فهرست مطالب

آمایش جغرافیایی فضا - پیاپی 21 (پاییز 1395)
 • پیاپی 21 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/05
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مریم رسولی*، عبدالرسول سلمان ماهینی، حمیدرضا کامیاب صفحات 1-12
  رشد سریع شهرها معمولا با نابودی مناطق کشاورزی و طبیعی همراه است. بنابراین، تحلیل تناسب زمین برای گسترش شهرها فرآیندی است که به ارزیابی های همه جانبه نیاز دارد. از گذشته تا کنون، مدل های مختلفی توسط محققان توسعه یافته است تا بتوان پیچیدگی پویایی رشد شهر را شبیه سازی نمود. در این پژوهش از مدلSLEUTH برای مدل سازی رشد شهر استفاده شد. در این مدل به کمک لایه های شیب، کاربری اراضی، مناطق مستثنی از توسعه، مناطق شهری در چهار دوره زمانی و جاده ها حداقل در دوره زمانی ضرایب رشد شهر با عناوین ضریب انتشار، ضریب زایش، ضریب پخش، ضریب مقاومت به شیب و ضریب گرایش به جاده برای منطقه مطالعاتی تعیین شد. این ضرایب در سه مرحله ی درشت، ریز و نهایی کالیبراسیون و به کمک ترکیبی از زنجیره های مارکوف و شبکه های خودکار به دست می آیند. پس از تعیین ضرایب رشد شهری در منطقه مورد مطالعه شامل شهرستان های علی آباد، رامیان و آزاد شهر در استان گلستان مرحله ی پیش بینی مدل با توجه به داده های تاریخی منطقه اجرا شد. خروجی مدل میزان و جهت رشد شهر را برای سال پیش بینی در منطقه نشان می دهد. ضرایب به دست آمده برای منطقه مطالعاتی نشان داد که با توجه به داده های تاریخی، ضریب گرایش به جاده بیشترین تاثیر را در رشد شهری داشته است. هم چنین نتایج این پژوهش نشان داد که در طول دوره پیش بینی مساحت کاربری شهر به طور زیادی افزایش یافته است و با توجه به کاربری های موجود در منطقه مطالعاتی، کاربری عمده این اراضی که به شهر تبدیل شده، کاربری کشاورزی و جنگل است. از ضرایب به دست آمده می توان برای مطالعات آینده و پیش بینی رشد شهر با توجه معیارهای متفاوت در منطقه استفاده کرد. هم چنین، نتایج به دست آمده می-تواند در پیش بینی گسترش شهر و کنترل آن در جهاتی که باعث از بین رفتن اراضی مرغوب کشاورزی و جنگل و مرتع نشود مفید باشد.
  کلیدواژگان: مدل سازی، SLEUTH، توسعه شهر، کاربری زمین
 • زهرا حیدری*، سیدعلی بدری، محمدرضا رضوانی صفحات 13-26
  کشاورزی به عنوان اصلی ترین بخش فعالیت در مناطق روستایی کشور، با محدودیت های ساختاری متعددی روبرو است که در این خصوص، ایجاد و توسعه گردشگری کشاورزی با مشارکت ساکنین نواحی روستایی می تواند به بهبود وضعیت بخش کشاوزی کمک شایان توجهی کند. البته مشارکت روستاییان به عوامل مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی و نهادی بستگی دارد که هدف از ارائه این پژوهش بررسی مهمترین عوامل موثر بر نگرش جامعه محلی به مشارکت در ایجاد و توسعه گردشگری کشاورزی است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی می باشد و به منظور تحلیل یافته ها از آزمون های آماری توصیفی نظیر توزیع فراوانی، درصد و میانگین و همچنین بسته به مقیاس و حجم داده ها، از آزمون های تحلیلی مانند T تک نمونه ای و مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه، نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن را شامل می شود که علاوه بر مزارع و باغات کشاورزی، از جاذبه های طبیعی بسیار زیبایی برخوردار هستند به گونه ای که سالانه پذیرای حجم زیادی از گردشگران از نقاط مختلف کشور می باشند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که وضعیت متغیرهای اجتماعی، نهادی، اقتصادی و محیطی از دیدگاه ساکنین در راستای ایجاد و توسعه گردشگری کشاورزی در شرایط مطلوبی قرار دارد. همچنین میزان اثر کل بدست آمده از مدل تحلیل مسیر نشان می دهد که متغیر مستقل اقتصادی با مقدار (0.446) بیشترین تاثیر را بر میزان مشارکت ساکنین در راستای ایجاد و توسعه گردشگری کشاورزی دارد. و مابقی متغیرها به ترتیب متغیر نهادی، متغیر اجتماعی و متغیر محیطی، بر متغیر وابسته مشارکت تاثیرگذارند. بنابراین عامل اقتصادی مهمترین عامل تاثیر گذار بر مشارکت پاسخگویان در ایجاد و توسعه گردشگری کشاورزی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که بانک ها و نهادهای مالی دولتی در راستای توسعه گردشگری کشاورزی، مشارکت بیشتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: نگرش اجتماع محلی، مشارکت، برنامه ریزی گردشگری کشاورزی، شهرستان تنکابن
 • مریم قاسمی* صفحات 27-44
  بی تردید مهمترین مساله جمعیتی نواحی روستایی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، تخلیه جمعیتی سکونتگاه های روستایی است از این رو در جهت گیری های نوین در حوزه مفهومی توسعه، تحلیل جمعیت و تعاملات آن با پدیده های اقتصادی و اجتماعی و محیطی اهمیتی ویژه ای دارد. تحقیق حاضر به تبیین رابطه جمعیت و توسعه پایدار روستایی در شهرستان مشهد می پردازد. