فهرست مطالب

 • پیاپی 62 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/07
 • تعداد عناوین: 11
|
 • بهادر کریمی، زهره قطب الدین *، سید رضافاطمی طباطبایی صفحات 340-352
  زمینه و هدف
  روی به عنوان یک عنصر کمیاب نقش بسیار مهمی برای عملکرد صحیح سیستم عصبی و حفظ هومئوستاز دارد و مطالعات زیادی نشان می دهند که استرس از طریق مکانیسم های مختلفی از جمله ایجاد استرس اکسیداتیو و بسیاری از مکانیسمهایی که به طور مستقیم عملکرد مغز را تحت تاثیر قرار میدهند باعث اختلال حافظه میشود. لذا در این کار تحقیقاتی اثر کلرید روی بر حافظه احترازی غیرفعال و پارامترهای اکسیداتیو ایجاد شده متعاقب استرس در موشهای صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه از 50 سر موش صحرایی نر (نژاد ویستار) در 5 گروه: کنترل، شاهد، در معرض استرس، تیمارشده با کلریدروی و گروه دریافت کننده کلرید روی قبل از اعمال استرس استفاده شد. به منظور ایجاد استرس، موشها به مدت 7 روز و هر روز 6 ساعت درون مهارکننده[1] قرار گرفتند. موشهای تیمار، کلرید روی را به مدت 7 روز به روش گاواژ با دوز mg/kg 32 دریافت کردند. در پایان تیمار حافظه احترازی حیوانات به کمک آزمون شاتل باکس و برخی از پارامترهای آسیب اکسیداتیو در هیپوکامپ تمام گروه ها ارزیابی شدند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر کاهش معنی دار حافظه احترازی غیرفعال در گروه استرس نسبت به گروه کنترل است (p<0.01). همچنین پارامترهای استرس اکسیداتیو نیز در این گروه نسبت به گروه کنترل تغییرات قابل توجهی را نشان میدهد (p<0.05)، در حالی که تیمار با کلرید روی توانست حافظه احترازی و پارامترهای استرس اکسیداتیو را به شرایط کنترل نزدیک کند.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق، کلرید روی میتواند با خاصیت آنتی اکسیدانی خود یک اثر محافظتی برای اختلال حافظه و استرس اکسیداتیو ایجاد شده متعاقب ایجاد استرس داشته باشد.
  کلیدواژگان: کلرید روی، استرس، حافظه احترازی غیرفعال، استرس اکسیداتیو، موش صحرایی
 • سمیه بهرامی *، حسین نجف زاده وزیری، علی شهریاری، سارا احمدی، محمدحسین راضی جلالی صفحات 353-362
  زمینه و هدف
  پلی آمین هایی نظیر پوترسین، اسپرمیدین و اسپرمین در تمامی سلول های یوکاریوتی وجود دارند و نقش مهمی را در تقسیم سلولی و تمایز ایفا می کنند. یکی از راه های بیوسنتز پلی آمین ها از طریق آنزیم کلیدی اورنیتین دکربوکسیلاز که تبدیل اورنیتین به پوترسین را کاتالیز می کند تنظیم می شود. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی سطح پوترسین، اسپرمیدین و اسپرمین در پروتواسکولکس ها، مایع کیست هیداتیک و لایه ی ژرمینال و همچنین ارزیابی فعالیت آنزیم اورنیتین دکربوکسیلاز بوده است.
  روش کار
  در مطالعه حاضر سطح پوترسین، اسپرمیدین و اسپرمین در لایه ژرمینال، مایع کیست هیداتیک و پروتواسکولکس ها اندازه گیری گردید. همچنین برای ارزیابی فعالیت آنزیم اورنیتین دکربوکسیلاز، پروتواسکولکس ها با اورنیتین مجاور شدند و پس از آن مجددا تغییرات میزان پلی آمین ها اندازه گیری گردید. برای اندازه گیری پلی آمین ها نمونه ها هموژنایز شدند و از کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج بدست آمده پوترسین کمترین پلی آمین موجود بوده و از آنجا که سطح آن در پروتواسکولکسهای مجاور شده با اورنیتین افزایش نیافت، فعالیت آنزیم اورنیتین دکربوکسیلاز تشخیص داده نشد. اسپرمیدین بیشترین پلی آمین موجود در کیست بدست آمد و لایه ژرمینال نیز بیشترین میزان پلی آمین ها را داشت.
  نتیجه گیری
  در مجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آنزیم اورنیتین دکربوکسیلاز در کیست هیداتیک فعالیتی نداشته و لایه ژرمینال بدلیل داشتن سلول های با تکثیر بالا بیشترین میزان پلی آمین را به خود اختصاص می دهد.
  کلیدواژگان: کیست هیداتیک، پلی آمین ها، اورنیتین دکربوکسیلاز
 • یاور محمودزاده، محمد ماذنی *، لطف الله رضاقلیزاده، علی اصغر عباسپورچوبی، اسلام ذبیحی، پیروز پورمحمد صفحات 363-373
  زمینه و هدف
  برخی از گیاهان دارویی حاوی ترکیبات مختلف با فعالیت آنتی اکسیدانی بوده که می توانند به عنوان درمان یا محافظ در مقابل آسیب های ناشی از سموم شیمیایی مورد استفاده قرار گیرند. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات تتراکلریدکربن بر میزان آنتی اکسیدان تام بافت های مختلف و تاثیر گیاه بابونه گاوی بر کاهش اثرات مخرب احتمالی این ماده می باشد.
