فهرست مطالب

تعاون و کشاورزی - سال پنجم شماره 19 (پای ی ز 1395)
 • سال پنجم شماره 19 (پای ی ز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیر احمدپور*، هادی مومنی هلالی صفحات 1-22
  هدف تحقیق حاضر تحلیل رفتار شالیکاران عضو تعاونی های تولید روستایی در زمینه کشاورزی پایدار بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه شالیکاران عضو تعاونی های تولید روستایی شهرستان ساری تشکیل دادند (4160 =N) که از میان آنها، 162 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (162=n). ابزار تحقیق، پرسش‎نامه ای بود که روایی آن با کسب نظر استادان و متخصصان فن و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (بین 83/0 تا 93/0) تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد که دانش و نگرش و مهارت اغلب شالیکاران در زمینه کشاورزی پایدار در سطح متوسطی جای دارد. همچنین نتایج ارزیابی کلی رفتار شالیکاران و عملکرد آنها در زمینه کشاورزی پایدار در سطح قابل قبولی قرار دارد. نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس به منظور مقایسه میانگین عملکرد شالیکاران در زمینه کشاورزی پایدار بر اساس سابقه عضویت در تعاونی ها نشان داد که اعضای با سابقه بیشتر، عملکرد بهترو مثبت تری در زمینه اجرای کشاورزی پایدار دارند.
  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، تعاونی تولید روستایی، تحلیل رفتار، تحلیل عملکرد
 • مهرداد حسن زاده، نیلوفر شافعیان، مهرزاد علیجانی* صفحات 23-53
  این پژوهش عوامل موثر بر ارزش ویژه برند را بر همنوایی برند مشتریان به وسیله مدل ارزش ویژه کلر را بر برند وبسایت اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران بررسی می کند. روش نمونه گیری ساده و تصادفی است و تعداد نمونه ها 384 نفر از مشتریان اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران می باشند که حداقل یک بار از وبسایت این شرکت استفاده کرده اند. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و طرح تحقیق توصیفی- پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه بوده و جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای آزمون فرضیه ها و از تحلیل مسیر و به منظور بررسی اثر هریک ازابعاد ارزش ویژه برند برهمنوایی با برند با استفاده از نرم افزار Lisrel محاسبات مربوطه صورت می پذیرد. نتایج حاصل نشان می دهد که متغیر عملکرد برند بر قضاوت مشتریان از برند و تصویر برند تاثیر مثبت داشته و همچنین متغیر قضاوت برند و تصویر برند بر همنوایی با برند وبسایت نیز اثرمثبت و مستقیمی دارند. علاوه بر آن متغیر تصویر برند وبسایت بر قضاوت برند تاثیر مستقیم دارد.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، عملکرد برند، تصویر برند، وفاداری به برند، اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران
 • محمد کریم معتمد* صفحات 55-85
  سازمان بین المللی کار ، تعاونی ها را ابزاری برای بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی افراد کم درآمد می داند. یکی از قدیمی ترین تعاونی ها در ایران، تعاونی بهره برداران صیادان حاشیه دریای خزر است که در سال 1372 شمسی تشکیل گردید. این تحقیق در طول سال های 1394-1393 انجام شده و به بررسی نگرش و عوامل موثر بر مشارکت صیادان عضو تعاونی پره در استان گیلان پرداخته است. روش پژوهش حاضر از نوع علی پس از وقوع است که نوعی تحقیق میدانی از نوع رابطه ای است. این تحقیق از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری آن 6000 صیاد عضو تعاونی پره است که در 75 شرکت تعاونی عضو می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری کوکران حجم نمونه آماری آن 510 نفر محاسبه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه ای نمونه ها از بین 25 تعاونی انتخاب شدند. پرسشنامه ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات این تحقیق می باشد. و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج آزمون پیرسون مشخص کرد که بین ویژگی های فردی و اجتماعی عوامل موثر با میزان مشارکت و بین بعد نگرش دانشی، رفتاری و اجتماعی با ویژگی های فردی ، نهادی و اجتماعی عوامل موثر مشارکت صیادان عضو پره رابطه معنی داری وجود دارد. ولی از بعد نگرش اقتصادی رابطه معنی داری با ان سطوح چهار گانه عوامل موثر بر وجود ندارد. نگرش کلی اعضای تعاونی پره با میزان مشارکت نیز متوسط می باشد.