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و ابزار تحقیق 358 پرسشنامه خانوار در 36 روستای نمونه است. جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش اسنادی و پیمایشی بوده است، در مطالعه حاضر توسعه پایدار به عنوان متغیر مستقل در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیطی با 62 شاخص و تعداد جمعیت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل خوشه ایWARD و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS به تحلیل داده های پژوهش پرداخته شد. بر اساس روش تحلیل خوشه ای16.7 درصد روستاهای نمونه تحقیق پایدار، 52.8 درصد نیمه پایدار و 30.6 درصد ناپایدار بوده اند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد که با افزایش پایداری توسعه، میانگین جمعیت در نواحی روستایی افزایش می یابد، به طوری که میانگین جمعیت در روستاهای ناپایدار 407 نفر، در روستاهای نیمه پایدار 678 نفر و در روستاهای پایدار 4430 نفر است در واقع با تحقق بخشی توسعه پایدار در روستاهای مورد مطالعه، میانگین جمعیت افزایش می یابد. به نظر می رسد ناپایداری های موجود در ابعاد مختلف توسعه باعث گردیده توانمندی های این نواحی حتی در حفظ ظرفیت فعلی خود یعنی جمعیت مورد شک و تردید قرار گیرد. در این ارتباط برنامه ریزی جهت بهبود سطح توسعه در ابعاد مختلف در روستاهای کم توان جمعیتی ضروری است.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار روستایی، شهرستان مشهد، جمعیت، تحلیل خوشه ای، ابعاد پایداری
 • مهدی حسام* صفحات 45-60
  یکی از راهبردهایی که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به منظور رشد و توسعه مناطق روستایی به آن توجه می شود، توسعه و گسترش گردشگری در نواحی روستایی می باشد. در این میان هر چند گردشگری می تواند نتایج و اثرات مثبت داشته باشد، نباید از نتایج منفی آن غافل شد. مفهوم پایداری درصنعت گردشگری، طی چند دهه گذشته بعنوان یکی از کلیدی ترین و در عین حال مباحثه انگیزترین مفهوم از مفاهیم توسعه گردشگری و بعنوان چارچوبی برای فهم روندهای توسعه اقتصادی_اجتماعی و مدیریت منابع طبیعی و گردشگری در سراسر جهان مطرح شده است. از این رو این مطالعه با هدف سنجش نگرش جامعه میزبان به تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه گردشگری انجام شد. منطقه مورد مطالعه روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه مورد مطالعه، روستاییان منطقه می باشد که نمونه ای به تعداد 80 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون تحلیل عاملی انجام شده است. نتایج نشان می دهد عامل درآمد و اشتغال از نظر روستاییان بیشترین تاثیر را بر پایداری گردشگری دارد.
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، توسعه گردشگری، جامعه میزبان، بخش لاریجان
 • محمدحسن یزدانی* صفحات 61-76
  هدف مقاله حاضر بررسی چرخه شهرنشینی با مورد نمونه کلان منطقه خراسان در طول پنجاه و پنج سال اخیر بین سالهای 1335 تا 1390 می باشد. داده های به کار رفته در این تحقیق آمارهای جمعیتی شهرهای منطقه خراسان در هشت دوره سرشماری از سال 1335 تا 1390 می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف بنیادی و کاربردی و ماهیت و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است . در این تحقیق ابتدا به طور خلاصه چرخه شهرنشینی و بعد ادبیات تحقیق در این زمینه بررسی شده است. سپس تحولات شهرنشینی در کلان منطقه خراسان در پنجاه و پنج سال اخیر بررسی شده و چرخه شهرنشینی در شبکه شهری کلان منطقه خراسان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام شهری کلان منطقه خراسان با چرخه شهرنشینی مطابقت ندارد و عامل سیاسی – اجتماعی مهاجرت افغانها به این منطقه به عنوان عامل خارجی و تحولات جمعیتی به عنوان عامل داخلی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر این الگوی شهرنشینی بوده اند.
  کلیدواژگان: چرخه شهرنشینی، شهرها، کلان منطقه خراسان
 • حسین عساکره، شیما رضایی*، هوشنگ قائمی صفحات 77-90
  کم فشار دریای سرخ یکی از عوامل سازنده اقلیم در شمال آفریقا می باشد، که در ابتدا حالت حرارتی داشته و در فصل زمستان حالت ترمودینامیکی پیدا می کند، و با عمیق شدن ناوه ی آن در دوره سرد سال به سمت شرق دریای سرخ حرکت کرده و بر روی ایران نیز گسترش می یابد، از آنجایی که بررسی زمانی-مکانی کم فشار دریای سرخ در شناخت زمان فعالیت و بارش های این سامانه نقش بسزایی دارد. بنابراین آشنایی با ویژگی های این کم فشار، همواره مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با توجه به این شرایط که بارندگی اصلی ترین منبع تا مین آب می باشد، تغییرات زمانی و مکانی بارش در منطقه بسیارچشمگیر بوده و این موضوع باعث اثرات سوء در فعالیت های اقتصادی و معیشتی به ویژه کشاورزی شده است. در این پژوهش سعی بر آن شده، که با روش های مختلف این تغییرات را شناسایی و تحلیل بر روی آن صورت بگیرد. برای انجام این پژوهش از داده ها یا رتفاع تراز 1000 هکتوپاسکال بازکاوی شده NCEP/NCAR با تفکیک شبکه ای 5/2 در 5/2 استفاده شده است. بررسی ها نشان داد کم فشار دریای سرخ در فصل سرد به سبب تامین رطوبت کافی در منظقه شمال آفریقا نقش عمده ای در بارش های جنوب غربی ایران دارد. همچنین بیشترین زمان گسترش آن در ماه های آبان و آذر شناسایی و کم ترین فعالیت آن مربوط به ماه های گرم سال می باشد، در ماه های آبان و آذر نیز اوج فعالیت این سامانه شناسایی شده است. همچنین، شدت و گسترش کم فشارمورد مطالعه قرار گرفت و با توجه به یافته ها، طی سال های اخیر کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: شدت وگسترش، فراسنج های آماری، کم فشار، ناوه
 • طاهر پریزادی، فرشته حسینی *، حسین بهبودی مقدم صفحات 91-102
