانایی تببین 56 درصد از تغییرات تاثیر ویژگی های سازمانی بر پذیرش پرونده الکترونیک سلامت ازسوی پزشکان را دارد. ویژگی های سازمانی شامل: حمایت مدیریتی، مشارکت دادن پزشکان، خودمختاری پزشکان و ارتباط پزشک بیمار با استفاده پزشکان از پرونده الکترونیک مراقبت سلامت، همبستگی مستقیم و معنی داری داشت. همچنین آموزش پزشکان با هیچ کدام از متغیرهای مدل پذیرش فناوری و استفاده از پرونده الکترونیک مراقبت سلامت، همبستگی معنی داری را نشان نداد.
  نتیجه گیری
  ویژگی های سازمانی نقش قابل توجهی در پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سلامت ازسوی پزشکان دارند. لذا ضروریست تا سیاست گذاری های انجام شده به سمت پیاده سازی موفقیت آمیز پرونده الکترونیک مراقبت سلامت معطوف شود.
  کلیدواژگان: پرونده الکترونیک مراقبت سلامت، ویژگی های سازمانی، مدل پذیرش فناوری، پزشکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • محمود نکویی مقدم، ملیکه بهشتی فر* صفحات 194-204
  زمینه و هدف
  سکوت کارکنان امری شایع در بین کارکنان سازمان هاست که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کارکنان نسبت به کار، سرپرستان، کیفیت کار وسازمان خود بی تفاوتند. عدالت سازمانی عاملی برای کاهش سکوت کارکنان است. از این رو، هدف این پژوهش تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و سکوت کارکنان واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد.
  روش بررسی
  این تحقیق، به صورت توصیفی- همبستگی و به صورت مقطعی انجام شد. جامعه آماری کلیه کارکنان واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به تعداد 400 نفر، و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، به تعداد 147 نفر تعیین شد. در این پژوهش از دو پرسش نامه عدالت سازمانی با پایایی 0/91، و سکوت کارکنان با پایایی 0/72 استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون از طریق نرم افزار spss استفاده شد.
  یافته ها
  بین عدالت سازمانی و عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای با سکوت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان رابطه معکوس وجود داشت. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد متغیر عدالت توزیعی بیشترین تاثیر معکوس را بر سکوت کارکنان داشت.
  نتیجه گیری
  با تشویق کارکنان به ارائه ایده های مثبت و تشخیص مشکلات موجود و حذف رفتارهای نامطلوب، مانند سکوت کارکنان می توان سبب شد که کارکنان کارآمدتر عمل کنند. این معضل می تواند با تمرکز بر عدالت سازمانی تا حدی رفع گردد. عدالت سازمانی مبتنی بر رفتار منصفانه است و تعیین کننده ی واکنش کارکنان به تصمیمات سازمان می باشد.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، سکوت کارکنان، واحدهای ستادی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران
 • ثریا نورایی مطلق، پروانه حیدری ارجلو، فرهاد لطفی، ماریتا محمدشاهی، نسرین شعربافچی زاده* صفحات 205-219
  زمینه و هدف
  سرطان یکی از عمده ترین مشکلات نظام سلامت ایران می باشد؛ به طوری که پس از بیماری های قلبی-عروقی و تصادف، سومین علت مرگ در ایران است. در بسیاری از کشورها، تفاوت در ویژگی های اقتصادی-اجتماعی با میزان بروز بیماری ها، مرگ و به طور کلی نابرابری های سلامت، مرتبط است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین و معرفی عوامل اجتماعی اقتصادی مرتبط با بروز سرطان خون در کشور ایران می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه توصیفی – تحلیلی حاضر، با مدل داده های پانلی شامل اطلاعات مربوط به استانهای ایران از سال 1383 تا 1388 انجام گردید. داده های مربوط به عوامل اجتماعی اقتصادی از سالنامه های آماری استانها و و داده های میزان بروز استاندارد شده سنی سرطان خون به ازای 100 هزار نفر، از مجموعه گزارشهای کشوری ثبت سرطان، جمع آوری گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بروز سرطان خون در مردان و در زنان در طی دوره زمانی مورد بررسی سیر صعودی داشته است. بیشترین و کمترین بروز سرطان خون در هر دو جنس به ترتیب مربوط به استانهای یزد و سیستان و بلوچستان می باشد. رابطه ی مستقیم نرخ بیکاری، نسبت شهر نشینی و شاخص توسعه انسانی نسبت به نرخ بروز سرطان خون، در این پژوهش مشهود است.