  کلیدواژگان: عوامل موثر، مشارکت، صیاد، تعاونی پره، نگرش
 • همایون مرادنژادی* صفحات 87-113
  این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام به انجام رسیده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر کنترل متغیرها، از دسته پژوهش های غیر آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران کسب و کارهای تعاونی و کارشناسان حوزه تعاون در شهرستان ایلام بودند که تعداد 28 نفر از آنها به روش هدفمند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از طریق مصاحبه ساختارمند با استفاده از پرسشنامه 9 ارزشی ال ساعتی گرد آوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق نظر تخصصی استادان و متخصصان مرتبط با موضوع بررسی شد. پایایی ایزار پژوهش نیز با بررسی میزان ناسازگاری ماتریس های تصمیم حاصل از قضاوت هر کدام از پاسخ دهندگان تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارهای SPSS 23 و Expert choice11 استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، مهم ترین عوامل موثر بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام فرهنگی، شخصیتی، اقتصادی، مدیریتی و سیاستی - قانونی بودند. عوامل فرهنگی با بیشترین اهمیت و عوامل سیاستی و قانونی با کمترین اهمیت بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام تاثیر گذار بوده اند.
  کلیدواژگان: عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، کسب و کار تعاونی، شهرک های صنعتی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • آیت الله کرمی*، صالح شاهرخی ساردو صفحات 115-142
  پژوهش حاضر به بررسی نگرش کشاورزان نسبت به تعاون و کار گروهی و تحلیل سازه های موثر بر این نگرش در مراکز دهستان های بخش مرکزی شهرستان جیرفت پرداخت. بدین منظور، از روش پیمایشی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش 5936 کشاورز بخش مرکزی شهرستان جیرفت بودند که با استفاده از جدول نمونه گیری تصادفی کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای متناسب از میان آنها 381 کشاورز به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای محقق‎ساخته بود که برای تعیین پایایی آن، از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ (759/0 تا 874/0) به دست آمده از بهینگی پرسش نامه حکایت می کند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل خوشه ای، آزمون تی تک‎نمونه ای، آزمون تی مستقل و تحلیل تشخیصی استفاده شد. برپایه نتایج پژوهش حاضر، 31/43 درصد از افراد مورد مطالعه نگرش مثبت و 69/56 درصد نیز نگرش منفی نسبت به تعاون و کار گروهی دارند . نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که متغیرهای درک از سودمندی، آگاهی و شناخت، مشاهده، خودکارآمدی عمومی، کنترل رفتار محسوس، عزت نفس، هنجارهای ذهنی و سطح تحصیلات به ترتیب تعیین کننده ها (سازه ها)ی نگرش کشاورزان نسبت به تعاون و کار گروهی‎اند.در مجموع، متغیرهای پژوهش توانایی تبیین 4/54 درصد از واریانس نگرش به تعاون و کار گروهی را داشتند.
  کلیدواژگان: کشاورزی، تحلیل تشخیصی، تعاون و کار گروهی، تحلیل خوشه ای، شهرستان جیرفت
 • مریم خسروزادیان، منصور غنیان *، عباس عبدشاهی صفحات 143-166
  مطالعه حاضر با هدف اولویت بندی نظام های بهره برداری رایج در سطح شهرستان بهبهان براساس الگوی معیشت پایدار انجام شد. براساس الزامات فرایند سلسله مراتبی، الگوی معیشت پایدار در کل در برگیرنده سرمایه های انسانی، اجتماعی، فیزیکی، مالی و طبیعی است که به عنوان معیارهای مقایسه و اولویت‎بندی در نظر گرفته شدند. زیرمعیارها در سطوح مختلف با استفاده از بررسی منابع و مبانی نظری انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از هر یک از نظام های بهره برداری خانوادگی، اجاره ای و تعاونی، 60 بهره بردار به صورت تصادفی انتخاب و داده های مورد نیاز گردآوری شدند. به منظور تعیین وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها در سطوح مختلف و انجام مقایسه های زوجی مربوط به فرایند سلسله مراتبی، از 5 نفر از صاحب نظران موضوع پژوهش کمک گرفته شد. داده های مورد نیاز با استفاده از نرم افزارهای Excel، SPSS(V20) و Expert Choice تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که از بین معیارهای پنج‎گانه، معیار سرمایه انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی به ترتیب با وزن های 360/0، 354/0، 106/0، 099/0و 081/0 بیشترین سهم را در تعیین پایداری یک نظام بهره‎برداری ایفا کردند. همچنین از سه نظام مورد مطالعه در این پژوهش نظام تعاونی پایدارترین نظام معرفی شد و نظام های اجاره ای و خانوادگی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: نظام بهره برداری، معیشت پایدار، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • احسان خسروی، سعید غلامرضایی *، مهدی رحیمیان، مرتضی اکبری صفحات 167-189