  عدالت فضایی از مباحثی است که در سال های اخیر در میان برنامه ریزان و جغرافیدانان اهمیت ویژه ای یافته است. ازآنجاکه خدمات عمومی شهری ساختار دهنده ی شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر می باشد، بی عدالتی در نحوه ی توزیع آن، تاثیر جبران ناپذیری بر ساختار، ماهیت شهر و جدایی گزینی طبقاتی محلات شهر گذاشته و مدیریت شهری را با چالش های جدی روبرو کرده است. با بررسی میران نابرابری ها در توزیع خدمات و شناسایی الگو فضایی بی عدالتی در سطح شهر می توان پی برد که کدام یک از خدمات در وضعیت نامناسب تری هستند و بی عدالتی بیشتر در بخش و محله شهری تمرکزیافته است تا از این طریق مدیریت شهری با عمل آگاهانه در توزیع فضایی خدمات عمومی و منافع اجتماعی، نابرابری های فضایی را کاهش داده و کیفیت رندگی را ارتقا دهد. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت توزیع خدمات در سطح محلات شهر مریوان بر اساس جمعیت، مساحت و سرانه کاربری های خدماتی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. به منظور تحلیل نحوه توزیع خدمات در سطح محلات، مدل VIKOR، تکنیک نزدیک ترین همسایه به کمک نرم افزار GIS و ضریب همبستگی پیرسون به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد خدمات شهری به طور عادلانه در سطح محلات شهر مریوان توزیع نشده است؛ به طوری که محله 11 در بهترین وضعیت و محله 7 در پایین ترین وضعیت قرار دارند. همچنین بیانگر نوعی بی نظمی در پراکنش فضایی کاربری ها به ویژه در رابطه با جمعیت می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، عدالت فضایی، توریع خدمات شهری، نابرابری فضایی، شهر مریوان
 • صدیقه لطفی*، غلامرضا ملکشاهی، مریم نجفی صفحات 103-114
  تجارب نشان می دهد که کانون های کوچک شهری با توسعه متوازن و هماهنگ با شرایط محیطی خود، ضمن کاهش تفاوت های اقتصادی اجتماعی درون منطقه ای، به تحقق عوامل و زمینه های توسعه پایدار می انجامند. با توجه به اهمیت این شهرهای کوچک و نوپا هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش شهرهای نوپا در توسعه پایدار و تاثیر آنها در جلب و جذب جمعیت و بهبود شاخص های اجتماعی و اقتصادی خانوارهای شهری است که با مقایسه رضایت شهروندان با شرایط قبلی اهمیت تغییر مکان روستایی به فضای شهری به بررسی نتایح چنین تغییری پرداخته می شود. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر روش های توصیفی- تحلیلی است که با برداشت و روش پیمایشی جهت تکمیل پرسشنامه های مورد نظر همراه شده است. داده های تحقیق بوسیله نرم افزار SPSS پردازش و تحلیل شده اند. نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاکی از آن است که میزان رضایتمندی شهروندان از تمامی امکانات موجود در شهر در سطح بالایی قرار دارد. همچنین نتایج نشان می دهند که تغییر روستای خشرودپی به شهر فرصت های شغلی جدیدی ایجاد نموده و باعث بهبود مولفه های اجتماعی مانند آگاهی مردم از حقوق شهروندی آنان گردید. تقریبا همه آزمون های آماری تحقیق تایید نموده است که سطح کیفیت زندگی با تغییر روستا به شهر ارتقا یافته است. بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که تجربه تغییر مکان های روستایی به مراکز شهری می تواند شرایط بهتری را برای این کانون ها ایجاد نماید بدون آنکه منجر به مهاجرت روستا - شهری گردد.
  کلیدواژگان: شهرنوپا، تغییر روستا به شهر، تعادل بخشی، خشرودپی
 • داریوش یار احمدی، منصور حلیمی *، زهرا زارعی صفحات 115-124
  ارتفاع لایه مرزی، یکی از مهمترین مولفه های تعیین کننده، وسعت آمیزش آلاینده ها و کیفیت هوای لایه نزدیک به سطح زمین می باشد. متغیرهای زیادی در تعیین ارتفاع لایه مرزی اتمسفر نقش دارند که محققین مختلف از آنها برای برآورد و تخمین ارتفاع لایه مرزی و تعیین سقف آن استفاده نموده اند. هدف اساسی این تحقیق تقریب سقف یا ارتفاع لایه مرزی بر اساس پیمایش قائم جو در ایستگاه مهر آباد با استفاده از روش وارونگی بحرانی یا تحلیل نیمرخ عمودی دمای پتانسیل می باشد. در این راستا از داده های مربوط به پیمایش قائم جو برای ایستگاه مهرآباد از پایگاه داده های اقلیمی Wyoming بدست آمد استفاده گردید. با ترسیم و تحلیل گراف های Skew-T و براساس روش وارونگی بحرانی Heffter، درهر ماه یک روز به عنوان روز همراه با وارونگی بحرانی انتخاب گردید و سقف وارونگی به عنوان سقف لایه مرزی اتمسفری در نظر گرفته شد. نتایج گویای آن بود در دو ماه فوریه و دسامبر وارونگی های بحرانی از نوع سوبسیدانس هوای سرد بوده میزان خیزآهنگ دمای پتانسیل درآن ها به ترتیب برابر 024/0 و 0026/0 درجه کلوین در متر بوده است ارتفاع لایه مرزی در پایینترین حد خود بوده است که برابر 1482 و 1267 متر می باشد. بیشترین ارتفاع لایه مرزی براساس روش مذکور مربوط به ماه های جولای و اوت بوده که به ترتیب ارتفاع لایه مرزی برابر 3060 و 3312متر بوده است وارونگی های بحرانی مشاهداتی این روز ها نیز از نوع فرونشینی بوده است. همچنین در این تحقیق مشاهده گردید که دروارونگی های بحرانی نوع تابشی که فراوانترین نوع وارونگی بوده است، میزان خیزآهنگ دمای پتانسیل بسیار پایینتر از روزهای همراه با وارونگی فرونشینی و جبهه ای بوده است اما ضخامت لایه وارونه در وارونگی های تابشی بالاتر بوده است.