  روش کار
  42 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 7 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه ها شامل شاهد سالم، شاهد آسیب، 3 گروه آسیب که به مدت 14 روز قبل از ایجاد آسیب با تتراکلرید کربن با دوزهای 40، 80 و 120 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره بابونه گاوی تیمار گردیدند، 2 گروه هم به عنوان پس درمان که به ترتیب 80 و 120 میلی‏گرم بر کیلوگرم عصاره را 2، 6، 24 و 48 ساعت پس از تزریق تتراکلرید کربن دریافت نمودند. در پایان مطالعه بافت های کبد، کلیه، بیضه و قلب برداشته شد و پس از هموژن شدن، قدرت آنتی اکسیدانی هرکدام از بافت ها با استفاده از تست FRAP ارزیابی گردید. نتایج به روش ANOVA یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تزریق تتراکلریدکربن موجب کاهش معنی دار آنتی اکسیدان تام در هر دو بافت کبد (p<0.001 ) و کلیه (p<0.05) شد. همچنین تجویز عصاره، میزان آنتی اکسیدان تام بافت های کبد و کلیه را به صورت معنی دار (p<0.05) افزایش داد.
  نتیجه گیری
  تاثیر محافظتی عصاره بابونه گاوی در مقابل آسیب های تتراکلریدکربن، تاثیر بیشتری در بافت های کبد و کلیه نسبت به قلب و بیضه داشت.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان تام، تتراکلریدکربن، بابونه گاوی، رت
 • مهدی پارسای مقدم *، محمدحسن یزدانی، افشار سیدین، منوچهر پاشازاده صفحات 374-388
  زمینه و هدف
  ایجاد مراکز خدماتی جدید از جمله بیمارستان ها، مستلزم صرف هزینه های زیاد می باشد و تعیین مکان بهینه این مراکز به نحوی که همه شهروندان از آن بهره مند شوند در راستای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری مهم است. در این تحقیق با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، مکان های بهینه جهت احداث بیمارستان در شهر اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. مراحل طی شده در امر مکان یابی مراکز بیمارستانی شامل تهیه لایه های اطلاعاتی برای هر عنصر، طبقه بندی هر لایه اطلاعاتی بر اساس میزان ارزش و ترکیب همه لایه های اطلاعاتی و اعمال ضرایب نهایی مدل ANP و تهیه نقشه نهایی بوده است. همچنین داده ها شامل یازده معیار نزدیکی به مراکز و محلات پرتراکم جمعیتی، نزدیکی به فضای سبز، نزدیکی به معابر اصلی، نزدیکی به مراکز آتش نشانی، فاصله از بیمارستانهای موجود، فاصله از مراکز صنعتی، فاصله از شیب، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از گورستان، فاصله از مراکز نظامی، فاصله از اماکن ورزشی بوده است.
  یافته ها
  پس از انجام محاسبات و بررسی های لازم، بیشترین وزن به معیار «نزدیکی به مراکز پرتراکم جمعیتی» (229.) و کمترین وزن به معبار «فاصله از گورستان» (33) تعلق گرفت. با توجه به وزن معیارها و همپوشانی لایه ها در نهایت مکانهای بسیار مناسب تا بسیار نامناسب جهت استقرار سایت های بیمارستانی در شهر اردبیل مشخص گردید. پهنه با استقرار مکانی بسیار مناسب با رنگ (سبز تیره)، با مساحتی معادل 630 هکتار؛ پهنه استقرار مکانی مناسب با رنگ (سبز روشن) و با مساحتی معادل 851 هکتار؛ پهنه با استقرار نسبتا مناسب با رنگ (زرد) و با مساحتی معادل 1218.2956 هکتار؛ پهنه با استقرار نامناسب با رنگ (نارنجی) و با مساحتی معادل 1243 هکتار و در نهایت پهنه استقرار مکانی بسیار نامناسب با رنگ (قرمز) و با مساحتی معادل 480 هکتار.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده از کلاسه بندی، بهترین مکان ها جهت احداث بیمارستان ها در سطح شهر اردبیل بر اساس مناطق چهارگانه شهرداری را نشان داده که در منطقه یک شهرداری اردبیل، نواحی 2، 5، 8، 11 و در منطقه دو شهرداری، نواحی 6 و 7 که شامل حاشیه جنوب شرقی شهر اردبیل می شود، در منطقه سه شهرداری، نواحی 1، 2، 6، 8، 10 که شامل حوزه غربی شهر اردبیل می شود و در منطقه چهار شهرداری، نواحی 1، 2، 6، 7، 10، 11 که شامل بخش هایی از بلوک های واقع در مسیر شمالی و شمال غربی شهر اردبیل می باشد، بهترین پهنه جهت استقرار سایت بیمارستانی شناسایی شده اند و می توان در این عرصه های جغرافیایی جهت احداث بیمارستان های جدید در راستای بهبود دسترسی مردم به خدمات سلامت استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مکان یابی بهینه، سامانه اطلاعات جغرافیایی، مدل ANP (فرایند تحلیل شبکه ای)، مراکز درمانی
 • شبنم جعفری زارع *، رویا جعفری، رویا متولی صفحات 389-398
  زمینه و هدف
  تشخیص زودهنگام زنان باردار مبتلا به پره‏ اکلامپسی و شدت آن در کنترل این بیماری و پیشگیری از خطرات بعدی برای مادر و جنین بسیار حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت به عنوان یک مارکر تعیین‏ کننده شدت بیماری در بیماران مراجعه کننده با پره ‏اکلامپسی به بیمارستان سبلان اردبیل انجام گرفت.