  کارآفرینی سازمانی کلید اصلی تحول، پویایی و پایایی هر سازمان می باشد که تعاونی ها نیز به واسطه ماهیت دمکراتیک، حساسیت و نیز نیاز به بهنگام ماندن، می تواند از این عنصر کلیدی بهره جوید. تعاونی های کشاورزری نیز از این امر مستثنی نیستند. در این بین برای دستیابی به این مهم، شناسایی موانع کارآفرینی سازمانی در این گونه تعاونی ها، ضروری می باشد. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی استان کرمانشاه است. این پژوهش مبتنی بر پارادایم کیفی با استفاده از روش تئوری بنیانی انجام پذیرفت. جامعه مورد مطالعه را کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه و همچنین کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه که در مجموع شامل 17 نفر بودند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از دیدگاه مصاحبه شوندگان مهم ترین موانع توسعه کارآفرینی سازمانی که بطور مستقیم بر پدیده مذکور اثر می گذارند، شامل موانع حمایتی- پشتیبانی (عدم حمایت و پشتیبانی اعضای هیت مدیره و به خصوص مدیرعامل از اقدامات کارآفرینانه )و موانع اقتصادی-مالی (درآمد پایین، نقدینگی پایین تعاونی و...)می باشد. بنابر نتایج تحقیق، تسهیلات مالی جهت تقویت صادرات، حمایت بانک ها و سایر موسسات مالی مربوطه، کاهش بهره های بانکی، اعطای معافیت های مالیاتی برای شرکتهای تازه تاسیس و آموزش اصول و مهارتهای کارآفرینی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: تعاونی کشاورزی، کارآفرینی سازمانی، موانع، نظریه بنیانی(زمینه ای)
|
 • Amir Ahmadpour * Pages 1-22
  The purpose of this study was to analyze the behavior of paddy farmers as members of the rural production cooperatives in the context of sustainable agriculture. The population included all the paddy farmers that were members of rural production cooperatives in Sari Township (N= 4160), based on Cochran formula, 162 subjects were selected by the use of stratified sampling method (n=173). The instrument used was a questionnaire, the validity of which was gained by a panel of experts and also its reliability was reported 0.83-0.93.The results showed that knowledge, attitudes and skills of majority of the paddy farmers in the context of sustainable agriculture was at a moderate level. Also, overall assessment showed that their behavior and performance was at an acceptable level. The results of ANOVA test showed that farmers with more experience had a significant higher and positive performance in their field as well as implementing sustainable agriculture practices.
  Keywords: Sustainable Agriculture, Rural Production Cooperative, Behavior Analysis, Performance Analysis
 • Mehrzad Alijani * Pages 23-53
  This research studied the main factors of brand equity on brand resonance of customers by using Keller's brand equity model on the website of the Central Union of Agricultural and Rural Cooperatives in Iran. Simple random sampling was used to select 384 customer of Iran Central Union of rural and agricultural cooperatives, whom at least once used the website of this company. The method for gathering data and information was according to the field study, research design was descriptive – survey. The device for gathering data was a researcher made questionnaire. For data analysis, Spearman correlation coefficient was performed to test the hypotheses and path analysis was implemented to examine the effects of each of the dimensions of brand equity on resonance by Lisrel software. The results showed that the perceived brand performance had positive effect on costumers brand judgment and also brand image and both of them had positive effects on brand resonance, meanwhile the brand image variable had positive effect on the brand judgment of the website.
  Keywords: Brand equity, brand performance, brand resonance, brand judgment, Central Union of rural, agricultural cooperatives
 • Mohamadkarim Motamed* Pages 55-85
  The objective of this study was to investigate the attitudes and factors affecting participation of the fishermen's member of cooperative corporations in various activities and their practices in Guilan province. The research method implemented was ex post facto causal design. The statistical population was 6000 fisherman who were members of 75 cooperative corporations. The sample size (n=510) was calculated using Cochran formula from among 25 cooperative corporations. They were selected according to simple random and stratified sampling method. The survey questionnaire was used to collect the information. In order to analyze the data SPSS software was used. For reliability of the instrument a pilot- test was used. The Coronbach's alpha level gained was 0.85. The results showed there were significant correlations between personal, and social characteristics with the level of participation and among of knowledge, behavior and social attitudes with factors affecting participation. The level of attitude about the participation in the activities of cooperative corporations was at the medium level.