  کلیدواژگان: وارونگی بحرانی، دمای پتانسیل، لایه مرزی، نمودار Skew، T، ایستگاه مهراباد
 • محسن احدنژاد روشتی، سمیه محمدی حمیدی*، میرنجف موسوی صفحات 125-140
  یکی از اساسی ترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر، وجود خدمات شهری است. توزیع نامناسب خدمات باعث شکل گیری گروه های اجتماعی در شهرها شده و زمینه ساز نابرابری-ها و بی عدالتی در شهرها گردیده به طوری که امروزه فضاهای شهری به عرصه تضادهای اجتماعی بدل شده است. رقابت بر سر دستیابی به امکانات و منافع بیشتر جدایی گزینی اقتصادی –اجتماعی را جایگزین جدایی گزینی های قومی و نژادی کرده است. بنابراین بحث نابرابری فضایی در شهرها و لزوم برقراری عدالت اجتماعی در دسترسی کلیه شهروندان از خدمات شهری عمومی یکی از مباحث جدی پیش روی برنامه ریزان و مدیران شهری می باشد. این پژوهش با هدف بررسی الگوی توزیع خدمات مقطع راهنمایی در شهر میاندوآب با استفاده از متدها و تکنیک های موجود در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج به دست آمده از روش های شاخص موران و نزدیکترین همسایگی نشان دهنده ی توزیع تصادفی و رندمی این خدمات در سطح شهر می باشد. طبق نتایج بدست آمده از روش تحلیل شبکه نیز میزان دسترسی به مدارس این مقطع در بعضی از مناطق شهری مناسب نبوده است و بسیاری از ساکنان این نواحی علی الخصوص نواحی حاشیه ای شهر که به مرور زمان به شهر الحاق شده اند، از دسترسی به خدمات آموزشی محروم هستند. و تمامی ساکنان این شهر بطور عادلانه به این خدمات دسترسی ندارند.
  کلیدواژگان: خدمات عمومی، عدالت اجتماعی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، میاندوآب
 • صدیقه میمندی پاریزی* صفحات 141-159
  برای دستیابی به توسعه پایداری شهری، بررسی و شناسایی رضایتمندی ساکنان از شاخص های پایداری، می تواند در جهت تحلیل وضع موجود سکونتی و تصمیمات آتی به منظور ارتقای سطح کیفی محل سکونت افراد و در نتیجه رسیدن به پایداری موثر واقع شود. از این رو هدف از این پژوهش، بررسی شاخص های پایداری شهری و ارزیابی رضایتمندی شهروندان شهر کرمان از سنجه های پایداری است. روش به کار گرفته شده در این مقاله توصیفی- تحلیلی با رویکرد پیمایشی می باشد. به گونه ای که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بازدید مقدماتی و پس از آن مطالعات میدانی و استفاده از پرسشنامه، داده های لازم گردآوری شد. آزمون های آماری همچون ضریب همبستگی پیرسون، مدل تحلیل رگرسیون و آزمون T تک نمونه ای، اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها که هفت بعد پایداری در قالب 30 شاخص را سنجش کردند، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. آزمون ها وجود نارضایتی از پایداری در شهر کرمان را تایید می کند، به گونه ای که مقدار میانگین 65/2 از مجموع رضایتمندی پایداری حاصل شده است، از بین هفت بعد کلی پایداری بررسی شده، بیشترین رضایتمندی از بعد زیست محیطی است و بعد مدیریتی- حکمروایی کمترین میزان رضایتمندی را به خود اختصاص داده است . بر این اساس، می توان استنباط نمود که توسعه فضایی- کالبدی شهرکرمان و تعاملات مردم و مسئولین درشهر با پایداری شهری متناسب نیست، از این رو توجه به سنجه های پایداری می تواند به افزایش کیفیت زندگی و پایداری توسعه شهری کمک نماید. یافته های رضایتمندی پایداری می تواند برای بازشناسی راهبردهای سیاسی قبلی و طراحی سیاست های برنامه ریزی آینده در جهت رسیدن به توسعه پایدار و بهبود کیفیت محیط زیست شهری استفاده شود.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار شهری، رضایتمندی، تکنیک های آماری، شهر کرمان
 • احمد پور احمد، مهناز حسینی سیاه گلی، امین صفدری مولان* صفحات 160-172
  در دو دهه اخیر با ظهور پارادایم توسعه پایدار در ادبیات گردشگری معاصر در سپهر علمی و اجرایی در سطوح مختلف ملی و بین المللی نگرانی های فراینده ای در خصوص تاثیرات نامطلوب و مخرب گردشگری مطرح شد. لذا مطالعات و اقدامات تجربی زیادی برای عملیاتی کردن مفهوم توسعه پایدار و مدل های ارزیابی آن صورت پذیرفته است. اما علی رغم تمام این اقدامات نتایج حاصل از پیشرفت به سوی پایداری مطلوب نبوده است. از طرف دیگر مطالعات نخستین در کشور نیز حاکی از وجود چالش های عمده در جهت دستیابی به پایداری توسعه گردشگری بویژه در شهرهای شمالی کشور می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف «ارزیابی شاخص های توسعه پایدار گردشگری در شهر ساری» است. نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای و روش تحقیق اسنادی- پیمایشی که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از تحلیل های رگرسیون خطی، همبستگی و آنالیز درختی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص پایداری اکولوژیکی در بازه کمتر مساوی 8 تا بیشتر از 14 به عنوان ضعیف ترین وضعیت ازلحاظ پایداری گردشگری در شهر ساری و بعد پایداری اقتصادی با بازه میانگینی قوی تر یعنی کمتر مساوی 13 تا بیشتر از 16 دارای وضعیت مناسب تری از دیدگاه شهروندان جهت دستیابی به پایداری ارزیابی شده است. همچنین بررسی ها نشان داد که همبستگی درونی بین شاخص های پایداری گردشگری شهری در ساری از ارتباط معناداری برخوردار است، که دراین بین شاخص پایداری اکولوژیکی با پایداری اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ارتباط درونی ضعیف تری داشته است. همچنین نتایج مدل برازش آنالیز رگرسیونی نشان داده که ابعاد شش گانه پایداری در شهر ساری تغییرات محسوسی ایجاد کرده اند که این آزمون تایید می شود. در خاتمه برای بهبود وضع موجود راهکارهای ارائه شده که نیازمند توجه جدی مدیران و برنامه ریزان شهری و منطقه ای می باشد.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری پایدار، شاخص های توسعه پایدار گردشگری، شهر ساری
 • حسین حاتمی نژاد، حسنعلی فرجی سبکبار، سیدعلی علوی، صفر قائد رحمتی، منصور رضاعلی* صفحات 174-192