  روش کار
  مطالعه از نوع مورد شاهدی بود. 50 زن باردار با پره‏ اکلامپسی شدید (گروه 1)، 50 زن باردار با پره‏ اکلامپسی خفیف (گروه 2)، و 50 زن باردار سالم (گروه 3) وارد طرح شد. زنان مورد بررسی در این سه گروه از لحاظ متغیرهای پایه شامل سن، سن حاملگی، میانگین شاخص توده بدن، گراوید، و پاریته همگن سازی شده بودند. اطلاعات مورد نیاز شامل سن، هفته بارداری، گراوید، و پاریته، پروتئین ادرار 24 ساعته، فشار خون سیستول و دیاستول، و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت جمع‏ آوری و با توجه به هدف مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در زنان مبتلا به پره‏ اکلامپسی شدید به طور قابل توجهی بیشتر از زنان مبتلا به پره‏ اکلامپسی خفیف (p=0.031) و زنان سالم (p<0.001) بود. نسبت نوتروفیل به لنفوسیت زنان مبتلا به پره‏ اکلامپسی خفیف و سالم تفاوتی با یکدیگر نداشت (p=0.209). بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با پروتئینوری (p<0.0001، r=0.558)، فشار خون سیستول (p=0.0026، r=0.244)، و فشار خون دیاستول یک همبستگی مثبت معنی دار وجود داشت (p=0.0028، r=0.242).
  نتیجه ‏گیری: مطالعه حاضر نشان داد که می توان نسبت نوتروفیل به لنفوسیت مادری را به عنوان یک نشانگر در ارزیابی شدت پره‏ اکلامپسی به کار برد.
  کلیدواژگان: نوتروفیل، لنفوسیت، پره اکلامپسی، شدت بیماری، زنان باردار
 • آرش مهری پیرایواتلو، رضا علی پناه مقدم *، محمد ماذنی، فریده منافی، ودود ملک زاده، علی نعمتی، عباس نقی زاده باقی صفحات 399-408
  زمینه و هدف
  اضافه باری آهن در پاتوفیزیولوژی بسیاری از بیماری ها از جمله دیابت نقش دارد. در واقع آهن اضافی با ایجاد رادیکال های آزاد باعث تخریب پانکراس و مقاومت انسولینی و در نهایت دیابت می شود. عصاره آندروگرافولید دارای تاثیرات کاهنده گلوکز خون و خواص آنتی اکسیدانی می باشد. در پژوهش حاضر اثر عصاره آندروگرافولید روی گلوکز خون و پروفایل لیپیدی در موشهای صحرایی دچار اضافه باری ثانویه آهن مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش کار
  در مطالعه تجربی حاضر 36 سر موش صحرایی بالغ نر از نژاد ویستار به طور تصادفی در گروه های 6 تایی شامل 1- گروه شاهد سالم؛ 2- گروه شاهد اضافه بار ثانویه آهن بدون تیمار؛ 3- گروه اضافه بار ثانویه آهن تیمار شده با دوز 3.5mg/kg عصاره آندروگرافولید؛ 4- گروه اضافه بار ثانویه آهن تیمار شده با دوز 7mg/kg عصاره آندروگرافولید؛ 5- گروه دریافت کننده عصاره آندروگرافولید با دوز mg/kg 3.5؛ 6- گروه دریافت کننده عصاره آندروگرافولید با دوز 7mg/kg قرار گرفتند. تزریق آهن به مدت 12 روز برای ایجاد اضافه باری ثانویه آهن و دیابت و سپس تزریق عصاره به مدت 6 روز انجام شد. نمونه های خونی از حیوان بعد از تزریقات جهت اندازه گیری شاخص های بیوشیمیایی به طور مستقیم از قلب جمع آوری شدند. برای تائید رسوب آهن در بافت کبدی بررسی پاتولوژیک انجام شد. از آزمون آماری ANOVA برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پاتولوژی بافت کبدی نشان دهنده رسوب آهن در گروه دریافت کننده آهن میباشد. تزریق آهن باعث افزایش معنیدار میزان گلوکز خون در مقایسه با گروه کنترل سالم می شود (p<0.05) و تزریق عصاره با دوزهای 3.5mg/kgو7mg/kg به گروه دریافت کننده آهن باعث کاهش معنی دار میزان گلوکز خون نسبت به گروه دریافت کننده آ7mg/kg هن می شود (p<0.05). همچنین تزریق آهن باعث افزایش میزان تری گلیسرید و کلسترول می شود که از لحاظ آماری معنی دار نمیباشد. تزریق عصاره با دوزهای 3.5mg/kg و mg/kg 7 به گروه دریافت کننده آهن باعث کاهش معنی دار میزان کلسترول نسبت به گروه دریافت کننده آهن می شود (p<0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عصاره آندروگرافولید با دوزهای مختلف از طریق کاهش میزان گلوکز و چربی های مضر خون از جمله کلسترول در موشهای صحرایی دچار اضافه باری ثانویه آهن، ممکن است بتواند در درمان بیماری دیابت موثر باشد.
  کلیدواژگان: اضافه باری آهن، آندروگرافولید، گلوکز، پروفایل های لیپیدی، موش صحرایی
 • بهنام محمدی قلعه بین، حنانه جوان پور هروی، محسن ارزنلو *، محمدرضا سروی صفحات 409-421
  زمینه و هدف
  کاندیدیاز یک عفونت قارچی است که توسط مخمرهای جنس کاندیدا ایجاد می شود و کاندیدا آلبیکانس شایعترین عامل آن میباشد. جدیترین عوارض کاندیدیاز در دوران بارداری عبارت از نارس بودن نوزاد، کوریوآمینیت، پنومونی کاندیدیایی و کاندیدیاز سیستمیک نوزادان میباشد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع ولوواژینیت کاندیدیایی، تعیین گونه های کاندیدا و شناسایی گونه های مقاوم به درمان کاندیدا در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل انجام شد.