  نتیجه گیری
  افزایش بروز سرطان خون در مطالعه حاضر تایید شده است و بروز سرطان در مناطقی با وضعیت اقتصادی اجتماعی بهتر بیشتر است که باید در مراقبت و نظارت بر این نوع بیماری در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی، اقتصادی، بروز سرطان خون، ایران
|
 • Fariba Nabatchian *, Mojtaba Ashteeani, Ali Noroozi Pages 119-132
  Background And Aim
  Breast cancer is epidemiological and most important cause of death in women. Oxidative stress plays an important role in this disease. Antioxidants such as some vitamins has attracted the attention of scientists to deal with oxidative stress. The aim of this study was to determine the effect of vitamin supplements in reducing oxidative stress in breast cancer.
  Materials And Methods
  38 BALB-C mice were used. They were created in the breast cancer by cell implantation procedure. Rats were divided into 4 groups: 4 mice were given vitamin supplements for 1 month, 4 mice vitamin A, 4 mice, vitamin D, and 4 mice were given vitamin E respectively. After a month mice had breast cancer. In the second group mice without vitamin supplements, were affected. In the third group, mice with vitamin supplements were not affected. In the blood serum of rats, the catalase, superoxide dismutase and total antioxidant capacity was measured by ELISA.
  Results
  Catalase activity in mice that received vitamin supplements was significantly increased and were diagnosed (P=0.049). But the increase was not significant with vitamin D supplement (P=0.287). Superoxide dismutase in mice that received vitamin supplements and were free of disease increased significantly (P=0.0249). But the increase was not statistically significant with vitamin D supplement (P=0.24).The total antioxidant capacity in mice that received vitamin supplements and were affected with breast cancer was significantly increased (P
  Conclusion
  The use of vitamin supplements with catalase, superoxide dismutase and total antioxidant capacity was significantly correlated and may increase the level of antioxidant markers.
  Keywords: Vitamin Supplements, Oxidative Stress, Breast Cancer
 • Seyed Mohammad Hadi Mousavi, Hossein Dargahi, Mojgan Asgari, Roya Sharifiyan, Golsa Shaham, Zahra Mokhtari * Pages 133-144
  Background And Aim
  Organizational productivity and efficiency depends on staff members’ job satisfaction and performance. Without the participation of staff members, hospitals cannot play an important role in promoting the society’s health. This study aimed to determine staff’s job satisfaction in a teaching hospital of Tehran university of Medical Sciences (TUMS).
  Materials And Methods
  This descriptive, analytical cross-sectional research was conducted on 172 staff members of a teaching hospital, who had been selected through random sampling. The data-collection tool was a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by the clinical governance department members and Cronbach’s alpha reliability estimate turned out to be 0.88.
  Results
  Para-clinical and service employees getting the mean scores of 72.55 and 70.71 demonstrated desired job satisfaction; nursing and administrative-financial staff members, however, showed a relatively desired job satisfaction with mean scores of 60.04 and 53.52, respectively; and the difference between job groups was significant (p=0.02) regarding job satisfaction. The highest job satisfaction figure was related to job success and the lowest pertained to the nature of the job. There was a meaningful relationship between job satisfaction on the one hand and staff members’ gender, marital status, and type of employment on the other.
  Conclusion
  Staff’s job satisfaction in the studied hospital has increased due to the establishment of Iran’s Healthcare Reform Plan at the beginning of 2014. However, compared with other job groups, nurses are less satisfied; therefore, it is necessary to improve nursing job satisfaction through timely payments based on job performance and difficulty level.