  آمارها حاکی از آن است که طی چند دهه اخیر ایران از نظر کیفیت زندگی در زیر متوسط جهانی قرارداشته است. علیرغم فعالیتهای توسعه ای که طی نیم قرن اخیر در ایران صورت گرفته و همواره بهبود شرایط و کیفیت زندگی در دستور کار قرار داشته است ، هرچند بهبودهایی در برخی زمینه ها صورت پذیرفته است اما همچنان کیفیت زندگی در ایران با شرایط ایده آل فاصله زیادی دارد. از سویی به دلیل تنوع جغرافیایی و سمت و سوی برنامه سوالی که مطرح می شود این است که اختلافات فضایی از نظر شاخصهای کیفیت زندگی در سطح استانهای کشور چگونه است. براساس مجموعه ای از شاخصهای عینی کیفیت زندگی در سطح استانهای کشور تدوین و مورد بررسی قرار گرفت . از نظر روش شناسی از مدل دیماتل برای تدوین مدل مفهومی، از مدل ANP برای محاسبه وزن شاخصها و از مدل SAW برای تلفیق شاخصها استفاده شد. نتایج کار تبدیل به نقشه شده و با کمک آمار فضایی فرضیه تصادفی بودن شاخصهای کیفیت زندگی در ایران سنجیده شد و نتیجه حکایت از خوشه ایبودن شاخصهای کیفیت زندگی دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، دیماتل، فرایند شبکه ای تحلیل، روش مجموع ساده ی وزنی، وزن دهی
 • علیرضا خواجه شاهکوهی*، بهمن صحنه، اسماعیل مهاجر، سید محمد موسوی صفحات 193-212
  اکوتوریسم پدیده ای نسبتا تازه در صنعت گردشگری است که تنها بخشی از کل این صنعت را تشکیل می دهد. این شکل از گردشگری فعالیت های فراغتی انسان را عمدتا در طبیعت امکان پذیر می سازد و موجب افزایش و قدردانی عمیق تر آنان از طبیعت می شود. آنچه که در اکوتوریسم اهمیت فراوان دارد بحث پایداری است زیرا بدون برنامه ریزی دقیق و عدم توجه به توانایی های منطقه باعث آسیب رساندن به محیط و منطقه می شود. از این رو هدف مطالعه حاضر، امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در روستا-های کوهستانی شهرستان علی آبادکتول می باشد که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر پایه روش توصیفی – پیمایشی استوار است. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه با توجه به نوع روش های بررسی به دو صورت مصور (نقشه) و پرسشنامه ای جمع آوری شده که جامعه آماری در بخش پرسشنامه ای، کلیه افراد بومی (سرپرست خانوار) و اکوتوریسم ها در این منطقه می باشد که حجم جامعه آماری با استفاده از روش کوکران 351 نفر تعیین و اطلاعات میدانی توسط پرسشنامه استاندارد انجام گرفته است. نتایج بدست آمده با استفاده از تحلیل سلسله مراتب فازی و آزمون آماری ویل کاکسون نشان دهنده این است که در بخش تحلیل سلسله مراتبی فازی شش معیار موثر در مکان یابی موثر در ایجاد فضا های مناسب جهت توسعه زیرساخت های اکوتوریسم مورد استفاده قرار گرفته که پس از ارزیابی دقیق منطقه به سه بخش مساعد، نیمه مساعد و نامساعد تقسیم شده که بیشتر منطقه مورد نظر در بخش مساعد و نیمه مساعد واقع گردیده است. در بخش تحلیل های مربوط به آزمون آماری (ویل کاکسون) که برای سنجش میزان اثرگذاری اکوتوریسم در تغییرات منطقه استفاده شده در اکثریت زیر معیارها نشان دهنده رابطه معناداری است که این خود حاکی از تاثیر روشن از اکوتوریسم بر ناحیه مورد مطالعه می باشد.
  کلیدواژگان: امکانسنجی، توسعه، اکوتوریسم، روستای های کوهستانی، شهرستان علی آباد
|
 • Maryam Rasouli * Pages 1-12
  Rapid urban growth is usually associated with the destruction of agricultural and natural areas. Therefore, analysis of the suitability of land for urban expansion requires a comprehensive assessment. Since long time ago, various models have been developed by researchers in order to simulate the complex dynamics of urban growth. In this study, SLEUTH model was used for modeling urban growth. In this model, coefficients of urban growth including: dispersion coefficient, breed, spread, slope resistance, and road gravity was determined using different input layers i.e. slope, land use, areas resistant to urbanization layers, urban area layer in four time periods and roads layer at least in two time periods. These coefficients were obtained during three calibrations using Markov chains and cellular automata. Then, the coefficients were used to predict urban growth in the future in the study area included: Ali Abad, Ramiyan and Azadshahr. Results demonstrated a rising trend in the urban land use and a declining trend in the forest and agricultural area. The coefficients can be used for future studies and forecasting urban growth considering different criteria. Also, the results may be useful to predict urban growth and to control increasing trend of urban growth which leads degradation of agricultural land, forest and rangelands.
  Determination of coefficient affecting urban growth in SLEUTH model for Ali Abad, ramiyan and Azadshahr regions
  Keywords: modeling, SLEUTH, urban growth, land use
 • Zahra Heydari *, S.Ali Badri Pages 13-26
  Aagriculture as the main activity in most rural areas of the country is faced with a number of structural constraints, Restrictions on water and soil resources and thus create employment and income opportunities for small down which is notable for the villagers. Rural residents partnership in Agricultural tourism developed Causes is a improve attention, However, several factors contribute to individual villagers, social, economic, environmental and institutional depend. The objective of this research is the most important factors affecting the attitude of the community to participate in the development of agricultural tourism.