  روش کار
  تعداد 408 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافیک و اخذ رضایت نامه با استفاده از یک پرسشنامه جمع آوری شدند. دو نمونه سواپ از ترشحات مخاطی واژن جهت دید مستقیم و کشت تهیه شد. پس از تعیین گونه های کاندیدا،. جهت بررسی حساسیت دارویی سویه های جداشده، از پنج دیسک فلوکونازول، کتوکونازول، کلوتریمازول، نیستاتین و امفوتریسین ب طبق دستورالعمل CLSI استفاده گردید. اطلاعات پرسشنامه و نتایج آزمایشات با استفاده از آزمون آماری کای 2 و T-testدر نرم افزار آماری SPSS-19 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج کشت 143 مورد (35%) از نمونه ها مثبت بودند. بیشترین گونه جدا شده کاندیدا آلبیکنس با 119 مورد (83/2%) و در رتبه بعدی کاندیدا گلابراتا ، کاندیدا کروزه ای، کاندیدا پاراپسیلوزیس و کاندیداتروپیکالیس بودند. مطابق نتایج آنتی بیوگرام، بیشترین مقاومت دارویی مربوط به فلوکونازول با 116 مورد (81/1%) و سپس کتوکونازول با 69/9% بود. در کل گونه های کاندیدا با 118 مورد (82/5%) بیشترین حساسیت را نسبت به نیستاتین نشان دادند. در مورد کاندیدا آلبیکنس بیشترین مقاومت به فلوکونازول با 97 مورد (81/5%) و بیشترین حساسیت به نیستاتین با 99 مورد (83/2%) دیده شد.
  نتیجه گیری
  ولوواژینیت کاندیدیایی در زنان باردار شهر اردبیل شایع است و ایزوله های کاندیدا به طور چشمگیری در مقابل داروهای رایج ضد قارچی مقاوم هستند. نیستاتین موثرترین داروی ضد کاندیدا بود. با توجه به اینکه تست آنتی بیوگرام به طور معمول در آزمایشگاه ها انجام نمیگیرد، انجام مطالعات مشابه در فاصله زمانی متعارف میتواند در انتخاب داروی مناسب کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: ولوواژینیت کاندیدیایی، کاندیدیازیس، زنان باردار، اردبیل
 • حمدالله پناهپور *، عادل حق نژاد آذر صفحات 422-431
  زمینه و هدف
  سکته ایسکمیک مغزی پاتوفیزیولوژی پیچیده ای دارد و درمانهای تک مداخله ای در کاهش عوارض آن موثر نبوده است. پیشنهاد شده است درمانهای ترکیبی با داروهایی که مکانیسم های اثر متفاوتی دارند میتواند در این خصوص اثرات محافظتی تقویت شده ای ایجاد نماید. در این مطالعه اثرات تجویز انالاپریل و آلفاتوکوفرول به تنهایی و توام بر اختلالات حسی و حرکتی ناشی از سکته ایسکمیک مغزی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در این تحقیق 40 سر موش صحرائی نر از نژاد Sprague-Dawley در پنج گروه (n=8) شاهد، کنترل ایسکمیک، درمان با انالاپریل، درمان با آلفاتوکوفرول و درمان با تجویز توام آنها مورد مطالعه قرار گرفتند. ایسکمی موضعی مغز به مدت 90 دقیقه با استفاده از تکنیک انسداد شریان میانی مغز ایجاد شد و با 24 ساعت دوره ریپرفیوژن ادامه پیدا کرد. اختلالات حسی و حرکتی با آزمونهای صفحه داغ، روتارود و ارزیابی قدرت چنگ زدن حیوان مورد بررسی قرار گرفت. از تکنیک رنگ آمیزی برشهای بافت مغزی با تری فنیل تترازولیوم کلراید جهت تعیین حجم ضایعه مغزی استفاده شد.
  یافته ها
  وقوع ایسکمی در حیوانات گروه کنترل ایسکمیک اختلالات حسی و حرکتی شدیدی به همراه ضایعه قابل توجهی در نیمکره چپ مغز ایجاد کرد. تجویز انالاپریل توام با آلفاتوکوفرول بطور معنی داری از تجویز هر کدام از آنها موثرتر بود و توانست اختلالات حسی و حرکتی را بهبود بخشیده (p=0.038 و p=0.034 به ترتیب) و حجم ضایعه مغزی را به میزان بیشتری کاهش دهد ((p=0.032.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که تجویز آلفاتوکوفرول اثرات محافظتی انالاپریل را افزایش داده و میتواند اثرات محافظتی تقویت شده ای را در کاهش حجم ضایعه مغزی ایجاد کرده و بطور موثرتری اختلالات حسی و حرکتی ناشی از سکته ایسکمیک مغزی را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: سکته مغزي، انالاپريل، آلفاتوکوفرول، موش صحرايي
 • نسیم کریمی *، سارا رمضان جماعت، نفیسه سعیدزاده، قدرت‎اله روشنایی، پریسا پارسا صفحات 432-440
  زمینه و هدف
  در بسیاری از مطالعات پزشکی به منظور بررسی اثر درمان ها، متغیر پاسخ به طور مکرر در طول زمان اندازه گیری می شود، که به آن ها مطالعات طولی گفته می شود. روش تحلیل این نوع از داده ها، تحلیل اندازه گیری تکراری است که تنها از یک نوع ساختار همبستگی استفاده می کند و در صورتی که این ساختار همبستگی مناسب نباشد نتایج معتبر نیست. برای رفع این مشکل، مدل های آمیخته جایگزین مناسبی است. لذا هدف این پژوهش مقایسه روش های تحلیل اندازه گیری تکراری و مدل های آمیخته در بررسی اثر انتونوکس بر درد زایمان می باشد.