  Keywords: effective factors, participation, fisherman, co, operative companies, attitude
 • Homayoon Moradnezhadi * Pages 87-113
  The main goal of current study was identifying and prioritizing effective factors on cooperatives businesses failure in Industrial Estate of Ilam Township. This research in terms of purpose was applied and in terms of controlling variables was nonexperimental. Statistical population in this research included all managers of cooperative businesses and experts of cooperation in Ilam Township that by using purposeful sampling method 28 people of them were selected as the sample. Instrument of data gathering was structured interview using Tomas-L Saati nine order professional questionnaires. The validity of the questionnaire was gained by expert opinions of university professors and specialists. The reliability of questionnaire was gained by considering incompatibility of decision matrices due to judgment of each respondent. The SPSS23 and Expert Choice Software 11 and AHP methods were used for analyzing data. Results showed that the most important effective factors on cooperatives businesses failure in industrial estate of Ilam Township were respectively as: cultural, individual, economical, managerial skills and legal-political. Among these factors, the most important factor was cultural and the least important factor was legal-political.
  Keywords: Cultural Factors, Economical Factors, Cooperative Enterprises, Industrial Estate, Analytic Hierarchy Process
 • Ayatolah Karimi * Pages 115-142
  This study investigated farmer’s attitudes toward the cooperation and teamwork in Jiroft Township. For conducting this research a survey method has been used. The research statistical population were the farmers in the central part of Jiroft (5936 farmers) who were selected by Kerjecie and Morgan random sampling Table and by the use of stratified sampling method 381 farmers were selected as the sample. The instrument for collecting data was a questionnaire that was made by the researchers. Internal consistency was gained by a pilot test. Cronbach's alpha of (0.759 to 0.874) was obtained. Statistical method such as cluster analysis test, one-sample t test, and independent-sample t test and discriminant analysis have been used. The research results showed that 43.31 percent of respondents had positive attitude toward cooperation and teamwork. On the other hand, 56.69 percent had negative attitude toward cooperation and teamwork. The discriminant analysis results showed that variables of efficiency­, observation, awareness and recognition, general efficacy­, tangible behavior control, self-esteem, mental norms, and education level were respectively the farmers’ attitude determinate toward cooperation and teamwork. Generally the research variables, the ability of determining had 51.60 percent of the variance of attitude toward the cooperation and teamwork.
  Keywords: Agriculture, Discriminant Analysis, Cooperation, Teamwork, Cluster analysis, Jiroft County
 • Mansuor Gheniyan* Pages 143-166
  The purpose of this study was to prioritize common exploitation systems in Behbahan Township based on sustainable livelihoods model. Capital of sustainable livelihoods model such as: physical, social, human, financial and natural resources were considered as comparison criteria based on analytical hierarchy process requirements. Sub-criteria were chosen at different levels using the knowledge and theoretical foundations. Sixty farmers were selected randomly to collect information from any of the exploitation systems (family, rental and cooperative). In order to determine the weight of each criteria and sub criteria on different levels, 5 questionnaires were completed by experts who were specialists and knowledgeable on the subject of research. A paired comparisons based on the Analytic Hierarchy Process was implemented. Data were analyzed using Excel, SPSS (V20) and Expert Choice software. Results showed that the criteria of human, financial, social, and physical and natural resource capital with the weight of 0.360, 0.354, 0.106, 0.099 and 0.081 played a significant role in determining the sustainability of a farming system. Also, among the three systems studied in this research, cooperative system introduced as the most stable and family and rental systems were in the next rank.
  Keywords: exploitation systems, Sustainable livelihoods model, Analytical hierarchy process
 • Saeed Gholamrezaei * Pages 167-189
  The main objective of this research was to analyze the obstacles hampering organizational entrepreneurship development in agricultural cooperatives in Kermanshah province. This qualitative research conducted by the use of Grounded Theory (GT). Purposeful sampling was used to select samples consisted of key active informant experts in relevant organization (n=17). Respondents indicated that the major obstacles hampering the development of OE included lack of support from cooperative board of directors and CEOs lack of desire for entrepreneurial activities, the lack of economical-financial support, lack of budget and individual income) and lack of knowledge and education. Based on conclusions, there is a significant need for providing general financial facilities to boost exports, support by the banks and other financial institutions, reduction of bank interests, granting tax exemptions for newly established cooperatives and entrepreneurial educational institutions were recommended.
  Keywords: Agricultural Cooperative, Organizational Entrepreneurship, Barriers, Grounded Theory