  The research method is based on using questionnaire. The purpose of the exam by descriptive statistics such as frequency distribution, mean, and depending on the scale and volume of data, analytical tests such as T single sample path analysis model is used. The study area in research rural areas in Tonekabon township district center. Studied rural farm fields and gardens, enjoy the beautiful natural attractions. Of the study is rural area many tourists each year. Findings show is a State variable, social, institutional, economic and environmental point of view in order to make residents and Agriculture Tourism development is in desirable condition. Also, The results of the path analysis model indicates that the independent variable economic value (0.446) have the greatest impact on resident's participation in order to develop agricultural tourismdevelopment is in desirable condition. Also, The results of the path analysis model indicates that the independent variable economic value (0.446) have the greatest impact on resident's participation in order to develop agricultural tourism
  Keywords: Attitude of Local Community, participation, Agro tourism planning, Tonekabon Township
 • Maryam Ghasemi * Pages 27-44
  Undoubtedly, the most important population problem in rural areas of developing countries, including Iran, is population evacuation of low power rural in Favor of powerful rural settlements, borders, and towns. Given the importance of this issue, this study examines the comparative sustainability levels between two groups of emigrant and emigrant villages of Mashhad. The research method is descriptive - analytical with causal - comparative approach and data collection has taken with documents and field methods and using 380 household questionnaires in 41 sample villages. Cronbach's alpha is (.55 to .67) that indicates the optimality of questionnaire. In this study the dependent variable is population balance and the three dimensions of sustainability include economic, social and environmental has considered as independent variables. Analysis has taken using inferential statistics (two samples T-test and man – Whitney) using Spss software. 20 years Mashhad cities population balance between 2006-1996 shows that 74 percent of rural settlements with a negative balance are immigrant, and only 26 percent of rural settlements have a positive balance and are emigrant. Comparison survey of the mean expresses higher level of sustainable in economic, social and environmental dimensions in immigrant villages respectively 14.5, 21.4, 11.1 compared to rural emigrant respectively, 13.3 , 20.9, 9.1, and in general the average degree of stability in immigrant villages with 23.6 is higher than emigrant village with 19.5. Since the homogeneous regions are similar limitations, it is necessary that make programs proportional to the existing potential and capacity of immigrant and emigrant rural settlements.
  Keywords: Sustainable Rural development, mashhad county, population, factor analyse
 • Mehdi Hesam * Pages 45-60
  One of the strategies that today many countries in the world to be given to rural development is Tourism in rural areas. In the meantime though tourism can have positive outcomes and impacts, negative results should not be ignored. Sustainability of the tourism industry during the last few decades as one of the most important and yet most discussions of tourism development concept and as a framework for understanding the processes of socio-economic development and natural resource management and tourism worldwide has been proposed.One of the strategies that today many countries in the world to be given to rural development is Tourism in rural areas. In the meantime though tourism can have positive outcomes and impacts, negative results should not be ignored. Sustainability of the tourism industry during the last few decades as one of the most important and yet most discussions of tourism development concept and as a framework for understanding the processes of socio-economic development and natural resource management and tourism worldwide has been proposed. Therefore, this study aimed to assess the effects of the host society's economic, social and environmental aspects of tourism development was done. The study area is rural larijan city, in Mazandaran province. Research a descriptive - analytical. The population of the study area is rural sample of 80 individuals randomly selected. Analysis of results was done using factor analysis. The results show that income and employment of rural tourism has the greatest impact on sustainability.
  Keywords: rural development, tourism development, host community, larijan
 • Mohamadhassan Yazdani * Pages 61-76
  macro region of Khorasan (including Khorasan-e-Razavi, North Khorasan, and South Khorasan) with a population of 7594321, 68/11 percent of them living in 119 urban areas in 2011, has passed a vicissitudinous process and pattern of urbanization and urban growth. to explain the patterns of urbanization and urban growth in Iran the models and theories of positivist approach and era have been used in nationally or provincially confined levels while those attitudes and models are either outdated or have been substantially modified. Thus,The aim of this paper was to investigate the urbanization cycle in sample case of macro region of Khorasan during the past fifty-five years from1335 to 1390. The data used in this study is demographic statistic of Khorasan region cities in eight census periods from 1335 to 1390. In terms of purpose the current study is a basic and applied research and the nature and method of the study is descriptive and analytical. This paper briefly surveys urban cycle at first and then the research literature in this area is reviewed. Then the Urbanization changes in the macro region of Khorasan in the recent Fifty-five years are studied and the urbanization cycle in the urban network of Khorasan region is evaluated. Some of the affecting factors on the patterns and trends of urbanization especially in the study area have been demographic (natural population growth and sever migration from rural areas to urban areas) and social-political (the presence of Afghan refugees in Iran in the last fifty years) that did not have an established structure and can be used to explain the failure to comply between the patterns and trends of urbanization in the area and the urban cycle theory.