  روش کار
  این مطالعه تجربی برای مقایسه تاثیر استنشاق گاز انتونوکس و اکسیژن بر میزان تسکین درد زایمان در دو گروه انجام شده است. تحلیل داده ها با استفاده از روش اندازه گیری تکراری و مدل های آمیخته با ساختارهای همبستگی مختلف انجام شد. ساختارهای مناسب با استفاده از معیار اطلاع آکائیک، معیار اطلاع بیزی(بیزین) و لگاریتم درست نمایی محدودشده انتخاب و با هم مقایسه شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-22 تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج مطالعه ما نشان داد که تمامی متغیرها شامل روش بیدردی، طول مدت مرحله اول زایمان، طول مدت مرحله دوم و زمان اندازه‎گیری درد در این آزمون‎ها معنادار هستند. در مدل آمیخته ساختارهای پیش وابستگی مرتبه اول، خود همبستگی مرتبه اول ناهمگن، تاپلیتس ناهمگن، بدون ساختار همبسته به عنوان بهترین ساختارها شناخته شدند. ساختار واریانس کواریانس بدون ساختار به عنوان بدترین ساختار شناخته شد و متغیرهای طول مرحله اول و دوم زایمان در این ساختار معنادار نبودند.
  نتیجه گیری
  مدل های آمیخته به دلیل انعطاف پذیری نسبت به انتخاب ساختارهای مختلف واریانس-کوواریانس و ویژگی های مهم دیگر و عدم نیاز به مفروضات محدود کننده برای اندازه‎گیری تکراری مناسب هستند.
  کلیدواژگان: طرح اندازه گیری تکراری، مدل های آمیخته، شدت درد زایمان، گاز انتونوکس
 • سید دامون صدوقی * صفحات 441-451
  زمینه و هدف
  دیابت ملیتوس یک بیماری متابولیک است که با اختلال در عملکرد غدد اندوکرین سبب بروز اختلالات باروری می شود. با توجه به خواص آنتی اکسیدانی و هیپوگلیسمیک کورکومین، هدف از این مطالعه تعیین اثر کورکومین بر سطح سرمی هورمون های LH، FSH، استروژن و پروژسترون در موش های صحرایی دیابتی می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی، 32 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. شاهد، دیابتی تیمار نشده و دیابتی تیمار شده با کورکومین (غلظت های 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم). دیابت در گروه های دیابتی تیمار نشده و دیابتی تحت تیمار، با یک بار تزریق داخل صفاقی آلوکسان القاء شد. چرخه استروس موش های صحرایی توسط هورمون های جنسی یکسان شد. کورکومین به مدت 25 روز به صورت داخل صفاقی به گروه های دیابتی تحت تیمار تزریق شد. به حیوانات گروه های شاهد و دیابتی تیمار نشده DMSOتزریق شد. در پایان دوره تیمار، سطح سرمی هورمون های LH، FSH، استروژن و پروژسترون توسط روش الایزا اندازه گیری شد. تحلیل آماری توسط آزمون های One-way ANOVAو تعقیبی Tukey انجام شد.
  یافته ها
  تجویز وابسته به دوز کورکومین با غلظت های 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با نمونه های دیابتی تیمار نشده سطح سرمی هورمون های LH، FSH، استروژن و پروژسترون را به طور معنی داری افزایش داد (0.05>p).
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر اثر معنی دار و وابسته به دوز کورکومین بر سطح سرمی هورمون های LH، FSH، استروژن و پروژسترون در موش های دیابتی است. بنابراین مصرف کورکومین می تواند در بهبود اختلالات هورمونی در بیماران دیابتی موثر باشد.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، کورکومین، استروژن، پروژسترون، گنادوتروپین
 • محمد امانی * صفحات 452-463
  بیماری آلزایمر یک بیماری مخرب مغزی است که با اختلالات پیشرونده شناختی و کاهش حافظه همراه است. این بیماری دارای دو خصوصیت نوروپاتولو‍ژیکی است که یکی تجمع پلاک در قسمت خارج سلولی نورونها بوده و پپتیدهای بتاآمیلوئید جزء اصلی این پلاکها را تشکیل میدهند و دیگری تشکیل کلافه های نوروفیبریلاری در داخل نورونها است که در اثر هیپرفسفریلاسیون پروتئینهای تاو ایجاد میشوند. پپتیدهای بتا آمیلوئیدی (Aβ) از شکسته شدن پروتئین پیش ساز آمیلوئید تولید میشوند. اختلالات در عملکرد سیناپسها یکی از مهمترین خصوصیت بیماری آلزایمر است که منجر به اختلالات شناختی در این بیماران میگردد. آمیلوئید بتا یک سم قوی برای میتوکندری ها محسوب می شود که باعث ایجاد اختلالات عملکردی در میتوکندری ها و در نتیجه آزادشدن رادیکالهای آزاد و نهایتا آسیب نورونها میشود. اختلال در سیستم کولینرژیک، آسیبهای التهابی، اختلال در میزان کلسیم داخل سلولی، تحریک بیش از حد گیرنده های گلوتامینرژیکی، تشکیل کانالهای کاتیونی غیروابسته به ولتاژ در غشای لیپیدی توسط Aβ، اختلال در انتقال آکسونی، آسیب عروق مغزی و اختلالات متابولیسم اسیدهای چرب و کلسترول از خصوصیات دیگر پاتوفیزیولوژیکی هستند که در بیماری آلزایمر دیده میشوند.