  Keywords: Job Satisfaction, Hospital, Staff
 • Seyedeh Mahboubeh Hosseini Zare, Batoul Ahmadi *, Ali Akbari Sari, Mohammad Arab, Mahshid Sadat Hosseini Zare Pages 145-154
  Background And Aim
  Evaluating and improving the employees’ quality of work life is one of the most important responsibilities of managers in each organization. The aim of this study was to design and prepare a questionnaire for evaluating the residents’ quality of work life and checking the validity and reliability of this tool.
  Materials And Methods
  We collected the questionnaires which were used for the employees’ quality of work life, and designed by Delphi method a comprehensive questionnaire for measuring residents’ quality of work life. This questionnaire was distributed two times with one-week interval between 14 residents of Tehran University of Medical Sciences and then the validity and reliability was assessed by α cronbach model. We used the 5 experts in the field of health care management, medical education and health economics to determine the validity of quality of working life questionnaire. The classification of cronbach's α for intra-rater reliability was: very good (0.9-1), good (0.8- 0.89), average (0.7- 0.79), bad (0.6-0.69) and very bad (under 0.59).
  Results
  The results of αcronbach test for questions reliability and the result α cronbach test for internal consistency of each class of question indicated the rather high reliability and validity of these questions.
  Conclusion
  Regarding to the results of α cronbach test, we can deduce that our designed questionnaire encompass have satisfied validity and reliability and it can be used for future studies.
  Keywords: Quality of Work Life Questionnaire, Medical Residents, Design
 • Reza Safdari, Fatemeh Sadeghi, Maryam Mohammadiazar* Pages 155-166
  Background And Aim
  Population aging in most of developed countries should be subjective to more attention, regarding health issues of aging group. Different organizations and institutions have launched several programs related to elderly center. This paper is aimed to compare performance of different programs of active organizations in the field of elderly care in Iran.
  Materials And Methods
  This overview of research, used library resources and online databases Proquest, Pub med, Science Direct, Ovid and Scientific Information databases using keywords that Aged care services, relevant organizations, and Iran.
  Results
  There are various classifications of geriatric services. However, these services can be divided into three groups including infrastructure, social services, and health care and preventive services according to concept, level and type of services.
  Conclusion
  In Iran, agencies and institutions relevant to elderly, take measures to support elderly people given their current tasks and allocated budget. But, these measures do not seem adequate, because solving aging problem, as a problem with evident influences which its impacts will be intensified in future, requires responsibility and cooperation of more agencies and public institutions.
  Keywords: Ageing Program, Relevant Organizations, Iran
 • Kobra Taram, Mohammad Jebrayeeli Mazrae Shadi, Abbas Doulani * Pages 167-180
  Background And Aim
  The aim of this study was structural monitoring of the articles in knowledge and information science field in five Iranian journals. Today, the publication of papers constitutes one of the written scope among scientific broad cost productions.
  Materials And Methods
  The research method was analytical-survey. The articles were analyzed by the variables such as author distribution by sex, field of study, scientific notation, types of articles by original papers or translated papers, individual or group articles and their publication dates, and by statistical methods used in the articles in two periods from 2002-2006 and 2007-2011.
  Results
  The results showed that most of the articles were written as original. International cooperation between authors was minimal. Using qualitative research methods among the articles were low. Majority of the authors had masters degree. There was a significant relationship between the authors’ grades, number of authors and journals, and used statistical methods.
  Conclusion
  The written articles in the field of knowledge and information, followed by special patterns. The journals policies in publication of articles process is the most important issue. Also, lack of international cooperation between Iranian with foreign authors, type and format of the articles were similar according to mentioned variations.
  Keywords: Knowledge, Information Science, Journals, Scientific, Research Articles
 • Mohammadhiwa Abdekhoda, Maryam Ahmadi *, Mahmodreza Gohari, Alireza Noruzi Pages 181-193
  Background And Aim
  Inclusive implementation of Electronic Medical Records (EMR) is more serious because of physicians’ perception. This study was carried out to identify the effects of organizational contextual factors on physicians’ perception regarding EMR’s adoption in 2013 (The merger of Tehran University and Iran).