  Keywords: Urbanization cycle, cities, macro, region of Khorasan
 • Hoseiin Asaakare, Shima Rezaei * Pages 77-90
  Low Pressure of Red Sea is one of the climates constructing agent in North Africa. Low Pressure of Red Sea has thermal state at the first and then converts to thermodynamic state in the winter. Together with Low Pressure of Red Sea’s deepening trough in the cold period of year, it moves to the west part of the Red Sea and also expands to the Iran .Since the low-pressure check once-place Red Sea in recognition of the activity and rainfall this system plays an important role. So familiar with the features of this low pressure, attention is located. Due to the condition that provision of water is the main source of rainfall, temporal and spatial variation of precipitation was very important in the region and this causes adverse effects especially in the economic activities and livelihood is agriculture. During cold seasons of year with penetration of high pressure tab into Northern part of the Sudan with pour cold weather in media, low pressure in the Sudan invigorates and absorb humid from Red Sea. In fact this frontless system is not active at first. Due to the stretching of this system to Red Sea, it will activate by facing to the air mass of Red Sea. During this research, data sets with high level equal to 1000 (HPA) inducted by NCEP/NCAR with Network breakdown of 2.5  2.5 are used. Due to the use of high according to meter in 1000 HPA, extraction of data sets were done using Grads software and for the extraction of results, MATLAB has been used. Finally, for the purpose of drawing figures, SORFER is used .Based on exploration of data sets, due to the providing humidity, Red Sea’s low pressure is the main source for precipitation in the Southwest of the Iran .also Mean and coefficient of variation maps and statistical mean in 1000 HPA height is calculated. Maximum activity time of this system is determined as November and December. According to our results, intensity and extension of this system are reduced during recent years
 • Taher Parizadi, Fereshth Hosseini *, Hossein Bhboody Moghadam Pages 91-102
  In recent years, spatial equity has becomes an important issue in the field of planning and geographical studies. As urban public services configure the form and the nature of urban physical, social and spatial dimensions, inequity in distribution might have irreparable effects on the structure and the form of the city. Inequity in spatial distribution could lead to the segregation of city neighborhoods and urban management would face with serious challenges. The study of inequalities in the distribution of services and identify spatial pattern of injustice in the city, we can know which of the services are unhappy in situation. However , recognizing and revising each one of the city uses to achieve the appropriate criteria and the principles of planning in city sustainable development are the most important activities in this field The research method is descriptive – analytical. In order to analysis of how the distribution of services in neighborhoods, the correlation coefficient Pearson, VIKOR model and method (RN).is used. The results show that an urban public services is not distributed fairly in neighborhoods of this city. So that neighborhood eleven in the best position and neighborhood seven, are located at the lowest level in having of urban services distribution. Also findings indicated that the spatial distribution of population and services is not fair. The results show that an urban public services is not distributed fairly in neighborhoods of this city. So that neighborhood eleven in the best position and neighborhood seven, are located at the lowest level in having of urban services distribution. Also findings indicated that the spatial distribution of population and services is not fair.
  Keywords: Spatial analysis, spatial equity, distribution utilities, Spatial Inequalities, Marivan city
 • Sedighe Lotfi *, Maryam Najafi Pages 103-114
  Evidences indicate that small urban centers with balanced and coordinated development corresponded with their environment; while reducing socio-economic differences within regions lead to realization of sustainable development. Given the importance of these small new founded towns; the main purpose of the paper is to investigate the role of these centers in urban sustainable development and their impact on the recruitment of population and development of socio-economic indicators for urban households by comparing the level of resident satisfaction in post change era from village to town. The methodology of the research is based on analytical and descriptive approaches which was accompanied a field work to complete the given questionnaires. The data were processed and analyzed using SPSS. The results revealed that there is a significant satisfaction among the citizens regarding to the new established facilities. Also the research findings show that transformation of village into city created job opportunities and improved the social components of people knowledge about their urban rights. Almost all of the statistical tests of the research confirmed that the level of quality of life has promoted by formation of the town. It can be concluded that the experience of rural places change into urban centers provides a better condition and opportunity for such settlements without leading to rural-urban migration.
  The results revealed that there is a significant satisfaction among the citizens regarding to the new established facilities. Also the research findings show that transformation of village into city created job opportunities and improved the social components of people knowledge about their urban rights. Almost all of the statistical tests of the research confirmed that the level of quality of life has promoted by formation of the town. It can be concluded that the experience of rural places change into urban centers provides a better condition and opportunity for such settlements without leading to rural-urban migration.
  Keywords: rurban, new founded, equilibrium, rural, urban change, Khoshroudpay
 • Daryosh Yarahmadi, Mansuor Halimi *, Zahra Zareii Pages 115-124
  One of the most important components of the extent of pollutants mixing and air quality at near the Earth''s surface is the height of boundary layer. Many variables involved in determining the height of the boundary layer of atmosphere. Researchers have used of these variables to estimate and determine of the height and the roof of the boundary layer. The primary aim of this study is to approximate the height or the ceiling of boundary layer on Mehrabad station by vertical sounding of atmosphere. The analysis of vertical profiles of the potential temperature and the inversion Critical have used. In this respect, the vertical sounding data of the atmosphere of Tehran’s Mehrabad station from the database of Wyoming University was used. By drawing and analysis of Skew-T graphs based on Heffer critical inversion, one day per month was chosen as a day with the critical inversion. So the inversion roofing of those days was considered as the roof of the boundary layer of atmosphere. The results show that the cold air subsidence is the permanent type of the critical inversions in both February and December. Also the lapse rates of the potential temperature are 0.024 and 0.026 Kelvin respectively in meters. In these months the height of boundary layer (1482 and 1267 meters) is in the lowest situation. The maximum height of the boundary layer has seen in July and August which is equal to 3060 and 3312 meters, respectively, and the kind of these critical inversions is air subsidence. The study also showed that the most frequent type of the critical inversions is radiation inversions and also in days with these types of inversions the lapse rate of the potential temperature are lower than days with subsidence and frontal inversions. Also the results shows that the thickness of inversion layer in the radiation inversions is higher than others inversions.
  Keywords: boundary layer, Heffer, the critical inversion, potential temperature, Mehrabad station
 • Mohsen Ahadnejad Reveshti, Mir Najaf Mousavy, Somaye Mohamadi * Pages 125-140
  One of the basic urban elements for improve the social welfare of the urban people, is urban services. Inappropriate distribution causes the formation of social groups in cities, And the underlying inequalities and injustices in the city was such that today's urban spaces has become an arena for social conflict. Competition for access to more features and benefits of economic segregation - racial and ethnic segregation has replaced social. Therefore the discussion of spatial inequality in urban areas and the need for social justice for all citizens’ access to public utilities is one of the serious issues facing urban planners and managers.This study has examined the distribution of Guidances educational Services in Miyanduab City, by using the methods and techniques available in GIS software. Type of applied research and descriptive - analytical. The results of the Moran index and nearest neighbor methods, represents the distribution of service in city
  is accidental and random. According the results of Network analysis Also rate of access to this stage, in some urban area is not suitable and many residents of the area are deprived of access to educational services.