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، پپتید بتا آمیلوئید، پروتئین تاو، عملکرد سیناپسی، بیماری نورودژنراتیو
|
 • Bahador Karimi, Zohreh Ghotbeddin *, Seyed Reza Fatemi Tabatabaei Pages 340-352
  Background and Objectives
  Zinc as one of the most important trace elements is needed for proper functioning of the nervous system and homeostasis. Many studies show that stress causes memory impairment through various mechanisms, including oxidative stress induction and some mechanisms which are directly effecting brain function. So, in this work we assessed the effect of zinc chloride on passive avoidance memory and oxidative stress following acute stress in male rats.
  Methods
  In this study, 50 male Wistar rats were used in five groups: control, sham, stress, zinc chloride treatment and zinc chloride treatment before stress induction. For stress induction, rats were restrained (not immobilized) for 6 h/day, 7 days in a Plexiglas restrainer, and treated rats received an oral dose of zinc chloride 32 mg/kg/day by gavage for 6 days. At the end of the experiment, passive avoidance memory was avaluated by shuttle box and some oxidative damage markers were determined in all groups.
  Results
  Results of this study showed that animals which were exposed to stress showed a significant decrease in passive avoidance memory compared to control group (p
  Conclusion
  According to our results, zinc chloride with antioxidant properties can have a protective effect on memory impairment and oxidative stress induced by stress.
  Keywords: Zinc chloride, Stress, Passive Avoidance Memory, Oxidative Stress, Rat
 • Somayeh Bahrami *, Hossein Najafzadeh, Ali Shahriari, Sara Ahmadi, Mohammadhossein Razi Jalali Pages 353-362
  Background and Objectives
  Polyamines such as putrescine, spermidine, and spermine are ubiquitous in all eukaryotic cells and play an essential role in cell division and differentiation. One way of polyamine biosynthesis is done by ornithine decarboxylase (ODC) which catalyzes the transformation of ornithine to putrescine. The aim of the present study was to evaluate the level of putrescine, spermidine and spermine in protoscolices, hydatid fluid and germinal layer and also to evaluate ODC activity.
  Methods
  In the present study putrescine, spermidine and spermine levels were investigated in germinal layers, hydatid fluids and protoscolices. To evaluate the activity of ODC, protoscolices were incubated with ornithine and changes in polyamines level were assayed. The samples were homogenized and liquid chromatography (HPLC) was used for polyamines measurement.
  Results
  Based on the results, putrescine was the lowest polyamine and since its level was not increased in protoscolices incubated with ornithine, ODC activity was not detected. Spermidine was the highest polyamine and the results showed that germinal layer contained the highest level of polyamines.
  Conclusion
  Overall, the results showed that ODC activity was not detected in hydatid cyst and level of polyamines in germinal layers which contained rapidly proliferating cells was higher than other parts.
  Keywords: Hydatid cyst, Polyamines, Ornithine Decarboxylase
 • Yavar Mahmoodzadeh, Mohammad Mazani *, Lotfollah Rezagholizadeh, Aliasghar Abbaspour, Eslam Zabihi, Pirooz Pourmohammad Pages 363-373
  Background and Objectives
  Some herbs contain compounds with antioxidant activity and can be used to protect or cure damages caused by chemical toxins. The aim of this study was to evaluate the effects of carbon tetrachloride (CCl4) on total antioxidants in various tissues and Tanacetum parthenium impacts on reducing devastating effects of carbon tetrachloride.
  Methods
  A total of 42 male Wistar rats were divided into seven groups of six animals in each group: normal control, damaged control, three groups that treated with 40, 80, and 120 mg/kg of Tanacetum parthenium extract 14 days before CCl4 injection and two groups served as post-treatment groups that received 80 and 120 mg/kg extract 2, 6, 24, and 48 h after CCl4 injection. At the end of study the liver, kidney, testis, and heart were removed and then homogenized and then the antioxidant activity of the tissues assessed using FRAP method. Results were analyzed by one-way ANOVA test.
  Results
  The results showed that the injection of carbon tetrachloride significantly decreasestotal antioxidant in both liver (p
  Conclusion
  Protective effect of Feverfew against CCl4 induced damages is more effective in liver and kidney than testis and heart..
  Keywords: Total Antioxidant, Carbon Tetrachloride, Tanacetum Parthenium, Rat
 • Mehdi Parsa Moghadam *, Mohammadhossein Yazdani, Afshar Seyyedin, Manouchehr Pashazadeh Pages 374-388
  Background and Objectives
  Construction of new service centers including hospitals is expensive and requires optimal site selection for these centers so that all citizens benefit from its increased productivity. It can also help them lower their costs. This study investigates the optimal locations for construction of hospitals in Ardabil using GIS software.
  Methods
  This is an applied research which incorporates a descriptive-analytic methodology. The data is made up of 11 criteria; proximity to densely populated areas, proximity to green space, closeness to main thoroughfares, proximity to fire departments and distance from existing hospitals, industrial centers, slopes, learning centers, cemetery, military bases and from sport facilities. They were all weighted using analytic network process (ANP) model.
  Results
  After performing the necessary calculations and evaluations, the highest and lowest weight of criteria belonged to the proximity to densely populated areas (0.229) and distance from the cemetery (0.033), respectively. According to the criteria weights and overlapping of layers, the most and least favorable locations for the establishment of hospitals were identified.
  Conclusion
  Results of the classification showed the best location for construction of hospitals in Ardabil city based on four municipal regions. In region one it belongs to the 8th, 5th, 2nd, and 11th districts in region two districts of 6 and 7 which cover southeastern edge of the city, in region 3 districts of 1, 2, 6, 7, 8 and 10 which contain the western part of the city, and in region four it belongs to districts of 1, 2, 6, 7, 10 and 11 that encompass the blocks in the northern and north-western route of the city. These regions can be used for construction of new hospitals in order to improve people’s access to healthcare services.