  Materials And Methods
  This was a descriptive, analytical and cross- sectional study in which a sample of 270 physicians working in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences was selected. Physicians’ perception toward adoption of EMR has been assessed by Technology Acceptance Model or TAM questionnaire and organizational context variables. Collected data were analyzed by SPSS. The study model was tested by Structural Equation Modeling (SEM) and represented by AMOS.
  Results
  The findings showed that perceived usefulness (PU), perceived ease of use (PEOU), management support, physicians’ involvement, physicians’ autonomy, and physician- patient relationship have direct and significant effect on physicians’ attitudes toward EMR adoption. However, training has no significant effect on TAM variables. Moreover, the results showed authorizing proposed conceptual path model explained about 56 percent of the variance of EMR adoption.
  Conclusion
  The present study revealed that organizational context factors had significant effect on physicians’ attitude toward EMRs’ adoption. The study clearly identified six relevant factors that affected physicians’ perception regarding EMR adoption. These factors should be considered when comprehensive implementation is pursued.
  Keywords: Electronic Medical Record, Organizational Factors, Technology Acceptance Model, Physicians, Tehran University of Medical Sciences
 • Mahmood Nekoei Moghadam, Malikeh Beheshtifar * Pages 194-204
  Background And Aim
  Employees’ silence is common in organizations, and is mostly neglected. Employees are indifferent towards their supervisors, work quality and organization. Organizational justice is a factor that can diminish employee's silence. The aim of this study was to determine the relationship between organizational justice and headquarters employee's silence in Kerman University of Medical Sciences (KMU).
  Materials And Methods
  This study was a descriptive-correlational and cross-sectional research. The population included all 400 employees at KMU headquarters, among whom 147 members were selected as the sample using Cochran’s formula. In this study, two questionnaires were used: organizational justice questionnaire with a reliability of 0.91 and employees’ silence questionnaire with a reliability of 0.92. For data analysis, Pearson and Spearman correlation, regression testing, by SPSS software were used.
  Results
  The findings showed that there was an inverse relationship between organizational, distributive, procedural, and interactional justice with employee's silence in Kerman University of Medical Sciences. The regression findings showed that the variable “distributive justice” had the strongest negative effect on employee's silence.
  Conclusion
  Encouraging employees to provide positive ideas, identify the existing problems, and reduce undesirable behavior like employee's silence can make employees operate more efficiently. Organizational justice is based on fair treatment, and it determines the employees’ reaction to organizational decisions. Therefore, it can partly remove problems and lead to the decline of employee's silence.
  Keywords: Organizational Justice, Employee's Silence, Headquarters Departments, KMU, Iran
 • Soraya Nouraei Motlagh, Parvaneh Heidari Orojlo, Farhad Lotfi, Marita Mohammadshahi, Nasrin Shaarbafchi Zadeh* Pages 205-219
  Background And Aim
  Cancer disease is one of the main problems of Iranian health system. It is after Cardiovascular diseases and accidents, the third leading cause of death in Iran. In many countries, differences in socio-economic status have been linked with the incidence of disease, death and in general, health inequalities. The aim of this study is to determine the socioeconomic factors associated with the incidence of leukemia in Iran.
  Materials And Methods
  The present descriptive-analytical study was done with panel data modeling, including information related to 30 provinces of Iran from 2004 to 2009. Socioeconomic data were collected from provincial statistical yearbooks and data on age-standardized incidence rate (ASIR) of leukemia cancer per 100,000 populations were obtained from published reports by Iran Cancer Registry.
  Results
  The results showed that the leukemia incidence in men and in women during the period under review has been upward. The highest and lowest incidence of leukemia was in Yazd and Sistan provinces, respectively. Direct relationship between unemployment rate, urbanization ratio, and human development index with cancer incidence rate was evident in this study.
  Conclusion
  The increase of leukemia cancer in Iran has been confirmed by the current study. Leukemia cancer was significantly higher among provinces with higher socioeconomic status. This should be considered for planning support.
  Keywords: Socio, Economic Factors, Leukemia Incidence, Iran