  One of the basic urban elements for improve the social welfare of the urban people, is urban services. Inappropriate distribution causes the formation of social groups in cities, And the underlying inequalities and injustices in the city was such that today's urban spaces has become an arena for social conflict. Competition for access to more features and benefits of economic segregation - racial and ethnic segregation has replaced social. Therefore the discussion of spatial inequality in urban areas and the need for social justice for all citizens’ access to public utilities is one of the serious issues facing urban planners and managers.This study has examined the distribution of Guidances educational Services in Miyanduab City, by using the methods
  Keywords: public services, social justice, Keywords, Geographic Information System, Miyanduab
 • Sedigheh Meymandi Parizi * Pages 141-159
  To achieve sustainable urban development, studying citizen's satisfaction of sustainability parameters can be used to analyze the current situation and future decisions in order to improve the quality of residential areas and thus to achieve effective sustainability. The purpose of this study is to evaluate urban sustainability parameters and assess the citizen's satisfaction of sustainability measures in Kerman city. The descriptive-analytical approach is used in this survey, so library studies and preliminary visit, and also field studies and questionnaires were used to collect data. Statistical tests such as Pearson, Correlation, Regression analysis model and single-sample T-test have analyzed data from questionnaires that measure seven aspects of sustainability in the form of 30 parameters. Tests confirm sustainability dissatisfaction, in a way that the average value of 2.65, out of a total sustainability satisfaction, is achieved in Kerman city. The environmental dimension has the greatest, and the management-rule one has the lowest satisfaction in seven dimensions of sustainability. Accordingly, it can be concluded that physical-spatial development and interactions between people and officials would not fit urban sustainability in Kerman city. Thus, regarding the sustainability measures can help enhance the quality of life and urban development sustainability. Stability satisfaction findings can be used to recognize previous political strategies and future planning policies designed to achieve sustainable development and improve the quality of urban environment.
  Keywords: urban sustainable development, Satisfaction, Statistical techniques, Kerman city
 • Mahnaz Hoseini, Amin Safdarimolan* Pages 160-172
  In tow past decades the coming of stable paradigm development in modern tourism background at performing and scientific of national and international levels have made some increasing warning about the harmful and destructive effects of the tourism. So lots of experimental researches and actions have been done on making the ongoing development performable and using it’s evaluating models, but despite of these actions, all of results of development to being stable has not been successful. In other hand the first studies in country revealed some dominant challenges at accessing to stability of tourism development especially at the northern cities of country. "The purpose of this study was to assess the dimensions of the urban tourism development in the city of Sari. Applied research and development – type of research methodology documents collection is to collect the required information from the questionnaire and to analyze information, linear regression analysis, correlation and analysis of the tree were used. The results of the findings of the study indicate that the ecological sustainability index in the range of 8-14 more than the less equal as the weakest condition be the sustainability of tourism in the city of Surrey and later economic stability with stronger means less moving interval equal to more than 13 to 16 have the status of a more appropriate from the perspective of the citizens to achieve the sustainability assessment. It also showed that the correlation between internal urban sustainability indicators in tourism in Surrey has a significant relationship, that between the social and ecological sustainability index with the political and economic stability of internal communication have more weak. As well as the results of the analysis show that the regression model fitted to the dimensions of the six wings of the sustainability in the Sari, the changes have created that appreciably this verification test. Finally, to improve the status quo offered solutions that require serious attention managers and urban and regional planners.
  Keywords: Tourism, Sustainable Tourism, Sustainable Tourism Development Indicators, Sar
 • Mansuor Rezaali *, Hoseiin Hataminejad Pages 174-192
  Within the last decades, Iran has been a country with a below average QoL in the world. From point of view of some criteria Iran has experienced further improvement in education, employment and income criteria. Improvement of QoL indicators is one of goals of Iran State, that has trying to provide a better condition of life. However, Iran is a big country, with difference geographic conditions. So, the question of this work is, from point of view of spatial the process of development in province of Iran is unequal or some of provinces enjoyed to benefits of development. Due to answer to this question we present a model for study of Qol. We use DEMATEL for making conceptual models, ANP for weighting, SAW for aggregation. The results of this research show Housing and Education are the important indicator, and Tehran, Semnan, Yazd provinces are the best in Quality of life .
  Keywords: Quality of life, DEMATEL, ANP, Analytic Network Process, SAW Weighting
 • Bahman Sahneh, Esmael Mohajer, Alireza Khajeshahkoohi * Pages 193-212
  Ecotourism is a relatively new phenomenon in the tourism industry which is only one of the major categories of this industry. This form of tourism, makes the human’s leisure activities mostly possible in the nature and causes an increase and a more deeply gratitude of them to the nature. What has abundant importance in ecotourism is the subject of sustainability because without precise planning and neglecting the abilities of the region, the process would lead to damaging the environment and region. Therefore the goal of present study, is feasibility of ecotourism development in mountainous villages of the township of Ali Abad Katoul that this research from the point of purpose is applicable and is based on descriptive-measurement method. The required data in this research with due attention to the kinds of research methods, is gathered in illustrated (map) and questionnaire methods that the individuals in the questionnaire section are the total native people (family guardian) and ecotourism in this region that the volume of individuals were appointed with the Cochrane method, 351 individuals and the field data was gathered utilizing standard questionnaire. The achieved results utilizing the phase hierarchical order analysis and Will Cockson statistical examination propose that in the phase hierarchical order analysis section, six effective criteria in effective locating was used for creating appropriate spaces in order to improve ecotourism infrastructure that after precise evaluation the region was divided into three favorable, half-favorable, and unfavorable sectors that most of the subject area are located in the favorable and half-favorable sections. In analyzes related to the statistical examination (Will Cockson) for measuring the rate of ecotourism effectiveness in regional changes is used, in most of the sub-criteria replicates the meaningful relation that itself states the clear effect of ecotourism on the region under study.
  Keywords: feasibility, development, ecotourism, mountainous villages, township of Ali Abad