  Keywords: Optimal Site Selection, Geographic Information Systems, Analytic Network Process (ANP) Model, Health Centers
 • Shabnam Jafari Zare *, Roya Jafary, Roya Motavalli Pages 389-398
  Background and Objectives
  Early diagnosis of preeclampsia and its severity in pregnant women is greatly important for controlling this disease and preventing subsequent dangers for mother and the fetus. Current study is conducted to assess neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) as a determining factor for the severity of the disease in patients with preeclampsia referring to Sabalan hospital, Ardabil.
  Methods
  This was a case control study on 50 pregnant women with severe preeclampsia (group 1), 50 pregnant women with mild preeclampsia (group 2), and 50 healthy pregnant women (group 3). The groups were homogenized for basic variants including age, gestational age, mean BMI, gravid and parity. Required information including age, gestational week, BMI, gravid, parity, 24-hour urine protein, systolic and diastolic blood pressure, and NLR were obtained and analyzed.
  Results
  The NLR was significantly higher in women with severe preeclampsia compared with mild preeclampsia (p=0.031) and healthy women (p
  Conclusion
  This study showed that maternal NLR can be used as a marker for preeclampsia severity.
  Keywords: Neutrophil, Lymphocyte, Pre, eclampsia, Illness severity, Pregnant Women
 • Arash Mehri Pirayvatlo, Reza Alipanah, Moghadam *, Mohammad Mazani, Farideh Manafi, Vadood Malekzadeh, Ali Nemati, Abbas Naghizadeh Baghi Pages 399-408
  Background and Objectives
  Iron overload is involved in the pathophysiology of many diseases including diabetes. In fact, the excess iron by creating free radicals makes damage to pancreas and leads to insulin resistance and diabetes. Andrographolide extract has hypoglycemic and antioxidant properties. This study has surveyed the effects of andrographolide on blood glucose and lipid profile in rats with secondary iron overload.
  Methods
  In this experimental study, 36 male Wistar rats were randomly divided into 6 groups: the healthy control group, secondary iron overload group, secondary iron overload groups treated with a dose of 3.5 and 7 mg/kg of andrographolide extract, and andrographolide groups treated with a dose of 3.5 and 7 mg/kg of extract. Iron and extract were injected for 6 and 12 days, respectively. Blood samples were taken for measurement of blood glucose and lipid profiles. Data were analyzed using ANOVA test.
  Results
  The pathological results of samples from liver of animals receiving iron showed that the iron was deposited in the liver tissues. Iron injection significantly increased blood glucose levels compared to healthy control group (p
  Conclusion
  Results of this study showed that the andrographolide with different doses may be effective in the treatment of diabetes by reducing serum glucose and cholesterol levels.
  Keywords: Iron Overload, Andrographolide, Glucose, Lipid Profiles, Rat
 • Behnam Mohammadi, Ghalehbin, Hannane Javanpour Heravi, Mohsen Arzanlou *, Mohammadreza Sarvi Pages 409-421
  Background and Objectives
  Candidiasis is a fungal infection which is caused by Candida spp. Candida albicans is the most common agent of candidiasis. This infection may cause various side effects during pregnancy including prematurity, chorioamnionitis, candidal pneumonia, and systemic candidiasis of infants. This research was conducted for determining the prevalence and antibiotic resistance pattern of Candida spp, collected from pregnant women admitted to health centers in Ardabil, Iran.
  Methods
  Totally, 408 subjects were included in this study. Demographic data and risk factors were recorded using a questionnaire. Two swab samples were taken from vulvovaginal mucus. One swab was used for preparing smear and direct microscopic examination and the second one used for cultivating the specimen. After identification of Candida spp., antimicrobial resistance pattern was determined by disk diffusion method against Fluconazole, Ketoconazole, Clotrimazole, Nystatin and Amphotericin B. Results were interpreted according to CLSI guidelines. The data were analyzed by χ2 and t-test using SPSS-19.
  Results
  Out of 408 subjects, 143 cases (35%) were positive for candida spp. The Candida albicans with 119 (83.2%) cases was the most prevalent species followed by Candida glabrata, Candida krusei, Candida parpsilosis and Candida tropicalis.According to disk diffusion test, overall 116 (81.1%) isolates were resistant to Fluconazole, 100 (69.9%) to Ketoconazole, 67 (46.9%) to Clotrimazole and 25 (17.5%) to Amphotericin B. Candida spp. had a highest sensitivity (118, 82.5%) to Nystatin. For Candida albicans 97(81.5%) isolates were resistant to Fluconazole and 99(83.2%) isolates to Nystatin. For Candida glabrata 10 (90.9%) isolates were resistant to Fluconazole, and 9(81.8%) sensitive to Nystatin.
  Conclusion
  According to the results of this study, vulvovaginal candidiasis is prevalent among pregnant women in Ardabil and isolates were significantly resistant against commonly used antifungal drugs. Nystatin was the most effective against Candida spp. As antibiogram for fungal agents is not routinely performed, the similar periodical studies could be useful for choosing appropriate antibiotics in treatment of vulvovaginal candidiasis.
  Keywords: Candidiasis, Vulvovaginitis, Pregnant Women, Ardabil
 • Hamdollah Panahpour *, Adel Haghnejad Azar Pages 422-431
  Background and Objectives
  Ischemic stroke has complex pathophysiology and its treatment with single neuroprotective drugs has so far failed. Combination therapy could produce amplified protective effects via different mechanisms. We examined the neuroprotective effects of enalapril and/or alpha tocopherol against sensorimotor dysfunctions of ischemic stroke.
  Methods
  Forty male Sprague-Dawley rats were randomly divided into five groups (n=8): sham, control ischemic, enalapril (0.03 mg/kg), alpha tocopherol (30mg/kg) and enalapril plus alpha tocopherol treated groups. Transient focal cerebral ischemia (90 min) was induced by occlusion of the left middle cerebral artery that followed by 24 h reperfusion periods. Infarct volumes were detected by TTC coloring technique and sensorimotor dysfunctions investigated by rotarod, grip strength and hotplate tests.
  Results
  Induction of cerebral ischemia in the control group produced severe neurological sensorimotor deficits in conjunction with considerable cerebral infarctions. Compared with the enalapril or alpha tocopherol groups, the combined treatment significantly improved neurological motor and sensory functions (p=0.038 and p=0.034, respectively) and also reduced the infarct volume (p=0.032).
  Conclusion
  Administration of alpha tocopherol increased protective effects of enalapril. Enalapril combined with alpha tocopherol can produce an augmented protection against ischemic brain injury, and improvement in sensorimotor dysfunctions.
  Keywords: Stroke, Enalapril, Alpha Tocopherol, Rat
 • Nasim Karimi *, Sara Ramazanjamaat, Nafiseh Saeidzadeh, Ghodratollah Roshanaei, Parisa Parsa Pages 432-440
  Background and Objectives
  In many medical studies, the response variable is measured repeatedly over time to evaluate the treatment effect that is known as longitudinal study. The analysis method for this type of data is repeated measures ANOVA that uses only one correlation structure and the results are not valid with inappropriate correlation structure. To avoid this problem, a convenient alternative is mixed models. So, the aim of this study was to compare of mixed and repeated measurement models for examination of the Entonox effect on the labor pain.
  Methods
  This experimental study was designed to compare the effect of Entonox and oxygen inhalation on pain relief between two groups. Data were analyzed using repeated measurement and mixed models with different correlation structures. Selection and comparison of proper correlation structures performed using Akaike information criterion, Bayesian information criterion and restricted log-likelihood. Data were analyzed using SPSS-22.
  Results
  Results of our study showed that all variables containing analgesia methods, labor duration of the first and second stages, and time were significant in these tests. In mixed model, heterogeneous first-order autoregressive, first-order autoregressive, heterogeneous Toeplitz and unstructured correlation structures were recognized as the best structures. Also, all variables were significant in these structures. Unstructured variance covariance matrix was recognized as the worst structure and labor duration of the first and second stages was not significant in this structure.
  Conclusions
  This study showed that the Entonox inhalation has a significant effect on pain relief in primiparous and it is confirmed by all of the models.
  Keywords: Repeated Measure Design, Mixed Models, Labor Pain Intensity, Entonox
 • Seyeddamoon Sadoughi * Pages 441-451
  Background and Objectives
  Diabetes mellitus is a metabolic disease that causes dysfunction of the endocrine glands and reproductive disorders. Due to the antioxidant and hypoglycemic properties of curcumin, the aim of this study was to determine the effects of curcumin on serum levels of estrogen, progesterone, LH and FSH in diabetic rats.
  Methods
  In this experimental study, 32 female Wistar rats were allocated into four equal groups. Control, non-treated diabetic and diabetic treated with curcumin (100 and 200 mg/kg, ip). The diabetes in non-treated diabetic and treated diabetic groups was induced using an intraperitoneal injection of alloxan. Estrous cycles were identical using sex hormones. Curcumin was intraperitoneally injected to treated diabetic groups for 25 days. DMSO was injected to the animals of control and non-treated diabetic groups as a vehicle. At the end of treatment, the serum levels of LH, FSH, estrogen and progesterone were measured by ELISA. Statistical analysis carried out using one way ANOVA and Tukey's post hoc test.
  Results
  Administration of curcumin with concentrations of 100 and 200 mg/kg significantly increased serum levels of LH, FSH, estrogen and progesterone, compared to non-treated diabetic group (p
  Conclusion
  The results indicate significant effect of curcumin on serum levels of LH, FSH, estrogen and progesterone in diabetic rats. Therefore, curcumin could be effective in improving hormonal disorders in patients with diabetes.
  Keywords: Diabetes mellitus, Curcumin, Estrogen, Progesterone, Gonadotropin
 • Mohammad Amani * Pages 452-463
  Alzheimer's disease (AD) is a common cause of dementia in elderly people that is accompanied by progressive cognitive decline and memory loss. The pathologic hallmarks of AD are synaptic and neuronal degeneration together with extracellular senile plaques containing amyloid-beta (Aβ) and the intracellular neurofibrillary tangles (NFTs) in the hippocampus and other cortical regions. Amyloid-beta peptide is believed to have a pivotal role in the pathogenesis of AD as a major component of the senile plaques. It acts as a trigger key of AD and is considered as the principal toxic factor in the pathogenesis of the disease. Accumulation of amyloid β protein (Aβ), a main component of the senile plaques, in the brain initiates a cascade of events that ultimately lead to neuronal dysfunction and cognitive deficits. Other proposed mechanisms for AD include impairment in cholinergic function, oxidative stress, inflammatory agents and glutamate-mediated excitotoxicity. AD is characterized neuropathologically by impaired cholinergic function, increased oxidative stress, neuroinflammation, neuronal cell death, synapses loss, cortical atrophy, deficiencies in steroid hormones and appearance of glutamate-mediated excitotoxicity.
  Keywords: Alzheimer's Disease, ?, Amyloid Peptide, Tau Protein, Synaptic Function, Neurodegenerative Disorders